Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 19/10/2012

 • Número del document GRI/2242/2012

 • Número de control 12290006

 • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

  CVE CVE-DOGC-A-12290006-2012

Dades del DOGC
 • Número 6244

 • Data 31/10/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 52835

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GRI/2242/2012, de 19 d'octubre, per la qual es fa públic un acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei de Catalunya 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el

D’acord amb el que estableix l’article 33.2 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional es transcriu l’Acord adoptat per la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, en la reunió que va tenir lloc el dia 25 de setembre de 2012.

Barcelona, 19 d’octubre de 2012

Lluís Bertran Saura

Secretari general

Acord

de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei de Catalunya 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa.

La Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, en la reunió celebrada el dia 25 de setembre de 2012, ha adoptat l’Acord següent:

1. De conformitat amb les negociacions prèvies celebrades pel Grup de Treball constituït en compliment del que preveu l’Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, de data 21 de març de 2012, per a l’estudi i proposta de solució de les discrepàncies competencials manifestades en relació amb l’article 79 de la Llei de Catalunya 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa, ambdues parts les consideren resoltes d’acord amb l’assumpció del compromís següent:

La Generalitat de Catalunya modificarà l’apartat primer de la disposició addicional setena de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, que fou incorporat per l’article 79 de la Llei de Catalunya 10/2011, de 29 de desembre, de forma que queda redactat conforme al text següent:

“D’acord amb les atribucions de coordinació dels serveis de seguretat privada amb la policia de les institucions pròpies de Catalunya que són competència de la Generalitat, el personal de seguretat privada, quan presti serveis per garantir la seguretat de les infraestructures i serveis de transport públic de Catalunya per compte de l’Administració o d’entitats del sector públic o empreses operadores, i sempre que el desenvolupament de les funcions que se’n derivin del servei contractat per l’Administració o ens públic d’acord amb la legislació vigent de contractació pública, tindrà la condició d’agent de l’autoritat com a col·laborador dels cossos policials de Catalunya, en els termes previstos en la normativa estatal”.

2. De conformitat amb l’acord assolit, ambdues parts coincideixen a considerar resoltes les discrepàncies manifestades en relació amb el precepte indicat en aquest acord i es conclou la controvèrsia plantejada.

3. Comunicar aquest Acord al Tribunal Constitucional, als efectes previstos en l’article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, així com inserir aquest Acord en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Madrid, 25 de setembre de 2012

Soraya Sáenz de Santamaría Antón

Vicepresidenta del Govern i ministra de Presidència

Josep Antoni Duran i Lleida

President de la Representació de la Generalitat de Catalunya

(12.290.006)

 

 

Amunt