Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 09/10/2012

 • Número del document 122/2012

 • Número de control 12277058

 • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  CVE CVE-DOGC-A-12277058-2012

Dades del DOGC
 • Número 6233

 • Data 16/10/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 48358

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 122/2012, de 9 d'octubre, del procediment d'autorització i de comunicació prèvia per a l'obertura de centres educatius privats.


La Constitució espanyola, a l’article 27.6, reconeix la llibertat de creació de centres educatius.

L’article 23 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l’educació, preveu que l’obertura i el funcionament dels centres s’han de sotmetre a autorització administrativa, la qual es concedeix sempre que els centres tinguin els requisits mínims que s’han d’establir en els termes de la mateixa Llei orgànica. Així mateix, l’article 13 disposa la necessària inscripció d’aquests centres en un registre públic dependent de l’Administració educativa competent.

L’article 131.3.g) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix competències compartides a la Generalitat en matèria d’ensenyament no universitari que inclouen els requisits i condicions dels centres educatius.

L’article 74 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, determina que els centres educatius privats estan sotmesos al principi d’autorització administrativa, i en la disposició addicional vint-i-setena disposa que l’establiment d’escoles que imparteixen exclusivament ensenyaments no reglats de música o dansa i d’altres centres que imparteixen exclusivament ensenyaments postobligatoris que no condueixin a l’obtenció de títols o certificats amb validesa a tot l’Estat, s’ha de subjectar al règim de comunicació prèvia, d’acord amb el que el Govern estableixi per reglament.

La Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici, i la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, disposen que les administracions públiques han de revisar els procediments i tràmits aplicables a l’establiment i la prestació de serveis a l’efecte d’impulsar-ne la simplificació.

S’estableix, així, un nou règim jurídic de les autoritzacions dels centres educatius privats que, en el marc de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques, i de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre, relativa als serveis al mercat interior, simplifica el procediment d’autorització, amb una sola fase en lloc de les tres que tenia fins ara, més una fase prèvia a l’autorització, que és voluntària per al promotor del centre, que té la finalitat de garantir que la resolució d’autorització no pugui ser desfavorable per insuficiència o no-adequació dels espais, si s’ha obtingut una resolució favorable a la fase prèvia. Així mateix, d’acord amb la disposició addicional vint-i-setena de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, esmentada, es preveu el procediment de comunicació prèvia.

D’acord amb la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya; la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques, i la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, els procediments regulats en aquest Decret es podran tramitar també per mitjans electrònics.

Aquest Decret s’ha tramitat d’acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació en el moment d’iniciar la tramitació, i amb la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, i ha estat dictaminat pel Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d’això, a proposta de la consellera d’Ensenyament, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1

Disposicions de caràcter general

Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació

1 Per impartir els ensenyaments compresos en el sistema educatiu els centres privats estan sotmesos al règim d’autorització administrativa.

2 Per impartir exclusivament ensenyaments no reglats de música o de dansa o ensenyaments postobligatoris que no condueixen a l’obtenció de títols o certificats amb validesa a tot l’Estat, d’acord amb el que el Govern estableixi per reglament, els centres es subjecten al procediment de comunicació prèvia.

3 Els centres s’autoritzen o, si s’escau, inicien l’activitat d’acord amb el procediment de comunicació prèvia, si compleixen els requisits que determina la normativa vigent amb relació a la titulació acadèmica del professorat, la relació numèrica alumne-professor, les instal·lacions i el nombre de llocs escolars.

Article 2

Requisits per a la titularitat

1 Tota persona física o jurídica de caràcter privat i de nacionalitat espanyola, o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, pot ser titular d’un centre educatiu privat si reuneix els requisits establerts per la legislació vigent.

2 Poden també ser titulars d’un centre educatiu privat les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, d’altres nacionalitats, ajustant-se al que disposa la legislació vigent, els acords internacionals, o, si s’escau, el principi de reciprocitat.

3 No poden ser titulars de centres educatius privats:

a) Les persones que prestin serveis a l’Administració educativa estatal, autonòmica o local.

b) Les persones que tinguin antecedents penals per delictes dolosos.

c) Les persones físiques o jurídiques expressament privades de l’exercici d’aquest dret per sentència judicial ferma.

d) Les persones jurídiques en què hi hagi persones incloses en els punts anteriors exercint càrrecs rectors o sent titulars del 20% o més del capital social.

Article 3

Denominació dels centres

Cada centre ha de tenir una denominació específica, diferent a la dels altres centres del mateix municipi, i no ha de comportar dubte sobre l’ensenyament o ensenyaments que s’hi imparteixen, les titulacions acadèmiques que corresponguin o la titularitat privada del centre.

Article 4

Informació i sol·licitud

1 El Departament d’Ensenyament garanteix que la tramitació dels procediments regulats en aquest Decret, així com l’obtenció pels interessats d’informació actualitzada sobre l’estat de l’expedient, es pugui realitzar per mitjans electrònics.

2 Les sol·licituds es poden formalitzar conforme als models que estan disponibles en el web del Departament d’Ensenyament.

3 Les sol·licituds i la documentació es poden trametre per mitjans telemàtics i es poden presentar també als Serveis Centrals, als serveis territorials del Departament d’Ensenyament, a qualsevol de les oficines de la xarxa OGE, o en qualsevol dels registres i oficines previstos en el règim jurídic de les administracions públiques.

No s’ha de presentar aquella documentació que ja es trobi a disposició de l’Administració educativa. A aquests efectes en la sol·licitud s’ha d’indicar on s’han presentat amb anterioritat o quin ha estat l’òrgan emissor, sempre que no hagin transcorregut cinc anys des que es varen emetre.

Tampoc no s’ha de presentar la documentació a la qual pugui accedir l’Administració educativa mitjançant les plataformes d’interoperabilitat administrativa si la persona interessada n’autoritza explícitament la consulta. L’Administració pot sol·licitar la presentació d’aquesta documentació si té impossibilitat material d’obtenir-la.

Article 5

Recursos

Les resolucions del director o directora general competent en la matèria dictades en el procediment exhaureixen la via administrativa.

Contra les resolucions dels directors o les directores dels serveis territorials corresponents dictades en el procediment es pot presentar recurs d’alçada davant el director o la directora general competent en la matèria.

Capítol 2

Procediment d’autorització

Article 6

Fase prèvia d’aprovació del projecte

Abans d’iniciar el procediment d’autorització administrativa, la persona titular, de forma voluntària, pot optar per tramitar una fase prèvia a l’autorització en la qual es verifica que el projecte de centre disposa del nombre i tipus d’espais necessaris amb relació als requisits mínims establerts a la normativa vigent per als ensenyaments respectius.

Article 7

Sol·licitud de fase prèvia

1 La sol·licitud s’adreça al director o directora general competent en la matèria tot fent constar:

a) Nom i cognoms de la persona física o denominació de la persona jurídica promotora de l’expedient i de la persona que la representa, i el lloc que assenyala per a les notificacions.

b) Ensenyament o ensenyaments que es proposa impartir i el nombre d’unitats i de llocs escolars de cadascun d’ells.

c) Localització geogràfica del centre i la seva denominació específica.

d) Data prevista per a l’inici de l’activitat.

e) Voluntat o no d’acollir-se al règim de concerts educatius.

2 A la sol·licitud s’adjunta la documentació següent:

a) La declaració responsable en què la persona titular o la que ostenti la seva representació manifesta que compleix els requisits per ser titular, no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 2.3 i conforme el projecte de centre compleix els requisits d’instal·lacions comuns a tots els centres establerts per la normativa vigent.

b) Projecte bàsic del centre, consistent en plànols dels locals i plànols de situació. Els plànols dels locals es referiran a la distribució final d’espais i instal·lacions.

Article 8

Resolució de la fase prèvia

1 El director o directora general competent en la matèria ha de resoldre l’aprovació o denegació del projecte en el termini de tres mesos.

Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat resolució expressa, la part interessada pot entendre estimada la seva sol·licitud.

2 La resolució d’aprovació ha d’incloure la denominació específica del centre, l’adreça o adreces, la identificació de la titularitat, els nivells, les etapes o els cicles educatius dels diferents ensenyaments, les modalitats o els cicles formatius, el nombre màxim d’unitats i de llocs escolars simultanis de cadascun, si hi ha règims o torns específics i el termini de vigència.

3 Aquesta resolució es notifica al titular i s’inscriu al Registre de Centres del Departament d’Ensenyament.

4 La resolució favorable té eficàcia durant 5 anys, transcorreguts els quals, si no s’ha instat l’autorització, el Departament d’Ensenyament procedeix a arxivar l’expedient.

Article 9

Sol·licitud d’autorització

1 La titularitat del centre, una vegada executada l’obra, sol·licita l’autorització al director o la directora dels serveis territorials tot fent constar:

a) Nom i cognoms de la persona física o denominació de la persona jurídica promotora de l’expedient i de la persona que la representa, i el lloc que assenyala per a les notificacions.

b) Ensenyament o ensenyaments que es proposa impartir i el nombre d’unitats i de llocs escolars de cadascun d’aquests.

c) Localització geogràfica del centre i la seva denominació específica.

d) Data prevista per a l’inici de l’activitat.

e) Voluntat o no d’acollir-se al règim de concerts educatius.

2 A la sol·licitud s’adjunta la documentació següent:

a) La declaració responsable en què la persona titular o la que tingui la representació manifesta que compleix els requisits per ser titular i no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 2.3.

b) Projecte bàsic del centre, consistent en plànols dels locals i plànols de situació. Els plànols dels locals es referiran a la distribució final d’espais i instal·lacions.

c) Si la titularitat és una persona jurídica, còpia dels estatuts socials legalitzats, de la constitució de la societat amb la inscripció al registre corresponent i document que acrediti el poder de representació de la persona jurídica.

d) Si el titular és una persona física, fotocòpia del DNI.

e) Relació del personal docent amb indicació de la seva titulació.

f) Títol jurídic que acrediti el dret d’ús dels immobles.

g) La declaració responsable del titular conforme disposa de les certificacions corresponents a àmbits de competència diferents de l’Administració educativa necessàries per a l’inici de l’activitat.

3 Si hi ha resolució favorable d’un expedient de fase prèvia, a la sol·licitud es fa constar el número d’expedient i no cal aportar la documentació prevista a l’apartat b) d’aquest article. En aquest mateix supòsit cal aportar la documentació prevista a l’apartat a) únicament si s’han produït canvis en les persones.

Article 10

Resolució de l’autorització

1 El director o la directora dels serveis territorials corresponents emet una resolució d’autorització o de denegació de l’autorització basada en el compliment dels requisits fixats en la normativa vigent amb relació a la titulació acadèmica del personal docent, la relació numèrica entre alumnes i docents, les instal·lacions i la capacitat, sense que es pugui denegar l’autorització per insuficiència o no-adequació de les instal·lacions si les obres s’han executat d’acord amb el projecte aprovat en fase prèvia, basant-se en els informes següents:

a) Informe de la Inspecció d’Educació referit a l’adequació dels llocs de treball docent i, si s’escau, dels llocs del personal complementari previstos, de la seva suficiència i adequació en matèria de titulacions, i de la del mobiliari i equipament didàctic de què disposarà el centre.

b) Informe de la unitat tècnica competent sobre els locals i instal·lacions del centre, per tal de verificar si coincideixen amb el projecte aprovat en la fase prèvia. En el cas que no hi hagi resolució favorable d’aprovació del projecte en fase prèvia, l’informe ha de constatar que el centre disposa del nombre i tipus d’espais necessaris amb relació a la normativa vigent per als ensenyaments respectius.

Tant si ha hagut aprovació de projecte en fase prèvia com si no, l’informe de la unitat tècnica contindrà també la verificació que el centre disposa de les certificacions a què fa referència l’article 9.2.g).

2 Aquesta resolució s’emet en el termini màxim de tres mesos. Transcorregut el termini per resoldre sense haver-se notificat resolució expressa, la part interessada pot entendre estimada la seva sol·licitud.

3 La resolució d’autorització ha d’incloure la denominació específica del centre, l’adreça o adreces, la identificació de la titularitat, els nivells, les etapes o els cicles educatius dels diferents ensenyaments, les modalitats o els cicles formatius, el nombre màxim d’unitats i de llocs escolars simultanis de cadascun, i si hi ha règims o torns específics.

4 La resolució es notifica a la part interessada i, si és favorable, s’inscriu al Registre de Centres del Departament d’Ensenyament, es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i els seus efectes són els de l’inici del curs escolar, llevat de les llars d’infants, que poden iniciar el funcionament de forma immediata.

5 La titularitat s’obliga a mantenir les instal·lacions del centre d’acord amb les condicions establertes a la normativa tècnica sectorial d’aplicació i a efectuar-ne les revisions periòdiques establertes en la dita normativa.

Capítol 3

Modificació de l’autorització

Article 11

Modificacions

1 Les circumstàncies que comporten la modificació de l’autorització són les següents:

a) La modificació dels locals del centre que suposi alteració de les dimensions dels espais considerats per a l’atorgament de l’autorització, o canvi en l’ús o destinació dels espais esmentats, encara que no impliqui ampliació, reducció o modificació d’ensenyaments, unitats o llocs escolars.

b) El trasllat del centre.

c) L’augment o disminució del nombre d’unitats o de llocs escolars autoritzats.

d) L’ampliació, la reducció o la modificació d’ensenyaments, i la impartició no presencial d’ensenyaments autoritzats.

e) El canvi de titular.

f) El canvi de la denominació específica.

2 L’absorció d’un centre suposa la modificació de l’autorització per augment d’unitats i de llocs escolars o d’ensenyaments del centre que absorbeix i el cessament del centre absorbit.

3 La segregació d’un centre respon a un d’aquests supòsits:

a) El cessament d’activitats d’un centre i l’autorització dels centres en els quals es segrega.

b) La modificació de l’autorització per disminució d’unitats i de llocs escolars o d’ensenyaments del centre que es segrega i l’autorització del centre o dels centres segregats.

Article 12

Modificacions per variació de locals, unitats o ensenyaments

1 Les sol·licituds de modificació de l’autorització d’un centre per les circumstàncies esmentades en els apartats a), b) ,c) i d) de l’article anterior, es presenten, es tramiten i es resolen en el termini i d’acord amb el procediment contingut al capítol 2.

2 Les modificacions esmentades en l’article 11.1.a) que no suposen reducció de les dimensions dels espais i els canvis d’us o destinació d’aquests que no alteren els requisits mínims considerats per a l’atorgament de l’autorització, es comuniquen als serveis territorials tot acompanyant un plànol on figurin grafiats els canvis.

3 Les sol·licituds de modificació de l’autorització que tenen per objecte la impartició no presencial d’ensenyaments ja autoritzats en modalitat presencial es presenten acompanyades d’una declaració del titular conforme disposarà d’una plataforma electrònica, d’un servei tècnic de manteniment de la plataforma electrònica i dels materials curriculars per a impartir, com a mínim, el primer curs de l’ensenyament. Cal adjuntar també les especificacions tècniques de la plataforma electrònica i del servei tècnic corresponent.

Article 13

Modificacions per canvi de titularitat i per canvi de denominació específica

1 La sol·licitud de modificació de l’autorització per canvi de titular del centre s’ha de presentar amb la documentació justificativa d’aquest canvi i acreditativa del nou titular.

El director o la directora dels serveis territorials resol el canvi de titularitat en el termini màxim de dos mesos.

No és procedent el canvi de titular d’un centre en relació amb el qual s’estigui tramitant un expedient per l’incompliment d’algun dels requisits de l’autorització, de les obligacions derivades del funcionament o de les obligacions derivades del concert educatiu. Així mateix, si durant la tramitació d’un expedient de canvi de titularitat s’obre un expedient per algun dels incompliments esmentats, es deixa en suspens la tramitació del canvi de titularitat.

El canvi de titular suposa la subrogació del nou titular en tots els drets i les obligacions inherents a la titularitat, sense que la seva realització pugui produir interrupció en l’activitat normal del centre.

2 La sol·licitud de canvi de denominació específica d’un centre la fa el titular sense aportar cap documentació i, als efectes de l’article 3, la resol el director o la directora dels serveis territorials en el termini màxim d’un mes.

3 Transcorreguts els terminis a què fan referència els apartats anteriors sense haver-se notificat resolució expressa, la part interessada pot entendre estimada la seva sol·licitud.

4 La resolució de la modificació per canvi de titularitat o per canvi de la denominació específica del centre es notifica a la part interessada, s’inscriu al Registre de Centres del Departament d’Ensenyament i es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

5 La resolució de la modificació per canvi de titularitat o per canvi de la denominació específica del centre té efectes immediats.

Capítol 4

De l’extinció de l’autorització

Article 14

Motius de l’extinció

L’autorització del centre s’extingeix per resolució administrativa que accepta el cessament d’activitats o per revocació expressa per part de l’Administració educativa.

Article 15

Cessament d’activitats

1 L’extinció de l’autorització per resolució administrativa que accepta el cessament d’activitats s’inicia a instància del titular i pot ser total o parcial quan només afecta algun dels ensenyaments que té autoritzats. Així mateix, es pot acordar que el cessament tingui efectes de forma progressiva.

2 El director o la directora dels serveis territorials, una vegada garantida l’escolarització de l’alumnat afectat, resol l’extinció de l’autorització. Aquesta extinció té efectes a l’inici del curs acadèmic següent.

3. En el cas dels centres acollits al règim de concert educatiu, l’extinció de l’autorització a instància de la titularitat ha de coincidir amb l’extinció del concert, llevat que hi hagi acord entre la titularitat i el Departament d’Ensenyament en avançar el cessament d’activitats una vegada garantida l’escolarització de l’alumnat afectat.

4 La resolució estableix la modalitat de cessament, total o parcial, i el seu abast temporal, es notifica a la titularitat i, si és aprovatòria, es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s’inscriu al Registre de Centres del Departament d’Ensenyament.

Article 16

Revocació de l’autorització

1 La revocació de l’autorització es produeix, amb la instrucció prèvia de l’expedient corresponent, en algun del supòsits següents:

a) Incomplir els requisits de l’autorització.

b) Interrompre el funcionament del centre durant un període de, com a mínim, un curs acadèmic o demorar dos anys la posada en funcionament del centre des que s’ha obtingut l’autorització.

c) No impartir els ensenyaments per als quals es va autoritzar el centre d’acord amb la normativa acadèmica vigent o incomplir les normes acadèmiques.

2 El director o la directora dels serveis territorials, abans d’incoar l’expedient corresponent, pot obrir un període d’informació prèvia amb la finalitat de conèixer les circumstàncies, donar un termini a la titularitat per esmenar l’incompliment de què es tracti i valorar la procedència o no d’iniciar el procediment.

3 El director o la directora dels serveis territorials ha de resoldre en el termini de tres mesos comptats des de l’inici de l’expedient. La resolució de revocació total de l’autorització del centre, que té efectes a l’inici del curs següent, pot establir la progressivitat dels efectes, per tal d’atendre l’escolarització de l’alumnat afectat.

La resolució es notifica a la titularitat i, si és de revocació de l’autorització, es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s’inscriu al Registre de Centres del Departament d’Ensenyament.

Capítol 5

Procediment de comunicació prèvia

Article 17

Tramitació

1 El titular d’un centre que imparteixi exclusivament ensenyaments no reglats de música o de dansa o ensenyaments postobligatoris que no condueixen a l’obtenció de títols o certificats amb validesa a tot l’Estat, d’acord amb el que el Govern estableixi per reglament, ha de presentar un document adreçat al director o la directora dels serveis territorials que contingui les dades relatives a la titularitat, ubicació, ensenyaments i data prevista per a l’inici de les activitats.

2 El document es presenta acompanyat d’una declaració responsable mitjançant la qual el titular declara que compleix els requisits exigits a la normativa vigent amb relació a la titularitat, la titulació acadèmica del professorat, la relació numèrica alumne-professor, les instal·lacions i el nombre de llocs escolars, que disposa de tota la documentació que ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment mentre duri la vigència de l’activitat.

La documentació acreditativa del contingut de la comunicació ha d’estar en tot moment a disposició de l’Administració educativa.

3 El titular, una vegada efectuada la comunicació, pot iniciar l’activitat en la data prevista a aquesta.

4 Els serveis territorials han de verificar durant els quatre mesos següents a la data de recepció de la comunicació la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Article 18

Inscripció i publicitat

1 Els serveis territorials insten la inscripció en el Registre de Centres, que assigna un codi al centre, i posen en coneixement de la titularitat el codi assignat.

2 Com a mínim amb caràcter anual, els serveis territorials donen publicitat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, dels centres que han iniciat l’activitat mitjançant el procediment de comunicació, amb indicació de les dades següents:

a) Titular.

b) Adreça.

c) Municipi.

d) Comarca.

e) Denominació del centre.

f) Codi assignat pel Registre de Centres educatius.

g) Relació dels ensenyaments que s’imparteixen i les capacitats màximes.

h) Data d’inici de l’activitat.

Article 19

Cessament d’activitats

1 El cessament d’activitats per decisió del titular s’ha de comunicar als serveis territorials.

2 El cessament d’activitats també es produeix si, amb la instrucció prèvia de l’expedient corresponent, s’acredita:

a) La inexactitud o falsedat en la declaració responsable, en relació amb les dades a què fa referència l’article 17.2, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer.

b) L’incompliment dels requisits exigits a la normativa mentre duri l’activitat.

c) La interrupció del funcionament durant un període de, com a mínim, un curs acadèmic o la demora de dos anys en la posada en funcionament des que es va efectuar la comunicació.

3 La direcció dels serveis territorials, abans d’incoar l’expedient corresponent, pot obrir un període d’informació prèvia amb la finalitat de conèixer les circumstàncies del cas concret, donar un termini al titular per esmenar l’incompliment de què es tracti i valorar la procedència o no d’iniciar el procediment.

4 El cessament d’activitats té efectes a la fi del curs escolar.

5 Els serveis territorials insten la inscripció al Registre de Centres Educatius i, amb caràcter anual com a mínim, han de donar publicitat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de la relació dels centres i ensenyaments que han cessat les seves activitats.

Disposicions addicionals

Primera

Tramitació electrònica

El Departament d’Ensenyament ha de dur a terme les actuacions necessàries per fer efectiva la tramitació electrònica dels procediments regulats en aquest Decret. La incorporació de mitjans telemàtics per a la tramitació dels procediments regulats per aquesta norma s’ha de fer efectiva atenent el grau de desenvolupament dels mitjans tècnics de què es disposi i la disponibilitat pressupostària.

Segona

Consorci d’Educació de Barcelona

Les referències fetes als serveis territorials s’han d’entendre fetes també en relació amb el Consorci d’Educació de Barcelona quan el centre afectat estigui al municipi de Barcelona.

Disposicions transitòries

Primera

Els expedients iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Decret es tramiten d’acord amb la normativa vigent en el moment en què es van iniciar. El titular del centre pot demanar que es continuï la tramitació segons les previsions d’aquest Decret.

Segona

La resolució favorable del projecte de centre aprovat d’acord amb el Decret 55/1994, de 8 de març, és vàlida durant els cinc anys següents a l’entrada en vigor d’aquest Decret, transcorreguts els quals, si no s’ha instat l’autorització, el Departament d’Ensenyament procedeix a arxivar l’expedient.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres educatius privats.

Es deroga l’article 29.2 del Decret 140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els Programes de Qualificació Professional Inicial.

Es deroguen els articles 3, 4, 5, 7, i 12 del Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa.

Es deroga l’article 2 del Decret 72/1994, de 6 d’abril, pel qual es regulen els centres de formació d’adults.

Es deroguen l’Ordre de 19 de juliol de 1994, per la qual s’estableix el règim d’autoritzacions de centres de formació d’adults, i l’Ordre de 17 d’octubre de 1995, que modifica l’anterior.

Es deroga l’Ordre de 5 de maig de 1993, per la qual es determina la tramitació per sol·licitar el reconeixement o l’autorització dels centres docents que imparteixen ensenyaments artístics.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 9 d’octubre de 2012

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

(12.277.058)

 

Amunt