Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolución

 • Data del document 18/10/2012

 • Número del document PRE/2179/2012

 • Número de control 12289081

 • Organisme emissor Departamento de la Presidencia

  CVE CVE-DOGC-B-12289081-2012

Dades del DOGC
 • Número 6240

 • Fecha 25/10/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 51712

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN PRE/2179/2012, de 18 de octubre, por la que se declara ampliada la dotación presupuestaria de la Resolución PRE/1303/2012, de 28 de junio, de convocatoria para la concesión de subvenciones a proyectos que fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación para empresas periodísticas privadas editoras de prensa en soporte papel correspondiente al año 2012.


Vista l’Ordre CMC/197/2008, de 24 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per al concurs públic de concessió de subvencions a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa en suport paper, modificada per l’Ordre PRE/179/2012, de 25 de juny, per la qual es modifiquen les bases reguladores de les subvencions per a projectes en l’àmbit dels mitjans de comunicació;

Vista la Resolució PRE/1303/2012, de 28 de juny, publicada al DOGC núm. 6164, de 5.7.2012, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa en suport paper corresponent a l’any 2012;

Atès que l’apartat 3 de la Resolució estableix una dotació màxima de 1.270.979 euros, amb càrrec al pressupost de l’any 2012, dels quals 1.070.979 euros són finançats amb càrrec als crèdits de la posició pressupostària PR1201 D/470000100/5330/0000, i 200.000 euros amb càrrec a la posició pressupostària PR1201 D/770000100/5330/0000;

Atès que el mateix apartat 3 d’aquesta Resolució estableix que la dotació màxima d’aquesta convocatòria podrà ser ampliada en 666.000 euros, finançats amb càrrec als crèdits de la posició pressupostària PR1201 D/470000100/5330/0000;

Vist el que disposa l’article 92.4 b) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc:

—1 Declarar ampliada la dotació econòmica màxima de les subvencions previstes per la Resolució PRE/1303/2012, de 28 de juny, amb càrrec a la partida PR1201 D/470000100/5330/0000, amb un import addicional de 666.000 euros.

La dotació màxima corresponent a la tramitació d’aquesta convocatòria s’estableix en 1.936.979 euros, amb càrrec al pressupost de l’any 2012, dels quals 1.736.979 euros són finançats amb càrrec als crèdits de la posició pressupostària PR1201 D/470000100/5330/0000 i 200.000 euros amb càrrec a la posició pressupostària PR1201 D/770000100/5330/0000.

—2 Aquesta Resolució produirà efectes des de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 18 d’octubre de 2012

P. D. (Resolució PRE/2292/2011, DOGC de 6.10.2011)

Francesc Homs i Molist

Secretari general

(12.289.081)

 

Amunt