Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Acord del govern

 • Data del document 18/12/2012

 • Número del document GOV/0129/2012

 • Número de control 12347034

 • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  CVE CVE-DOGC-A-12347034-2012

Dades del DOGC
 • Número 6278

 • Data 20/12/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 63006

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/129/2012, de 18 de desembre, pel qual s'autoritza la modificació dels estatuts del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, i se n'aprova el text.


El Centre Tecnològic Forestal és un centre d’investigació, formació i transferència de tecnologia i coneixement, que té la seva seu central a Solsona. La missió del Centre consisteix a contribuir a la modernització i la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i a la gestió sostenible del medi natural per mitjà de la investigació, la formació, la divulgació i la cooperació.

Des de la seva creació l’any 1996, el Centre s’ha consolidat i ha aconseguit ser un centre de referència a nivell local, nacional i internacional en els àmbits forestal i de desenvolupament rural, de prestigi reconegut per l’excel·lència de la seva activitat.

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya es va constituir com a entitat consorciada entre el Consell Comarcal del Solsonès i la Universitat de Lleida i, posteriorment, hi ha entrat com a nous membres consorciats la Diputació de Lleida, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, el Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya i la Generalitat de Catalunya.

Els Estatuts del Consorci van ser modificats en data 4 de juny de 2007, per tal d’adaptar-se a la realitat de les activitats del Centre. En data 8 de novembre de 2012, la Junta del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, en sessió extraordinària, va acordar modificar de nou els Estatuts.

Vist l’Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s’aproven els criteris per a la creació, la modificació i la supressió d’entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d’entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes d’acord del Govern relatives a fundacions;

Atès el que estableix l’article 26.o) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, relatiu a les atribucions del Govern per crear, modificar, dividir o extingir entitats i organismes públics o privats que depenguin de la Generalitat o que hi estiguin vinculats, i aprovar-ne els estatuts, si els acords esmentats no requereixen una llei del Parlament;

A proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el Govern

Acorda:

—1 Autoritzar la modificació dels articles 2, 3, 4, 9, 10, 11 i 13 dels Estatuts del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

—2 Aprovar el text íntegre dels Estatuts del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya que s’annexen a aquest Acord.

—3 Disposar la publicació d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 18 de desembre de 2012

Germà Gordó i Aubarell

Secretari del Govern

Annex

Estatuts del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya es constituí, com a entitat consorciada entre el Consell Comarcal del Solsonès i la Universitat de Lleida i posteriorment, hi han entrat com a nous membres consorciats: la Diputació de Lleida, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, la Generalitat de Catalunya i la Fundació Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya (CEDRICAT) de conformitat amb els acords presos pels organismes respectius i pel propi consorci per acomplir les finalitats assenyalades als presents estatuts.

Article 2

a) En un annex als Estatuts (annex 1), que té a la consideració de part integrant d’aquests, es detallaran en cada moment les entitats integrades en el consorci. L’esmentat annex es renovarà automàticament amb l’acord d’adhesió de nous membres d’acord amb el que disposa el present article.

b) L’acord d’adhesió de nous membres o separació d’algun dels actuals ha de ser adoptat per la Junta i formalitzat en un conveni d’adhesió on s’especificaran les condicions d’integració i les seves obligacions, així com l’acceptació d’aquests Estatuts.

c) La incorporació de noves entitats al consorci seguirà també els tràmits previstos als articles 313 i 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, de la Generalitat de Catalunya que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.

Article 3

L’entitat consorciada té el nom de Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i gaudeix de personalitat jurídica i capacitat plena per al compliment de les seves finalitats.

Per a les seves activitats francòfones i anglòfones podran utilitzar-se les traduccions respectives següents: Centre de Recherche Forestière de Catalogne o Forest Sciences Centre of Catalonia.

Alternativament, es podrà utilitzar, com a marca, per a les activitats internacionals, la denominació següent en anglès: “Centre for Mediterranean Forests Research-CTFC”.

Article 4

El consorci té el seu domicili a la ciutat de Solsona, Carretera de Sant Llorenç (direcció Port del Compte), quilòmetre dos. El temps de durada del consorci és il·limitat.

Article 5

Són finalitats del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya: la creació, gestió, conservació i explotació d’un centre de recursos forestals i rurals, com a instrument de participació en l’ensenyament, la investigació, la transferència de resultats, la divulgació, la cooperació, l’assistència tècnica a les empreses i institucions, i el foment del desenvolupament rural, especialment en els àmbits forestal, agroforestal i indústries de la fusta i agràries, aprofitaments forestals, i en general en aquells àmbits relacionats amb la gestió dels recursos naturals.

Els principals àmbits temàtics en què s’aplicaran les finalitats citades són: el forestal, l’agroforestal, el mediambiental i el de planificació i gestió del territori rural, donant suport a les indústries del món agrari, incloses les de la fusta, i a la gestió forestal, a la gestió i la conservació de la fauna, i en general en totes aquelles activitats relacionades amb el medi rural.

Capítol II

Òrgans de govern i gestió

Article 6

Són òrgans de govern del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, la Junta, el/la president/a i la Comissió Executiva.

Article 7

La Junta constitueix l’òrgan superior de govern i és integrada pels membres següents:

a) Dos representants del Consell Comarcal de Solsonès.

b) Dos representants de la Universitat de Lleida.

c) Dos representants de la Diputació de Lleida.

d) Dos representants de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

e) Dos representants de la Generalitat de Catalunya.

f) Dos representants de la Fundació Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya (CEDRICAT).

g) El nombre de representants segons el conveni d’adhesió de cada una de les institucions o entitats que es consorciïn en el futur.

Els representants nomenats per cada entitat no hauran, necessàriament, de pertànyer-hi.

A la Junta hi haurà un president, escollit entre els membres de la Junta.

El/la president/a pot nomenar els/les vicepresidents/es que consideri oportuns entre els membres de la Junta. Però ha d’escollir-ne un entre els representants del Consell Comarcal del Solsonès i un entre els representants de la Universitat de Lleida, com a entitats fundadores, i un/una d’aquests/es dos/dues vicepresidents/es ha de ser vicepresident/a primer/a.

Posat per cas, que el/la president/a fos representant del Consell Comarcal del Solsonès o de la Universitat de Lleida, no s’aplicarà l’obligació que hi hagi també un/a vicepresident/a de la mateixa entitat que ocupa la presidència.

Article 8

Són competències de la Junta:

a) Nomenar el/la president/a de la Junta, entre els membres de la mateixa Junta

b) Aprovar el pressupost i també les seves modificacions i liquidacions.

c) Disposar i alienar béns i drets del consorci.

d) Aprovar el reglament de règim interior que desenvolupi aquests Estatuts.

e) Censurar els comptes.

f) Aprovar l’admissió de nous membres del consorci.

g) Modificar els Estatuts.

h) Aprovar ordenances fiscals per a la prestació de serveis.

i) Dissoldre el consorci.

Article 9

Són competències del president/a:

a) Representar el consorci.

b) Nomenar els membres de la Comissió Executiva.

c) Convocar i presidir les reunions de la Junta i de la Comissió Executiva.

d) Nomenar els/les vicepresidents/es que consideri oportuns entre els membres de la Junta, d’acord amb les peculiaritats especificades a l’article 7.

e) Elaborar i executar el pressupost dintre dels límits que li marquen aquests Estatuts.

f) Exercitar accions judicials i administratives.

g) Aprovar la plantilla i nomenar, separar i sancionar el personal que la integri.

h) Aprovar la contractació d’obres i serveis que no ultrapassin l’import del 5% dels recursos ordinaris o afectin més d’un exercici econòmic.

i) Autoritzar les despeses fins al 5% del pressupost.

j) Acceptar donacions, deixes i herències a favor del Centre.

k) La superior direcció del personal.

l) Vetllar per el bon funcionament de l’organització.

m) Les altres que expressament li atribueixi la Junta.

Els/les vicepresidents/es substitueixen el/la president/a, per ordre de nomenament, en els casos de vacant, absència o malaltia.

Article 10

a) La Comissió Executiva és integrada pel president/a i per un representant de cada entitat consorciada que sigui membre de la Junta. Els membres de la Comissió Executiva seran nomenats pel president/a.

b) Correspon a la Comissió Executiva:

c) L’assistència al president/a en l’exercici de les seves atribucions.

d) Les atribucions que el/la president/a o la Junta li delegui, d’entre les que la legislació de règim local considera delegables a la Comissió de Govern.

e) Per a l’adopció d’acords cada membre de la Comissió Executiva disposarà d’un vot.

f) Els acords es prenen per la majoria dels membres assistents.

g) El seu funcionament serà establert per la Junta, d’acord amb el que disposen aquests estatuts i les disposicions legals.

Capítol III

Règim funcional

Article 11

La Junta es reuneix un mínim de dos cops a l’any, i totes aquelles vegades que així sigui convocada pel president. Quan circumstàncies excepcionals ho requereixin, el/la president/a pot convocar sessió extraordinària, per iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels components.

Per a la vàlida constitució de la junta, caldrà l’assistència de, almenys, una tercera part del nombre de membres que l’integren.

L’assistència a la junta no és delegable de manera permanent. Però sí que pot ser delegada, de manera eventual, per una sessió en concret.

La delegació podrà fer-se en qualsevol persona membre de la Junta.

En defecte i subsidiàriament, el disposat en aquests Estatuts, la Junta es regirà per les disposicions de Règim Local que regulen els Plens.

Article 12

El consorci compta amb un/a secretari/a i un/a interventor/a que assisteixen amb veu i sense vot a les reunions de Junta. Ambdós llocs podran ser coberts per una altra persona que exerceixi aquestes funcions en algun dels ens consorciats.

Article 13

Les entitats que en l’actualitat formen part del consorci (Consell Comarcal del Solsonès, Universitat de Lleida, Diputació de Lleida, Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, Generalitat de Catalunya i Fundació Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya) tenen concedits 5 vots, tenint present l’esforç i la dedicació que han prestat fins ara, els quals poden exercir de la forma següent:

a) Podran assistir a la Junta els representants legalment nomenats per cada entitat, però el seu vot haurà de ser únic i en un sol sentit, encara que equivalgui a 5 pel que s’ha indicat anteriorment.

b) Les entitats que es consorciïn en el futur tindran dret a un vot que exerciran d’acord amb el que estableixen aquests Estatuts, excepte que el conveni d’adhesió estableixi una altra cosa.

c) El règim d’adopció d’acords s’ajustarà al que disposa la legislació de règim local.

Capítol IV

Règim econòmic

Article 14

El règim econòmic financer del consorci és el que s’estableix a la normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics.

Article 15

Per a la realització dels seus fins, el consorci disposa dels recursos següents:

a) Aportacions dels consorciats.

b) Rendiment dels seus serveis.

c) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat.

d) Emprèstits i préstecs.

Article 16

Les aportacions dels ens consorciats han de ser suficients per cobrir les despeses i les adquisicions patrimonials necessàries per al compliment dels objectius del consorci.

Capítol V

Aprovació i dissolució del consorci

Article 17

Per a l’entrada en vigor d’aquets Estatuts caldrà l’aprovació de l’òrgan competent dels ens consorciats.

Article 18

La dissolució del consorci es produirà:

a) Per disposició legal.

b) Per impossibilitat de complir les seves finalitats.

c) Per acord de la Junta.

Article 19

a) L’acord de dissolució ha de contenir els criteris de liquidació del consorci, i també la reversió entre les entitats públiques consorciades, exclusivament, dels seus béns i drets, determinant l’assumpció de les obligacions respectives.

b) Així mateix, l’acord de dissolució ha de determinar la destinació dels funcionaris i personal del consorci a les plantilles respectives dels ens consorciats, amb respecte de tots els seus drets.

Annex 1

Consell Comarcal del Solsonès.

Universitat de Lleida.

Diputació de Lleida.

Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

Generalitat de Catalunya.

Fundació Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya (CEDRICAT).

(12.347.034)

 

Amunt