Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 22/10/2012

 • Número del document AAM/0346/2012

 • Número de control 12305076

 • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  CVE CVE-DOGC-A-12305076-2012

Dades del DOGC
 • Número 6250

 • Data 09/11/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 55293

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE AAM/346/2012, de 22 d'octubre, per la qual es declara obligatori i d'utilitat pública el tractament aeri per al control de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Schiff).


La processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Schiff) és un lepidòpter defoliador que ocasiona danys de consideració en extensions importants de pinedes i també origina urticària i trastorns al·lèrgics a les persones i als animals. D’acord amb les dades d’afectació de la processionària del pi a Catalunya, enguany es poden produir repercussions importants en la conservació de les masses forestals afectades i en la salut de les persones.

Aquesta plaga ha estat objecte, en campanyes anteriors, de tractaments aeris promoguts pel Departament per tal de controlar les poblacions i limitar els danys que produeix. La inexistència d’alternatives tècnicament i econòmica viables a aquests tipus de tractaments i la impossibilitat que els titulars dels terrenys se’n facin càrrec, atès que la seva realització comporta disposar de mitjans especialitzats que no poden assumir, justifica que el tractament aeri d’aquesta plaga sigui declarat d’utilitat pública a l’empara de Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.

D’altra banda, d’acord amb la Directiva 2009/128/CE, de 21 d’octubre, per la qual s’estableix el marc d’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides, i el Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, les aplicacions aèries que es duguin a terme es declaren obligatòries i es realitzaran en les condicions previstes als plans d’aplicacions aèries que establirà el Departament mentre la plaga superi els nivells d’infestació que comprometin la vitalitat de les masses forestals afectades.

L’article 29 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, estableix que la prevenció de les plagues forestals i la lluita contra aquestes corresponen al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

El Decret 336/2011, de 10 de maig, de reestructuració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, atribueix a aquest Departament la funció de realitzar actuacions de prevenció, seguiment i defensa de les plagues forestals.

A proposta de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat i de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Declaració d’utilitat pública i obligatorietat del tractament

Declaro d’utilitat pública i obligatori el tractament aeri per al control de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Schiff) promogut pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Article 2

Plans d’aplicació aèria

2.1 Els tractaments aeris els durà a terme el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural d’acord amb el Pla d’aplicació aèria que serà aprovat mitjançant resolució del/de la director/a general d’Agricultura i Ramaderia, per a cada tractament, mentre la plaga superi els nivells d’infestació que suposin danys greus que comprometin la vitalitat de les masses forestals afectades. Aquesta resolució es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2.2 Els tractaments es realitzaran en les zones considerades com a prioritàries, tenint en compte el nivell d’incidència de la plaga detectat en les prospeccions fitosanitàries realitzades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, d’acord amb el que estableixi el Pla d’aplicació aèria, el qual determina també els productes fitosanitaris, les dosificacions, les dates del tractament i les mesures de seguretat aplicables. Aquests productes estaran degudament inscrits al Registre oficial de productes i material fitosanitari, d’acord amb el que estableix l’article 29 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.

2.3 La realització dels tractaments es comunicarà amb antelació suficient als ajuntaments dels municipis afectats, amb indicació de les dates i les zones que s’han de tractar en cada municipi, per tal que aquests en facin difusió i informin els possibles afectats pels tractaments.

Disposició addicional

El Pla d’aplicació aèria per a la campanya 2012 es publica a l’annex d’aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 d’octubre de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Annex

Pla d’aplicació aèria per al control de la processionària del pi. Campanya 2012

D’acord amb el que disposen l’article 9 de la Directiva 2009/128/CE, per la qual s’estableix el marc d’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides, i el capítol VI del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, s’adopta el Pla d’aplicació aèria per al control de la processionària del pi de la campanya 2012.

1. Sol·licitant / promotor

Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat de Catalunya.

2. Organisme nociu objecte del tractament

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Schiff).

3. Conreu / tipus de vegetació a tractar

Masses de pins, principalment Pinus nigra, P. sylvestris, P. pinaster i P. halepensis.

4. Dates del tractament

En funció del temps meteorològic, està previst que els tractaments comencin a finals d’octubre i acabin abans de finalitzar el mes de desembre.

5. Director del tractament

Senyor Xavier Clopés Alemany, enginyer forestal, subdirector general de Boscos de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.

6. Justificació

La processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) és un lepidòpter defoliador que, a més d’ocasionar danys de consideració en extensions importants de boscos de pins de determinades espècies, origina urticària i trastorns al·lèrgics a les persones i als animals. L’aplicació aèria es justifica ateses les circumstàncies següents:

Manca d’alternatives tècnicament i econòmica viables per controlar aquesta plaga.

Per la seva extensió i pels mitjans a emprar resulta inviable que els propietaris facin el tractament.

Resulta d’interès públic per raons de benestar social. Per aquesta raó des de fa més de 20 anys, i cada any, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural fa tractaments utilitzant mitjans aeris (avió i helicòpter) per controlar les poblacions de la plaga i limitar els danys que produeix.

Els tractaments aeris objecte d’aquesta campanya es realitzaran exclusivament per la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, que els promou, i els durà a terme mitjançant la contractació dels productes fitosanitaris i dels serveis aeris corresponents.

7. Empreses que faran els tractaments aeris en aquesta campanya

Les empreses que realitzaran els tractaments estan inscrites en el Registre oficial de productors i operadors que estableix el Reial decret 1311/2012, i disposen d’assegurances de responsabilitat civil i química de les aeronaus.

8. Productes fitosanitaris a utilitzar i dosificacions

Substàncies actives:

Diflubenzuron 45% [OF] P/V, en 4.000 ha.

Bacillus thuringiensis kurstaki 11,8%, en 1.000 ha.

Dosificació (quantitat de producte comercial per ha):

Diflubenzuron 45% [OF] P/V, 100 ml/ha.

Bacillus thuringiensis kurstaki 11,8%, 3 l/ha.

Els productes esmentats estan autoritzats en aquestes dosis per al control de la processionària del pi pel Registre oficial de productes i material fitosanitari que gestiona el Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient i han estat àmpliament utilitzats els darrers anys per al control d’aquesta plaga. Per poder utilitzar-los els ha d’aprovar explícitament per a polvorització aèria el Ministeri esmentat.

9. Zona de tractament i logística

Les zones d’actuació s’han determinat en funció d’una inspecció realitzada per tècnics especialistes del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural entre els mesos de setembre i mitjans d’octubre, tenint en compte les previsions inicials basades en els danys observats durant els mesos de gener i febrer.

Dins aquestes zones només es tractaran les pinedes. No es faran tractaments sobre nuclis urbans ni masses d’aigua i es deixarà una banda de seguretat de 100 m al seu entorn.

A la taula següent s’indiquen els municipis afectats de les deu zones d’actuació on es farà el tractament aeri.

Zona d’actuació Municipi
1 Lladurs
Castellar de la Ribera
Olius
Solsona
2 Olius
Navès
3 Olius
Navès
Clariana de Cardener
4 Olius
Navès
5 Navès
6 Navès
7 Gaià
Santa Maria de Merlès
8 Santa Maria de Merlès
Prats de Lluçanès
9 Santa Maria de Merlès
Lluçà
10 Sant Agustí de Lluçanès
Sant Boi de Lluçanès

El detall de la cartografia a escala 1:25.000 de les zones de tractament estarà a disposició per a la seva consulta a la pàgina web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

10. Aeronaus i equips d’aplicació

Es tractaran 2.000 ha amb un helicòpter Jet Ranger-III equipat amb 6 atomitzadors micronair model AU-7000, i 3.000 ha amb un avió Air Tractor AT 802-A equipat amb 6 atomitzadors micronair AU-5000.

Els dos tipus d’aeronaus van equipats amb sistemes DGPS georeferenciats en UTM i proveïts d’emissors-receptors (freqüència 125-850) per coordinar-se amb l’equip de terra i les zones de càrrega. També disposaran d’equips que permetin controlar la dosificació del producte aplicat (tipus flowmeter).

Els equips d’aplicació estaran en perfectes condicions d’operació i manteniment, calibrats correctament per tal de garantir les dosis exactes i hauran superat la inspecció tècnica prevista en la normativa corresponent.

11. Mesures de seguretat

11.1 Personal.

A banda de la normativa relativa a aviació que han de complir els pilots, tot el personal implicat en els tractaments disposarà de la capacitació adequada, d’acord amb la seva responsabilitat en el tractament. Aquesta capacitació s’acreditarà mitjançant el carnet corresponent d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris a la pista de càrrega de les aeronaus.

A la zona de càrrega, a més del pilot (en possessió del carnet d’usuari professional de productes fitosanitaris de nivell pilot agroforestal), hi haurà una persona titular del carnet d’usuari professional de productes fitosanitaris de nivell bàsic.

Tot el personal participant en els tractaments portarà el corresponent equip de protecció individual, d’acord amb la normativa vigent en prevenció de riscos laborals. La seva composició dependrà de les actuacions que hagi de dur a terme cada treballador.

11.2 Desenvolupament dels treballs.

Diàriament, abans de la càrrega del producte fitosanitari a les aeronaus, es comprovarà que tots els equips d’aplicació de fitosanitaris i de posicionament global funcionen adequadament, sense l’existència de fuites ni mal funcionament dels aparells.

No s’aplicaran productes sobre nuclis urbans ni masses d’aigua (rius, llacunes o embassaments), deixant al seu voltant una franja de seguretat mínima de 100 m en la que no es podrà realitzar cap tractament per mitjans aeris.

Als camins i les vies d’accés a la zona de càrrega i de tractament s’instal·laran senyals específiques advertint de la realització de tractaments aeris amb productes fitosanitaris. Aquests senyals es mantindran fins a la finalització dels tractaments.

El tractament es realitzarà sempre d’acord amb les bones pràctiques de tractaments aeris establertes a nivell internacional o nacional i en les condicions meteorològiques adients, de forma que si aquestes empitjoren de manera significativa, es suspendrà el tractament fins que es restableixin les condicions adequades. És per aquesta raó que s’hauran de consultar les previsions meteorològiques de la zona abans de realitzar el tractament.

L’empresa aplicadora es responsabilitzarà de què la zona de càrrega de les aeronaus quedi lliure de vessaments i de qualsevol material originat en el desenvolupament dels tractaments, sent responsable de l’estat en què quedi la zona.

11.3 Control dels treballs.

Per cada jornada d’aplicació es formalitzarà un document acreditatiu dels vols realitzats, que es lliurarà al director del tractament fitosanitari. Aquest document haurà d’incloure, com a mínim, les dades següents:

Empresa que realitza el tractament.

Matrícula de la/es aeronau/s.

Identificació del/s pilot/s.

Data, hora d’inici i de finalització de cada vol.

Pista des de la que es realitzen els tractaments.

Producte fitosanitari utilitzat: nom comercial, número de registre i dosi aplicada.

Volum de brou (litres) aplicat.

Superfície tractada (de forma aproximada).

Documentació pertinent relativa a la informació georeferenciada en UTM (preferentment format shapefile) de les dades dels tractaments efectuats, com ara les dosis o les passades de tractaments.

Incidències en el desenvolupament dels tractaments.

Aquests documents s’hauran de guardar un mínim de tres anys als arxius de l’empresa que realitzi els tractaments.

(12.305.076)

 

Amunt