Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 26/02/2013

  • Número del document GOV/19/2013

  • Número de control 13058010

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-13058010-2013

Dades del DOGC
  • Número 6325

  • Data 28/02/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2013.


La Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), modificada per la Llei orgànica 3/2009, de 18 de desembre, disposa a l’article 21, apartat 2, que si els pressupostos no han estat aprovats abans del primer dia de l’exercici econòmic corresponent quedarà automàticament prorrogada la vigència dels anteriors.

 

La convocatòria anticipada de les eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 i la consegüent dissolució de la cambra han fet impossible la presentació del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2013 dins els terminis necessaris perquè pogués entrar en vigor el primer de gener de 2013. En aquest sentit, el Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els de 2013 ha determinat les condicions d’aplicació de la pròrroga de caràcter restrictiu per tal d’assegurar que no es vulnerin els objectius d’estabilitat pressupostària.

 

Els pressupostos per al 2012, autoritzen el Govern, en matèria de personal, per a l’adopció de mesures excepcionals de reducció retributiva, autorització que ha estat expressament prorrogada per a l’exercici 2013 mitjançant l’article 9 del Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els de 2013. D’altra banda, també es determina la reducció de les retribucions per a l’exercici de 2012 dels alts càrrecs del Govern i d’altre personal directiu del sector públic de la Generalitat.

 

Atès que és tècnicament necessari aprovar aquesta mesura de reducció retributiva al més aviat possible als efectes d’evitar afectar, amb caràcter general, conceptes retributius de les mensualitats ordinàries que no conformen estrictament la paga extraordinària i atès que és necessari poder afectar de manera immediata els conceptes retributius de naturalesa autonòmica que perceben determinats col·lectius específics de tal manera que es possibiliti aplicar la mateixa mesura de reducció a tot el personal que percep les seves retribucions de manera directa o indirecta dels pressupostos de la Generalitat;

 

Atès que els objectius de dèficit fan que sigui necessari mantenir els plantejaments de reducció de la despesa implementats en l’exercici pressupostari 2012 i vist que aquest Acord s’aprova condicionat sempre a l’evolució de l’actual escenari pressupostari així com a l’eventualitat que s’aprovi amb caràcter bàsic per a totes les administracions públiques una reducció de les retribucions del personal al servei del sector públic;

 

Vist que aquesta mesura de reducció retributiva queda subjecta a les previsions que s’estableixin a la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2013, en l’elaboració de la qual, a diferència de l’actual regulació pressupostària, es poden incorporar aplicacions de les reduccions salarials amb caràcter progressiu en funció dels diferents nivells de retribució del personal, així com la previsió d’afectació amb mesures equivalents als col·lectius de personal al servei del Parlament, del Síndic de Greuges, Sindicatura de Comptes i Consell de Garanties Estatutàries i atès, així mateix, la voluntat d’avançar en la implementació d’altres mesures legals de reducció de la despesa de personal com l’establiment de limitacions retributives i escales salarials d’aplicació al personal directiu o assimilats del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

 

Vistos els articles 34 i 29 de la Llei 1 /2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, i el Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, mentre no entrin en vigor els del 2013;

 

Atesos els articles 38.10 i 32 de la Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i un cop complert el tràmit de negociació sindical;

 

Per tot això, a proposta de la vicepresidenta del Govern i del conseller d’Economia i Coneixement, el Govern

 

 

Acorda:

 

-1 Àmbit d’aplicació

1.1 Aquest Acord és d’aplicació:

a) Al personal funcionari, interí, estatutari i eventual al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic inclòs dins l’àmbit d’aplicació del títol III de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i al personal funcionari, interí i eventual d’administració i serveis de les universitats públiques catalanes i entitats que en depenen.

b) Al personal laboral al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic inclòs dins l’àmbit d’aplicació del títol III de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, així com de les universitats públiques catalanes i de les entitats que en depenen.

c) Al personal docent i investigador funcionari, interí, contractat administratiu i emèrit de les universitats públiques catalanes i al personal que presta serveis en les entitats que en depenen.

d) A les persones titulars dels òrgans superiors i alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat i assimilats, així com al personal laboral d’alta direcció i a qualsevol altre personal que, d’acord amb la normativa vigent, ocupi càrrecs amb funcions directives amb retribucions anuals iguals o superiors a les fixades per al càrrec de director/a general.

e) A les persones titulars dels òrgans de Govern i altres càrrecs unipersonals de les universitats públiques catalanes i les entitats que en depenen, inclòs el personal que desenvolupa funcions directives, tinguin o no la consideració d’alt càrrec, sempre que percebin retribucions anuals iguals o superiors a les fixades per al càrrec de director/a general.

 

1.2 Aquest Acord és d’aplicació al personal al servei del Consell Audiovisual de Catalunya, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l’Autoritat Catalana de la Competència, el Consell de Treball, Econòmic i Social i l’Institut Català Internacional per la Pau.

 

1.3 Queda exclòs de l’aplicació de les mesures excepcionals establertes en aquest Acord el personal investigador en formació i els investigadors postdoctorals la contractació dels quals deriva de programes de foment competitiu o d’altres recursos externs, així com el personal amb retribucions anuals, per jornada completa i amb exclusió dels complements per productivitat o rendiment, inferiors a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional en còmput anual.

 

-2 Reducció retributiva

Durant l’exercici 2013, es redueixen les retribucions anuals del personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Acord en la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària i, quan correspongui, d’una paga addicional del complement específic o equivalent, de conformitat amb els criteris d’aplicació que s’estableixen en el punt 3 d’aquest Acord.

 

-3 Criteris d’aplicació

3.1 La reducció retributiva del personal a què fa referència la lletra a) del punt 1.1 d’aquest Acord s’aplicarà mitjançant la deducció de la paga addicional del complement específic dels havers corresponents als mesos de juny i desembre de 2013, en una quantia equivalent a la meitat de l’import que correspongui percebre per cada paga extraordinària. En el cas que la deducció aplicada a la paga addicional del complement específic sigui insuficient per completar la reducció retributiva corresponent, la part restant es deduirà del complement específic o equivalent dels mesos de juny i desembre, respectivament.

3.2 La reducció retributiva del personal laboral a què fa referència la lletra b) del punt 1.1 d’aquest Acord s’aplicarà mitjançant la reducció de les retribucions dels mesos de juny i desembre de 2013 en una quantia equivalent a la meitat de l’import que correspongui percebre per cada paga extraordinària. El personal que, d’acord amb el seu règim retributiu, percebi més de dues pagues extraordinàries o que les percebi mensualment de manera prorratejada, se li reduiran les retribucions anuals en una catorzena part, reducció que s’aplicarà de forma prorratejada en les mensualitats pendents de percebre a partir de l’entrada en vigor d’aquest Acord. No obstant l’anterior, en el marc de la negociació col·lectiva es podrà acordar una distribució diferent de la reducció retributiva.

 

3.3 La reducció retributiva del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes a què fa referència la lletra c) del punt 1.1 d’aquest Acord s’aplicarà en les mensualitats pendents de percebre a partir de l’entrada en vigor d’aquest Acord mitjançant la deducció de l’import corresponent dels conceptes retributius relatius als complements salarials “regularització d’IPC” o equivalents i dels complements addicionals per mèrits docents, de recerca i de gestió establerts en el Decret 405/2006, de 26 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques a Catalunya, així com les pagues addicionals dels mesos de juny i desembre del complement retributiu “regularització d’IPC”.

 

Pel que fa al personal docent i investigador contractat administratiu i al personal emèrit, la reducció retributiva s’aplicarà mitjançant la reducció de les retribucions dels mesos de juny i desembre de 2013 en una quantia equivalent a la meitat de l’import que correspongui percebre per cada paga extraordinària. Aquesta reducció es pot aplicar a qualsevol complement, llevat dels que es percebin en aplicació de la normativa estatal.

 

3.4 La reducció retributiva dels càrrecs i personal directiu a què fa referència la lletra d) del punt 1.1 d’aquest Acord s’aplicarà mitjançant la reducció de les retribucions dels mesos de juny i desembre de 2013 en una quantia equivalent a la meitat de l’import que correspongui percebre per cada paga extraordinària. El personal directiu que, d’acord amb el seu règim retributiu, no percebi pagues extraordinàries, que en percebi més de dues o que les percebi mensualment de manera prorratejada, se li reduiran les retribucions en una catorzena part, reducció que s’aplicarà de forma prorratejada en les mensualitats pendents de percebre a partir de l’entrada en vigor d’aquest Acord.

 

3.5 La reducció retributiva dels càrrecs i personal directiu de les universitats públiques catalanes a què fa referència la lletra e) del punt 1.1 d’aquest Acord s’aplicarà mitjançant la reducció de les retribucions dels mesos de juny i desembre de 2013 en una quantia equivalent a la meitat de l’import que correspongui percebre per cada paga extraordinària. No obstant això, quan es tracti de personal docent i investigador funcionari, la reducció retributiva s’aplicarà mitjançant la deducció de l’import corresponent dels conceptes retributius relatius als complements salarials “regularització d’IPC” o equivalents i dels complements addicionals per mèrits docents, de recerca i de gestió, així com les pagues addicionals dels mesos de juny i desembre del complement retributiu “regularització d’IPC” o equivalents i qualsevol complement individual aprovat pel consell social de cada universitat.

3.6 Sens perjudici d’aplicar en qualsevol cas la mesura establerta en el punt 2 d’aquest Acord en la deducció de la paga addicional del complement específic o equivalents, o d’altres conceptes retributius que conformen la paga extraordinària es respectaran les quanties corresponents als períodes meritats.

 

-4 Regularització de deduccions

4.1. Quan no es pugui fer efectiva la totalitat de la reducció retributiva aplicant els criteris establerts en el punt 3 d’aquest Acord, la reducció s’aplicarà mitjançant la deducció del complement específic o equivalent de forma prorratejada en les mensualitats pendents de percebre a partir de l’entrada en vigor d’aquest Acord.

 

4.2. Al personal que finalitzi la seva relació de servei o laboral abans que li pugui ésser aplicada la corresponent reducció, aquesta li serà regularitzada en la darrera nòmina que hagi de percebre.

 

-5 Caràcter, desplegament i vigència de les mesures

5.1. Les mesures previstes en aquest Acord tenen caràcter temporal i poden ser objecte d’adequació en el cas que ho requereixi l’escenari pressupostari que es pugui produir com a conseqüència de la situació econòmica o bé, en el cas que s’aprovi amb caràcter bàsic per a totes les administracions públiques una reducció de les retribucions del personal al servei del sector públic. Així mateix, aquest Acord queda subjecte a les previsions que s’estableixin a la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2013.

 

5.2 Se suspenen les previsions dels acords i pactes sindicals i esdevenen inaplicables les clàusules contractuals o les condicions regulades pels convenis col·lectius que contravinguin l’aplicació del que preveu aquest Acord.

 

5.3 Es repercutirà una reducció equivalent a la deducció retributiva prevista en el present Acord en els concerts o encàrrecs de gestió per la prestació de serveis socials de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials amb entitats no incloses en el sector públic de la Generalitat de Catalunya.

 

5.4 En el marc dels acords d’analogia retributiva, a partir de l’entrada en vigor del present Acord, la part corresponent a les retribucions del personal que presta serveis en els ensenyaments objecte de concert dels centres concertats i percebudes pel sistema de pagament delegat experimentarà una reducció anàloga a tots els efectes per al personal funcionari docent no universitari, sense que l’import resultant sigui en còmput anual inferior al corresponent al personal a que fa referència el punt 1 d’aquest Acord amb condicions equivalents. A aquest efecte, s’adequaran els imports dels mòduls dels concerts educatius a partir de l’entrada en vigor del present Acord corresponents a les despeses de personal.

 

5.5 S’autoritza els departaments de Governació i Relacions Institucionals i d’Economia i Coneixement perquè, mitjançant la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal del Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració, emetin les instruccions necessàries per a l’efectivitat i control d’aquest Acord. Així mateix, el Consell Interuniversitari de Catalunya pot acordar, per mitjà de la seva Junta Permanent, les mesures necessàries per a la coordinació de l’aplicació correcta d’aquest Acord i el seu control.

 

5.6 Aquest Acord produeix efectes l’endemà que s’hagi publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

-6 Publicar aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Barcelona, 26 de febrer de 2013

 

 

 

Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern

 

Amunt