Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 16/09/1991

 • Número de control 91128071

 • Organisme emissor Departament de Governació

Dades del DOGC
 • Número 1498

 • Data 27/09/1991

 • Secció CÀRRECS I PERSONAL

 • Pàgina 5058

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 1991, de convocatòria de proves selectives per a l'ingrés al cos d'agents rurals de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 43/90).


                               
                               
                               
   Atès el que disposen els articles 34 i següents i la 
 disposició transitòria 7 de la Llei 17/1985, de 23 de 
 juliol; l'article 7 de la Llei 9/1986, de 10 de novembre; 
 el Reglament del cos d'agents rurals de la Generalitat de 
 Catalunya i el Reglament de selecció de personal de 
 l'Administració de la Generalitat;             
                               
   Atès l'Acord del Consell Executiu de 28 de maig de 
 1990,  d'aprovació  de l'oferta pública d'ocupació de 
 l'Administració de la Generalitat per a l'any  1990, 
 publicat mitjançant la Resolució de 31 de maig de 1990 del 
 Departament de Governació (DOGC núm. 1302, de 8.6.1990);  
                               
   En ús de les competències que m'atribueix l'article 12 
 de la Llei 17/1985, de 23 de juliol, i d'acord amb el que 
 estableix l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de 
 desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de 
 l'Administració de la Generalitat,             
                               
 He resolt:                         
                               
 Article 1                          
   S'obre la convocatòria de proves selectives per cobrir 
 39 places de personal del cos d'agents rurals de la 
 Generalitat de Catalunya.
   Les funcions que han d'exercir els membres del cos 
 d'agents rurals a les places objecte d'aquesta convocatòria 
 són les de policia i guarda de béns forestals, cinegètics i 
 piscícoles, de vies pecuàries i d'espais naturals protegits 
 i les tasques de col·laboració en les funcions específiques 
 d'aquest àmbit.
                               
 Article 2                          
                               
   Les proves esmentades es realitzaran amb subjecció a 
 les bases que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució, i 
 d'acord amb el programa de temes indicat a l'annex 2.
                               
 Barcelona, 16 de setembre de 1991              
                               
 Josep Gomis i Martí                     
 Conseller de Governació                   
                               
 Annex 1                           
                               
 - 1 Normes generals                    
    1.1 S'obre la convocatòria de proves selectives per a 
 l'ingrés al cos d'agents rurals de la Generalitat de 
 Catalunya, el personal del qual es destina a les tasques de 
 policia i guarda de  béns  forestals,  cinegètics  i 
 piscícoles, de vies pecuàries i d'espais naturals protegits 
 i les tasques de col·laboració en les funcions específiques 
 d'aquest àmbit.
   1.2  El nombre total de places és de 39 per al torn 
 lliure, d'acord amb l'oferta  pública  d'ocupació  de 
 l'Administració  de la Generalitat per a l'any 1990, 
 publicada per la Resolució de 31 de maig de 1990 del 
 Departament de Governació (DOGC núm. 1302, de 8.6.1990).
   1.3  D'acord amb el que estableix l'article 27 del 
 Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció 
 de personal de l'Administració de la Generalitat, es 
 reserva un 10% addicional del total de places compreses a 
 l'apartat 1.2 per als aspirants que, un cop superats tots 
 els requisits del procés selectiu, no hagin obtingut plaça. 
 Aquests aspirants restaran en situació d'expectativa de 
 nomenament i tan sols se'ls nomenarà funcionaris en la 
 mesura que es produeixin vacants.
   1.4  La realització d'aquestes  proves  selectives 
 s'ajusta al que estableixen la Llei 17/1985, de 23 de 
 juliol; el Reglament  de  selecció  de  personal  de 
 l'Administració  de  la  Generalitat de Catalunya; el 
 Reglament general del cos d'agents rurals de la Generalitat 
 de Catalunya; l'article 103 de la Constitució espanyola; la 
 Llei 30/1984, de 2 d'agost, modificada per la Llei 23/1988, 
 de 23 de juliol, i les presents bases.
   1.5 El procediment de selecció dels aspirants és el de 
 concurs-oposició.
   1.6 Fase de concurs. En la fase de concurs es valora 
 exclusivament el temps de serveis prestats en qualsevol 
 Administració pública com a agent rural, fins a la data de 
 publicació de la present convocatòria, d'acord amb els 
 mèrits que els aspirants hagin al·legat en la  seva 
 instància. És condició indispensable per valorar els mèrits 
 esmentats acreditar-los mitjançant certificat del secretari 
 general del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 
 en el supòsit de serveis prestats en la Generalitat de 
 Catalunya, o certificat de l'òrgan competent en matèria de 
 personal, en el supòsit de prestació de serveis en altres 
 administracions públiques, en el qual han de constar de 
 forma expressa el règim jurídic, l'especialitat de les 
 funcions, el cos o la categoria i les dates que assenyalin 
 el període de prestació de serveis fins a la data de 
 publicació de la present convocatòria.
   Aquest certificat s'ha de presentar dins el termini 
 dels vint dies naturals que estableix la base 3.2.
   El barem d'avaluació és el següent:           
   Els serveis prestats en qualsevol Administració pública 
 com a agent rural es valoren a raó de 0,3. punts per mes 
 treballat, fins a un màxim del 33% de la puntuació total 
 assolible en les proves obligatòries de la fase d'oposició. 
   No obstant això, per als aspirants inclosos a la 
 disposició transitòria 7 de la Llei 17/1985, de 23 de 
 juliol, la valoració de serveis és a raó de 0,3 punts per 
 mes treballat, fins al 45%, com a màxim, de la puntuació 
 total assolible en les proves obligatòries de la fase 
 d'oposició.
   La valoració de la fase de concurs es farà pública al 
 mateix temps i en el mateix lloc que la llista de 
 qualificacions a què fa referència la base 1.7.1.e).
   1.7 Fase d'oposició. Està constituïda per les proves 
 obligatòries i eliminatòries que s'indiquen a continuació: 
   1.7.1 Proves.
   a) Primera prova.
   Consisteix a respondre a un qüestionari de 40 preguntes 
 amb respostes alternatives sobre el contingut del programa 
 de temes que figuren a l'annex 2 d'aquesta convocatòria 
 (temes 1 a l'11).
   El temps per a la realització d'aquesta prova no pot 
 ser superior a una hora.
   La qualificació d'aquesta prova serà de 0 a 10 punts. 
 La puntuació mínima per superar-la ha de ser de 5 punts.
   Les qualificacions de la prova es faran públiques en el 
 lloc  de la seva realització, amb especificació dels 
 recursos que s'hi puguin interposar.
   b) Segona prova.
   Consisteix a respondre a un qüestionari de 40 preguntes 
 amb respostes alternatives sobre el contingut del programa 
 de temes específics per a l'ingrés al cos d'agents rurals 
 que figura a l'annex 2 d'aquesta convocatòria (temes 12 al 
 22).
   El temps per a la realització d'aquesta prova no pot 
 ser superior a una hora.
   La qualificació d'aquesta prova serà de 0 a 10 punts. 
 La puntuació mínima per superar-la ha de ser de 5 punts.
   Les qualificacions de la prova es faran públiques en el 
 lloc  de la seva realització, amb especificació dels 
 recursos que s'hi puguin interposar.
   c) Tercera prova.
   Prova de coneixements de llengua catalana. Consta de  
 dues parts:                         
   Primera: s'hi avaluaran els coneixements pràctics de 
 llengua mitjançant 5 preguntes sobre aspectes lingüístics 
 relacionats  amb  les funcions de les places objecte 
 d'aquesta convocatòria.
   Segona: s'hi avaluarà l'expressió oral mitjançant una 
 conversa i algunes situacions generals de comunicació 
 adequades a les funcions de les places objecte de la 
 convocatòria.
   Aquesta prova tindrà una durada, com a màxim, de 
 quaranta minuts per a la primera part, més vint minuts per 
 a la segona.
   La qualificació d'aquesta prova serà d'apte o no apte.
   Queden exempts de la realització d'aquesta prova els 
 aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de 
 presentació de sol·licituds a què fa referència la base 
 3.2, que estan en possessió del nivell B o superior de la 
 Junta Permanent de Català, o equivalent.
   El tribunal farà pública la llista dels aspirants que 
 resten exempts de la realització de la prova al mateix 
 temps i en el mateix lloc que la llista de qualificacions a 
 què fa referència la base 1.7.1.b).
   La qualificació de la prova es farà pública en el lloc 
 de la seva realització, amb especificació dels recursos que 
 s'hi puguin interposar.
   d) Quarta prova.
   És una prova mèdica.
   A fi d'acreditar la capacitat física, psíquica i 
 sensorial necessària per exercir normalment les funcions 
 d'agent rural, els aspirants s'han de sotmetre a una 
 revisió mèdica efectuada pels serveis mèdics indicats pel 
 tribunal. Consistirà en un examen clínic, anatòmic i  
 funcional,  i  també  en una valoració psicològica i 
 psiquiàtrica per descartar patologies o alteracions de la 
 personalitat incompatibles amb l'exercici de les funcions 
 esmentades.
   La qualificació d'aquesta prova serà d'apte o no apte.
   Les qualificacions de la prova es faran públiques en el 
 lloc de la seva realització, amb especificació  dels 
 recursos que s'hi puguin interposar.
   e) Cinquena prova.
   És  una prova d'aptitud física. Consisteix en la 
 realització dels quatre exercicis que es descriuran tot 
 seguit.
   Primer exercici: serrar.
   Té caràcter eliminatori. El seu objectiu és la  
 valoració d'una de les habilitats bàsiques característiques 
 de la tasca dels agents rurals, especialment davant les 
 emergències.
   Consisteix a serrar un tronc de fusta de 20-25 cm de 
 diàmetre en un temps màxim de 2 minuts amb l'ajut d'una 
 serra mecànica, la qual pot ser aportada per l'aspirant.
   El fet que l'aspirant no realitzi aquest exercici 
 perquè no pugui posar en marxa la serra mecànica o per 
 qualsevol altre motiu implicarà que sigui eliminat de la 
 prova d'aptitud física i, en conseqüència, de l'oposició.
   Segon exercici: cross-orientació.
   La finalitat d'aquest exercici és valorar la capacitat 
 càrdio-vascular i/o de resistència general de l'aspirant en 
 relació amb el seu àmbit natural de treball, àmbit en què, 
 així mateix, necessita desenvolupar la seva capacitat 
 d'orientació en l'espai.
   Consisteix que els aspirants, proveïts d'un mapa de la 
 zona on es farà la cursa i d'una brúixola, recorrin, en el 
 menor temps possible, un circuit d'aproximadament 3 km 
 (noies) i 5 km (nois) en el qual hi haurà de tres a cinc 
 punts de control.
   Aquest exercici, que té una puntuació relativa del 40% 
 sobre el total de tots els exercicis,  es  valorarà 
 estadísticament  segons una corba normal de Gauss de 
 distribució de freqüències, basant-se en el temps emprat 
 per fer la totalitat del recorregut. El fet que l'aspirant 
 no passi per algun dels controls establerts implicarà que 
 sigui eliminat d'aquest exercici.
   Tercer exercici: adaptació al medi aquàtic.
   La finalitat d'aquest exercici és valorar la capacitat 
 d'adaptació dels aspirants al medi aquàtic i també davant 
 qualsevol circumstància d'emergència (fums, gasos tòxics, 
 etc.) que pugui donar-se en el desenvolupament de la tasca 
 d'agent rural.
   Consisteix a realitzar la següent sèrie d'exercicis en 
 una piscina de 25 m, dividida en set zones senyalitzades:  
   Posició de començament: drets, en uns dels extrems de 
 la piscina i entre dues banderes col·locades a aquest 
 efecte.
   Zona A: l'exercici es comença amb un salt dins l'aigua 
 en posició vertical, de peus; l'aspirant ha d'arribar a 
 tocar el fons de la piscina amb els peus, sense tocar la 
 paret posterior, i s'ha de tornar a submergir per continuar 
 l'exercici a la zona B.
   Zona B: l'aspirant ha d'anar al fons de la piscina 
 (2,10 m) i recollir un objecte que hi ha a aquest efecte, 
 però si no el localitza o li cau al fons, ha d'intentar-ho 
 almenys un cop més; ha de portar l'objecte a la superfície 
 després de la segona surera, situada a 3,5 m de la primera. 
 Tot això, ho haurà de fer sense trencar la superfície de 
 l'aigua existent entre les dues sureres, i procurant no 
 tocar cap de les dues. La sortida a la superfície la farà 
 en el sentit en què ha de continuar nedant.
   Zona C: en sortir a la superfície, l'aspirant haurà de 
 dipositar l'objecte en una safata flotant preparada a 
 aquest efecte, sense recolzar-s'hi i sense tocar-la. Un cop 
 fet això, l'aspirant es col·locarà en posició horitzontal 
 dorsal i començarà a nedar en qualsevol estil pel tram fins 
 a les banderetes situades sobre l'aigua. A més, es farà un 
 senyal acústic.
   Zona D: l'aspirant ha de romandre 10" en posició 
 vertical amb el cap per sobre la superfície i el cos 
 inclinat a 45º com a màxim. No podrà avançar ni moure's de 
 les banderetes; si això succeeix, haurà de retornar al punt 
 de parada. L'aspirant podrà realitzar un gir sobre l'eix 
 longitudinal per preparar-se a nedar en la zona E.
   Zona E: en sentir el senyal acústic, després dels 10", 
 l'aspirant ha de començar a nedar en posició ventral, en 
 qualsevol estil.
   Zona F: l'aspirant ha d'encerclar un obstacle flotant 
 començant per la seva dreta; la volta l'ha de fer per la 
 superfície,  sense  nedar  sota  l'aigua, sense tocar 
 l'obstacle ni recolzar-s'hi.
   Zona F bis: sortint de l'obstacle, l'aspirant ha 
 continuar nedant en posició ventral fins a passar per sota 
 les banderetes en la zona D, en qualsevol estil.
   El cronòmetre es posarà en marxa a  l'inici  de 
 l'exercici, en el moment en què l'aspirant perdi el 
 contacte amb el terra del voltant de la piscina, i 
 s'aturarà en passar per sota de les banderetes de la zona 
 D.
   En aquest exercici, que té una valoració del 30% sobre 
 el total, s'aplicarà la puntuació directa que figura a la 
 taula següent, a la qual s'hauran de restar, si s'escau, 
 els punts de penalització per cada una de les causes que 
 s'indiquen més avall. L'aspirant en pot resultar exclòs 
 pels motius que per a cada zona s'indicaran.
                               
 TH=temps de realització de la prova, homes; TD=temps de 
 realització de la prova, dones;  P=nombre  de  punts 
 obtinguts.
                               
 TH           TD           P      
 -------------------------------------------------      
 0-35"        0-38"           30      
 35" 1 ds-35" 5 ds  38" 1 ds-38" 5 ds     28      
 35" 6 ds-36"     38" 6 ds-39"       26      
 36" 1 ds-36" 5 ds  39" 1 ds-39" 5 ds     24      
 36" 6 ds-37"     39" 6 ds-40"       22      
 37" 1 ds-37" 5 ds  40" 1 ds-40" 5 ds     20      
 37" 6 ds-38"     40" 6 ds-41"       18      
 38" 1 ds-38" 5 ds  41" 1 ds-41" 5 ds     16      
 38" 6 ds-39"     41" 6 ds-42"       14      
 39" 1 ds-40"     42" 1 ds-43"       12      
 40" 1 ds-43"     43" 1 ds-46"       10      
 43" 1 ds-45"     46" 1 ds-48"        9      
 45" 1 ds-47"     48" 1 ds-50"        8      
 47" 1 ds-49"     50" 1 ds-52"        7      
 49" 1 ds-51"     52" 1 ds-54"        6      
 51" 1 ds-53"     54" 1 ds-56"        5      
 53" 1 ds-55"     56" 1 ds-58"        4      
 55" 1 ds-57"     58" 1 ds-60"        3      
 57" 1 ds-59"     60" 1 ds-62"        2      
 59" 1 ds-60"     62" 1 ds-63"        1      
 60" 1 ds o més    63" 1 ds o més       0      
                               
 Motius d'exclusió i/o penalitzacions:            
 Zona A                           
   Penalització: no tocar de peus a terra.
 Zona B                           
   Exclusió: no recollir l'objecte i/o sortir per respirar 
 i continuar.
   Penalització: trencar la superfície de l'aigua amb el 
 cap i el cos.
 Zona C                           
   Exclusió: recolzar-se a la safata flotant per descansar 
 i/o no nedar d'esquena.
   Penalització: tocar la safata flotant sense intenció de 
 recolzar-s'hi.
 Zona D                           
   Penalització: temps inferior a 10" i/o inclinació 
 superior als 45º.
 Zona E                           
   Exclusió: no nedar en posició ventral.
 Zona F bis                         
   Exclusió: passar l'objecte flotant per sota de l'aigua 
 i/o enfonsar l'obstacle flotant en recolzar-s'hi i/o no 
 nedar en posició ventral.
   Penalització: tocar l'objecte flotant.
   Quart exercici: pujada de corda.
   La finalitat d'aquest exercici és valorar la força i 
 resistència  de la musculatura extensora dels membres 
 superiors i de la flexora de l'articulació del colze dels 
 aspirants.
   Consisteix en el següent:                
   Posició de partida: l'aspirant s'asseurà a terra amb 
 els membres inferiors completament estirats, el tronc 
 perpendicular a terra i amb la corda agafada.
   Al senyal del controlador, l'aspirant podrà optar per 
 pujar la corda bé amb l'ajut dels membres inferiors i 
 superiors o bé amb el sol ajut dels seus membres superiors. 
   Aquest exercici, amb una puntuació relativa del 20% 
 sobre el total, es valorarà segons la taula següent:    
                               
 HB1=alçada aconseguida pujant només amb els braços, homes; 
 HB2=alçada aconseguida pujant amb els braços i les cames, 
 homes; D=alçada aconseguida pujant amb els braços o amb els 
 braços i les cames, dones; P=nombre de punts obtinguts.
                               
 HB1         HB2         D        P 
 ----------------------------------------------------------- 
 1,00 m       2,00 m        1,00 m      1 
 1,50 m       2,50 m        1,50 m      2 
 2,00 m       3,00 m        2,00 m      3 
 2,50 m       3,50 m        2,50 m      4 
 3,00 m       4,00 m        3,00 m      5 
 3,50 m       4,50 m        3,50 m      6 
 4,00 m       5,00 m        4,00 m      7 
 4,50 m       5,50 m        4,50 m      8 
 5,00 m       6,00 m en 30"    5,00 m      9 
 5,25 m       6,00 m en 25"    5,25 m     10 
 5,50 m       6,00 m en 20"    5,50 m     11 
 5,75 m       6,00 m en 16"    5,75 m     12 
 6,00 m en 25"    6,00 m en 14"    6,00 m en 25"  13 
 6,00 m en 20"    6,00 m en 12"    6,00 m en 20"  14 
 6,00 m en 15"    6,00 m en 10"    6,00 m en 15"  15 
 6,00 m en 12"    6,00 m en 9"     6,00 m en 12"  16 
 6,00 m en 10"    6,00 m en 8"     6,00 m en 10"  17 
 6,00 m en 9"    6,00 m en 7"     6,00 m en 9"  18 
 6,00 m en 7,5"   6,00 m en 6"     6,00 m en 7,5" 19 
 6,00 m en 7"    6,00 m en 5"     6,00 m en 7"  20 
                               
   La qualificació de cadascun dels quatre exercicis 
 descrits es farà d'acord amb els barems que hi figuren.
   La qualificació d'aquesta cinquena prova s'obtindrà 
 sumant les puntuacions dels quatre exercicis que en formen 
 part i dividint el resultat per 10, d'acord amb el quadre 
 següent.
   La puntuació mínima per superar-la és de 5 punts.
                               
 E=exercici; R=puntuació relativa en  tant  per  cent; 
 P=puntuació.
                               
 E Denominació          R   P          
 -----------------------------------------          
 1 Serrar           10%   10          
 2 Cross-orientació      40%   40          
 3 Adaptació al medi aquàtic  30%   30          
 4 Pujada de corda       20%   20          
                               
   La qualificació dels exercicis i del global de la prova 
 es faran públiques a la seu del Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca (pg. de Gràcia, núm. 105, Barcelona), amb 
 especificació dels recursos que s'hi puguin interposar.
   Les qualificacions, atès el que disposa la base 5.4, no 
 prejutjaran en cap cas els aspirants aprovats en el procés 
 selectiu ni l'ordre d'aquests que preveu la base 1.7.4, 
 sens perjudici del que estableix la base 1.3.
   1.7.2 D'acord amb el que estableixen l'article 19 de 
 la Llei 30/1984, de 2 d'agost, i l'article 34 de la Llei 
 17/1985, de 23 de juliol, els aspirants, al llarg de les 
 proves, han de demostrar que estan degudament capacitats en 
 el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya.
   1.7.3  La qualificació de la fase d'oposició es 
 determina sumant les puntuacions obtingudes en cada prova  
   1.7.4 L'ordre definitiu d'aspirants aprovats en el 
 procés selectiu es determina sumant els punts obtinguts en 
 la fase de concurs i els de les qualificacions de la fase 
 d'oposició. En cas d'empat, l'ordre s'estableix atenent la 
 major edat dels aspirants.
   En cap cas el nombre d'aspirants proposats no podrà 
 excedir el nombre de places ofertes, sens perjudici del que 
 estableix la base 1.3.
   El tribunal publicarà la llista definitiva i distingirà 
 els aspirants que, d'acord amb les places objecte de 
 convocatòria, hagin superat el procés selectiu, i que seran 
 proposats per al seu nomenament com a funcionaris, i, si 
 escau, els aspirants aprovats inclosos dins el  10% 
 addicional, que tan sols seran nomenats amb ocasió de 
 vacant. En ambdós casos la llista definitiva detallarà els 
 aspirants per l'ordre de puntuació final en el procés 
 selectiu.
   La puntuació de la fase de concurs no es pot aplicar 
 per superar les diferents proves obligatòries de la fase 
 d'oposició.
   1.8  La data, l'hora i el lloc de realització de la 
 primera prova s'especificaran a la resolució que preveu la 
 base 4.1, per la qual es declari aprovada la llista 
 d'aspirants admesos i exclosos de la present convocatòria.
   La data, l'hora i el lloc de les proves següents els 
 determinarà el tribunal, i es publicaran juntament amb els 
 resultats de la prova anterior.
   Els aspirants que no hi compareguin, llevat dels casos 
 degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal, 
 seran  exclosos  de  la  prova i, consegüentment, de 
 l'oposició.
                               
 - 2 Requisits dels aspirants                
    2.1 Per prendre part en la present convocatòria, els 
 aspirants han de complir els requisits següents:      
  a) Tenir la ciutadania espanyola.
  b) Tenir complerts els 18 anys.
  c) Posseir el títol de  graduat  escolar,  formació 
 professional de primer grau o equivalent, o estar en 
 condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitza el 
 termini de presentació de sol·licituds per prendre part a 
 les proves selectives.
  d) Posseir els permisos de conduir A-2 i B-1 en la data en 
 què expiri el termini de presentació de sol·licituds.
  e) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per 
 exercir les funcions de les places a cobrir.
  f) No estar separat per causa d'expedient disciplinari del 
 servei  de  cap  Administració  pública, ni trobar-se 
 inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques per 
 sentència ferma.
   2.2  Els requisits establerts en la base 2.1 s'han de 
 complir el darrer dia del termini de presentació de 
 sol·licituds i s'han de continuar complint fins a la data 
 de nomenament com a funcionari.
                               
 - 3 Sol·licituds                      
    3.1 Les sol·licituds per prendre part en aquesta 
 convocatòria s'han d'adreçar al conseller de Governació, i 
 s'han de  formalitzar  segons  el  model  normalitzat 
 d'instància aprovat per l'Ordre del conseller de Governació 
 de 13 de maig de 1987 (DOGC núm. 843, de 25.5.1987).
   3.2  Les sol·licituds es poden presentar al Registre 
 general del Departament de Governació i al  de  les 
 delegacions territorials del Govern de la Generalitat, o bé 
 es poden trametre per qualsevol dels mitjans que estableix 
 l'article 66 de la Llei de procediment administratiu, en el 
 termini dels 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de 
 la publicació de la present convocatòria al Diari Oficial 
 de la Generalitat de Catalunya. Les adreces on s'han de 
 presentar les sol·licituds són les següents:        
   Departament de Governació, Via Laietana, núm. 69, 08003 
 Barcelona.
   Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de 
 Catalunya a Girona, Gran Via de Jaume I, núm. 9, 17001 
 Girona.
   Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de 
 Catalunya a Lleida, c. de Lluís Companys, núm. 1, 1r, 25079 
 Lleida.
   Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de 
 Catalunya a Tarragona, rambla Nova, núm. 58-60, 3r, 43004 
 Tarragona.
   Els impresos de sol·licitud es faciliten a les oficines 
 esmentades al paràgraf anterior.
   3.3  Juntament amb la sol·licitud, els aspirants han 
 d'aportar obligatòriament una fotocòpia confrontada del 
 document nacional d'identitat.
   3.4  Els aspirants han de satisfer la taxa de 900 
 pessetes que preveu l'article 31 del Decret legislatiu 
 1/1989, de 23 de juny, pel qual s'aprova el text refós dels 
 preceptes de la Llei 5/1986, de 8 de maig , amb les 
 modificacions introduïdes per les lleis de pressupostos i 
 la Llei 18/1987, de 13 de juliol.
   El  pagament s'ha d'efectuar en qualsevol de les 
 oficines de la Caixa de Catalunya mitjançant ingrés en 
 caixa, o bé per gir postal o telegràfic, en el compte 
 corrent núm. 500.02-027010-44, "Generalitat de Catalunya. 
 Governació. Accés a cossos de funcionaris". Quan el   
 pagament s'efectuï per gir postal o telegràfic, cal que com 
 a nom del remitent hi consti el del mateix aspirant, el 
 qual ha d'adjuntar a la instància la fotocòpia del resguard 
 de la imposició. No s'admetran com a mitjà de pagament les 
 transferències bancàries.
   A la sol·licitud ha de figurar el segell de la Caixa de 
 Catalunya a l'apartat reservat a l'entitat bancària, el 
 qual és acreditatiu de l'abonament de la taxa corresponent. 
 La seva mancança determina l'exclusió de l'aspirant.
   En cap cas el pagament a la Caixa de Catalunya no 
 substituirà el tràmit de presentació de la sol·licitud 
 davant l'Administració, dins el termini i en la forma 
 escaient, d'acord amb el que estableix la base 3.2.
   3.5 Els aspirants que participin en la fase de concurs 
 han d'aportar el certificat a què fa referència la base 
 1.6, dins el termini dels vint dies naturals que estableix 
 la base 3.2.
   Els aspirants que estiguin en possessió del certificat 
 del nivell B o superior de la Junta Permanent de Català, o 
 equivalent, a l'efecte del que estableix la base 1.7.1.c), 
 l'han d'aportar, igualment, dins el termini dels vint dies 
 naturals que estableix la base 3.2.
   3.6  Els aspirants han d'observar, entre altres, les 
 instruccions següents per emplenar la sol·licitud:     
   a) Cal consignar de forma clara i amb majúscules totes 
 les dades personals que figuren al model normalitzat de 
 sol·licitud.
   b) A l'apartat de la sol·licitud "Núm. de registre de 
 la convocatòria", epígraf "Dades de la convocatòria", del 
 model normalitzat, s'ha de consignar el núm. de registre de 
 la present convocatòria, és a dir, el 43/90.
   c) A l'apartat "Condició", epígraf "Serveis prestats a 
 l'Administració", cal especificar el tipus de vinculació 
 amb l'Administració (funcionari, interí, laboral temporal, 
 laboral indefinit, eventual, etc.).
   d) En el moment d'efectuar l'abonament de la taxa a la 
 Caixa de Catalunya, en els epígrafs "Compte corrent núm." i 
 "Import de la taxa d'inscripció", del model normalitzat, 
 cal que figurin consignats el número del compte i l'import 
 de la taxa d'inscripció a què fa referència la base 3.4.
   e) A l'apartat d) de la instància, epígraf "Altres 
 dades referents a la convocatòria", del model normalitzat, 
 l'aspirant ha de consignar el torn en el qual participa, és 
 a dir, lliure segons el que estableix la base 1.2.
   f) A l'apartat a) de la instància, epígraf "Altres 
 dades referents a la convocatòria", del model normalitzat, 
 l'aspirant ha de consignar si està en possessió dels 
 permisos de conduir A-2 i B-1 a què es refereix la base 
 2.1.d).
                               
   - 4 Admissió dels aspirants               
    4.1  Abans del termini d'un mes a comptar de la 
 finalització del termini de presentació d'instàncies, el 
 conseller de Governació dictarà una resolució per la qual 
 aprovarà la llista d'aspirants admesos i exclosos de la 
 present convocatòria. La resolució esmentada es publicarà 
 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i indicarà 
 el lloc on s'exposen les llistes.
   4.2  Contra la resolució a la qual fa referència la 
 base anterior, els interessats poden interposar recurs de 
 reposició davant el conseller de Governació, en el termini 
 d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al 
 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
   Els errors materials es poden esmenar en qualsevol 
 moment.
                               
   - 5 Tribunals                      
    5.1  El tribunal qualificador de les proves el 
 componen els membres següents:               
   President: Joan Ignasi Puigdollers Noblom.
   President suplent: Francesc Robert Graupera.
   Vocals titulars:                     
   1 José Gilabert Bel.
   2 Raquel Sistaré Lanas.
   3 Vicenç Meseguer Bened.
   4 Santos Espinosa Espinosa.
   Vocals suplents:                     
   1 Joaquim Guàrdia Amposta.
   2 Cels Duran Turet.
   3 Eduard Bes Jaques.
   4 Jaume Richart Boronat.
   5.2  El tribunal pot disposar, si així ho creu 
 convenient, la incorporació  d'assessors  especialistes 
 perquè col·laborin amb els seus membres en la valoració de 
 les proves.
   5.3 El tribunal té la categoria quarta de les que 
 estableix el Decret 337/1988, de 17 d'octubre, modificat 
 pel Decret 203/1989, de 17 de juliol.
   5.4 El tribunal no pot aprovar ni declarar que ha 
 superat el procés selectiu un nombre superior d'aspirants 
 al de les places ofertes, sens perjudici del que estableix 
 la base 1.3 pel que fa al 10% addicional.
   El  tribunal facilitarà a l'aspirant i a l'òrgan 
 convocant la informació que se li requereixi en relació amb 
 les puntuacions que hagi obtingut l'aspirant.
   5.5  L'abstenció i la recusació dels membres del 
 tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen l'article 20 i 
 l'article 21 de la Llei de procediment administratiu.
   5.6 El tribunal ha d'escollir un dels seus membres 
 vocals perquè actuï com a secretari.
   5.7 Als efectes de comunicacions i altres incidències, 
 el tribunal té la seva seu a l'Escola d'Administració 
 Pública de Catalunya, av. Pearson, núm. 28, Barcelona, la 
 qual presta el suport material i tècnic necessari per a la 
 seva actuació.
   5.8 En qualsevol moment, el tribunal pot requerir als 
 aspirants l'acreditació de la seva personalitat mitjançant 
 la presentació del document nacional d'indentitat.
   5.9 L'autoritat convocant, per si mateixa o a proposta 
 del president del tribunal, pot demanar, als efectes 
 procedents, l'acreditació dels aspectes necessaris quan 
 cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals 
 hagin pogut incórrer els aspirants, que podran ser exclosos 
 motivadament de la convocatòria en qualsevol moment quan no 
 compleixin els requisits.
   5.10  L'ordre d'actuació dels aspirants en les proves 
 s'iniciarà pel primer aspirant amb cognom que comenci per 
 la lletra "I", de conformitat amb el sorteig realitzat el 
 dia 19 de juliol de 1991 (Resolució del director general de 
 la Funció Pública de 24 de juliol de 1991, DOGC núm. 1475, 
 de 2.8.1991).
                               
   - 6  Llista d'aprovats, presentació de documents i 
 nomenament de funcionaris de carrera            
    6.1 El tribunal, una vegada feta pública la llista 
 que preveu la base 1.7.1.e) en el lloc de realització de 
 l'última prova obligatòria, elevarà  la  proposta  de 
 nomenament a l'òrgan convocant, especificant la data de 
 publicació de la llista esmentada.
   6.2 Els aspirants proposats hauran de presentar a la 
 Direcció General de la Funció Pública, dins el termini dels 
 20 dies naturals comptadors des de la data de publicació de 
 la llista d'aprovats, la documentació següent:       
   a)  Número  d'identificació  fiscal  (fotocòpia 
 confrontada).
   b) Títol de graduat escolar, formació professional de 
 primer grau o equivalent o resguard d'haver-lo sol·licitat 
 (fotocòpia confrontada).
   c) Permisos de  conduir  A-2  i  B-1  (fotocòpia 
 confrontada).
   d) Declaració de no estar inhabilitat per sentència 
 ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni estar 
 separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap 
 administració pública.
   e) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits 
 d'incompatibilitats que preveu la legislació vigent, o 
 exercir, dins el termini de presa de possessió, l'opció que 
 preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
 d'incompatibilitats  del  personal  al  servei  de 
 l'Administració de la Generalitat.
   6.3  El conseller de Governació nomenarà funcionaris 
 els aspirants proposats que hagin aportat dins el termini 
 establert la documentació assenyalada a la base anterior, 
 els quals disposaran d'un mes des de la publicació del 
 nomenament esmentat al Diari Oficial de la Generalitat de 
 Catalunya per efectuar el jurament o la promesa i prendre 
 possessió del càrrec davant el secretari general del 
 departament  corresponent. Una  vegada  n'hagin  pres  
 possessió, els nous funcionaris han de seguir i superar el 
 curs complementari de formació que estableix la base 7.1, a 
 l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
   6.4  Els aspirants proposats que no presentin la 
 documentació necessària dins el termini dels 20 dies a què 
 fa referència la base 6.2, llevat dels casos de força major 
 que seran degudament comprovats per l'autoritat convocant, 
 i els qui no compleixin els requisits necessaris, no podran 
 ser nomenats i quedaran anul·lades les seves actuacions, 
 sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut 
 incórrer en el cas de falsedat.
                               
   - 7 Curs complementari de formació           
    7.1  L'Escola d'Administració Pública de Catalunya 
 organitzarà la realització del curs complementari  de 
 formació,  al qual han d'assistir obligatòriament els 
 funcionaris nomenats, per tal de facilitar  la  seva 
 integració en l'organització de la Generalitat i la seva 
 adaptació al lloc de treball al qual se'ls destini.
   7.2 La durada del curs, que no serà inferior a les 30 
 hores lectives, i també el seu contingut, els determinarà 
 l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la 
 col·laboració del Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca, als efectes de garantir la concordança entre les 
 matèries impartides i els coneixements i les habilitats 
 requerits per ocupar els llocs de treball als quals s'hagin 
 adscrit els nous funcionaris.
   7.3 Els afectats pel deure d'assistència al curs 
 complementari de formació podran sol·licitar de l'Escola 
 d'Administració Pública de Catalunya que se'ls convalidi 
 part o parts d'aquest curs quan acreditin, mitjançant la 
 certificació oportuna, haver seguit cursos de durada i 
 contingut anàlegs a la part o parts del curs complementari 
 que pretenguin convalidar. Quan es tracti de funcionaris 
 acollits al torn de promoció interna, aquests podran 
 demanar la convalidació de les hores lectives destinades 
 als coneixements introductoris de caràcter general.
   7.4  Una vegada realitzat amb aprofitament el curs 
 complementari de formació, l'Escola d'Administració Pública 
 de Catalunya lliurarà el certificat corresponent, el qual 
 s'haurà d'incloure en l'expedient personal del funcionari.
   7.5  Els funcionaris que, a criteri de l'Escola 
 d'Administració Pública de Catalunya, no segueixin el curs 
 complementari  de  formació  amb  aprofitament  hauran 
 d'assistir als cursos de  la  mateixa  condició  que 
 s'organitzin  fins  que  es  determini, mitjançant el 
 lliurament del certificat abans esmentat, que el seu grau 
 d'aprofitament és suficient.
                               
   - 8 Període de pràctiques                
    El personal nomenat funcionari ha de realitzar el 
 període de pràctiques en les condicions i amb la durada que 
 estableixen els articles 32 i següents del Reglament de 
 selecció de personal.
   Quedarà exempt del període de pràctiques el personal 
 que hagi estat prestant serveis a la Generalitat en llocs 
 de treball de la categoria de les places objecte de 
 convocatòria durant almenys 2 mesos.
                               
 - 9 Norma final                      
   Els interessats poden interposar recurs de reposició 
 contra la convocatòria i les seves bases, davant el 
 conseller de Governació, en el termini d'un mes a comptar 
 de l'endemà de la seva publicació. Aquest recurs es 
 considerarà desestimat per silenci administratiu si passa 
 un mes sense que hi hagi resolució expressa, i quedarà, 
 aleshores, expedita la via contenciosa administrativa, 
 davant la Sala corresponent del Tribunal Superior de 
 Justícia de Catalunya, durant el termini d'un any comptador 
 des de la interposició del recurs de reposició.
   Així mateix, els interessats poden interposar recurs 
 d'alçada contra els actes administratius que es derivin de 
 l'actuació del tribunal, davant el conseller de Governació, 
 en el termini dels 15 dies comptadors des de la seva 
 notificació o publicació. Aquest recurs es considerarà 
 desestimat per silenci administratiu si transcorren tres 
 mesos sense que hi hagi resolució expressa, i quedarà, 
 aleshores, expedita la via contenciosa administrativa, 
 davant la Sala corresponent del Tribunal Superior de 
 Justícia de Catalunya, durant el termini d'un any comptador 
 des de la interposició del recurs d'alçada.
   Igualment, els interessats poden interposar qualsevol 
 altre recurs que considerin procedent per a la defensa dels 
 seus interessos.
                               
 Annex 2                           
                               
 Tema 1                           
   La  Constitució  espanyola  de 1978. Estructura i 
 contingut.
                               
 Tema 2                           
   Drets i deures fonamentals, la  seva  garantia  i 
 suspensió. El Tribunal Constitucional. El Defensor del  
 Poble.
                               
 Tema 3                           
   Les Corts Generals. El procediment d'elaboració de les 
 lleis. El poder judicial: nocions generals.
                               
 Tema 4                           
   El  Govern  i  l'Administració de l'Estat: nocions 
 generals.
                               
 Tema 5                           
   Organització territorial de l'Estat. Les comunitats 
 autònomes:    constitució,  competències  i  estatuts 
 d'autonomia. L'Administració local: la província i el  
 municipi.
                               
 Tema 6                           
   L'Administració pública: concepte. Diferents nivells de 
 l'Administració  pública:  l'Administració   central, 
 l'Administració  autonòmica,  l'Administració  local  i 
 l'Administració institucional.
                               
 Tema 7                           
   L'Estatut d'autonomia de  Catalunya. Estructura  i  
 contingut.
                               
 Tema 8                           
   Institucions  i  organismes  de la Generalitat. El 
 Parlament, el president i el Govern: l'organització dels 
 departaments. El síndic de greuges. El Consell Consultiu.
 La Sindicatura de Comptes. El Tribunal Superior de Justícia 
 de Catalunya.
                               
 Tema 9                           
   El personal de les administracions públiques: nocions 
 generals. Breu referència a la Llei de la funció pública  
 de l'Administració de la Generalitat: classes de personal, 
 els seus deures i drets. Règim disciplinari. Promoció del 
 funcionari.
                               
 Tema 10                           
   El sistema espanyol de la Seguretat Social: Règim 
 general:  acció protectora. Cotitzacions i recaptació.
 Concepte i classes de prestacions.
                               
 Tema 11                           
   Procediment  sancionador:  incoació. Tramitació  i  
 resolució.
                               
 Tema 12                           
   La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. 
 Estructura i contingut.
                               
 Tema 13                           
   La Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça, i el seu 
 Reglament. Estructura i contingut.
                               
 Tema 14                           
   La Llei de pesca de 20 de febrer de 1942 i el seu 
 Reglament. Estructura i contingut.
                               
 Tema 15                           
   La Llei de forests de 8 de juliol de 1957 i el seu 
 Reglament. Estructura i contingut.
                               
 Tema 16                           
   Mesures de prevenció d'incendis  forestals  en  la 
 normativa catalana (Decret 63/1988, de 28 de març, i Decret 
 31/1989, de 24 de febrer).
                               
 Tema 17                           
   La Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals: 
 estructura i contingut. Conveni de Washington.
                               
 Tema 18                           
   La Llei 12/85, de 13 de juny, d'Espais Naturals. 
 Estructura i contingut.
                               
 Tema 19                           
   L'Ordre de 28 d'octubre de 1986, per la qual es regula 
 el verd ornamental nadalenc i es protegeix el boix grèvol 
 (DOGC núm. 766, de 14.11.1986).
                               
 Tema 20                           
   L'Ordre de 31 d'octubre de 1986, per la qual es 
 determina la regulació de la recol·lecció de la tòfona 
 (DOGC núm. 766, de 14.11.1986).
                               
 Tema 21                           
   L'Ordre de 6 de febrer de 1985, per la qual es regula 
 l'activitat apícola (DOGC núm. 523, de 22.3.1985).
                               
 Tema 22                           
   El Decret 252/1988, de 12 de setembre, pel qual s'aprova 
 el Reglament del cos d'agents rurals de la Generalitat de 
 Catalunya.
                               
Amunt