Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decreto

  • Data del document 26/02/2013

  • Número del document 122/2013

  • Número de control 13053061

  • Organisme emissor Departamento de Cultura

    CVE CVE-DOGC-B-13053061-2013

Dades del DOGC
  • Número 6325

  • Fecha 28/02/2013

  • Sección DISPOSICIONES

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRETO 122/2013, de 26 de febrero, sobre la autorización, la revocación de la autorización, la inspección y el Registro de entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual de Cataluña.Les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual, regulades en el Títol IV del Llibre III del Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, són entitats sense ànim de lucre que tenen per objecte la gestió de drets d’explotació o altres de caràcter patrimonial, per compte i en interès de diversos autors o d’altres titulars de drets de propietat intel·lectual.


Per poder dur a terme les seves activitats, les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual han de disposar de l’autorització de l’Administració corresponent i estan subjectes al compliment de l’ordenament jurídic i, concretament, al Text refós de la Llei de propietat intel·lectual.


De conformitat amb l’article 155 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat de Catalunya la competència executiva en matèria de propietat intel·lectual, que inclou en tot cas l’autorització i la revocació de l’autorització de les entitats de gestió col·lectiva dels drets de propietat intel·lectual que actuïn majoritàriament a Catalunya, i també assumir tasques complementàries d’inspecció i control de l’activitat d’aquestes entitats.

 

Per tal de poder exercir les competències esmentades, es considera necessari concretar determinats aspectes del procediment per autoritzar i revocar l’autorització de les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual que actuïn majoritàriament a Catalunya, així com tenir un Registre d’aquestes entitats, per disposar d’un inventari actualitzat i de la informació relativa a aquestes que faciliti l’exercici d’aquestes competències.

 

Per tot això, a proposta del conseller de Cultura, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Objecte

1. Aquest Decret té per objecte regular les especificitats del procediment per autoritzar i revocar l’autorització de les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual que actuïn majoritàriament a Catalunya, les tasques complementàries d’inspecció i control de la seva activitat, així com el Registre d’entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual.

2. A efectes d’aquest Decret, s’entén que una entitat de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual actua majoritàriament a Catalunya quan l’establiment principal està situat a Catalunya i l’activitat que aquest efectua es desenvolupa principalment a Catalunya.

 

Article 2

Autorització de les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual

1. Correspon al conseller o a la consellera competent en matèria de cultura concedir l’autorització a les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual que actuïn majoritàriament a Catalunya que compleixin els requisits establerts per la normativa reguladora de la propietat intel·lectual, així com revocar aquesta autorització.

2. L’autorització i la seva revocació s’han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. Les entitats interessades han de presentar una sol·licitud d’autorització acompanyada amb la documentació següent:

a) Un duplicat de l’acta de constitució, signada per totes les persones fundadores, la carta fundacional o altra documentació necessària per a la seva constitució, d’acord amb la forma jurídica de l’entitat.

b) Els estatuts de l’entitat, en els quals ha de constar la informació a què fa referència l’article 151 del Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, així com la referència al fet que l’entitat actua majoritàriament a Catalunya.

c) La documentació que permeti verificar la concurrència de les condicions establertes als paràgrafs b) i c) de l’article 148.1 del Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

4. Per valorar la concurrència de les condicions esmentades al paràgraf c) de l’apartat anterior, es tenen en compte, especialment, la capacitat d’una gestió viable dels drets la gestió dels quals s’encarrega, la idoneïtat dels seus estatuts i els seus mitjans materials per al compliment de les seves finalitats, i la possible efectivitat de la seva gestió fora del territori de Catalunya, tenint en consideració les raons imperioses d’interès general que constitueixen la protecció de la propietat intel·lectual.

5. La persona titular del Registre d’entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual de Catalunya pot requerir l’entitat interessada perquè aporti aquella documentació que consideri necessària per verificar la concurrència de les condicions exigides per la normativa reguladora de la propietat intel·lectual.

6. La persona interessada pot entendre concedida l’autorització, si no es notifica una Resolució en sentit contrari, en el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud.

7. Correspon al conseller o a la consellera competent en matèria de cultura aprovar la modificació dels estatuts de les entitats a què fa referència aquest article.

 

Article 3

Registre d’entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual

1. El Registre d’entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual té per objecte la inscripció de les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual que actuïn majoritàriament a Catalunya i dels actes que es determinen en aquest Decret, així com el dipòsit de la documentació que, d’acord amb la normativa, ha de ser aportada a l’Administració.

2. El Registre s’adscriu a la Secretaria General del departament competent en matèria de Cultura.

3. La inscripció d’una entitat al Registre s’efectua d’ofici.

4. La inscripció d’una entitat al Registre no té caràcter constitutiu i no substitueix la inscripció en altres Registres, quan aquesta sigui preceptiva de conformitat amb la normativa reguladora corresponent, per raó de la forma jurídica de l’entitat.

 

Article 4

Funcions registrals

Constitueixen funcions del Registre d’entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual les següents:

a) La inscripció dels actes a què fa referència aquest Decret.

b) La custòdia i conservació de la documentació que s’hi presenta per a la seva inscripció.

c) La custòdia i conservació de la documentació a què fa referència l’article 159 del Text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

 

Article 5

Actes inscriptibles

S’han d’inscriure en el Registre d’entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual:

a) La denominació de l’entitat de gestió; data de la constitució; tipus de document de constitució; data d’autorització; data de publicació de l’autorització al diari oficial; objecte i finalitat, així com altres activitats vinculades, i el domicili. La inscripció s’efectua d’ofici.

b) La modificació dels estatuts de l’entitat de gestió, amb inscripció de la data de la modificació i de les modificacions que afectin les dades inscrites en virtut del que estableixen els apartats a) i c). La inscripció s’efectua d’ofici, un cop aprovada la modificació.

c) Els nomenaments i els cessaments de les persones membres dels òrgans de govern, de les persones administradores i de les apoderades, així com el termini per al qual han estat nomenades.

d) La data de revocació de l’autorització per a l’exercici de les seves funcions i la data de publicació al diari oficial. La inscripció s’efectua d’ofici.

e) La dissolució de l’entitat.

 

Article 6

Obligacions d’informació de les entitats inscrites

Les entitats inscrites al Registre hi han de presentar les notificacions previstes a l’article 159.3 del Text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

 

Article 7

Documentació

1. Els documents que les entitats de gestió presentin en el Registre d’entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual per a la seva inscripció han de ser autenticats amb la signatura de la Presidència i de la Secretaria de l’òrgan de govern que hi figuri inscrit, degudament identificades amb el nom i els cognoms.

2. Els acords dels òrgans de l’entitat han d’estar documentats en un certificat emès per la Secretaria de l’òrgan de govern, amb el vistiplau de la Presidència.

3. Els acords relatius a la renovació de l’òrgan de govern s’han de documentar mitjançant un certificat signat per la persona que hi figura inscrita com a titular de la Secretaria que cessa i amb el vistiplau de la persona que hi figura inscrita com a titular de la Presidència que cessa, i s’han d’acompanyar de l’acceptació dels càrrecs de la Presidència i de la Secretaria de nova designació.

 

Article 8

Consulta d’ofici de la documentació

El Registre d’entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual de Catalunya consulta als registres competents, per mitjans telemàtics, la documentació a què fan referència els articles 2 i 7 que s’hi hagi presentat, quan les entitats es trobin inscrites en el Registre corresponent.

 

Article 9

Resolució d’inscripció

1. Les inscripcions s’hi practiquen en virtut de Resolució de la persona titular del Registre d’entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual de Catalunya, llevat de les inscripcions que es derivin de resolució judicial ferma.

2. La resolució d’inscripció ha de qualificar els documents en virtut dels quals se sol·licita la inscripció, la capacitat de qui els atorga o subscriu i la validesa del seu contingut, pel que resulti dels mateixos documents i dels assentaments del Registre.

 

Article 10

Termini per efectuar les inscripcions

La inscripció s’ha d’efectuar en el termini màxim de dos mesos a comptar de la realització de l’actuació administrativa o de la presentació al Registre, quan escaigui, de la sol·licitud corresponent, acompanyada de la documentació pertinent.

 

Article 11

Número de registre

1. En la resolució per la qual s’aprova la inscripció de l’entitat se li atribueix un número de registre.

2. El número de registre s’atribueix de manera correlativa.

 

Article 12

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades inscrites al Registre d’entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual poden ser objecte de consulta pública respectant el que disposa la normativa reguladora de les dades de caràcter personal.

 

Article 13

Funció inspectora

1. Correspon al departament competent en matèria de cultura l’exercici de les tasques complementàries d’inspecció i control de l’activitat de les entitats de gestió col·lectiva dels drets de propietat intel·lectual que actuïn majoritàriament a Catalunya.

2. El personal inspector, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat pública. Els fets constatats directament pel personal inspector i que es formalitzen en un document públic tenen valor probatori, sens perjudici de les proves que puguin aportar les persones interessades en defensa dels seus interessos. El personal inspector pot requerir la col·laboració necessària a les altres autoritats de les administracions públiques per al compliment de les funcions que li estan encomanades.

3. Les persones que siguin requerides pel personal inspector tenen el deure de facilitar-li la informació que se’ls sol·liciti per comprovar el compliment de la normativa vigent, i n’han de permetre l’accés i l’actuació.Disposició transitòria


Les entitats de gestió col·lectiva dels drets de propietat intel·lectual que actuïn majoritàriament a Catalunya que en la data d’entrada en vigor d’aquest Decret hagin estat autoritzades pel ministeri competent en matèria de cultura s’inscriuen d’ofici al Registre regulat per aquest Decret, sense necessitat de sol·licitar l’autorització a què fa referència l’article 2.Disposició final


Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.Barcelona, 26 de febrer de 2013Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de CatalunyaFerran Mascarell i Canalda

Conseller de Cultura


Amunt