Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 11/02/2013

 • Número del document PRE/0221/2013

 • Número de control 13042009

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

  CVE CVE-DOGC-A-13042009-2013

Dades del DOGC
 • Número 6316

 • Data 15/02/2013

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 8534

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ PRE/221/2013, d'11 de febrer, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Departament de la Presidència a emissores de ràdio en català o en aranès d'empreses privades per a projectes que fomentin i consolidin l'espai català de comunicació, corresponents a l'any 2012, d'import igual o superior a 3.000 euros.


En compliment del que estableixen l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Resolc:

Donar publicitat a les subvencions concedides a emissores de ràdio en català o en aranès d’empreses privades per a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació, corresponents a l’any 2012, d’import igual o superior a 3.000 euros, que es publiquen com a annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 11 de febrer de 2013

Jordi Vilajoana i Rovira

Secretari general

Annex

Relació de les subvencions, d’import igual o superior a 3.000 euros, concedides a emissores de ràdio en català o en aranès d’empreses privades per a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació, corresponents a l’any 2012, d’acord amb la Resolució PRE/1306/2012, de 28 de juny (DOGC núm. 6164, de 5.7.2012), en els termes que consten a continuació:

Entitat: Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió, SL.

Finalitat: L’adquisició d’equipament d’exteriors per a la realització de programes fora dels estudis.

Import: 17.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Grup Flaix, SL.

Finalitat: La realització d’una ràdio interactiva.

Import: 150.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Grupo Simalro, SL.

Finalitat: La adequació i millora de la senyal.

Import: 24.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Premsa d’Osona, SA.

Finalitat: Fer un projecte multimèdia d’emissions de programes de ràdio per la televisió.

Import: 8.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Radio Popular, SA.

Finalitat: La radiodifusió.

Import: 90.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Ràdio Ripoll, SL.

Finalitat: La construcció d’un nou estudi i nou control digital.

Import: 11.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Radiocat XXI, SL.

Finalitat: La inversió en Fase final de digitalització d’estudis i ampliació de la xarxa.

Import: 62.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Radiocat XXI, SL.

Finalitat: La realització del projecte Plataforma RAC105, suport i promoció al panorama musical català des de RAC105, la ràdio en suport multicanal.

Import: 205.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

(13.042.009)

 

Amunt