Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 14/12/2012

 • Número del document ENS/3009/2012

 • Número de control 12349084

 • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  CVE CVE-DOGC-A-12349084-2013

Dades del DOGC
 • Número 6290

 • Data 10/01/2013

 • Secció CÀRRECS I PERSONAL

 • Pàgina 1540

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/3009/2012, de 14 de desembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el

L’article 143 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que el procediment de selecció del director o directora dels centres educatius de titularitat pública és el concurs de mèrits. En aquest concurs poden participar les persones funcionàries docents que compleixin els requisits que estableix l’article 134 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006).

El Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent (DOGC núm. 5753, d’11.11.2010), preveu a l’article 13.2 que el Departament d’Ensenyament ha de convocar periòdicament concurs de mèrits per a la selecció de la direcció dels centres educatius en què hagi quedat vacant aquest càrrec.

El procés de selecció no només ha de valorar de manera objectiva els mèrits relacionats amb la competència professional, la idoneïtat i l’experiència dels aspirants en l’àmbit de la gestió i de la docència, sinó que per a l’exercici de la direcció dels centres públics és especialment rellevant el projecte de direcció que han de presentar els candidats, així com la seva capacitat de lideratge, que ha de valorar la comissió de selecció.

Per tot el que s’ha exposat, a proposta de la Direcció General de Professorat i de Personal de Centres Públics,

Resolc:

—1 Convocar concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament en què és previst que resti vacant aquest càrrec amb data 30 de juny de 2013.

—2 Aquesta convocatòria es regirà per les bases que conté l’annex 1 d’aquesta Resolució, d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

—3 Les direccions vacants a proveir mitjançant aquest concurs de mèrits corresponen als centres educatius que figuren a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

—4 En absència de candidats o quan la comissió de selecció no hagi fet proposta de cap aspirant és aplicable el que es preveu a l’article 19 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

—5 Als efectes que preveu l’article 28 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, sobre el programa específic de formació per a l’exercici de la direcció, caldrà que, com a molt tard el dia 28 de març de 2013 la direcció dels serveis territorials i/o la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona trametin a les direccions generals corresponents la relació de persones designades per exercir la direcció dels centres per als quals no hi hagi cap aspirant admès, així com també dels centres de nova creació per al curs 2013-2014.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 14 de desembre de 2012

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

Annex 1

Bases de la convocatòria

—1 Requisits dels candidats

1.1 Pot prendre part en aquest concurs de mèrits el professorat funcionari de carrera que reuneixi els següents requisits:

a) Tenir una antiguitat d’almenys cinc anys com a funcionari/ària de carrera en la funció pública docent.

b) Haver impartit docència directa com a funcionari/ària de carrera durant un període de la mateixa durada en algun dels ensenyaments dels que ofereix el centre al qual s’opta.

c) Estar prestant serveis en un centre públic del Departament d’Ensenyament amb una antiguitat almenys d’un curs complet en publicar-se la convocatòria, en algun dels ensenyaments que imparteix el centre al qual s’opta.

També es requerirà que en la plantilla del centre al qual opta hagi un lloc de treball d’una especialitat de la qual n’és titular per oposició o té la corresponent habilitació.

d) Tenir acreditada la competència lingüística en català, i a Era Val d’Aran, de l’aranès, d’acord amb la regulació vigent per a l’acreditació lingüística del personal funcionari docent.

Els aspirants que no puguin acreditar els coneixements de català i d’aranès, si és el cas, cal que s’atenguin al que preveu l’annex 3 d’aquesta Resolució.

e) Presentar un projecte de direcció d’acord amb el que estableix la base 4 d’aquest annex.

1.2 No són exigibles els requisits a) i b) de l’apartat 1.1 per optar a la direcció de centres de menys de vuit unitats/grups d’escolarització i de centres d’ensenyaments artístics professionals, esportius, d’idiomes o de formació de persones adultes amb menys de vuit professors. Tampoc ho són per accedir a la direcció de zona escolar rural.

1.3 El compliment dels requisits s’ha de referir a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria i s’ha de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a director o directora.

1.4 Per poder ser nomenat en el càrrec de director o directora en la data d’1 de juliol de 2013, l’aspirant no podrà gaudir de cap llicència de reducció de jornada amb efectes de l’esmentada data.

—2 Termini de presentació de sol·licituds i documentació acreditativa

2.1 El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs de mèrits, així com de lliurament del projecte de direcció, serà de 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el DOGC.

El fet de no presentar el projecte de direcció en el termini establert comportarà l’exclusió de la participació en aquest concurs de mèrits.

2.2 Els models de sol·licitud i de declaració de mèrits de la base 7 es podran obtenir als serveis territorials del Departament d’Ensenyament, al Consorci d’Educació de Barcelona o a l’adreça d’Internet: http://educacio.gencat.cat/portaldecentre.

2.3 La sol·licitud de participació, el projecte de direcció, la declaració de mèrits i, si és procedent, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, s’adreçaran a la direcció dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona a què correspongui el centre educatiu o ZER sol·licitat.

També es podrà presentar en el registre del Departament d’Ensenyament, en el dels seus serveis territorials, al Consorci d’Educació i en qualsevol de les dependències a què es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, dins del termini establert.

En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en un sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel personal de correus abans que sigui certificada.

2.4 Els participants no hauran d’acreditar documentalment les condicions/requisits exigits i els mèrits al·legats que ja constin en el registre informàtic de personal del Departament d’Ensenyament.

2.5 No es tindran en compte els mèrits que estableix la base 7 que no s’al·leguin explícitament en el termini de presentació de sol·licituds, ni els que no es justifiquin degudament d’acord amb les instruccions que conté l’annex 4, per no tenir-ne constància en el registre informàtic de personal.

—3 Requisits en la formalització de la sol·licitud

3.1 Cada aspirant podrà presentar-se com a candidat a un únic centre educatiu o zona escolar rural (ZER), excepte el que preveu l’apartat següent:

3.2 L’aspirant podrà optar i, si és procedent, ser seleccionat, a la direcció d’una zona escolar rural, a la direcció d’un dels centres que en formen part o a totes dues, en ocasió de vacants.

La persona que exerceix la direcció d’una de les escoles que formen part d’una ZER pot ser aspirant i ser seleccionada per ocupar la direcció de la mateixa ZER en ocasió de vacant.

3.3 L’aspirant que faci constar més d’un centre o més d’una zona escolar rural en la sol·licitud serà exclòs de la participació en el concurs de mèrits, excepte en el supòsit de la base 3.2.

—4 Continguts dels projectes de direcció

4.1 El projecte de direcció ha d’ordenar el desenvolupament i l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció.

El projecte de direcció ha d’explicitar els aspectes següents:

Una diagnosi actualitzada del centre.

Els objectius a assolir en l’àmbit pedagògic, vinculats a la millora dels resultats educatius.

Les actuacions previstes per al desenvolupament i l’aplicació del projecte educatiu.

Les concrecions organitzatives orientades a la major sistematització de les activitats del centre i a la creació de condicions i formes d’organització que estimulin la implicació de tot el personal en el treball en equip i n’afavoreixin el creixement dels nivells de motivació i de satisfacció.

Els indicadors per a l’avaluació de l’exercici de la direcció, d’acord amb els indicadors de progrés del projecte educatiu. Si el centre ha subscrit un acord de coresponsabilitat i és vigent, entre els indicadors del projecte de direcció cal incloure’n de referits a l’acord esmentat.

Els mecanismes de rendició de comptes als òrgans de control i participació.

Els elements per a l’aprofundiment en l’exercici del lideratge distribuït i per al foment de la participació de la comunitat escolar en el centre.

4.2 Quan s’opti a la direcció d’un centre educatiu que encara no tingui definit el seu projecte educatiu, l’aspirant, en el seu projecte de direcció, ha d’incloure una proposta de projecte educatiu inicial per al centre. Igualment, caldrà que inclogui les concrecions de l’estructura organitzativa i els indicadors per avaluar l’exercici de la direcció.

4.3 El projecte de direcció ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines, en format DIN A4, a doble espai.

4.4 Per a l’elaboració del projecte de direcció, les persones candidates poden consultar la documentació relativa al centre per tal de poder fer-ne una correcta anàlisi, com ara: projecte educatiu i/o normes d’organització i funcionament del centre, alguns indicadors de qualitat i proves externes, així com dades de preinscripció i matrícula. Per obtenir aquesta informació, l’hauran de sol·licitar a la direcció del centre on es presenten. La inspecció d’educació vetllarà per la correcta resposta de la direcció a aquest procés de consulta.

—5 Comissió de selecció

5.1 La selecció entre el personal aspirant a la direcció correspon a una comissió que es constitueix en cada centre o zona escolar rural amb aquesta finalitat.

5.2 La comissió de selecció es nomena i constitueix quan es declaren admeses una o més candidatures a la direcció del centre on hi ha la vacant de direcció.

5.3 La comissió de selecció està integrada per:

a) Tres representants de l’Administració:

Un inspector o inspectora d’educació que presideix la comissió designada per la direcció dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona.

Una persona representant de l’Administració educativa designada per la direcció dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona entre inspectors/ores, directors/ores de centre públic en exercici i directors/ores professionals docents. Actua com a secretari o secretària de la comissió i també exerceix les funcions de ponent de la comissió.

Una persona representant de l’Administració local designada pel corresponent ajuntament.

En cas que sigui necessari, els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona podran nomenar una persona substituta per presidir o bé per exercir la secretaria de la comissió.

b) Tres membres del consell escolar que no formin part del professorat, elegits per ells i d’entre ells, exclòs l’alumnat dels dos primers cursos de l’educació secundària obligatòria.

En els centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris, les tres persones representants del consell escolar s’elegiran d’acord amb el criteri següent: una representant de l’alumnat, una representant del Departament de Justícia i una representant del personal d’administració i serveis del centre penitenciari on s’ubica el centre educatiu.

A més, es nomenarà una persona que actuarà com a suplent, en el cas que algun dels membres designats com a titulars no pugui actuar per causa justificada.

c) Tres professors o professores del centre elegits, en votació secreta, pel claustre. Cada membre del professorat podrà votar dos representants i es seleccionaran els tres més votats. En cas d’empat de vots, es designarà el de més edat.

En cap cas pot formar part de la comissió de selecció professorat candidat a ser seleccionat. En el supòsit que, en concretar l’estructura organitzativa del centre, s’hagi fet constar en el projecte de direcció una proposta concreta de professorat, aquest tampoc podrà ser seleccionat com a membre de la comissió.

A més, es nomenarà una persona que actuarà com a suplent, en el cas que algun dels membres designats com a titulars no pugui actuar per causa justificada.

5.4 Als efectes de la constitució de la comissió de selecció en el concurs de mèrits per a la direcció de la ZER, el consell escolar i el claustre són els de la ZER.

La persona representant de l’Administració local a la comissió es designa a proposta conjunta dels ajuntaments afectats.

5.5 En la comissió de selecció de director o directora d’un centre, el nombre de representants del claustre i del consell escolar ha de coincidir.

5.6 Tots els membres de la comissió són nomenats per la direcció dels serveis territorials o per l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona.

5.7 Quan la direcció actual del centre participi com a candidata en el procés de selecció, s’ha d’abstenir d’exercir les funcions que el procediment assigna a la direcció, tant pel que fa a les sessions del claustre com a les del Consell Escolar. Aquestes funcions les ha d’exercir la persona que és cap d’estudis i, si també hi recau motiu d’abstenció, la persona del centre que determinin els serveis territorials del Departament d’Ensenyament o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona.

5.8 Els membres de la comissió de selecció estaran subjectes a les causes d’abstenció i de recusació que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—6 Valoració de mèrits i fases del concurs

6.1 En el procés de selecció la comissió considerarà, en primer lloc, les candidatures de personal que ja tingui destinació al centre. En absència de candidatures amb destinació al centre o quan cap d’aquestes candidatures hagi estat seleccionada, es consideraran les candidatures de docents destinats en altres centres el curs 2012-2013, tal com preveuen les bases 9.9 i 9.10.

La preferència entre candidatures pel que fa a les direccions d’una ZER o d’un centre que en forma part s’aplicarà d’acord amb els criteris següents:

1. Per accedir a la direcció vacant d’una ZER tindrà preferència tot el professorat amb destinació definitiva o provisional en algun dels centres que en formen part, així com el professorat destinat específicament a la ZER com a itinerant.

2. Per accedir a la direcció vacant d’un centre que formi part d’una ZER, tindrà preferència tant el professorat destinat al centre de referència com el professorat itinerant destinat a la ZER de la qual forma part.

6.2 El concurs de mèrits per a la selecció de la direcció consta de dues fases i cadascuna és eliminatòria. Per a la superació de cada fase es requereix una puntuació mínima del 50% de la puntuació màxima de la fase.

6.3 L’estructura del barem de cadascuna de les dues fases del concurs de mèrits és la que consta a les bases 7 i 8 d’aquest annex 1.

6.4 L’aspirant seleccionat per la comissió serà qui obtingui la puntuació més alta, com a suma de les puntuacions de les dues fases, d’entre els qui hagin obtingut o superat les puntuacions mínimes corresponents.

6.5 En cas d’empat en les puntuacions obtingudes, la comissió de selecció ha d’aplicar, successivament, els criteris següents:

a) Major puntuació en la segona fase.

b) Major puntuació en el subapartat a) de l’apartat A de la primera fase.

c) Major puntuació en el subapartat b) de l’apartat A de la primera fase, i així successivament amb la resta de subapartats, fins al subapartat i).

d) Major puntuació en l’apartat B de la primera fase.

e) Major puntuació en el subapartat a) de l’apartat B de la primera fase, i així successivament amb la resta de subapartats, fins al subapartat g).

f) Si finalment subsisteix l’empat, s’ha d’efectuar un sorteig entre les candidatures empatades.

—7 Barem de la primera fase

7.1 Consta de dos apartats:

Apartat A: valora els mèrits relacionats amb l’experiència i la competència professionals en l’àmbit de la gestió i de la docència en centres i serveis educatius, amb un màxim de 25 punts. No hi ha puntuació mínima requerida per aquest apartat.

Apartat B: valora la formació específica per a l’exercici de la direcció i la formació acadèmica general de les persones candidates, amb un màxim de 15 punts. No hi ha puntuació mínima requerida per aquest apartat.

La puntuació màxima total de la primera fase és de 40 punts i la puntuació mínima per superar aquesta fase és de 20 punts.

7.2 El barem de l’apartat A de la primera fase és el següent:

Mèrits relacionats amb l’experiència i la competència professionals.

Puntuació màxima: 25 punts.

a) Per tenir l’acreditació de directiu professional docent: 25 punts.

b) Per l’exercici del càrrec de director o directora (també coordinador o coordinadora d’aula de formació de persones adultes) amb valoració positiva: 2 punts per cada any, fins a un màxim de 12 punts.

c) Per l’exercici d’òrgans unipersonals de govern, inclosos els addicionals, amb valoració positiva: 1,5 punts per cada any, fins a un màxim de 6 punts.

d) Per l’exercici d’òrgans unipersonals de coordinació, amb valoració positiva: 0,5 punts per cada any, fins a un màxim de 2 punts.

e) Per cada any de servei en llocs de treball de l’Administració educativa de nivell 26 o superior: 0,5 punts, fins a un màxim de 2 punts.

f) Per pertànyer, en situació de servei actiu, a un cos de catedràtics de la funció pública docent no universitària: 2 punts.

g) Per tenir la categoria superior de sènior: 2 punts.

h) Pels anys d’experiència docent que superen els cinc anys exigits com a requisit, si es valora de manera positiva l’exercici de la docència: 0,25 punts per cada any, fins a un màxim de 2 punts.

i) Per l’avaluació positiva de l’activitat docent en centres i serveis educatius, realitzada per la inspecció d’educació durant el procés selectiu, fins a un màxim de 10 punts.

7.3 En l’aplicació del barem de l’apartat A de la primera fase cal atenir-se als criteris següents:

Als efectes de la valoració positiva de l’exercici del càrrec de director o directora que preveu l’apartat b), s’entendrà valorat de manera positiva l’exercici de la direcció dels centres docents durant els anys anteriors a l’entrada en vigor del Decret 71/1996, de 5 de març, pel qual es regula l’acreditació de la direcció en els centres docents.

S’entendrà valorat de manera positiva l’exercici dels càrrecs directius i de coordinació dels centres docents, que preveuen els apartats c) i d), durant els anys anteriors a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació.

En l’apartat h), s’entendrà valorat de manera positiva l’exercici de la docència durant els anys anteriors a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació.

Quan l’aspirant ja hagi estat valorat de manera positiva per la inspecció d’educació amb posterioritat a l’any 2002 perquè ha participat en anteriors convocatòries de concursos de mèrits de selecció de directors, també s’entendrà com a valoració positiva.

Per als apartats c), d) i h), s’entendrà que l’avaluació és positiva per als serveis prestats fins al curs 2011-2012 inclusivament, llevat que hi hagi una valoració negativa explícita.

Correspon a la inspecció d’educació realitzar la valoració de l’exercici de càrrecs i de l’experiència docent del professorat candidat a la direcció dels centres docents que preveuen els apartats b), c), d), h) i i) d’aquest barem, prestats a partir de l’entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre.

Es tindran en compte els criteris que estableix l’annex 5.

Els punts per anys d’experiència, previstos en els apartats b), c), d), e) i h), es calcularan dividint per 12 el nombre de mesos acumulats fins al final del curs en el qual es realitzi la convocatòria i multiplicant el resultat pels punts anuals assignats en cada any d’exercici en el càrrec i servei o d’experiència docent.

7.4 El barem de l’apartat B de la primera fase és el següent:

Puntuació màxima: 15 punts.

a) Per la superació dels programes de formació inicial relatius a la funció directiva a què fa referència l’article 27 del Decret 155/2010, de 2 novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, realitzats per institucions, públiques o privades, de prestigi reconegut o per les universitats, organitzats o validats pel Departament d’Ensenyament, amb un mínim de 155 hores: 7,5 punts,.

Per la superació del programa anterior amb avaluació de notable o superior: 7,5 punts addicionals.

b) Per màsters i postgraus específics en direcció, lideratge i gestió de centres educatius, amb un mínim de 155 hores, anteriors al Decret 155/2010, de 2 de novembre, homologats per la Direcció General de Centres Públics, sempre i quan no s’hagin al·legat en el subapartat a): 3 punts per cadascun, amb un màxim de 7,5 punts.

c) Mòduls del programa de formació permanent d’actualització per als equips directius d’educació infantil i primària i d’educació secundària als quals fa referència l’article 27 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, organitzats o validats pel Departament d’Ensenyament: fins a 7,5 punts.

Per la seva valoració es computaran 1,2 punts per cada bloc de 25 hores de formació rebuda.

d) Mòduls del programa de formació permanent d’actualització pels equips directius d’educació infantil i primària i d’educació secundària, anteriors al Decret 155/2010, de 2 de novembre, homologats pel Departament d’Ensenyament: fins un màxim de 3 punts.

e) Cursos o màsters de formació permanent professionalitzadora, als quals fan referència els articles 27 i 29 del Decret 155/2010, realitzats per institucions, públiques o privades, de prestigi reconegut o per les universitats, organitzats o validats pel Departament d’Ensenyament, amb un mínim de 155 hores: 7, 5 punts.

Per la superació d’aquest programa amb avaluació de notable o superior: 7,5 punts addicionals.

f) Per activitats de formació (rebuda o impartida), recerca i publicacions relacionades amb l’organització escolar, les tecnologies aplicades a l’educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l’educació, la coeducació, la gestió i direcció dels centres educatius i dels serveis i programes educatius, per participació en recerca educativa i activitats d’innovació en centres educatius: fins a 3 punts

g) Per titulació universitària diferent de l’exigida per a l’ingrés en el cos de la funció pública docent des del qual es concursa, fins a un màxim de 3 punts:

2 punts per cada títol de doctorat, de llicenciatura, d’arquitectura, d’enginyeria o equivalent.

1 punt per cada títol de diplomatura universitària o equivalent.

0,2 punts per cada titulació de màster o de postgrau no considerades en l’acreditació de cap altre mèrit o que no hagin estat requisit necessari per obtenir puntuació per un altre mèrit.

0,2 per cada certificat de nivell avançat d’EOI de llengües estrangeres.

—8 Barem de la segona fase

8.1 Consta de dos apartats:

Apartat C de valoració del projecte de direcció, amb una puntuació màxima de 40 punts.

Apartat D de valoració de la capacitat de lideratge, amb una puntuació màxima de 20 punts.

La puntuació màxima total per a la segona fase és de 60 punts. La puntuació mínima per a superar aquesta fase és de 30 punts.

8.2 La comissió de selecció tindrà en compte el contingut del projecte de direcció i la defensa que en faci l’aspirant.

La valoració del projecte ha de tenir en compte els criteris següents:

El projecte s’ha d’adequar als continguts que estableix l’article 25 del Decret 155/2010, de 2 de novembre.

El projecte de direcció ha de mostrar coneixement del centre, de la seva estructura organitzativa, del seu funcionament, del seu projecte educatiu, si en té, i, quan escaigui, dels resultats de les darreres avaluacions internes i externes del centre. Així mateix, ha de mostrar coneixements sobre l’entorn i la seva influència o relació amb el centre.

S’ha de valorar la coherència del projecte de direcció amb el projecte educatiu del centre i els fonaments i la viabilitat de les propostes de modificació del projecte educatiu, si és procedent, i la relació del projecte de direcció amb els objectius de sistema que hagi definit el Departament d’Ensenyament.

S’ha de valorar també la coherència entre els objectius i les estratègies que es proposen, els criteris per a l’optimització dels recursos disponibles, el realisme en matèria de recursos a obtenir i, si és procedent, la proposta d’equip directiu que s’hi formula.

En matèria d’estratègies, s’han de valorar les línies d’actuació previstes, la seqüència temporal de les actuacions i la previsió de marges per rectificar decisions i adaptar-les a l’evolució dels indicadors, especialment en matèria de resultats educatius.

També s’han de valorar el rigor i la simplicitat dels indicadors, que han de permetre l’avaluació de l’exercici de la direcció i de l’aplicació del projecte durant el mandat i fer efectiva la transparència en la gestió.

D’acord amb l’article 17.4 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, les comissions hauran de concretar i adaptar als centres els criteris per a la valoració dels projectes de direcció. Així mateix, i d’acord als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat que regeixen aquest procés de selecció, faran públiques aquestes concrecions i adaptacions als taulers d’anuncis dels centres.

8.3 La comissió de selecció ha de valorar la capacitat de lideratge de l’aspirant a la direcció a partir de la defensa que haurà de fer del projecte de direcció que ha presentat i d’una entrevista personal amb el candidat o candidata.

Per a la valoració de la capacitat de lideratge, la comissió de selecció tindrà en compte els aspectes següents:

Visió estratègica de centre: capacitat de diagnosi, formulació de propostes de millora, disseny d’estratègies i actuacions, avaluació de processos i resultats.

Promoció del treball col·laboratiu dels equips docents orientat al progrés de l’alumnat i de l’ambient d’aprenentatge al centre.

Capacitat per gestionar els equips humans: distribució de responsabilitats, motivació i desenvolupament professional.

Impuls de processos i estructures participatives en relació amb la implicació i compromís de les famílies en l’èxit educatiu.

Establiment de xarxes amb els agents educatius de l’entorn, promoció de la interacció del centre amb l’entorn.

Capacitat de comunicació, convenciment, generació d’empatia i compromís amb la institució.

Promoció de la convivència: identificació de problemàtiques, capacitat d’anàlisi, de generació d’un clima relacional positiu, de negociació i d’arbitratge.

—9 Procediment i calendari d’actuacions

9.1 Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el servei de personal dels serveis territorials o l’òrgan corresponent del Consorci d’Educació de Barcelona comprovarà per a cada aspirant el compliment dels requisits de la base 1 i proposarà l’admissió o no de la sol·licitud.

En el supòsit que no s’hagi acreditat degudament el compliment dels requisits de participació o no hi hagi coincidència entre el codi de centre i el literal tal i com consten a l’annex 2, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició. La manca de presentació del projecte de direcció no és esmenable.

Com a molt tard el 4 de febrer de 2013, les direccions dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament i l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona emetran i faran públiques en els taulers d’anuncis i en l’adreça d’Internet: http://educacio.gencat.cat/portaldecentre les resolucions amb les candidatures admeses i excloses, amb especificació del motiu, i si tenen o no destinació al centre a la direcció del qual opten.

Contra aquestes resolucions es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació.

9.2 La resolució de candidatures admeses i excloses es notificarà a la direcció dels centres afectats com a molt tard el 8 de febrer de 2013 per tal que la facin pública en el tauler d’anuncis del centre, i en tinguin coneixement el claustre de professors i el consell escolar.

En el mateix termini, també es lliuraran a la direcció dels centres on el càrrec és objecte de convocatòria, els projectes de direcció presentats per l’aspirant o aspirants admesos.

9.3 La direcció del centre educatiu o de la ZER convocarà el claustre de professors i el consell escolar per notificar-los les sol·licituds admeses, fer l’elecció dels membres de la comissió de selecció i posar en coneixement dels dos òrgans els projectes de direcció de les persones candidates.

9.4 La direcció del centre comunicarà als serveis de personal dels serveis territorials o a l’òrgan corresponent del Consorci d’Educació de Barcelona els membres del claustre i del consell escolar que formaran part de la comissió de selecció.

9.5 La direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament i l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona nomenaran les comissions de selecció que preveu la base 5 i lliuraran còpia de la resolució als presidents de les comissions, que les faran públiques als taulers d’anuncis dels centres.

9.6 Els serveis de personal dels serveis territorials i l’òrgan corresponent del Consorci d’Educació de Barcelona formalitzaran una proposta de la puntuació resultant de l’aplicació del barem corresponent a la primera fase de cada aspirant. Aquesta proposta de puntuació, que la comissió podrà rectificar o modificar, conjuntament amb el projecte o projectes de direcció presentats i la documentació que acredita els mèrits al·legats, en els dos apartats de la primera fase, es lliurarà a la presidència de la comissió de selecció com a molt tard el 4 de març de 2013.

9.7 El president o presidenta de la comissió de selecció lliurarà una còpia del projecte de direcció de cada aspirant a cada membre de la comissió i els comunicarà la data i lloc de constitució.

9.8 Les comissions de selecció es constituiran com a molt tard el 12 de març de 2013, a la seu del centre educatiu o ZER corresponent.

9.9 La comissió de selecció, un cop valorada la primera fase del concurs de tots els participants, amb destinació al centre i sense, exposarà la llista amb la puntuació obtinguda en el tauler d’anuncis del centre.

Contra la puntuació obtinguda en aquesta primera fase, les persones aspirants podran presentar reclamació en el termini de cinc dies hàbils comptat a partir de l’endemà de l’exposició de les llistes.

Les reclamacions es presentaran a la seu del centre o ZER i s’adreçaran al president o presidenta de la comissió.

En aquest mateix termini i lloc també es podran presentar desistiments a la participació.

9.10 Un cop finalitzat el termini de reclamacions, i resoltes aquestes, la comissió de selecció farà pública la llista definitiva de puntuacions de la primera fase i exposarà la llista d’aspirants convocats a la segona fase, amb especificació de la data, hora i lloc en que es realitzarà.

La comissió de selecció ha de preveure dues dates, amb una diferència de set dies, si hi ha aspirants amb destinació i sense al centre que opten a la direcció, per si es dóna el supòsit que cap aspirant a la direcció amb destinació al centre obté la puntuació mínima de 30 punts de la segona fase.

La convocatòria s’ha de realitzar amb un mínim de 48 hores d’antelació.

9.11 A l’inici de la sessió i prèviament a l’entrevista, el membre de la comissió representant de l’Administració educativa que actuï com a ponent i secretari presentarà a la comissió una anàlisi valorativa de cada projecte de direcció, que haurà d’ordenar el debat i les deliberacions per part dels membres de la comissió i que haurà de ser recollida en un annex a l’acta de la sessió.

9.12 Els candidats defensaran davant la comissió el seu projecte de direcció i realitzaran una entrevista personal, que podrà versar sobre aspectes del desenvolupament del projecte i sobre altres qüestions que permetin a la comissió valorar la capacitat de lideratge de l’aspirant.

A continuació, la comissió valorarà separadament els apartats C i D corresponents al projecte de direcció i a la capacitat de lideratge, respectivament.

Cada membre de la comissió valorarà per l’apartat C de 0 a 40 punts i per l’apartat D de 0 a 20 punts, amb una explicació raonada i pública prèvia en el si de la comissió de selecció.

Quan hagi una diferència de 10 o més enters entre les puntuacions que s’hagin atorgat per l’apartat C i /o una diferència de 5 o més enters entre les puntuacions atorgades pels diferents membres de la comissió per l’apartat D, en ambdós casos, en seran excloses les qualificacions màxima i mínima i es calcularà la puntuació mitjana entre la resta de puntuacions.

En el cas que hagi més d’un membre que hagi atorgat la valoració màxima o mínima, només s’exclourà una d’aquestes valoracions.

El mecanisme de presa de decisions de la comissió, en relació amb aquesta segona fase, haurà de poder identificar la puntuació atorgada per cada membre de la comissió, a l’efecte que es puguin emetre els vots particulars raonats corresponents quan escaigui. A aquests efectes, el secretari o secretària de la comissió estendrà una acta acreditativa de les puntuacions obtingudes per cada aspirant en cadascun dels apartats d’aquesta fase, que serà signada per tots els membres de la comissió.

9.13 Un cop valorats els projectes de direcció i la capacitat de lideratge dels aspirants d’acord amb el que preveu la base 8, la comissió farà pública, al tauler d’anuncis del centre, l’acta provisional acreditativa, amb especificació de les puntuacions de les dues fases de cada aspirant que correspondrà a cadascuna de les convocatòries que, si escau, s’hagin dut a terme.

Les persones interessades podran presentar reclamació en el termini de cinc dies hàbils davant la comissió de selecció contra el contingut de l’esmentada acta.

9.14 Una vegada resoltes les reclamacions, el secretari o secretària de la comissió estendrà l’acta definitiva de les puntuacions obtingudes per cada aspirant i farà constar la persona seleccionada.

L’acta signada per tots els membres de la comissió es publicarà al tauler d’anuncis del centre i el president o presidenta de la comissió la trametrà a la direcció dels serveis territorials o a la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, que n’ordenarà la publicació al tauler d’anuncis.

Contra la resolució de la reclamació, les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant la direcció dels serveis territorials o la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació en el tauler d’anuncis. La resolució del recurs posa fi a la via administrativa.

El director o directora dels serveis territorials o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona emetrà i farà pública al tauler d’anuncis la resolució d’aspirants seleccionats com a molt tard el dia 12 d’abril de 2013.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al tauler d’anuncis dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, podran interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director o directora dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació al tauler d’anuncis dels serveis territorials o del Consorci, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

—10 Programa específic de formació per a l’exercici de la direcció

10.1 Les persones candidates seleccionades hauran de seguir un programa específic de formació per a la incorporació a l’exercici de la direcció.

La no-superació d’aquest programa específic de formació impossibilita el nomenament i la incorporació a l’exercici de la direcció.

10.2 Estaran exemptes de cursar aquest programa específic de formació les persones seleccionades que compleixin algun dels següents requisits:

Tenir experiència d’almenys quatre anys en la direcció del centre amb avaluació positiva.

Tenir l’acreditació per a l’exercici de la direcció obtinguda d’acord amb normatives anteriors.

Tenir l’acreditació de directiu professional docent.

Haver cursat el programa específic de formació en anteriors convocatòries.

Haver superat altres programes de formació relatius a la funció directiva que especifica l’apartat 7.4.b) d’aquesta Resolució.

Haver superat el programa de formació inicial relatiu a la funció directiva a que fa referència l’article 27 del Decret 155/2010.

—11 Nomenament

11.1 La persona que exerceixi la direcció dels serveis territorials o la que exerceixi la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona nomenarà director/a del centre l’aspirant seleccionat des de l’1 de juliol de 2013 a 30 de juny de 2017, sempre i quan superi el programa específic de formació per a l’exercici de la direcció o n’estigui exempt d’acord amb el que preveu l’apartat 10.2.

11.2 El nomenament i la presa de possessió en el càrrec de director/a comportarà, si escau, automàticament i amb efectes del 30 de juny de 2013, la finalització de la llicència de reducció de jornada que l’aspirant pugui gaudir.

Annex 2

Consorci d’Educació de Barcelona

Codi centre Nom del centre Municipi
Centres de formació de persones adultes
08061907 CFA Barceloneta Barcelona
08061944 CFA Madrid Barcelona
08062250 CFA Torrent d’en Melis Barcelona
Centres d’educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals
08040357 CEE Folch i Camarasa Barcelona
08070234 E. Can Fabra Barcelona
08066462 E. dels Encants Barcelona
08001923 E. Diputació Barcelona
08001716 E. Dolors Monserdà-Santapau Barcelona
08001650 E. El Polvorí Barcelona
08002630 E. Els Porxos Barcelona
08046281 E. Estel-Guinardó Barcelona
08002654 E. General Prim Barcelona
08043255 E. Ítaca Barcelona
08002216 E. Josep Maria de Sagarra Barcelona
08002575 E. La Pau Barcelona
08043841 E. Lavínia Barcelona
08043474 E. L’Estel Barcelona
08066504 E. l’Univers Barcelona
08039471 E. Mercè Rodoreda Barcelona
08043851 E. Nabí Barcelona
08052165 E. Octavio Paz Barcelona
08001790 E. Pere Vila Barcelona
08013305 E. Ramon Berenguer III Barcelona
08064167 E. Sant Martí Barcelona
08002526 E. Tibidabo Barcelona
08002368 E. Timbaler del Bruc Barcelona
Centres d’ensenyaments secundaris i de règim especial
08013172 I. Ausiàs March Barcelona
08044922 I. Dr. Puigvert Barcelona
08043462 I. Ernest Lluch Barcelona
08044065 I. Galileo Galilei Barcelona
08054228 I. Joan Fuster Barcelona
08013196 I. Milà i Fontanals Barcelona
08052581 I. Miquel Tarradell Barcelona
08035209 I. Pablo R. Picasso Barcelona
08046608 I. Príncep de Viana Barcelona
08052748 I. Roger de Flor Barcelona
08044934 I-E d’Hoteleria i Turisme de Barcelona Barcelona
Instituts Escola
08072292 I-E Roquetes Barcelona

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Codi centre Nom del centre Municipi
Centres de formació de persones adultes
08062110 CFA Sanfeliu L’Hospitalet de Llobregat
08060125 CFA Manuel Fernández Sant Adrià de Besòs
08062134 CFA Pla de Besòs Sant Adrià de Besòs
Centres d’educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals
08033857 E. Baldomer Solà Badalona
08061348 E. Bufalà Badalona
08068343 E. Bufalà II Badalona
08034953 E. Llibertat Badalona
08034965 E. Margarida Xirgu Badalona
08040345 E. Mercè Rodoreda Badalona
08035398 E. Miguel Hernández Badalona
08069748 E. Montigalà Badalona
08000372 E. Sant Jordi Badalona
08016033 E. Montanyans Castellet i la Gornal
08017244 E. Font-rúbia Font-rubí
08019149 E. Bernat Metge L’Hospitalet de Llobregat
08019216 E. Busquets i Punset L’Hospitalet de Llobregat
08047674 E. Gornal L’Hospitalet de Llobregat
08034266 E. Joan Maragall L’Hospitalet de Llobregat
08019265 E. Joaquim Ruyra L’Hospitalet de Llobregat
08035945 E. La Carpa L’Hospitalet de Llobregat
08033560 E. Màrius Torres L’Hospitalet de Llobregat
08018145 E. Pau Vila L’Hospitalet de Llobregat
08019368 E. Pere Lliscart L’Hospitalet de Llobregat
08032488 E. Puig i Gairalt L’Hospitalet de Llobregat
08042883 E. Sant Josep - El Pi L’Hospitalet de Llobregat
08022586 E. El Drac - ZER Cep de Sis Pacs del Penedès
08057281 ZER Cep de Sis Pacs del Penedès
08023359 E. Virolai - ZER Cep de Sis Puigdàlber
08026907 E. Pau Casals Sant Llorenç d’Hortons
08027110 E. El Pi Sant Pere de Ribes
08058362 E. Riera de Ribes Sant Pere de Ribes
08027237 E. Antoni Grau Minguell Sant Quintí de Mediona
08059998 E. La Pau Sant Sadurní d’Anoia
08028035 E. Ausiàs March Santa Coloma de Gramenet
08032300 E. Fray Luis de León Santa Coloma de Gramenet
08027985 E. Jaume Salvatella Santa Coloma de Gramenet
08027870 E. Les Palmeres Santa Coloma de Gramenet
08027936 E. Lluís Millet Santa Coloma de Gramenet
08032312 E. Miguel de Unamuno Santa Coloma de Gramenet
08033997 E. Primavera Santa Coloma de Gramenet
08070143 E. Riera Alta Santa Coloma de Gramenet
08036101 E. Sagrada Família Santa Coloma de Gramenet
08069751 E. Santa Coloma Santa Coloma de Gramenet
08027511 E. Torre Balldovina Santa Coloma de Gramenet
08028151 E. Les Moreres - ZER Cep de Sis Santa Fe del Penedès
08029088 E. Miquel Utrillo Sitges
08056766 ZER Subirats Subirats
08030613 E. Ràfols Torrelavit
08030637 E. Guerau de Peguera Torrelles de Foix
08031332 E. Josep Baltà i Elias Vilafranca del Penedès
08043917 E. Cossetània Vilanova i la Geltrú
08040412 E. El Margalló Vilanova i la Geltrú
08068367 E. Pasífae Vilanova i la Geltrú
08061041 E. Sant Jordi Vilanova i la Geltrú
08031319 E. Llebeig Vilobí del Penedès
Centres d’ensenyaments secundaris i de règim especial
08001431 I. Isaac Albéniz Badalona
08033869 I. Pau Casals Badalona
08057230 I. Cubelles Cubelles
08035246 I. Gelida Gelida
08056109 I. Can Vilumara L’Hospitalet de Llobregat
08045070 I. Joan Miró L’Hospitalet de Llobregat
08039069 I. Margarida Xirgu L’Hospitalet de Llobregat
08019307 I. Santa Eulàlia L’Hospitalet de Llobregat
08042101 I. Manuel Vázquez Montalbán Sant Adrià de Besòs
08059329 I. Can Peixauet Santa Coloma de Gramenet
08037176 I. La Bastida Santa Coloma de Gramenet
08034001 I. Terra Roja Santa Coloma de Gramenet
08035325 I. Torrent de les Bruixes Santa Coloma de Gramenet
08053091 I. El Foix Santa Margarida i els Monjos
08043981 I. Joan Ramon Benaprès Sitges
08061014 I. Vinyet Sitges
08031459 I. Eugeni d’Ors Vilafranca del Penedès

Serveis Territorials al Baix Llobregat

Codi centre Nom del centre Municipi
Centres de formació de persones adultes
08055051 CFA Jacint Verdaguer Castelldefels
08063618 CFA Esparreguera Esparreguera
08062471 CFA Eramprunyà Gavà
08062122 CFA Martorell Martorell
08062055 CFA Can Ginestar Sant Just Desvern
Centres d’educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals
08034084 E. Can Roca Castelldefels
08043310 E. Edumar Castelldefels
08015843 E. Lluís Vives Castelldefels
08037929 E. Torre Barona Castelldefels
08063710 E. Escola Nova Cervelló
08016240 E. Santa Maria de Cervelló Cervelló
08060629 E. El Corb Corbera de Llobregat
08016422 E. Abat Oliba Cornellà de Llobregat
08016771 E. Els Pins Cornellà de Llobregat
08016410 E. Sant Ildefons Cornellà de Llobregat
08054058 E. Torre de la Miranda Cornellà de Llobregat
08042810 E. Charles Darwin El Prat de Llobregat
08022914 E. Jaume Balmes El Prat de Llobregat
08022884 E. Joan Maragall El Prat de Llobregat
08043346 E. Montserrat Esparreguera
08032476 E. Prat de la Riba Esplugues de Llobregat
08020516 CEE El Pontarró Martorell
08020498 E. Els Convents Martorell
08020619 E. José Echegaray Martorell
08034278 E. Vicente Aleixandre Martorell
08061610 E. La Sínia Molins de Rei
08022380 E. Mare de Déu de Montserrat Olesa de Montserrat
08044430 E. La Garalda Pallejà
08063758 E. Can Salvi Sant Andreu de la Barca
08038211 E. José Juan Ortiz Sant Andreu de la Barca
08026130 E. La Roureda Sant Esteve Sesrovires
08059810 E. Vinya del Sastret Sant Esteve Sesrovires
08035994 E. Salvador Espriu Sant Feliu de Llobregat
Centres d’ensenyaments secundaris i de règim especial
08064908 Sec. d’Institut Begues Begues
08040539 I. Les Marines Castelldefels
08045859 I. de Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat
08017131 I. Severo Ochoa Esplugues de Llobregat
08020620 I. Pompeu Fabra Martorell
08021430 I. Lluís de Requesens Molins de Rei
08025654 I. Joaquim Rubió i Ors Sant Boi de Llobregat
08033973 I. Jaume Salvador i Pedrol Sant Joan Despí
08053340 I. Gabriela Mistral Sant Vicenç dels Horts
08053364 I. Josep Mestres i Busquets Viladecans

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Codi centre Nom del centre Municipi
Centres de formació de persones adultes
08058210 CFA Badia del Vallès Badia del Vallès
08056584 CFA L’Alzina de Cerdanyola Cerdanyola del Vallès
08061555 CFA Can Folguera Santa Perpètua de Mogoda
Centres d’educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals
08028931 E. La Muñeira Badia del Vallès
08028941 E. La Sardana Badia del Vallès
08041210 E. del Bosc Barberà del Vallès
08067582 E. Marta Mata Barberà del Vallès
08061142 E. Miquel Martí i Pol Barberà del Vallès
08054824 E. Mestre Pla Castellar del Vallès
08054824 E. Mestre Pla Castellar del Vallès
08062742 E. Benviure Castellbisbal
08057229 E. Els Arenys Castellbisbal
08015821 E. Mare de Déu de Montserrat Castellbisbal
08035623 CEE Jeroni de Moragas Cerdanyola del Vallès
08062626 E. Collserola Cerdanyola del Vallès
08036411 E. Saltells Cerdanyola del Vallès
08028746 E. Sant Martí Cerdanyola del Vallès
08028783 E. Serraparera Cerdanyola del Vallès
08053650 E. Turó de Guiera Cerdanyola del Vallès
08021685 E. Font Freda Montcada i Reixac
08064064 E. Can Periquet Palau-solità i Plegamans
08064076 E. Rivo Rubeo Rubí
08024789 CEE Francesc Bellapart Sabadell
08024807 E. Agnès Armengol Sabadell
08024066 E. Alcalde Marcet Sabadell
08035957 E. Can Deu Sabadell
08023918 E. Concòrdia Sabadell
08023943 E. Gaudí Sabadell
08043954 E. Ribatallada Sabadell
08024030 E. Samuntada Sabadell
08035696 E. Sant Julià Sabadell
08041234 E. Collserola Sant Cugat del Vallès
08038260 E. Joan Maragall Sant Cugat del Vallès
08062641 E. L’Olivera Sant Cugat del Vallès
08064131 E. Els Aigüerols Santa Perpètua de Mogoda
08028436 E. La Florida Santa Perpètua de Mogoda
08028497 E. Santa Perpètua Santa Perpètua de Mogoda
08030315 E. Joan XXIII Terrassa
08030248 E. Pau Vila i Dinarès Terrassa
08030194 E. Pere Viver i Aymerich Terrassa
08030285 E. President Salvans Terrassa
08030686 E. Pau Casals Vacarisses
Centres d’ensenyaments secundaris i de règim especial
08034035 I. Federica Montseny Badia del Vallès
08053145 I. Castellbisbal Castellbisbal
08045549 I. Banús Cerdanyola del Vallès
08053157 I. Gorgs Cerdanyola del Vallès
08053169 I. Matadepera Matadepera
08044533 I. La Ferreria Montcada i Reixac
08021788 I. Montserrat Miró i Vila Montcada i Reixac
08054186 I. Can Mas Ripollet
08053182 I. La Serreta Rubí
08043668 I. L’Estatut Rubí
08053224 I. Les Termes Sabadell
08031873 I. Arnau Cadell Sant Cugat del Vallès
08047583 I. Sant Quirze del Vallès Sant Quirze del Vallès
08071196 I. Can Roca Terrassa
08030340 I. Investigador Blanxart Terrassa
08066437 I. Mont Perdut Terrassa
08061208 I. Vacarisses Vacarisses

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Codi centre Nom del centre Municipi
Centres de formació de persones adultes
08061221 CFA Vallès Granollers
08055385 CFA Mollet del Vallès Mollet del Vallès
Centres d’educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals
08000359 E. La Muntanya Aiguafreda
08000153 E. Joan Maragall Arenys de Mar
08055890 E. Sobirans Arenys de Munt
08000189 E. Bernat de Riudemeia Argentona
08060319 E. Les Fonts Argentona
08015004 E. Sagrada Família Caldes d’Estrac
08015144 E. Doctor Carles Salicrú Calella
08015351 E. Jacint Verdaguer Canovelles
08015454 E. Ramon Macip - Dolors Granés Cardedeu
08022008 E. Montmany Figaró-Montmany
08063931 E. Les Falgueres Fogars de la Selva
08041659 E. Mestres Montaña Granollers
08058441 E. Giroi La Garriga
08023591 E. Pilar Mestres-Jaume Torrens La Roca del Vallès
08000098 E. Bertí L’Ametlla del Vallès
08020905 E. Angeleta Ferrer Mataró
08063874 E. Antonio Machado Mataró
08054113 E. Anxaneta Mataró
08067661 E. Joan Coromines Mataró
08053406 E. Can Besora Mollet del Vallès
08044302 E. Joan Abelló Mollet del Vallès
08022011 E. Pau Casals Montmeló
08068410 E. Palau d’Ametlla Montornès del Vallès
08022082 E. Puig Drau - ZER Baix Montseny Montseny
08044028 CEE Horitzó Pineda de Mar
08045045 E. Mediterrània Pineda de Mar
08043905 E. El Dofí Premià de Mar
08025289 E. Sant Andreu de Llavaneres Sant Andreu de Llavaneres
08037504 E. Montnegre Sant Celoni
08025071 E. Dones d’Aigua Sant Iscle de Vallalta
08039744 E. del Pont Trencat - ZER Baix Montseny Santa Maria de Palautordera
08030388 E. Lola Anglada Tiana
08059093 E. d’Hortsavinyà Tordera
08064222 E. La Roureda Tordera
08062869 E. Serra de Miralles Tordera
08030807 E. Els Tres Pins Vallromanes
08061026 E. La Falguera Vilanova del Vallès
08026749 E. Pérez Sala Vilassar de Mar
08041696 E. Vaixell Burriac Vilassar de Mar
Centres d’ensenyaments secundaris i de règim especial
08062717 I. Cabrils Cabrils
08046864 I. Bellulla Canovelles
08036391 I. Arquitecte Manuel Raspall Cardedeu
08020826 I. Maremar El Masnou
08020838 I. Mediterrània El Masnou
08065391 I. El Til·ler Les Franqueses del Vallès
08021600 I. Vicenç Plantada Mollet del Vallès
08053108 I. Reguissol Santa Maria de Palautordera
08065469 Sec. d’Institut Can Record Sant Esteve de Palautordera
08044983 I. Lluís Companys Tordera
08061038 I. de Vilanova del Vallès Vilanova del Vallès
Instituts escoles
08070908 I-E La Tordera Santa Maria de Palautordera

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Codi centre Nom del centre Municipi
Centres de formació d’adults
08062018 CFA Anoia Igualada
08063621 CFA Martí i Pol Manlleu
08063643 CFA La Cooperativa Torelló
Centres d’educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals
08000244 E. Doctor Ferrer Artés
08000271 E. Santa Maria d’Avià Avià
08001522 E. Galceran de Pinós Bagà
08001534 E. Joan XXIII Balenyà
08014681 E. Santa Eulàlia Berga
08014841 E. Les Oliveres-Zer Serra d’Ancosa Cabrera d’Anoia
08014929 E. Alta Segarra Calaf
08015612 E. Joan de Palà - ZER El Cardener Cardona
08058817 ZER Tres Branques Carme
08015651 E. Princesa Làscaris Casserres
08015806 E. Jaume Balmes Castellbell i el Vilar
08016082 E. Sant Roc - ZER Vent d’Avall Castellfollit de Riubregós
08016185 E. Ildefons Cerdà Centelles
08065482 E. de Collsuspina - ZER El Moianès Llevant Collsuspina
08014814 E. El Bruc El Bruc
08017232 E. Agrupació Sant Jordi Fonollosa
08017645 E. de Gironella Gironella
08017633 E. Sant Marc Gironella
25001709 E. Santa Margarida - ZER Alt Berguedà Gósol
08019460 E. Emili Vallès Igualada
08019678 E. Jorba - ZER El Ventall Jorba
25003536 E. de la Coma - ZER El Solsonès La Coma i la Pedra
08019691 E. Vilademàger - ZER Serra d’Ancosa La Llacuna
08056781 ZER Serra d’Ancosa La Llacuna
08030595 E. Torrescasana La Torre de Claramunt
08059755 E. La Font Manresa
08063898 E. La Sèquia Manresa
08067600 E. Valldaura Manresa
08021934 E. L’Esqueix - ZER El Moianès Ponent Monistrol de Calders
08058076 ZER Els Castells Montesquiu
08061521 E. de Mura - ZER El Moianès Ponent Mura
08022331 E. d’Olvan - ZER Baix Berguedà Olvan
08056122 E. Les Flandes Piera
25006069 E. d’Ardèvol - ZER El Solsonès Pinós
08023669 E. Mare de Déu del Sòl del Pont Roda de Ter
08056742 ZER Alt Lluçanès Sant Boi de Lluçanès
08026415 E. Els Roures - ZER Gavarresa Sant Feliu Sasserra
08056857 ZER Gavarresa Sant Feliu Sasserra
08044016 E. Flama Sant Fruitós de Bages
08026464 E. Monsenyor Gibert Sant Fruitós de Bages
08062778 E. Ametllers Sant Joan de Vilatorrada
08018017 E. L’Albiol - ZER Alt Berguedà Sant Julià de Cerdanyola
08026786 E. Bellpuig Sant Julià de Vilatorta
08027171 E. Josep Maria Xandri Sant Pere de Torelló
08064982 E. de S. Quirze Safaja-ZER El Moianès Llevant Sant Quirze Safaja
08028072 E. El Roure Gros Santa Eulàlia de Riuprimer
08029209 E. Mare de Déu de Montserrat Súria
08029301 E. Les Pinediques Taradell
08030421 E. L’Era de Dalt Tona
08030728 E. Serrat Voltor - ZER Alt Berguedà Vallcebre
08057102 E. Andersen Vic
08057096 E. Guillem de Montrodon-Sant Miquel dels Sants Vic
08067818 E. La Sínia Vic
08069499 E. Vic-centre Vic
08031046 E. Serra de Picamill - ZER Berguedà Centre Vilada
08031290 E. de Vilanova de Sau Vilanova de Sau
08038247 E. Pompeu Fabra Vilanova del Camí
Centres d’ensenyaments secundaris i de règim especial
08046876 I. Miquel Bosch i Jover Artés
08052891 I. L’Alt Berguedà Bagà
08063837 Sec. d’Institut de Calldetenes Calldetenes
08068616 Sec. d’Institut Bages Sud Castellbell i el Vilar
08062171 EOI d’Igualada Igualada
08047364 I. Joan Mercader Igualada
08046761 I. Guillem Catà Manresa
08065019 Sec. d’Institut de Vallbona d’Anoia Vallbona d’Anoia
08062183 EOI Osona Vic
08062870 I. La Plana Vic
Instituts Escoles
08072188 I-E Sant Jordi Navàs

Serveis Territorials a Girona

Codi centre Nom del centre Municipi
Centres d’educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals
17000093 E. Gaspar de Queralt Amer
17000251 E. Gonçal Comellas Avinyonet de Puigventós
17000342 E. Baldiri Reixac Banyoles
17005182 E. Can Puig Banyoles
17006952 E. La Draga Banyoles
17000354 E. Joan Reglà Bàscara
17000263 E. Doctor Arruga Begur
17004876 E. l’Olivar Vell Begur
17000381 E. El Rajaret - ZER Montgrí Bellcaire d’Empordà
17006940 E. de Lliurona Beuda
17004293 E. Manuel de Pedrolo - ZER Les Salines Biure
17008274 E. Sa Forcanera Blanes
17004888 E. Santa Cecília - ZER Cerdanya Bolvir
17000561 E. de Bordils Bordils
17000573 E. Sant Andreu de Borrasà - ZER Canigonenca Borrassà
17000585 E. Montseny Breda
17000676 E. Sant Esteve Caldes de Malavella
17000688 E. Pere Rosselló Calonge
17008663 E. El Bruel Castelló d’Empúries
17007907 E. Joana d’Empúries Castelló d’Empúries
17000925 E. L’Aixart - ZER Baix Ter Cervià de Ter
17000937 E. M. Josep Maria Albert-ZER Empordà Cistella
17003631 E. La Pedra Dreta-ZER Empordanet-Gavarres Cruïlles,Monells i S Sadurní l’Heura
17001036 E. Mont-roig - ZER Requesens Darnius
17009631 ZER Cap de Creus El Port de la Selva
17001085 E. Antoni Balmanya - ZER Requesens Espolla
17008808 E. Carme Guasch i Darné Figueres
17006711 E. M. Àngels Anglada Figueres
17008444 E. Parc de les Aigües Figueres
17004827 E. Alzina Reclamadora Fontcoberta
17001361 E. Teresa de Pallejà Fortià
17001371 E. de Garrigàs - ZER Empordà Garrigàs
17001449 E. Annexa - Joan Puigbert Girona
17010049 E. Balandrau Girona
17004347 E. Font de la Pólvora Girona
17001838 E. Mare de Déu del Mont Girona
17004335 E. Santa Eugènia Girona
17003781 E. Juncadella La Cellera de Ter
17009473 ZER Empordanet-Gavarres La Pera
17007294 E. Castell Cabrera - ZER Les Salines La Vajol
17004001 E. Verntallat La Vall d’en Bas
17000241 E. Fluvianets L’Armentera
17009138 E. Puig de les Cadiretes Llagostera
17002065 E. Les Moreres - ZER Vall de Ter Llanars
17002077 E. Pompeu Fabra Llançà
17002107 E. Pere Torrent Lloret de Mar
17004955 E. Pompeu Fabra Lloret de Mar
17002260 E. Joaquim Vallmajó Navata
17002296 E. Malagrida Olot
17002442 E. La Vall Osor
17002491 E. Josep Barceló i Matas Palafrugell
17002481 E. Torres Jonama Palafrugell
17004736 CEE Els Àngels Palamós
17002624 E. Martí Inglès Palau-saverdera
17002764 E. Núria Morer i Pi - ZER Comte Arnau Planoles
17002958 E. Mare de Déu de Núria Ribes de Freser
17004751 E. Tomàs Raguer Ripoll
17003094 E. de Riudellots de la Selva Riudellots de la Selva
17004360 CEE La Masana Salt
17008298 E. El Gegant del Rec Salt
17003227 E. Sant Sebastià - ZER Requesens Sant Climent Sescebes
17008894 E. Alzines Balladores Sant Feliu de Buixalleu
17003343 E. Rocalba Sant Feliu de Pallerols
17006873 E. Castellum Sant Julià de Ramis
17000123 E. Sant Jordi Sant Julià del Llor i Bonmatí
17003598 E. Vallgarriga Sant Miquel de Fluvià
17007440 ZER Vall de Ter Sant Pau de Segúries
17003641 E. Sant Salvador d’Horta Santa Coloma de Farners
17003690 E. Àlguema Santa Llogaia d’Àlguema
17003768 E. Els Terraprims - ZER Tramuntana Saus, Camallera i Llampaies
17007427 ZER Tramuntana Saus, Camallera i Llampaies
17007415 ZER Les Goges Serinyà
17009199 E. Els Estanys Sils
17003823 E. Verdaguer Sils
17003537 E. de Vallfogona de Ripollès - ZER Comte Arnau Vallfogona de Ripollès
17007464 ZER Comte Arnau Vallfogona de Ripollès
17004074 E. Sant Iscle Vidreres
17004748 CEE Mare de Déu del Mont Vilafant
17004219 E. La Daina - ZER Vall de Ter Vilallonga de Ter
17004220 E. Els Valentins - ZER Tramuntana Vilamacolum
17004244 E. Tramuntana - ZER Empordà Vilanant
17007695 ZER Empordà Vilanant
Centres d’ensenyaments secundaris i de règim especial
17008651 Sec. d’Institut de Caldes de Malavella Caldes de Malavella
17006681 Sec. d’Institut Germans Vila-Riera Camprodon
17008729 Sec. d’Institut Castelló d’Empúries Castelló d’Empúries
17007609 I. Olivar Gran Figueres
17001218 I. Ramon Muntaner Figueres
17004499 I. Narcís Xifra i Masmitjà Girona
17001759 I-E d’Hostaleria i Turisme de Girona Girona
17005251 I. El Pedró L’Escala
17005893 I. Bosc de la Coma Olot
17002557 I. Baix Empordà Palafrugell
17010037 Sec. d’Institut El Bruc Riells i Viabrea
17003318 I. de Sant Feliu de Guíxols Sant Feliu de Guíxols
17004517 I. Anton Busquets i Punset Sant Hilari Sacalm
17009308 Sec. d’Institut de Sils Sils
17009205 I. de Vilablareix Vilablareix
Instituts Escola
17009801 I-E Salvador Vilarrasa Besalú
17009898 I-E Lloret de Mar Lloret de Mar
17009795 I-E Francesc Cambó i Batlle Verges

Serveis Territorials a Lleida

Codi centre Nom del centre Municipi
Centres de formació de persones adultes
25008984 CFA Tremp Tremp
Centres d’educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals
25000122 E. Sant Esteve - ZER Urgellet Alàs i Cerc
25000183 E. d’Alcanó - ZER L’Eral Alcanó
25000286 E. Sant Blai - ZER Serra Llarga Algerri
25007906 ZER Serra Llarga Algerri
25000626 E. Els Til.lers Artesa de Lleida
25000857 E. La Noguera Balaguer
25007876 ZER Riu Corb Belianes
25003676 E. Els Set Focs - ZER Elaia Bellaguarda
25000985 E. Ramon Farrerons Bell-lloc d’Urgell
25001001 E. Sant Bartomeu - ZER Espernallac Bellmunt d’Urgell
25001059 E. Mare de Déu de Talló Bellver de Cerdanya
25001096 E. Sant Joan Benavent de Segrià
25001254 E. Timorell - ZER Vall de l’Aranyó Castelldans
25001278 E. Santa Maria - ZER Serra Llarga Castelló de Farfanya
25001281 E. El Terrall Castellserà
25008066 ZER Espernalla Castellserà
25001321 E. Mossèn Josep Arques Cervera
25008224 ZER Argelaga Corbins
25007943 ZER Plaurcén El Poal
25003445 E. Josep Güell - ZER Pedrera Els Omellons
25005909 E. Mossèn Ramon Muntanyola-ZER Riu Corb Els Omells de Na Gaia
25004619 E. Joan Benet i Petit-ZER Garrigues Altes Els Torms
25001758 E. de Guimerà - ZER Guicivervi Guimerà
25009113 E. Mestre Ramon Estadella i Torradeflot Guissona
25001795 E. Sant Sebastià - ZER Serra Llarga Ivars de Noguera
25004826 E. de Tuixent - ZER El Solsonès Josa i Tuixén
25001916 E. L’Espígol - ZER Garrigues Altes Juncosa
25001722 E. Sant Jaume - ZER Baix Segrià La Granja d’Escarp
25003664 E. Josep Espasa - ZER Riu Set La Pobla de Cérvoles
25003688 E. Els Raiers La Pobla de Segur
25000675 E. Mare de Déu de la Guardiola-ZER El Romaní La Sentiu de Sió
25008765 E. La Vall Fosca - ZER Pallars Jussà La Torre de Cabdella
25008534 E. de La Vall de Boí-ZER Alta Ribagorça La Vall de Boí
25000146 E. Mare de Déu Montserrat-ZER Vall de l’Aranyó L’Albagés
25000717 E. de Tartareu - ZER Montsec Les Avellanes i Santa Linya
25007840 ZER Montsec Les Avellanes i Santa Linya
25003032 E. de Llavorsí - ZER Alt Pallars Sobirà Llavorsí
25001990 E. Antoni Bergós - ZER L’Horta de Lleida Lleida
25002131 E. Creu del Batlle - ZER L’Horta de Lleida Lleida
25009149 E. Pinyana Lleida
25003056 E. Portella Blanca - ZER Baridà-Batllia Lles de Cerdanya
25003111 E. de Massalcoreig - ZER Baix Segrià Massalcoreig
25009356 E. Les Arrels Mollerussa
25003263 E. Pere Sarret - ZER Baridà-Batllia Montellà i Martinet
25003299 E. Els Agols - ZER Urgellet Montferrer i Castellbò
25003238 E. de Butsènit - ZER El Sió Montgai
25000560 E. Ruda - ZER Val d’Aran Naut Aran
25003469 E. Miret i Sans - ZER Narieda Organyà
25007827 ZER Narieda Organyà
25003482 E. Leandre Cristòfol - ZER Montsec Os de Balaguer
25003551 E. Ramon Gombal - ZER Espernallac Penelles
25003585 E. Sant Miquel - ZER Narieda Peramola
25005983 E. Sant Serni - ZER Baridà-Batllia Prats i Sansor
25003809 E. Montalbà - ZER Riu Corb Preixana
25003846 E. El Puig - ZER Baridà-Batllia Prullans
25005910 E. Abat Ruera - ZER Pedrera Puiggròs
25004085 E. Vall Ondara - ZER La Segarra Ribera d’Ondara
25004103 E. El Tallat - ZER Riu Corb Sant Martí de Riucorb
25004565 E. Alfred Potrony Térmens
25004577 E. de Tírvia - ZER Alt Pallars Sobirà Tírvia
25004607 E. Sant Gil Torà
25004711 E. la Creu Torrefarrera
25006549 E. d’Espluga de Serra - ZER Alta Ribagorça Tremp
25003895 E. Els Minairons - ZER Alt Pallars Sobirà Vall de Cardós
25004851 E. Salvador Espriu - ZER El Jonc Vallfogona de Balaguer
25004863 E. Jardí - ZER Guicivervi Verdú
25007761 ZER Guicivervi Vilagrassa
25004981 E. Vidal i Abad - ZER Alta Ribagorça Vilaller
25007891 ZER Alta Ribagorça Vilaller
25005090 E. Mestral - ZER Argelaga Vilanova de la Barca
25005107 E. Sant Bonifaci - ZER Riu Set Vinaixa
Centres d’ensenyaments secundaris i de règim especial
25007025 Sec. d’Institut Morelló Esterri d’Àneu
25008558 EOI de La Seu d’Urgell La Seu d’Urgell
25007529 I. Seròs Seròs
25006291 I. Hug Roger III Sort

Serveis Territorials a Tarragona

Codi centre Nom del centre Municipi
Centres d’educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals
43000020 E. Sant Miquel - ZER La Parellada Aiguamúrcia
43000226 E. La Barquera - ZER Atzavara Alió
43000512 E. El Sarraí - ZER Baix Priorat Bellmunt del Priorat
43000615 E. L’Estel - ZER Els Ceps Bonastre
43009126 ZER Baix Camp Sud Botarell
43000688 E. de Cabra del Camp - ZER La Parellada Cabra del Camp
43010581 E. Mas Clariana Cambrils
43000792 E. Sant Isidre - ZER Les Vinyes Capçanes
43000895 E. Mossèn Ramon Bergadà Constantí
43000962 E. Dr. Piñol i Aguadé-ZER Montsant-Serra de P. Cornudella de Montsant
43005376 E. Puigmarí - ZER Baix Camp Sud Duesaigües
43001498 E. Onze de Setembre - ZER Baix Priorat El Masroig
43001656 E. Teresa Godes i Domènech El Montmell
43005492 E. Santa Magdalena - ZER La Parellada El Pont d’Armentera
43008924 E. Teresina Martorell El Vendrell
43001334 E. Sant Feliu - ZER Les Vinyes Els Guiamets
43001826 E. Sant Sebastià Els Pallaresos
43001115 E. M. de Déu de l’Esperança-ZER La Parellada Figuerola del Camp
43009138 ZER La Parellada Figuerola del Camp
43009023 ZER L’Aglà Gratallops
43001462 E. Els Til·lers - ZER El Francolí La Masó
43005145 E. Els Ametllers La Pobla de Montornès
43005546 E. de La Riba La Riba
43009679 E. Gil Cristià i Arbós La Selva del Camp
43010839 E. Serra Major - ZER L’Aglà La Vilella Baixa
43000184 E. Teresa Salvat i Llauradó-ZER Baix Camp N. L’Aleixar
43001383 E. Anicet Villar - ZER Les Vinyes Marçà
43010554 ZER Les Vinyes Marçà
43005421 E. Berenguer de Montoliu - ZER Els Ceps Masllorenç
43010487 E. Marcel·lí Esquius Mont-roig del Camp
43002053 E. Garbí - ZER Montsant-Serra de Prades Poboleda
43005509 E. Rossend Giol - ZER Baix Priorat Porrera
43009047 ZER Baix Priorat Porrera
43005510 E. Serra de Prades-ZER Montsant-Serra de P. Prades
43002259 E. Marià Fortuny Reus
43002235 E. Pompeu Fabra Reus
43005169 E. Pau Delclòs Tarragona
43005686 E. Riu Clar Tarragona
43004487 E. Montsant - ZER Montsant-Serra de Prades Ulldemolins
43004633 E. Eugeni d’Ors Valls
43009114 ZER El Francolí Valls
43005637 E. Manuel de Castellví i Feliu - ZER Atzavara Vilabella
43004888 E. Font de l’Arc - ZER Baix Camp Sud Vilanova d’Escornalbou
43011492 E. La Canaleta Vila-seca
43005017 E. del Montgoi - ZER Poblet Vilaverd
43005081 E. Mare de Déu dels Torrents - ZER Poblet Vimbodí i Poblet
43005121 E. Santa Caterina Vinyols i els Arcs
Centres d’ensenyaments secundaris i de règim especial
43006654 I. Cambrils Cambrils
43007038 I-E d’Hoteleria i Turisme Cambrils
43010748 I. Els Pallaresos Els Pallaresos
43010414 I. Coster de la Torre La Bisbal del Penedès
43008481 I. Collblanc La Canonja
43003732 I. Pons d’Icart Tarragona
43011479 I. Tarragona Tarragona
43008501 Sec. d’Institut Pont del Diable Tarragona
43007661 I. Ramon de la Torre Torredembarra

Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre

Codi centre Nom del centre Municipi
Centres de formació de persones adultes
43009771 CFA Tortosa Tortosa
43010311 CFA Ribera d’Ebre Móra d’Ebre
Centres d’educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals
43009229 ZER Ports-Algars Arnes
43003975 E. Sant Àngel Camarles
43004074 E. L’Assumpció Deltebre
43001929 E. Jaume II El Perelló
43001942 E. Cèsar Martinell - ZER Terra Alta-Centre El Pinell de Brai
43005406 E. El Verger - ZER Ribera d’Ebre Nord Garcia
43001681 E. Lluís Vi¦as i Viñoles Móra d’Ebre
4305534 E. de Rasquera - ZER La Font de l’Aiguadí Rasquera
43005613 E. Setze de Febrer - ZER Mediterrània Sant Jaume d’Enveja
43003835 E. Josep Riba - ZER Les Vinyes Tivissa
43003987 E. Port rodó - ZER Mestral Tortosa
43009618 ZER Mestral Tortosa

Annex 3

Prova d’acreditació de coneixements de català

Si és procedent, aquesta prova es realitzarà com a molt tard el dia 1 de febrer de 2013, prèviament a la publicació de la resolució d’aspirants admesos i exclosos.

Òrgans qualificadors de la competència lingüística

La direcció dels serveis territorials o la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona designarà, en l’àmbit territorial de la seva competència, un òrgan qualificador per tal d’avaluar la competència lingüística de les persones aspirants que no la tinguin acreditada.

Prova de català

Cada òrgan qualificador estarà integrat per un inspector o inspectora d’educació, que el presideix, un professor o professora funcionari de carrera d’algun cos d’ensenyaments secundaris i un professor o professora funcionari de carrera del cos de mestres. A Era Val d’Aran, el mateix òrgan qualificador avaluarà la competència en català i aranès. La direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona farà pública al tauler d’anuncis, com a molt tard el 30 de gener de 2013, la composició dels òrgans qualificadors que s’han de constituir, la relació d’aspirants que han de ser avaluats en la competència lingüística per cada òrgan qualificador, i el lloc i l’hora de realització de les proves.

Estructura de les proves per a l’acreditació de la competència lingüística

La prova constarà de dues parts:

Prova oral

Lectura d’un text (10 punts).

Conversa guiada (60 punts).

Exposició sobre un tema relacionat amb l’activitat professional (30 punts).

Es considera apta la persona que arriba als 60 punts.

Prova escrita

Redacció sobre un tema relacionat amb l’activitat professional: carta, informe, etc. (30 punts).

Correcció d’un text (20 punts).

Preguntes de morfosintaxi i lèxic (50 punts).

Es considera apta la persona que arriba als 60 punts.

Annex 4

Documents acreditatius dels mèrits al·legats en la primera fase (base 7 de l’annex 1)

En el supòsit que els mèrits al·legats no constin en el registre informàtic de personal, les persones aspirants els hauran d’acreditar mitjançant els documents que detallen tot seguit.

Barem de l’apartat A

1. Per a l’acreditació dels mèrits dels apartats b) i c): fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i cessament o, si escau, certificació acreditativa de la continuïtat en aquest càrrec durant el curs 2012-2013, o bé certificat del/de la secretari/ària o cap de servei de personal de l’àrea territorial corresponent.

2. Per a l’acreditació dels mèrits de l’apartat d): fotocòpia compulsada del document acreditatiu del nomenament on consti la durada real del càrrec o certificació del/de la secretari/ària del centre amb el vist-i-plau del/de la director/a.

3. Per a l’acreditació dels mèrits de l’apartat e): certificació del/de la director/a de serveis.

4. Per a l’acreditació dels mèrits de l’apartat f): fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial, o fotocòpia del butlletí o diari oficial, en què consti la pertinença al cos o se li reconegui.

5. Per a l’acreditació dels mèrits de l’apartat h): fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament, o bé certificat del/de la secretari/ària o del cap de servei de personal de l’àrea territorial corresponent i/o certificat del/de la secretari/ària del centre amb el vist-i-plau del/de la director/a. En el cas d’experiència docent en centres privats, caldrà aportar certificat del/de la director/a amb el vist-i-plau de la inspecció.

Barem de l’apartat B

1. Per a l’acreditació dels mèrits dels apartats B.a), b), c) d) i e): fotocòpia compulsada del document acreditatiu, emès per l’organisme o l’entitat corresponent, de la superació del programa de formació directiva al·legat, amb constància de les hores de formació rebudes i, en el cas dels apartats a) i d), també caldrà constància de la nota final obtinguda.

2. Per a l’acreditació dels mèrits de l’apartat f):

Per a les activitats de formació: certificació acreditativa emesa per l’organisme o l’entitat corresponent.

Per la recerca i les publicacions: els exemplars, que poden ser els originals o les fotocòpies completes amb la compulsa, com a mínim, de les pàgines acreditatives de l’autoria, del dipòsit legal i, si escau, l’ISBN, ISSN o ISMN. No seran valorades les publicacions al·legades per aquest apartat, on no hi figuri l’ISBN i tinguin l’obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, modificat pel Reial decret 2063/2008, de 12 de desembre, o, en el seu cas, ISSN o ISMN, així com aquelles en què l’autor en sigui l’editor. No caldrà el certificat corresponent quan la publicació l’hagi editat el Departament d’Ensenyament. Pel que fa als materials publicats en suports especials, com ara vídeos, CD-ROM, pàgines web, etc., caldrà aportar la documentació impresa que pugui acompanyar aquests treballs de recerca i/o publicacions. Es podran valorar com a publicacions que només es donen en format electrònic els treballs realitzats per encàrrec específic del Departament d’Ensenyament. En aquest cas, l’informe oficial que es requereix per acreditar aquest mèrit són els certificats emesos per la direcció general que hagi fet el corresponent encàrrec. No es podran tenir en compte com a publicacions els treballs fets públics en webs personals o de centres.

3. Per a l’acreditació dels mèrits de l’apartat g): fotocòpia compulsada del títol o títols al·legats o dels declarats a tots els efectes legalment equivalents, o certificació acadèmica en la qual es faci constar que s’han cursat i superat totes les assignatures o crèdits corresponents als tres primers cursos d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura. En el cas que no es disposi dels documents esmentats en el paràgraf anterior, es podrà aportar la certificació de l’abonament dels drets d’expedició d’aquests títols d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988) o l’Ordre de 13 d’agost de 2007 (BOE del 21) o el Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.

Una vegada transcorreguts els terminis per interposar els recursos contra la selecció de director/a, durant el mes d’octubre d’enguany els participants podran retirar la seva documentació als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona. Podran fer-ho personalment o delegar en una altra persona, degudament autoritzada, sempre que la persona interessada o tercers no hagin interposat recursos que el puguin afectar. En qualsevol dels casos, l’aspirant que retira la documentació adquireix el compromís de fer-ne lliurament A l’administració en cas de ser-ne requerit. Si no es retira la documentació en el termini esmentat, s’entendrà que la persona interessada renuncia a recuperar-la i, per tant, decau en el dret a fer-ho.

Annex 5

1. Criteris per a l’avaluació positiva de l’exercici del càrrec de director o directora (apartat 7.2.b del barem)

Per tal d’avaluar l’exercici del càrrec de director o directora, l’/la inspector/a d’educació del centre farà una valoració global de les funcions exercides per l’aspirant, d’acord amb el context del centre educatiu:

Funcions de representació.

Funcions de direcció pedagògica i lideratge.

Funcions en relació amb la comunitat escolar.

Funcions en matèria d’organització i funcionament.

Funcions específiques en matèria de gestió.

Funcions específiques com a cap del personal del centre.

L’avaluació inclourà els resultats expressats en els indicadors de progrés quan estiguin establerts en el projecte educatiu de centre, els indicadors de sistema i els resultats de les proves externes.

Per a l’avaluació de cada aspirant, l’inspector/a podrà consultar la documentació pertinent del centre, entrevistarà l’aspirant i escoltarà algun membre del consell escolar del centre del sector del professorat, sempre que aquest no participi en el mateix procediment de selecció, i també escoltarà, si escau, algun membre del consell escolar del sector dels alumnes i/o del sector de pares/mares d’alumnes.

Així mateix, per a l’avaluació es valorarà l’assoliment dels objectius plantejats en el projecte de direcció que va presentar l’aspirant en el moment d’accedir al càrrec.

Tenint en compte els criteris anteriors, l’/la inspector/a emetrà una valoració global de l’aspirant positiva o no positiva, als efectes que preveu l’apartat 7.2.b) del barem.

2. Criteris per a la valoració positiva de l’exercici d’òrgans unipersonals de govern i de coordinació (apartats 7.2.c) i 7.2.d) del barem)

Per tal d’avaluar l’exercici d’òrgans unipersonals de govern i de coordinació, l’/la inspector/a del centre farà una valoració global de l’aspirant, tenint en compte els criteris següents:

Planificació d’objectius, actuacions i avaluació de resultats en el període d’exercici del càrrec.

Eficàcia en l’organització i gestió de recursos.

Impuls i desenvolupament de projectes de millora.

Dinamització dels òrgans de govern i de coordinació corresponents a l’àmbit de la seva actuació.

Atenció als membres de la comunitat educativa.

Afavoriment de la convivència i de les relacions interpersonals en el centre.

Per a l’avaluació de cada aspirant, l’/la inspector/a podrà consultar la documentació pertinent del centre, entrevistarà l’aspirant i escoltarà la direcció del centre i algun membre del consell escolar del sector del professorat, sempre que aquests no participin en el mateix procediment de selecció, i també escoltarà, si escau, algun membre del consell escolar del sector dels alumnes i/o del sector de pares/mares d’alumnes.

Tenint en compte els criteris anteriors, l’/la inspector/a emetrà una valoració global de l’aspirant, positiva o no positiva, als efectes que preveuen els apartats 7.2.c) i 7.2.d) del barem.

3. Criteris per a l’avaluació positiva de l’activitat docent en centres i serveis educatius (apartats 7.2.h) i 7.2.i) del barem)

Per tal de valorar les capacitats pedagògiques de l’aspirant, el domini de les tècniques de treball docent i la participació en el funcionament del centre, els aspirants seran avaluats en els seus centres docents o serveis educatius.

Aquesta avaluació serà realitzada per la Inspecció d’Educació mitjançant la intervenció d’un inspector o inspectora d’un perfil professional adient a les especialitats docents de l’aspirant relacionades amb l’activitat docent duta a terme.

Per tal d’avaluar l’activitat docent de l’aspirant, l’/la inspector/a d’educació tindrà en compte, necessàriament, els elements següents, així com els percentatges que per a cadascun s’indiquen, als efectes de determinar una valoració quantitativa.

A. Planificació de l’activitat docent.

A.1. Objectius (5% de la puntuació total).

A.2. Continguts (5% de la puntuació total).

B. Exercici de l’activitat docent. Activitats d’ensenyament i aprenentatge (25% de la puntuació total).

C. Avaluació. Seguiment dels aprenentatges dels alumnes i decisions preses per afavorir-ne la millora (20% de la puntuació total).

D. Gestió de l’aula (25% de la puntuació total).

E. Participació en les activitats del centre. Relació i comunicació amb la comunitat educativa d’acord amb els criteris adoptats pel centre (20% de la puntuació total).

En relació amb cadascun dels elements esmentats, l’avaluació es realitzarà sobre els descriptors següents:

A. Planificació de l’activitat docent.

A.1. Objectius:

Concreció dels objectius d’aprenentatge en les unitats didàctiques seguint els criteris acordats pel centre, cicle, equip docent o departament.

Adequació dels objectius d’aprenentatge al curs o nivell corresponent.

Adaptació dels objectius d’aprenentatge a les característiques personals de l’alumnat.

A.2. Continguts:

Selecció de continguts coherent amb la proposta d’objectius.

Rellevància dels continguts seleccionats.

Adequació dels continguts al curs o nivell corresponent.

B. Exercici de l’activitat docent. Activitats d’ensenyament i aprenentatge.

Previsió d’activitats d’ensenyament/aprenentatge que contribueixen a l’assoliment d’objectius.

Desenvolupament de la intervenció didàctica amb recursos i materials curriculars per facilitar l’assoliment dels objectius.

Intervenció didàctica adient a les característiques del grup, de manera que es proporcioni una atenció correcta a les necessitats individuals de l’alumnat.

C. Avaluació. Seguiment dels aprenentatges de l’alumnat i decisions preses per afavorir-ne la millora.

Previsió dels criteris d’avaluació adaptats a la diversitat de l’alumnat.

Aplicació dels criteris d’avaluació previstos en la programació didàctica.

Presa de decisions de millora a partir de l’anàlisi dels resultats d’avaluació.

D. Gestió de l’aula.

Manteniment d’un clima de treball a l’aula, afavoriment de la convivència i resolució de possibles conflictes.

Presentació inicial d’objectius i continguts, participació de l’alumnat, orientació i seguiment del treball a realitzar per l’alumnat i síntesi final del que s’hagi realitzat.

Organització del temps per dur a terme les activitats previstes.

E. Participació en les activitats del centre. Relació i comunicació amb la comunitat educativa d’acord amb els criteris adoptats pel centre.

Treball en equip, coordinació, participació en projectes del centre i en activitats del departament didàctic/seminari o dels equips de cicle.

Orientació educativa, acadèmica i professional de l’alumnat en col·laboració, si escau, amb les famílies.

Relacions i coordinació, si escau, amb els serveis educatius, serveis municipals o d’altres serveis de l’entorn del centre.

Cadascun dels elements seran valorats de 0 a 9 punts i s’aplicaran els percentatges indicats anteriorment en aquests mateixos criteris, per tal de determinar la valoració global de cada aspirant. El resultat de la valoració així assignada a cada aspirant estarà igualment compresa entre 0 i 9 punts.

Una valoració global inferior o igual a 3 punts tindrà la consideració de valoració no positiva de l’exercici de la docència de l’aspirant als efectes que preveu l’apartat 7.2.h) del barem, i li serà assignada una puntuació de 0 punts en l’apartat 7.2.i) del barem.

Una valoració global superior a 3 punts tindrà la consideració de valoració positiva de l’exercici de la docència de l’aspirant als efectes que preveu l’apartat 7.2.h) del barem. Així mateix, en aquest cas, la valoració assignada, que estarà entre 3 i 9 punts, es convertirà de manera proporcional a una escala de 0 a 10 punts, als efectes de la seva puntuació en l’apartat 7.2.i) del barem.

Per a l’avaluació de l’activitat docent de cada aspirant l’/la inspector/a podrà consultar la documentació pertinent, sense que sigui necessari que l’aspirant hagi d’elaborar individualment cap material específic, per a la seva valoració, diferent del ja utilitzat normalment en l’exercici de la seva activitat docent; fer una observació directa de l’activitat docent, entrevistar l’aspirant i escoltar la direcció del centre i el/la cap del mateix departament/seminari o coordinador/a de cicle de l’aspirant, sempre que aquestes persones no participin en el mateix procediment de selecció de directors.

(12.349.084)

 

 

Amunt