Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolución

 • Data del document 17/12/2012

 • Número del document JUS/2817/2012

 • Número de control 12352034

 • Organisme emissor Departamento de Justicia

  CVE CVE-DOGC-B-12352034-2012

Dades del DOGC
 • Número 6277

 • Fecha 19/12/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 62806

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN JUS/2817/2012, de 17 de diciembre, por la que se otorgan subvenciones a entidades jurídicas sin ánimo de lucro vinculadas a partidos políticos con representación parlamentaria.


Mitjançant l’Ordre JUS/75/2012, de 26 de març (DOGC núm. 6102, de 4.4.2012), es va fer pública la convocatòria de subvencions a entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits polítics amb representació parlamentària per a estudis i activitats relacionats amb el dret i el funcionament de les institucions democràtiques, la difusió del pensament polític i social del sistema democràtic i el seu aprofundiment.

Vistes les sol·licituds presentades i la proposta que sobre aquestes sol·licituds ha fet l’òrgan de valoració d’acord amb els criteris que preveu la base 4 de l’annex de l’Ordre de convocatòria de 26 de març de 2012;

Atès que han presentat la sol·licitud de subvenció les entitats que tenen vinculació amb tots els partits polítics amb representació parlamentària;

Vista la consignació pressupostària de 530.000,00 euros a la partida JU01 D/482000100/1210 dels pressuposts de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2012;

En ús de les atribucions que em confereix l’article 93 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Resolc:

—1 Atorgar, a les entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya que es detallen a continuació, una subvenció per sufragar projectes, estudis o activitats desenvolupats durant l’any 2011 adreçats a difondre i aprofundir el pensament democràtic, polític i social, i per als quals han demanat ajut, amb càrrec a la partida pressupostària JU01 482000100/1210 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2012, i en les quantitats que es detallen:

Fundació Catalanista i Demòcrata Trias Fargas, Fundació Privada, vinculada al partit de Convergència Democràtica de Catalunya, una subvenció de 179.748,85 euros.

Fundació Rafael Campalans, vinculada al Partit dels Socialistes de Catalunya, una subvenció de 110.000 euros.

Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, vinculada al Partit Popular, una subvenció de 31.858,85 euros.

Fundació Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn, vinculada al partit d’Unió Democràtica de Catalunya, una subvenció de 70.007,26 euros.

Fundació Josep Irla, vinculada al partit Esquerra Republicana de Catalunya, una subvenció de 50.091,05 euros.

Fundació Nous Horitzons, vinculada al partit Iniciativa per Catalunya, una subvenció de 42.608,26 euros.

Fundació Cercle d’Estudis Sobiranistes, vinculada al partit Solidaritat per la Independència, una subvenció de 16.944,60 euros.

Fundació l’Alternativa, vinculada al partit Esquerra Unida i Alternativa, una subvenció de 9.000 euros.

—2 Desestimar la sol·licitud de l’Associació Egara–Civitas per no justificar, d’acord amb les bases de la convocatòria i la normativa general de subvencions, el pagament de la quantitat sol·licitada per l’estudi sociològic elaborat sobre la percepció que els ciutadans de Catalunya tenen dels seus representants en l’àmbit municipal.

—3 Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de sotmetre’s a les actuacions de comprovació del Departament de Justícia, a les de control de l’activitat economicafinancera que corresponguin a la Intervenció General, a la Sindicatura de Comptes, o altres òrgans competents i en particular a les derivades del que disposa l’article 97 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Informació sobre el recursos a interposar

Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa i en contra les persones i entitats interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Justícia en el termini d’un mes comptador de l’endemà de la notificació, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptador, així mateix, de l’endemà de la notificació d’aquesta Resolució. Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 17 de desembre de 2012

M. Pilar Fernández Bozal

Consellera de Justícia

(12.352.034)

 

Amunt