Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Orden

 • Data del document 29/11/2012

 • Número del document EMO/0396/2012

 • Número de control 12324106

 • Organisme emissor Departamento de Empresa y Empleo

  CVE CVE-DOGC-B-12324106-2012

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6267

 • Fecha 04/12/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 60516

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDEN EMO/396/2012, de 29 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de actuaciones de fomento del empleo, mediante programas de colaboración social en administraciones públicas, con personas perceptoras de prestaciones de desempleo, y se abre la convocatoria para el año 2012.


La col·laboració social és una de les mesures de foment de l’ocupació contemplades al Reial decret 1445/1982, de 25 de juny, pel qual es regulen diverses mesures de foment de l’ocupació. Aquest programa reporta beneficis tant a les persones desocupades com a les administracions que les incorporen a les seves plantilles.

Per a les persones desocupades pot suposar l’oportunitat d’incrementar la seva experiència i millorar les seves competències alhora que veuen complementats els seus ingressos, atès que les administracions sol·licitants completaran la prestació o subsidi per desocupació fins a l’import total de la base reguladora per al càlcul de la prestació contributiva que estigui percebent o que hagi esgotat abans de percebre el subsidi.

Per a les administracions públiques que ho sol·licitin, suposa la possibilitat que els seus conciutadans col·laborin completant la seva cartera de serveis, reforçant la corresponsabilitat i contribuint a la cohesió de la comunitat en la realització de projectes d’utilitat social.

En l’actual context econòmic, conscients de les limitacions de les administracions locals per incrementar la despesa associada a les plantilles i serveis i amb l’objectiu de promoure els programes de col·laboració social, es considera adient que el Servei d’Ocupació de Catalunya aporti, mitjançant ajuts, l’import a completar per les administracions que ho sol·licitin, amb el límit de 400 euros mensuals durant un termini màxim de sis mesos per persona adscrita.

El procediment de concessió dels ajuts és el reglat o directe previst a l’article 90 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, atès que les raons d’interès social i econòmic que motiven la concessió d’aquests ajuts i el propi marc normatiu en el que es sustenta aquest projecte dificulten la concurrència competitiva.

Per promoure la diversificació dels projectes de col·laboració social al territori, les entitats locals beneficiàries de la subvenció es limiten a aquelles amb una població igual o inferior a 50.000 habitants. Així mateix, quant a les persones destinatàries finals, es limita l’aportació del Servei d’Ocupació de Catalunya a 400 euros mensuals per tal de donar accés al major nombre de persones possible sense desvirtuar l’aportació que realitza el Servei d’Ocupació de Catalunya.

Vist el Reial decret 1445/1982, de 25 de juny, pel qual es regulen diverses mesures de foment de l’ocupació, i l’Ordre de 9 de maig de 1983, de desenvolupament del Reial decret 1445/1982, de 25 de juny;

Vista l’Ordre ESS/2044/2012, de 24 de setembre, per la qual es distribueixen territorialment per a l’exercici econòmic de 2012, per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions de l’àmbit laboral finançades amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat;

Vist l’article 170.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat mitjançant la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, on es disposa que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals, que inclou de manera expressa les polítiques actives d’ocupació i la gestió de les subvencions corresponents;

Vistos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament, i el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Vist l’article 112 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, on s’estableix que correspon a la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les competències executives, la potestat reglamentària i també la funció executiva, i l’article 114.4 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya que indica que correspon a la Generalitat la gestió de les subvencions estatals i comunitàries europees territorialitzables, incloent-hi la tramitació i la concessió;

Vista la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012;

Vistos els preceptes legals esmenats i escoltat prèviament el Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb l’informe previ del Àrea Jurídica de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals, i de la Intervenció Delegada del Departament d’Empresa i Ocupació a proposta de la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya d’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i en ús de les facultats que em són conferides,

Ordeno:

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació

1.1 Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts a administracions locals i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya que realitzin programes de col·laboració social amb treballadors i treballadores perceptors de prestacions d’atur, previstos al Reial decret 1445/1982, de 25 de juny.

1.2 Obrir la convocatòria per a l’any 2012.

Article 2

Publicació de la convocatòria

2.1 Anualment i en funció de les disponibilitats pressupostàries, el director o directora del Servei d’Ocupació de Catalunya podrà dictar la resolució de convocatòria de les subvencions que preveu aquesta Ordre de bases. Aquesta Resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i indicarà la disposició en què consten les bases reguladores, el termini per a la presentació de sol·licituds, l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar l’import de les subvencions concedides i la quantia màxima destinada, així com les altres dades que exigeixi la normativa d’aplicació.

2.2 La convocatòria fixarà necessàriament els imports màxims destinats a les subvencions convocades i els crèdits pressupostaris als quals s’imputen.

2.3 La convocatòria pot fixar, a més de la quantia total màxima dins dels crèdits disponibles, una quantia addicional d’acord amb el que preveu l’article 58.2 del Reglament de la Llei general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Article 3

Requisits dels treballs

Els treballs temporals de col·laboració social a desenvolupar han de complir els requisits següents:

a) Que siguin d’utilitat social i siguin en benefici de la comunitat.

b) Que la durada màxima del treball sigui la que li falta al treballador per percebre en la prestació o subsidi d’atur que se li hagi reconegut.

c) Que no suposi canvi de residència habitual del treballador.

d) Que coincideixi amb les aptituds físiques i professionals del treballador aturat.

Article 4

Beneficiaris

4.1 Poden ser beneficiàries de la subvenció regulada per aquesta Ordre:

a) Les entitats locals de Catalunya, amb una població igual o inferior a 50.000 habitants, els seus organismes autònoms i les entitats dependents o vinculades a aquestes d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

b) Els consells comarcals.

c) L’Administració de la Generalitat de Catalunya.

4.2 No podran ser beneficiaris de les subvencions d’aquesta Ordre l’Administració General de l’Estat ni els organismes que regulen el títol III i la disposició addicional desena de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat.

Igualment n’estan excloses les empreses públiques de la Generalitat de Catalunya i les entitats de dret públic subjectes al dret privat dependents d’aquesta.

Article 5

Destinataris

Persones demandants d’ocupació, inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya perceptores de prestacions per desocupació (contributiva o assistencial) que compleixen els perfils professionals especificats per l’administració pública sol·licitant.

Article 6

Requisits dels beneficiaris

6.1 Les administracions públiques sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

a) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, previ a la resolució concessió i abans d’efectuar qualsevol pagament.

b) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

d) No haver estat sancionats/ades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats en els últims 3 anys o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball en els últims 5 anys, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

e) Donar ocupació, en el cas d’empreses públiques o privades amb una plantilla igual o superior a 50 treballadors/ores o més, almenys a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l’entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d’acord amb el que disposen l’article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració dels disminuïts, el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 246/2000, de 24 de juliol.

f) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

g) Complir la obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors/ores, aquestes hauran d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d’igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre homes i dones (BOE núm. 71, de 23.3.2007).

h) Acreditar que disposen d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

i) Indicar, d’acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’intervenir-hi en els seus centres de treball. Aquest requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones. D’acord amb la disposició addicional setena de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista que afegeix un nou apartat 7.

j) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-les.

6.2 Mitjançant convocatòria s’establiran els requisits específics de compliment per a cada exercici.

6.3 El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant l’aportació de la documentació que preveu l’article 7 d’aquesta Ordre.

Article 7

Presentació de sol·licituds i documentació annexa

7.1 El procediment a seguir és el següent:

Les administracions públiques interessades en sol·licitar la subvenció, presentaran la sol·licitud dels ajuts previstos a la present Ordre a l’oficina de treball de referència, segons el codi postal de l’administració pública sol·licitant.

A la memòria del projecte de col·laboració s’especificarà la denominació de l’obra o servei d’utilitat social, la seva localització, la data prevista d’inici i fi, així com la jornada.

L’oficina de treball preseleccionarà les persones candidates entre aquelles persones que compleixin els requisits establerts al detall de la memòria, i establirà per a cadascuna d’elles l’import a abonar per l’administració subvencionada.

L’administració pública sol·licitant serà la que farà la selecció entre aquestes candidatures.

L’administració pública presentarà a l’oficina de treball la relació de persones seleccionades com a candidates.

El director o directora de l’oficina de treball, revisada i valorada la sol·licitud emetrà l’informe-proposta que correspongui.

Les sol·licituds de subvenció s’han d’adreçar al cap o la cap del Servei d’Orientació i Intermediació i s’han de presentar a les oficines de treball, sens perjudici de l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques, i del procediment administratiu comú.

7.2 Els impresos normalitzats que s’han d’utilitzar per presentar la sol·licitud estaran a disposició de les persones interessades a l’Oficina Virtual de Tràmits, a través de la xarxa telemàtica del SOC http://oficinadetreball.cat o a la pàgina web http://gencat.cat/empresaiocupacio dins l’opció de "Formularis i documents" del Departament d’Empresa i Ocupació.

7.3 Les sol·licituds s’han de presentar, dins del termini que s’estableixi en cada cas en la corresponent convocatòria, juntament amb la documentació que correspongui, a l’adreça o les adreces que constin en la convocatòria.

També es poden presentar en qualsevol de les formes que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i d’acord també amb l’article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

7.4 Les sol·licituds han d’anar acompanyades amb la documentació següent:

a) Memòria del projecte que ha de contenir els extrems següents:

Denominació de l’obra o servei d’utilitat social.

Utilitat social de les activitats que s’han de realitzar.

Localització exacta dels treballs que s’han de realitzar.

Nombre de treballadors, professió i especialitat, categoria, inici i final previstos de l’adscripció.

Durada total del projecte.

b) Còpia compulsada del document acreditatiu de poders per actuar del representant legal de l’entitat.

c) En el cas que l’entitat sol·licitant sigui un organisme autònom o altres entitats jurídiques de creació voluntària dependents o vinculades a una administració local, caldrà presentar també la documentació següent:

Acord o acords municipals pels quals es decideix la seva creació.

Estatuts i/o altres documents fundacionals.

d) Declaració expressa conforme no ha estat sancionat/ada, en resolució ferma, per la comissió d’una infracció greu en matèria d’integració laboral de persones amb disminució o molt greu en matèria social o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

e) Declaració conforme, en el cas d’empreses públiques o privades amb una plantilla igual o superior a 50 treballadors/ores o més, dona ocupació almenys a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l’entitat, o bé aplica les mesures alternatives d’acord amb el que disposen l’article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració dels disminuïts, el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, el Decret 246/2000, de 24 de juliol.

f) Declaració conforme l’entitat no incorre en els supòsits de prohibició establerts a l’article 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

g) Declaració conforme l’entitat, si té una plantilla igual o superior a 25 persones, farà servir, com a mesures de prevenció i detecció dels casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe al seus centres de treball, d’acord amb el que estableix la disposició addicional setena de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, els mitjans que s’indiquen en document adjunt a aquesta sol·licitud.

h) Declaració conforme el local, sala, obra, establiment o centre de treball compleix els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

i) Declaració expressa conforme no s’incorre en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

j) Declaració responsable d’estar al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat.

k) Declaració de l’existència d’altres subvencions o ajudes públiques i/o privades, nacionals o internacionals, per al mateix concepte, amb indicació del programa a què s’acull, de la quantia sol·licitada, del percentatge que suposa del cost total del projecte, de si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s’ha sol·licitat.

l) Declaració conforme es disposa d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

7.5 Les declaracions dels apartats d), e), f), g), h), i), j), k) i l) s’inclouen dins de l’imprès de sol·licitud.

La signatura de la sol·licitud implica l’autorització al Servei d’Ocupació de Catalunya per tal que pugui fer totes aquelles comprovacions necessàries per a la comprovació dels requisits per poder ser beneficiari de la subvenció.

7.6 En el cas de documents que ja es trobin en poder del Servei d’Ocupació de Catalunya, en aplicació del que preveu l’article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i de l’article 22.e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la seva aportació es pot substituir per una declaració de l’entitat sol·licitant conforme no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud i on consti el lloc, la data i l’òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta declaració s’ha d’annexar a l’imprès de sol·licitud.

En el cas que sí que s’hagin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s’haurà de presentar necessàriament la nova documentació.

7.7 Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquest article, es requerirà la persona interessada perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Aquest requeriment es notificarà d’acord amb el que estableixen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú, i d’acord també amb l’article 56 Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Article 8

Procediment de concessió

8.1 La concessió de l’ajut previst en aquesta Ordre es regirà pel procediment de concessió reglada o directa.

8.2 La instrucció de l’expedient administratiu correspondrà al director o directora de l’oficina de treball segons el codi postal de l’administració pública sol·licitant.

8.3 Les sol·licituds s’instruiran i resoldran per ordre de la data de presentació fins a exhaurir la partida pressupostària assignada, si s’escau.

8.4 Quan s’hagi completat la instrucció de l’expedient, el director o la directora de l’oficina de treball, elevarà una proposta de resolució al cap o la cap del Servei d’Orientació i Intermediació.

8.5 El cap o la cap del Servei d’Orientació i Intermediació emetrà, per delegació del director o directora del Servei d’Ocupació de Catalunya, resolució de l’expedient administratiu en el termini de 15 dies, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. La resolució de concessió indicarà les condicions vinculades a la concessió de la subvenció.

8.6 La resolució de concessió està condicionada. L’entitat beneficiària haurà de presentar, en el termini de 5 dies des de la notificació de la resolució de concessió:

a) El document de l’aplicació Contrat@ com acreditació del compliment del compromís d’adscripció de les persones destinatàries dels ajuts.

b) Full de transferència bancària degudament emplenat, d’acord amb el model del Departament d’Economia i Coneixement disponible a l’adreça d’Internet gencat.cat/economia/serveis/models/index.html a l’apartat de Tresoreria i pagaments.

El full de transferència bancària només s’haurà d’aportar en el cas de canvi de dades o si és el primer cop que se sol·licita un ajut o una subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya o a la Generalitat de Catalunya.

Si l’entitat no aporta aquesta documentació en el termini esmentat, la resolució de concessió restarà sense efecte, prèvia notificació de la resolució corresponent.

8.7 Si transcorregut el termini de 15 dies, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud, no s’ha dictat i notificat resolució expressa, les sol·licituds s’entendran desestimades, d’acord amb el que preveu l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 10 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació amb el règim de silenci administratiu.

8.8 La resolució es notificarà al sol·licitant, d’acord amb el que estableixen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú, i d’acord amb l’article 56 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

8.9 La concessió de les subvencions queda condicionada a les disponibilitats pressupostàries. Un cop exhaurit el crèdit pressupostari existent, es denegaran les sol·licituds que no puguin ser ateses per manca de disponibilitat pressupostària.

8.10 Contra les resolucions del/de la cap del Servei d’Orientació i Intermediació, que no posen fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant la Secretària d’Ocupació i Relacions Laborals, en el termini d’un mes, a partir de l’endemà de la notificació de la Resolució segons el que estableix l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, i l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Article 9

Revisió

El Servei d’Ocupació de Catalunya pot revisar les subvencions ja concedides i modificar-ne la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.

Article 10

Obligacions de les persones i entitats beneficiàries

10.1 Són obligacions generals de les entitats beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta Ordre, les següents:

a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de subvenció i acreditar-ho davant el Servei d’Ocupació de Catalunya.

b) Complir amb les condicions establertes a la resolució de concessió de l’ajut.

c) Abonar les cotitzacions a la Seguretat Social per accidents de treball i malaltia professional i els costos dels desplaçaments de les persones adscrites des del seu domicili habitual fins al lloc de treball, si és el cas.

d) Justificar davant l’òrgan concedent del Servei d’Ocupació de Catalunya o l’entitat col·laboradora, si escau, el compliment dels requisits i les condicions que determinin la concessió o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses o l’activitat que ha de cobrir l’import finançat, o bé, si la subvenció consisteix en un percentatge del cost de l’activitat, el cost total corresponent, sens perjudici d’altres mitjans de comprovació que s’hagin establert en les bases reguladores.

e) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics que siguin exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control i recollir en la seva comptabilitat les despeses imputades a cadascuna de les accions de forma separada o per qualsevol altre mitjà que permeti la seva identificació.

f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i de control.

g) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin al Servei d’Ocupació de Catalunya, i a les de control de l’activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

h) Comunicar al Servei d’Ocupació de Catalunya l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, així com qualsevol alteració que afecti els requisits i les condicions tinguts en compte per a la concessió de la subvenció. Aquesta comunicació es farà tan aviat es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació.

i) Proposar al Servei d’Ocupació de Catalunya qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si escau, ha de ser autoritzat expressament per l’òrgan concedent.

j) Complir qualsevol directriu emesa pel Servei d’Ocupació de Catalunya en relació amb la realització, gestió, seguiment, justificació econòmica i avaluació de les accions subvencionades. Els procediments de gestió i les instruccions per a la justificació econòmica estaran a disposició de les persones interessades a l’apartat d’Ajuts i subvencions del lloc web del Servei d’Ocupació de Catalunya.

k) Reintegrar els fons percebuts en cas de revocació en els supòsits previstos a l’article 15 d’aquesta Ordre.

l) Fer constar la col·laboració del Servei d’Ocupació de Catalunya en tota aquella inversió o material escrit producte de l’actuació subvencionada, així com incorporar el logotip del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social harmonitzat amb el del Servicio Público de Empleo Estatal d’acord amb la distribució de fons que es va aprovar en la Conferencia Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals de l’any 2012.

m) Complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Les entitats establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixi com a conseqüència de les actuacions que són objecte d’aquesta Ordre. En especial adoptarà les mesures adients per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades esmentades.

n) Informar al Servei d’Ocupació de Catalunya de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionables.

o) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-los.

10.2 Són obligacions de les persones perceptores de prestacions destinatàries dels ajuts, realitzar els treballs de col·laboració social per als quals hagin estat seleccionats, sempre que aquest treball coincideixi amb les seves aptituds físiques i professionals. La renúncia no motivada per part de la persona adscrita pot donar lloc la suspensió de les prestacions per desocupació.

Article 11

Pagament de la subvenció

La forma de pagament de les subvencions es farà de la manera següent:

El director o directora de la Xarxa Ocupacional proposarà el pagament d’una bestreta de fins al 100% del total de l’import atorgat, que es tramitarà de manera fraccionada, d’acord amb les condicions que s’estableixin a la Resolució de concessió, i seran pagades de forma successiva d’acord amb el Pla de Tresoreria del Servei d’Ocupació de Catalunya, sempre que l’entitat hagi presentat la documentació establerta a l’article 8.6 d’aquesta Ordre.

El Servei d’Ocupació de Catalunya verificarà la correcte presentació per part de l’administració pública beneficiària de la certificació de la realització de les accions previstes a la concessió de la subvenció i la justificació econòmica de les despeses, d’acord amb el que disposen els articles 12 i 13 de la present Ordre.

Article 12

Termini de justificació econòmica

La justificació econòmica es presentarà en el termini de dos mesos al Servei d’Ocupació de Catalunya, a comptar des de la data de finalització del període subvencionat.

Article 13

Despeses elegibles i modalitat de justificació econòmica de les despeses

13.1 Són despeses elegibles les despeses realitzades dins del període d’execució i pagades abans de la data de justificació i correctament comptabilitzades d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordre TRE/395/2008, d’1 d’agost, per la qual s’estableix el règim de justificació econòmica de les subvencions previstes en els programes de polítiques actives d’ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya.

Els justificants originals es marcaran amb un segell, indicant-hi la subvenció que es justifica i si l’import del justificant s’imputa totalment o parcialment a la subvenció. En aquest últim cas, a més, s’indicarà la quantitat exacta que resulta afectada per la subvenció.

Si la subvenció és percebuda per una entitat local, serà el secretari o l’interventor el responsable de verificar el correcte segellat dels justificants i dels criteris d’imputació.

13.2 La justificació econòmica es realitzarà mitjançant compte justificatiu simplificat sense la limitació dels 60.000 euros, atès que les entitats perceptores es troben sotmeses a control financer permanent o a fiscalització prèvia, i hauran de presentar una memòria econòmica que ha d’incloure la informació següent:

a) Una relació classificada de totes les despeses imputables al desenvolupament de l’acció, d’acord amb l’estructura de costos establerta per a cada programa, en què s’identifiquin les dades següents:

Nom, cognoms i NIF de les persones adscrites al programa de col·laboració social.

Data d’inici de l’adscripció al programa de col·laboració social.

Data de finalització de l’adscripció al programa de col·laboració social.

Data de pagament de la retribució mensual.

Import mensual.

Import de la cotització a la Seguretat Social en concepte d’accidents de treball i malaltia professional.

Percentatge imputat al programa.

Import total imputat.

b) Si escau, un detall dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’acció subvencionada amb indicació de l’import i la procedència.

c) Un certificat emès pel secretari/secretària o per l’interventor/interventora de l’entitat on s’acrediti que els pagaments corresponen a accions correctament realitzades i a despeses elegibles i justificades mitjançant factures pagades o altres documents comptables de valor probatori equivalent, d’acord amb el que disposa l’article 12, apartat b) de l’Ordre TRE/395/2008, d’1 d’agost, per la qual s’estableix el règim de justificació econòmica de les subvencions previstes en els programes de polítiques actives d’ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya.

d) Compromís del beneficiari de mantenir en arxiu els documents originals que justifiquen la subvenció en compliment de l’obligació que estableix l’article 14.1 de l’Ordre TRE/395/2008, d’1 d’agost.

En el cas que s’hagi rebut alguna altra subvenció o ajut per al mateix concepte, s’hauran de detallar els altres ingressos o subvencions amb indicació de l’import i de la procedència.

Si s’escau, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de fons públics percebuts com a bestreta i no aplicats a l’objecte subvencionable, així com dels interessos legals que en derivin a comptar des del termini de finalització per la justificació econòmica.

13.3 La justificació econòmica de la subvenció s’ha d’adreçar al/a la cap del Servei d’Orientació i Intermediació, en els terminis establerts en aquest article, sens perjudici de l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

13.4 El Servei d’Orientació i Intermediació comprovarà el compte justificatiu i podrà requerir el beneficiari per a la remissió dels justificants que consideri oportuns i que permetin obtenir una evidència raonable sobre l’adequada aplicació de la subvenció.

Article 14

Seguiment i control

Les persones i entitats beneficiàries de les subvencions s’han de sotmetre a les actuacions de comprovació que el Servei d’Ocupació de Catalunya consideri necessàries i a les de control financer que corresponguin, d’acord amb el que preveuen els articles 97 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 15

Causes de revocació i procediment

15.1 Són causes de revocació i es procedirà a la revocació total o parcial de la subvenció i, si escau, al reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, amb l’interès de demora que correspongui, des del moment del pagament de la subvenció i fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament, les previstes en general als articles 90 bis, 92 bis i 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

15.2 En aquesta subvenció concreta, seran causa de revocació en els termes establerts a l’apartat anterior, l’incompliment de les condicions que constin a la resolució de concessió de l’ajut, i la no-presentació en el termini de dos mesos de la justificació econòmica, d’acord amb el que estableix l’article 12 d’aquesta Ordre.

En cas que la durada dels treballs de col·laboració social sigui finalment inferior a la prevista a la resolució de concessió, es revocarà la subvenció concedida de manera proporcional.

En cas que l’administració pública beneficiària de l’ajut hagi de substituir la persona o persones seleccionada/es en primera instància per a la realització del programa de col·laboració, l’import final no superarà, d’una banda l’import que consti a la resolució de concessió, i de l’altre, la data límit establerta a la mateixa resolució per a la finalització del programa.

15.3 Si, com a conseqüència de qualsevol de les actuacions de comprovació i control, tant del Servei d’Ocupació de Catalunya com de la Intervenció General, es constata que s’ha produït alguna de les causes de revocació esmentades anteriorment, s’iniciarà la tramitació del corresponent procediment de revocació, d’acord amb el que estableixen els articles 98 i 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

15.4 La resolució d’inici d’expedient esmentada es notificarà a l’interessat/ada, per tal que, en el termini de deu dies, formuli les al·legacions que consideri necessàries o proposi els mitjans de prova que consideri oportuns.

15.5 Transcorregut el termini esmentat, l’òrgan que va concedir la subvenció, amb la proposta prèvia de l’òrgan instructor de la subvenció, emetrà la resolució corresponent i reclamarà el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes indegudament, amb els interessos que corresponguin, d’acord amb la normativa d’aplicació. En tot cas, l’incompliment de l’obligació de reintegrament pot originar, si escau, l’execució de les garanties prestades.

15.6. D’acord amb l’article 104.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, contra la resolució de revocació, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació.

Article 16

Renúncia

16.1 Les entitats beneficiàries només poden renunciar per causes justificades i de forma expressa, totalment o parcialment, a les subvencions atorgades mitjançant un escrit motivat dirigit a l’òrgan competent per resoldre i, a aquest efecte, l’òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent, i si escau, hauran de reintegrar la quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora corresponents.

16.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, l’entitat beneficiària podrà renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l’òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent.

Article 17

Incompatibilitats i concurrència

17.1 Els ajuts previstos en aquesta Ordre seran incompatibles amb qualsevol altre ajut obtingut pel sol·licitant de l’ajut per a la realització de la mateixa acció, amb qualsevol de les subvencions previstes per a la mateixa finalitat al programa de foment de l’ocupació que en cada moment tingui establert l’Estat.

17.2 Els ajuts objecte d’aquesta Ordre són compatibles amb les bonificacions a les cotitzacions de la Seguretat Social establertes a la normativa estatal vigent.

17.3 L’import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar per la persona beneficiària.

Article 18

Infraccions i sancions

A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s’hi oposi.

Article 19

Causes d’invalidesa

Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les que estableix l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i es procedirà d’acord amb el que estableix aquest article.

Article 20

Publicitat de les subvencions atorgades

20.1 D’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, quan les subvencions concedides, individualment considerades, siguin d’un import igual o superior a 3.000 euros, l’òrgan concedent donarà publicitat dels atorgaments d’aquestes subvencions mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis que correspongui, i indicarà la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s’ha imputat, el beneficiari, la quantitat concedida i la/les finalitat/s de la subvenció.

20.2 En el supòsit que la quantia de les subvencions concedides sigui inferior a 3.000 euros, la publicitat es farà mitjançant l’exposició de les subvencions atorgades al tauler d’anuncis corresponent depenent del programa que es tracti.

20.3 Sens perjudici del que han establert els apartats anteriors, es donarà publicitat dels atorgaments de les subvencions mitjançant la seva exposició a la pàgina web del Servei d’Ocupació de Catalunya (http://oficinadetreball.cat ) i a la del Departament d’Empresa i Ocupació http://www.gencat.cat/empresaiocupacio.

Article 21

Publicitat de les subvencions per part del beneficiari

El beneficiari de la subvenció ha de donar l’adequada publicitat al caràcter públic del finançament del programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció segons el que s’estableix a l’article 10.l) sobre les obligacions de les persones i entitats beneficiàries i d’acord amb el que preveu l’article 31 del Reglament de la Llei general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Article 22

Règim jurídic aplicable

En tot el que no estigui previst en les bases reguladores aprovades per aquesta Ordre, es procedirà d’acord amb el que estableix el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com també la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i l’Ordre TRE/395/2008, d’1 d’agost, per la qual s’estableix el règim de justificació econòmica de les subvencions previstes en els programes de polítiques actives d’ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya.

Capítol II

Convocatòria per a l’any 2012

Article 23

Convocatòria 2012

S’obre la convocatòria per a l’any 2012, i el període de presentació de sol·licituds de subvencions destinades al foment de l’ocupació, mitjançant programes de col·laboració social de durada temporal, en els termes que s’estableixen en aquesta Ordre, i iniciats amb posterioritat a la seva publicació.

Article 24

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds és de 7 dies naturals des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

Article 25

Aplicació pressupostària i finançament

25.1 L’import màxim destinat a l’atorgament de les subvencions és de 550.000 euros a càrrec de la partida 6204 D/460.0014.05/331D/0000 i de la partida 6204 D/410.0001.04/331D/0000 del pressupost del Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2012. En cas que no s’exhaureixin els recursos assignats a alguna o algunes de les partides esmentades, els recursos no assignats podran acréixer altres partides del mateix pressupost.

25.2 Aquesta dotació màxima es podrà ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries, d’acord amb l’article 2.3 d’aquesta Ordre.

25.3 Aquesta convocatòria queda condicionada a l’existència de crèdit suficient i adequat en el moment de la resolució de la concessió i a les disponibilitats pressupostàries.

25.4 Les actuacions regulades en la present Ordre es financen amb càrrec als fons rebuts del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Article 26

Conceptes subvencionables i quantia dels ajuts

26.1 El Servei d’Ocupació de Catalunya podrà subvencionar fins al 100% del cost del programa de col·laboració social, amb un màxim de 400 euros mensuals i fins a 6 mesos, d’acord amb el següent:

L’import màxim de 400 euros mensuals correspon a la retribució de serveis a jornada completa. Si la prestació de serveis és a temps parcial, la retribució s’ajustarà proporcionalment a la jornada.

El projecte de col·laboració social és de durada determinada. Si se supera el període subvencionable de 6 mesos, l’administració pública beneficiària de la subvenció abonarà, a cada persona adscrita i a càrrec del seu pressupost, el complement de la prestació o subsidi d’acord amb les condicions establertes a la resolució de concessió.

En tot cas es garantirà el 100% del salari mínim interprofessional.

26.2 Conceptes subvencionables.

Les despeses de retribució de les persones adscrites al programa o projecte de col·laboració social: és l’import que correspongui per completar la prestació per desocupació fins a l’import total de la base reguladora per al càlcul de la prestació contributiva o assistencial que estigui percebent la persona treballadora, o que hagi esgotat abans de percebre el subsidi.

Article 27

Requisits de les persones destinatàries

Persones demandants d’ocupació, inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya perceptores de prestacions per desocupació (contributiva o assistencial) que compleixen els perfils professionals especificats per l’administració pública sol·licitant.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 29 de novembre de 2012

F. Xavier Mena

Conseller d’Empresa i Ocupació

(12.324.106)

 

Amunt