Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 06/03/2013

  • Número del document EMO/0476/2013

  • Número de control 13067024

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Ocupació

    CVE CVE-DOGC-A-13067024-2013

Dades del DOGC
  • Número 6333

  • Data 12/03/2013

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMO/476/2013, de 6 de març, de nomenament del senyor Xavier Reinaldos Martinez com a adjunt al cap del Gabinet del Conseller del Departament d’Empresa i Ocupació.


Atès el que disposa l’article 12 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509A, de 3.11.1997);


Atès el Decret 2/2005, d’11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4300, de 13.1.2005);


Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent de la Generalitat de Catalunya,Resolc:


Nomenar el senyor Xavier Reinaldos Martinez com a adjunt al cap del Gabinet del Conseller, amb les obligacions i els drets inherents a aquest càrrec, amb efectes del dia 6 de març de 2013.


Les funcions que corresponen a aquest lloc de treball són:

Col·laborar amb el cap del Gabinet del/de la Conseller/a per tal de donar suport i assistència a les activitats del conseller/a.

Donar suport a la recopilació i anàlisi de la informació dels temes d'interès que consideri el conseller/a.

Elaborar informes de seguiment de les polítiques departamentals que determini el conseller/a.

Qualsevol altra funció que li encomani el/la cap del Gabinet del Conseller/a.


Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari/ària, del grup A, nivell de destinació 27.1, jornada i horari de dedicació especial i complement específic de 30.094,32 euros anuals.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament, i d’acord amb el que estableixen l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seva publicació, o bé recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos a partir de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.Barcelona, 6 de març de 2013Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació


Amunt