Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 11/02/2013

 • Número del document PRE/0220/2013

 • Número de control 13042005

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

  CVE CVE-DOGC-A-13042005-2013

Dades del DOGC
 • Número 6316

 • Data 15/02/2013

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 8533

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ PRE/220/2013, d'11 de febrer, per la qual es dóna publicitat a una subvenció estructural concedida pel Departament de la Presidència, en el marc de la convocatòria de concurrència pública a emissores de ràdio en català o en aranès, de titularitat privada, corresponent a l'any 2012.


Per la Resolució PRE/109/2013, de 17 de gener, es va donar publicitat a subvencions estructurals d’import igual o superior a 3.000 euros concedides pel Departament de la Presidència, en el marc de convocatòries de concurrència pública per al foment en l’àmbit dels mitjans de comunicació, durant l’any 2012 (DOGC núm. 6306, d’1.2.2013).

Havent-se detectat que en la relació publicada a l’apartat 4 de l’annex de la Resolució esmentada, relativa a les subvencions estructurals a emissores de ràdio en català o en aranès, de titularitat privada, hi manca una subvenció;

En compliment del que estableixen l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Resolc:

Donar publicitat a la subvenció estructural que es publica en annex a aquesta Resolució, i que completa la relació de subvencions estructurals a emissores de ràdio en català o en aranès, de titularitat privada, corresponents a l’any 2012, concedides pel Departament de la Presidència, publicada de manera incompleta en el punt 4 de l‘annex de la Resolució PRE/109/2013, de 17 de gener.

Barcelona, 11 de febrer de 2013

Jordi Vilajoana i Rovira

Secretari general

Annex

Entitat: Fundació Missatge Humà i Cristià.

Finalitat: l’emissora Ràdio Estel.

Import: 50.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201D/482.00.01.00.

(13.042.005)

 

Amunt