Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 30/10/2012

 • Número del document 142/2012

 • Número de control 12299004

 • Organisme emissor Departament de Cultura

  CVE CVE-DOGC-A-12299004-2012

Dades del DOGC
 • Número 6245

 • Data 02/11/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 53498

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 142/2012, de 30 d'octubre, del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana i d'atribució de funcions en matèria de política lingüística de la llengua de signes catalana.


La Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana estableix, a l’article 11, que el Govern ha de crear el Consell Social de la Llengua de Signes Catalana com a òrgan d’assessorament, consulta i participació social en la política lingüística del Govern amb relació a la llengua de signes.

Aquest Decret, d’acord amb el mandat de la Llei esmentada, regula el funcionament, les funcions i la composició del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana, atenent criteris de paritat de gènere en la designació de les persones que no en siguin membres per raó del càrrec. Així mateix, s’hi garanteix una representativitat adequada de les associacions professionals i cíviques d’usuaris i de les de professionals de la llengua de signes catalana.

Aquest Decret també desplega l’article 9 de la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana, i estableix que la Direcció General de Política Lingüística és l’òrgan competent per a la direcció, planificació, coordinació interdepartamental i execució de la política lingüística amb relació a la llengua de signes catalana, d’acord amb l’article 68.1.q del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura. Així mateix es preveu que la Comissió Tècnica de Política Lingüística és l’òrgan que ha de garantir l’aplicació homogènia i la cooperació en la implantació de les polítiques lingüístiques interdepartamentals respecte a la llengua de signes catalana, d’acord amb l’article 3.1 del Decret 371/2011, de 19 de juliol, d’organització transversal de la política lingüística.

Per tot això, de conformitat amb la disposició final primera de la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana;

A proposta del conseller de Cultura, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte crear i regular el Consell Social de la Llengua de Signes Catalana i atribuir funcions a la Direcció General de Política Lingüística i a la Comissió Tècnica de Política Lingüística en matèria de política lingüística de la llengua de signes catalana.

Article 2

Òrgans de la Generalitat competents en relació amb la llengua de signes catalana

1. La Direcció General de Política Lingüística és l’òrgan competent per a la direcció, planificació, coordinació interdepartamental i execució de la política lingüística amb relació a la difusió i el foment de la llengua de signes catalana, sens perjudici de les competències del Departament de Benestar Social i Família pel que fa a l’ús d’aquesta llengua com a suport a la comunicació en l’àmbit de l’accessibilitat, i del Departament d’Ensenyament pel que fa a l’ús d’aquesta llengua en l’escolarització de l’alumnat i en l’àmbit dels centres educatius.

2. La Comissió Tècnica de Política Lingüística és l’òrgan col·legiat encarregat de garantir, mitjançant la Xarxa Tècnica de Política Lingüística, l’aplicació homogènia de les polítiques lingüístiques interdepartamentals en relació amb la llengua de signes catalana, i d’acordar-ne els mecanismes de cooperació en la implantació.

Article 3

Finalitat i adscripció del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana

1. El Consell Social de la Llengua de Signes Catalana és l’òrgan d’assessorament, consulta i participació social en la política lingüística desplegada o impulsada pel Govern de la Generalitat en relació amb la llengua de signes.

2. El Consell Social de la Llengua de Signes Catalana s’adscriu a la Direcció General de Política Lingüística.

Article 4

Funcions del Consell

Són funcions del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana:

a) Estudiar i analitzar, a instàncies del Govern, les qüestions relacionades amb el foment i la difusió de la llengua de signes catalana, tenint present el principi d’un ús no sexista de la llengua de signes.

b) Assessorar el Govern sobre els mitjans adequats per complir els objectius previstos en la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana.

c) Avaluar els objectius i els resultats de les actuacions relatives a la llengua de signes catalana impulsades per l’Administració de la Generalitat.

d) Qualsevol altra que les lleis o els reglaments li atribueixin.

Article 5

Composició del Consell

1. El Consell Social de la Llengua de Signes Catalana està integrat per les persones següents:

a) En representació de l’Administració de la Generalitat:

1) La persona titular del departament competent en matèria de política lingüística, que n’exerceix la presidència.

2) La persona titular de la Direcció General de Política Lingüística, que n’exerceix la vicepresidència.

3) La persona titular de la subdirecció general competent en matèria de política lingüística, que n’exerceix la secretaria.

4) Una persona en representació del Departament de la Presidència.

5) Una persona en representació del departament competent en matèria d’accessibilitat i persones amb discapacitat.

6) Una persona en representació del departament competent en matèria d’ensenyament.

7) Una persona en representació del departament competent en matèria de funció pública.

b) En representació de les persones usuàries i professionals de la llengua de signes catalana:

1) Una persona en representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA).

2) Una persona en representació de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.

3) Una persona en representació de l’Associació d’Intèrprets de Llengua de Signes i de Guies-Intèrpret de Catalunya (ACILS).

4) Una persona en representació de l’Associació de Pares de Nens Sords de Catalunya-l’Espai (APANSCE).

5) Una persona de reconegut prestigi en el món de la recerca científica en relació amb la llengua de signes.

6) Una persona de trajectòria reconeguda en la defensa dels drets lingüístics i culturals de les persones usuàries de la llengua de signes catalana.

7) Potestativament, una persona representant d’una entitat dedicada a l’estudi i difusió de la llengua de signes catalana o d’una associació de persones usuàries.

2. La composició del Consell ha de respondre a criteris de paritat de gènere en la designació de les persones que no en siguin membres per raó del càrrec.

3. El mandat de les vocalies previstes als apartats 5, 6 i 7 de l’article 5.1.b) és de quatre anys.

Article 6

Nomenament dels vocals del Consell

1. Els o les vocals del Consell són nomenats per resolució de la persona titular del departament competent en matèria de política lingüística, d’acord amb la proposta de les entitats o òrgans que representen. En el cas de les vocalies previstes als apartats 5 i 6 de l’article 5.1.b), la proposta correspon a la Direcció General de Política Lingüística.

2. Correspon a la persona titular del departament competent en matèria de política lingüística determinar, si escau, l’entitat a què es refereix l’apartat 7 de l’article 5.1.b), a proposta de la Direcció General de Política Lingüística.

3. Les resolucions de nomenament de les vocalies del Consell es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 7

Reunions del Consell

1. El Consell Social de la Llengua de Signes Catalana es reuneix almenys dues vegades l’any i sempre que ho determini la presidència o ho sol·liciti una tercera part de les vocalies.

2. A les reunions, hi poden ser convidades autoritats, personal tècnic de l’Administració de la Generalitat o persones expertes en determinades matèries per tal d’informar les persones membres de l’àmbit relacionat amb la seva activitat o donar suport al Consell en l’elaboració de les seves propostes.

3. Les persones membres del Consell tenen el deure d’assistir a les reunions i fer les tasques que els són encomanades dels assumptes tractats pel Consell.

4. En cas de malaltia, absència o quan concorri una causa justificada, les persones vocals poden ser substituïdes per una persona suplent designada per l’entitat o òrgan a què representen.

Article 8

Secretaria del Consell

Són funcions de la persona titular de la secretaria del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana:

a) Assistir a les reunions amb veu però sense vot.

b) Efectuar la convocatòria de les sessions del Consell per ordre de la seva presidència, com també les citacions a les persones membres.

c) Organitzar les reunions i preparar la documentació que s’hi lliura.

d) Actuar com a òrgan de relació i de comunicació entre el Consell i les persones, entitats o organismes que col·laborin amb aquest.

e) Coordinar tècnicament els treballs del Consell amb els òrgans administratius de la Generalitat en matèria de política lingüística.

f) Redactar les actes de les sessions i, un cop aprovades, signar-les amb el vist-i-plau de la presidència.

g) Estendre els certificats de les consultes, els dictàmens i els acords aprovats.

h) Exercir la secretaria dels grups de treballs que es creïn.

i) Qualsevol altra que sigui pròpia de la secretaria.

Article 9

Grups de treball

El Consell Social de la Llengua de Signes Catalana pot acordar la creació de grups de treball, amb la composició i les funcions auxiliars que determini.

Article 10

Suport material i personal al Consell

El departament competent en matèria de política lingüística ha de donar suport al Consell Social de la Llengua de Signes Catalana a través dels mitjans materials i personals de què disposi per al desenvolupament de les seves funcions.

Article 11

Normativa supletòria aplicable al Consell

En tot el que no preveu aquest Decret, el Consell Social de la Llengua de Signes Catalana es regeix per la normativa general aplicable als òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

Disposicions finals

Primera. Constitució del Consell

En el termini màxim de tres mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Decret, s’ha de constituir el Consell Social de la Llengua de Signes Catalana. Amb aquest finalitat, totes les entitats i òrgans administratius de la Generalitat de Catalunya que, d’acord amb l’article 5, tenen representació al Consell han de comunicar a la Direcció General de Política Lingüística la persona que proposen per ocupar la vocalia en representació seva, a fi que, abans del final d’aquest termini, es nomenin les persones vocals del Consell i es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el seu nomenament.

Segona. Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor al cap de vint dies d’haver-se publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 30 d’octubre de 2012

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Ferran Mascarell i Canalda

Conseller de Cultura

(12.299.004)

 

Amunt