Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 18/02/2013

  • Número del document ENS/0367/2013

  • Número de control 13049065

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-13049065-2013

Dades del DOGC
  • Número 6326

  • Data 01/03/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/367/2013, de 18 de febrer, del procediment de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2013-2014.


La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009), estableix les garanties i els criteris a què s’ha d’ajustar el procediment d’admissió.

 

El Decret 75/2007, de 27 de març (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007), estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres educatius en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

 

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.

 

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent i per tal de regular els processos d’admissió de l’alumnat als centres per al curs 2013-2014,

 

 

Resolc:

 

 

-1 Àmbit d’aplicació

Aquesta Resolució s’aplica a l’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, de programes de qualificació professional inicial (PQPI) realitzats pel Departament d’Ensenyament, de cursos de formació específics per a l’accés als cicles de grau mitjà i grau superior, artístics, esportius, d’idiomes o d’educació d’adults i a les llars d’infants o escoles bressol públiques, sense perjudici de les competències atribuïdes al Consorci d’Educació de Barcelona i als ajuntaments que, d’acord amb el que preveu la Llei 12/2009, d’educació, i la disposició addicional 4 del Decret 75/2007, hagin assumit la competència en matèria d’admissió.

 

 

-2 Oferta de places escolars

2.1 D’acord amb l’article 5 del Decret 75/2007, els corresponents serveis territorials del Departament d’Ensenyament comuniquen als centres sufragats amb fons públics, abans de l’inici del període de preinscripció, la composició inicial de grups per a cada tipus d’ensenyament, en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Resolució, llevat de les llars d’infants.

2.2 El nombre de places escolars per a cada curs és el que deriva dels grups assignats, aplicant la relació d’alumnat per grup establerta amb caràcter general, llevat dels centres i zones en els quals el Departament d’Ensenyament, hagi establert una ràtio diferent.

2.3 El nombre de vacants per a cada curs és el que resulta de deduir del nombre de places escolars dels grups assignats la reserva corresponent a la previsió d’alumnat procedent del curs anterior que s’espera que progressi de curs i la reserva corresponent a la previsió d’alumnat del mateix centre que haurà de repetir curs, és a dir, que haurà de romandre un any més en el mateix curs, el qual no ha de formalitzar sol·licitud de preinscripció. A aquest efecte, es considera repetidor qui ha de cursar de nou la totalitat del currículum corresponent a un curs determinat d’un pla d’estudis.

Al primer curs del segon cicle d’educació infantil i al primer curs de qualsevol ensenyament postobligatori, llevat del batxillerat, no es fa cap reserva per a l’alumnat que progressa del curs anterior.

Les reserves per a l’alumnat del centre s’actualitzen, des de l’inici del procés de preinscripció fins que es procedeix a l’assignació de places, d’acord amb la matrícula al centre de nous alumnes.

2.4 L’alumnat que hagi de romandre un any més en un curs determinat s’escolaritza al mateix centre, si aquest continua oferint els ensenyaments corresponents, llevat que manifesti la seva voluntat en sentit contrari.

2.5 Al segon cicle d’educació infantil, a l’educació primària i a l’educació secundària obligatòria, i als cicles de formació professional de grau mitjà o grau superior, el centre ha de reservar dues places de cada grup per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques de les que preveu l’article 18 del Decret 75/2007, nombre que es pot modificar per resolució del director o la directora dels serveis territorials, d’acord amb les previsions de l’article 19 del Decret esmentat i de l’article 48.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en l’àmbit de la zona educativa. A les llars d’infants i als programes de qualificació professional inicial aquesta reserva és d’un lloc escolar per a cada grup.

Al batxillerat i a l’educació d’adults no es fa cap reserva amb caràcter general, però per resolució del director o la directora dels serveis territorials es pot establir, en els centres on sigui convenient, una reserva per atendre l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

2.6 En els ensenyaments artístics, que es detallen en els apartats 13 i 14, el director o la directora dels serveis territorials pot establir, un cop valorats els casos i en els centres on sigui convenient, un increment de ràtio per atendre alumnat amb necessitats educatives especials que vulgui cursar aquests ensenyaments i compleixi els requisits establerts per fer-ho.

2.7 Les reserves per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques són vigents fins al dia anterior a la publicació de les llistes d’admesos, quan ja s’han atès totes les sol·licituds que afecten aquest alumnat presentades durant el procés de preinscripció.

2.8 Amb anterioritat a l’inici del procés de preinscripció, el Departament d’Ensenyament ha d’informar de l’oferta a Catalunya d’ensenyaments sufragats amb fons públics objecte d’aquesta Resolució.

Per als ensenyaments de règim general i per als ensenyaments de règim especial d’arts plàstiques i disseny, aquesta informació es fa pública i es pot consultar al web de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat/preinscripcio), als centres educatius, als ajuntaments, a les oficines municipals d’escolarització, als serveis territorials, a les oficines gestores i a altres mitjans de difusió que el Departament d’Ensenyament determini.

En el cas de la resta d’ensenyaments de règim especial i d’educació d’adults la informació es fa pública i es pot consultar als centres educatius que ofereixen aquests ensenyaments i, si s’escau, a les seves pàgines web.

 

 

-3 Modificació de l’oferta de places escolars

3.1 El nombre de grups i places el pot modificar la direcció general competent vistes les dades de preinscripció i les necessitats d’escolarització.

3.2 Els serveis territorials poden modificar, per resolució del director o directora territorial, escoltades les comissions de garanties d’admissió, la reserva de places per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques, amb la consegüent modificació de l’oferta.

3.3 La reserva per a alumnes del centre pot variar d’acord amb el que s’indica al paràgraf final de l’apartat 2.3.

3.4 Les modificacions, quan n’hi ha, es comuniquen i es fan públiques pels mateixos mitjans que l’oferta inicial. La relació d’alumnat admès es fa d’acord amb aquesta oferta final.

 

 

-4 Informació

4.1 D’acord amb l’article 4 del Decret 75/2007, els centres han d’informar sobre els aspectes següents:

a) L’oferta d’ensenyaments sufragats amb fons públics del centre i l’oferta de llocs escolars vacants en cadascun d’aquests centres.

b) L’àrea d’influència del centre per a cada ensenyament i, si escau, l’adscripció del centre a altres centres educatius per a la continuïtat dels estudis.

c) El projecte educatiu, els criteris de prioritat en l’admissió de l’alumnat i, si escau, els criteris específics d’admissió establerts normativament per als ensenyaments postobligatoris que imparteix el centre.

d) Les activitats complementàries, si n’hi ha, les activitats extraescolars i els serveis que s’ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les famílies, i l’aportació econòmica que, si escau, els comporta.

e) El règim de finançament amb fons públics dels ensenyaments concertats i, si escau, el caràcter propi del centre, en el cas dels centres privats amb ensenyaments concertats.

f) Els preus públics aplicables, quan s’escaigui.

g) Els ajuts que el centre rep de les administracions públiques per sufragar altres ensenyaments que també imparteixi.

h) Els mitjans específics de què disposi el centre per adaptar-se a les exigències que requereixin determinades discapacitats de l’alumnat.

Aquesta informació s’ha de fer pública en el tauler d’anuncis del centre i mitjançant tots els sistemes d’informació pública de què aquest disposi.

4.2 Les oficines municipals d’escolarització informen les famílies i l’alumnat de tota l’oferta educativa d’educació infantil i d’educació obligatòria dels centres del seu àmbit municipal, amb especificació dels nivells educatius impartits i del corresponent nombre de places totals i vacants, de les activitats complementàries i extraescolars i dels serveis escolars que els centres ofereixen i de les quotes autoritzades o aprovades, segons correspongui, per a aquestes activitats i serveis, així com del seu caràcter voluntari. També informen sobre la titularitat dels centres i, si escau, i d’acord amb la informació facilitada per aquests, sobre el seu caràcter propi.

4.3 Els centres han de proporcionar a l’ajuntament del seu municipi, abans de l’inici del període de preinscripció, la informació assenyalada en l’apartat anterior. Els serveis territorials facilitaran a les oficines municipals d’escolarització la relació de nivells educatius a impartir pels centres, amb especificació de les places totals i les vacants.

 

 

-5 Procés i calendari de preinscripció

5.1 El procés de preinscripció s’inicia amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de les relacions de l’alumnat admès. En l’àmbit d’aplicació d’aquesta Resolució, els períodes de preinscripció per a l’admissió de l’alumnat en els diferents ensenyaments són els que figuren a l’annex 1. Qualsevol sol·licitud de preinscripció per al curs 2013-2014 presentada abans de l’inici d’aquests períodes té la consideració de nul·la.

5.2 La sol·licitud de preinscripció es formalitza, dins els períodes indicats, per mitjà de l’imprès que es troba a disposició dels sol·licitants al web del Departament, a l’adreça http://www.gencat.cat/preinscripcio, als centres educatius, als ajuntaments, a les oficines municipals d’escolarització i als serveis territorials del Departament d’Ensenyament.

A la sol·licitud, per a cada tipus d’ensenyament, s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres i en diversos cicles formatius, en el mateix o en diferent centre, relacionats sempre per ordre de preferència, llevat dels cursos de formació específics per a l’accés als cicles formatius en què només es pot fer la preinscripció per a un sol centre.

La sol·licitud, junt amb la documentació acreditativa corresponent, cal presentar-la preferentment al centre demanat en primer lloc dins el termini de presentació de sol·licituds.

5.3 En els ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació obligatòria, batxillerat, cicles formatius de formació professional, cicles d’arts plàstiques i disseny, també hi ha disponible a la pàgina web http://www.gencat.cat/preinscripcio una eina informàtica d’ajuda per a l’enviament telemàtic de les dades de la sol·licitud.

Un cop enviades les dades a través d’aquesta eina informàtica d’ajuda, cal imprimir i signar la sol·licitud i, junt amb la documentació acreditativa corresponent presentar-la preferentment al centre demanat en primer lloc dins el termini de presentació de sol·licituds.

5.4 En els ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i en els ensenyaments d’educació obligatòria, la sol·licitud emplenada i signada també es pot presentar a l’oficina municipal d’escolarització del municipi on estigui ubicat el centre demanat en primer lloc o, si no està creada, a l’ajuntament corresponent, als serveis territorials o a les oficines territorials del Departament d’Ensenyament.

Quan l’òrgan receptor de la sol·licitud no sigui el centre demanat en primer lloc, cal que la trameti immediatament a aquest centre.

En tots els casos l’entitat receptora ha de lliurar al sol·licitant una còpia datada i segellada que n’acrediti la presentació.

5.5 S’admeten les sol·licituds presentades després de finalitzar el període de presentació de sol·licituds però abans de la publicació de la relació baremada definitiva. Les sol·licituds presentades durant el període de presentació de sol·licituds tenen prioritat respecte a les presentades fora de termini. El centre que rep una sol·licitud fora de termini li aplica el barem i l’introdueix en el procés de preinscripció, amb la indicació que s’ha presentat fora de termini. Si es tracta d’un centre d’educació especial, l’envia al/a la director/a dels Serveis Territorials, per tal que es procedeixi a l’escolarització de l’alumnat d’acord amb les previsions de l’article 19 del Decret 75/2007.

En els processos d’admissió d’educació d’adults, de cursos de formació específics per a l’accés a cicles formatius i d’escoles oficials d’idiomes no s’admeten sol·licituds fora de termini. S’indica als interessats que, si queden places vacants, poden matricular-se una vegada ho hagin fet els sol·licitants preinscrits assignats al centre.

5.6 Per poder ser admès o admesa per primera vegada en un centre per cursar ensenyaments sufragats amb fons públics, cal participar en el procés de preinscripció i demanar plaça en aquell centre. També cal participar en el procés de preinscripció i demanar plaça en un centre per poder accedir al segon cicle d’educació infantil, al batxillerat de la modalitat d’arts, a qualsevol modalitat de batxillerat si s’està cursant o s’ha cursat un cicle formatiu o a qualsevol altre ensenyament postobligatori, encara que s’imparteixin en el mateix centre o aula on s’està matriculat. En el cas del primer cicle d’educació infantil cal que el nen o nena tingui, com a mínim, 16 setmanes el dia de l’inici del curs.

Els alumnes d’una secció d’institut han de participar en la preinscripció per demanar plaça al batxillerat. En el cas de demanar plaça a l’institut al qual està adscrita la secció les sol·licituds d’aquest alumnes seran preferents a l’hora de ser admesos al batxillerat de modalitats diferents de la d’arts.

5.7 La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. S’entén que el procediment de preinscripció és el mateix quan ho és el model de sol·licitud.

Quan la duplicitat es produeixi per discrepància de criteri entre persones que comparteixen la custòdia del menor, i mentre no hi hagi una resolució judicial, es prioritza la continuïtat al mateix centre on està escolaritzat l’alumne o l’alumna o, quan es tracti de nova matrícula o en altres circumstàncies que les comissions de garanties d’admissió puguin considerar, aquestes comissions afectades, escoltades les persones interessades, anul·len una de les sol·licituds.

En el cas dels ensenyaments esportius es podrà presentar més d’una sol·licitud per accedir a aquests ensenyaments quan es tracti de preinscripcions a crèdits solts i aquests no siguin coincidents.

En el cas del primer cicle d’educació infantil només es considera duplicitat quan les dues sol·licituds inclouen llars d’infants públiques del mateix municipi. Per a llars d’infants públiques de municipis diferents, es pot presentar una sol·licitud per a cada municipi.

L’alumnat que vulgui accedir a centres integrats, és a dir, a centres que a més d’impartir ensenyaments d’educació primària, d’educació secundària obligatòria o de batxillerat, també imparteixen ensenyaments de música o de dansa, ha de presentar la sol·licitud de preinscripció al centre integrat. Per demanar altres centres on cursar els ensenyaments de règim general en el cas de no ser admès al centre integrat i no voler o poder continuar els estudis en el centre on estan escolaritzats actualment, cal presentar en el mateix període una segona sol·licitud, en la qual es demani plaça a altres centres, exclòs el centre integrat, al centre demanat en primer lloc en aquesta segona sol·licitud. En aquest cas no es considera que hi ha duplicitat de sol·licituds, ja que l’admissió al centre integrat requereix una valoració favorable de les seves aptituds artístiques.

5.8 Els centres educatius sufragats amb fons públics han de facilitar a l’Administració educativa les dades relatives a la preinscripció d’acord amb el procediment informàtic establert pel Departament d’Ensenyament. En el cas dels ensenyaments sense suport informàtic per al procés de preinscripció cal que els centres facin arribar aquestes dades als serveis territorials corresponents en una certificació. Els centres d’educació especial envien tota la documentació al/a la director/a dels Serveis Territorials, per tal que es procedeixi a l’escolarització de l’alumnat d’acord amb les previsions de l’article 19 del Decret 75/2007.

5.9 La documentació acreditativa de les circumstàncies que es puguin al·legar a la sol·licitud de preinscripció a efectes d’aplicació del barem, la relació de les quals es recull a l’annex 2, s’ha d’aportar dins el període de presentació de sol·licituds de preinscripció.

Per als cicles formatius de formació professional i d’arts plàstiques i disseny, les qualificacions de la prova d’accés de la convocatòria de 2013, del curs de formació específica per a l’accés del grau mitjà o superior o d’altres opcions que donen dret a l’accés, que no es puguin presentar durant el període de preinscripció perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials es poden aportar fins a les dates assenyalades per a cada ensenyament a l’annex 1. Si no es presenta la qualificació dintre d’aquests terminis, la sol·licitud no s’assigna.

Els alumnes que cursen segon de batxillerat i no aproven a la convocatòria ordinària, poden presentar sol·licitud de preinscripció a cicles formatius de grau superior i, si aproven el batxillerat a la convocatòria extraordinària i acrediten, en el termini establert a l’annex 1, la qualificació obtinguda, les seves sol·licituds s’assignaran a les places que hagin quedat vacants després d’assignar les sol·licituds dels aprovats anteriorment.

La no-acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de preinscripció, dins el termini establert, implica que el criteri afectat no es consideri a l’efecte de baremació.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre en relació amb el criteri afectat. Si la falsedat o el frau queda acreditat amb posterioritat al 30 de setembre de 2013 l’alumnat perd el dret a la plaça al finalitzar el curs en el qual queda acreditada la falsedat o el frau i ha de participar de nou en el procés de preinscripció del següent curs escolar. El Departament d’Ensenyament ha de comunicar a l’autoritat competent aquest fet per tal que aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat en què el sol·licitant hagi pogut incórrer.

L’admissió als ensenyaments obligatoris i al batxillerat, llevat de la modalitat d’arts, es fa en un centre. Un cop l’alumne ha estat admès en el centre, s’adscriu a la llengua estrangera triada o a la modalitat de batxillerat elegida, segons les preferències manifestades a la sol·licitud i d’acord amb l’ordre del barem.

 

 

-6 Procediment general d’admissió

6.1 Per ordenar les sol·licituds de preinscripció s’apliquen, en primer lloc, els criteris específics de prioritat que correspongui segons el Decret 75/2007. Seguidament, en el cas de l’educació infantil, els ensenyaments obligatoris o el batxillerat, s’ordenen pels criteris generals de prioritat, d’acord amb el barem que es detalla a l’annex 3, i després, pels criteris complementaris que es detallen al mateix annex. El barem s’aplica en relació amb el centre i l’ensenyament demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions.

Per a l’accés als centres integrats s’aplica el que s’estableix a l’apartat 15.

En el cas dels programes de qualificació professional inicial, dels cicles formatius de formació professional, dels ensenyaments artístics detallats als apartats 13 i 14, dels ensenyaments esportius, dels ensenyaments d’idiomes o d’educació d’adults s’apliquen exclusivament els criteris específics que es detallen a l’annex 3.

Per desfer les situacions d’empat, s’aplica el resultat del sorteig que preveu a l’apartat 7.

Als efectes d’admissió en els ensenyaments en règim nocturn només es tenen en compte les sol·licituds de curs sencer.

Els ajuntaments que hagin assumit la competència en matèria d’admissió d’alumnat del primer cicle d’educació infantil dels centres públics s’han de regir pels criteris que es detallen a l’annex 3 i per la resta que estableixin en exercici de les seves competències i poden elaborar el seu propi barem per a cada un d’aquells.

6.2 Per donar prioritat a l’alumnat procedent de centres adscrits, el procediment d’admissió és el següent:

Les peticions que contenen les sol·licituds de preinscripció es classifiquen en preferents i no preferents.

Són peticions preferents les referides a centres als quals està adscrit el centre on el/la sol·licitant cursa el darrer curs de l’ensenyament actual. Quan a la sol·licitud s’hi faci constar una petició en un centre al qual no està adscrit, aquesta petició i totes les que la segueixin en l’ordre de preferència tenen la consideració de no-preferents, amb independència del centre que se sol·liciti.

Per facilitar aquest tràmit, el centre on es cursa el darrer curs de l’ensenyament actual informa els pares, tutors o guardadors del centre o centres als quals està adscrit per als ensenyaments immediatament posteriors.

Als efectes de continuïtat de centre i d’adscripció, l’alumnat procedent de l’institut-escola artístic Oriol Martorell o de l’Escolania de Montserrat es considera alumnat del centre on va estudiar immediatament abans d’incorporar-se a l’institut-escola artístic Oriol Martorell o a l’Escolania de Montserrat.

6.3 Als efectes d’aplicació del criteri de proximitat del domicili habitual al centre, es té en compte l’àrea d’influència del centre per a l’ensenyament corresponent, determinada, a proposta dels ajuntaments afectats, pels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o per la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa quan afecta l’àmbit de dos o més serveis territorials.

En el cas dels cicles d’ensenyaments esportius, l’àrea d’influència dels centres que els imparteixen és tot Catalunya.

6.4 El director del centre públic o el titular del centre concertat, i l’oficina municipal d’escolarització en els municipis en què s’hagi creat, han de fer pública al tauler d’anuncis la relació baremada de totes les sol·licituds, en les dates que estableix l’annex 1. Aquesta relació, i qualsevol altra que contingui dades personals, no es pot publicar a través de mitjans electrònics.

La publicació de la relació de sol·licituds amb el barem global obtingut obre un termini, que estableix l’annex 1, per presentar reclamacions davant el mateix centre. L’endemà de finalitzar aquest termini, el consell escolar del centre, en el cas dels centres públics, o el titular, en el cas dels centres concertats, emeten resolució sobre les reclamacions presentades, i el dia que estableix l’annex 1 es fa pública al tauler d’anuncis del centre, i al de l’oficina municipal d’escolarització, si n’hi ha al municipi, la nova relació de sol·licituds.

6.5 Les sol·licituds de preinscripció s’atenen pel tipus i l’ordre de les peticions, en primer lloc totes les peticions preferents i després les no-preferents. Per cada centre, sempre que hi hagi places vacants per a l’ensenyament demanat, s’atén, en primer lloc, les primeres peticions preferents, i successivament, les segones, les terceres, les quartes, etc., fins que no hi hagi més peticions preferents o s’exhaureixin les places vacants del centre. A continuació s’atenen, amb el mateix criteri, les peticions no-preferents.

6.6 En el primer curs del segon cicle d’educació infantil i de l’educació secundària obligatòria, si no pot atendre cap de les peticions del/de la sol·licitant, la comissió de garanties d’admissió li ofereix una plaça escolar en un altre centre. En el cas que el/la sol·licitant, un cop informat/ada, no estigui d’acord amb la plaça oferta, pot demanar a la presidència de la comissió de garanties d’admissió una altra plaça d’entre les vacants existents.

Per a la resta de cursos de l’educació infantil i dels ensenyaments obligatoris, només es fa aquesta oferta de plaça quan el sol·licitant no pugui o no vulgui continuar en el centre on està escolaritzat i així ho manifesti en la sol·licitud.

 

 

-7 Sorteig públic

Per tal de resoldre les situacions d’empat que es produeixen en aplicar els criteris de prioritat, s’assigna aleatòriament un número a cada sol·licitud presentada i es fa públic amb la relació baremada de sol·licituds. Seguint el procediment i en els dies, els llocs i les hores que detalla l’annex 5, s’efectuen els sorteigs públics per tal de determinar per a cada un dels ensenyaments el número a partir del qual es fa l’ordenació de les corresponents sol·licituds en cas d’empat.

En el cas de germans que sol·liciten ser admesos en un mateix centre i per un mateix nivell a l’educació infantil o als ensenyaments obligatoris i així ho fan constar a la sol·licitud, se’ls assignen números de desempat correlatius. Si per error, detectat després de l’assignació del número de desempat, els números no són correlatius, es considera que el número que els corresponen és el més petit dels assignats.

 

 

-8 Simultaneïtat d’ensenyaments professionals de música o dansa i l’educació secundària obligatòria o batxillerat o alumnat que segueix programes esportius d’alt rendiment

L’alumnat que cursa o opta per cursar els ensenyaments professionals de música o de dansa o el que segueix programes esportius d’alt rendiment ho pot fer constar a la sol·licitud de preinscripció i, en aquest cas, i d’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret 75/2007, té prioritat, encara que no provingui d’un centre adscrit, per accedir a les places d’educació secundària obligatòria o batxillerat als centres que figuren a l’annex 4. En el moment de formalitzar la matrícula, aquest alumnat ha d’acreditar que està matriculat o admès pendent de matriculació en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals o que segueix programes esportius d’alt rendiment. Si no ho acredita i al centre hi ha llista d’espera, perdrà l’assignació i se li oferirà plaça en un centre del municipi que encara tingui vacants.

 

 

-9 Admissió a diferents especialitats dels ensenyaments de batxillerat

9.1 Els centres autoritzats a impartir un currículum mixt que possibilita l’obtenció de la doble titulació de batxillerat i baccalauréat, poden reservar places en el primer curs de batxillerat per a l’alumnat que sol·liciti realitzar aquest currículum mixt. Aquest alumnat ha d’acreditar un determinat nivell de coneixements de francès mitjançant un certificat o superant una prova de nivell en llengua francesa. L’admissió de l’alumnat en aquestes places reservades, un cop acreditat el coneixement de francès requerit, s’efectua per ordre de qualificació mitjana d’educació secundària obligatòria.

9.2 Els centres que tinguin establerta una organització flexible del batxillerat en tres cursos i hagin comunicat el preceptiu projecte organitzatiu a la direcció dels serveis territorials o a l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona, poden reservar un nombre de places en el primer curs de batxillerat per a l’alumnat que sol·liciti explícitament realitzar el batxillerat en tres cursos. Aquest alumnat, davant la possibilitat de no ser admès en aquest centre i en el cas de no voler o poder continuar els estudis en el centre on està escolaritzat, cal que presenti, en el mateix període, una segona sol·licitud on demani plaça per cursar el batxillerat en dos anys. En aquest cas no es considera que hi ha duplicitat de sol·licituds.

9.3 Els centres que disposen de beques de programes de mecenatge reconeguts pel Departament d’Ensenyament per afavorir el conreu del talent en determinades matèries, poden reservar places en el primer curs de batxillerat per a l’alumnat a qui s’hagi atorgat alguna d’aquestes beques.

9.4 La relació de centres que impartiran el currículum mixt que possibilita l’obtenció de la doble titulació de batxillerat i baccalauréat i dels centres que tinguin establerta una organització flexible del batxillerat en tres cursos, per al curs 2013-2014 es farà publica abans de l’inici del període de preinscripció del batxillerat establert en l’annex 1.

 

 

-10 Admissió als cicles formatius de formació professional

10.1 Per optar a cursar un cicle formatiu de formació professional cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s’estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre.

10.2 Per accedir als cicles formatius de grau mitjà cal tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics, o titulació superior.

També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova d’accés corresponent o la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Per accedir als cicles formatius de grau mitjà mitjançant la prova d’accés cal, en l’any de realització de la prova, tenir com a mínim 17 anys.

10.3 Per accedir als cicles formatius de grau superior cal tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics, o titulació superior.

Així mateix, a partir de l’any en què es compleixen els 19 anys d’edat, es pot accedir als cicles formatius de grau superior mitjançant una prova d’accés. A partir de l’any en què se’n compleixen 18, s’hi pot accedir si s’acredita estar en possessió d’un títol de tècnic relacionat, segons la normativa vigent, amb aquell al qual es vol accedir i se supera la prova corresponent.

També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

10.4 Els centres del Complex Educatiu de Tarragona poden reservar places en el primer curs dels cicles formatius de formació professional per a l’alumnat que en la convocatòria corresponent obtingui plaça a la residència del Complex.

10.5 L’Institut Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat i l’Institut Joaquim Blume d’Esplugues de Llobregat poden reservar places en el primer curs dels cicles formatius de formació professional per a l’alumnat esportista que estigui becat al Centre d’Alt Rendiment i a la Residència Blume, respectivament.

10.6 Per a esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment que acreditin els requisits d’accés corresponents, es fa una reserva en l’oferta de places de cicles formatius. En el moment d’adjuntar la documentació de la preinscripció, s’haurà d’acreditar la condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment amb la documentació acreditativa corresponent tal com estableix l’annex 2.

 

 

-11 Admissió als cursos de formació específics per a l’accés als cicles de grau mitjà i grau superior en centres de formació professional i en centres de formació d’adults autoritzats a impartir-los

11.1 Per accedir al curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s’estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre.

Poden accedir-hi les persones que no posseeixen els requisits que permetin l’accés als cicles formatius de grau mitjà i, com a mínim, tenen 17 anys l’any d’inici d’aquest curs.

11.2 Per accedir al curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s’estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre.

Poden accedir-hi les persones que posseeixen el títol de tècnic.

 

 

-12 Admissió als programes de qualificació professional inicial (PQPI)

Per optar a cursar un programa de qualificació professional inicial, sempre que es compleixin els requisits previstos a la normativa vigent, cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s’estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc.

 

 

-13 Admissió als ensenyaments artístics d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i superior i als ensenyaments artístics professionals de música o dansa

13.1 Per accedir als cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny cal tenir el títol de graduat en educació secundària i superar la prova específica d’accés.

Així mateix, s’hi pot accedir sense reunir els requisits acadèmics, superant la prova d’accés, a partir de l’any en què es compleixen els 17 anys d’edat.

Tenen accés directe a cicles de grau mitjà i no cal que facin la prova específica d’accés les persones que puguin acreditar estar en una les situacions establertes en l’annex 7.

13.2 Per accedir als cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny cal tenir el títol de batxiller i superar la prova específica d’accés.

Així mateix, s’hi pot accedir sense reunir els requisits acadèmics, superant la prova d’accés, a partir de l’any en què es compleixen els 19 anys d’edat, o els 18 si s’acredita estar en possessió del títol de tècnic d’arts plàstiques i disseny relacionat amb els ensenyaments als quals es vol accedir.

Tenen accés directe a cicles de grau superior, no cal que facin la prova específica d’accés, les persones que puguin acreditar estar en una de les situacions establertes en l’annex 7.

13.3 S’accedeix als ensenyaments professionals de música o de dansa mitjançant la superació de la prova específica d’accés.

Es pot accedir a un curs del grau professional diferent del primer, sense haver realitzat els cursos anteriors, mitjançant la superació d’una prova específica en què l’aspirant demostri que té la maduresa, les condicions, els coneixements i les capacitats necessaris per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

13.4 Per a esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment que acreditin els requisits acadèmics corresponents i superin la prova específica, es fa una reserva en l’oferta de places de cicles d’arts plàstiques i disseny. En el moment d’adjuntar la documentació de la preinscripció, s’haurà d’acreditar la condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment amb la documentació acreditativa corresponent tal com estableix l’annex 2.

 

 

-14 Admissió als ensenyaments artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals)

14.1 Per accedir als ensenyaments artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, i disseny i conservació i restauració de béns culturals) cal tenir el títol de batxiller o equivalent o haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, i superar una prova específica d’accés. Els majors de 19 anys que no posseeixin els requisits acadèmics anteriors podran accedir-hi mitjançant la superació, a més, d’una altra prova en la qual s’ha d’acreditar la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat.

Amb la sol·licitud per fer la prova específica d’accés a aquests ensenyaments a un centre es formalitza la sol·licitud de preinscripció d’aquests ensenyaments al centre pel curs acadèmic que s’inicia l’any en que es realitza la prova. En la sol·licitud es fa constar el centre o seu al qual es vol accedir i per al qual es fa la prova d’accés, i les especialitats, àmbits, itineraris o modalitats a les que es vol accedir per ordre de preferència.

Poden accedir directament als ensenyaments artístics superiors en conservació i restauració de béns culturals o en disseny sense haver de realitzar la prova d’accés els qui posseeixin el títol de tècnic superior en arts plàstiques i disseny. En aquest cas també han de presentar sol·licitud d’inscripció a les proves a efectes de sol·licitud de preinscripció a aquests ensenyaments.

14.2 Per a esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment que acreditin els requisits acadèmics corresponents i superin la prova específica, es fa una reserva en l’oferta de places en els ensenyaments artístics superiors. En el moment d’adjuntar la documentació de la preinscripció, s’haurà d’acreditar la condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment amb la documentació acreditativa corresponent tal com estableix l’annex 2.

 

 

-15 Admissió als centres integrats amb ensenyaments artístics de música o de dansa

Per a l’accés als centres integrats que imparteixin ensenyaments d’educació primària, educació secundària obligatòria o batxillerat i ensenyaments de música o de dansa, l’alumnat ha de ser valorat de manera positiva de les aptituds artístiques en l’especialitat de música o en la de dansa, segons correspongui.

L’admissió s’efectua d’acord amb la valoració obtinguda, de més alta a més baixa, i de manera separada per a música i dansa.

Si es produeix un empat, s’apliquen els criteris generals detallats a l’annex 3 i, si cal, el sorteig que preveu l’apartat 7.

 

 

-16 Admissió als ensenyaments esportius

16.1 Per accedir al primer nivell o cicle inicial de grau mitjà d’ensenyaments esportius cal superar la prova de caràcter específic de la modalitat o especialitat, en els casos en què s’estableixi, i tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics.

En el cas de no disposar del requisit acadèmic corresponent, també podran accedir-hi les persones que superin la prova general d’accés als cicles d’ensenyaments esportius i compleixin la resta de requisits d’accés.

Per accedir al grau mitjà dels cicles d’ensenyaments esportius mitjançant la prova general d’accés cal tenir 17 anys o complir-los l’any de realització de la prova.

Per accedir al segon nivell o cicle final de grau mitjà d’ensenyaments esportius cal haver superat el primer nivell o cicle inicial de la mateixa modalitat, disciplina o especialitat esportiva i una prova de caràcter específic, en els casos en què s’estableixi.

16.2 Per accedir al grau superior dels cicles d’ensenyaments esportius cal tenir el títol de tècnic/a de la modalitat, especialitat o disciplina esportiva corresponent, estar en possessió del títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics i, en els casos en què s’estableixi, superar la prova de caràcter específic o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o especialitat.

En el cas de no disposar del requisit acadèmic corresponent, també podran accedir-hi les persones que superin la prova general d’accés als cicles d’ensenyaments esportius i compleixin la resta de requisits d’accés.

Per accedir al grau superior dels ensenyaments esportius mitjançant la prova general d’accés cal tenir 19 anys o complir-los l’any de la realització de la prova, o bé tenir 18 anys o complir-los l’any de realització de la prova i estar en possessió d’un títol de tècnic relacionat amb aquell al qual es vol accedir.

16.3 Els centres del Complex Educatiu de Tarragona poden reservar places en els cicles d’ensenyaments esportius per a l’alumnat que en la convocatòria corresponent obtingui plaça a la residència del Complex.

16.4 L’Institut Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat pot reservar places en els cicles d’ensenyaments esportius per a l’alumnat esportista que estigui becat al Centre d’Alt Rendiment.

16.5 L’Institut de Tecnificació d’Amposta pot reservar places en els cicles d’ensenyaments esportius per a l’alumnat esportista que estigui becat al Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre.

16.6 Els centres realitzaran una reserva del 5% de les places per als que acreditin algun grau de discapacitat, una reserva del 10% de les places per als esportistes d’alt rendiment, una reserva del 10% de les places per als que accedeixin per prova d’accés que substitueix els requisits acadèmics d’accés (títol d’educació secundària obligatòria i títol de batxillerat) i una reserva del 10% de les places per als que acreditin l’homologació del diploma federatiu o la correspondència establerta en la disposició addicional quarta i la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 de octubre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.

 

 

-17 Admissió a les escoles oficials d’idiomes

17.1 Per accedir als ensenyaments d’idiomes en les escoles oficials és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l’any en què es comencin els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys, per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en l’educació secundària obligatòria.

17.2 La preinscripció és obligatòria en tots els casos, llevat que es tracti de continuar a la mateixa escola amb la mateixa llengua que s’està cursant actualment.

17.3 Es pot fer una única preinscripció per idioma, i un màxim de dues preinscripcions, a dos idiomes diferents. En cada preinscripció es poden triar dues opcions de centre i franja horària.

17.4 La preinscripció, unificada per a totes les escoles oficials d’idiomes de Catalunya, es pot fer per via telemàtica o presencial.

17.5 Les preinscripcions es numeren correlativament. El número de la preinscripció és vàlid tant per al sorteig per fer el test de nivell, quan s’escaigui, com per al sorteig d’adjudicació de places.

17.6 Les escoles oficials que imparteixen ensenyaments d’idiomes de nivell avançat poden reservar places en el primer curs d’aquest nivell per a alumnes que hagin superat el nivell intermedi i provinguin d’escoles oficials d’idiomes que només imparteixin els nivells bàsic i intermedi de l’idioma corresponent. La reserva s’estableix segons les instruccions del director o directora dels serveis territorials.

17.7 D’acord amb el calendari de l’annex 1, cada escola oficial fa públic al tauler d’anuncis del centre i al seu web el calendari d’actuacions, que inclou les dates en què es realitzen les proves de nivell que preveu l’article 16.2 del Decret 75/2007 per a l’alumnat que vulgui accedir a cursos de l’idioma sol·licitat, posteriors al primer.

17.8 Les escoles oficials d’idiomes fan pública, al tauler d’anuncis i al seu web, la documentació que cal aportar per a la formalització de la matrícula. En formalitzar la matrícula l’alumnat en fa efectiu l’import.

 

 

-18 Admissió als centres i aules de formació d’adults

18.1 Amb caràcter general poden accedir a l’educació d’adults les persones que hagin complert 18 anys o bé els compleixin durant l’any natural en què s’inicia la formació.

18.2 També hi poden accedir les persones que compleixin com a mínim 16 anys l’any natural en què inicien la formació, si tenen un contracte laboral que els impedeixi assistir als centres educatius en règim ordinari, si es troben en procés d’obtenció d’un permís de treball, si són esportistes d’alt rendiment, si estan cursant o han cursat els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial, si volen cursar la formació per proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà o si participen al programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l’ocupació. Excepcionalment es pot autoritzar la seva incorporació a altres ofertes formatives que s’imparteixen als centres i aules d’educació d’adults quan circumstàncies singulars justificades ho requereixin.

En cas del curs de formació especifica per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà poden accedir-hi les persones que tinguin 17 anys en l’any d’inici del curs.

18.3 El centre o aula reservarà plaça per a l’alumnat que repeteix o promociona al nivell següent. L’alumnat només tindrà dret a reserva de plaça per repetició una única vegada per ensenyament.

Així mateix, es reservarà plaça a l’alumnat del mateix centre o aula que hagi superat els ensenyaments de llengua estrangera i informàtica del bloc d’ensenyaments inicials i bàsics i vulgui cursar en el mateix tipus d’ensenyament en el bloc de competències per a la societat de la informació.

 

 

-19 Composició i funcions de les comissions de garanties d’admissió

19.1 Cada directora o director dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament disposa, en el seu àmbit territorial, la constitució de les comissions de garanties d’admissió que siguin necessàries. La composició i funcions de les comissions de garanties d’admissió són les que preveu l’article 46.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

Les comissions de garanties d’admissió ofereixen lloc escolar a l’alumnat les sol·licituds del qual per al segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria no hagin pogut atendre els directors o les directores dels centres públics o pels titulars dels centres privats sufragats amb fons públics, en el marc de l’oferta de places existents.

19.2 Les comissions de garanties d’admissió no finalitzen la seva actuació fins que es constitueix la comissió de garanties d’admissió que correspon al curs següent.

19.3 La directora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa nomena, quan calgui, les comissions de garanties d’admissió que hagin d’actuar en àrees d’influència que afectin dos o més serveis territorials.

 

 

-20 Relació de sol·licitants admesos

20.1 Els centres educatius publiquen, al seu tauler d’anuncis, la llista de l’alumnat que va sol·licitar plaça en primer lloc en cadascun d’aquests amb indicació de les places i centres escolars que se’ls han assignat i el llistat de l’alumnat assignat al centre en cadascun dels ensenyaments amb indicació del centre de primera petició.

Les oficines municipals d’escolarització publiquen aquests mateixos llistats per als centres i ensenyaments del municipi de segon cicle d’educació infantil o de l’educació obligatòria.

20.2 Si en algun nivell del segon cicle d’educació infantil o de l’educació obligatòria el centre no ha pogut admetre tot l’alumnat que havia demanat el centre com a primera opció, també ha de publicar una relació d’aquest alumnat que no ha pogut admetre, ordenada d’acord amb el procediment que detalla el punt 6.1 d’aquesta Resolució. Aquesta relació s’anomena llista d’espera.

20.3 El director o la directora del centre públic i el titular del centre concertat, un cop feta la reunió del consell escolar per valorar el procés de preinscripció, fan constar en el suport informàtic facilitat pel Departament d’Ensenyament que s’han complert, en allò que és competència del centre, les normes d’admissió de l’alumnat, així com les incidències produïdes, en cas que n’hi hagi hagut. Aquesta informació, degudament impresa i signada, s’arxiva al centre.

En els ensenyaments sense el suport de l’aplicació informàtica per al procés de preinscripció cal que el director o la directora del centre públic i el titular del centre privat facin arribar als serveis territorials corresponents una certificació amb la mateixa informació.

 

 

-21 Matriculació

21.1 La matrícula de l’alumnat admès es formalitza en les dates que estableix l’annex 1 d’aquesta Resolució.

21.2 Per a la formalització de la matrícula cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits acadèmics o altres que siguin exigibles, si no s’han presentat amb anterioritat.

Així mateix, si d’acord amb el que s’estableix a l’annex 2.3.b) d’aquesta Resolució, no s’hagués pogut presentar el DNI renovat amb la nova adreça, cal fer-ho en aquest moment.

En cas de llar d’infants, segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, també cal presentar fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents.

Quan no es tingui el carnet de vacunacions, ha de presentar-se un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si les nenes o els nens no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

21.3 A l’alumnat que té els requisits acadèmics en el moment de la matrícula però que per causes justificades no pot aportar la documentació acreditativa corresponent dels requisits acadèmics, se’l matricula condicionalment.

La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenta la documentació pendent o, en el cas d’alumnat amb titulacions estrangeres, no acredita que ha iniciat els tràmits d’homologació o convalidació. Si escau, la matrícula s’ajusta al curs o nivell per al qual s’acreditin els requisits acadèmics, sempre que aquest s’imparteixi en el centre.

21.4 L’alumnat d’educació secundària obligatòria i de primer de batxillerat, llevat del batxillerat de la modalitat d’arts, que hagi participat en el procés de preinscripció dels ensenyaments d’educació secundària obligatòria o del batxillerat, tingui plaça assignada i estigui pendent dels resultats de l’avaluació de setembre, per poder formalitzar la matrícula haurà de confirmar al centre assignat, durant el període de matrícula ordinari establert a l’annex 1, la voluntat de mantenir la plaça a l’espera dels resultats de l’avaluació de setembre. Un cop feta aquesta avaluació, l’alumnat que reuneixi els requisits acadèmics per matricular-se, ho haurà de fer dins el període extraordinari de matrícula de setembre establert a l’annex 1 o perdrà la plaça assignada.

A l’alumnat que hagi participat en el procés de preinscripció per als cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny i del batxillerat de la modalitat d’arts, i que no tingui els requisits acadèmics per matricular-se en aquests ensenyaments durant el període de matrícula ordinari que tenen establert en l’annex 1, no se li mantindrà la plaça assignada.

21.5 Els centres que tinguin autoritzats i en funcionament ensenyaments de batxillerat en règim nocturn han d’ajustar les condicions d’inscripció al que preveu la normativa que els regula. Només es poden matricular en règim nocturn persones que tinguin 18 anys o més i les d’edat compresa entre 16 i 18 anys que acreditin la impossibilitat de seguir estudis en règim diürn per motius laborals. L’acreditació d’aquesta circumstància es fa presentant el document d’afiliació a la Seguretat Social o, si no té obligació d’estar afiliat, la certificació del familiar titular de l’empresa i la declaració dels tutors legals. El consell escolar del centre pot valorar, si no, altres motius d’admissibilitat. En aquest cas, aquesta circumstància es farà constar, degudament raonada, a l’acta de la sessió corresponent.

Si un centre ofereix un mateix nivell d’un cicle formatiu en torn de matí i en torn de tarda, l’oferta, les peticions i l’admissió es faran tenint en compte el torn.

Els torns ordinaris de tarda dels cicles formatius són de règim diürn. Per tant, l’alumnat d’aquests ensenyaments està matriculat en règim diürn.

21.6 L’alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert a l’annex 1 es considera que renuncia a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades que hauran de ser comunicades al centre. Al segon cicle d’educació infantil o en els ensenyaments obligatoris, si no es formalitza la matrícula dintre de termini, cal que el centre al qual s’ha assignat la sol·licitud es posi en contacte amb la família per esbrinar la causa de l’endarreriment o del possible desistiment. La matrícula de l’alumnat assignat en els processos de preinscripció amb suport informàtic s’ha d’informar en l’aplicació informàtica corresponent, en el termini previst a l’annex 1.

21.7 Els directors i les directores dels centres públics i els titulars dels centres privats concertats, o la persona en qui deleguin, mantindran una entrevista amb els pares, mares, tutors/es o guardadors/es de l’alumnat menor d’edat que es matriculi per primera vegada al centre, per tal d’informar-los de tots els aspectes del centre, en particular en relació amb el seu projecte educatiu i lingüístic i la carta de compromís educatiu, i d’atendre les consultes que els formulin.

En concordança amb l’article 21.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i d’acord amb els articles 11.4 i 56 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, els pares, mares o tutors/es dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden instar, en el moment de la matrícula, a la direcció del centre en el qual siguin admesos, que llurs fills/filles hi rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua. Les peticions que rebin els centres s’han de comunicar als serveis territorials corresponents.

21.8 En el segon cicle d’educació infantil o en l’educació obligatòria, les direccions dels centres públics o la titularitat dels centres privats concertats han de comunicar a l’alumnat del centre, o als seus pares, mares o tutors/es si són menors d’edat, el nivell que els correspondria cursar i els han de demanar la confirmació per escrit de la seva continuïtat. Per facilitar aquest tràmit, que es pot fer en el marc de la matrícula ordinària, convé, sempre que els recursos informàtics del centre ho permetin, facilitar un full amb les dades de la persona interessada, de manera que només calgui completar les noves dades i, si escau, corregir les que no siguin correctes.

Aquesta confirmació s’ha de fer en el termini que assenyala l’annex 1 i ha d’incloure, com a mínim, les dades per al Departament d’Ensenyament que assenyala l’annex 6. L’alumnat que no confirmi la seva continuïtat en el període establert es considera que renuncia a continuar escolaritzat en el centre, llevat de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, que es considera que continua si no es manifesta per escrit la seva baixa en el centre.

Si la confirmació es fa abans de les avaluacions finals, quan s’hagin completat aquestes avaluacions el centre corregirà, si escau i amb la comunicació prèvia als pares o tutors, el nivell a cursar.

21.9 En el segon cicle d’educació infantil i en l’educació primària, quan un centre té llista d’espera com la que preveu el punt 20.2 d’aquesta Resolució i es produeix alguna vacant com a resultat dels processos de matrícula i de confirmació de continuïtat dels alumnes mateixos, o com a resultat d’una baixa fins al dia 4 de setembre de 2013, s’ha d’oferir aquesta vacant, seguint l’ordre de la llista d’espera, als alumnes que no s’han pogut admetre inicialment.

En els ensenyaments d’educació secundària obligatòria, quan un centre té llista d’espera com la que preveu el punt 20.2 d’aquesta Resolució i es produeix alguna vacant com a resultat de l’ajustament de matrícula prevista per al curs següent en les dates establertes en l’annex 1, s’ha d’oferir aquesta vacant, seguint l’ordre de la llista d’espera, als alumnes que no s’han pogut admetre inicialment.

Qui rebi l’oferta pot matricular-se en el centre o renunciar-hi. Si opta per matricular-s’hi ha de formalitzar la baixa al centre on estigui matriculat. Si hi renuncia, se l’elimina de la llista d’espera i s’ofereix la plaça vacant al següent de la llista. La gestió d’aquestes llistes d’espera és responsabilitat del centre.

Les llistes d’espera estan operatives, en el cas dels ensenyaments d’educació infantil de segon cicle i d’educació primària, des que el centre finalitza la confirmació dels propis alumnes fins al dia 4 de setembre de 2013, sense perjudici que la matrícula d’un alumne assignat per llista d’espera es pugui formalitzar després d’aquesta data.

En el cas dels ensenyaments d’educació secundària obligatòria, les llistes d’espera estan operatives des que el centre realitza l’ajustament de la matricula prevista per al curs següent, segons el calendari establert en l’annex 1, fins al dia 4 de setembre de 2013, sense perjudici que la matrícula d’un alumne assignat per llista d’espera es pugui formalitzar després d’aquesta data.

21.10 Les sol·licituds d’admissió en el segon cicle d’educació infantil i en educació obligatòria que no s’han pogut incloure en el procés de preinscripció s’atenen, després de la confirmació dels alumnes mateixos prevista al punt 21.8 d’aquesta Resolució, en el marc de les places vacants existents, tenint en compte prèviament, si escau, la llista d’espera.

Si es tracta d’un centre d’educació especial, l’envia al/a la director/a dels Serveis Territorials, per tal que es procedeixi a l’escolarització de l’alumnat d’acord amb les previsions de l’article 19 del Decret 75/2007.

21.11 A partir de l’inici de les classes, les sol·licituds d’admissió en el segon cicle d’educació infantil, en educació primària i en educació secundària obligatòria només s’atenen, en el marc de les places vacants existents, si corresponen a alumnes no escolaritzats a Catalunya, si deriven de canvis de domicili a un altre municipi, o districte en el cas de Barcelona, dels pares, mares, tutors/es o guardadors/es, o si s’al·leguen altres circumstàncies excepcionals, entre les quals s’inclouen els canvis de centre derivats d’actes de violència de gènere o d’assetjament escolar.

A partir de la fase d’assignació de sol·licituds del procés de preinscripció, es considera que un centre té places vacants si en té per al curs actual i es preveu que també en tindrà per al curs següent.

Les sol·licituds d’admissió es poden presentar en el centre sol·licitat, que admet l’alumne/a si disposa de vacants en l’ensenyament i nivell demanats i sempre que compleixi les condicions abans esmentades. En el cas que l’alumne/a tingui necessitats educatives especials, l’admissió és condicional, a l’espera de l’informe de l’EAP i de la resolució d’escolarització de la direcció dels serveis territorials que preveu l’apartat 23 d’aquesta Resolució.

Si el centre que rep la sol·licitud no té places vacants o la sol·licitud no s’ha presentat al centre, es remet a la comissió de garanties d’admissió o a l’oficina municipal corresponent, que orienta els pares o tutors, els informa dels centres que disposen de vacants adequades a la seva sol·licitud, pren nota de les seves preferències i envia la sol·licitud al primer centre dels demanats que té places vacants, per tal que procedeixi a l’admissió de l’alumne. Aquests tràmits s’han de fer amb celeritat, per tal de garantir al més aviat possible l’escolarització dels alumnes no escolaritzats.

En els casos que els alumnes ja estiguin escolaritzats, s’ha de realitzar la matrícula en el nou centre i formalitzar la baixa en el centre de procedència.

La documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud d’admissió és la relativa a la identitat i filiació que estableix el punt 1 de l’annex 2.

21.12 Acabats els processos de matrícula dels diferents ensenyaments, la direcció o la titularitat del centre ha de comunicar al Departament d’Ensenyament, en les dates i pel procediment que indica l’annex 1, les dades d’escolarització corresponents. Si en finalitzar el termini que estableix l’annex 1 no s’han rebut aquestes dades, s’entén que el centre no té alumnat en l’ensenyament i curs corresponents.

21.13 Quan, després del procés ordinari de matrícula, en algun ensenyament postobligatori, llevat dels cicles formatius de formació professional, quedin places vacants, el centre oferirà aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats, respectant l’ordre obtingut en el procés de preinscripció.

En els cicles formatius d’arts plàstiques i disseny si queden vacants després de l’actuació establerta en el paràgraf anterior, el centre podrà establir, d’acord amb la convocatòria extraordinària de la prova d’accés específica, un termini extraordinari de preinscripció i matrícula. Les sol·licituds es presentaran en paper al centre on es vulgui accedir i només es podrà demanar plaça a aquest centre. L’assignació de places es farà seguint els mateixos criteris que la preinscripció ordinària.

21.14 Per als cicles formatius de formació professional, en els centres i ensenyaments en què després de finalitzar el procés ordinari de preinscripció i matrícula hi hagi vacants, s’estableix un segon procés de preinscripció i matrícula, d’acord amb el calendari establert a l’annex 1 i el procediment establert a l’annex 8.

Quan, després d’aquests dos processos de matrícula, en un crèdit, mòdul o unitat formativa d’un cicle de formació professional restin vacants, el centre ha d’admetre matrícula parcial en aquest crèdit, mòdul o unitat formativa de persones que compleixen les condicions d’accés al cicle corresponent.

En el cas que hi hagi més sol·licitants de matrícula parcial que vacants, s’apliquen els criteris de prioritat previstos al Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial.

21.15 Quan, després del procés ordinari de matrícula als cicles d’ensenyaments esportius restin vacants en un o més crèdits, el centre ha d’admetre matrícula parcial en aquests crèdits de persones que compleixen les condicions d’accés a aquests ensenyaments. En el cas que hi hagi més sol·licitants que vacants, s’apliquen els criteris de prioritat que estableix l’annex 3 d’aquesta Resolució.

21.16 Quan un alumne no s’incorpora al centre, o deixa d’assistir-hi durant el termini de dos mesos, sense una causa justificada i un cop exhaurides les vies de comunicació amb l’interessat o amb la família, se’l dóna de baixa d’ofici, sens perjudici, si s’escau, d’haver comunicat als serveis socials de l’ajuntament el possible incompliment de l’escolarització obligatòria i de garantir l’escolarització d’acord amb les previsions de l’apartat 21.11 si l’alumne torna a presentar-se.

 

 

-22 Condicions d’edat per a la matrícula

22.1 Per ser admès al primer cicle d’educació infantil el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs nens i nenes a partir del moment que compleixin 16 setmanes el dia de l’inici del curs.

22.2 Es poden matricular al primer curs del segon cicle d’educació infantil els infants que durant l’any 2013 compleixin els 3 anys.

22.3 Es pot matricular al primer curs d’educació primària l’alumnat que compleixi 6 anys durant l’any 2013 i el d’edat diferent al qual correspongui cursar aquest nivell educatiu perquè procedeix del darrer curs d’educació infantil.

22.4 Es pot matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria l’alumnat que compleixi 12 anys durant l’any 2013 i el d’edat diferent al qual correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.

 

 

-23 Escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials vinculades a discapacitats intel·lectuals, auditives, visuals o motrius, amb trastorns de l’espectre autista, trastorns greus de la conducta o malalties degeneratives greus

23.1 L’alumnat amb necessitats educatives especials vinculades a discapacitats intel·lectuals, auditives, visuals o motrius, amb trastorns de l’espectre autista o trastorns greus de la conducta, o amb malalties degeneratives greus s’escolaritza si es considera adequat en centres educatius ordinaris. L’escolarització en centres d’educació especial es duu a terme quan, un cop avaluades les necessitats educatives de l’alumne/a, i atenent els criteris que estableix l’article 19.6 del Decret 75/2007, es considera la resposta educativa més adequada.

El procediment d’escolarització d’aquest alumnat en els centres educatius sufragats amb fons públics es duu a terme d’acord amb el que disposen el Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, i el Decret 75/2007.

23.2 L’alumnat que, d’acord amb el Decret 299/1997, de 25 de novembre, s’escolaritza de manera compartida entre un centre ordinari i un centre d’educació especial es matricula al centre en el qual, d’acord amb la corresponent resolució de la direcció dels serveis territorials, tingui més permanència. Aquesta escolarització no pot comportar el trasllat de l’alumnat entre els dos centres durant l’horari lectiu.

23.3 Prèviament a la seva preinscripció, correspon als equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) del sector on l’alumne o l’alumna tingui la residència habitual informar i orientar la família sobre els centres de la seva àrea d’influència o de l’àmbit dels serveis territorials en els quals podrà ser atès adequadament, i emetre un dictamen d’escolarització de caràcter personal al respecte.

Quan, excepcionalment i per la singularitat de les necessitats de l’alumne o alumna, hagi d’escolaritzar-se en un centre educatiu dependent d’un altre servei territorial del Departament d’Ensenyament, l’escolarització es realitzarà amb resolució del director o directora dels serveis territorials del centre receptor, a proposta motivada del director o directora dels serveis territorials del domicili habitual de l’alumne o alumna.

Quan per canvi de domicili hi hagi dues zones implicades l’EAP de la zona d’origen, si coneix l’alumne, aportarà l’avaluació psicopedagògica i l’EAP de la zona receptora la proposta d’escolarització.

23.4 Els pares o tutors legals han de ser informats pel professional de l’EAP sobre el contingut del dictamen i les condicions i possibilitats d’escolarització.

23.5 Si hi ha coincidència entre l’opció dels pares, tutors o guardadors de l’alumne o alumna i la proposta d’escolarització, i aquesta no requereix recursos addicionals, s’inicien els tràmits d’admissió, sense esperar la corresponent resolució de la direcció dels serveis territorials, llevat del cas que la proposta comporti l’escolarització en un centre de l’àmbit d’uns serveis territorials diferents als del domicili habitual.

23.6 En el cas de no-coincidència entre la proposta d’escolarització i l’opció de la família, que s’ha de fer constar per escrit en el mateix document del dictamen, o quan la proposta d’escolarització requereixi recursos addicionals que no es puguin proporcionar en el centre a l’inici del curs, la Inspecció d’Educació, vistos el dictamen de l’EAP i els recursos existents als centres, un cop escoltats els pares, mares o tutors/es legals, eleva la proposta d’escolarització a la directora o al director dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament per tal que n’emeti resolució.

La resolució de la directora o del director dels serveis territorials ha de ser anterior a la publicació de la relació de l’alumnat admès, la qual ha d’incloure aquest alumnat.

En el supòsit que els tutors legals optin per la matrícula en un centre diferent al que proposin inicialment els serveis territorials del Departament d’Ensenyament, cal informar-los, abans d’emetre resolució, de l’existència o no del suport i serveis de transport i menjador i, si s’escau, de les condicions que en deriven.

El president o la presidenta de la comissió de garanties d’admissió, segons el tipus de necessitats educatives especials al·legades a la sol·licitud, pot instar l’elaboració del dictamen que preveu el punt 23.3 d’aquesta Resolució. Cal que l’EAP l’elabori i el lliuri dins el termini que la comissió assenyali.

23.7 A l’efecte de l’acreditació de la condició de discapacitat, s’ha de presentar un certificat del servei de valoració i orientació a persones amb discapacitat (CAD) del Departament de Benestar Social i Família o, sinó, un informe de l’EAP en el qual s’indiqui el fet de l’existència d’indicis raonables que l’alumne o l’alumna presenta discapacitat.

23.8 En el cas d’alumnat amb necessitats educatives especials vinculades a discapacitats auditives, la proposta d’escolarització es fa prioritàriament als centres ordinaris designats pels serveis territorials com a centres d’agrupament d’alumnat sord. A tal efecte, en aquests centres les places reservades a alumnat amb necessitats educatives especials es destinen preferentment a l’alumnat amb aquesta discapacitat.

 

 

-24 Escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides, o associades a la nova incorporació al sistema educatiu

24.1 L’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides, així com l’alumnat de nova incorporació al sistema educatiu amb necessitats educatives específiques associades a aquesta circumstància, s’escolaritza, d’acord amb l’article 48.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en el conjunt de centres sufragats amb fons públics.

24.2 Tant els centres sostinguts amb fons públics com les famílies compten amb la col·laboració i l’assessorament dels equips, serveis i programes del Departament d’Ensenyament, així com la dels serveis socials i entitats de caràcter social que actuen al municipi, coordinats per la Inspecció d’Educació, amb la finalitat d’afavorir, en cada cas, l’escolarització més adequada. Aquest assessorament es pot iniciar amb antelació a la preinscripció i matrícula.

La petició d’assessorament la poden formular els mateixos pares, mares o tutors/es, o guardadors/es, adreçant-se, si escau, a la Inspecció d’Educació o fent-ho constar en el moment de la preinscripció o de la sol·licitud d’escolarització.

24.3 Cal que la Inspecció d’Educació informi la comissió de garanties d’admissió de les peticions d’assessorament rebudes, per tal de coordinar l’escolarització d’aquest alumnat d’acord amb l’article 48 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació i el que determinen els apartats anteriors.

24.4 Per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides la presidenta o el president de la comissió de garanties d’admissió pot demanar a l’EAP un informe sobre les necessitats educatives de cada alumne o alumna. L’informe emès es lliura a la presidència de la comissió de garanties d’admissió.

Si de la informació disponible, i d’acord amb els criteris de l’article 18.1 del Decret 75/2007, deriva l’assignació de places de reserva o la necessitat de recursos addicionals, la presidenta o el president de la comissió, tenint en compte la voluntat dels pares/mares, tutors/es o guardadors/es, fa una proposta d’escolarització a la directora o al director dels serveis territorials, els quals n’emeten resolució i la comuniquen al centre receptor, a les persones interessades i a la comissió de garanties d’admissió.

24.5 Per a l’alumnat de nova incorporació al sistema educatiu amb necessitats educatives específiques associades a aquesta circumstància, la comissió de garanties d’admissió valora, tenint en compte les dades globals de la zona, la necessitat d’assignar-lo a places de reserva. Si és procedent, tenint en compte la voluntat dels pares, mares, tutors/es o guardadors/es, fa una proposta d’escolarització a la directora o al director dels serveis territorials, els quals n’emeten resolució i la comuniquen al centre receptor, a les persones interessades i a la comissió de garanties d’admissió.

L’aplicació d’aquest darrer procediment no exclou el que preveu l’apartat anterior si l’alumne o l’alumna també té necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides.

 

 

-25 Recursos i reclamacions

25.1 Contra els acords i les decisions sobre l’admissió d’alumnes dels consells escolars dels centres públics es pot interposar recurs d’alçada davant el director o la directora dels serveis territorials corresponents, la resolució del qual posa fi a la via administrativa.

25.2 Contra els acords i les decisions de les persones titulars dels centres privats es pot presentar reclamació davant el director o la directora dels serveis territorials corresponents en el termini de tres dies, la resolució de la qual exhaureix la via administrativa.

25.3 Les persones interessades poden presentar reclamacions davant la comissió de garanties d’admissió en relació amb les decisions d’aquest òrgan que els afectin, en el termini de tres dies hàbils. Contra les decisions de la comissió de garanties d’admissió es pot interposar recurs d’alçada davant el corresponent director o directora dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament, la resolució del qual posa fi a la via administrativa.

25.4 Contra les resolucions dels directors o les directores dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament relatives a l’escolarització d’alumnat amb necessitats educatives específiques, es pot presentar recurs d’alçada davant de la directora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

25.5 Aquests recursos i reclamacions s’han de resoldre dins un termini que garanteixi l’adequada escolarització de l’alumne/a.

 

 

Disposicions addicionals

 

1. En el cas del municipi de Barcelona, l’assignació de funcions que es fa al Departament d’Ensenyament i als seus serveis territorials, als ajuntaments, a les oficines municipals d’escolarització i a la direcció dels serveis territorials s’entén feta al Consorci d’Educació de Barcelona i als seus òrgans administratius.

 

D’acord amb la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, i amb el Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d’Educació de Barcelona i aprovació dels seus Estatuts, el Consorci ha de desenvolupar normativa específica en matèria d’escolarització, per tal d’adaptar el procés d’admissió a la realitat i les especificitats de la ciutat de Barcelona.

 

2. L’admissió als ensenyaments professionals que s’ofereixen a l’empara del capítol 8, Flexibilització de l’oferta de formació professional, del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial, o de l’article 42 del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, es regeix per la regulació específica de cada oferta.

 

3. En el cas dels centres integrats que imparteixin ensenyaments d’educació primària, educació secundària obligatòria o batxillerat i ensenyaments de música o de dansa, l’àrea d’influència per als ensenyaments que el centre imparteix és tot Catalunya.

 

 

Disposició final

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

Barcelona, 18 de febrer de 2013

 

 

Meritxell Ruiz Isern

Directora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa

 

 

 

 

Annex 1

 

 

Calendari de preinscripció i matrícula

 

Llars d’infants

 

Els ajuntaments que hagin assumit les competències relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d’infants a les llars d’infants o a les escoles bressol públiques poden establir un calendari propi, que han de fer públic abans del dia 16 d’abril de 2013. El calendari ha d’estar comprès entre el 22 d’abril i el 17 de juny de 2013.

 

En cas de no establir cap calendari propi, i per a la resta de municipis que no hagin assumit aquestes competències, el calendari és el següent:

 

Període de presentació de sol·licituds: del 6 al 17 de maig de 2013, ambdós inclosos.

 

Publicació de relacions baremades de sol·licituds: 27 de maig de 2013.

 

Termini de reclamació a les relacions baremades: 28, 29 i 30 de maig de 2013.

 

Publicació de la relació definitiva d’alumnat admès: 5 de juny de 2013.

 

Període de matrícula: del 10 al 14 de juny de 2013, ambdós inclosos.

 

Segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats, educació secundària

 

Publicació de l’oferta inicial: entre el 6 i l’11 de març de 2013.

 

Període de presentació de sol·licituds: de l’11 al 22 de març de 2013 ambdós inclosos.

 

Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 h del dia 21 de març de 2013.

 

Publicació de relacions baremades de sol·licituds: 11 d’abril de 2013.

 

Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: 12, 15 i 16 d’abril de 2013.

 

Publicació de les relacions baremades definitives: 22 d’abril de 2013.

 

Publicació de l’oferta final: el 17 de maig de 2013

 

Publicació de les relacions de l’alumnat admès: 24 de maig de 2013.

 

Període de matrícula per a l’alumnat preinscrit amb plaça assignada al segon cicle de l’educació infantil, a l’educació primària o al primer curs de l’educació secundària obligatòria: del 10 al 14 de juny de 2013, ambdós inclosos.

 

Període de matricula ordinària per l’alumnat preinscrit amb plaça al segon, tercer i quart curs de l’educació secundària obligatòria o de confirmació de plaça assignada a l’educació secundària obligatòria en cas de l’alumnat pendent de l’avaluació de setembre: del 25 al 28 de juny de 2013, ambdós inclosos.

 

S’admetrà la matrícula fora d’aquests terminis, però abans que el centre comenci la gestió de les llistes d’espera i de les noves sol·licituds d’admissió, si la causa del retard és un canvi en l’assignació inicial o una altra causa justificada a criteri del centre.

 

Període de matrícula extraordinària per a l’alumnat d’educació secundària obligatòria pendent de l’avaluació de setembre: del 6 al 10 de setembre de 2013, ambdós inclosos.

 

En el cas de l’educació secundària obligatòria, la matrícula està condicionada a complir els requisits de matrícula per al curs assignat i a la matrícula en un conservatori, si escau.

 

Confirmació de continuïtat de l’alumnat que segueix al centre: abans del 21 de juny de 2013, segons el calendari que estableixi cada centre. Aquesta consulta és interna del centre i no es reflecteix a l’aplicació informàtica fins al moment de la confirmació.

 

El procés informàtic de confirmació estarà operatiu:

 

Per als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i de l’educació primària, no més tard del 26 de juny de 2013. Els centres hauran de realitzar aquesta confirmació abans del 28 de juny de 2013, inclusivament. En fer aquest procés s’activarà la funcionalitat que permet la gestió de les llistes d’espera i de les noves sol·licituds d’admissió per a aquests ensenyaments.

 

Per als ensenyaments d’educació secundària obligatòria, els centres realitzaran en l’aplicació informàtica un ajustament de la previsió de matricula per al curs següent del 1 al 5 de juliol de 2013. Aquest procés activarà la funcionalitat que permet la gestió de les llistes d’espera i de les noves sol·licituds d’admissió per a aquests ensenyaments.

 

Després de l’avaluació de setembre i del període extraordinari de matrícula, els centres confirmaran la matricula de l’educació secundària obligatòria del 16 al 27 de setembre de 2013 en l’aplicació informàtica corresponent.

 

Els centres integrats podran adaptar aquest calendari als requeriments derivats de la realització de la valoració de les aptituds artístiques que preveu l’apartat 15. En tot cas hauran de respectar el període de presentació de sol·licituds i faran públic al tauler d’anuncis, abans del dia 8 de març de 2013, el seu calendari d’actuacions.

 

Programes de qualificació professional inicial organitzats pel Departament d’Ensenyament

 

Publicació de l’oferta inicial: 3 de maig de 2013

 

Període de presentació de sol·licituds: del 6 al 17 de maig de 2013, ambdós inclosos.

 

Entrevistes d’orientació i valoració de l’adequació del programa als interessos, motivació i aptituds de l’alumne/a: del 6 de maig al 7 de juny de 2013, segons convocatòria individual feta pel centre.

 

(En funció dels resultats d’aquesta entrevista es poden modificar les peticions que consten a la sol·licitud).

 

Publicació de les relacions baremades: 7 de juny de 2013.

 

Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: 10, 11 i 12 de juny de 2013.

 

Publicació de les relacions baremades definitives: 14 de juny de 2013

 

Publicació de l’oferta final: 3 de juliol de 2013.

 

Publicació de les relacions d’alumnat admès: 4 de juliol de 2013.

 

Període de matrícula: del 2 al 12 de setembre de 2013, ambdós inclosos.

 

Comunicació de la matrícula al Departament d’Ensenyament: del 16 al 20 de setembre de 2013.

 

Ensenyaments de batxillerat, de cicles formatius de grau mitjà de formació professional i cicles de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny

 

Publicació de l’oferta inicial: 10 de maig de 2013.

 

Període de presentació de sol·licituds: del 13 al 24 de maig de 2013, ambdós inclosos.

 

Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 h del dia 23 de maig de 2013.

 

Les qualificacions de les proves d’accés als cicles formatius, del curs de formació específic per a l’accés del grau mitjà o d’altres opcions que donen dret a l’accés s’han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es podran presentar fins al 7 de juny de 2013, inclusivament.

 

Publicació de les relacions baremades de sol·licituds: 4 de juny de 2013.

 

Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: 5, 6 i 7 de juny de 2013.

 

Publicació de les relacions baremades definitives: 12 de juny de 2013.

 

Publicació de l’oferta final: 25 de juny de 2013.

 

Publicació de les relacions d’alumnat admès: 28 de juny de 2013.

 

Període de matrícula ordinària per a l’alumnat preinscrit amb plaça assignada al batxillerat o de confirmació de la plaça assignada, en el cas de l’alumnat pendent de l’avaluació de setembre, de l’1 al 9 de juliol de 2013, ambdós inclosos.

 

Període de matrícula extraordinària per a l’alumnat de batxillerat pendent de l’avaluació de setembre: del 6 al 10 de setembre de 2013, ambdós inclosos.

 

Confirmació en l’aplicació informàtica de la matrícula del batxillerat: del 16 al 27 de setembre de 2013, ambdós inclosos.

 

Període de matrícula per l’alumnat preinscrit amb plaça a cicles formatius de grau mitjà de formació professional o d’arts plàstiques i disseny: de l’1 al 9 de juliol de 2013, ambdós inclosos.

 

Confirmació en l’aplicació informàtica de la matricula de cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny: del 10 al 19 de juliol de 2013, pel procediment informàtic establert.

 

Ensenyaments de cicles formatius de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny

 

Publicació de l’oferta inicial: 10 de maig de 2013

 

Període de presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 7 de juny de 2013, ambdós inclosos.

 

Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 h del dia 6 de juny de 2013.

 

Les qualificacions de batxillerat i de les proves d’accés, del curs de formació específica per a l’accés del grau superior o d’altres opcions que donen dret a l’accés s’han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es podran presentar fins al 14 de juny de 2013, inclusivament.

 

En el cas dels alumnes que cursen segon de batxillerat en el curs actual, i aproven el batxillerat en la convocatòria extraordinària, podran presentar les qualificacions de batxillerat fins al dia 26 de juny de 2013, inclusivament. A les sol·licituds d’aquests alumnes s’assignaran les places que hagin quedat vacants després d’assignar plaça a les sol·licituds dels alumnes aprovats anteriorment.

 

Publicació de les relacions baremades de sol·licituds: 11 de juny de 2013.

 

Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: 12, 13 i 14 de juny de 2013

 

Publicació de les relacions baremades definitives (no inclou les notes dels aprovats en la convocatòria extraordinària de batxillerat): 19 de juny de 2013.

 

Publicació de l’oferta final: 25 de juny de 2013.

 

Introducció de notes dels alumnes que han superat la convocatòria extraordinària: fins al 27 de juny de 2013.

 

Publicació de les relacions d’alumnat admès: 1 de juliol de 2013.

 

Període de matrícula per a l’alumnat admès a la preinscripció dels cicles formatius de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny: de l’1 al 9 de juliol de 2013 ambdós inclosos.

 

Confirmació en el programa de preinscripció, admissió i vacants: del 10 al 19 de juliol de 2013, pel procediment informàtic establert.

 

Segon període de preinscripció i matrícula per als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional

 

Difusió centres i cicles amb vacants: 6 de setembre de 2013

 

Presentació sol·licituds al centre: 9 i 10 de setembre de 2013

 

Publicació al centre de les sol·licituds admeses de grau mitjà i matrícula: 12 i 13 de setembre de 2013.

 

Publicació al centre de les sol·licituds admeses de grau superior i matrícula: 16 i 17 de setembre de 2013.

 

Ensenyaments professionals de música

 

Període de presentació de sol·licituds: de l’11 de març al 5 d’abril de 2013, ambdós inclosos. En el cas que es presenti en un centre integrat, es farà de manera simultània a la sol·licitud d’educació secundària obligatòria o de batxillerat.

 

Cada centre publicarà al seu tauler d’anuncis un mes abans de l’inici de la prova d’accés l’oferta de places, les dates de publicació de les relacions baremades de l’alumnat, el termini de reclamacions i la data de publicació de les relacions d’alumnat admès, tenint en compte que els resultats de la prova específica d’accés s’han de fer públics abans del 7 de juny de 2013.

 

Període de matrícula: del 25 de juny al 5 de juliol de 2013, ambdós inclosos.

 

Ensenyaments professionals de dansa

 

Període de presentació de sol·licituds: de l’11 de març al 5 d’abril de 2013, ambdós inclosos. En el cas que es presenti en un centre integrat, es farà de forma simultània a la sol·licitud d’educació secundària obligatòria.

 

Cada centre publicarà al seu tauler d’anuncis, un mes abans de l’inici de la prova d’accés l’oferta de places, les dates de publicació de les relacions baremades de l’alumnat, el termini de reclamacions i la data de publicació de les relacions d’alumnat admès.

 

Període de matrícula: del 25 de juny al 5 de juliol de 2013, ambdós inclosos.

 

Ensenyaments artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals)

 

Cada centre que imparteix algun d’aquests ensenyaments publicarà al seu tauler d’anuncis i a la pàgina web, l’11 de març de 2013, el calendari d’actuacions, inclosa, quan escaigui, la convocatòria de setembre.

 

Ensenyaments esportius

 

S’estableixen dos períodes de preinscripció i matrícula:

 

Els centres faran públic el calendari del procés de preinscripció i matrícula per al primer període abans del dia 10 de maig de 2013. Les dates de presentació de sol·licitud en aquest període seran del 13 al 24 de maig del 2013. El procés s’haurà d’haver completat abans del dia 6 de setembre de 2013.

 

Els centres faran públic el calendari del procés de preinscripció i matrícula per al segon període abans del dia 9 de desembre de 2013. El procés no podrà iniciar-se abans del dia 9 de desembre de 2013, inclourà un període de presentació de sol·licituds de preinscripció d’un mínim de 15 dies i s’haurà d’haver completat abans del dia 21 de febrer de 2014.

 

El calendari del procés de preinscripció i matrícula detallarà:

 

Període de presentació de sol·licituds de preinscripció.

 

Data de publicació de la relació baremada de sol·licituds.

 

Termini de reclamació quant a la relació baremada.

 

Data de publicació de la relació baremada definitiva.

 

Data de publicació de la relació d’alumnat admès.

 

Període de matrícula.

 

Data d’inici del curs.

 

Ensenyaments d’idiomes en escoles oficials

 

Preinscripció i matrícula de cursos extensius i cursos intensius, primer període:

 

Publicació de l’oferta: al principi de juliol de 2013.

 

Presentació telemàtica de sol·licituds: del 2 al 5 de setembre de 2013.

 

Presentació presencial de sol·licituds: 5 de setembre de 2013.

 

Test de nivell: 9, 10 i 12 de setembre de 2013.

 

Confirmació de matriculació d’alumnes propis: de 8 al 19 de juliol.

 

Període de matriculació de nous alumnes: a partir del 16 de setembre de 2013.

 

Preinscripció i matrícula de cursos intensius, segon període:

 

Publicació de l’oferta: al principi de desembre de 2013.

 

Presentació telemàtica de sol·licituds: del 16 al 20 de gener de 2014 fins a les 14 h.

 

Presentació presencial de sol·licituds: 20 de gener de 2014 fins a les 13 h.

 

Test de nivell: del 22 al 24 de gener de 2014.

 

Confirmació de matriculació d’alumnes propis: del 22 al 24 de gener de 2014.

 

Període de matriculació de nous alumnes: del 28 al 31 de gener de 2014.

 

Ensenyaments d’educació d’adults

 

Publicació de l’oferta d’ensenyaments: 17 de maig de 2013.

 

Sol·licitud de continuïtat de l’alumnat propi: del 10 al 13 de juny de 2013.

 

Matrícula, en el marc de les places disponibles, de l’alumnat propi: segons el calendari que estableixi i difongui cada centre o aula. Aquest calendari no pot començar abans del 10 de juny de 2013 ni finalitzar més tard del 12 de juliol de 2013, sens perjudici que el centre que ho consideri necessari pugui condicionar la matrícula a que la persona afectada confirmi, durant un període del mes de setembre anunciat en el calendari de matrícula, que manté el seu interès per ocupar la plaça reservada.

 

Publicació de l’oferta de places: 19 de juny de 2013.

 

Preinscripció d’alumnat nou: del 20 al 28 de juny de 2013.

 

Publicació de la llista de sol·licituds: 5 de juliol de 2013.

 

Termini per presentar al·legacions: 5 i 8 de juliol de 2013.

 

Publicació de la llista de sol·licituds ordenades per barem: 9 de juliol de 2013.

 

Publicació, per activitats, de les llistes d’admesos i exclosos: 12 de juliol de 2013.

 

Matrícula de l’alumnat admès: del 2 al 6 de setembre de 2013, ambdós inclosos.

 

Els centres podran establir dates concretes de matrícula per als diferents ensenyaments que ofereixen, sempre que siguin dins el període general de matrícula establert, i que hauran de fer públics en el centre a l’inici del procés de preinscripció.

 

A partir del 9 de setembre de 2013, si queden vacants un cop finalitzada la matrícula dels alumnes assignats en la preinscripció, matrícula de l’alumnat de la llista d’espera segons el que marca l’apartat 21.13 de la Resolució. Esgotada la llista d’espera o si no n’hi ha, es podrà procedir a la matriculació de les persones que ho sol·licitin.

 

Per a les activitats que s’ofereixin de nou al llarg del curs, cada centre o aula anunciarà al seu tauler d’anuncis, com a mínim dues setmanes abans de l’inici del procés, el corresponent calendari d’actuacions i el procediment d’admissió, que haurà d’explicar com s’actuarà en el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles.

 

Cursos de formació específics per a l’accés als cicles de grau mitjà i de grau superior

 

En els cursos que s’imparteixen en centres i aules de formació d’adults, el calendari és l’establert amb caràcter general per als ensenyaments d’educació d’adults.

 

En la resta de centres el calendari és:

 

Període de presentació de sol·licituds: del 8 al 12 de juliol de 2013, ambdós inclosos.

 

Cada centre publicarà al seu tauler d’anuncis una setmana abans de l’inici del període de presentació de sol·licituds, l’oferta de places, les dates de publicació de les relacions baremades de l’alumnat, el termini de reclamacions, la data de publicació de les relacions d’alumnat admès i el període de matricula, que haurà de ser, com a mínim, de 5 dies hàbils.

 

 

 

 

Annex 2

 

 

Documentació que cal presentar en fer la preinscripció

 

1. Aspectes generals

Els centres escolars han de guardar les sol·licituds de preinscripció i tota la documentació acreditativa del procés. En el cas que els alumnes s’escolaritzin en un centre diferent al que van demanar en primera petició en la preinscripció, els originals de la documentació han de quedar custodiats en aquest centre, però és possible enviar còpia de la documentació corresponent al centre on s’han escolaritzat.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta, d’acord amb l’apartat 5.9 d’aquesta Resolució, la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Els documents originals s’han de retornar quan s’hagin validat les còpies.

Si l’alumnat estranger no pot aportar, excepcionalment, algun dels documents detallats als punts següents, es tindrà en compte la documentació alternativa que aporti per acreditar les diferents circumstàncies. Aquesta documentació la valorarà el/la director/a o titular del centre, i s’ha de deixar constància per escrit de la decisió adoptada sobre la seva acceptació.

 

 

2. Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots els casos

a) Si l’alumne o l’alumna és menor d’edat:

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa, el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

b) Si l’alumne o alumna és major d’edat:

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d’alumnat estranger.

Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa, el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut

c) En els dos casos anteriors, i de manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger també es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

 

 

3. Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s’ha de presentar si s’al·leguen:

a) Renda anual de la unitat familiar:

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

b) Proximitat del domicili de l’alumne o alumna o, si s’escau, proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant:

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).

c) Existència de germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen:

S’entén que un alumne o alumna té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S’entén que un pare o tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu. El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies. Si, d’acord amb el previst a l’article 10.1 del Decret 75/2007, s’al·lega que el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic, amb el qual hi ha una relació d’adscripció, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.

d) Discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans:

Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

e) En el cas del batxillerat, certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés. En el cas d’alumnat que hagi completat l’etapa d’educació secundària obligatòria, certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa, o bé, si es tracta d’estudis antics, original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica. Si l’alumne o alumna encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, certificació de la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada tal com s’indica al final d’aquest annex. La qualificació mitjana s’expressarà amb dos decimals.

f) Condició legal de família nombrosa o monoparental:

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

g) Malaltia crònica de l’alumne o alumna que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic:

Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s’indiqui expressament que l’alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

h) Quan l’alumnat hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud:

El pare, la mare, els tutors o els germans que hagin estat escolaritzats en el centre per al qual es presenta la sol·licitud hauran de facilitar al centre les seves dades perquè es pugui dur a terme la seva comprovació.

i) Simultaneïtat d’ensenyaments artístics de música o dansa i l’educació secundària obligatòria:

Declaració al fer la sol·licitud i, en el moment de formalitzar la matrícula, acreditar que està matriculat o admès pendent de matriculació en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals.

j) Alumnat que segueix programes esportius d’alt rendiment:

Certificat del Consell Català de l’Esport.

k) Esportista d’alt rendiment o alt nivell:

Per acreditar aquesta condició s’ha de presentar còpia del DOGC o BOE on es publica la condició d’esportista d’alt nivell de l’alumne/a, i que en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys, o certificat del Consell Català de l’Esport on s’acrediti la condició d’esportista d’alt rendiment de l’alumne/a.

 

 

4. Documentació acreditativa dels criteris específics de baremació de diferents ensenyaments

 

Programes de qualificació professional inicial organitzats pel Departament d’Ensenyament

 

Proximitat del domicili de l’alumne o alumna:

 

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

 

Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

 

Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO.

 

Si el curs actual no està escolaritzat a l’ESO i al·lega no haver cursat cap PQPI, declaració signada al respecte, d’acord amb el model oficial que es pot descarregar de la pàgina web http://www.gencat.cat/ensenyament.

 

Certificació de la qualificació mitjana dels 2 darrers nivells cursats a l’ESO dels que ja es disposa d’avaluació final. En el cas de l’alumnat procedent d’estudis estrangers, s’actua d’acord amb la nota final d’aquest annex.

 

Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

 

Certificació de la qualificació de la prova d’accés o la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés. En el cas d’alumnat que hagi completat l’etapa d’educació secundària obligatòria, certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa, o bé, en el cas d’estudis antics, original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica. Si l’alumne o alumna encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, certificació de la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada tal com s’indica al final d’aquest annex. En el cas de l’alumnat procedent d’estudis estrangers, s’actua d’acord amb la nota final d’aquest annex.

 

En el cas de l’alumnat que ha superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys en l’any actual, copia impresa de la consulta dels resultats a través de la web corresponent. Caldrà presentar el certificat de superació de la prova al centre en el moment de la matrícula.

 

Cicles formatius de formació professional de grau superior

 

Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d’accés o de les qualificacions obtingudes al batxillerat o estudis equivalents, o a altres estudis que en permeten l’accés o, si es tracta d’estudis de batxillerat LOGSE, original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat. En el cas de l’alumnat procedent d’estudis estrangers, s’actua d’acord amb la nota final d’aquest annex.

 

En el cas de l’alumnat que ha superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys en l’any actual, copia impresa de la consulta dels resultats a través de la web corresponent. Caldrà presentar el certificat de superació de la prova al centre en el moment de la matrícula.

 

Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i grau superior

 

Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d’accés o de les qualificacions obtingudes als estudis que donen dret a l’exempció de la prova d’accés o a l’accés directe. En el cas de l’alumnat procedent d’estudis estrangers, s’actua d’acord amb la nota final d’aquest annex.

 

Per a persones més grans de 28 anys, acreditar que es disposa de la targeta sanitària. o bé d’una assegurança equivalent a la cobertura de l’assegurança escolar, que haurà de ser subscrita per l’alumne.

 

Ensenyaments esportius

 

Certificació de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés. En el cas d’alumnat que hagi completat l’etapa d’educació secundària obligatòria, certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa, o bé, si es tracta d’estudis antics, original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica. Si l’alumne o alumna encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, certificació de la nota mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada tal com s’indica al final d’aquest annex. En el cas de l’alumnat procedent d’estudis estrangers, s’actua d’acord amb la nota final d’aquest annex.

 

Original i fotocòpia del certificat de superació de la prova específica d’accés a l’especialitat esportiva corresponent o certificat d’acreditació dels requisits esportius en qualsevol de les convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

Càlcul de la qualificació mitjana

 

El càlcul de la qualificació mitjana (Q) dels tres primers cursos de l’educació secundària obligatòria es realitza seguint la següent fórmula:

 

(q1+q2+q3)/3=Q

 

en què:

 

q1 = qualificació mitjana del primer curs d’ESO.

 

q2 = qualificació mitjana del segon curs d’ESO.

 

q3 = qualificació mitjana del tercer curs d’ESO.

 

Q es calcula amb dos decimals.

 

Per calcular la qualificació mitjana d’un curs de l’etapa d’ESO:

 

En el cas de cursos LOGSE es calcula la mitjana aritmètica de les àrees comunes, sense tenir en compte l’àrea de religió ni el crèdit de síntesi, amb arrodoniment científic a sencer. Els crèdits variables estan avaluats dins l’àrea comuna corresponent. En el cas de recuperacions de matèries pendents, la nota que es té en compte és un 5.

 

En el cas de cursos LOE es calcula la mitjana aritmètica de les matèries comunes i el global optatiu amb arrodoniment científic a un decimal. La nota del global optatiu s’obté calculant la mitjana aritmètica, amb arrodoniment científic a número sencer, de la nota del treball de síntesi i de la mitjana de les matèries optatives.

 

En cap dels dos casos es té en compte la nota de religió per calcular la mitjana.

 

En el cas que en algun curs no hi hagi qualificacions numèriques, cal utilitzar les equivalències següents: insuficient: 3; suficient: 5,5; bé: 6,5; notable: 8; excel·lent: 10.

 

Per als casos d’incorporació tardana al sistema educatiu, educació d’adults per a l’obtenció del títol d’educació secundària o altres situacions no estàndard, a la pàgina web http://educacio.gencat.cat/portaldecentre o http://educacio.gencat.cat/gestiocentre hi ha instruccions per al càlcul de la nota mitjana corresponent.

 

Càlcul de la qualificació mitjana d’estudis estrangers homologats

 

Si a la credencial d’homologació hi consta la qualificació mitjana, es considera aquesta qualificació i s’acredita amb una fotocòpia compulsada de la credencial.

 

Si a la credencial d’homologació no hi consta la qualificació mitjana, la persona interessada pot demanar a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa que se li calculi. Si no ho fa o no se li pot calcular dintre de termini, es considera que és un 5.

 

Si la persona interessada té pendent la resolució de l’homologació, pot demanar que al fer la resolució se li calculi també la qualificació mitjana. Si no ho fa o no se li pot calcular dintre de termini, es considera que és un 5.

 

Terminis de càlcul de la qualificació mitjana d’estudis estrangers homologats.

 

En els casos que es presenta la credencial d’homologació, la qualificació mitjana es calcula en el termini màxim d’un mes des que s’ha presentat la sol·licitud de càlcul i la documentació completa que permet el càlcul.

 

Si el que es presenta és la sol·licitud d’homologació, la qualificació mitjana es calcula en el termini màxim de tres mesos des que s’ha presentat la sol·licitud de càlcul i la documentació completa que permet l’homologació o convalidació i el càlcul de la qualificació mitjana.

 

En ambdós casos els expedients es resolen per ordre d’entrada de les sol·licituds o, si s’escau, de la documentació complementària en els registres d’entrada del Departament d’Ensenyament.

 

 

 

 

Annex 3

 

 

Criteris generals d’admissió d’alumnat i barem a aplicar

 

Existència de germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre o de pares o tutors legals que hi treballin:

 

Quan l’alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats/ades al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.

 

(D’acord amb la disposició addicional divuitena de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.)

 

(D’acord amb l’article 10.1 del Decret 75/2007, aquesta puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o germana està escolaritzat/ada en un centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció. Així mateix, s’aplica quan entre dos centres s’ha iniciat un procés de fusió, integració o d’integració progressiva, per esdevenir centre únic).

 

Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o, si s’escau, la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família), o de l’alumne o alumna quan sigui major d’edat:

 

Quan el domicili habitual estigui a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.

 

Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, o de l’alumne o alumna quan sigui major d’edat, es prengui en consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.

 

En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili habitual és al mateix districte municipal on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 15 punts.

 

Quan el domicili habitual és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

 

Renda anual de la unitat familiar:

 

Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

 

Discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare o germans:

 

Quan l’alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

 

En el cas del batxillerat, a més, l’expedient acadèmic.

 

Quan l’alumne o alumna demana plaça per estudiar batxillerat, es calcula amb dos decimals la nota mitjana de l’expedient dels estudis que permeten l’accés al batxillerat o, si l’alumne o alumna encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, la nota mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament, i se li assignen els punts corresponents a la nota mitjana.

 

Criteris complementaris d’admissió d’alumnat

 

Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental, 15 punts.

 

Pel fet que l’alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, 10 punts.

 

Pel fet que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud, 5 punts.

 

Es consideren actualment com a ensenyaments gratuïts i universals el segon cicle d’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria, els PQPIs i els cicles de formació professional de grau mitjà. Els ensenyaments equivalents a aquests en plans d’estudis anteriors són el parvulari, l’EGB o els ensenyaments primaris, el 1r i 2n curs de BUP o el batxillerat elemental o el batxillerat superior, i la FP1, i en general qualsevol ensenyament que es cursava entre els 3 i els 16 anys.

 

Els ajuntaments que hagin assumit les competències relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d’infants del primer cicle d’educació infantil en els ensenyaments sufragats amb fons públics s’han de regir pels criteris d’aquest annex i per la resta que estableixin en exercici de les seves competències i poden elaborar el seu propi barem per cada un d’aquells.

 

Criteris específics per als ensenyaments postobligatoris diferents del batxillerat

 

Cicles formatius de grau mitjà de formació professional

 

Les peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés al cicle. Per a l’alumnat que accedeixi mitjançant la via d’ESO o estudis equivalents, es fa una reserva de places del 80%. Per a l’alumnat que accedeix via prova d’accés o que té exempció total d’aquesta prova, curs específic d’accés o que té altres titulacions que en permeten l’accés es fa una reserva de places del 20%. Si en presentar la sol·licitud l’alumne encara no ha completat els estudis que permeten accedir-hi, es considera la qualificació mitjana de tots els cursos dels estudis que permeten accedir-hi, llevat del que està cursant. Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5.

 

Si per una de les vies d’accés no s’ocupen totes les places que li corresponen, s’ocupen pel possible alumnat excedent de l’altra via.

 

Cicles formatius de grau superior de formació professional

 

Les peticions s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés al cicle.

 

Si en presentar la sol·licitud l’alumne encara no ha completat els estudis que permeten accedir-hi, es considera la qualificació mitjana de tots els cursos dels estudis que permeten accedir-hi, llevat del que està cursant. Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5.

 

Per a l’alumnat que accedeixi per la via del batxillerat o estudis equivalents, es fa una reserva de places del 60%. Té prioritat l’alumnat que ha cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent, o el COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries.

Per a l’alumnat que accedeix via curs específic d’accés és fa una reserva del 20% de les places. Per aquesta via s’apliquen les prioritats següents:

1r En primer lloc els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l’opció prioritària.

2n En segon lloc els alumnes procedents d’una altra família professional que han cursat l’opció prioritària.

3r En tercer lloc els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l’opció prioritària.

4t En quart lloc els alumnes procedents d’una altra família professional que no han cursat l’opció prioritària.

 

Per a l’alumnat que accedeix via prova d’accés, o que té exempció total d’aquesta prova, o que té altres titulacions que en permeten l’accés es fa una reserva de places del 20%.

 

Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que li corresponen, les vacants es repartiran a la resta de les vies de forma proporcional a les seves reserves.

 

Programes de qualificació professional inicial

 

Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb els següents criteris específics:

 

Quan el domicili està dintre de l’àrea d’influència 1 del centre: 30 punts.

 

Quan el domicili està dintre de l’àrea d’influència 2 del centre però no en la seva àrea d’influència 1: 15 punts.

 

Quan l’alumne no compleixi 21 anys o més durant l’any 2013: 30 punts.

 

Quan l’alumne no ha realitzat un PQPI en els darrers dos cursos: 20 punts.

 

Per cada curs escolaritzat a l’ESO: 5 punts.

 

Per la qualificació mitjana dels 2 darrers nivells cursats a l’ESO dels que ja es disposa d’avaluació final: tants punts com la qualificació mitjana, calculada amb 2 decimals.

 

Pel resultat de l’entrevista que valora l’adequació del programa als interessos, motivació i aptituds de l’alumne/a: 0 punts o 10, 20 o 30 punts.

 

Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior

 

Les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació de la prova d’accés, la qualificació mitjana de l’expedient acadèmic, que dóna dret a l’exempció de la prova d’accés, o l’accés directe seguint els criteris exposats a l’annex 7.

 

Així mateix, es reserva el 20% de les places dels cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i el 33% de les places dels cicles d’arts plàstiques i disseny de grau superior per a qui accedeix sense reunir els requisits acadèmics, superant la prova d’accés.

 

Si per una de les vies d’accés no s’ocupen totes les places que li corresponen, s’ocupen pel possible alumnat excedent de l’altra via.

 

Ensenyaments professionals de música o de dansa

 

En l’admissió en aquests ensenyaments les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació de la prova d’accés.

 

En els ensenyaments professionals de música, en el cas de situacions d’empat es desempata a partir de la qualificació obtinguda en la part d’instrument de la prova d’accés i, si encara es manté la situació d’empat, s’aplica la previsió de l’apartat 7 d’aquesta Resolució.

 

De segon curs a sisè curs de grau professional de música, cada centre farà una reserva d’un 10% de les places vacants per als alumnes amb trasllat d’expedient.

 

Ensenyaments artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals)

 

 

1. Admissió als centres superiors d’ensenyaments artístics per a les persones que han superat la prova d’accés.

 

L’admissió als centres superiors d’ensenyaments artístics per a les persones que han superat la prova d’accés es fa per ordre decreixent de les puntuacions obtingudes a la prova d’accés, amb prioritat per a les persones que l’hagin realitzat al centre en què volen cursar els estudis. En cas d’empat les places s’adjudiquen per sorteig.

 

En els centres que ofereixin places de primer curs per especialitat, àmbit, modalitat o itinerari, l’admissió es fa de manera individualitzada per a cada especialitat, àmbit, modalitat i/o itinerari, en funció de la prova realitzada.

 

Si s’ha superat la prova específica d’accés per a més d’una especialitat, àmbit, modalitat o itinerari només es farà assignació a una plaça per centre d’acord amb l’ordre de preferència indicat en la sol·licitud de preinscripció.

 

No obstant, si en algun àmbit, modalitat o itinerari han quedat places vacants, el centre pot oferir aquestes places a les persones que hagin realitzat la prova per a un altre àmbit, modalitat o itinerari, igualment per ordre decreixent de les puntuacions obtingudes a la prova d’accés, amb prioritat per als que han realitzat la prova per a àmbits, modalitats o itineraris més afins. En cas que el centre ofereixi aquesta possibilitat, la indicarà al seu web i al tauler d’anuncis del centre juntament amb la prelació d’àmbits, modalitats o itineraris, en el moment de publicació de la oferta de places.

 

En cas que els centres tinguin diverses seus faran l’admissió a cadascuna de les seus per ordre decreixent de les puntuacions obtingudes i d’acord amb l’ordre de preferència manifestat per la persona aspirant.

 

 

2. Admissió en cas d’accés directe.

 

En els ensenyaments artístics superiors en conservació i restauració de béns culturals i en disseny es fa una reserva de dues places per grup per a l’alumnat que posseeix el títol de tècnic superior en arts plàstiques i disseny o d’un títol declarat equivalent que, d’acord amb l’article 5.7 del Reial decret 635/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Conservació i restauració de béns culturals o l’article 5.7 del RD 633/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de disseny, hi accedeix de manera directa.

 

El criteri per a l’adjudicació de places d’accés directe és la millor qualificació del cicle de formació específica de grau superior cursat, i en cas d’empat es farà per sorteig. En el cas del títol equivalent de graduat o graduada en arts aplicades i oficis artístics, mitjançant la millor qualificació de revàlida. En cas d’empat es resoldrà per sorteig.

 

Si per una de les vies d’accés no s’ocupen totes les places que li corresponen, aquestes s’ocupen pel possible alumnat excedent de l’altra via.

 

 

3. Admissió corresponent a la convocatòria extraordinària.

 

En el cas que hi hagi una convocatòria extraordinària per a aquests ensenyaments i en el cas de les places vacants de la convocatòria ordinària, aquestes s’assignaran seguint l’ordre decreixent de les puntuacions obtingudes. En el cas de places no ofertades en la convocatòria ordinària, en primer lloc, s’assigna directament la plaça a l’alumnat que, havent-se presentat a la convocatòria ordinària del mateix any, l’hagi superat i no hagi obtingut plaça, seguint l’ordre decreixent de les puntuacions obtingudes, i en segon lloc s’assigna la plaça a la resta de l’alumnat seguint l’ordre decreixent de les puntuacions obtingudes.

 

Abans de la convocatòria extraordinària, el centre fa públic l’acreixement de places entre els àmbits, modalitats i/o itineraris que consideri adients per tal de poder redistribuir les possibles vacants un cop feta aquesta convocatòria. Aquestes possibles vacants, una vegada feta la redistribució, s’assignaran seguint els mateixos criteris amb què en la convocatòria extraordinària s’assignen les places no ofertades en la convocatòria ordinària.

 

Ensenyaments esportius

 

Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la puntuació obtinguda en sumar a la qualificació mitjana del requisit d’accés que s’al·lega en el moment de la sol·licitud dos punts si el domicili de la persona sol·licitant està a l’àrea d’influència del centre, i un altre punt si s’ha realitzat la prova específica d’accés a l’especialitat esportiva corresponent en qualsevol de les convocatòries de la Generalitat de Catalunya. En el cas del grau superior, la qualificació a considerar és la mitjana entre la del títol de tècnic i la de l’altre requisit acadèmic d’accés al·legat.

 

Ensenyaments d’idiomes en escoles oficials

 

Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció per a un determinat idioma i curs sigui superior al nombre de vacants ofertes, l’ordre d’admissions s’estableix per sorteig públic, d’acord amb el que preveuen els articles 16.1 i 16.2 del Decret 75/2007 i l’apartat 7 d’aquesta Resolució.

 

Ensenyaments d’educació d’adults

 

En l’admissió als centres i aules de formació de persones adultes té preferència l’alumnat que resideix o treballa en el mateix municipi on està situat el centre o l’aula o en un municipi proper on no hi hagi oferta pública d’educació d’adults dels ensenyaments que se sol·liciten, els que cursen o han cursat els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial o els que participen al Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’ocupació.

 

Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà

 

En els cursos que s’imparteixen en centres i aules de formació d’adults, l’admissió al curs es farà seguint els criteris d’admissió establerts amb caràcter general per als ensenyaments d’educació d’adults.

 

En la resta de centres, les sol·licituds s’ordenen seguint l’ordre decreixent de la qualificació obtinguda dels tres primers cursos de l’educació secundària obligatòria. Es podrà determinar una reserva de places, no superior al 20% per a les persones procedents de plans d’estudi anteriors a l’educació secundària obligatòria. Quan es produeixi empat es resoldrà per sorteig organitzat pel centre.

 

Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior

 

Les sol·licituds s’ordenen seguint l’ordre decreixent de la qualificació obtinguda en el títol de tècnic i, en cas d’empat, es resoldrà per sorteig organitzat pel centre.

 

 

 

 

Annex 4

 

 

Centres amb horari adaptat als ensenyaments de música o dansa de grau professional

 

Ciutat de Barcelona

 

Segons el que ha determinat el Consorci d’Educació de Barcelona:

 

Institut Jaume Balmes (08013111), i Institut Josep Serrat i Bonastre (08014188).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament a Barcelona Comarques

 

Badalona: Institut Isaac Albéniz (08001431).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament al Vallès Occidental

 

Bellaterra: Institut Pere Calders (08043504).

 

Sabadell: Institut del Vallès (08042020).

 

Sant Cugat del Vallès: Institut Angeleta Ferrer i Sensat (08046670).

 

Terrassa: Institut Torre del Palau (08045011).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental

 

Granollers: Institut Escola del Treball (08017852).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament a la Catalunya Central

 

Manresa: Institut Lluís de Peguera (08020474).

 

Vic: Institut Callís (08031034), Institut de Vic (08031022), Institut La Plana (08062870) i Escola D’Art i Superior de Disseny de Vic (08035003).

 

Igualada: Institut Pere Vives Vich (08019630) i Institut Joan Mercader (08047364).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona

 

Girona: Institut Jaume Vicens Vives (17001723), Institut Santiago Sobrequés (17004530).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida

 

Lleida: Institut Samuel Gili i Gaya (25002684) i Institut Lladonosa (25006495).

 

Cervera: Institut Antoni Torroja (25001311).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona

 

Tarragona: Institut Pont d’Icart (43003732) i Institut Antoni de Martí i Franquès (43003641).

 

Vila-seca: Institut Ramon Barbat i Miracle (43005972) i Institut Vila-seca II (43008523).

 

Reus: Institut Salvador Vilaseca (43002582).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre

 

Tortosa: Institut Joaquim Bau (43004438) i Institut Cristòfol Despuig (43011170).

 

Centres amb horari adaptat a l’alumnat que segueixi programes esportius d’alt rendiment

 

Ciutat de Barcelona

 

Segons el que ha determinat el Consorci d’Educació de Barcelona:

 

Institut Ferran Tallada (08014115).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental

 

Granollers: Institut Carles Vallbona (08043644).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament al Vallès Occidental

 

Ripollet: Institut Lluís Companys (08037206).

 

Terrassa: Institut Torre del Palau (08045011).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament al Baix Llobregat

 

Cornellà de Llobregat: Institut Miquel Martí i Pol (08035143).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona

 

Banyoles: Institut Pere Alsius i Torrent (17000305) i Institut Josep Brugulat (17000330).

 

Blanes: Institut Serrallarga (17005662).

 

Ribes de Freser: SES Joan Triadú (17006794).

 

Ripoll: Institut Abat Oliba (17005704).

 

Puigcerdà: Institut Pere Borrell (17005741).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida

 

La Seu d’Urgell: Institut Joan Brudieu (25004188).

 

Lleida: Institut Màrius Torres (25002696).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona

 

Salou: Institut Jaume I (43007543)

 

Serveis Territorials d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre

 

Amposta: Institut de Tecnificació (43010888)

 

 

 

 

Annex 5

 

 

Sorteigs públics per determinar l’ordenació de sol·licituds

 

Segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria

 

Data i hora: 12 d’abril de 2013, a les 11 h. El resultat es difondrà a partir de les 12 h.

 

Lloc: Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

 

Batxillerat, cicles de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques

 

Data i hora: 5 de juny de 2013, a les 11 h. El resultat es difondrà a partir de les 12 h.

 

Lloc: Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

 

Cicles de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques

 

Data i hora: 12 de juny de 2013, a les 11 h. El resultat es difondrà a partir de les 12 h.

 

Lloc: Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

 

Ensenyaments als centres i aules d’educació d’adults

 

Data i hora: 5 de juliol de 2013, a les 13 h. El resultat es difondrà a partir de les 14 h.

 

Lloc: Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

 

Programes de qualificació professional inicial organitzats pel Departament d’Ensenyament:

 

Data i hora: 10 de juny de 2013, a les 11 h. El resultat es difondrà a partir de les 12 h.

 

Lloc: Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

 

Ensenyaments d’idiomes a les escoles oficials d’idiomes

 

Cursos extensius i cursos intensius, primer període:

 

Sorteig per fer test de nivell

 

Lloc: Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

 

Data i hora: 6 de setembre de 2013, a les 10 h. Consulta pública a partir de les 18 h.

 

Sorteig per a l’assignació de places

 

Lloc: Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

 

Data i hora: 13 de setembre de 2013, a les 10 h. Consulta pública a partir de les 18 h.

 

Cursos intensius, segon període:

 

Sorteig per fer test de nivell

 

Lloc: Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

 

Data i hora: 21 de gener de 2014, a les 10 h. Consulta pública a partir de les 18 h.

 

Sorteig per a l’assignació de places

 

Lloc: Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

 

Data i hora: 27 de gener de 2014, a les 10 h. Consulta pública a partir de les 18 h.

 

Per tal que el sorteig sigui operatiu i el procediment de desempat, que inclou l’assignació de número aleatori i el sorteig, sigui raonablement equiprobable, s’utilitza el següent procediment.

 

D’una bossa amb les xifres del 0 al 9 es fan nou extraccions consecutives, i es reintrodueix la bola després de cada extracció. Així s’obtenen les xifres primera, segona, fins a la novena, d’un nombre entre el 000 000 000 i el 999 999 999. Aquest nombre es divideix pel nombre total de sol·licituds i s’obté el quocient i el residu. Es pren com a resultat del sorteig el nombre següent al residu de la divisió.

 

Llars d’infants

 

En el cas que els ajuntaments estableixin un calendari propi, faran pública la data del sorteig abans del dia 16 d’abril de 2013, al mateix temps que la resta del calendari.

 

En els casos que l’ajuntament corresponent no estableixi un calendari propi, el sorteig públic es realitzarà a cada centre, entre el 28 i 30 de maig de 2013, en el lloc, la data i l’hora que cada centre determini. Aquests llocs, dates i hores es faran públics al tauler d’anuncis del centre abans del 29 d’abril de 2013.

 

Ensenyaments professionals de música

 

Es fa a cada centre, després de la publicació de les relacions baremades, en el lloc, la data i l’hora que cada centre determini. Aquests llocs, dates i hores es faran públics al tauler d’anuncis del centre un mes abans de l’inici de les proves d’accés.

 

Ensenyaments professionals de dansa

 

Es fa a cada centre, després de la publicació de les relacions baremades, en el lloc, la data i l’hora que cada centre determini. Aquests llocs, dates i hores es faran públics al tauler d’anuncis del centre un mes abans de l’inici de les proves d’accés.

 

Ensenyaments artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals)

 

Es fa a cada centre, segons el calendari publicat al seu tauler d’anuncis.

 

Ensenyaments esportius

 

Es fa a cada centre, segons el calendari publicat al seu tauler d’anuncis.

 

Cursos de formació específics per a l’accés als cicles de grau mitjà i grau superior

 

Es fa a cada centre, segons el calendari publicat al seu tauler d’anuncis.

 

En aquests cinc darrers tipus d’ensenyaments i els cursos de formació específics per a l’accés als cicles de grau mitjà i de grau superior, per tal de desempatar les sol·licituds en cas d’empat de manera que el sorteig sigui operatiu i raonablement equiprobable, es podrà optar, un cop assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, per introduir en una bossa els noms dels alumnes que tinguin la puntuació a desempatar i treure tants noms com places vacants restin, o bé per utilitzar un procediment anàleg al que s’utilitza als Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament, descrit anteriorment. En aquest darrer cas, el nombre de xifres a extreure serà, com a mínim, de tres més que el nombre de xifres del total de sol·licituds rebudes.

 

 

 

 

Annex 6

 

 

Dades mínimes de la confirmació de continuïtat

 

 

Per a la confirmació de continuïtat caldrà que es demanin, com a mínim, les dades establertes a continuació, que estaran marcades amb un asterisc:

 

Cognoms i nom.

 

DNI o un altre document d’identitat en el cas d’alumnat estranger.

 

Adreça.

 

Districte.

 

Municipi.

 

Codi postal.

 

Ensenyament.

 

Nivell.

 

El centre, si ho considera oportú, podrà demanar més dades que siguin necessàries per a la seva gestió d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades personals.

 

En el document que es demani la confirmació de continuïtat en tot cas ha d’incloure la següent clàusula informativa:

 

“D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal us informem que les dades que proporcioneu seran incorporades i tractades en el fitxer “Escolarització d’alumnat” la finalitat del qual és la tramitació i resolució dels processos d’admissió de l’alumnat en els centres sufragats amb fons públics i el seguiment de l’escolarització en aquests centres.

 

El responsable d’aquest fitxer és la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, amb domicili a Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets heu d’adreçar un escrit dirigit a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa.”

 

El centre haurà d’afegir la corresponent clàusula informativa, d’acord amb els requisits establerts a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, en la qual s’identifiqui el fitxer de la seva responsabilitat en el qual s’integraran i tractaran les dades que es recullin mitjançant el formulari.

 

 

 

 

Annex 7

 

 

Accés directe a cicles formatius d’arts plàstiques i disseny

 

Accés directe a grau mitjà:

 

a) Tenir el títol de tècnic/a d’arts plàstiques i disseny o certificat de superació amb aprofitament dels cursos comuns d’arts aplicades i oficis artístics.

b) Tenir el títol de tècnic/a de formació professional d’una família equivalent a efectes de la prova d’accés. Les equivalències entre famílies de cicles de formació professional i d’arts plàstiques i disseny, només a efectes de la prova d’accés, són les de la taula de l’apartat de l’accés directe a grau superior.

c) Tenir un dels títols que donen accés directe a cicles de grau superior detallats a l’apartat de l’accés directe a grau superior.

d) Tenir una resolució d’exempció de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial quan la resolució d’exempció s’ha donat per acreditar experiència laboral, tasques de voluntariat, experiència esportiva o la condició d’esportista d’alt nivell, la qualificació a efectes de baremació serà 5.

 

Accés directe a grau superior:

a) Tenir el títol de batxiller de modalitat d’arts o l’artístic experimental o batxillerat d’altres modalitats si s’han cursat tres matèries de la via d’arts plàstiques de la modalitat d’arts.

b) Tenir el títol de graduat/ada en arts aplicades i oficis artístics en alguna de les especialitats dels plans d’estudis regulats pel Decret 2127/1963, de 24 de juliol; el Reial decret 799/1984, de 28 de març, i el Reial decret 942/1986, de 9 de maig.

c) Tenir el títol de tècnic/a superior de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d’accés, d’acord amb la taula següent:

 

Famílies d’arts plàstiques i disseny Famílies de formació professional

Arts aplicades al llibre Arts gràfiques

Arts aplicades a la indumentària Tèxtil, confecció i pell; Imatge personal

Art floral Activitats agràries

Ceràmica artística Vidre i ceràmica

Disseny d’interiors Edificació i obra civil

Disseny gràfic Arts gràfiques; Comunicació, imatge i so

Disseny industrial Fabricació mecànica; Fusta i moble

Tèxtils artístics Tèxtil, confecció i pell

 

d) Tenir el títol superior de disseny, de conservació i restauració de béns culturals, o certificat de superació de la prova d’accés.

e) Tenir el títol superior d’art dramàtic en l’especialitat d’escenografia.

f) Tenir el títol d’enginyeria tècnica en disseny industrial.

g) Tenir el títol de llicenciatura de belles arts o certificat de superació de la prova d’accés.

h) Tenir el títol d’arquitectura.

i) Tenir una resolució d’exempció de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Quan la resolució d’exempció s’ha donat per acreditar experiència laboral, la qualificació a efectes de baremació serà 5.

 

 

 

 

Annex 8

 

 

Procés extraordinari d’admissió als cicles de formació professional de grau mitjà i de grau superior

 

En el cas dels cicles de formació professional de grau mitjà i de grau superior, s’estableix un procés extraordinari d’admissió al setembre un cop finalitzat el procés d’admissió i matricula ordinari.

 

En les dates establertes en l’annex 1, es faran públics els centres i cicles amb vacants.

 

Podran participar en aquest procés les persones que van participar en el procés ordinari i no van obtenir plaça o, en el cas dels cicles mitjans, que van obtenir plaça i no van poder matricular-se per no haver superat l’avaluació de juny de l’educació secundària obligatòria, i les persones que no va participar en la convocatòria ordinària.

 

Les persones presentaran la sol·licitud en paper al centre escollit i per al cicle i torn escollit en els terminis establerts en l’annex 1. En la sol·licitud només es podrà demanar plaça a un centre.

 

Els participants acreditaran els requisits d’accés, i la qualificació de la prova o dels estudis que els donen dret a l’accés, amb la documentació establerta en l’annex 2. Per acreditar que s’ha pres part en el procés de preinscripció ordinari cal presentar la còpia de la sol·licitud corresponent.

 

El centre assignarà les places amb l’ordre següent: En primer lloc a les persones que han participat en el procés de preinscripció ordinari, i en segon lloc als qui no hi ha participat.

 

Per als participants en el procés ordinari l’assignació de places es farà:

En el cas dels cicles de grau mitjà, tenint en compte la nota al·legada. En cas d’empat es prioritzaran les sol·licituds de qui tenia els requisits acadèmics en la convocatòria ordinària, i si encara persisteix l’empat i no havien aportat la nota global de l’ESO, s’utilitzarà aquesta nota.

En el cas dels cicles de grau superior, tenint en compte, primer la prioritat de la modalitat del batxillerat per al cicle que es demani i en segon lloc la nota al·legada en el procés ordinari.

Les persones que no han participat en la preinscripció ordinària s’assignaran seguint els mateixos criteris, tenint en compte les prioritats i la nota al·legades.

 

 

Amunt