Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 17/12/2012

 • Número del document JUS/2896/2012

 • Número de control 12355085

 • Organisme emissor Departament de Justícia

  CVE CVE-DOGC-A-12355085-2012

Dades del DOGC
 • Número 6283

 • Data 31/12/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 64542

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/2896/2012, de 17 de desembre, per la qual es fixen les tarifes en els procediments de mediació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.


L’article 27.4 de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, estableix que el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya retribueix les persones mediadores en els supòsits en què una o més parts tenen dret a justícia gratuïta, d’acord amb les tarifes que fixa el departament competent en matèria de dret civil. Segons l’article 39 del Reglament de la Llei 15/2009, aprovat pel Decret 135/2012, de 23 d’octubre, aquesta retribució es pot fer directament pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya o per les entitats que hi col·laboren.

Així mateix, l’apartat 6 de l’article 27 de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, preveu que, en les mediacions amb pluralitat de parts gestionades pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, s’ha d’establir la remuneració sobre la base de les tarifes que fixa el departament competent en matèria de dret civil i en funció del nombre de parts i de la complexitat del cas.

L’article 34 del Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, estableix un màxim de sis sessions en les mediacions en què participin fins a quatre parts, si bé el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, amb caràcter excepcional, pot autoritzar el seu increment.

Per tot l’esmentat es fa necessari, doncs, fixar les tarifes en els procediments de mediació en l’àmbit del dret privat.

Vist l’informe proposta del director general de Dret i d’Entitats Jurídiques;

En ús de les atribucions que em son conferides,

Resolc:

—1 S’aproven les tarifes que s’apliquen als procediments de mediació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, i que són les següents:

Mediacions amb dues parts intervinents: 40 € per cada una de les parts participants i sessió.

Mediacions de tres a cinc parts intervinents: 30 € per cada una de les parts participants i sessió.

Mediacions amb més de sis parts intervinents: 120 € per sessió conjunta.

Sessions individuals amb alguna de les persones participants en la mediació: 40 € per sessió.

—2 Queden sense efecte les tarifes fixades per l’Ordre JUS/484/2006, de 17 d’octubre, per la qual es fixen les tarifes en els procediments de mediació familiar.

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la consellera de Justícia en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos. Ambdós terminis es computaran des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que es notifiqui la seva resolució es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos, a comptar des de l’endemà del dia en què es produeixi l’acte presumpte desestimatori del recurs davant l’òrgan abans esmentat.

Barcelona, 17 de desembre de 2012

M. Pilar Fernández Bozal

Consellera de Justícia

(12.355.085)

 

Amunt