Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Orden

 • Data del document 21/09/2012

 • Número del document EMO/0286/2012

 • Número de control 12269094

 • Organisme emissor Servicio de Empleo de Cataluña

  CVE CVE-DOGC-B-12269094-2012

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6227

 • Fecha 05/10/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 46367

Afectacions
Afectacions passives (4) Afectacions actives (1)
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDEN EMO/286/2012, de 21 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se abre la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones de formación de oferta dirigidas prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as que promueve el Servicio de Empleo de Cataluña para el año 2012 (FOAP 2012).


La formació d’oferta té com a finalitat oferir a treballadors/ores, prioritàriament als desocupats, una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral i afavorir així la productivitat i la competitivitat de les empreses, així com la qualificació i la promoció dels treballadors/ores de l’àmbit territorial català.

En la situació actual, el context socioeconòmic esdevé clau per a la definició de la intervenció en matèria d’ocupació, i requereix un conjunt de mesures que permetin oferir solucions ajustades i adequades al moment present. Així, les polítiques actives d’ocupació centren les seves activitats en un conjunt de programes i mesures d’orientació, ocupació i formació per tal de millorar l’accés a l’ocupació d’aquelles persones treballadores en situació d’atur sense prejudici de les ocupades.

En aquest sentit, l’Estratègia Espanyola per a l’Ocupació 2012-2014 situa com a element central i estratègic la millora i l’adequació de les competències professionals de les persones en relació amb el mercat de treball, així com l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2012-2020 té com a objectiu central millorar l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat de les empreses catalanes.

El programa FOAP, que regula la present Ordre, pretén donar compliment a alguns dels objectius fixats en l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2012-2020 (ECO), i s’enquadra en el Pla de desenvolupament de polítiques actives d’ocupació del SOC 2012-2013 (PDPA), dins les mesures CS2, M6, M16, M24, M32, M35, M36, M37, M40, M41, M42, M44, M48 de Formació per a l’ocupació adaptada a les necessitats de sectors i territoris.

El Servei d’Ocupació de Catalunya impulsarà, en el marc del model d’avaluació de les polítiques actives d’ocupació que es desenvolupen a Catalunya, l’avaluació d’implementació, impacte i econòmica de les actuacions que es duguin a terme en el marc d’aquesta Ordre.

En aquest marc conceptual i estratègic es defineixen les accions de formació d’oferta en àrees professionals prioritàries.

Per tal de donar resposta a les necessitats concretes que ha d’assolir la formació d’oferta i per extensió el Servei d’Ocupació de Catalunya, i tenint en compte que amb la publicació de la present Ordre queda derogada, a excepció del seu capítol IV, l’Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions relatives a la formació d’oferta per realitzar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, es publica un nou document normatiu que, si bé no canvia l’essència de les convocatòries anteriors, sí que produeix alguns canvis que cal destacar.

Enguany en la present convocatòria els beneficiaris són tant entitats de formació públiques o privades com administracions públiques d’àmbit local adscrites o vinculades amb competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació. Totes les entitats beneficiàries participaran sota els mateixos criteris de valoració i de concurrència competitiva.

Així mateix, i responent a les conclusions despreses de l’estudi de necessitats que de manera exhaustiva s’ha fet en els darrers mesos, les especialitats de les accions formatives han estat definides i prioritzades en relació amb l’estudi realitzat.

Per a aquesta Ordre, amb l’objectiu de garantir una oferta formativa diversa i suficient en el conjunt del territori, accessible als potencials candidats/es, i que respecti el principi d’equilibri territorial, s’ha creat un mapa d’unitats territorial/comarques que s’utilitza per a la distribució pressupostària i la concurrència.

El Decret 182/2010, de 23 de novembre, d’ordenació de la formació professional per a l’ocupació a Catalunya, té com a objecte la regulació de la formació professional per a l’ocupació a Catalunya i l’establiment de les seves modalitats i iniciatives de formació, així com el seu règim de funcionament i finançament i la seva estructura organitzativa i de participació.

La Llei 17/2002, de 5 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació del Servei d’Ocupació de Catalunya, atorga al Servei d’Ocupació de Catalunya com a objectius específics la gestió i la integració del conjunt d’actuacions i serveis ocupacionals per mantenir i fomentar l’ocupació estable i de qualitat i l’autoocupació; la prevenció i la reducció de la desocupació i la protecció de les persones desocupades tot fomentant i garantint la formació professional ocupacional i contínua; l’exercici de la intermediació en el mercat de treball, i també l’orientació professional i la readaptació professional permanent per assolir la millora de l’ocupació mitjançant la gestió, l’organització, la planificació, la programació, l’execució i l’avaluació eficients i eficaces del sistema ocupacional català, amb la finalitat d’assolir la millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores i una competitivitat més gran del teixit empresarial.

Vista la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral;

Vistos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006), que la desplega;

Vist el Capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Atesos el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol, de 2006, relatiu al Fons Social Europeu (FSE) (DOUE L210, de 31.7.2006); el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, d’11 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions generals relatives al FEDER, FSE i al Fons de cohesió (DOUE L210, de 31.7.2006); el Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre, pel qual es fixen normes de desplegament per al Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell (DOUE L 371/1, de 27.12.2006), i el Reglament (CE) núm. 800/2008, de 6 d’agost, de la Comissió (DOUE L 214/3, de 9.8.2008), pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d’exempció per categories);

Vista la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 (DOGC núm. 6075, de 27.2.2012);

Vista la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics (DOGC núm. 6094, de 23.3.2012);

En conseqüència, amb l’informe previ de l’Àrea Jurídica i de la Intervenció Delegada, amb la consulta prèvia del Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya, el Consell de Direcció del Departament d’Empresa i Ocupació, i havent informat el Consell Català de la Formació Professional, en ús de les facultats que em són conferides,

Ordeno:

Article 1

Objecte

1.1 Aquesta Ordre té per objecte:

Establir les bases reguladores de les subvencions destinades a impulsar les accions formatives de formació d’oferta en àrees professionals prioritàries.

Obrir la convocatòria corresponent a l’any 2012 per a la presentació de sol·licituds per realitzar accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades. Per a aquesta convocatòria es poden programar les especialitats del Fitxer català d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunya que consten a l’annex 2.

1.2 Aquestes accions es regulen per les bases contingudes a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 2

Aplicació pressupostària i import convocat

2.1 L’import màxim destinat a l’atorgament de les subvencions és de 40.000.000 €.

D’acord amb l’estructura econòmica del pressupost del Servei d’Ocupació de Catalunya per al 2012, les partides pressupostàries són les següents:

Entitat beneficiària

Partida pressupostària 2012

Empreses

6204D/470.0006.04/331F/0000

Entitats sense ànim de lucre

6204D/482.0018.04/331F/0000

Fundacions

6204D/481.0001.04/331F/0000

Entitats locals (EELL)

6204D/460.0014.02/331F/0000

Centrals sindicals

6204D/484.0001.04/331F/0000

Altres ens dependents EELL

6204D/469.0001.04/331F/0000

Un cop es resolgui la concurrència competitiva corresponent a aquesta convocatòria es faran els tràmits corresponents per redistribuir els crèdits entre les partides pressupostàries per tal d’imputar correctament els beneficiaris de les subvencions a l’estructura econòmica del pressupost del Servei d’Ocupació de Catalunya per al 2012.

2.2 Aquest import es pot ampliar mitjançant resolució del/de la director/a del Servei d’Ocupació de Catalunya.

2.3 En el supòsit que una vegada resolta una convocatòria no s’hagués exhaurit l’import màxim destinat, s’hagin produït renúncies i/o revocacions, o bé el Servei d’Ocupació de Catalunya obtingués fons, es podran assignar nous atorgaments d’accions formatives que no van obtenir subvenció perquè s’havia exhaurit el pressupost disponible i que compleixin els requisits per obtenir la subvenció que disposa aquesta convocatòria.

2.4 L’atorgament d’aquestes subvencions estarà condicionat a l’existència de disponibilitat pressupostària per a aquesta finalitat.

2.5 Dotació del pressupost inicial per a cada unitat territorial/comarca i àrea professional.

Les bases de distribució del pressupost i del procés de concurrència, en el marc de la convocatòria de formació d’oferta, pretenen donar una resposta proporcionada a les necessitats formatives detectades així com a les expectatives dels/de les alumnes, sota el principi general d’equilibri territorial tot fomentant la qualificació dels/de les participants en la formació.

Les unitats territorials s’han creat puntualment per a aquesta Ordre amb l’objectiu de garantir una oferta formativa que sigui diversa i suficient en el conjunt del territori, accessible als potencials candidats/es, i que respecti el principi d’equilibri territorial.

2.5.1 La distribució del pressupost parteix d’una dotació pressupostària inicial per a cada comarca/unitat territorial de forma proporcional a l’atur registrat en cadascuna (calculat segons la mitjana de l’atur registrat dels 12 mesos de l’any 2011 sobre el total de Catalunya). Sobre aquesta dotació inicial s’efectuarà una reserva prèvia d’un 4,5%, que posteriorment s’utilitzarà per finalitzar certificats de professionalitat associats al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (regulats pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener). De la resta del pressupost, un 25% es destinarà inicialment per a les àrees formatives compreses en les famílies ADG (Administració i gestió) i IFC (Informàtica i comunicacions) i un 75% per a la resta d’àrees formatives.

2.5.2 Posteriorment, el pressupost es distribuirà per a cadascuna de les àrees que hagin estat sol·licitades en la comarca/unitat territorial, de forma proporcional a la prioritat de cada àrea en la detecció de necessitats formatives efectuada pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

El resultat d’aquestes operacions serà assignar, per a cada unitat territorial/comarca i àrea professional, l’import inicial a distribuir.

2.6 Procés de concurrència.

2.6.1 Es procedirà a valorar les sol·licituds seguint els criteris de concurrència establerts en la base 12 d’aquesta Ordre i es proposaran els atorgaments, per a cada comarca/unitat territorial, d’acord amb les puntuacions obtingudes i amb la limitació del pressupost disponible en cada àrea professional.

2.6.2 El procés anterior de casar l’oferta de formació i el pressupost disponible podrà donar lloc a romanents de pressupost. Aquests romanents s’atorgaran en el marc de la comarca/unitat territorial, preferentment per diversificar l’oferta en àrees formatives (també segons la seva prioritat) i per finalitzar itineraris formatius de certificats de professionalitat atorgats de forma incompleta. Aquest darrer exercici es veurà també reforçat per l’aplicació de la reserva de pressupost que inicialment s’havia fet amb aquest objectiu.

2.6.3 Si després del procés anterior encara resten romanents en determinades comarques/unitats territorials, es continuarà el procés de concurrència competitiva a nivell de demarcació territorial, segons puntuació de les sol·licituds i atenent el pes específic de cada comarca sobre l’atur registrat. I finalment, un procés de concurrència a nivell de Catalunya, si fos necessari.

2.7 Els ajuts concedits són cofinançats pel Fons Social Europeu, amb l’aportació del 50% dels costos, mitjançant el Programa operatiu de competitivitat regional i ocupació de Catalunya núm. 2007ES052PO007 o mitjançant el Programa operatiu pluriregional d’adaptabilitat i ocupació núm. 2007ES05PO001, per al període 2007-2013.

Article 3

Termini de presentació de les sol·licituds

3.1 El termini màxim de presentació de les sol·licituds serà el 15 d’octubre de 2012.

3.2. Les entitats que vulguin impartir accions formatives vinculades a les especialitats detallades a l’annex 2 han d’estar homologades en el moment que es publiqui la convocatòria. En cas que no ho estiguin, només es tindran en compte per a la present convocatòria les entitats que hagin registrat la sol·licitud d’homologació com a molt tard 15 dies abans de la publicació.

La resolució de l’homologació serà prèvia a la resolució d’atorgament o denegació de la subvenció.

Article 4

Terminis d’execució de les accions subvencionables

Els centres i les entitats beneficiàries han de programar l’inici de les accions formatives (compostes per diferents actuacions formatives) amb un calendari que diferenciï els períodes d’execució en diferents mensualitats que permeti obtenir una oferta diversificada en el temps.

Les accions formatives es poden iniciar com a màxim el 30 de desembre de 2012 i amb l’inici d’alguna de les actuacions abans d’aquesta data, o el mateix dia, es donarà per iniciat l’expedient atorgat.

La data màxima de finalització és el 31 de juliol de 2013.

El/la director/a del Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant resolució, podrà autoritzar de manera excepcional períodes d’execució diferents, per causa no imputable a l’entitat o per causa degudament justificada o de força major.

Les pràctiques de perfeccionament professional s’han de realitzar dins dels terminis màxims per a la realització de les accions formatives que estableix cada convocatòria i s’han de programar en finalitzar el període d’execució de l’acció formativa, i en els terminis que indica la present convocatòria.

Article 5

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

5.1 El procediment de concessió d’aquestes subvencions és la concurrència competitiva.

5.2 L’entitat interessada adreçarà la sol·licitud al/a la director/a del Servei d’Ocupació de Catalunya . El/la director/a de la Xarxa ocupacional, a proposta de la persona titular de la Direcció Territorial, emetrà la corresponent resolució d’atorgament o denegació en el termini màxim de dos mesos des de la data en què hagi finalitzat el període de sol·licitud.

5.3 La resolució s’ha de notificar a l’entitat sol·licitant d’acord amb el que estableixen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article 56 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

5.4 Contra la resolució d’atorgament, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant de la secretària d’Ocupació i Relacions Laborals en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació o 3 mesos des de la finalització del termini per resoldre i notificar sense que s’hagi produït resolució expressa.

Article 6

Revisió i variacions en la destinació de la subvenció

6.1 Hi ha la possibilitat de revisar les subvencions ja concedides i modificar-ne la resolució d’atorgament en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.

6.2 D’acord amb l’article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l’obtenció concurrent d’altres subvencions fora dels casos permesos en les normes reguladores, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió, en els termes establerts en la normativa reguladora de la subvenció.

Article 7

Publicitat de la concessió de les subvencions concedides

El Servei d’Ocupació de Catalunya donarà publicitat de l’atorgament de les subvencions mitjançant la seva publicació al DOGC i indicarà la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari, la quantitat concedida i les finalitats de la subvenció.

Disposició addicional

Règim jurídic

En tot el que no estigui previst en les bases reguladores, es procedirà d’acord amb el que estableix el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i modificat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament general de subvencions en tot el que tingui consideració de bàsic.

La normativa reguladora d’aquesta Ordre és:

El Decret 182/2010, de 23 de novembre, d’ordenació de la formació professional per a l’ocupació de Catalunya (DOGC núm. 5764, de 26.11.2010).

La Resolució de 12 de març de 2010 del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la qual s’estableix el procediment per a la inclusió de noves especialitats en el fitxer d’especialitats formatives (BOE núm. 72, de 24.3.2010).

El capítol IV de l’Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions relatives a la formació d’oferta per realitzar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 5171, d’11.7.2008).

Vist el Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació.

Vista l’Ordre TAS/718/2008, de 7 de març, per la qual es desplega el Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació en matèria de formació d’oferta i s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament, i l’Ordre ESS/1726/2012, de 2 d’agost, que la modifica.

L’Ordre TRE/395/2008, d’1 d’agost, per la qual s’estableix el règim de justificació econòmica de les subvencions previstes en els programes de polítiques actives d’ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 5197, de 19.8.2008), modificada per l’Ordre TRE/260/2009, de 15 de maig (DOGC núm. 5386, de 25.5.2009).

L’Ordre TRE/349/2008, de 9 de juliol, per la qual es regula el règim d’ajuts i beques a les persones treballadores en situació d’atur i empreses establert en matèria de formació d’oferta (DOGC núm. 5176, de 18.7.2008), modificada per l’Ordre TRE/396/2009, de 2 de setembre (DOGC núm. 5463, de 14.9.2009).

L’Ordre TIN/2965/2008, de 14 d’octubre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2007-2013 (BOE núm. 252, de 18.10.2008), modificada per l’Ordre TIN/788/2009, de 25 de març (BOE núm. 79, d’1.4.2009).

La Resolució TRE/3767/2009, de 30 de novembre, per la qual es publica el qüestionari d’avaluació de la qualitat de les accions formatives adreçades prioritàriament a persones treballadores en situació d’atur que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 5545, de 14.1.2010), modificada per la Resolució TRE/3713/2010, de 8 d’octubre.

El Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat (BOE núm. 27, de 31.1.2008), modificat pel Reial decret 1675/2010, de 10 de desembre (BOE núm. 318, de 31.12.2010).

El Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relatiu al Fons Social Europeu (FSE) (DOUE L210, de 31.7.2006); parcialment modificat pel Reglament (CE) núm. 396/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 6 de maig de 2009.

El Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, d’11 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions generals relatives al FEDER, FSE i al Fons de cohesió (DOUE L210, de 31.7.2006); modificat pel Reglament (UE) núm. 539/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de juny, pel Reglament (UE) núm. 1310/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre, i pel Reglament (UE) núm. 1311/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre.

El Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre, pel qual es fixen normes de desplegament per al Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell (DOUE L 371/1, de 27.12.2006), modificat pel Reglament (CE) núm. 846/2009 de la Comissió, d’1 de setembre de 2009, pel Reglament (CE) núm. 832/2010, de 27 de setembre, i pel Reglament (CE) núm. 1236/2011, de 29 de novembre de 2011.

Disposició transitòria primera

D’acord amb la disposició transitòria cinquena dels reials decrets que deroguen els certificats de professionalitat que es relacionen a l’annex 9, les entitats que estiguin homologades en algun d’aquest certificats de professionalitat derogats es consideraran homologades de manera provisional en els certificats de professionalitat equivalents per a la impartició de les accions formatives corresponents a aquesta convocatòria. En la resolució d’atorgament de la subvenció restarà implícita l’autorització del Servei d’Ocupació de Catalunya per a la impartició d’aquests nous certificats de professionalitat.

La relació de certificats de professionalitat derogats, l’equivalència amb els nous certificats, els reials decrets reguladors i la seva data de publicació s’adjunten a l’annex 9 d’aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Es deroga l’Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions relatives a la formació d’oferta per realitzar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, excepte el capítol IV, relatiu al Fitxer d’especialitats formatives i registre de centres i entitats de formació.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 21 de setembre de 2012

F. Xavier Mena

Conseller d’Empresa i Ocupació

Annex I

Bases reguladores

Base 1

Objecte

S’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a la realització d’accions formatives en àrees professionals prioritàries, adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades. Per a aquesta convocatòria es poden programar les especialitats del Fitxer català d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunya que consten a l’annex 2, on també es detalla alguna condició particular d’especialitats amb regulació específica.

Base 2

Definicions

Als efectes del que preveu aquesta Ordre i en el marc d’aquesta convocatòria, es defineixen els conceptes següents:

Acció formativa: acció adreçada a l’adquisició i/o millora de les competències i les qualificacions professionals, amb objectius, continguts i durada propis.

Alumne/a amb avaluació positiva: alumne/a que ha assistit almenys al 75% de l’acció formativa i ha obtingut l’avaluació d’apte.

Tot l’alumnat per poder ser avaluat ha de finalitzar la corresponent unitat formativa/mòdul formatiu dins de l’acció formativa.

Alumnes atorgats: nombre d’alumnes que indica la resolució d’atorgament i que multiplicat per les hores de l’acció formativa i pel preu hora de l’especialitat estableix l’import total de la subvenció concedida a l’entitat beneficiària.

Certificat de professionalitat: instrument d’acreditació oficial de les qualificacions professionals en l’àmbit de l’Administració laboral, que acredita la capacitació per al desenvolupament d’una activitat laboral amb significació per a l’ocupació i assegura la formació necessària per a la seva adquisició, en el marc del subsistema de la formació professional per a l’ocupació.

Competències: capacitat de dur a terme activitats en una professió o en un lloc de treball, segons les normes exigides pel sector.

Especialitat formativa: agrupació de continguts, competències professionals i especificacions tècniques que respon a un conjunt d’activitats de treball emmarcades en una fase del procés de producció i amb funcions afins. L’especialitat formativa serveix com a referent per a la programació d’accions en el marc del subsistema de formació professional per a l’ocupació. Les especialitats formatives poden estar dirigides a l’obtenció de certificats de professionalitat.

Fitxer català d’especialitats formatives: repertori d’especialitats formatives que servirà de base per a la programació de les accions formatives i plans de formació que es desenvolupin a Catalunya.

Formació complementària: mòdul formatiu obligatori (codificat amb les sigles FCO) que és de realització obligatòria de cada alumne/a dins del seu itinerari formatiu.

Formador intern: formadors contractats fixos o eventuals.

Formador extern o servei extern docent: formadors professionals treballadors per compte propi, formadors que presten serveis i presenten minuta o la contractació amb una entitat especialitzada en la matèria per a impartir, sigui parcial o total, la docència de l’acció formativa.

Itinerari: conjunt concatenat d’accions formatives que permeten completar la qualificació professional o millorar l’ocupabilitat de les persones treballadores tant desocupades com ocupades, dins les diferents ocupacions. Per certificats de professionalitat, constituirà el conjunt de mòduls formatius i unitats formatives que conformen la formació adreçada a un mateix alumne/a o grup classe. Per especialitats no conduents a certificats de professionalitat, l’acció formativa coincidirà amb l’itinerari.

Mòdul formatiu: bloc coherent de formació associat a cadascuna de les unitats de competència que configuren la qualificació acreditada mitjançant el certificat de professionalitat. Cada mòdul inclou les dades d’identificació, les especificacions de la formació i els paràmetres del context formatiu per impartir-lo. També s’entendran com a mòduls formatius els mòduls de pràctiques i el mòdul de formació complementària.

Mòdul de formació pràctica en centres de treball: mòdul de formació de caire pràctic obligatori per la obtenció del certificat de professionalitat, sempre l’alumnat no concorri en una de les causes d’exempció. No correspon a cap unitat de competències i es realitza un cop superats la resta de mòduls.

Personal de suport: el personal directiu i administratiu estrictament necessaris per a la preparació, gestió i execució de l’acció formativa.

Unitat de competència: la unitat mínima acreditable i acumulable per obtenir un certificat de professionalitat que té equivalència amb el sistema de formació professional de l’àmbit educatiu. La competència s’acredita per superació de la formació associada o per superació d’un procés d’acreditació. Normalment correspon als mòduls formatius que componen un itinerari de certificat de professionalitat.

Unitat formativa: subdivisió dels mòduls formatius dels certificats de professionalitat que es recolliran en el fitxer d’especialitats formatives. És la unitat mínima avaluable en què es divideixen alguns mòduls formatius. La superació de totes les unitats formatives definides pel mòdul, sempre que el participant cursi de forma consecutiva al menys una unitat formativa per any, donarà dret a la certificació de mòdul formatiu i a l’acreditació de la unitat de competència corresponent. Cada unitat formativa inclou les dades d’identificació, capacitat, criteris d’avaluació i continguts.

Tutor/a de pràctiques: és la persona encarregada d’estructurar, desenvolupar les pràctiques en empresa, serà la responsable d’acordar amb l’empresa el contingut formatiu d’aquestes i de realitzar juntament amb el tutor/a nomenat per l’empresa, el seguiment i l’avaluació dels/de les alumnes.

Unitat territorial: unitat que defineix l’àmbit territorial de distribució pressupostària inicial i on es duran a terme les primeres fases de la concurrència competitiva. Aquestes unitats s’han creat puntualment per a aquesta Ordre amb l’objectiu de garantir una oferta formativa que sigui diversa i suficient en el conjunt del territori, accessible als potencials candidats i candidates, i que respecti el principi d’equilibri territorial.

Base 3

Entitats beneficiàries

Podran accedir a les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats de formació públiques o privades inscrites al registre de centres i entitats de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya.

També podran accedir a les subvencions previstes en aquesta Ordre les administracions públiques d’àmbit local i les entitats que hi estiguin adscrites o vinculades amb competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, inscrites al registre de centres i entitats de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya.

D’acord amb l’article 11.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, quan el beneficiari de la subvenció sigui una persona jurídica, els membres associats d’aquesta que es comprometin a executar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la concessió en nom i per compte dels primers tindran igualment la condició de beneficiaris, sempre que en reuneixin els requisits exigits. En aquests casos caldrà adjuntar un conveni on es determini de forma clara les funcions de cadascun dels membres associats en relació amb la subvenció i les seves relacions així com els drets i obligacions i responsabilitats de cadascuna.

Base 4

Requisits de les entitats beneficiàries i forma d’acreditar-los

4.1 Requisits per obtenir la condició de beneficiàries.

a) Estar donades d’alta en el Registre de centres i entitats de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya i tenir homologada l’especialitat formativa en l’adreça en la qual vulguin impartir la formació, o haver presentat la sol·licitud d’homologació abans de la publicació de la convocatòria.

b) Donar ocupació, en el cas d’empreses públiques o privades amb 50 treballadors/ores o més, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb disminució sobre el nombre total de treballadors/ores de l’entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d’acord amb el que disposen l’article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració dels disminuïts (BOE núm. 103, de 30.4.1982), el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril (BOE núm. 94, de 20.4.2005), el Decret 246/2000, de 24 de juliol (DOGC núm. 3196, de 2.2.2000).

c) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.

d) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

e) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

f) No haver estat sancionats/ades, en resolució ferma en els últims 3 anys, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball en els últims 5 anys, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

g) Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

h) Complir amb l’obligació, d’acord amb els agents socials, d’indicar els mitjans que utilitzen per a prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’intervenir-hi en llurs centres de treball, d’acord amb la disposició addicional setena de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret a les dones a eradicar la violència masclista que afegeix un nou apartat 7.

i) Complir les obligacions i/o no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

j) Complir amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors/ores, aquestes hauran d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla d’igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre homes i dones.

k) Disposar dels mitjans tècnics, humans i materials necessaris per realitzar funcions de programació, coordinació i control intern de l’acció formativa.

l) Disposar del document acreditatiu de l’entitat que imparteixi la formació de la solidesa de l’immoble o immobles on s’impartiran les accions, expedit/s i visat/s a partir del 2008.

m) Disposar del document acreditatiu de la inscripció de l’entitat al registre administratiu corresponent, per a especialitats que tenen regulació especifica (com per exemple: vigilant de seguretat, monitor de lleure).

n) Disposar de l’escriptura de constitució de la societat i inscripció dels seus estatuts en el Registre Mercantil o en el registre corresponent.

o) Disposar de facultats de representació de la empresa, d’acord amb la corresponent escriptura notarial inscrita en el Registre Mercantil o en el registre corresponent, si escau.

p) Complir els requisits específics que es determinen en aquesta Ordre i complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-les.

4.2 El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant les declaracions responsables signades pel representant de l’entitat sol·licitant que estan incloses al document de la sol·licitud. Les entitats subcontractades també ho acreditaran mitjançant els documents adjunts a la sol·licitud.

Base 5

Destinataris/àries de la formació

5.1 Les accions de formació que es regulen en aquesta Ordre s’adrecen prioritàriament a persones treballadores en situació d’atur demandants d’ocupació, sens perjudici de la participació de persones treballadores ocupades. La participació de persones treballadores en situació d’atur ha de ser, com a mínim, del 80%.

5.2 Les persones destinatàries de la formació han de complir els requisits previs següents:

Estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya abans d’iniciar l’acció formativa, tant si són persones treballadores, en situació d’atur, o ocupades. La consideració de treballador/a ocupat/ada o desocupat/ada està determinada per la situació laboral en què es trobi en el moment d’iniciar l’acció formativa.

Complir amb els requisits dels/de les alumnes que estableixi en el programa de l’especialitat formativa o bé el reial decret que reguli el certificat de professionalitat en què s’hagi d’inscriure. Les entitats beneficiàries tindran l’obligació de comprovar aquests requisits abans d’incorporar les persones candidates a les accions formatives.

5.3 Des del Servei d’Ocupació de Catalunya es fomentarà la participació d’alumnes que presentin major dificultat en la incorporació al mercat de treball i la igualtat d’oportunitats home-dona envers l’ocupació.

Es considera prioritària la participació en les accions formatives de les persones en situació de desocupació amb les característiques següents:

Joves menors de 30 anys amb baixa qualificació.

Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat sociolaboral (persones amb discapacitat, majors de 45 anys, aturats de llarga durada).

Persones que no cobren prestació per desocupació o no en tinguin dret.

Base 6

Drets dels/de les alumnes

6.1 La participació com a alumne/a en qualsevol activitat formativa de les regulades en la present Ordre serà absolutament gratuïta, i queda expressament prohibida l’exigència de qualsevol tipus de contraprestació, aval o pagament de quantitat per cap concepte.

6.2 Els i les alumnes, en el moment de la informació i inscripció, tenen dret a conèixer el programa, si l’acció formativa està regulada o no pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, el contingut, la durada, el calendari del curs i, si escau, la programació de pràctiques no laborals de perfeccionament professional en empreses.

6.3 Els/les alumnes que assisteixin a accions formatives han de tenir coberts els riscos d’accidents personals que es puguin produir com a conseqüència de l’assistència a les accions formatives, així com el risc in itinere, incloent-hi la realització de pràctiques professionals no laborals en centres de treball o empreses diferents a l’entitat de formació així com les visites didàctiques.

Base 7

Ajuts i beques

Els/les alumnes en situació d’atur que participin a les accions formatives regulades en aquesta Ordre podran percebre beques per a persones amb discapacitat o ajuts de transport, manutenció, allotjament i conciliació, regulats a l’Ordre TRE/349/2008, de 9 de juliol, modificada per l’Ordre TRE/396/2009, de 2 de setembre.

Base 8

Obligacions dels/de les alumnes

8.1 Els i les alumnes participants han de complir les obligacions següents:

a) Assistir a les accions formatives i seguir-les amb aprofitament. Així com les pràctiques de perfeccionament professional en empresa o el mòdul de pràctiques del certificat de professionalitat.

b) Signar el document "Fitxa de l’alumne/a" on s’inclou l’autorització al Servei d’Ocupació de Catalunya per a què aquest pugui realitzar les comprovacions necessàries, a efectes de consultar la seva vida laboral i cotitzacions a la Seguretat Social amb la finalitat de comprovar el nivell d’inserció quantitativa i qualitativa de l’acció formativa.

c) Col·laborar en les tasques d’avaluació de la formació professional per l’ocupació, emplenant el qüestionari d’avaluació que els faciliti l’entitat.

8.2 L’incompliment de l’obligació d’assistir a les accions formatives pot suposar l’exclusió de l’acció, a proposta de l’entitat de formació. A criteri del responsable del curs consensuat amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, és causa d’exclusió:

a) El fet de tenir més de tres faltes d’assistència sense justificar en un mes.

b) No seguir el curs amb aprofitament.

c) Dificultar l’aprofitament o el desenvolupament normal de l’acció formativa.

8.3 En els casos en què es produeixin les causes per l’exclusió d’un/a alumne/a d’una acció formativa, la persona responsable de l’entitat de formació ha d’informar l’alumne/a de la seva exclusió mitjançant un escrit motivat, notificat per correu certificat amb acusament de recepció, i simultàniament, ha de traslladar al Servei Territorial del Servei d’Ocupació de Catalunya competent en el seguiment de les accions, un informe de l’exclusió de l’alumne/a, amb una còpia on es faci constar les circumstàncies que comporten aquesta exclusió.

8.4 Si l’alumne/a no està d’acord amb l’exclusió pot presentar un escrit de queixa, en el termini màxim de 3 dies hàbils a partir de la recepció de la notificació de l’exclusió, davant del/de la cap del Servei Territorial a què correspongui el seguiment de les accions, el qual ha d’emetre una resolució expressa en el termini màxim de 10 dies, acceptant-la o denegant-la, prèvia valoració i verificació dels fets exposats per ambdues parts. Aquesta resolució s’ha de notificar a l’alumne/a i a l’entitat.

8.5 L’alumne/a que, per qualsevol causa, s’absenti per un període superior a tres dies lectius dins del mateix mes, disposa com a termini màxim per notificar la causa que motiva la seva inassistència el tercer dia lectiu d’absència. La notificació esmentada l’ha de dirigir a l’entitat organitzadora de l’acció i pel mitjà més àgil, sense perjudici de la posterior acreditació documental de la justificació.

8.6 En cas de baixa d’un/a alumne/a un cop iniciada l’acció formativa, aquest/a no podrà accedir a una nova acció per un període de 6 mesos des de l’abandonament, llevat que la baixa es produeixi per causes mèdiques, baixa per col·locació o trasllat de domicili a una distància superior a 200 km, respecte a la població on es realitza l’acció formativa. Aquestes causes hauran d’estar degudament justificades.

Base 9

Accions subvencionables

Les subvencions regulades en aquesta Ordre es poden destinar a les següents accions formatives:

a) Les accions formatives adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat publicats al BOE a partir del setembre de 2008 i regulats pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener.

Cada certificat de professionalitat està regulat per un Reial Decret que especifica les unitats de competència que el composa, mòduls formatius i unitats formatives, i tots els requisits respecte instal·lacions, dotació, equipaments, formadors/ores, perfil de l’alumne/a i avaluacions.

La formació mínima a programar per part de les entitats ha de correspondre a mòduls de formació complets.

Quan es programin tots els mòduls formatius que composen un certificat de professionalitat complet s’haurà de programar obligatòriament el mòdul de formació pràctica en el centre de treball assegurant com a mínim les places per tal que tots els/les alumnes que superin tots els mòduls finalitzin el certificat de professionalitat.

b) Les accions formatives associades a altres especialitats formatives vinculades al Fitxer d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunya.

El contingut formatiu així com els requisits respecte instal·lacions, dotació, equipaments, formadors/ores, perfil de l’alumne/a i avaluacions son els contemplats al programa de cada especialitat formativa o en els reial decrets corresponents en el cas dels certificats de professionalitat publicats abans de setembre de 2008.

Es prioritzaran les noves especialitats associades al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNQP) i les accions formatives que formin part dels Certificats de professionalitat vinculats a CNQP.

9.1 Requisits de les accions formatives.

Totes les accions formatives han de complir obligatòriament els requisits del programa formatiu de cada especialitat a què pertanyen, així com també les condicions generals d’execució establertes en aquesta Ordre.

El programa de cada acció formativa es pot consultar a la xarxa telemàtica del Servei d’Ocupació de Catalunya:

http://www.oficinadetreball.cat/socfuncions/IniciCercadorEspecialitats.do?idiomaNavegacio=ca

El contingut d’aquest programa no pot ser objecte de modificació per l’entitat.

Si la formació associada a una especialitat està regulada per una altra administració competent a Catalunya, és necessari el reconeixement d’aquesta en el sentit que disposi la seva normativa sectorial.

Les entitats interessades en impartir accions formatives han de disposar dels drets legals necessaris per a utilitzar tots els programes informàtics que es faran servir a la formació. S’han de fer totalment responsables de la correcta gestió dels drets legals del material informàtic elaborat totalment o parcialment per altres. El Servei d’Ocupació de Catalunya es reserva el dret de comprovar el compliment d’aquesta obligació.

Totes les accions formatives han d’incloure la impartició obligatòria del mòdul de formació complementària FCO003 de 10 hores relatiu a la inserció laboral, sensibilització mediambiental, i igualtat de gènere; i els mòduls de prevenció de riscos laborals FCOS01 de 10 hores o el FCOS02 de 30 hores segons s’estableixi des del Servei d’Ocupació de Catalunya, llevat que el programa formatiu de l’especialitat el contempli, en aquest cas s’ha d’impartir el mòdul específic del mateix programa.

El contingut d’aquests mòduls es pot consultar a la xarxa telemàtica del Servei d’Ocupació de Catalunya, en l’enllaç següent:

http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/formacio/formacio_modul_insercio_laboral

L’entitat ha de lliurar aquesta informació a l’alumne/a.

Base 10

Sol·licitud de les subvencions

10.1 Els formularis de sol·licitud estan disponibles al web de l’Oficina de Gestió Empresarial, dins de l’apartat d’ajuts i subvencions (http://www.gencat.cat/oge), a l’Oficina Virtual de Tràmits (http://www.gencat.cat/ovt), a l’apartat de Formularis i Documents del web del Departament d’Empresa i Ocupació (http://www.gencat.cat/empresaiocupacio), a l’aplicatiu informàtic de Gestió d’Accions (GIA) i al web www.oficinadetreball.cat.

Així mateix, estan disponibles tots els enllaços en el web del Servei d’Ocupació de Catalunya, http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/home.html.

10.2 Documents a presentar.

a) Sol·licitud de subvenció per a accions formatives de FOAP 2012, que inclou les declaracions responsables de complir els requisits que detalla la base 4 d’aquesta Ordre (G146NFO-329), i que inclou la declaració de l’existència o no d’altres subvencions o ajuts.

b) En el cas de canvi de dades o si és el primer cop que se sol·licita un ajut o subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya o a la Generalitat, sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors particulars (2 exemplars), que està disponible al Departament d’Economia i Coneixement (http://www20.gencat.cat/docs/economia/Documents/Arxius/doc_92922561_1.pdf).

c) Informació detallada de l’especialitat formativa (G146NFO-305), que ha d’incloure els criteris de selecció i avaluació dels/de les alumnes, la metodologia formativa, així com la descripció de la preparació i execució de les pràctiques no laborals en empresa i de perfeccionament professional, si s’escau.

d) Aquelles entitats que tinguin centres sense cap atorgament en els dos últims exercicis han de presentar el document "Declaració per l’entitat de l’experiència dels experts/es i experiència del centre per impartir la formació" (G146NFO-327).

e) Quan les sol·licituds siguin presentades en format paper i no en línia (mitjançant l’aplicació informàtica de gestió de les accions), s’ha de presentar la Fitxa d’acció formativa (G146NFO-211), que en el cas de subcontractar la docència, inclou les dades de l’entitat que facilitin els docents.

f) Document de declaració de comptabilitat separada en què l’entitat beneficiària indiqui com realitzarà la identificació dels documents comptables vinculats a l’acció subvencionada, a efectes del compliment de l’obligació de portar una comptabilitat separada o específica establerta a l’apartat l de la base 5. Aquest document es troba al web d’Empresa i Ocupació, formularis i documents, àmbit d’Ocupació, Impresos administratius, Servei d’Ocupació de Catalunya (G146NIA-177).

g) Les entitats que subcontractin la docència han d’aportar el contracte o conveni de col·laboració d’acord amb els continguts mínims establerts a la base 13.4 d’aquesta Ordre. Si el contracte o conveni no està encara signat per les dues parts, en espera de l’atorgament de la subvenció, es pot presentar un preacord o document proforma, amb els mateixos continguts mínims, per tal que el Servei d’Ocupació de Catalunya el pugui valorar.

A més a més, també hauran de presentar el document G146NFO-328, Declaracions responsables de l’empresa subcontractada per realitzar la docència.

h) En cas d’empreses associades, agremiades o vinculades a l’entitat sol·licitant, s’ha de presentar un conveni que determini el paper que desenvoluparà cadascuna de les empreses associades en relació amb la subvenció i les seves relacions així com els drets i obligacions i responsabilitats de cadascuna.

A més, també hauran de presentar el document de G146NFO-326, Declaracions responsables per a entitats agremiades, vinculades o associades.

i) Document de distribució de les accions formatives i espais formatius en format Excel on constin els camps següents: nom de l’acció, data inici prevista, data de fi previst, horari i espais formatius i dies setmanals d’utilització.

10.3 La presentació de les declaracions responsables faculta l’Administració per fer les comprovacions necessàries per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades.

10.4 La signatura del formulari de sol·licitud comporta l’autorització al Servei d’Ocupació de Catalunya per obtenir les dades relatives al DNI del representant legal del centre i del CIF de l’entitat sol·licitant, del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya i d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. Si la persona sol·licitant denega expressament l’autorització esmentada, mitjançant el formulari de sol·licitud, haurà d’aportar el certificat o els certificats acreditatius corresponents.

10.5 La data de presentació de la sol·licitud que es tindrà en compte a efectes de termini serà la de l’entrada de la sol·licitud al registre corresponent, i no la de la mecanització a l’aplicatiu informàtic de gestió de les accions.

10.6 Les entitats que tinguin negociada amb l’Administració el pagament d’algun impost per autorització expressa d’una pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial, cal que aportin documentació acreditativa d’aquesta prerrogativa especial.

10.7 Lloc de presentació.

Les entitats interessades han de presentar la sol·licitud mitjançant l’aplicació informàtica del Servei d’Ocupació de Catalunya (GIA: Gestió Integrada d’Accions) disponible a la web del Servei d’Ocupació de Catalunya: www.oficinadetreball.gencat.cat. Aquestes sol·licituds s’han d’adreçar al/a la director/a del Servei d’Ocupació de Catalunya.

L’original i una còpia s’han de presentar en suport paper juntament amb la documentació detallada a l’apartat 10.2 d’aquesta base. Es pot presentar a la xarxa d’oficines de Gestió Empresarial (OGE), que es pot consultar a la pàgina web http://www.gencat.cat/oge/oficina/xarxa/index.html i al registre dels serveis territorials del Servei d’Ocupació de Catalunya a què correspongui la seu social de l’entitat. Les adreces són les següents:

Direcció Territorial de Barcelona: c. Llull, 297, 08019 Barcelona.

Direcció Territorial de Girona: plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.

Direcció Territorial de Lleida: c. General Britos, 3, 25007 Lleida.

Direcció Territorial de Tarragona: c. Pompeu Fabra, 1, 43004 Tarragona.

Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a les Terres de l’Ebre: c. de la Rosa, 9, 43500 Tortosa.

Així mateix, es poden presentar les sol·licituds per qualsevol dels procediments administratius que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Base 11

Procediment de concessió i resolució

11.1 El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.

La instrucció del procediment de concessió de les subvencions correspon als/a les directors/ores territorials del Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant els seus serveis territorials.

11.2 L’entitat interessada ha d’adreçar la sol·licitud al/a la director/a del Servei d’Ocupació de Catalunya. Una vegada registrada es verificarà que reuneix els requisits i les condicions per accedir a aquestes subvencions.

11.3 Si la sol·licitud no compleix els requisits que estableix aquesta Ordre es requerirà l’entitat interessada per tal que en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius. Si no ho fa així s’entendrà que desisteix, d’acord amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el cap del servei territorial dictarà la resolució corresponent.

11.4 Així mateix, en els casos de presentació de la sol·licitud fora de termini i renúncia de l’entitat sol·licitant, el/la cap del servei territorial dictarà la resolució d’inadmissió o desistiment que correspongui. Contra aquestes resolucions, que no esgoten la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant els/les directors/ores territorials del Servei d’Ocupació de Catalunya corresponent en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació o 3 mesos des de la finalització del termini per resoldre i notificar sense que s’hagi produït resolució expressa.

11.5 Quan l’expedient sigui complet es valorarà la sol·licitud d’acord amb els criteris de valoració que estableix la base 12 d’aquesta Ordre. L’atorgament d’aquestes subvencions esta condicionat a l’existència de disponibilitat pressupostària per a aquesta finalitat.

Quan la sol·licitud faci referència a la realització de més d’una acció formativa, en aplicació dels criteris indicats a l’apartat anterior d’aquest article, el Servei d’Ocupació de Catalunya podrà subvencionar totes o una part de les accions formatives sol·licitades.

11.6 Avaluades les sol·licituds, aquestes seran examinades per un òrgan col·legiat, la composició del qual serà la següent:

Dos representants de la Direcció de Programes.

Tres representants dels serveis territorials del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Un membre del Servei Jurídic, com a assessor/a.

A la vista de l’expedient, l’òrgan instructor elevarà una proposta d’atorgament a l’òrgan competent, degudament motivada.

L’òrgan col·legiat vetllarà per garantir el respecte dels criteris de distribució territorial del pressupost i l’aplicació dels criteris de concurrència establerts en aquesta Ordre, els quals han estat dissenyats per tal de garantir la distribució diversificada i equilibrada de les accions atorgades arreu del territori de Catalunya, d’acord amb l’estudi de necessitats formatives i la priorització de les àrees professionals per comarques i unitats territorials efectuada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i les meses locals.

11.7 El/la director/a de la Xarxa ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya, a proposta de la persona titular de la Direcció Territorial del Servei d’Ocupació de Catalunya, emetrà la corresponent resolució d’atorgament o denegació en el termini màxim de dos mesos des de la data en què finalitzi el període de sol·licitud.

Si transcorregut aquest termini no s’ha dictat i notificat resolució, s’ha d’entendre desestimada la sol·licitud, d’acord amb el que estableix l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La resolució s’ha de notificar a l’entitat sol·licitant d’acord amb el que estableixen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article 56 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

11.8 Contra la resolució de l’expedient, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant de la secretària d’Ocupació i Relacions Laborals en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació o 3 mesos des de la finalització del termini per resoldre i notificar sense que s’hagi produït resolució expressa.

11.9 Un cop recaiguda la resolució de concessió, el beneficiari podrà sol·licitar la seva modificació. Aquesta modificació haurà de fonamentar-se en circumstàncies sobrevingudes i formular-se amb caràcter immediat a que succeeixin, i en tot cas, amb anterioritat al moment en que finalitzi el termini d’execució de l’activitat subvencionada.

En el cas que existeixen aquestes circumstàncies, el centre o entitat de formació sol·licitarà modificació de l’especialitat atorgada prevista inicialment, però la nova especialitat haurà d’estar inclosa en la sol·licitud de l’entitat. En cas contrari no s’autoritzarà el canvi.

En el cas d’accions formatives d’una especialitat de certificat de professionalitat, únicament s’autoritzarà el canvi si la nova especialitat del canvi està inclosa a la sol·licitud, que sigui un altre certificat de professionalitat i que pertanyi a la mateixa àrea professional. També s’autoritzaran canvis de mòduls formatius/unitats formatives sol·licitats dins d’una mateixa especialitat formativa de certificat de professionalitat.

Les sol·licituds de modificació es sotmetran a l’òrgan instructor i seran resoltes per l’òrgan que va concedir la subvenció. En tot cas, la modificació només podrà autoritzar-se si no malmet drets de tercers i en cap cas implicarà un increment de l’import atorgat.

L’òrgan concedent de la subvenció haurà de dictar resolució acceptant o denegant la modificació proposada en el termini d’un mes des de la data en que la sol·licitud hagi tingut entrada al registre de l’òrgan competent per la seva tramitació. Un cop transcorregut aquest termini sense haver-se notificat resolució expressa, la sol·licitud podrà entendre’s desestimada. Les resolucions podran retrotraure els seus efectes, com a màxim, al moment de la presentació de la sol·licitud de la modificació.

Base 12

Criteris de valoració de les sol·licituds

Els processos de subvenció en la modalitat de concurrència competitiva estableixen els criteris de distribució i d’atorgament del pressupost per tal de garantir una distribució equilibrada del pressupost, i per respondre amb eficiència i eficàcia tant a les necessitats formatives del mercat de treball com a les aspiracions formatives dels treballadors/ores.

Els criteris d’atorgament de les subvencions previstes a la present convocatòria es resumeixen en la taula següent:

 

Puntuacions

Criteris

Mínima

Màxima

Criteri A-Adequació a les necessitats del mercat de treball

1

30

a.1 Àrees prioritàries del Servei d’Ocupació de Catalunya segons les necessitats formatives territorials

0

25

a.2 Meses locals d’ocupació

1

5

Criteri B-Capacitat i qualitat dels centres i entitats

-5

47

b.1 Informe valoratiu del centre

0

16

b.2 Gestió de les accions realitzades

0

6

b.2.1 Percentatge d’assistència per centre

0

4

b.2.2 Valoració del centre per part de l’alumne/a

0

2

b.3 Nivell d’execució per centre

-5

5

b.4 Nivell d’inserció per entitat

0

20

Criteri C-Valoració de la formació sol·licitada i realitzada

-10

32

c.1 Programació de pràctiques en empreses en especialitats no adreçades a l’obtenció d’un certificat de professionalitat regulat pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener

-7

5

c.1.1 Programació de pràctiques de perfeccionament professional en empreses fora de la durada de l’acció formativa

-5

5

c.1.2 Valoració de pràctiques realitzades en empreses dins la durada de l’acció formativa

-2

0

c.2 Programació de tots els continguts formatius d’un certificat de professionalitat regulat pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener

0

5

c.3 Valoració del nombre d’alumnes de les accions realitzades

-3

0

c.4 Programació d’accions formatives adreçades a l’obtenció d’un certificat de professionalitat regulat pel Reial decret 34/2008,de 18 de gener

0

7

c.5 Programació d’accions formatives adreçades a persones amb discapacitat

0

15

TOTAL

-14

109

Criteri A: Adequació a les necessitats del mercat de treball

L’adequació de les accions sol·licitades a les necessitats del mercat de treball en el territori i a la qualificació professional dels diferents col·lectius de treballadors/ores es valora tenint en compte les àrees prioritàries del Servei d’Ocupació de Catalunya segons les necessitats formatives territorials i la priorització establerta per les meses locals d’ocupació.

a.1 Àrees prioritàries del Servei d’Ocupació de Catalunya segons les necessitats formatives territorials.

Basat en l’anàlisi quantitativa i qualitativa de l’ajustament de l’oferta formativa a les necessitats del mercat de treball i a les previsions d’ocupació i d’activitat econòmica, el Servei d’Ocupació de Catalunya ha realitzat i publicat a la seva web un informe sobre la priorització de l’oferta formativa 2012 (http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/empreses/colaborador/Prioritzacio_oferta_formativa_2012). Com a resultat d’aquesta anàlisi s’han determinat unes àrees/especialitats formatives prioritàries per al conjunt de Catalunya i per a cada comarca/unitat territorial en particular.

Per a les accions sol·licitades, la puntuació màxima d’aquest criteri és 25 punts i la mínima de 0 punts, que correspon a les àrees/especialitats no prioritzades.

Criteri priorització del Servei d’Ocupació de Catalunya

Puntuació

No prioritzat

0

Prioritat 15

15

Prioritat 20

20

Prioritat 25

25

a.2 Meses locals d’ocupació.

Les meses locals d’ocupació –en el marc de les funcions que els són conferides a l’article 3.5 del Decret 336/1998, de 15 de desembre, pel qual es regulen les meses locals d’ocupació– poden modular les prioritats establertes pel Servei d’Ocupació de Catalunya en base a la seva detecció pròpia de necessitats de formació ocupacional en el seu àmbit territorial.

La modulació proposada ha d’estar fonamentada en base a dades del mercat de treball, prospectives d’ocupació, enquestes a empreses o a alumnes, diagnosis territorials, així com en altres documents o aportacions del membres de la mesa, que els confereixen justificació.

Per a les accions sol·licitades, en funció de la priorització establerta per les meses locals segons la comarca i l’àrea formativa, es puntua aquest criteri amb una puntuació màxima de 5 punts.

Criteri meses locals

Puntuació

Prioritat de 5 a 9

1

Prioritat de 10 a 14

2

Prioritat de 15 a 19

3

Prioritat de 20 a 24

4

Prioritat 25

5

Criteri B: Capacitat i qualitat dels centres i entitats

La capacitat i la qualitat dels centres i les entitats sol·licitants per a la realització de les accions formatives que facilitin la inserció laboral o millora professional dels/de les alumnes es valorarà mitjançant els criteris següents.

b.1 Informe valoratiu del centre.

En el cas que la puntuació de l’informe sigui inferior a la meitat del valor màxim possible, es puntuarà amb 0 punts. La puntuació màxima d’aquest criteri és de 16 punts.

S’emet un informe valoratiu de cada centre, entès com a adreça formativa. Així doncs s’assigna la puntuació obtinguda en aquest ítem de forma diferenciada a les accions sol·licitades que s’imparteixen a centres diferents de cada entitat.

Els models d’informe valoratiu del centre, que s’adjunten a la present Ordre en l’annex 10, són els següents:

Model 1: Informe valoratiu per a centres amb atorgament en algun dels dos últims exercicis.

Model 2: Informe valoratiu per a centres sense cap atorgament en cap dels dos últims exercicis.

Per obtenir les puntuacions, es consideren les convocatòries de "Formació d’oferta" (FOAP i Entitats Locals) i "Forma i Contracta" dels anys 2010 i 2011.

En el cas de centres amb atorgament a l’exercici 2011, l’informe valoratiu s’emetrà en relació amb aquest exercici (Model 1 d’informe valoratiu).

En el cas de centres sense atorgament a l’exercici 2011, i amb atorgament al 2010 es puntuarà respecte a l’exercici 2010 (Model 1 d’informe valoratiu).

Als centres sense cap atorgament en cap dels dos últims exercicis (2010 i 2011) se’ls aplicarà el Model 2 d’informe valoratiu.

Criteri Puntuació

Informe valoratiu 0 a 16

b.2 Gestió de les accions realitzades.

Aquest criteri valora la qualitat de la gestió en l’execució d’accions de cada centre formatiu en exercicis anteriors. Es valora amb una puntuació màxima de 6 punts i una mínima de 0 punts.

b.2.1 Percentatge d’assistència per centre.

Per a cada centre es calcula el percentatge d’assistència dels/de les alumnes inscrit/es a les accions formatives realitzades o executades tenint en compte l’assistència que consta a GIA de tots/es els/les alumnes inscrit/es a l’inici de les accions (document DL1) i les altes posteriors (document DL2 d’alta), de cadascuna de les accions, excepte la dels/de les alumnes que han causat baixa per col·locació. Es fa la mitjana de l’assistència de tots/es els/les alumnes de totes les accions executades pel centre formatiu els anys 2010 i 2011: accions tancades a la data de finalització del període de sol·licitud, amb document Informe final d’assistència generat (IFA).

Es consideren les convocatòries de "Formació d’oferta" (FOAP i Entitats Locals) i "Forma i Contracta" dels anys 2010 i 2011.

La puntuació màxima d’aquest criteri és de 4 punts i la mínima de 0 punts. El percentatge s’arrodoneix a la centèsima de punt.

Criteri percentatge d’assistència

Puntuació

Entre 90,00% i 100,00%

4

Entre 80,00% i 89,99%

2

Inferior al 80,00%

0

Als centres sense cap acció executada els anys 2010 i 2011, però d’una entitat amb més centres que sí que tinguin accions executades en aquests anys se’ls aplica la puntuació mitjana d’assistència de la resta de centres de l’entitat.

En el cas d’entitats amb cap centre que hagi realitzat alguna acció els anys 2010 i 2011, la puntuació és de 2 punts.

b.2.2 Valoració del centre per part de l’alumne/a.

Es determina la valoració que realitza l’alumne/a sobre cada centre en emplenar el qüestionari d’avaluació. Es tenen en compte les valoracions de les preguntes III.1 (1.1, 1.2 i 1.3) i III.10 dels qüestionaris mecanitzats els anys 2010 i 2011 per a les convocatòries de "Formació d’oferta" (FOAP i Entitats Locals) i "Forma i Contracta". Primer es calcula la mitjana de les preguntes 1.1, 1.2 i 1.3. La mitjana resultant fa mitjana amb la mitjana de la pregunta 10. La puntuació s’arrodoneix a la centèsima de punt.

La puntuació màxima es de 2 punts i la mínima de 0 punts.

Criteri valoració de l’alumne/a

Puntuació

Entre 3,50 i 4,00

2

Entre 3,00 i 3,49

1

Inferior a 2,99

0

El centre té l’obligació de mecanitzar la informació de la totalitat dels qüestionaris omplerts en els dos mesos posteriors a la finalització del curs. Només els centres que hagin mecanitzat almenys un 80% dels qüestionaris que haurien d’haver estat omplerts pels/per les alumnes obtindran aquesta puntuació. Es consideren els qüestionaris omplerts fins a la data de finalització del període de sol·licitud. El percentatge de mecanització es calcula dividint el nombre de qüestionaris mecanitzats entre el nombre de qüestionaris corresponents a accions tancades que hauria d’haver estat mecanitzat. Els centres que no arribin al percentatge obtindran 0 punts per aquest criteri.

Els centres que no tenen cap acció amb obligació de tenir omplert cap qüestionari, la puntuació és d’1 punt.

b.3 Nivell d’execució per centre.

Per a cada centre es calcula el percentatge d’execució dividint el total d’accions formatives realitzades o executades entre el total d’accions formatives atorgades al centre corresponent, dels anys 2010 i 2011. Es consideren accions realitzades o executades a la data de finalització del període de sol·licitud.

Es consideren les convocatòries de "Formació d’oferta" (FOAP i Entitats Locals) i "Forma i Contracta" dels anys 2010 i 2011.

La puntuació màxima d’aquest criteri és de 5 punts i la mínima de -5 punts. El percentatge s’arrodoneix a la centèsima de punt.

Criteri nivell d’execució

Puntuació

Entre 90,00% i 100,00%

5

Entre 75,00% i 89,99%

0

Inferior al 75,00%

-5

Als centres sense cap acció atorgada els anys 2010 i 2011, però d’una entitat amb més centres que sí tinguin accions atorgades en aquests anys, se’ls aplica la puntuació mitjana d’execució de la resta de centres de l’entitat.

En el cas d’entitats amb cap centre amb atorgament d’alguna acció els anys 2010 i 2011, la puntuació és de 0 punts.

b.4 Nivell d’inserció per entitat.

Es valora la inserció assolida per l’entitat en l’exercici 2010. Per ponderar aquest criteri s’ha realitzat un estudi estadístic des del Servei d’Ocupació de Catalunya i s’han extret les dades del Registre de Contractes de Catalunya "Contrat@" dels/de les alumnes que van participar en accions iniciades en l’exercici 2010, per a les convocatòries de "Formació d’oferta" (FOAP i Entitats Locals) i "Forma i Contracta". S’han comptabilitzat els contractes de l’alumnat registrats des de la data d’alta de l’alumne/a a l’acció formativa i fins a 6 mesos a la data posterior de la baixa de l’alumne/a de l’acció, que pot coincidir o no amb la data de finalització de l’acció. També es tenen en compte les dades d’inserció dels/de les alumnes no registrats al Registre "Contrat@" i que l’entitat acrediti presentant l’informe de vida laboral de l’alumne/a o l’alta d’autònoms al servei territorial corresponent fins a la data que finalitza el termini de presentació de sol·licituds.

Les característiques tècniques són les següents:

Data de l’estudi: juliol 2012.

Any de l’expedient de les accions: 2010.

Estat de gestió de les accions: IFA tancat.

Alumnes inscrits/es en el DL1 i DL2 d’alta.

Els/les alumnes aturats/ades catalogats/ades com a oients també s’han cercat al Registre "Contrat@".

Els/les alumnes amb simultaneïtat s’han imputat a cada acció.

Els/les alumnes que han causat baixa per col·locació de l’acció també s’han cercat al Registre "Contrat@".

El càlcul de la inserció s’ha realitzat dividint el total d’alumnes inscrits inserits (alumnat donat d’alta en un DL1 o DL2 a l’acció i inserit amb contracte registrat) entre el total de demandants d’ocupació no ocupats (DONOS), entenent com a DONOS el nombre d’alumnes inscrits a l’acció, un cop restats les persones ocupats/des i les no DONO.

Es calcula el percentatge de la inserció de l’entitat respecte a la totalitat de les accions executades l’any 2010.

La puntuació màxima d’aquest criteri és de 20 punts i la mínima de 0 punts. El percentatge s’arrodoneix a la centèsima de punt.

Criteri nivell d’inserció

Puntuació

Entre 70,00% i 100,00%

20

Entre 55,00% i 69,99%

15

Entre 30,00% i 54,99%

10

Entre 15,00% i 29,99%

5

Inferior al 15,00%

0

En el cas d’entitats amb cap acció executada l’any 2010, la puntuació és de 10 punts.

Criteri C: Valoració de la formació sol·licitada i realitzada

S’efectua la valoració de diferents aspectes de la programació de cadascuna de les accions formatives sol·licitades per l’entitat i del compliment de la programació de l’exercici anterior.

c.1 Programació de pràctiques en empreses en especialitats no adreçades a l’obtenció d’un certificat de professionalitat regulat pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener.

Amb la voluntat de fomentar el contacte entre l’alumne/a i l’entorn de treball, es puntua la programació de realització de pràctiques en empreses fora de la durada de l’acció formativa (perfeccionament).

La puntuació màxima és de 5 punts i la puntuació mínima de -7 punts.

Aquest apartat comporta dues possibles puntuacions, entre elles acumulables fins a un màxim de 5 punts. Aquests dos apartats a valorar són els següents:

c.1.1 Programació de pràctiques de perfeccionament professional en empreses fora de la durada de l’acció formativa serà puntuada amb 5 punts, si es compromet com a mínim la participació del 60 % de les places d’alumnes sol·licitades.

En el cas que a la convocatòria FOAP 2011 s’obtinguessin punts a la concurrència per haver programat aquestes pràctiques comprometent la participació de com a mínim el 60% de les places d’alumnes, i s’hagi incomplert aquest compromís (la participació no sigui igual o superior al 60% de les places d’alumnes que hagin finalitzat l’acció) en més del 10% de les accions, per centre i àrea professional, es puntua negativament amb -5 punts les accions sol·licitades en aquesta àrea i centre. I encara que es programin les pràctiques de perfeccionament per aquesta convocatòria FOAP 2012, no es puntuaran els 5 punts.

Criteri

Puntuació

Programació de pràctiques de perfeccionament en empresa

5

Incompliment de pràctiques de perfeccionament en empresa FOAP 2011

-5

c.1.2 Valoració de les pràctiques realitzades en empreses dins de la durada d’una acció formativa. En el cas que a la convocatòria FOAP 2011 s’obtinguessin punts a la concurrència per haver programat aquestes pràctiques comprometent la participació del 100% de les places d’alumnes que hagin finalitzat l’acció formativa, i s’hagi incomplert la realització d’aquestes pràctiques en més del 10% de les accions, per centre i àrea professional, es puntua negativament amb -2 punts les accions sol·licitades en aquesta àrea i centre.

Criteri

Puntuació

Incompliment de pràctiques en empresa FOAP 2011

-2

c.2 Programació de tots els continguts formatius d’un certificat de professionalitat regulat pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener.

La programació d’un itinerari formatiu d’un certificat de professionalitat regulat pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener, incloent-hi totes les unitats formatives/mòduls formatius corresponents a l’especialitat de certificat de professionalitat, inclòs el mòdul de pràctiques, es valora amb 5 punts. La puntuació s’aplica per igual a totes les accions que componen l’itinerari formatiu corresponent al certificat de professionalitat.

La puntuació màxima és de 5 punts i la puntuació mínima de 0 punts.

Criteri

Puntuació

Programació de tots els mòduls d’un certificat de professionalitat regulat pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener

5

c.3 Valoració del nombre d’alumnes de les accions realitzades.

Aquest criteri es va valorar per a totes les especialitats a FOAP 2011 en el supòsit que el nombre de places d’alumnes sol·licitats a l’acció formativa fos superior a 15. En el cas que a la convocatòria FOAP 2011 s’obtinguessin punts a la concurrència per haver sol·licitat accions amb més de 15 alumnes i s’hagi incomplert aquest compromís (15 o menys alumnes formats amb una assistència al menys del 75%, inclosos alumnes amb baixa per col·locació) en més del 10% de les accions, per centre i àrea professional, es puntua negativament amb -3 punts.

S’ha de tenir en compte que a FOAP 2011 a les accions formatives adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat regulats pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener, la puntuació es va aplicar sobre la mitjana de places d’alumnes de l’itinerari formatiu del certificat de professionalitat. Es va calcular fent la mitjana aritmètica del sumatori del nombre d’alumnes sol·licitats a totes les accions de l’itinerari (sense computar el nombre d’alumnes sol·licitats al mòdul de pràctiques) dividit pel nombre total d’accions (sense el mòdul de pràctiques).

La puntuació màxima és de 0 punts i la puntuació mínima de -3 punts.

Criteri

Puntuació

Incompliment del compromís del nombre d’alumnes en FOAP 2011

-3

c.4 Programació d’accions formatives adreçades a l’obtenció d’un certificat de professionalitat regulat pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener.

En aquesta convocatòria es consideren prioritàries les accions formatives adreçades a l’obtenció dels certificats de professionalitat regulats pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener. Per fomentar l’obtenció de qualificacions professionals, es valora de forma important la programació d’especialitats de certificats de professionalitat. Sol·licitar accions formatives adreçades a l’obtenció d’aquests certificats es puntua amb 7 punts.

Per a la resta d’especialitats sol·licitades, la puntuació d’aquest ítem es de 0 punts.

La puntuació màxima és de 7 punts i la puntuació mínima de 0 punts.

Criteri

Puntuació

Programació de mòduls formatius d’un certificat de professionalitat regulat pel Reial decret 34/2008

7

c.5 Programació d’accions formatives adreçades a persones amb discapacitat.

L’acció formativa que programi una especialitat adreçada a persones amb discapacitat (especialitat DCP) es valora amb 15 punts.

La puntuació màxima és de 15 punts i la puntuació mínima de 0 punts.

Criteri

Puntuació

Programació especialitat DCP

15

Base 13

Subcontractació de la impartició de l’acció formativa

13.1 Les entitats beneficiàries poden impartir la docència mitjançant formadors contractats directament per la pròpia entitat (amb relació laboral i nòmina, factura o minuta), o bé mitjançant la contractació d’un servei extern docent, entès com la contractació d’entitats especialitzades en la matèria per impartir, la docència de l’acció formativa, incloses les societats unipersonals. La docència inclourà les actuacions previstes a l’apartat 1.A.a) de l’annex 3 d’aquesta Ordre.

La contractació d’un servei extern es considera subcontractació per les entitats beneficiàries i esta subjecta al que estableixen els apartats següents.

13.2 L’entitat beneficiària de la subvenció pot subcontractar, per una sola vegada, totalment o parcialment, la preparació i la impartició efectiva de la docència. La totalitat de la docència es pot externalitzar i l’import que resulti d’aquest total no pot excedir del 80% total de la subvenció màxima atorgada.

13.3 Per a la subcontractació s’ha de tenir en compte el que disposa l’article 29 i l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que desplega el reglament i els criteris següents:

La subcontractació de la preparació, la impartició de l’acció formativa en cap cas ha de suposar un cost addicional en l’import de la subvenció màxima.

L’entitat beneficiària assumeix la total responsabilitat de l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració, i és la responsable que en aquesta activitat es respectin els límits que s’estableixen a la normativa reguladora de la subvenció.

La subscripció del contracte no exclou de la responsabilitat directa i inequívoca de l’entitat beneficiària de la subvenció, en relació amb les obligacions inherents a aquesta condició.

Així mateix, segons l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, els contractistes estan subjectes al deure de col·laboració per permetre l’adequada verificació del compliment de les condicions del desenvolupament de les actuacions. A aquests efectes, el contracte o conveni ha de recollir l’obligació per part del centre o entitat subcontractada de facilitar a l’entitat beneficiària la informació requerida pel Servei d’Ocupació de Catalunya sobre alumnes, docents, accions formatives, indicadors per al Fons Social Europeu i justificació econòmica de l’acció formativa. La negativa al compliment d’aquesta obligació donarà lloc als efectes previstos a l’article 37 de la Llei de subvencions, és a dir, pot constituir causa de reintegrament de la subvenció, sense perjudici de les sancions que en el seu cas poguessin correspondre.

13.4 La subcontractació de la docència en l’acció formativa subvencionada s’ha de formalitzar per escrit, mitjançant contracte, conveni o acte de validesa jurídica similar, entre l’entitat beneficiària de la subvenció i la subcontractada. El document s’ha de presentar juntament amb la sol·licitud de subvenció.

El Servei d’Ocupació de Catalunya comprovarà el contracte o conveni presentat i el validarà mitjançant la resolució d’atorgament. El contingut mínim que s’hi ha d’incloure per tal que el pugui acceptar la subcontractació és el següent:

Identificació de les parts (càrrec, nom, NIF, domicili social, tipus d’empresa).

Objecte del conveni/contracte.

Activitat concreta que se subcontracta: partides contractades, cost o pressupost previst, percentatge sobre el total de la subvenció.

Contraprestació (quantia, forma de realitzar el pagament i justificació del servei prestat).

Declaracions i compromisos:

L’entitat subcontractada es compromet que el personal docent subcontractat compleixi els requisits establerts pel certificat de professionalitat o per la normativa de l’especialitat i homologació.

L’entitat subcontractada es compromet a facilitar a la beneficiària les dades dels docents i formadors a efectes de la justificació al Servei d’Ocupació de Catalunya i Fons Social Europeu. Concretament les dades següents: nom, cognoms, DNI, sou brut, Seguretat Social a càrrec de l’empresa, hores d’impartició o preparació, cost de la impartició o preparació.

L’entitat beneficiària declara que no concerta l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb cap dels supòsits establerts a l’article 29.7, apartats a, b, c i e de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

L’entitat beneficiària declara si té o no té parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb el contractista o amb qualsevol altre membre dels seus/de les seves socis/sòcies o partícips (article 68 Reglament de la Llei general de subvencions).

Vigència de la relació contractual.

Condicionament de l’efectivitat del contracte a l’atorgament de la subvenció.

Causes d’extinció de la relació contractual.

Òrgans i procediments a què se sotmetran les qüestions litigioses que es puguin derivar del conveni.

Signatura de les parts.

Base 14

Execució de les accions

L’execució i el seguiment de les accions de formació previstes en aquesta Ordre s’han de desenvolupar d’acord amb la resolució d’atorgament de la subvenció i seguint les indicacions de la "Guia de seguiment de la gestió d’accions de formació per a l’ocupació", que es publica a la xarxa telemàtica del Servei d’Ocupació de Catalunya. Aquesta Guia detalla la documentació que cal lliurar a la unitat del Servei d’Ocupació de Catalunya encarregada del seguiment de les accions.

Les entitats beneficiàries han de mecanitzar a la xarxa telemàtica les dades resultants de la gestió de les accions. Han d’informar el personal tècnic de seguiment del següent:

De l’adreça de l’acció formativa, la qual ha de coincidir amb l’adreça informada a la sol·licitud.

La modificació d’aquesta adreça requereix, en tot cas, l’autorització prèvia, telemàtica o per escrit, de l’òrgan del Servei d’Ocupació de Catalunya encarregat del seguiment del curs.

De totes les sessions formatives incloses les pràctiques de perfeccionament.

De la relació de docents-tutors/ores candidats/ates que impartiran l’acció formativa d’acord amb els perfils docents establerts en l’especialitat formativa. Així mateix, s’han d’especificar les hores per mòdul que imparteix cada un/a d’ells/elles.

De les empreses o centres subcontractats per a l’externalització de la docència i dels canvis que, per causes sobrevingudes no imputables al centre o entitat de formació, s’hagin de fer en aquest aspecte. S’ha de sol·licitar el canvi, justificat, i presentar el document o modificació del conveni o contracte subscrit. El Servei d’Ocupació de Catalunya l’ha d’autoritzar expressament.

Una vegada iniciada l’acció formativa, no es poden realitzar substitucions de docents sense el coneixement previ del Servei d’Ocupació de Catalunya, que pot autoritzar o rebutjar en el cas que no s’ajusti als requisits mínims. En qualsevol cas l’expert/a docent substitut/a ha de reunir el mateix perfil que el docent substituït/ïda. L’entitat ha de comunicar-ho al/a la tècnic/a de seguiment amb una antelació de 4 dies hàbils, llevat que existeixi una causa degudament justificada que impedeixi el compliment del termini esmentat.

De la inscripció d’alumnes seleccionats/ades i de l’inici real de l’acció formativa d’acord amb els perfils mínims d’accés establerts a l’especialitat formativa, els requisits del programa i del col·lectiu. S’ha de lliurar al Servei Territorial del Servei d’Ocupació de Catalunya corresponent la documentació acreditativa de la inscripció dels/de les alumnes.

En compliment del que estableix el Reglament (CE) 1828/2006 de la Comissió, de data 8 de desembre, i d’acord amb el seu l’annex XXIII, les entitats beneficiàries han d’informar dels indicadors que consten a l’annex 11 d’aquesta Ordre, llevat que el Servei d’Ocupació de Catalunya ja disposi d’aquestes dades.

Les dades d’aquests indicadors les ha de facilitar l’entitat mitjançant l’aplicatiu informàtic de gestió de les accions amb la introducció de les dades dels/de les participants o bé directament, d’acord amb les instruccions que es publiquin a la xarxa telemàtica del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Les accions de formació regulades en aquesta Ordre han de ser impartides en llengua catalana i els materials didàctics elaborats per les entitats beneficiàries han d’estar redactats almenys en català.

14.1 Nombre d’alumnes.

Les accions formatives es poden sol·licitar amb caràcter general per un nombre de places d’alumnes entre 10 i 15. El nombre màxim d’alumnes subvencionats serà de 15 alumnes. No obstant això, l’entitat pot incloure fins a 20 alumnes, si el centre disposa de les instal·lacions i dotació necessàries i amb l’autorització del/de la tècnic/a de seguiment. Aquests alumnes de més, malgrat no són subvencionables pel Servei d’Ocupació de Catalunya, seran igualment avaluats i tindran dret al certificat d’assistència i aprofitament i a la seva posterior acreditació de competències adquirides, si escau.

El nombre de participants de les especialitats adreçades al col·lectiu de persones amb discapacitat és com a mínim de 8 i com a màxim el nombre de participants que determina el programa formatiu d’aquests. Aquestes especialitats es poden consultar al web www.oficinadetreball.cat./socfuncions/IniciCercadorEspecialitats.do?idiomaNavegacio=ca

14.2 Selecció dels alumnes.

Les entitats beneficiàries abans d’iniciar el procés de selecció d’alumnes han de comunicar-ho a l’Oficina de Treball corresponent, amb qui es coordinaran per tal d’establir criteris de selecció, perfil d’entrada d’alumnes en l’acció formativa, formes de derivació i comunicació del resultat de la selecció.

Les persones derivades per part de l’Oficina de Treball han de ser incloses obligatòriament en el procés de selecció i informades del resultat d’aquest en qualsevol cas.

Les entitats de formació han de sol·licitar a l’Oficina de Treball corresponent la comprovació de la situació de les persones candidates com a demandants d’ocupació no ocupades inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya o de treballadors/ores ocupats/ades, si s’escau, només en els casos en què la xarxa telemàtica del Servei d’Ocupació de Catalunya no reconegui els/les treballadors/ores ocupats/des o no reconegui com a persones demandants d’ocupació no ocupades l’alumnat en situació d’atur inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya.

L’entitat beneficiària de la subvenció té l’obligació de respondre a les peticions d’informació i/o preinscripció sol·licitades al web del Servei d’Ocupació de Catalunya. La persona sol·licitant ha de rebre una resposta expressa de l’entitat en un termini màxim de deu dies i sempre abans de l’inici de l’acció formativa, d’acord amb el mitjà de comunicació que hagi escollit. Les entitats beneficiàries han de deixar constància documental a l’expedient de l’acció formativa de tot el procés de selecció dels/de les candidats/es, i en aquest procés han de verificar que compleixen el perfil d’entrada que determina el programa formatiu de referència i, en el cas d’especialitats de certificats de professionalitat, el que determinen el reials decrets que els regulen.

També ha de verificar que les persones derivades i/o seleccionades comptin amb els requisits formatius i professionals exigits pel programa formatiu o reial decret regulador de cada especialitat formativa.

Les titulacions que presentin els alumnes, hauran d’estar reconegudes al territori nacional per l’Administració competent.

Les persones interessades en participar en accions formatives d’un certificat de professionalitat que no puguin acreditar documentalment que compleixen els requisits regulats en l’article 4.2, apartats a), b), c), d) i e), dels reials decrets reguladors dels certificats de professionalitat, modificats pel Reial decret 1675/2010, han de demostrar, superant una prova de nivell, tenir les competències clau que li permeten cursar la formació amb aprofitament. El Servei d’Ocupació de Catalunya regularà la realització d’aquestes proves.

Quan es produeixin vacants a les accions formatives per baixes d’alumnes, es poden cobrir amb alumnes nous/ves, sempre que, segons el parer dels responsables de l’entitat de formació, les persones que s’incorporin puguin seguir les classes amb aprofitament, una vegada superades les proves de nivell corresponents, i no dificultin l’aprenentatge del grup inicial. No obstant això, no es cobriran vacants quan s’hagi donat més del 25 per cent de les hores de durada de l’acció formativa.

Per cobrir aquestes vacants cal tenir en compte en primer lloc les persones que compleixen els requisits per participar en l’acció formativa i hagin quedat en llista d’espera.

Les incorporacions d’alumnes, baixes o altes, una vegada iniciada l’acció formativa, s’han de comunicar mitjançant la xarxa telemàtica del Servei d’Ocupació de Catalunya en el moment en què es produeixen.

14.3 Horari de les accions formatives.

Horari. A les sessions formatives l’horari màxim diari és de:

8 hores al dia, incloses les pràctiques professionals en empresa.

6 hores al dia, si no s’inclouen les pràctiques en empresa.

L’horari màxim setmanal és de 40 hores.

Aquests límits es poden exceptuar en casos concrets degudament justificats, prèvia sol·licitud de l’entitat de formació.

La participació d’un/a alumne/a en accions formatives no pot ser superior a 8 hores diàries.

14.4 Requisits de les aules i/o tallers on es desenvolupin les accions formatives.

Les accions formatives s’han de realitzar en aules i tallers homologades al Registre de centres i entitats de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya i han de complir els requisits d’espai i equipament especificats en el programa formatiu o, en el cas dels certificats de professionalitat, en els reials decrets que els regulen.

El nombre d’hores sol·licitades no pot ser superior a la capacitat de les instal·lacions homologades. L’entitat sol·licitant ha de planificar el calendari d’accions formatives dins dels espais necessaris per impartir la formació pràctica i la formació teòrica indicada a cada programa formatiu. Per a aquesta convocatòria, a un mateix espai formatiu es poden programar diverses accions formatives fins un màxim de 1.600 hores.

No es permetrà fer un canvi d’adreça o espais formatius posterior a l’atorgament de les accions si no és per causa de força major. Es considera causa de força major els fets no imputables al centre, que no siguin previsibles i que no siguin conseqüència d’una planificació insuficient per part del centre.

14.5 Experts/tes de la formació.

Les entitats han de disposar d’experts/tes que compleixin els requisits exigits en la corresponent especialitat formativa, i en el cas de certificats de professionalitat, els que determini el corresponent reial decret que el reguli.

Les titulacions que acrediten els/les experts/es han d’estar reconegudes al territori nacional per l’Administració competent.

Les entitats han de mecanitzar a l’aplicatiu informàtic de gestió de les accions les dades dels/de les tutors/es de les pràctiques de perfeccionament.

Així mateix, les entitats que programin pràctiques en centres de treball han de disposar d’un/a tutor/a que faci el seguiment de les mateixes.

14.6 Inici de les accions formatives.

14.6.1 Tal com preveu l’article 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les entitats poden sol·licitar la modificació del contingut de la resolució sempre que es prevegi en les bases reguladores de la convocatòria i no es perjudiqui terceres persones.

L’inici d’accions fora del període sol·licitat ha d’estar degudament justificat per l’entitat; el servei territorial que tingui assignat el seguiment de l’acció pot autoritzar el canvi, tot valorant aspectes com la planificació global d’inici d’accions al territori, la planificació d’inicis i si el canvi ha estat motivat per causes alienes a l’entitat.

L’entitat beneficiària ha de sol·licitar en un termini de 15 dies naturals abans de començar l’acció formativa l’autorització del seu inici o el canvi del període d’inici al servei territorial corresponent, sens perjudici que s’hagi pogut iniciar el procés de selecció d’alumnes, i s’hi han de fer constar les dades següents:

Data d’inici.

Codi i nom de l’especialitat que constitueix l’acció formativa atorgada i àrea professional a la qual pertany.

Nombre d’hores de l’acció formativa, indicant les hores de pràctiques professionals en empreses, si s’escau.

Nombre d’alumnes.

Adreça formativa.

14.6.2 Si el canvi suposa un canvi d’adreça o espai formatiu, aquest ha d’estar homologat prèviament en l’especialitat formativa que es vol impartir. El canvi d’adreça només es pot autoritzar per motius de força major.

14.6.3 Si el canvi afecta l’empresa contractada per a la docència que ha autoritzat el Servei d’Ocupació de Catalunya s’han de justificar les causes sobrevingudes i aportar la mateixa documentació prevista en la sol·licitud, per a la nova empresa (declaracions responsables, contracte o conveni). El Servei d’Ocupació de Catalunya ha d’autoritzar mitjançant resolució el canvi sol·licitat.

14.6.4 Les accions formatives s’han d’iniciar, com a mínim, amb el 80% del nombre d’alumnes atorgats.

14.6.5 Com a mínim el 80% dels/de les alumnes atorgats/ades que participin en les accions han de ser persones desocupades. El Servei d’Ocupació de Catalunya verificarà que aquest percentatge es compleixi durant tota l’acció formativa.

14.7 Execució de les accions sense finançament públic.

Ateses les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, el Servei d’Ocupació de Catalunya, prèvia sol·licitud de l’entitat de formació, pot formalitzar convenis de col·laboració amb les entitats de formació que han impartit accions subvencionades associades a un certificat de professionalitat sense haver-lo completat per tal de realitzar, amb finançament privat, el mòdul o unitat formativa que falta, a fi que els/les alumnes puguin obtenir el corresponent certificat de professionalitat.

El Servei d’Ocupació de Catalunya, un cop valorada positivament la sol·licitud de l’entitat de formació respecte de la formació indicada, pot tramitar i signar un conveni de col·laboració i emetre certificats de professionalitat, sense atorgar-ne subvenció, sempre que aquesta formació s’adeqüi i compleixi la normativa reguladora dels certificats de professionalitat i que es garanteixin els principis rectors de la formació professional per a l’ocupació: transparència, qualitat, eficàcia i eficiència, juntament amb el caràcter gratuït i la igualtat en l’accés dels treballadors/es i les empreses a la formació. Així mateix, les entitats o els centres col·laboradors signants del conveni han d’estar acreditats i inscrits en el corresponent registre de centres i entitats de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Base 15

Avaluació i certificació de la formació

15.1 Avaluació de l’alumnat.

L’avaluació de l’aprenentatge s’ha de realitzar de forma continuada, seguint criteris que en garanteixin la fiabilitat, l’objectivitat i el rigor tècnic, per part de les persones formadores, assegurant els criteris d’igualtat d’oportunitats i de no-discriminació.

L’avaluació s’ha d’ajustar a una planificació prèvia, en què consti com a mínim per a cada mòdul formatiu o unitat formativa una estimació de les dates previstes per a l’avaluació i els instruments d’avaluació que s’aplicaran.

Aquesta avaluació ha de prendre com a referència les capacitats i criteris d’avaluació establerts per a cadascun dels mòduls formatius associats.

Es considera alumne/a amb avaluació positiva de l’acció formativa aquells alumnes formats tal i com s’indica a la Base 2 d’aquesta Ordre, que han superat les proves d’avaluació corresponents.

Si l’alumne/a s’ha incorporat amb posterioritat a la data d’inici de l’acció, amb la valoració corresponent, el temps transcorregut des de l’inici de l’acció formativa fins a la seva incorporació es considerarà com a temps d’assistència.

En el cas dels certificats de professionalitat, l’avaluació s’ha de realitzar per mòduls formatius, o, si escau, per unitat formativa, i els resultats de l’aprenentatge han d’estar referits tant als coneixements com a les habilitats recollides als criteris d’avaluació dels reials decrets que regulen cada un dels certificats.

En el cas dels certificats de professionalitat es considera que l’alumne/a té avaluació positiva en termes d’apte o no apte, si ha superat les proves d’avaluació corresponents al mòdul formatiu o unitat formativa i a més ha assistit com a mínim el 75% del total de les hores previstes en el mòdul o unitat formativa. Aquesta avaluació és determinant per obtenir o no la certificació oficial.

L’equip docent elevarà l’acta de l’avaluació en què quedi constància dels resultats obtinguts pels/per les alumnes. Aquestes actes d’avaluació restaran sota custòdia del centre, a l’expedient de cada alumne o alumna.

En tots els casos ha de quedar constància documental en l’expedient administratiu, dels resultats obtinguts per cada participant, de manera que puguin ser validats pel Servei d’Ocupació de Catalunya als efectes de certificar l’assistència i la formació, tant si es tracta d’especialitats formatives vinculades a certificats de professionalitat com si no.

Els documents que acrediten el procés d’avaluació són les actes d’avaluació i els informes finals d’assistència que s’han de realitzar en els models normalitzats pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

El Servei d’Ocupació de Catalunya publicarà la Guia metodològica per a l’avaluació de les accions vinculades als certificats de professionalitat.

15.2 Certificació de la formació.

El Servei d’Ocupació de Catalunya expedirà d’ofici a totes les persones que hagin finalitzat una acció formativa amb avaluació positiva un certificat d’assistència amb aprofitament.

Independentment del punt anterior, les persones que superin amb avaluació positiva tots el mòduls inclosos en un certificat de professionalitat poden sol·licitar, d’acord amb el procediment establert pel Servei d’Ocupació de Catalunya, l’expedició del certificat de professionalitat corresponent.

Així mateix les persones que finalitzin amb avaluació positiva un o varis mòduls formatius d’un certificat de professionalitat publicat a partir del 2008 i regulat pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener, sense haver completat el mateix, poden sol·licitar, d’acord amb el procediment establert pel Servei d’Ocupació de Catalunya, una acreditació parcial acumulable corresponent a les unitats de competència del certificat de professionalitat que es vol obtenir.

Els certificats de professionalitat i les acreditacions parcials acumulables tenen validesa en tot l’Estat.

L’obtenció del certificat de professionalitat també habilita per accedir a un contracte en pràctiques i al programa de pràctiques no laborals en empreses per a persones joves, regulades pel Reial decret 1543/2011, de 31 d’octubre.

Base 16

Formació pràctica en centres de treball

16.1 Condicions generals.

Las persones participants en les accions formatives previstes en aquesta Ordre podran efectuar pràctiques professionals no laborals en centres de treball.

La formació pràctica en empresa té caràcter de pràctica professional no laboral i en cap cas implica relació laboral entre l’alumnat i l’empresa. Es desenvolupa a través d’un conjunt d’activitats professionals que permeten completar les competències professionals no adquirides en el context formatiu.

Les entitats que programin pràctiques en centres de treball hauran de subscriure un conveni de col·laboració entre l’entitat de formació i l’empresa on s’efectuïn les pràctiques d’acord amb el model normalitzat, disponible al web d’impresos http://www.gencat.cat/empresaiocupacio. Aquests convenis requereixen l’autorització per part del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Les entitats han de lliurar una còpia del conveni signat a l’alumnat. Les empreses que acullin alumnes en pràctiques han de lliurar una còpia dels convenis signats a la representació legal dels/de les treballadors/ores.

Les empreses han de contractar l’assegurança d’accidents prevista a la base 23.2 de la convocatòria, per a qualsevol tipus de pràctiques en empresa, incloses les considerades de perfeccionament.

Per a les pràctiques, les empreses poden sol·licitar una compensació econòmica per alumne/a i hora de pràctica segons estableix l’Ordre TRE/349/2008, de 9 de juliol, modificada per l’Ordre TRE/396/2009, de 2 de setembre. Aquesta compensació s’atorgarà mitjançant concessió directa pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

L’entitat formativa i l’empresa on es realitzin les pràctiques han de designar, cadascuna, un tutor/a entre el seu personal. Aquests tutors són els responsables d’establir i determinar, conjuntament, el pla d’activitats a desenvolupar per l’alumnat, supervisar-ne el compliment, resoldre les incidències que eventualment es puguin produir, vetllar pel compliment de les normes de seguretat i salut laboral i emetre l’informe, un cop finalitzat el període de formació pràctica, a efectes de l’avaluació acadèmica del mòdul de formació en centre de treball.

Tant el tutor/a de l’empresa com el tutor/a del centre de pràctiques han de tenir els perfils adients i per tant l’entitat formativa és la responsable de garantir que la persona que realitzi les funcions de tutor o tutora té el perfil adient i, en el cas del/de la tutor/a designat per l’empresa, és responsabilitat de l’empresa.

El/la tutor/a del centre de formació ha de realitzar el seguiment de les pràctiques mitjançant visites periòdiques a les empreses on l’alumnat realitza la formació pràctica i deixar constància documental de cadascuna d’elles a l’expedient de l’acció formativa.

La programació de les pràctiques ha d’incloure:

Els objectius d’aprenentatge i les activitats de referència.

Els criteris per avaluar-les i qualificar-les.

Les condicions dels espais, equipaments i recursos per desenvolupar les pràctiques.

Per a les accions formatives no conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat regulats pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener, aquestes pràctiques només es podran efectuar un cop finalitzada l’acció formativa. Excepcionalment es podran realitzar dins de l’acció formativa en el cas que el programa de l’especialitat, o la normativa reguladora de les ocupacions a les que dóna accés la formació, determini l’obligatorietat per als alumnes d’assolir unes hores de pràctiques en empreses dins de l’acció formativa. En aquest supòsit, les entitats de formació han de contractar l’assegurança d’accidents prevista a la base 23.2, i les empreses no podran sol·licitar una compensació econòmica.

16.2 Condicions del mòdul de formació pràctica en centres de treball en les accions formatives referides en la base 9.a) d’aquesta Ordre.

Els certificat de professionalitat regulats pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener, inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball.

L’entitat que programi tots els mòduls formatius corresponents a un certificat de professionalitat ha de programar obligatòriament el mòdul de formació pràctica en empreses. En cap cas es pot programar aquest mòdul de forma independent.

Poden accedir al mòdul de pràctiques del certificat de professionalitat aquells alumnes que hagin finalitzat tots els mòduls d’un mateix itinerari del certificat de professionalitat amb avaluació positiva, ja sigui en aquesta convocatòria o en convocatòries anteriors i que, per tant, estiguin en disposició de posar en pràctica, en l’entorn laboral real, els coneixements assolits.

Aquelles entitats que no programin tots els mòduls formatius corresponents a un certificat de professionalitat poden programar el mòdul de formació pràctica en empreses, sempre que s’assegurin que l’alumnat compleix les condicions del paràgraf anterior i, per tant, poden realitzar les pràctiques.

Excepcionalment, els tècnics de seguiment del Servei d’Ocupació de Catalunya poden permetre que una persona realitzi el mòdul de pràctiques professionals no laborals del certificat de professionalitat en els següents casos:

Quan ho faci simultàniament amb l’últim mòdul formatiu de l’itinerari del certificat de professionalitat que està cursant, llevat que per raons pedagògiques i amb autorització del Servei d’Ocupació de Catalunya es valori una autorització diferent.

Quan l’alumne/a hagi superat en un altre centre/convocatòria/any la resta de mòduls formatius per completar el certificat de professionalitat, i ho pugui acreditar documentalment.

La durada, el contingut i criteris d’avaluació de les pràctiques realitzades en aquest mòdul s’han d’ajustar a allò previst en el reial decret que regula el certificat de professionalitat corresponent.

L’alumne/a pot sol·licitar al centre de formació l’ampliació de la durada de la formació pràctica més enllà de les hores en el mòdul del certificat de professionalitat. El centre, d’acord amb l’empresa i amb la conformitat de l’alumne/a, pot presentar una addenda al conveni de pràctiques en què se n’ampliï la durada, fins a un 25% de les hores previstes en el mòdul de pràctiques. Aquesta ampliació té la consideració de pràctiques de perfeccionament.

L’ampliació del nombre d’hores de pràctiques en cap cas implicarà un increment de la subvenció atorgada.

La subvenció del mòdul de formació pràctica en empresa és de 3€ per alumne/a per hora de pràctica. Aquesta subvenció està destinada al finançament dels costos de l’activitat del/de la tutor/a de l’entitat de formació. No s’estableix un nombre mínim d’alumnes participants en aquest mòdul, ja que està condicionat al nombre d’alumnes que estiguin exempts de fer-lo.

Aquest mòdul de formació pràctica es pot realitzar en el mateix centre de formació, sempre que, en el moment de la sol·licitud, quedi acreditada, d’acord amb les instruccions del Servei d’Ocupació de Catalunya, la inexistència d’empreses adequades. Aquest motiu ha d’estar degudament justificat i acreditat i l’autorització del Servei d’Ocupació de Catalunya s’entén implícita a la resolució d’atorgament. En aquest cas, la subvenció serà del mateix import per alumne/a per hora previst per a la resta de mòduls formatius de l’especialitat.

El que disposa l’apartat anterior és aplicable a les accions formatives aprovades fins al 31 de desembre de 2012 .

16.2.1 Exempció del mòdul de pràctiques del certificat de professionalitat.

Les persones que acreditin una experiència laboral mínima de 3 mesos, que es correspongui amb les capacitats recollides en el mòdul de formació pràctica en centres de treball, poden sol·licitar-ne al Servei d’Ocupació de Catalunya una certificació d’exempció, tret que el mateix/la mateixa alumne/a valori positivament la participació en l’esmentat mòdul per actualitzar coneixements, habilitats i noves competències.

La sol·licitud del certificat d’exempció s’ha de fer d’acord amb les instruccions que determini el Servei d’Ocupació de Catalunya o en la pròpia sol·licitud del certificat de professionalitat.

16.3 Condicions de les pràctiques no laborals de perfeccionament professional posteriors a l’acció formativa.

A més de la formació teoricopràctica inclosa en el programa formatiu, d’accions formatives no conduents a certificats de professionalitat regulats pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener, es poden realitzar pràctiques no laborals en empreses, un cop finalitzada l’acció formativa subvencionada, però sempre que tinguin coherència amb els continguts del curs.

El termini per a l’inici d’aquestes pràctiques és un mes, comptat des de la finalització de l’acció formativa o itinerari formatiu de l’alumne/a.

Els/les alumnes participants han d’haver completat amb avaluació positiva tot l’itinerari o acció formativa.

La durada de la formació pràctica en empreses no pot superar el 30% de la durada de l’acció formativa.

La durada diària de les pràctiques ha de ser com a màxim de 6 hores diàries, en jornada de matí i/o tarda de dilluns a divendres, llevat d’excepcions degudament justificades, prèvia sol·licitud per escrit de l’entitat de formació i de l’empresa en què es realitzin les pràctiques.

Base 17

Finançament i justificació

17.1 Quantia de les subvencions.

17.1.1 L’atorgament de la subvenció es farà en funció del nombre d’alumnes atorgats, del mòdul econòmic establert per a cada especialitat i del nombre d’hores del curs sol·licitades. La quantia màxima a concedir per a cada acció formativa es determina de la manera següent:

Preu màxim = hores * nombre d’alumnes atorgats * import mòdul econòmic.

17.1.2 El mòdul econòmic de cada especialitat es pot consultar a l’annex 4 d’aquesta Ordre. També es podrà visualitzar a la xarxa telemàtica del Servei d’Ocupació de Catalunya en el moment de formular la sol·licitud.

17.1.3 En el cas que se sol·liciti un nombre de participants superior a 15 per cada acció formativa, la subvenció es calcularà com a màxim per a 15 alumnes per acció.

Aquesta quantia té la consideració d’import màxim i s’ajustarà, una vegada executada la formació, d’acord amb les hores efectivament realitzades, el nombre d’alumnes que finalitzin l’acció formativa (més els abandonaments per col·locació o per altres causes), la justificació econòmica de les despeses efectuades.

17.1.4 A efectes de la quantia de les subvencions, es considera que una persona ha finalitzat la formació quan ha assistit, almenys, al 75% de la durada de l’acció formativa. Si es produeixen abandonaments durant el primer 25% de l’acció formativa, es poden incorporar altres persones en el seu lloc, llevat que sigui una acció formativa vinculada a certificats de professionalitat, on únicament es pot substituir la baixa, quan no s’hagi superat el 25% esmentat, si es produeix durant els primers cinc dies lectius.

Els abandonaments que es produeixen amb posterioritat a aquest primer 25% de l’acció formativa, si són per col·locació, no implicaran reducció econòmica de la subvenció.

17.2 Còmput d’alumnes.

Es consideren alumnes subvencionables:

Els que tinguin un 75 % d’assistència, tant si han finalitzat el curs com si han causat baixa durant l’acció formativa.

Els alumnes que causin baixa per col·locació després del 25% de la durada del curs.

El percentatge d’assistència es calcula tenint en compte els dies que l’alumne/a ha assistit realment al curs d’acord amb les signatures d’aquest que constin en els controls d’assistència.

17.3 Pagament de la subvenció.

El/la cap del Servei Territorial que correspongui proposarà el pagament de les accions formatives previstes en aquesta Ordre de la manera següent:

17.3.1 Un primer pagament, del 80% de la subvenció atorgada, amb caràcter de bestreta, a partir del moment que s’informi, mitjançant la xarxa telemàtica del Servei d’Ocupació de Catalunya, que la primera acció s’ha iniciat i s’ha tancat la inscripció de les persones participants, sense necessitat de presentar prèviament aval o garantia.

Aquesta proposta de pagament es fraccionarà en dues parts iguals, i l’ordenació i el seu pagament material s’efectuarà de manera successiva i d’acord amb el Pla de Tresoreria del Servei d’Ocupació de Catalunya i les seves disponibilitats.

En el cas que les entitats beneficiàries optin per la sol·licitud d’una bestreta pel 100% de l’import atorgat, han de presentar un aval per aquesta quantitat més un 25%. La proposta de pagament de la bestreta es fraccionarà en dues parts iguales i l’ordenació i el seu pagament material s’efectuarà de manera successiva i d’acord amb el Pla de Tresoreria del Servei d’Ocupació de Catalunya i les seves disponibilitats.

17.3.2 El segon pagament es proposarà per l’import restant, un cop verificat que les activitats s’han realitzat correctament, i s’han justificat les despeses de l’acció formativa.

L’ import de la proposta del segon pagament s’ha d’ajustar a la quantia de subvenció establerta finalment d’acord amb el càlcul descrit al punt 17.1 de la base 17 d’aquesta Ordre, en funció de les hores, alumnes, justificacions. La seva ordenació i pagament material s’efectuarà d’acord amb el Pla de Tresoreria i les seves disponibilitats.

17.3.3 El pagament del mòdul de formació pràctica en centres de treball previst en les accions formatives adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat publicats al BOE a partir del setembre de 2008 i regulats pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener, amb un import de subvenció de 3€ per alumne/a, es realitzarà una vegada revisat i comprovat el nombre d’alumnes que hagin realitzat aquestes pràctiques i, per tant, l’import corresponent a aquestes accions s’efectuarà en un únic pagament i de manera independent als indicats en els apartats anteriors.

17.4 Justificació de la subvenció.

17.4.1 Un cop finalitzades les actuacions, l’entitat beneficiària ha de presentar una justificació on acrediti la realització de cadascuna de les accions subvencionades, així com les despeses generades per les accions esmentades i la correcta aplicació dels fons percebuts.

17.4.2 Justificació tècnica.

L’entitat haurà de presentar una memòria anual sobre la gestió de la formació impartida que es presentarà a la finalització de la darrera acció formativa. Serà una única memòria per a la totalitat de les accions. El termini de presentació serà en el termini que estableix la convocatòria per a la justificació econòmica.

En aquesta memòria s’inclourà les activitats d’avaluació i control de les activitats establertes segons la base 21.2 de la present convocatòria .

Per tal que aquestes accions d’avaluació i control siguin representatives, la mostra mínima a seleccionar ha de cobrir almenys el 5% de les accions.

Aquestes activitats que es realitzaran son:

De control:

Verificació en temps real del correcte desenvolupament de la formació en aspectes com locals, professorat, horaris, adequació del programa, etc.

Comprovació documental del compliment de les seves obligacions en els seus centres; inexistència de subcontractació no autoritzada, control d’assistència, gratuïtat de la formació, publicitat del FSE, etc.

Visites de control intern a les oficines on es gestiona la formació respecte del compliment dels tràmits i comunicacions amb el Servei d’Ocupació de Catalunya.

Qualsevol altra actuació complementaria de les anteriors a través d’altres mitjans.

D’avaluació:

Les actuacions d’avaluació derivades de l’aplicació i informació de les dades obtingudes dels qüestionaris d’avaluació definides segons la Resolució TRE/3767/2009, de 30 de novembre, que realitzi l’entitat.

Qualsevol altra que es consideri adequada per l’avaluació de la qualitat de les accions formatives.

17.4.3 La justificació econòmica del compliment de les condicions imposades i de la consecució de l’objecte de la subvenció s’ha de fer d’acord amb l’Ordre TRE/395/2008, d’1 d’agost, modificada per l’Ordre TRE/260/2009, de 15 de maig.

També ha de complir el que estableix l’Ordre TIN/2965/2008, de 14 d’octubre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació de 2007-2013, modificada per l’Ordre TIN/788/2009, de 25 de març, que modifica l’anterior (BOE núm. 79, d’1.4.2009).

17.4.4 El termini per a la presentació de la justificació econòmica és de 2 mesos comptadors des de la finalització de la darrera acció formativa atorgada i, en qualsevol cas, no més tard del 30.8.2013.

17.4.5 L’entitat beneficiària ha de presentar la justificació econòmica segons una de les modalitats que tot seguit es detallen:

Compte justificatiu simplificat per als atorgaments inferiors a 60.000 euros (article 11 de l’Ordre TRE/395/2008, d’1 d’agost).

Compte justificatiu amb informe d’auditor/a (article 10 de l’Ordre TRE/395/2008, d’1 d’agost) per als atorgaments a partir de 60.000 euros.

17.4.6 Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta Ordre, les que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini establert per les diferents bases reguladores de les subvencions.

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat.

A l’annex 3 es detallen les despeses subvencionables, els criteris d’imputació i la documentació que ha de contenir la justificació econòmica.

17.4.7 La justificació econòmica s’ha de presentar al registre d’entrada del Servei d’Ocupació de Catalunya, conjuntament amb la documentació que es preveu a l’annex 3 d’aquesta Ordre. Les adreces són les següents:

Direcció Territorial de Barcelona: c. Llull, 297, 08019 Barcelona.

Direcció Territorial de Girona: pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.

Direcció Territorial de Lleida: c. General Britos, 3, 25007 Lleida.

Direcció Territorial de Tarragona: c. Pompeu Fabra, 1, 43004 Tarragona.

Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a les Terres de l’Ebre: c. de la Rosa, 9, 43500 Tortosa.

També es pot presentar en qualsevol de les formes que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Els models normalitzats estan a disposició de les persones interessades a la pàgina web del Servei d’Ocupació de Catalunya.

17.4.8 Les entitats sol·licitants han d’elaborar la relació de despeses mitjançant l’aplicatiu JERjes, l’accés del qual es troba a la pàgina web del Servei d’Ocupació de Catalunya, www.oficinadetreball.gencat.cat, a l’apartat per a entitats col·laboradores.

17.5 Causes de revocació de la subvenció.

17.5.1 Són causes de revocació i es procedirà a la revocació corresponent de la subvenció i, si escau, al reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, amb l’interès de demora que correspongui, des del moment del pagament de la subvenció i fins la data en què s’acordi la procedència del reintegrament, les establertes d’acord amb els articles 92 bis, 99 i 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les següents:

17.5.2 Si l’òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació tant del Servei d’Ocupació de Catalunya com de la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d’alguna causa de revocació de la subvenció concedida, hauran d’instar l’inici del corresponent procediment, d’acord amb el que preveu la secció quarta del capítol 9 de la Llei de finances públiques de Catalunya; o si aprecien algun motiu d’infracció hauran d’instar l’inici del procediment sancionador, d’acord amb el que preveu la secció cinquena de l’esmentat capítol IX de la Llei de finances públiques de Catalunya i el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, si la Intervenció General durant els controls que dugui a terme es troba amb una conducta per part del subjecte controlat tendent a entorpir, dilatar o impedir la seva actuació, proposarà a l’òrgan competent l’inici del procediment de revocació i sancionador.

17.5.3 Els incompliments parcials dels requisits o les obligacions de les entitats beneficiàries, l’execució incorrecta de les accions que es posin de manifest en la verificació administrativa o en el seguiment in situ de les accions subvencionades, així com també la justificació d’una quantia inferior a la quantia atorgada inicialment, implicaran l’inici d’un procediment de revocació parcial de les subvencions concedides, que pot comportar la minoració de l’import pendent de pagament i/o el reintegrament parcial, per part de l’entitat beneficiària, de les quantitats pagades (bestretes) amb els interessos de demora corresponents.

17.5.4 Els criteris i fórmules que s’aplicaran per calcular els imports a revocar es poden consultar a la Guia externa de verificació, que podeu trobar al web: http://www.oficinadetreball.cat, apartat ajuts i subvencions.

Base 18

Suspensió cautelar

La direcció territorial del Servei d’Ocupació de Catalunya podrà procedir a la suspensió cautelar de l’acció formativa quan observi anomalies que repercuteixin en el desenvolupament normal de la impartició de la formació, prèvia comunicació motivada a l’entitat.

Base 19

Renúncia

19.1 Les entitats beneficiàries poden renunciar per causes justificades i de forma expressa, totalment o parcialment, a les subvencions atorgades. Ho han de fer mitjançant un escrit motivat dirigit a l’òrgan competent per resoldre i, a aquest efecte, l’òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent, i si escau, hauran de reingressar la quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora corresponents.

19.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat subvencionada, l’entitat beneficiària en el moment de presentar la justificació de les actuacions pot renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la subvenció corresponent a la diferència, i reintegrar, si escau, la part de la subvenció percebuda indegudament.

19.3 En el cas que la renúncia comporti l’obligació de reintegrament d’imports ja percebuts, l’entitat pot d’ingressar voluntàriament l’import corresponent al compte restringit d’ingressos del Servei d’Ocupació de Catalunya (CIF Q0801272F):

Entitat: 2100 "La Caixa".

Oficina: 1183.

Dígit de control: 35.

Número de compte: 0200135636.

En l’escrit de pagament s’ha de fer constar la referència: entitat que fa l’ingrés, núm. d’expedient, identificació de la convocatòria i accions a les quals es renuncia i donen lloc a l’ingrés.

Així mateix, s’ha de trametre una fotocòpia de la transferència bancària a l’adreça que s’adjunta o per correu electrònic a l’adreça: tresoreria.soc@gencat.cat.

Generalitat de Catalunya

Servei d’Ocupació de Catalunya

(Servei de Pressupostos i Gestió Econòmica-Secció de Tresoreria)

c. Llull, 297-307

08019 Barcelona

Base 20

Incompatibilitats

Les subvencions regulades en aquesta Ordre són incompatibles amb qualsevol altra subvenció o altre ajut obtingut per l’entitat sol·licitant per a la realització de la mateixa acció, excepte quan es tracti del finançament parcial del projecte i s’hagi definit de manera precisa en la petició de l’ajut la part subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i la part finançada amb càrrec a altres fons públics o privats.

L’import de les subvencions concedides en cap cas pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb o ajuts subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar per l’entitat beneficiària.

Base 21

Avaluació

21.1 Accions de verificació i control.

A més de la verificació administrativa de la documentació de gestió de les accions formatives, el Servei d’Ocupació de Catalunya realitzarà actuacions de verificació in situ i ex post.

21.1.1 Actuacions in situ.

Comprenen el seguiment de l’activitat formativa al lloc de la seva impartició i durant la seva realització, a través d’evidències físiques i testimonis obtinguts mitjançant entrevistes als responsables de formació, alumnes i formadors, a fi de realitzar una comprovació sobre l’execució de l’activitat formativa, els seus continguts, nombre real de participants, instal·lacions i mitjans pedagògics. En el marc d’aquestes actuacions es poden realitzar requeriments per a l’esmena de les irregularitats detectades.

El personal tècnic del Servei d’Ocupació de Catalunya que exerceixi les funcions de seguiment i control in situ de les actuacions verificarà, com a mínim, els aspectes següents:

Informació facilitada sobre l’acció formativa, els drets i obligacions, els horaris, la realització de pràctiques, i altres aspectes que ha de conèixer l’alumnat.

Documentació i material didàctic lliurat a l’alumnat.

Procediment de selecció de l’alumnat i priorització de les persones derivades de l’Oficina de Treball.

Estat de les instal·lacions, equipaments i dotacions, materials de consum.

Professorat.

Compliment dels programes de coneixements professionals i de pràctiques de perfeccionament.

Proves teòriques i pràctiques. Avaluació.

Compliment de l’horari.

Control d’assistència d’alumnes.

Imatge corporativa.

Gestió administrativa.

Accions d’acompanyament.

Execució de les accions formatives.

Comprovació del sistema de comptabilitat separada.

Gestió i acompliment contractista.

Realització pràctiques en empreses.

El Servei Territorial corresponent realitzarà la verificació administrativa de la documentació de gestió de les accions formatives que s’ha aportat durant el desenvolupament de l’acció.

Durà a terme també visites de verificació in situ de les accions de formació de les quals s’aixecarà una acta de visita.

Les visites de verificació in situ inclouran el mòdul de pràctiques del certificat de professionalitat quan aquest es realitzi en empreses.

Els documents acreditatius del seguiment in situ han de formar part de l’expedient de l’acció formativa i els/les responsables de l’entitat beneficiària poden deixar constància de les observacions i/o al·legacions que consideri d’interès per al seu expedient.

En el cas que es detectin incidències, el/la tècnic/a de seguiment ha d’elaborar un informe tècnic per incidències en la verificació in situ que tindrà la seva repercussió, si s’escau, en la posterior revisió de la justificació econòmica i en la revocació o no de la subvenció.

Finalment l’òrgan competent elaborarà un informe final del control de les actuacions per cada expedient d’atorgament i per cada entitat beneficiària, que podrà ser una recopilació de tots els informes existents de les diferents accions formatives incloses en la resolució d’atorgament de la subvenció.

21.1.2 Actuacions ex post.

Es realitzen una vegada finalitzada l’execució de les accions formatives subvencionades a través d’evidències físiques i testimonials per tal de comprovar, entre altres, els extrems següents:

Execució de l’acció formativa.

Nombre real de participants.

Lliurament als participants del diploma o certificat de formació i, si s’escau, la inclusió en el aquest de l’emblema del Fons Social Europeu.

Documentació justificativa dels costos de formació, la seva comptabilització, així com de la materialització del pagament anteriorment a la justificació de la subvenció, tenint en compte els requisits establerts per la normativa espanyola i, si s’escau, la comunitària respecte del cofinançament del Fons Social Europeu.

21.1.3 Actuacions de comprovació.

Les entitats beneficiàries de les subvencions s’han de sotmetre a les actuacions de comprovació que el Departament d’Empresa i Ocupació o el Servei d’Ocupació de Catalunya consideri necessàries i a les del control financer que corresponguin, d’acord amb el que preveuen els articles 90 bis i 97 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Així mateix, estan sotmeses a les actuacions de verificació i control necessàries a efectes del cofinançament del Fons Social Europeu, d’acord amb el que estableixen el Reglament (CE) 1083/2006, del Consell, d’11 de juliol, i el Reglament (CE) 1828/2006, de la Comissió, de 8 de desembre.

El Servei d’Ocupació de Catalunya podrà realitzar altres actuacions de seguiment i control que consideri necessàries en l’àmbit de les seves competències.

Així mateix, el Servei d’Ocupació de Catalunya realitzarà actuacions específiques de seguiment i control arran de denúncies o de l’existència d’indicis de frau o irregularitats en l’execució de l’activitat formativa finançada a l’empara d’aquesta Ordre.

21.2 Avaluació de la qualitat.

Amb la finalitat de promoure i fomentar la implantació de sistemes i mecanismes de millora contínua i qualitat en les accions formatives subvencionades, el Servei d’Ocupació de Catalunya realitzarà un pla d’avaluació on s’inclouran les accions que es realitzin en el marc d’aquesta Ordre, per tal d’assegurar-ne l’eficàcia, l’eficiència, l’impacte, la qualitat i l’adequació a les necessitats del mercat de treball de Catalunya.

Entre els criteris que es tindran en compte en l’avaluació es mesurarà l’impacte de la formació realitzada per a l’accés i el manteniment de l’ocupació, la millora de l’ocupabilitat de les persones participants, l’adequació de les accions formatives a les necessitats de les empreses i el territori, l’impacte de gènere i l’eficiència dels recursos econòmics i mitjans emprats.

Sense prejudici de les accions d’avaluació i control que dugui a terme el Servei d’Ocupació de Catalunya o d’avaluacions externes d’entitats independents amb posterioritat a la realització de la formació, les entitats beneficiàries han de realitzar una avaluació i control de la qualitat, durant la seva execució, tal com disposa l’article 33.5 de l’Ordre TAS/718/2008, inclosos els qüestionaris d’avaluació que han de respondre els/les alumnes, d’acord amb la Resolució TRE/3767/2009, de 30 de novembre, modificada per la Resolució TRE/3713/2010, de 8 d’octubre.

El qüestionari està disponible en l’aplicatiu informàtic de gestió de les accions del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Base 22

Publicitat i imatge corporativa

22.1 Publicitat de les subvencions per part del beneficiari/ària.

L’entitat beneficiària de la subvenció ha de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament de les accions objecte de subvenció, d’acord amb el que preveu l’article 31 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

D’acord amb els articles 8 i 9 del Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió Europea, el beneficiari s’ha d’assegurar que els destinataris de l’actuació han estat informats del cofinançament del Fons Social Europeu. Concretament, farà constar l’emblema de la Unió Europea, la referència al Fons Social Europeu i la declaració "L’FSE inverteix en el teu futur", així com el logotip del Servicio Público de Empleo Estatal d’acord amb l’article 3 i l’annex V de l’Ordre TIN/687/2010, de 12 de març, i d’acord amb el Programa operatiu d’adaptabilitat i ocupació en el marc dels objectius de convergència i competitivitat regional i ocupació d’Espanya, per al període 2007-2013, amb CCI 2007ES05UPO001, en totes les mesures d’informació i publicitat adreçades als destinataris, als destinataris potencials i al públic en general. Estableix les responsabilitats dels beneficiaris relatives a les mesures d’informació i publicitat destinades al públic.

L’entitat beneficiària ha de presentar la documentació d’informació i publicitat per a la supervisió prèvia del de la tècnic/a de seguiment.

En qualsevol cas ha de fer les activitats següents:

Informar els participants del cofinançament de l’activitat pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operatiu del Fons Social Europeu que s’hagi comunicat en la corresponent resolució d’atorgament.

L’entitat beneficiària de la subvenció ha de comunicar al Servei d’Ocupació de Catalunya a títol informatiu i prèviament a la seva realització les accions de presentació i difusió pública dels programes o accions subvencionables.

L’entitat que realitzi accions formatives corresponents a certificats de professionalitat regulats pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener, ha d’incloure a la seva publicitat si les accions subvencionades corresponen a tot l’itinerari del certificat de professionalitat o només a una part.

Les entitats que imparteixin accions de formació professionalitzadora adreçada a l’obtenció de certificats de professionalitat no regulats pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, han d’informar els/les alumnes que aquesta formació no podrà ser objecte d’acreditació parcial acumulable i que tan sols aquells alumnes que hagin superat amb avaluació positiva en aquesta acció formativa o en conjunt amb altres accions anteriors el programa complet del certificat de professionalitat podran sol·licitar l’expedició del mateix.

22.2 Imatge corporativa.

En totes les accions formatives que es duguin a terme i durant la seva impartició s’ha d’anunciar a l’aula la informació següent: la denominació de l’acció, resum del programa formatiu, durada, data d’inici i final, horari i la relació d’experts/es. La imatge corporativa que han d’implantar les entitats de formació es regeix per la Resolució TRE/2550/2009, de 8 de setembre, per la qual s’ordena la retirada i el canvi de plaques identificatives als centres o entitats de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Tot material o peça de comunicació divulgativa, tant en format paper com digital, que s’editi, ha de complir amb les pautes d’imatge corporativa del Servei d’Ocupació de Catalunya que s’anuncien a continuació:

Incorporar qualsevol de les possibles formes d’harmonització del logotip del Servei d’Ocupació de Catalunya i l’anagrama de la Generalitat de Catalunya, segons estableix el Programa d’identificació visual de la Generalitat de Catalunya:

http://gencat.cat/piv/descarregues/dptEmpresa/05_serveiOcupacioCatalunya.html

Incorporar el logotip del Fons Social Europeu que inclou la declaració "L’FSE inverteix en el teu futur" únicament en la seva versió en blanc i negre, segons s’estableix en aquest apartat: http://gencat.cat/piv/pdf/logotip_UE.pdf

Incorporar el logotip del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social harmonitzat amb el Servicio Público de Empleo Estatal.

La ubicació dels logotips, en materials en suport paper, s’ha de fer segons les diferents opcions que s’ofereixen en aquest apartat:

http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/soc/imatge_corporativa/Models_de_suports_de_difusio_accions_formatives.html

En materials en suport digital, es recomana que la disposició dels logotips, sigui la que presenten les franges integrades que incorporen els logotips de Generalitat de Catalunya, Servei d’Ocupació de Catalunya i Fons Social Europeu en les seves versions horitzontal o vertical, acompanyades del logotip del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i se situïn, sempre que sigui possible, en el peu de la pàgina.

El Servei d’Ocupació de Catalunya podrà determinar les mesures de comunicació i difusió oportunes durant el període d’execució de les accions formatives.

Base 23

Obligacions de les entitats beneficiàries

23.1 Obligacions generals de les entitats beneficiàries de les subvencions previstes en aquestes bases.

a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció i acreditar-ho davant el Servei d’Ocupació de Catalunya. Així com estar connectats i utilitzar la xarxa telemàtica del Servei d’Ocupació de Catalunya i les eines informàtiques que el Servei d’Ocupació de Catalunya indiqui.

b) Aportar la informació i documentació que es requereixi durant la fase de sol·licitud, d’execució de la formació i de justificació de la subvenció, així com tenir a disposició dels òrgans de seguiment i control competents (òrgans del Servei d’Ocupació de Catalunya de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d’altres òrgans competents) els documents acreditatius.

c) Garantir la gratuïtat de les accions formatives per als participants en la formació subvencionada.

d) Haver realitzat o, si s’escau, garantit les devolucions de quantitats concedides i pagades en convocatòries anteriors i la devolució de les quals li hagi estat exigida mitjançant reclamació prèvia a la via executiva o mitjançant resolució de procedència de reintegrament, llevat que s’hagués produït la suspensió de l’acte.

e) Comunicar al Servei d’Ocupació de Catalunya l’obtenció de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, així com qualsevol alteració que afecti els requisits i les condicions tinguts en compte per a la concessió de la subvenció. Aquesta comunicació es farà tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

f) Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades i proposar al Servei d’Ocupació de Catalunya qualsevol canvi respecte al projecte inicial i que, si s’escau, haurà de d’ésser autoritzat expressament. L’entitat beneficiària també haurà d’informar prèviament i per escrit al Servei d’Ocupació de Catalunya de qualsevol canvi referit a la representació legal de l’entitat, seu i raó social, com també de les modificacions que es puguin donar en els seus estatuts.

g) Fer constar el caràcter públic del finançament de l’activitat subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i, si s’escau, el cofinançament del Fons Social Europeu, en les activitats d’informació de les accions formatives, publicacions, material didàctic i acreditacions de la realització de la formació a lliurar als participants, tal i com s’especifica en aquesta Ordre.

h) Acceptar la seva inclusió en la llista de beneficiaris publicada de conformitat amb l’article 7 apartat 2, lletra d), del Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, que estableix que la publicació podrà ser electrònica o per altres mitjans, i inclourà les operacions derivades i les quantitats dels fons públics assignades com a una de les obligacions derivades del finançament pel Programa Operatiu de Competitivitat Regional i Ocupació a Catalunya, 2007ES052PO007, i pel Programa Operatiu Pluriregional d’Adaptabilitat i Ocupació número 2007ES05UPO001, per al període 2007-2013.

i) Remetre a l’òrgan competent una comunicació de l’inici de la formació que es vol realitzar, incloses qualsevol modificació posterior, i si s’escau, la comunicació de la finalització, seguint els continguts, terminis i procediment que estableixi el Servei d’Ocupació de Catalunya. La no comunicació d’aquests canvis implicarà que l’acció formativa o grup de participants es consideri no realitzada a efectes de la justificació de la subvenció, a excepció que la no comunicació en el termini previst es degui a causes imprevistes, degudament justificades i comunicades en el moment de produir-se.

j) Donar compliment, pel que fa al tractament automatitzat de les dades personals dels beneficiaris, al que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament.

k) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a l’entitat beneficiària, així com els estats comptables i registres específics que exigeix aquesta Ordre, amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

l) Disposar d’un sistema de comptabilitat separat o una codificació comptable adequada que permeti identificar les operacions cofinançades pel Fons Social Europeu.

m) Haurà d’informar el Servei d’Ocupació de Catalunya dels indicadors de realització i de resultats corresponents a l’actuació cofinançada pel Fons Social Europeu en la forma que estableixi l’òrgan competent.

n) D’acord amb l’article 60 del Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell Europeu, mantenir una traçabilitat suficient, que consistirà a disposar de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti verificar, d’una banda, la correcta realització de les activitats objecte d’aquesta subvenció, i de l’altra, l’adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d’aquestes activitats, amb els imports que es presentaran a cofinançament del Fons Social Europeu. La documentació tècnica es refereix a tota la documentació relativa a l’acreditació de la realització de l’activitat i la documentació econòmica es refereix a tota la que dóna suport al compliment de la justificació de despeses.

o) D’acord amb l’article 90 del Reglament (CE)1083/2006, del Consell d’11 de juliol de 2006, conservar els documents justificatius relacionats amb totes les actuacions objecte d’aquesta Ordre, les despeses i les auditories corresponents a l’actuació cofinançada durant un període de 3 anys a partir del tancament del programa operatiu en què està cofinançat o a partir de l’any en què s’hagi produït el tancament parcial, sense perjudici que concorri algun supòsit d’interrupció de la prescripció. Aquest tancament s’estima que serà el 31 de desembre de 2021.

p) Reintegrar els fons percebuts en cas de revocació en els supòsits previstos a la base 17.5 d’aquesta Ordre.

q) No comercialitzar els productes elaborats durant la realització de les accions formatives i altres accions de formació. Si s’escau, es podrà realitzar la cessió dels productes elaborats a institucions i entitats benèfiques.

r) Informar l’alumnat a l’inici de l’acció formativa dels seus drets i obligacions.

s) Informar i mostrar als/a les alumnes preseleccionats el programa formatiu aprovat pel Servicio Público de Empleo Estatal, així com de les sortides laborals de l’acció formativa que han d’iniciar.

t) Facilitar l’accés al qüestionari d’avaluació a tots els participants, durant la darrera setmana del curs, per tal que l’emplenin correctament.

u) Mecanitzar a l’aplicatiu informàtic els qüestionaris dels/de les alumnes que s’hagin presentat en format paper, seguint les instruccions del Servei d’Ocupació de Catalunya, i custodiar-los junt amb la resta de documentació de l’acció formativa.

v) Facilitar al Servei d’Ocupació de Catalunya el control i la supervisió del procediment de realització dels qüestionaris d’avaluació dels/de les alumnes i de la informació que contenen.

w) Complir amb les altres obligacions establertes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en el que no s’hagi previst expressament en aquest article i qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-los.

L’entitat beneficiària de la subvenció no resulta exonerada de les obligacions que s’han establert en aquesta base si, per desenvolupar la docència, contracta amb terceres persones físiques o jurídiques en els termes detallats al punt 17.2 de la base 13 de la present Ordre.

23.2 Assegurança d’accidents.

Les entitats beneficiàries han de contractar una pòlissa d’assegurança d’accidents personals abans de l’inici de l’acció formativa, que cobreixi, per a cadascun dels/de les alumnes, un capital de 23.432,25 euros en cas de mort, i un capital de 46.864,52 euros en cas d’invalidesa, tots dos derivats del risc d’accident durant el desplaçament, per qualsevol mitjà, i durant l’assistència als cursos de formació.

S’ha de presentar aquesta pòlissa d’assegurança o certificat d’assegurança d’accidents personals abans de l’inici del curs i, en el moment de la justificació econòmica, caldrà presentar obligatòriament el rebut que n’acrediti el pagament. Està disponible a la web d’impresos del Servei d’Ocupació de Catalunya el model de "Certificat d’assegurança d’accidents personals per les accions de formació per a l’ocupació adreçada prioritàriament a les persones en situació d’atur", amb codi G146NFO-276.

Annex 2

Fitxer català d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunya

Certificats de professionalitat

N=Nivell

Àrea

Codi espec.

Descripció especialitat

Hores

Nl

RD_CP

ADGC

ADGC10

Enquestador/a

300

3

RD 1648/1997

ADGD

ADGD0108

Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria

630

3

RD 1210/2009

ADGD

ADGD0110

Assistència en la gestió dels procediments tributaris

740

3

RD 1692/2011

ADGD

ADGD0208

Gestió integrada de recursos humans

790

3

RD 1210/2009

ADGD

ADGD0210

Creació i gestió de microempreses

520

3

RD 1692/2011

ADGD

ADGD0308

Activitats de gestió administrativa

880

2

RD 645/2011

ADGG

ADGG0108

Assistència a la direcció

610

3

RD 1210/2009

ADGG

ADGG0208

Activitats administratives en la relació amb el client

800

2

RD 1210/2009

ADGG

ADGG0308

Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines

750

3

RD 645/2011

ADGG

ADGG0408

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

430

1

RD 645/2011

ADGG

ADGG0508

Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents

440

1

RD 645/2011

ADGN

ADGN0108

Finançament d’empreses

630

3

RD 1210/2009

ADGN

ADGN0208

Comercialització i administració de productes i serveis financers

800

3

RD 645/2011

ADGS

ADGS10

Tècnic/a administratiu/iva d’assegurances

600

2

RD 2027/1996

ADGS

ADGS20

Comercial d’assegurances

550

3

RD 2028/1996

AFDA

AFDA0109

Guia per itineraris amb bicicleta

420

2

RD 1209/2009

AFDA

AFDA0110

Condicionament físic en grup amb suport musical

590

2

RD 1518/2011

AFDA

AFDA0209

Guia per itineraris eqüestres en medi natural

580

2

RD 711/2011

AFDA

AFDA0210

Condicionament físic en sala d’entrenament polivalent

590

2

RD 1518/2011

AFDA

AFDA0310

Activitats de natació

750

3

RD 1518/2011

AFDP

AFDP0109

Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

370

2

RD 711/2011

AFDP

AFDP0209

Socorrisme en espais aquàtics naturals

420

2

RD 711/2011

AGAC

AGAC0108

Cultius herbacis

600

2

RD 1375/2008

AGAF

AGAF0108

Fructicultura

600

2

RD 1375/2008

AGAG

AGAG0108

Producció avícola intensiva

250

2

RD 1375/2008

AGAG

AGAG0208

Producció cunícula intensiva

220

2

RD 1375/2008

AGAH

AGAH0108

Horticultura i floricultura

600

2

RD 1375/2008

AGAJ

AGAJ0108

Activitats auxiliars en floristeria

390

1

RD 1211/2009

AGAJ

AGAJ0109

Gestió i manteniment d’arbres i palmeres ornamentals

510

3

RD 682/2011

AGAJ

AGAJ0110

Activitats de floristeria

480

2

RD 1519/2011

AGAJ

AGAJ0208

Art floral i gestió de les activitats de floristeria

600

3

RD 1519/2011

AGAJ

AGAJ0308

Gestió de la instal·lació i manteniment de gespes en camps esportius

520

3

RD 1211/2009

AGAN

AGAN0108

Ramaderia ecològica

490

2

RD 1965/2008

AGAN

AGAN0109

Cura i maneig de cavalls

590

2

RD 682/2011

AGAN

AGAN0110

Doma bàsica del cavall

620

2

RD 1519/2011

AGAN

AGAN0208

Cria de cavalls

670

3

RD 1211/2009

AGAN

AGAN0210

Ferrat d’equins

710

3

RD 1519/2011

AGAN

AGAN0211

Apicultura

410

2

RD 1784/2011

AGAO

AGAO0108

Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria

330

1

RD 1375/2008

AGAO

AGAO0208

Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes

470

2

RD 1375/2008

AGAO

AGAO0308M

Jardineria i restauració del paisatge

620

3

RD 682/2011

AGAP

AGAP0108

Producció porcina de reproducció i cria

280

2

RD 1375/2008

AGAP

AGAP0208

Producció porcina de recria i engreix

250

2

RD 1375/2008

AGAR

AGAR0108

Aprofitaments forestals

600

2

RD 1211/2009

AGAR

AGAR0109

Gestió de repoblacions forestals i tractaments silvícoles

610

3

RD 682/2011

AGAR

AGAR0110

Gestió d’aprofitaments forestals

630

3

RD 1519/2011

AGAR

AGAR0208

Repoblacions forestals i tractaments silvícoles

490

2

RD 682/2011

AGAR

AGAR0209

Activitats auxiliars en aprofitaments forestals

270

1

RD 682/2011

AGAR

AGAR0309

Activitats auxiliars en conservació i millora de forests

270

1

RD 682/2011

AGAU

AGAU0108

Agricultura ecològica

490

2

RD 1965/2008

AGAU

AGAU0110

Producció de llavors i plantes en viver

580

2

RD 1519/2011

AGAU

AGAU0111

Maneig i manteniment de maquinària agrària

630

2

RD 1784/2011

AGAU

AGAU0208

Gestió de la producció agrícola

820

3

RD 1211/2009

AGAU

AGAU0210

Gestió de la producció de llavors i plantes en viver

540

3

RD 1519/2011

AGAX

AGAX0108

Activitats auxiliars en ramaderia

510

1

RD 1375/2008

AGAX

AGAX0208

Activitats auxiliars en agricultura

370

1

RD 1375/2008

ARGA

ARGA0110

Gravat calcogràfic i xilogràfic

480

2

RD 1520/2011

ARGC

ARGC0109

Guillotinada i plegatge

450

2

RD 712/2011

ARGC

ARGC0110

Operacions d’enquadernació industrial en rústica i tapa dura

420

2

RD 1520/2011

ARGC

ARGC0209

Operacions en trens de cosit

480

2

RD 712/2011

ARGE

ARGE30

Grafista maquetista

620

2

RD 348/1998

ARGG

ARGG0110

Disseny de productes gràfics

600

3

RD 1520/2011

ARGI

ARGI0109

Impressió òfset

560

2

RD 712/2011

ARGI

ARGI0110

Impressió en flexografia

450

2

RD 1520/2011

ARGI

ARGI0209

Impressió digital

440

2

RD 1213/2009

ARGI

ARGI0210

Impressió en gravat en relleu

450

2

RD 1520/2011

ARGI

ARGI0309

Reprografia

300

1

RD 712/2011

ARGI

ARGI0310

Impressió en serigrafia i tampografia

450

2

RD 1520/2011

ARGN

ARGN0109

Producció editorial

540

3

RD 1213/2009

ARGN

ARGN0110

Desenvolupament de productes editorials multimèdia

570

3

RD 1520/2011

ARGN

ARGN0210

Assistència a l’edició

570

3

RD 1520/2011

ARGP

ARGP0110

Tractament i maquetació d’elements gràfics en preimpressió

620

2

RD 1520/2011

ARGP

ARGP0210

Imposició i obtenció de la forma impressora

450

2

RD 1520/2011

ARGT

ARGT0109

Encunyació

330

2

RD 712/2011

ARTF

ARTF10

Elaborador/a d’objectes de fibres vegetals

300

2

RD 344/1998

ARTN

ARTN0109

Elaboració artesanal de productes de vidre en calent

660

2

RD 1521/2011

ARTN

ARTN0110

Reproduccions de motlles i peces ceràmiques artesanals

300

1

RD 1521/2011

ARTN

ARTN0111

Motlles i matriceria artesanals per ceràmica

620

3

RD 1693/2011

ARTN

ARTN0209

Terrisseria artesanal

600

2

RD 1521/2011

ARTN

ARTN0210

Decoració artesanal de vidre mitjançant les aplicacions de color

580

2

RD 1521/2011

ARTN

ARTN0309

Transformació artesanal de vidre en fred

670

2

RD 1521/2011

ARTO

ARTO20

Argenter/a

700

2

RD 346/1998

ARTT

ARTT10

Teixidor/a de teler manual

760

2

RD 342/1998

ARTU

ARTU0110

Maquinària escènica per a l’espectacle en viu

830

3

RD 1521/2011

ARTU

ARTU0111

Attrezzo per a l’espectacle en viu

830

3

RD 1693/2011

COMD

COMD10

Gerent de petit comerç

720

3

RD 1995/1995

COMF

COMF10

Caixer/a

140

2

RD 1996/1995

COML

COML0109

Trànsit de mercaderies per carretera

520

3

RD 642/2011

COML

COML0110

Activitats auxiliars de magatzem

210

1

RD 1522/2011

COML

COML0209

Organització del transport i la distribució

420

3

RD 642/2011

COML

COML0210

Gestió i control de l’aprovisionament

450

3

RD 1522/2011

COML

COML0309

Organització i gestió de magatzems

390

3

RD 642/2011

COMM

COMM0110

Màrqueting i compravenda internacional

750

3

RD 1522/2011

COMP

COMP0108

Implantació i animació d’espais comercials

390

3

RD 1377/2008

COMT

COMT0110

Atenció al client, consumidor i usuari

460

3

RD 1522/2011

COMT

COMT0210

Gestió administrativa i financera del comerç internacional

660

3

RD 1522/2011

COMT

COMT0211

Activitats auxiliars de comerç

270

1

RD 1694/2011

COMT

COMT0311

Control i formació en consum

540

3

RD 1694/2011

COMT

COMT0411

Gestió comercial de vendes

610

3

RD 1694/2011

COMV

COMV0108

Activitats de venda

590

2

RD 1377/2008

ELEE

ELEE0108

Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques

220

1

RD 1214/2009

ELEE

ELEE0109

Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió

920

2

RD 683/2011

ELEE

ELEE0110

Desenvolupament de projectes d’instal·lacions elèctriques en l’entorn d’edificis i amb fins especials

520

3

RD 1523/2011

ELEE

ELEE0209

Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques d’alta tensió de segona i tercera categoria i centres de transformació

490

2

RD 683/2011

ELEE

ELEE0210

Desenvolupament de projectes de xarxes elèctriques de baixa i alta tensió

690

3

RD 1523/2011

ELEE

ELEE0310

Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques en l’entorn d’edificis

700

3

RD 1523/2011

ELEE

ELEE0410

Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries d’alta tensió de segona i tercera categoria i centres de transformació d’intempèrie

640

3

RD 1523/2011

ELEE

ELEE0510

Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques subterrànies d’alta tensió de segona i tercera categoria i centres de transformació d’interior

640

3

RD 1523/2011

ELEE

ELEE0610

Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior

620

3

RD 1523/2011

ELEM

ELEM0110

Desenvolupament de projectes de sistemes d’automatització industrial

630

3

RD 1523/2011

ELEM

ELEM0210

Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes d’automatització industrial

650

3

RD 1523/2011

ELEQ

ELEQ0108

Instal·lació i manteniment de sistemes d’electromedicina

600

2

RD 1214/2009

ELEQ

ELEQ0208

Gestió i supervisió de la instal·lació i manteniment de sistemes d’electromedicina

700

3

RD 683/2011

ELES

ELES0108

Muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicacions en edificis

450

2

RD 1214/2009

ELES

ELES0109

Muntatge i manteniment d’instal·lacions de megafonia, sonorització de locals i circuit tancat de televisió

350

2

RD 683/2011

ELES

ELES0110

Desenvolupament de projectes d’infraestructures de telecomunicació de xarxes de veu i dades en l’entorn d’edificis

500

3

RD 1523/2011

ELES

ELES0208

Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis

380

1

RD 683/2011

ELES

ELES0209

Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades

420

2

RD 683/2011

ELES

ELES0210

Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de les infraestructures de telecomunicació i de xarxes de veu i dades en l’entorn d’edificis

680

3

RD 1523/2011

ELET

ELET10

Electrònic/a de manteniment

980

2

RD 333/1997

ENAA

ENAA0109

Organització i control del muntatge i manteniment de xarxes i instal·lacions d’aigua i sanejament

510

3

RD 643/2011

ENAC

ENAC0108

Eficiència energètica d’edificis

920

3

RD 643/2011

ENAE

ENAE0108

Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques

540

2

RD 1381/2008

ENAE

ENAE0208

Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques

580

2

RD 1967/2008

ENAE

ENAE0308

Organització i projectes d’instal·lacions solars tèrmiques

630

3

RD 1967/2008

ENAE

ENAE0408

Gestió del muntatge i manteniment de parcs eòlics

620

3

RD 1967/2008

ENAE

ENAE0508

Organització i projectes d’instal·lacions solars fotovoltaiques

630

3

RD 1215/2009

ENAL

ENAL0108

Gestió de l’operació en centrals termoelèctriques

750

3

RD 643/2011

ENAL

ENAL0110

Gestió de l’operació en centrals hidroelèctriques

730

3

RD 1524/2011

ENAL

ENAL0210

Gestió del muntatge i manteniment de substacions elèctriques

620

3

RD 1524/2011

ENAS

ENAS0108

Muntatge i manteniment de xarxes de gas

450

2

RD 1967/2008

ENAS

ENAS0110

Muntatge, posada en servei, manteniment, inspecció i revisió d’instal·lacions receptores i aparells de gas

540

2

RD 1524/2011

ENAS

ENAS0208

Gestió del muntatge i manteniment de xarxes de gas

520

3

RD 643/2011

ENAT

ENAT0108

Muntatge i manteniment de xarxes d’aigua

450

2

RD 1381/2008

EOCA

EOCA10

Pintor/a

600

2

RD 2006/1996

EOCA

EOCA70

Enrajolador/a

600

2

RD 2009/1996

EOCB

EOCB0108

Fàbriques de maçoneria

490

2

RD 1212/2009

EOCB

EOCB0109

Operacions auxiliars de revestiments continus en construcció

440

1

RD 644/2011

EOCB

EOCB0208

Operacions auxiliars de paleta d’obra de fàbrica i de cobertes

320

1

RD 644/2011

EOCB

EOCB0209

Operacions auxiliars d’acabats rígids i urbanització

340

1

RD 644/2011

EOCE

EOCE0109

Aixecaments i replanteigs

600

3

RD 644/2011

EOCE

EOCE10

Encofrador/a

800

2

RD 2007/1996

EOCE

EOCE20

Ferrallista

350

2

RD 2010/1996

EOCH

EOCH0108

Operacions de formigó

260

1

RD 1966/2008

EOCI

EOCI10

Lampista

730

2

RD 2008/1996

EOCL

EOCL50

Escaiolista

880

2

RD 2013/1996

EOCM

EOCM10

Operador/a de maquinària d’excavació

800

2

RD 2014/1996

EOCO

EOCO0108

Representació de projectes d’edificació

600

3

RD 1212/2009

EOCO

EOCO0109

Control de projectes i obres de construcció

550

3

RD 644/2011

EOCO

EOCO0208

Representació de projectes d’obra civil

600

3

RD 1212/2009

FMEC

FMEC0108

Fabricació i muntatge d’instal·lacions de canonada industrial

530

2

RD 1216/2009

FMEC

FMEC0109

Producció en construccions metàl·liques

490

3

RD 684/2011

FMEC

FMEC0110

Soldadura amb elèctrodes i revestit i TIG

680

2

RD 1525/2011

FMEC

FMEC0208

Disseny de caldereria i estructures metàl·liques

660

3

RD 684/2011

FMEC

FMEC0209

Disseny de canonada industrial

480

3

RD 684/2011

FMEC

FMEC0210

Soldadura oxigàs i soldadura MIG/MAG

600

2

RD 1525/2011

FMEC

FMEC0309

Disseny en la indústria naval

640

3

RD 684/2011

FMEE

FMEE0108

Operacions auxiliars de fabricació mecànica

440

1

RD 1216/2009

FMEE

FMEE0208

Muntatge i posada en marxa de béns d’equip i maquinària industrial

690

2

RD 1216/2009

FMEE

FMEE0308

Disseny de productes de fabricació mecànica

680

3

RD 1216/2009

FMEF

FMEF0108

Fusió i colada

400

2

RD 1969/2008

FMEF

FMEF0208

Emmotllament i fabricació de mascles

400

2

RD 1969/2008

FMEF

FMEF0308

Producció en fosa i pulvimetal·lúrgia

560

3

RD 1969/2008

FMEH

FMEH0109

Mecanització per arrencament de ferritja

620

2

RD 684/2011

FMEH

FMEH0110

Tractaments tèrmics en fabricació mecànica

370

2

RD 1525/2011

FMEH

FMEH0209

Mecanització per tall i conformat

620

2

RD 684/2011

FMEH

FMEH0309

Tractaments superficials

530

2

RD 684/2011

FMEH

FMEH0409

Mecanització per abrasió, electroerosió i procediments especials

620

2

RD 684/2011

FMEL

FMEL10

Calderer/a industrial

950

2

RD 83/1997

FMEL

FMEL30

Fuster/a tancaments metàl·lics i de PVC

1150

2

RD 85/1997

FMEL

FMEL40

Muntador/a d’estructures metàl·liques

790

2

RD 86/1997

FMEM

FMEM0109

Gestió de la producció en fabricació mecànica

350

3

RD 684/2011

FMEM

FMEM0209

Producció en mecanització, conformat i muntatge mecànic

600

3

RD 684/2011

FMEM

FMEM0309

Disseny d’eines de processat de xapa

680

3

RD 684/2011

FMEM

FMEM0409

Disseny de motlles i models

690

3

RD 684/2011

FMEM

FMEM60

Preparador/a programador/a de màquines eines amb CNC

1100

3

RD 2066/1995

FMES

FMES10

Manteniment d’estructures metàl·liques

1030

2

RD 337/1997

HOTA

HOTA0108

Operacions bàsiques de pisos en allotjaments

380

1

RD 1376/2008

HOTA

HOTA0208

Gestió de pisos i neteja en allotjaments

480

3

RD 1376/2008

HOTA

HOTA0308

Recepció en allotjaments

630

3

RD 1376/2008

HOTG

HOTG0108

Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments

670

3

RD 1376/2008

HOTG

HOTG0208

Venda de productes i serveis turístics

670

3

RD 1376/2008

HOTI

HOTI0108

Promoció turística local i informació al visitant

690

3

RD 1376/2008

HOTJ

HOTJ0110

Activitats per al joc en taules de casinos

700

2

RD 1695/2011

HOTJ

HOTJ0111

Operacions per al joc en establiments de bingo

250

1

RD 1695/2011

HOTR

HOTR0108

Operacions bàsiques de cuina

350

1

RD 1376/2008

HOTR

HOTR0109

Operacions bàsiques de pastisseria

410

1

RD 685/2011

HOTR

HOTR0110

Direcció i producció en cuina

1110

3

RD 1526/2011

HOTR

HOTR0208

Operacions bàsiques de restaurant i bar

290

1

RD 1376/2008

HOTR

HOTR0209

Sommelieria

730

3

RD 685/2011

HOTR

HOTR0210

Direcció i producció en pastisseria

870

3

RD 1695/2011

HOTR

HOTR0308

Operacions bàsiques de càtering

250

1

RD 1376/2008

HOTR

HOTR0309

Direcció en restauració

830

3

RD 685/2011

HOTR

HOTR0408

Cuina

810

2

RD 1376/2008

HOTR

HOTR0409

Gestió de processos de serveis en restauració

610

3

RD 685/2011

HOTR

HOTR0508

Serveis de bar i cafeteria

640

2

RD 1256/2009

HOTR

HOTR0509

Rebosteria

500

2

RD 685/2011

HOTR

HOTR0608

Serveis de restaurant

580

2

RD 1256/2009

HOTU

HOTU0109

Allotjament rural

580

2

RD 685/2011

IEXD

IEXD0108

Elaboració de la pedra natural

640

2

RD 1217/2009

IEXD

IEXD0109

Disseny i coordinació de projectes en pedra natural

730

3

RD 713/2011

IEXD

IEXD0208

Extracció de la pedra natural

450

2

RD 1217/2009

IEXD

IEXD0209

Obres d’artesania i restauració en pedra natural

600

2

RD 713/2011

IEXD

IEXD0308

Operacions auxiliars en plantes d’elaboració de pedra natural i de tractament i benefici de minerals i roques

340

1

RD 1217/2009

IEXD

IEXD0309

Desenvolupament i supervisió d’obres de restauració en pedra natural

510

3

RD 713/2011

IEXD

IEXD0409

Col·locació de pedra natural

640

2

RD 713/2011

IEXM

IEXM0109

Operacions auxiliars en excavacions subterrànies i a cel obert

420

1

RD 713/2011

IEXM

IEXM0110

Excavació subterrània mecanitzada d’arrencada selectiva

600

2

RD 1530/2011

IEXM

IEXM0209

Sondejos

690

2

RD 713/2011

IEXM

IEXM0210

Excavació subterrània mecanitzada dirigida de petita secció

470

2

RD 1530/2011

IEXM

IEXM0309

Tractament i benefici de minerals, roques i altres materials

540

2

RD 713/2011

IEXM

IEXM0310

Excavació subterrània mecanitzada a secció completa amb tuneladores

590

3

RD 1530/2011

IEXM

IEXM0409

Excavació subterrània amb explosius

650

2

RD 713/2011

IEXM

IEXM0509

Operacions en instal·lacions de transport subterrànies en indústries extractives

510

2

RD 713/2011

IEXM

IEXM0609

Operacions auxiliars en el muntatge i manteniment mecànic d’instal·lacions i equips d’excavacions i plantes

450

1

RD 713/2011

IEXM

IEXM0709

Muntatge i manteniment mecànic d’instal·lacions i equips semimòbils en excavacions i plantes

810

2

RD 713/2011

IEXM

IEXM0809

Excavació a cel obert amb explosius

610

2

RD 713/2011

IFCD

IFCD0110

Confecció i publicació de pàgines web

560

2

RD 1531/2011

IFCD

IFCD0210

Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web

590

3

RD 1531/2011

IFCI

IFCI10

Programador/a d’aplicacions informàtiques

950

3

RD 1597/1997

IFCM

IFCM0110

Operació en sistemes de comunicacions de veu i dades

550

2

RD 1531/2011

IFCM

IFCM0210

Manteniment de primer nivell en sistemes de radiocomunicacions

580

2

RD 1531/2011

IFCM

IFCM0310

Gestió de xarxes de veu i dades

610

3

RD 1531/2011

IFCM

IFCM0410

Gestió i supervisió d’alarmes en xarxes de comunicacions

680

3

RD 1531/2011

IFCT

IFCT0108

Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics

370

1

RD 1218/2009

IFCT

IFCT0109

Seguretat dels sistemes d’informació

500

3

RD 686/2011

IFCT

IFCT0110

Operació de xarxes departamentals

530

2

RD 1531/2011

IFCT

IFCT0209

Sistemes microinformàtics

600

2

RD 686/2011

IFCT

IFCT0210

Operació de sistemes informàtics

600

2

RD 1531/2011

IFCT

IFCT0309

Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics

510

2

RD 686/2011

IFCT

IFCT0310

Administració de bases de dades

650

3

RD 1531/2011

IFCT

IFCT0409

Implantació i gestió d’elements informàtics en sistemes domòtics/immòtics, de control d’accessos i presència, i de videovigilància

540

3

RD 686/2011

IFCT

IFCT0410

Administració i disseny de xarxes departamentals

610

3

RD 1531/2011

IFCT

IFCT0509

Administració de serveis d’internet

590

3

RD 686/2011

IFCT

IFCT0510

Gestió de sistemes informàtics

500

3

RD 1531/2011

IFCT

IFCT0609

Programació de sistemes informàtics

590

3

RD 686/2011

IFCT

IFCT0610

Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients

650

3

RD 1531/2011

IMAI

IMAI0108

Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica

480

1

RD 1375/2009

IMAI

IMAI0208

Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge de xarxes i sistemes de distribució de fluids

580

3

RD 715/2011

IMAN

IMAN20

Electromecànic/a de manteniment

1090

2

RD 334/1997

IMAQ

IMAQ0108

Manteniment i muntatge mecànic d’equip industrial

590

2

RD 715/2011

IMAQ

IMAQ0208

Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge de maquinària,equip industrial i línies automatitzades de producció

570

3

RD 715/2011

IMAR

IMAR0108

Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques

540

2

RD 1375/2009

IMAR

IMAR0109

Desenvolupament de projectes d’instal·lacions de climatització i ventilació-extracció

570

3

RD 715/2011

IMAR

IMAR0208

Muntatge i manteniment d’instal·lacions de climatització i ventilació-extracció

500

2

RD 1375/2009

IMAR

IMAR0209

Desenvolupament de projectes d’instal·lacions frigorífiques

570

3

RD 715/2011

IMAR

IMAR0308

Desenvolupament de projectes de xarxes i sistemes de distribució de fluids

630

3

RD 1375/2009

IMAR

IMAR0309

Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d’instal·lacions frigorífiques

540

3

RD 715/2011

IMAR

IMAR0408

Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques

500

2

RD 715/2011

IMAR

IMAR0409

Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d’instal·lacions de climatització i ventilació-extracció

540

3

RD 715/2011

IMAR

IMAR0508

Desenvolupament de projectes d’instal·lacions calorífiques

570

3

RD 715/2011

IMAR

IMAR0509

Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d’instal·lacions calorífiques

540

3

RD 715/2011

IMPE

IMPE0108

Serveis auxiliars d’estètica

360

1

RD 1379/2009

IMPE

IMPE0109

Bronzejat, maquillatge i depilació avançada

590

3

RD 725/2011

IMPE

IMPE0110

Massatges estètics i tècniques sensorials associades

570

3

RD 1527/2011

IMPE

IMPE0209

Maquillatge integral

660

3

RD 725/2011

IMPE

IMPE0210

Tractaments estètics

650

3

RD 1527/2011

IMPP

IMPP0108

Cures estètiques de mans i peus

360

2

RD 1373/2008

IMPP

IMPP0208

Serveis estètics d’higiene, depilació i maquillatge

640

2

RD 1373/2008

IMPP

IMPP0308

Hidrotermal

570

3

RD 1373/2008

IMPQ

IMPQ0108

Serveis auxiliars de perruqueria

330

1

RD 1379/2009

IMPQ

IMPQ0109

Perruqueria tecnicoartística

600

3

RD 725/2011

IMPQ

IMPQ0208

Perruqueria

710

2

RD 716/2011

IMPQ

IMPQ0308

Tractaments capil·lars estètics

440

3

RD 725/2011

IMSD

IMSD0108

Assistència a la realització en televisió

530

3

RD 1380/2008

IMSI

IMSI40

Tècnic/a de so

665

2

RD 946/1997

IMSI

IMSI90

Operador/a de cabina de projeccions cinematogràfiques

305

2

RD 329/1999

IMST

IMST0109

Producció fotogràfica

630

3

RD 725/2011

IMST

IMST0110

Operacions de producció de laboratori d’imatge

510

2

RD 1528/2011

IMST

IMST0210

Producció en laboratori d’imatge

450

3

RD 1528/2011

IMSV

IMSV0108

Assistència a la producció cinematogràfica i d’obres audiovisuals

490

3

RD 1374/2009

IMSV

IMSV0109

Muntatge i postproducció d’audiovisuals

510

3

RD 725/2011

IMSV

IMSV0208

Assistència a la producció en televisió

510

3

RD 1374/2009

IMSV

IMSV0209

Desenvolupament de productes audiovisuals multimèdia interactius

540

3

RD 725/2011

IMSV

IMSV0308

Càmera cinematogràfica, vídeo i televisió

630

3

RD 725/2011

IMSV

IMSV0408

Assistència a la direcció cinematogràfica

440

3

RD 725/2011

INAD

INAD0108

Operacions auxiliars d’elaboració a la indústria alimentària

300

1

RD 646/2011

INAD

INAD0109

Elaboració de sucre

450

2

RD 646/2011

INAD

INAD0110

Fabricació de productes de cafès i succedanis de cafè

230

2

RD 1529/2011

INAD

INAD0210

Elaboració de productes per a l’alimentació animal

360

2

RD 1529/2011

INAD

INAD0310

Fabricació de productes de torrat i d’aperitius extrusionats

240

2

RD 1529/2011

INAE

INAE0109

Formatgeria

390

2

RD 646/2011

INAE

INAE0110

Indústries làcties

600

3

RD 1529/2011

INAE

INAE0209

Elaboració de llets de consum i productes lactis

560

2

RD 646/2011

INAF

INAF0108

Fleca i brioixeria

530

2

RD 1380/2009

INAF

INAF0109

Pastisseria i confiteria

580

2

RD 646/2011

INAF

INAF0110

Indústries de derivats de cereals i de dolços

630

3

RD 1529/2011

INAH

INAH0109

Elaboració de vins i licors

600

2

RD 646/2011

INAH

INAH0110

Indústries derivades del raïm i del vi

530

3

RD 1529/2011

INAH

INAH0209

Enotècnia

660

3

RD 646/2011

INAH

INAH0210

Elaboració de cervesa

310

2

RD 1529/2011

INAH

INAH0310

Elaboració de refrescs i aigües de beguda envasades

240

2

RD 1529/2011

INAI

INAI0108

Carnisseria i elaboració de productes carnis

510

2

RD 1380/2009

INAI

INAI0109

Indústries càrnies

600

3

RD 646/2011

INAI

INAI0208

Sacrifici, preparació de la canal i especejament d’animals

470

2

RD 646/2011

INAJ

INAJ0109

Peixateria i elaboració de productes de la pesca i l’aqüicultura

540

2

RD 646/2011

INAJ

INAJ0110

Indústries de productes de la pesca i de l’aqüicultura

600

3

RD 1529/2011

INAK

INAK0109

Obtenció d’olis d’oliva

390

2

RD 646/2011

INAK

INAK0110

Indústries de l’oli i greixos comestibles

600

3

RD 1529/2011

INAK

INAK0209

Obtenció d’olis de llavors i de greixos

480

2

RD 646/2011

INAQ

INAQ0108

Operacions auxiliars de manteniment i transport intern en la indústria alimentària

240

1

RD 1380/2009

INAV

INAV0109

Fabricació de conserves vegetals

480

2

RD 646/2011

INAV

INAV0110

Indústries de conserves i sucs vegetals

600

3

RD 1529/2011

MAMA

MAMA0109

Fabricació de taps de suro

360

1

RD 717/2011

MAMA

MAMA0110

Obtenció de xapes, taulers, contraxapat i rebutjats

320

2

RD 1532/2011

MAMA

MAMA0209

Serrat de fusta

410

2

RD 717/2011

MAMA

MAMA0210

Fabricació de taulers de particulars i fibres de fusta

350

2

RD 1532/2011

MAMA

MAMA0309

Fabricació d’objectes de suro

260

1

RD 717/2011

MAMA

MAMA0310

Preparació de la fusta

350

2

RD 1532/2011

MAMB

MAMB0110

Projectes d’instal·lació i moblament

420

3

RD 1532/2011

MAMB

MAMB0210

Muntatge i instal·lació de construccions de fusta

510

2

RD 1532/2011

MAMD

MAMD0109

Aplicació de vernissos i laques en elements de fusteria i moble

210

1

RD 717/2011

MAMD

MAMD0110

Organització i gestió de la producció en indústries del moble i de fusteria

540

3

RD 1532/2011

MAMD

MAMD0209

Treballs de fusteria i moble

300

1

RD 717/2011

MAMD

MAMD0210

Planificació i gestió de la fabricació en indústries de fusta i suro

570

3

RD 1533/2011

MAMD

MAMD0309

Projectes de fusteria i moble

590

3

RD 717/2011

MAMM

MAMM60

Tapisser/a de mobles

450

2

RD 2564/1996

MAMR

MAMR0108

Muntatge de mobles i elements de fusteria

460

2

RD 1968/2008

MAMR

MAMR0208

Acabat de fusteria i moble

490

2

RD 1968/2008

MAMR

MAMR0308

Mecanització de fusta i derivats

520

2

RD 1968/2008

MAMR

MAMR0408

Instal·lació de mobles

550

2

RD 1968/2008

MAMS

MAMS0108

Instal·lació d’elements de fusteria

500

2

RD 1378/2008

MAMS

MAMS40

Ebenista

800

2

RD 2566/1996

MAPL

MAPL20

Pescador/a de litoral

340

2

RD 2578/1996

MAPM

MAPM40

Pescador/a de marisc

200

2

RD 2580/1996

MAPN

MAPN0108

Confecció i manteniment d’arts i aparells

330

2

RD 1376/2009

MAPN

MAPN0109

Activitats auxiliars i de suport al buc en port

220

1

RD 718/2011

MAPN

MAPN0110

Activitats en pesca amb arts de fons i pesca de marisc, i en transport marítim

290

1

RD 1533/2011

MAPN

MAPN0111

Pesca local

390

2

RD 1774/2011

MAPN

MAPN0209

Organització de llotges

460

3

RD 718/2011

MAPN

MAPN0210

Activitats en pesca de palangre, arrossegament i cèrcol, i en transport marítim

310

1

RD 1533/2011

MAPN

MAPN0211

Operacions de coordinació en coberta i parc de pesca

310

2

RD 1774/2011

MAPN

MAPN0310

Amarratge de port i mono boies

230

1

RD 1533/2011

MAPN

MAPN0410

Operacions de transport marítim i pesca litoral

630

2

RD 1533/2011

MAPN

MAPN0510

Navegació d’aigües d’interiors i pròximes a la costa

480

2

RD 1533/2011

MAPN

MAPN0610

Documentació pesquera

440

3

RD 1774/2011

MAPN

MAPN0710

Observació de l’activitat i control de les captures d’un vaixell pesquer

410

3

RD 1774/2011

MAPP

MAPP30

Piscicultor/a en aigües continentals (cria i engreixament)

350

2

RD 2577/1996

MAPU

MAPU0108

Engreixament de peixos, crustacis i cefalòpodes

420

2

RD 1376/2009

MAPU

MAPU0109

Engreix de mol·luscs bivalves

420

2

RD 718/2011

MAPU

MAPU0110

Producció de viver en aqüicultura

610

2

RD 1533/2011

MAPU

MAPU0209

Activitats d’engreixament d’espècies aqüícoles

320

1

RD 718/2011

MAPU

MAPU0210

Gestió de la producció d’engreix en aqüicultura

480

3

RD 1533/2011

MAPU

MAPU0309

Activitats de cultiu de plàncton i cria d’espècies aqüícoles

350

1

RD 718/2011

MAPU

MAPU0409

Producció d’aliment viu

360

2

RD 718/2011

QUIA

QUIA0108

Assaigs físics i fisicoquímics

500

3

RD 1970/2008

QUIA

QUIA0110

Organització i control d’assaigs no destructius

880

3

RD 1696/2011

QUIA

QUIA0208

Assaigs microbiològics i biotecnològics

520

3

RD 1970/2008

QUIB

QUIB0108

Gestió i control de planta química

840

3

RD 1374/2008

QUIE

QUIE0108

Operacions bàsiques en planta química

610

2

RD 1970/2008

QUIE

QUIE0109

Organització i control dels processos de química transformadora

710

3

RD 719/2011

QUIE

QUIE0208

Operacions en instal·lacions d’energia i de serveis auxiliars

530

2

RD 1970/2008

QUIE

QUIE0308

Operacions auxiliars i de magatzem en indústries i laboratoris químics

300

1

RD 719/2011

QUIE

QUIE0408

Operacions de moviments i lliuraments de productes en la indústria química

460

2

RD 1534/2011

QUIL

QUIL0108

Anàlisi química

690

3

RD 1374/2008

QUIM

QUIM0109

Elaboració de productes farmacèutics i afins

600

2

RD 719/2011

QUIM

QUIM0110

Organització i control de la fabricació de productes farmacèutics i afins

660

3

RD 1534/2011

QUIM

QUIM0210

Organització i control del condicionat de productes farmacèutic i afins

660

3

RD 1534/2011

QUIM

QUIM0309

Operacions de condicionament de productes farmacèutics i afins

480

2

RD 719/2011

QUIO

QUIO0109

Preparació de pastes papereres

540

2

RD 719/2011

QUIO

QUIO0110

Recuperació de lleixius negres i energia

570

2

RD 1534/2011

QUIT

QUIT0109

Operacions de transformació de polímers termostables i els seus compostos

510

2

RD 719/2011

QUIT

QUIT0110

Organització i control de la transformació de polímers termostables i els seus compostos

660

3

RD 1534/2011

QUIT

QUIT0209

Operacions de transformació de polímers termoplàstics

530

2

RD 719/2011

QUIT

QUIT0309

Operacions de transformació de cautxú

570

2

RD 719/2011

QUIT

QUIT0409

Organització i control de la transformació de cautxú

660

3

RD 719/2011

QUIT

QUIT0509

Organització i control de la transformació de polímers termoplàstics

660

3

RD 719/2011

SANP

SANP0108

Tanatopràxia

520

3

RD 1533/2011

SANT

SANT0108

Atenció sanitària a múltiples víctimes i en catàstrofes

460

2

RD 720/2011

SANT

SANT0208

Trasllat sanitari

560

2

RD 720/2011

SEAG

SEAG0108

Gestió de residus urbans i industrials

390

2

RD 1377/2009

SEAG

SEAG0109

Interpretació i educació ambiental

500

3

RD 720/2011

SEAG

SEAG0110

Serveis per al control de plagues

370

2

RD 1533/2011

SEAG

SEAG0111

Control de la contaminació atmosfèrica

570

3

RD 1785/2011

SEAG

SEAG0209

Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials

210

1

RD 720/2011

SEAG

SEAG0210

Operació d’estacions de tractament d’aigües

540

2

RD 1533/2011

SEAG

SEAG0211

Gestió ambiental

500

3

RD 1785/2011

SEAG

SEAG0309

Control i protecció del medi natural

590

3

RD 720/2011

SSCB

SSCB0109

Dinamització comunitària

610

3

RD 721/2011

SSCB

SSCB0110

Dinamització, programació i desenvolupament d’accions culturals

480

3

RD 1697/2011

SSCB

SSCB0111

Prestació de serveis bibliotecaris

540

3

RD 1697/2011

SSCB

SSCB0209

Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil

310

2

RD 1537/2011

SSCB

SSCB0211

Direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

410

3

RD 1697/2011

SSCE

SSCE0109

Informació juvenil

480

3

RD 1537/2011

SSCE

SSCE0110

Docència de la formació professional per a l’ocupació

380

3

RD 1697/2011

SSCG

SSCG0109

Inserció laboral de persones amb discapacitat

470

3

RD 721/2011

SSCG

SSCG0111

Gestió de trucades de teleassistència

310

2

RD 1697/2011

SSCG

SSCG0209

Mediació comunitària

420

3

RD 721/2011

SSCI

SSCI0109

Treball domèstic

200

1

RD 721/2011

SSCM

SSCM0108

Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals

230

1

RD 1378/2009

SSCS

SSCS0108

Atenció sociosanitària a persones al domicili

600

2

RD 1379/2008

SSCS

SSCS0208

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

450

2

RD 1379/2008

TCPC

TCPC0109

Reparació de calçat i marroquineria

360

1

RD 722/2011

TCPC

TCPC10

Patronista de calçat

730

3

RD 2574/1996

TCPC

TCPC20

Tallador/a de cuir, ant i napa

330

2

RD 2575/1996

TCPC

TCPC30

Preparador/a cosidor/a de cuir, ant i napa

630

2

RD 2576/1996

TCPF

TCPF0109

Retocs i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell

390

1

RD 722/2011

TCPF

TCPF0110

Operacions d’albarderia

360

1

RD 1538/2011

TCPF

TCPF0111

Operacions auxiliars d’adobaments

330

1

RD 1538/2011

TCPF

TCPF0209

Operacions auxiliars d’entapissat de mobiliari i mural

320

1

RD 722/2011

TCPF

TCPF0309

Cortinatge i complements de decoració

360

1

RD 722/2011

TCPF

TCPF10

Patronista escalador/a

720

3

RD 2573/1996

TCPF

TCPF30

Maquinista de confecció industrial

350

2

RD 2572/1996

TCPN

TCPN0109

Operacions auxiliars d’ennobliment tèxtil

300

1

RD 722/2011

TCPP

TCPP0110

Operacions auxiliars de processos tèxtils

300

1

RD 1538/2011

TMVC

TMVC20

Conductor/a vehicles lleugers motor

495

2

RD 2000/1996

TMVG

TMVG0109

Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles

310

1

RD 723/2011

TMVG

TMVG0110

Planificació i control de l’àrea d’electromecànica

660

3

RD 1539/2011

TMVG

TMVG0209

Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles

520

2

RD 723/2011

TMVG

TMVG0210

Manteniment de sistemes de rodatge i transmissió de maquinària agrícola, d’indústries extractives i d’edificació i obra civil, els seus equips i eines

680

2

RD 1539/2011

TMVG

TMVG0309

Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils

480

2

RD 723/2011

TMVG

TMVG0310

Manteniment del motor i dels sistemes elèctrics, de seguretat i confortabilitat de maquinària agrícola, d’indústries extractives i d’edificació i obra civil

510

2

RD 1539/2011

TMVG

TMVG0409

Manteniment del motor i dels seus sistemes auxiliars

520

2

RD 723/2011

TMVI

TMVI0108

Conducció d’autobusos

370

2

RD 1539/2011

TMVI

TMVI0208

Conducció de vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera

390

2

RD 1539/2011

TMVL

TMVL0109

Operacions auxiliars de manteniment de carrosseria de vehicles

310

1

RD 723/2011

TMVL

TMVL0209

Manteniment d’elements no estructurals de carrosseries de vehicles

630

2

RD 723/2011

TMVL

TMVL0309

Manteniment d’estructures de carrosseries de vehicles

560

2

RD 723/2011

TMVL

TMVL0409

Embelliment i decoració de superfícies de vehicles

540

2

RD 723/2011

TMVL

TMVL0509

Pintura de vehicles

500

2

RD 723/2011

TMVL

TMVL0609

Planificació i control de l’àrea de carrosseria

660

3

RD 723/2011

TMVN

TMVN10

Mecànic/a de motors nàutics i components mecànics navals

955

2

RD 543/1997

TMVO

TMVO0109

Operacions auxiliars de manteniment aeronàutic

410

1

RD 723/2011

TMVU

TMVU0110

Operacions auxiliars de manteniment de sistemes i equips d’embarcacions esportives i d’esbarjo

390

1

RD 1539/2011

TMVU

TMVU0210

Operacions auxiliars de manteniment d’elements estructurals i de recobriment de superfícies d’embarcacions esportives i d’esbarjo

280

1

RD 1539/2011

VICF

VICF0109

Operacions bàsiques amb equips automàtics en planta ceràmica

360

1

RD 714/2011

VICF

VICF0110

Operacions de fabricació de frites, esmalts i pigments ceràmics

300

2

RD 1540/2011

VICF

VICF0111

Organització de la fabricació de frites, esmalts i pigments ceràmics

370

3

RD 1775/2011

VICF

VICF0209

Operacions de reproducció manual o semiautomàtica de productes ceràmics

420

1

RD 714/2011

VICF

VICF0210

Operacions de fabricació de productes ceràmics conformats

480

2

RD 1540/2011

VICF

VICF0211

Organització de la fabricació de productes ceràmics

480

3

RD 1775/2011

VICF

VICF0311

Desenvolupament de composicions ceràmiques

510

3

RD 1775/2011

VICF

VICF0411

Control de materials, processos i productes en laboratori ceràmic

520

2

RD 1775/2011

VICI

VICI0109

Fabricació i transformació manual i semiautomàtica de productes de vidre

360

1

RD 714/2011

VICI

VICI0110

Decoració i modelatge de vidre

480

1

RD 1540/2011

Especialitats d’ús general

FP

Àrea

Codi especialitat

Descripció

Hores

Nivell

ADG

ADGA

ADGA12DCP

Auxiliar d’empleat/ada d’oficina

410

2

ADG

ADGA

ADGA13DCP

Administratiu/iva amb informàtica empleat/ada d’oficina

450

2

ADG

ADGF

ADGF01

Anglès financer

150

3

ADG

ADGI

ADGI01

Anglès: atenció al públic

200

2

ADG

ADGI

ADGI02

Francès: atenció al públic

200

2

ADG

ADGI

ADGI03

Alemany: atenció al públic

200

2

ADG

ADGI

ADGI04

Portuguès: atenció al públic

200

2

ADG

ADGI

ADGI11DCP

Telefonista recepcionista d’oficina

500

2

ADG

ADGX

ADGX01

Anglès: gestió comercial

200

3

ADG

ADGX

ADGX02

Francès: gestió comercial

200

3

ADG

ADGX

ADGX03

Alemany: gestió comercial

200

3

ADG

ADGZ

ADGZ81

Bàsic de societats laborals

30

2

ADG

ADGZ

ADGZ82

Gestió bàsica de societats laborals

40

2

ADG

ADGZ

ADGZ86

Tècnic/a en control de qualitat (normes ISO)

425

3

AGA

AGAH

AGAH14

Productor/a d’hortalisses ecològiques

190

2

AGA

AGAH

AGAH15

Cultivador/a sense terra

180

2

AGA

AGAH

AGAH18

Instal·lador/a i mantenidor/a d’estructures i cobertes per a la protecció i forçat dels cultius

210

2

AGA

AGAO

AGAO31DCP

Auxiliar de jardineria i centres de jardineria

466

2

AGA

AGAO

AGAO53DCP

Operari/ària de vivers i jardins

500

2

ARG

ARGD

ARGD02

Disseny modificació de plànols 2D i 3D

180

3

ARG

ARGD

ARGD03

Disseny mecànic modelat i parametritzat de peces

200

3

ARG

ARGD

ARGD04

Disseny de plànols i esquemes d’automatismes elèctrics

270

3

ARG

ARGD

ARGD30

Tècnic/a auxiliar en disseny industrial

630

2

ARG

ARGD

ARGD40

Tècnic/a auxiliar en disseny d’interiors

630

2

ARG

ARGD

ARGD50

Tècnic/a auxiliar en disseny de moda

630

2

ARG

ARGI

ARGI51DCP

Impressor/a de serigrafia

733

2

ARG

ARGP

ARGP40

Integrador/a de fotorreproducció

420

2

COM

COMA

COMA12DCP

Auxiliar de magatzem de grans superfícies

421

2

COM

COMA

COMA13DCP

Mosso/a de magatzem i reposador/a

463

2

ELE

ELEN

ELEN10

Instal·lador/a d’equips i sistemes electrònics

690

2

ELE

ELER

ELER11

Manteniment d’instal·lacions automatitzades controlades per autòmats programables

300

2

ELE

ELER

ELER12

Manteniment i reparació de màquines i equips elèctrics

450

2

ELE

ELER

ELER07DCP

Auxiliar de muntatge i manteniment elèctric

700

2

ELE

ELET

ELET11

Manteniment de sistemes d’instrumentació i control

500

2

ELE

ELET

ELET14

Manteniment de sistemes industrials de producció automatitzats

770

2

EOC

EOCI

EOCI30

Instal·lador/a de gas

725

2

EOC

EOCI

EOCI50

Instal·lador/a d’impermeabilització

400

2

EOC

EOCI

EOCI52

Impermeabilitzador/a amb materials bituminosos

200

2

EOC

EOCI

EOCI61

Instal·lador/a de calefacció i aigua calenta sanitària

530

2

FME

FMEC

FMEC10

Calderer/a tuber/a

710

2

FME

FMEC

FMEC20

Tècnic/a en caldereria

480

3

FME

FMEC

FMEC30

Supervisor/a de soldadura

560

3

FME

FMEL

FMEL13

Calorifugador/a

520

2

FME

FMEL

FMEL6706

Soldador/a d’unions aixamfranades per a homologacions G amb elèctrodes i TIG

250

2

FME

FMEL

FMEL7106

Soldador/a de canonades d’alta pressió d’acer al carboni amb TIG i elèctrodes per a homologacions en 2g, 5g i 6g

390

2

FME

FMEM

FMEM42DCP

Operador de màquines eines i manipulats de subconjunts

600

2

HOT

HOTA

HOTA41DCP

Auxiliar de bugaderia

120

2

HOT

HOTF

HOTF10

Hostessa, auxiliar de congressos

330

2

HOT

HOTR

HOTR26DCP

Auxiliar de cuina

696

2

HOT

HOTR

HOTR27DCP

Auxiliar d’hostaleria i neteja

700

2

IFC

IFCI

IFCI14

Analista programador

400

3

IFC

IFCI

IFCI15

Analista funcional

400

3

IFC

IFCI

IFCI3004

Programador/a d’aplicacions orientades a objectes

250

3

IFC

IFCI

IFCI4004

Programador/a de base de dades relacionables

200

3

IFC

IFCX

IFCX02

Iniciació a Internet

60

2

IFC

IFCX

IFCX01DCP

Polivalent gestió informàtica

200

2

IFC

IFCX

IFCX03DCP

Disseny de pàgina web

375

2

IFC

IFCX

IFCX58DCP

Dependent/a operari/ària de copisteria industrial

750

2

IFC

IFCX

IFCX59DCP

Composició i edició informàtiques

600

2

IFC

IFCX

IFCX61DCP

Missatger/a conserge extern

750

2

IMA

IMAF

IMAF12

Frigorista d’instal·lacions de refrigeració industrials

500

2

IMA

IMAM

IMAM13

Instal·lador/a d’ascensors i muntacàrregues

400

2

IMA

IMAM

IMAM20

Instal·lador/a d’automatismes

950

2

IMA

IMAN

IMAN14

Mecànic/a de manteniment hidràulic

250

2

IMA

IMAN

IMAN15

Mecànic/a de manteniment pneumàtic

250

2

IMA

IMAN

IMAN24

Mantenidor/a de sistemes electrohidràulics

250

2

IMA

IMAN

IMAN25

Mantenidor/a de sistemes electropneumàtics

250

2

IMA

IMAR

IMAR01

Manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats.Curs bàsic.

80

2

IMA

IMAR

IMAR02

Manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats.Curs complementari.

24

2

IMA

IMAR

IMAR03

Manipulació d’equips amb sistemes frigorífics que utilitzen refrigerants fluorats

104

2

IMP

IMPP

IMPP60

Caracterizador

480

2

INA

INAN

INAN20

Magatzemista d’indústries alimentàries

340

2

INA

INAN

INAN30

Auxiliar de laboratori d’indústries alimentàries

300

2

INA

INAN

INAN40

Envasador/a de productes alimentaris

220

2

INA

INAN

INAN5006

Tècnic/a de control de qualitat alimentària

490

3

INA

INAN

INAN6006

Encarregat/ada de la indústria alimentària

460

3

INA

INAN

INAN70

Operari/ària de processos de la indústria alimentària

400

2

INA

INAN

INAN80

Tècniques d’anàlisi d’aliments

470

3

INA

INAN

INAN81

Tècniques d’anàlisi instrumentals d’aliments

160

3

INA

INAN

INAN82

Tècniques d’anàlisi microbiològiques d’aliments

160

3

MAM

MAMS

MAMS14DCP

Peó especialista en embalatge de la fusta

600

2

SAN

SANB

SANB10

Higienista dental

425

3

SAN

SANB

SANB20

Protètic/a dental

675

3

SAN

SANB

SANB30

Auxiliar de protèsic dental

400

2

SAN

SANB

SANB40

Auxiliar d’estomatologia i odontologia

350

2

SAN

SANC

SANC01

Atenció especialitzada malalts Alzheimer

250

2

SAN

SANC

SANC10

Zelador/a sanitari

250

2

SAN

SANC

SANC20

Auxiliar d’infermeria en hospitalització

675

2

SAN

SANC

SANC3007

Auxiliar d’infermeria en geriatria

300

2

SAN

SANC

SANC4007

Auxiliar d’infermeria en salut mental i toxicomanies

300

2

SAN

SANC

SANC5006

Auxiliar d’infermeria en rehabilitació

350

2

SAN

SANC

SANC70

Tècnic/a en psicomotricitat

400

4

SAN

SAND

SAND10

Tècnic/a en dietètica i nutrició

700

3

SEA

SEAL

SEAL20

Ajudant tècnic/a de protecció civil

500

2

SEA

SEAL

SEAL30

Vigilant nocturn-sereno

250

2

SEA

SEAS

SEAS10

Vigilant de seguretat privada

240

2

SEA

SEAU

SEAU04DCP

Operari/ària de neteja viària

166

2

SSC

SSCL

SSCL12DCP

Auxiliar serveis de neteja

200

2

SSC

SSCS

SSCS21

Monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil

275

2

SSC

SSCS

SSCS40

Comunicació per llenguatge de signes en espanyol

500

3

SSC

SSCZ

SSCZ80

Curs bàsic de la lluita contra el foc

230

2

TCP

TCPF

TCPF40

Planxador/a

360

2

TCP

TCPF

TCPF50

Brodador/a-encoixinador/a

460

2

TCP

TCPF

TCPF60

Revisor/a de productes tèxtils de confecció

440

2

TCP

TCPF

TCPF70

Coordinador/a tècnic/a de producció de confecció

800

2

TCP

TCPF

TCPF80

Controlador/a de qualitat de confecció

720

3

TCP

TCPF

TCPF31DCP

Maquinista de confecció industrial

530

2

TCP

TCPG

TCPG10

Teixidor/a de gèneres de punt en màquines de recollida d’ordit

560

2

TCP

TCPG

TCPG20

Teixidor/a de gènere de punt en màquines d’ordit

560

2

TCP

TCPH

TCPH10

Processador/a de fibres tèxtils

340

2

TCP

TCPH

TCPH30

Filador/a i acabador/a de filat

320

2

TMV

TMVA

TMVA10

Auxiliar de vol (TCP): tripulació cabina passatgers

510

2

TMV

TMVA

TMVA20

Operador/a de centres de facilitació aeroportuària

660

3

TMV

TMVC

TMVC01

Anglès: bàsic de transport

250

2

TMV

TMVC

TMVC02

Francès: bàsic transport

250

2

TMV

TMVC

TMVC03

Anglès: gestió de transport

250

3

TMV

TMVC

TMVC04

Francès: gestió transport

250

3

TMV

TMVC

TMVC05

Conductor/a de vehicles articulats

60

2

TMV

TMVC

TMVC06

Transport de mercaderies perilloses per carretera

110

2

TMV

TMVC

TMVC21

Conductor/a de vehicles classe B

400

2

TMV

TMVC

TMVC31

Conductor/a de vehicles classes C1-C

370

2

TMV

TMVC

TMVC32

Conductor/a de camions amb remolc classe E

360

2

TMV

TMVC

TMVC41

Conductor/a de vehicles classe D

370

2

TMV

TMVC

TMVC43

Transport de viatgers per carretera (CAP)

280

2

TMV

TMVC

TMVC44

Transport de mercaderies per carretera (CAP)

320

2

TMV

TMVC

TMVC50

Operari/ària de magatzem

200

2

TMV

TMVE

TMVE20

Mecànic/a de vehicles pesats

800

2

TMV

TMVE

TMVE22

Manipulació de sistemes frigorífics que emprin refrigerants fluorats, destinats a confort tèrmic de persones, instal·lats en vehicles

40

2

TMV

TMVV

TMVV10

Mecànic/a de motors d’aviació

925

2

En l’especialitat formativa TMVC21-Conductor/a de vehicles classe B, es limita l’oferta en relació amb l’àmbit de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). En concret, no es convoca a les comarques següents:

Alt Penedès

Baix Llobregat

Barcelonès

Maresme

Vallès Oriental

Vallès occidental

Garraf

Altres especialitats amb regulació específica

En el cas de sol·licitar les especialitats "SSCS21 Monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil", "SSCB0209 Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil", o "SSCB0211 Direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil", el centre de formació també ha de tenir l’autorització de la Secretaria de Joventut del Departament de Benestar Social i Família, en aplicació del Decret 213/1987 i altres disposicions d’aquest organisme competent.

Annex 3

Acreditació de les despeses i verificació per part del Servei d’Ocupació de Catalunya

Despeses subvencionables

Són subvencionables aquelles despeses que s’imputin al desplegament de les accions per respondre de manera inequívoca a llur naturalesa, que s’hagin realitzat durant el període d’execució de l’actuació i hagin estat efectivament pagades pel beneficiari abans de la presentació de la justificació econòmica.

Totes i cadascuna de les despeses han de tenir el suport de factures pagades o documents comptables de valor probatori equivalent. Els justificants originals s’han de marcar amb un segell, indicant-hi la subvenció que es justifica, el cofinançament de l’FSE i l’import o percentatge que s’imputa.

En el cas del compte justificatiu simplificat, és el propi beneficiari el responsable d’estampillar d’acord amb les indicacions del paràgraf anterior, mentre que serà l’auditor qui estampilli quan la modalitat de justificació sigui amb presentació d’informe auditor. En ambdós casos és responsabilitat del Servei d’Ocupació de Catalunya verificar l’adequació de les dades tant pel que fa a l’aspecte formal, nom del programa i referència al cofinançament de Fons Social Europeu, com la seva correspondència amb les dades presentades a la justificació econòmica.

Als efectes d’aquesta Ordre es consideren despeses subvencionables les següents:

A. Despeses directes de l’activitat formativa:

a) Retribucions de formadors:

Les retribucions dels formadors/ores, interns o externs, on es poden incloure salaris, assegurances socials, dietes i despeses de locomoció i, en general, tots els costos imputables als formadors/res a l’exercici de les activitats de preparació, impartició, tutoria i avaluació als participants de les accions formatives. Com a mínim el 40% de la despesa total justificada s’ha de destinar a la despesa de docència.

Les despeses de preparació i seguiment de la formació no poden superar el 20% del total de les despeses d’aquesta partida.

b) Amortització d’equips didàctics i plataformes tecnològiques:

Equips o material didàctic amb una vida útil més enllà d’un exercici pressupostari. Només inclou equips didàctics i plataformes tecnològiques utilitzades pels/per les alumnes de les accions formatives.

c) Despeses de mitjans didàctics, adquisició de materials didàctics, despeses en béns consumibles utilitzats en la realització de les accions formatives, incloent el material de protecció i seguretat.

d) Lloguer, arrendament financer, lloguer de locals o lísing d’equips; s’exclouen les despeses financeres. Referit únicament als espais destinats a les accions formatives, ja sigui de docència com tallers pràctics, i aquells destinats a cobrir les necessitats dels/de les alumnes.

e) Assegurança d’accidents obligatori per a tots els alumnes.

f) Les despeses de publicitat per a l’organització i difusió de les accions formatives.

g) Despeses de transport, manutenció i allotjament per als treballadors ocupats que participin en les accions formatives, amb els límits fixats en l’Ordre EHA/3771/2005, de 2 de desembre.

B. Despeses indirectes de l’activitat formativa:

Les despeses indirectes es justificaran mitjançant un tant alçat, que no podrà superar el 10% de les despeses directes detallades a l’apartat A.

Aquest percentatge podrà arribar al 15% quan, per a l’execució de les actuacions subvencionades no s’hagi incorregut a la subcontractació prevista a la base 13.1 d’aquesta Ordre.

C. Altres despeses subvencionables:

C.1 En el cas d’acollir-se a la modalitat de justificació econòmica mitjançant informe d’auditor, aquesta despesa és subvencionable.

L’elaboració de l’informe d’auditor ha de suposar un mínim de 15 hores de treball, per garantir-ne la qualitat. L’import de la despesa, un cop cobertes les 15 hores, no pot superar l’1% de la subvenció.

Aquest informe ha de fer referència a la codificació de la relació de despeses presentada telemàticament mitjançant l’aplicatiu JERjes.

C.2 Les despeses generades per les activitats d’avaluació i control de les activitats establertes segons les bases 21.2 de la present convocatòria fins a un màxim del 3% del total de les despeses directes correctament verificades. Cal identificar cadascuna de les despeses imputades per aquest concepte.

1. Despeses no subvencionables

No són despeses subvencionables les següents:

Interessos deutors de comptes bancaris.

Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

Despeses de procediments legals i judicials.

Impost sobre el valor afegit recuperable.

Adquisició de mobiliari, equips, vehicles, infraestructures, béns immobles i terrenys, tant si són adquisicions noves com de segona mà. Només es poden subvencionar les amortitzacions d’aquests béns quan compleixin els requisits establerts per a les amortitzacions.

Despeses de transaccions financeres.

Comissions i pèrdues de canvi i d’altre despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment de comptes o transferències.

Les despeses justificades amb factures de data anterior o posterior en més d’un mes a l’inici o finalització de l’actuació atorgada, llevat de la factura d’auditor/a quan la justificació es presenti segons la modalitat de compte justificatiu amb informe d’auditor En aquest cas, la data ha de ser anterior a la presentació de la justificació econòmica.

Despeses de seguretat social generades per baixa laboral de les persones treballadores, tant si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat. En qualsevol cas, són subvencionables les despeses de la persona que la substitueixi, però no els de la persona treballadora de baixa.

Les vacances no efectuades, els pagaments en espècies, indemnitzacions per mort i les corresponents a trasllats, suspensions, acomiadaments, cessaments o acabaments de contracte, ni tampoc els conceptes salarials de productivitat, plusos, excepte que així ho determini el conveni col·lectiu d’aplicació, donat que no són despeses directament vinculades a les accions formatives subvencionades.

2. Documentació que ha de contenir la justificació econòmica.

El compte justificatiu ha d’incloure la documentació següent:

1) Una relació classificada de totes les despeses subvencionables al desenvolupament de l’acció, d’acord amb l’estructura de costos establerta per a cada programa, amb identificació del creditor i el document, l’import, la data d’emissió, la data de pagament i la forma de pagament. En el cas de les nòmines, s’ha d’indicar també el preu o cost/hora, calculat tal com s’indica a l’apartat 4.b) d’aquest annex. Aquesta relació s’ha de presentar telemàticament mitjançant l’aplicació informàtica del Servei d’Ocupació de Catalunya (JERjes). Un cop validada telemàticament la Relació de despeses, s’ha d’imprimir el document codificat en format PDF i presentar-lo per registre d’entrada juntament amb la resta de documentació que ha de contenir la justificació.

2) Indicació dels criteris de repartiment de les despeses generals i/o indirectes incorporades a la relació de despeses, segons model normalitzat.

3) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència.

4) Original o còpia compulsada del rebut de pagament de l’assegurança d’accidents dels participants.

5) Una declaració del beneficiari conforme els pagaments corresponen a accions correctament realitzades i justificades mitjançant factures pagades o altres documents comptables de valor probatori equivalent.

6) Una declaració del beneficiari conforme no tenen cap vinculació amb aquelles empreses que han subcontractat per a l’externalització de la docència, entenent vinculació en els termes establerts al reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, segons model normalitzat, llevat de disposar d’autorització expressa del Servei d’Ocupació de Catalunya.

7) En el supòsit del compte justificatiu amb informe d’auditor, s’ha d’incloure també un informe de revisió del compte justificatiu que ha de realitzar un auditor de comptes inscrit com a exercent al Registre oficial d’auditors de comptes dependents de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que ha de garantir, mitjançant un examen independent, que les despeses són elegibles segons el que s’estableix en aquesta Ordre, que estan pagades, comptabilitzades i degudament identificades com a despeses finançades per fons comunitaris Aquest informe ha de fer referència a la codificació de la relació de despeses presentada telemàticament.

8) En el supòsit de justificar despeses de personal propi, s’ha d’adjuntar una temporalització mensual de les hores invertides en cada tasca, segons model normalitzat. En aquesta temporalització s’hi ha de fer constar la descripció de cadascuna de les tasques desenvolupades i ha d’estar signada tant per l’entitat beneficiària com per la persona responsable de la seva execució. S’admet que aquesta temporalització mensual sigui el resum de la temporalització diària o setmanal, la qual quedarà a disposició dels òrgans de control corresponents.

9) Declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l’IRPF dels treballadors propis imputats com a despesa, amb indicació del preceptor, els imports liquidats, les dates i la forma de pagament, amb l’objectiu de facilitar el seguiment de la traçabilitat de la subvenció.

10) Declaració relativa a l’elecció entre les ofertes presentades, quan concorri el supòsit establert a l’apartat c) del punt 4 d’aquest annex.

3. Criteris d’imputació de les despeses

Totes les despeses s’han de presentar degudament desglossades per acció formativa i, quan s’escaigui, pel nombre de participants i/o hores d’utilització.

1. Despeses de formadors/es.

Les despeses dels formadors/es s’han de presentar degudament desglossades per hores dedicades a l’activitat realitzada i s’han d’imputar pel període de durada de l’acció formativa.

2. Despeses de personal

En relació amb les despeses de personal (docent, directiu, administratiu i de suport), quan aquest estigui suportat per personal propi, la forma en què s’imputa la despesa subvencionable s’ha de calcular tenint en compte les hores realitzades pel cost hora de cada treballador.

El cost hora s’ha de calcular en funció dels costos salarials subvencionables, el cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa (SS) i les hores anuals segons conveni.

Cost/hora = Cost laboral / Hores anuals Conveni

Cost salarial (subvencionable): es consideren conceptes subvencionables el salari base i les pagues extraordinàries (en la part proporcional que correspongui) que es recullen en termes bruts. No es consideren subvencionables els conceptes salarials inclosos en l’apartat 2 d’aquest annex.

En general queden exclosos els conceptes següents: les hores extraordinàries, els pagaments per beneficis, els pagaments en espècie, les vacances no efectuades, les baixes laborals, les indemnitzacions per mort i els trasllats corresponents, les suspensions, els acomiadaments, els cessaments o els acabaments de contracte.

3. Despeses de material i mitjans didàctics.

Aquestes despeses s’imputaran per acció formativa i, en cas d’ús individual, s’imputaran per nombre de participants.

4. Obligatorietat de presentar un mínim de tres ofertes.

Quan l’import de la contractació d’una despesa subvencionada superi la quantitat de 18.000 € en el supòsit de prestació del servei o lliurament del bé, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació, llevat que per les característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o prestin, o llevat que la despesa s’hagi realitzat anteriorment a la sol·licitud de la subvenció.

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’ha d’aportar en la justificació econòmica, s’ha de realitzar conforme als criteris d’eficiència econòmica, i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

5. Despeses indirectes.

Les despeses indirectes es justificaran mitjançant un tant alçat del 10% de les despeses directes que generi l’activitat formativa.

Caldrà indicar expressament la voluntat de sol·licitar aquest concepte d’ajut i indicar el percentatge que se sol·licita.

6. Pagaments en efectiu.

S’accepta la imputació de pagaments en efectiu per un import màxim de 3.000 euros respecte del total de subvenció correctament justificat.

L’entitat beneficiària ha d’indicar el número d’assentament comptable del pagament en efectiu imputat a la subvenció, en el camp Justificant del pagament de la Relació de despeses elegibles.

7. Amortització.

El caràcter subvencionable de la despesa d’amortització està subjecte a:

que l’adquisició dels béns amortitzats no hagi estat objecte d’algun tipus de subvenció parcial o completa; que el cost es refereixi exclusivament al període subvencionable.

L’element en sí mateix ha de ser una despesa elegible i amortitzable d’acord amb les taules de la Hisenda Pública (Reial decret 1777/2004, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost de societats).

La imputació es farà per acció formativa i ha de ser proporcional tant al període d’execució de les accions formatives, com a l’ús espacial que es faci del bé en la realització de l’activitat subvencionada.

En el supòsit d’ús individual dels equips o plataformes, s’imputaran pel nombre d’alumnes participants.

El beneficiari ha de disposar dels següents documents justificatius:

Factura de compra dels elements amortitzables.

Justificant acreditatiu del pagament de les mateixes.

Quadre financer de l’amortització.

Detall dels càlculs efectuats per a la determinació de la despesa imputable, amb indicació del percentatge imputat de cada una de les factures.

Assentaments comptables de les amortitzacions imputades al programa subvencionat.

Tota aquesta documentació restarà a disposició de l’administració per a accions de verificació i control.

8. Lloguers.

Les despeses de lloguer de locals s’han de justificar mitjançant les corresponents factures de proveïdors. La seva imputació es farà d’acord amb el període d’utilització i l’espai utilitzat.

La imputació es farà per acció formativa i ha de ser proporcional tant al període d’execució de les accions formatives, com a l’ús espacial que es faci del bé en la realització de l’activitat subvencionada.

En el supòsit d’ús individual dels equips o plataformes, s’imputarà pel nombre d’alumnes participants.

El beneficiari ha de disposar dels següents documents justificatius:

Contracte de lloguer per a la verificació de les condicions firmades.

Extracte bancari o els rebuts acreditatius del pagament.

En relació amb l’IVA: model trimestral 303 i model anual 390.

En relació amb l’IRPF: model trimestral 115 i model anual 180.

Si hi ha exempció pel que fa a l’IVA, cal disposar del document d’Hisenda que així ho acrediti. Igualment si es dóna el cas de no tenir obligació de fer les retencions de l’IRPF.

Detall dels càlculs efectuats per a la determinació de la despesa imputable.

Tota aquesta documentació restarà a disposició de l’administració per a accions de verificació i control.

9. IVA.

És subvencionable l’import de l’IVA efectivament suportat i no recuperable.

Les entitats beneficiàries han de declarar la situació en què es troben respecte d’aquest impost. En el cas que estiguin subjectes a règim de prorrata general o especial, només es podran imputar el percentatge que legalment els correspon.

Annex 4

Taula d’hores i preus per àrees professionals

Inclou totes les àrees que tenen alguna especialitat d’ús general (inclou certificats de professionalitat).

Mòdul econòmic (en euros/hora/alumne) de la formació presencial, especificat per a cada àrea professional (FOAP 2012)

PRES = formació presencial d’especialitats d’ús general.

PRES DCP = formació presencial d’especialitats específiques per a treballadors discapacitats.

 

 

PRE

DCP

Família professional: ADG-Administració i gestió

 

 

 

ADGA

Administració/Gestió

6,7

 

ADGC

Consultoria empresarial

4,82

 

ADGD

Administració i auditoria

4,86

 

ADGF

Finances

4,83

 

ADGG

Gestió de la informació i comunicació

4,86

 

ADGI

Informació/Comunicació

4,26

5,74

ADGN

Finances i assegurances

4,86

 

ADGS

Assegurances

4,71

 

ADGX

Especialitats sense àrea definida (administració i oficines)

4,76

 

ADGZ

Àrea per a centres especialitzats

 

 

 

(Tèc. en control de qualitat, gerent cooperatives...)

5,68

 

Família professional: AFD-Activitats físiques i esportives

 

 

 

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

4,26

 

AFDP

Prevenció i recuperació

4,26

 

Família professional: AGA-Agrària

 

 

 

AGAC

Conreu extensiu

5,32

 

AGAF

Fructicultura

4,98

 

AGAG

Ramaderia menor

4,49

 

AGAH

Horticultura

4,7

 

AGAJ

Jardineria

5,02

 

AGAN

Ramaderia

5,02

 

AGAO

Ornamentals i jardineria

5,1

6,88

AGAP

Explotació de bestiar porcí

5,27

 

AGAR

Forestal

5,02

 

AGAU

Agricultura

5,02

 

AGAX

Especialitats sense àrea definida (agrària)

5,73

 

Família professional: ARG-Arts gràfiques

 

 

 

ARGA

Activitats artístiques gràfiques

5,56

 

ARGC

Enquadernació industrial

5,56

 

ARGD

Disseny

6,15

 

ARGE

Editorial

5,8

 

ARGG

Disseny gràfic

5,56

 

ARGI

Impressió

5,78

7,8

ARGN

Edició

5,64

 

ARGP

Preimpressió

5,73

 

ARGT

Transformació i conversió a indústries gràfiques

5,56

 

Família professional: ART-Arts i artesania

 

 

 

ARTF

Fibres vegetals

3,98

 

ARTN

Vidre i ceràmica artesanal

4,9

 

ARTO

Orfebreria

5,85

 

ARTT

Tèxtil

4,5

 

ARTU

Arts escèniques

4,9

 

Família professional: COM-Comerç i màrqueting

 

 

 

COMA

Emmagatzematge

6,63

 

COMD

Direcció/Gestió

4,71

 

COMF

Facturació /Cobrament

4,24

 

COML

Logística

4,64

 

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

4,64

 

COMP

Publicitat/Imatge

4,47

 

COMT

Compravenda

4,64

 

COMV

Venda

4,7

 

Família professional: ELE-Electricitat i electrònica

 

 

 

ELEE

Instal·lacions elèctriques

5,68

 

ELEM

Màquines electromecàniques

5,67

 

ELEN

Electrònica (instal·lació)

5,34

 

ELEQ

Equips electrònics

5,68

 

ELER

Electricitat (manteniment)

5,62

7,59

ELES

Instal·lacions de telecomunicació

5,68

 

ELET

Electrònica (manteniment)

6,17

 

Família professional: ENA-Energia i aigua

 

 

 

ENAA

Aigua

5,62

 

ENAC

Eficiència energètica

5,62

 

ENAE

Energia renovable

6,14

 

ENAL

Energia elèctrica

5,62

 

ENAS

Gas

5,53

 

ENAT

Captació, tractament i distribució d’aigua

5,62

 

Família professional: EOC-Edificació i obra civil

 

 

 

EOCA

Acabaments

5,44

 

EOCB

Maçoneria i acabats

5,46

 

EOCE

Estructures

5,41

 

EOCH

Formigó

5,46

 

EOCI

Instal·lacions i aïllaments

5,2

 

EOCL

Obra

5,32

 

EOCM

Maquinària

6,26

 

EOCO

Projectes i seguiment d’obres

5,46

 

Família professional: FME-Fabricació mecànica

 

 

 

FMEC

Construccions metàl·liques (fabricació d’equips)

5,95

 

FMEE

Fabricació electromecànica

5,95

 

FMEF

Fosa

5,95

 

FMEH

Operacions mecàniques

5,89

 

FMEL

Construccions metàl·liques (indústria pesant)

6,26

 

FMEM

Mecànica

5,91

7,98

FMES

Construccions metàl·liques i soldadura

6,06

 

Família professional: HOT-Hostaleria i turisme

 

 

 

HOTA

Allotjament

4,24

5,72

HOTF

Fires i congressos

4,71

 

HOTG

Agències de viatge

4,82

 

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

4,93

 

HOTJ

Jocs d’atzar

4,96

 

HOTR

Restauració

5,9

7,96

HOTU

Agroturisme

4,96

 

Família professional: IEX-Indústries extractives

 

 

 

IEXD

Pedra

6,34

 

IEXM

Mineria

6,19

 

Família professional: IFC-Informàtica i comunicacions

 

 

 

IFCD

Desenvolupament

6,51

 

IFCI

Informàtica

6,71

 

IFCM

Comunicacions

6,51

 

IFCT

Sistemes i telemàtica

6,65

 

IFCX

Especialitats sense àrea definida

6,18

8,34

Família professional: IMA-Instal·lació i manteniment

 

 

 

IMAF

Fred i climatització (instal·lació)

6,8

 

IMAI

Muntatge i manteniment d’instal·lacions

6,14

 

IMAM

Mecànica (instal·lació)

5,76

 

IMAN

Mecànica (manteniment)

5,47

 

IMAQ

Maquinària i equip industrial

6,16

 

IMAR

Fred i climatització

6,51

 

Família professional: IMP-Imatge personal

 

 

 

IMPE

Estètica

4,91

 

IMPP

Perruqueria i tractaments de pell i bellesa

4,91

 

IMPQ

Perruqueria

4,91

 

Família professional: IMS-Imatge i so

 

 

 

IMSD

Direcció-realització

6,58

 

IMSI

Imatge i so

5,7

 

IMST

Produccions fotogràfiques

6,1

 

IMSV

Producció audiovisual

6,05

 

Família professional: INA-Indústria alimentària

 

 

 

INAD

Aliments diversos

5,51

 

INAE

Lactis

5,51

 

INAF

Fleca pastisseria, confiteria i molineria

5,47

 

INAH

Begudes

5,51

 

INAI

Càrnies

5,47

 

INAJ

Productes de la pesca

5,51

 

INAK

Olis i greixos

5,51

 

INAN

Ocupacions comuns a totes les àrees d’indústries alimentàries

5,85

 

INAQ

Activitats auxiliars en la indústria alimentària

5,47

 

INAV

Conserves

5,51

 

Família professional: MAM-Fusta, moble i suro

 

 

 

MAMA

Transformació de fusta i suro

5,14

 

MAMB

Instal·lació i moblament

5,14

 

MAMD

Producció en fusteria i moble

5,14

 

MAMM

Fabricació industrial de fusteria i moble

5,12

 

MAMR

Fusteria i moble

5,2

 

MAMS

Fabricació semi industrial de fusteria i moble

5,61

7,57

Família professional: MAP-Marítim pesquer

 

 

 

MAPL

Pesca en aigües amb límit

4,98

 

MAPM

Conreu de mol·luscs

5,17

 

MAPN

Pesca i navegació

5,29

 

MAPP

Piscicultura

5,47

 

MAPU

Aqüicultura

5,29

 

 

 

 

 

Família professional: QUI-Química

 

 

 

QUIA

Anàlisi i control

6,68

 

QUIB

Química bàsica

6,95

 

QUIE

Procés químic

6,68

 

QUIL

Laboratori químic

6,9

 

QUIM

Farmaquímica

6,65

 

QUIO

Pasta, paper i cartró

6,65

 

QUIT

Transformació de polímers

6,65

 

 

 

 

 

Família professional: SAN-Sanitat

 

 

 

SANB

Salut bucodental

5,86

 

SANC

Cures auxiliars

4,86

 

SAND

Dietètica

5,17

 

SANP

Serveis i productes sanitaris

5,55

 

SANT

Atenció sanitària

5,55

 

 

 

 

 

Família professional: SSC-Seguretat i medi ambient

 

 

 

SEAG

Gestió ambiental

5,15

 

SEAL

Protecció civil

5,1

 

SEAS

Control i seguretat

5,62

 

Família professional: SEA- Seguretat i medi ambient

 

 

 

SEAU

Neteja, tractament i eliminació de residus urbans

 

5,76

Família professional: SSC-Serveis socioculturals i a la comunitat

 

 

 

SSCB

Activitats culturals i recreatives

4,86

 

SSCE

Formació i educació

4,86

 

SSCG

Atenció social

4,86

 

SSCI

Serveis al consumidor

4,86

 

SSCL

Neteja

 

5,07

SSCM

Assistència social i serveis al consumidor

5,02

 

SSCS

Assistència social

4,95

 

SSCZ

Àrea per a centres especialitzats

5,85

 

 

 

 

 

Família professional: TCP-Tèxtil, confecció i pell

 

 

 

TCPC

Calçat

5,09

 

TCPF

Confecció

5,22

7,04

TCPG

Gènere de punt

4,97

 

TCPH

Filatura

4,62

 

TCPN

Ennobliment de matèries tèxtils i pells

5,05

 

TCPP

Producció de fils i teixits

5,05

 

Família professional: TMV- Transport i manteniment de vehicles

 

 

 

TMVA

Transport aeri

4,73

 

TMVC

Transport per carretera

5,35

 

TMVE

Reparació de sistemes electromecànics de vehicles

6,27

 

TMVG

Electromecànica de vehicles

5,38

 

TMVI

Conducció de vehicles per carretera

5,38

 

TMVL

Carrosseria de vehicles

5,38

 

TMVN

Reparació de motors nàutics

5,22

 

TMVO

Aeronàutica

5,38

 

TMVU

Nàutica

5,38

 

TMVV

Reparació de motors d’aviació

6,06

 

Família professional: VIC-Vidre i ceràmica

 

 

 

VICF

Fabricació ceràmica

5,32

 

VICI

Vidre industrial

5,32

 

Annex 5

Mapa d’unitats territorials/comarques

(Vegeu annex al document PDF)

 

Taula d’unitats territorials

Unitats

Comarca

1

Pallars Jussà

 

Pallars Sobirà

2

Alt Urgell

 

Cerdanya

3

Berguedà

 

Solsonès

4

Garrotxa

 

Pla de l’Estany

5

Noguera

 

Segarra

 

Urgell

6

Garrigues

 

Pla d’Urgell

 

Segrià

7

Alta Ribagorça

 

Val d’Aran

8

Baix Ebre

 

Ribera d’Ebre

 

Terra Alta

9

Osona

 

Ripollès

10

Baix Camp

 

Priorat

11

Alt Camp

 

Conca de Barberà

Annex 6

Distribució del pressupost inicial per unitat territorial/comarca

DT: Demarcació territorial

Comarca/UT: Comarca o Unitat territorial (Vegeu annex 5)

AM11: Atur mitjana 2011 a la comarca o UT

%AR: % atur registrat a la comarca o UT

PPT Comarca/UT: Total pressupost a la comarca o UT

DT

Comarca/UT

AM11

% AR

PPT Comarca/UT

 

1

1.138

0,19%

76.069,50 €

 

2

1.871

0,31%

125.103,47 €

 

3

3.880

0,65%

259.462,09 €

 

4

4.862

0,81%

325.067,30 €

 

5

6.588

1,10%

440.480,99 €

 

6

18.863

3,15%

1.261.276,07 €

 

7

599

0,10%

40.062,98 €

 

8

8.807

1,47%

588.875,59 €

 

9

14.258

2,38%

953.326,08 €

 

10

16.392

2,74%

1.096.026,05 €

 

11

5.029

0,84%

336.239,25 €

Barcelona

Alt Penedès

8.239

1,38%

550.896,56 €

Barcelona

Anoia

10.978

1,84%

734.038,40 €

Barcelona

Bages

15.377

2,57%

1.028.180,88 €

Barcelona

Baix Llobregat

65.518

10,95%

4.380.811,12 €

Barcelona

Barcelonès

167.988

28,08%

11.232.454,69 €

Barcelona

Garraf

12.765

2,13%

853.530,82 €

Barcelona

Maresme

36.900

6,17%

2.467.288,64 €

Barcelona

Vallès Occidental

78.826

13,18%

5.270.666,07 €

Barcelona

Vallès Oriental

34.307

5,73%

2.293.886,72 €

Girona

Alt Empordà

10.268

1,72%

686.564,61 €

Girona

Baix Empordà

10.568

1,77%

706.651,82 €

Girona

Gironès

14.116

2,36%

943.875,90 €

Girona

Selva

13.193

2,21%

882.137,68 €

Tarragona

Baix Penedès

10.715

1,79%

716.447,47 €

Tarragona

Tarragonès

20.477

3,42%

1.369.212,08 €

Terres de l’Ebre

Montsià

5.704

0,95%

381.367,21 €

Totals

 

598.225

 

40.000.000,00 €

Annex 7

Taula d’àrees prioritàries per unitat territorial/comarca

DT

Comarca

Codi

Àrea

Priorització

Barcelona

Alt Penedès

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Barcelona

Alt Penedès

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Barcelona

Alt Penedès

AGAF

Fructicultura

25

Barcelona

Alt Penedès

AGAU

Agricultura

25

Barcelona

Alt Penedès

COML

Logística

25

Barcelona

Alt Penedès

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Barcelona

Alt Penedès

COMT

Compravenda

25

Barcelona

Alt Penedès

COMV

Venda

25

Barcelona

Alt Penedès

ENAC

Eficiència energètica

25

Barcelona

Alt Penedès

ENAE

Energia renovable

25

Barcelona

Alt Penedès

ENAT

Captació, tractament i distribució d’aigua

25

Barcelona

Alt Penedès

HOTF

Fires i congressos

25

Barcelona

Alt Penedès

HOTG

Agències de viatge

25

Barcelona

Alt Penedès

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Barcelona

Alt Penedès

HOTN

Animació

25

Barcelona

Alt Penedès

HOTR

Restauració

25

Barcelona

Alt Penedès

HOTU

Agroturisme

25

Barcelona

Alt Penedès

IMAN

Mecànica (manteniment)

25

Barcelona

Alt Penedès

IMAQ

Maquinària i equip industrial

25

Barcelona

Alt Penedès

INAH

Begudes

25

Barcelona

Alt Penedès

QUIO

Pasta, paper i cartró

15

Barcelona

Alt Penedès

SSCG

Atenció social

25

Barcelona

Alt Penedès

SSCI

Serveis al consumidor

25

Barcelona

Alt Penedès

SSCM

Assistència social i serveis al consumidor

15

Barcelona

Alt Penedès

SSCS

Assistència social

25

Barcelona

Alt Penedès

TMVC

Transport per carretera

15

Barcelona

Anoia

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Barcelona

Anoia

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Barcelona

Anoia

AGAR

Forestal

25

Barcelona

Anoia

AGAU

Agricultura

25

Barcelona

Anoia

COML

Logística

25

Barcelona

Anoia

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Barcelona

Anoia

COMT

Compravenda

25

Barcelona

Anoia

COMV

Venda

25

Barcelona

Anoia

ENAC

Eficiència energètica

25

Barcelona

Anoia

ENAE

Energia renovable

25

Barcelona

Anoia

ENAT

Captació, tractament i distribució d’aigua

25

Barcelona

Anoia

HOTF

Fires i congressos

25

Barcelona

Anoia

HOTG

Agències de viatge

25

Barcelona

Anoia

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Barcelona

Anoia

HOTN

Animació

25

Barcelona

Anoia

HOTR

Restauració

25

Barcelona

Anoia

HOTU

Agroturisme

25

Barcelona

Anoia

QUIO

Pasta, paper i cartró

15

Barcelona

Anoia

QUIT

Transformació de polímers

15

Barcelona

Anoia

SEAG

Gestió ambiental

25

Barcelona

Anoia

SSCG

Atenció social

25

Barcelona

Anoia

SSCI

Serveis al consumidor

25

Barcelona

Anoia

SSCS

Assistència social

25

Barcelona

Anoia

TCPC

Calçat

25

Barcelona

Anoia

TCPF

Confecció

25

Barcelona

Anoia

TCPG

Gènere de punt

25

Barcelona

Anoia

TCPH

Filatura

25

Barcelona

Anoia

TCPN

Ennobliment de matèries tèxtils i pells

25

Barcelona

Anoia

TCPP

Producció de fils i teixits

25

Barcelona

Anoia

TMVC

Transport per carretera

15

Barcelona

Anoia

TMVG

Electromecànica de vehicles

25

Barcelona

Anoia

TMVL

Carrosseria de vehicles

15

Barcelona

Anoia

TMVO

Aeronàutica

25

Barcelona

Bages

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Barcelona

Bages

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Barcelona

Bages

AGAG

Ramaderia menor

25

Barcelona

Bages

AGAO

Ornamentals i jardineria

15

Barcelona

Bages

AGAR

Forestal

25

Barcelona

Bages

AGAU

Agricultura

25

Barcelona

Bages

COML

Logística

25

Barcelona

Bages

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Barcelona

Bages

COMT

Compravenda

25

Barcelona

Bages

COMV

Venda

25

Barcelona

Bages

ENAC

Eficiència energètica

25

Barcelona

Bages

ENAE

Energia renovable

25

Barcelona

Bages

ENAT

Captació, tractament i distribució d’aigua

25

Barcelona

Bages

FMEC

Construccions metàl·liques (fabricació d’equips)

15

Barcelona

Bages

FMEE

Fabricació electromecànica

15

Barcelona

Bages

FMEH

Operacions mecàniques

15

Barcelona

Bages

FMEM

Mecànica

25

Barcelona

Bages

HOTF

Fires i congressos

25

Barcelona

Bages

HOTG

Agències de viatge

25

Barcelona

Bages

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Barcelona

Bages

HOTN

Animació

25

Barcelona

Bages

HOTR

Restauració

25

Barcelona

Bages

HOTU

Agroturisme

25

Barcelona

Bages

IEXD

Pedra

15

Barcelona

Bages

IEXM

Mineria

25

Barcelona

Bages

INAE

Lactis

25

Barcelona

Bages

SANC

Cures auxiliars

15

Barcelona

Bages

SEAG

Gestió ambiental

25

Barcelona

Bages

SSCB

Activitats culturals i recreatives

15

Barcelona

Bages

SSCG

Atenció social

25

Barcelona

Bages

SSCI

Serveis al consumidor

25

Barcelona

Bages

SSCS

Assistència social

25

Barcelona

Bages

TMVC

Transport per carretera

15

Barcelona

Bages

TMVG

Electromecànica de vehicles

15

Barcelona

Bages

TMVL

Carrosseria de vehicles

15

Barcelona

Bages

TMVO

Aeronàutica

15

Barcelona

Baix Llobregat

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Barcelona

Baix Llobregat

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Barcelona

Baix Llobregat

AGAJ

Jardineria

15

Barcelona

Baix Llobregat

AGAU

Agricultura

25

Barcelona

Baix Llobregat

ARGD

Disseny

15

Barcelona

Baix Llobregat

ARGI

Impressió

15

Barcelona

Baix Llobregat

ARGP

Preimpressió

15

Barcelona

Baix Llobregat

COML

Logística

25

Barcelona

Baix Llobregat

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Barcelona

Baix Llobregat

COMT

Compravenda

25

Barcelona

Baix Llobregat

COMV

Venda

25

Barcelona

Baix Llobregat

ELEN

Electrònica (instal·lació)

15

Barcelona

Baix Llobregat

ELER

Electricitat (manteniment)

15

Barcelona

Baix Llobregat

ELET

Electrònica (manteniment)

15

Barcelona

Baix Llobregat

ENAC

Eficiència energètica

25

Barcelona

Baix Llobregat

ENAE

Energia renovable

25

Barcelona

Baix Llobregat

ENAT

Captació, tractament i distribució d’aigua

25

Barcelona

Baix Llobregat

EOCI

Instal·lacions i aïllaments

20

Barcelona

Baix Llobregat

FMEH

Operacions mecàniques

15

Barcelona

Baix Llobregat

FMEC

Construccions metàl·liques (fabricació d’equips)

25

Barcelona

Baix Llobregat

FMEL

Construccions metàl·liques (indústria pesant)

20

Barcelona

Baix Llobregat

HOTF

Fires i congressos

25

Barcelona

Baix Llobregat

HOTG

Agències de viatge

25

Barcelona

Baix Llobregat

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Barcelona

Baix Llobregat

HOTN

Animació

25

Barcelona

Baix Llobregat

HOTR

Restauració

25

Barcelona

Baix Llobregat

HOTU

Agroturisme

25

Barcelona

Baix Llobregat

IMAF

Fred i climatització (instal·lació)

15

Barcelona

Baix Llobregat

IMAM

Mecànica (instal·lació)

15

Barcelona

Baix Llobregat

IMPQ

Perruqueria

15

Barcelona

Baix Llobregat

INAF

Fleca pastisseria, confiteria i molineria

20

Barcelona

Baix Llobregat

INAH

Begudes

15

Barcelona

Baix Llobregat

INAJ

Productes de la pesca

15

Barcelona

Baix Llobregat

INAV

Conserves

15

Barcelona

Baix Llobregat

QUIL

Laboratori químic

15

Barcelona

Baix Llobregat

QUIM

Farmaquímica

25

Barcelona

Baix Llobregat

SEAG

Gestió ambiental

15

Barcelona

Baix Llobregat

SSCG

Atenció social

25

Barcelona

Baix Llobregat

SSCI

Serveis al consumidor

25

Barcelona

Baix Llobregat

SSCM

Assistència social i serveis al consumidor

25

Barcelona

Baix Llobregat

SSCS

Assistència social

25

Barcelona

Baix Llobregat

TMVA

Transport aeri

15

Barcelona

Baix Llobregat

TMVC

Transport per carretera

25

Barcelona

Baix Llobregat

TMVE

Reparació de sistemes electromecànics de vehicles

15

Barcelona

Baix Llobregat

TMVG

Electromecànica de vehicles

25

Barcelona

Baix Llobregat

TMVL

Carrosseria de vehicles

25

Barcelona

Baix Llobregat

TMVO

Aeronàutica

25

Barcelona

Baix Llobregat

TMVV

Reparació de motors d’aviació

15

Barcelona

Barcelonès

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Barcelona

Barcelonès

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Barcelona

Barcelonès

AGAO

Ornamentals i jardineria

25

Barcelona

Barcelonès

AGAU

Agricultura

25

Barcelona

Barcelonès

ARGD

Disseny

15

Barcelona

Barcelonès

ARGG

Disseny gràfic

25

Barcelona

Barcelonès

ARGI

Impressió

25

Barcelona

Barcelonès

ARGN

Edició

25

Barcelona

Barcelonès

COML

Logística

25

Barcelona

Barcelonès

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Barcelona

Barcelonès

COMT

Compravenda

25

Barcelona

Barcelonès

COMV

Venda

25

Barcelona

Barcelonès

ELEN

Electrònica (instal·lació)

15

Barcelona

Barcelonès

ELER

Electricitat (manteniment)

15

Barcelona

Barcelonès

ELET

Electrònica (manteniment)

15

Barcelona

Barcelonès

ENAC

Eficiència energètica

25

Barcelona

Barcelonès

ENAE

Energia renovable

25

Barcelona

Barcelonès

ENAT

Captació, tractament i distribució d’aigua

25

Barcelona

Barcelonès

EOCI

Instal·lacions i aïllaments

15

Barcelona

Barcelonès

FMEC

Construccions metàl·liques (fabricació d’equips)

15

Barcelona

Barcelonès

FMEL

Construccions metàl·liques (indústria pesant)

25

Barcelona

Barcelonès

FMEM

Mecànica

15

Barcelona

Barcelonès

HOTA

Allotjament

25

Barcelona

Barcelonès

HOTF

Fires i congressos

25

Barcelona

Barcelonès

HOTG

Agències de viatge

25

Barcelona

Barcelonès

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Barcelona

Barcelonès

HOTJ

Jocs d’atzar

25

Barcelona

Barcelonès

HOTN

Animació

25

Barcelona

Barcelonès

HOTR

Restauració

25

Barcelona

Barcelonès

HOTU

Agroturisme

25

Barcelona

Barcelonès

IMAR

Fred i climatització

15

Barcelona

Barcelonès

IMPP

Perruqueria i tractaments de pell i bellesa

15

Barcelona

Barcelonès

IMSV

Producció audiovisual

25

Barcelona

Barcelonès

INAI

Càrnies

15

Barcelona

Barcelonès

INAJ

Productes de la pesca

15

Barcelona

Barcelonès

INAN

Ocupacions comuns a totes les àrees d’indústries alimentàries

15

Barcelona

Barcelonès

SANB

Salut bucodental

15

Barcelona

Barcelonès

SEAG

Gestió ambiental

25

Barcelona

Barcelonès

SEAS

Control i seguretat

15

Barcelona

Barcelonès

SSCG

Atenció social

25

Barcelona

Barcelonès

SSCI

Serveis al consumidor

25

Barcelona

Barcelonès

SSCS

Assistència social

25

Barcelona

Barcelonès

TCPF

Confecció

15

Barcelona

Barcelonès

TMVC

Transport per carretera

25

Barcelona

Barcelonès

TMVE

Reparació de sistemes electromecànics de vehicles

15

Barcelona

Barcelonès

TMVG

Electromecànica de vehicles

15

Barcelona

Barcelonès

TMVL

Carrosseria de vehicles

15

Barcelona

Berguedà

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Barcelona

Berguedà

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Barcelona

Berguedà

AGAN

Ramaderia

15

Barcelona

Berguedà

AGAR

Forestal

25

Barcelona

Berguedà

AGAU

Agricultura

25

Barcelona

Berguedà

AGAX

Especialitats sense àrea definida (agrària)

15

Barcelona

Berguedà

COML

Logística

25

Barcelona

Berguedà

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Barcelona

Berguedà

COMT

Compravenda

25

Barcelona

Berguedà

COMV

Venda

25

Barcelona

Berguedà

ENAC

Eficiència energètica

25

Barcelona

Berguedà

ENAE

Energia renovable

25

Barcelona

Berguedà

ENAT

Captació, tractament i distribució d’aigua

25

Barcelona

Berguedà

HOTA

Allotjament

25

Barcelona

Berguedà

HOTF

Fires i congressos

25

Barcelona

Berguedà

HOTG

Agències de viatge

25

Barcelona

Berguedà

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Barcelona

Berguedà

HOTN

Animació

25

Barcelona

Berguedà

HOTR

Restauració

25

Barcelona

Berguedà

HOTU

Agroturisme

25

Barcelona

Berguedà

IMAN

Mecànica (manteniment)

15

Barcelona

Berguedà

INAD

Aliments diversos

15

Barcelona

Berguedà

INAF

Fleca pastisseria, confiteria i molineria

15

Barcelona

Berguedà

INAI

Càrnies

15

Barcelona

Berguedà

INAQ

Activitats auxiliars en la indústria alimentària

15

Barcelona

Berguedà

INAV

Conserves

15

Barcelona

Berguedà

SSCG

Atenció social

25

Barcelona

Berguedà

SSCI

Serveis al consumidor

25

Barcelona

Berguedà

SSCS

Assistència social

25

Barcelona

Berguedà

SSCZ

Àrea per a centres especialitzats

15

Barcelona

Berguedà

TCPF

Confecció

25

Barcelona

Garraf

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Barcelona

Garraf

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Barcelona

Garraf

AGAU

Agricultura

25

Barcelona

Garraf

COML

Logística

25

Barcelona

Garraf

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Barcelona

Garraf

COMT

Compravenda

25

Barcelona

Garraf

COMV

Venda

25

Barcelona

Garraf

ENAC

Eficiència energètica

25

Barcelona

Garraf

ENAE

Energia renovable

25

Barcelona

Garraf

ENAT

Captació, tractament i distribució d’aigua

25

Barcelona

Garraf

HOTA

Allotjament

25

Barcelona

Garraf

HOTF

Fires i congressos

25

Barcelona

Garraf

HOTG

Agències de viatge

25

Barcelona

Garraf

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Barcelona

Garraf

HOTN

Animació

25

Barcelona

Garraf

HOTR

Restauració

25

Barcelona

Garraf

HOTU

Agroturisme

25

Barcelona

Garraf

INAH

Begudes

25

Barcelona

Garraf

MAPN

Pesca i navegació

25

Barcelona

Garraf

SSCG

Atenció social

25

Barcelona

Garraf

SSCI

Serveis al consumidor

25

Barcelona

Garraf

SSCS

Assistència social

25

Barcelona

Garraf

TMVC

Transport per carretera

15

Barcelona

Garraf

TMVE

Reparació de sistemes electromecànics de vehicles

15

Barcelona

Garraf

TMVO

Aeronàutica

25

Barcelona

Garraf

TMVV

Reparació de motors d’aviació

25

Barcelona

Maresme

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Barcelona

Maresme

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Barcelona

Maresme

AGAJ

Jardineria

25

Barcelona

Maresme

AGAU

Agricultura

25

Barcelona

Maresme

ARGD

Disseny

15

Barcelona

Maresme

COML

Logística

25

Barcelona

Maresme

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Barcelona

Maresme

COMT

Compravenda

25

Barcelona

Maresme

COMV

Venda

25

Barcelona

Maresme

ENAC

Eficiència energètica

25

Barcelona

Maresme

ENAE

Energia renovable

25

Barcelona

Maresme

ENAT

Captació, tractament i distribució d’aigua

25

Barcelona

Maresme

HOTA

Allotjament

25

Barcelona

Maresme

HOTF

Fires i congressos

25

Barcelona

Maresme

HOTG

Agències de viatge

25

Barcelona

Maresme

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Barcelona

Maresme

HOTN

Animació

25

Barcelona

Maresme

HOTR

Restauració

25

Barcelona

Maresme

HOTU

Agroturisme

25

Barcelona

Maresme

IMSV

Producció audiovisual

25

Barcelona

Maresme

MAPN

Pesca i navegació

25

Barcelona

Maresme

QUIM

Farmaquímica

25

Barcelona

Maresme

SEAS

Control i seguretat

15

Barcelona

Maresme

SSCG

Atenció social

25

Barcelona

Maresme

SSCI

Serveis al consumidor

25

Barcelona

Maresme

SSCS

Assistència social

25

Barcelona

Maresme

TCPF

Confecció

15

Barcelona

Maresme

TCPP

Producció de fils i teixits

25

Barcelona

Maresme

TMVC

Transport per carretera

15

Barcelona

Maresme

TMVU

Nàutica

25

Barcelona

Osona

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Barcelona

Osona

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Barcelona

Osona

AGAG

Ramaderia menor

25

Barcelona

Osona

AGAN

Ramaderia

25

Barcelona

Osona

AGAO

Ornamentals i jardineria

15

Barcelona

Osona

AGAR

Forestal

25

Barcelona

Osona

AGAU

Agricultura

25

Barcelona

Osona

AGAX

Especialitats sense àrea definida (agrària)

25

Barcelona

Osona

COML

Logística

25

Barcelona

Osona

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Barcelona

Osona

COMT

Compravenda

25

Barcelona

Osona

COMV

Venda

25

Barcelona

Osona

ENAC

Eficiència energètica

25

Barcelona

Osona

ENAE

Energia renovable

25

Barcelona

Osona

ENAT

Captació, tractament i distribució d’aigua

25

Barcelona

Osona

HOTF

Fires i congressos

25

Barcelona

Osona

HOTG

Agències de viatge

25

Barcelona

Osona

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Barcelona

Osona

HOTN

Animació

25

Barcelona

Osona

HOTR

Restauració

25

Barcelona

Osona

HOTU

Agroturisme

25

Barcelona

Osona

IMPP

Perruqueria i tractaments de pell i bellesa

15

Barcelona

Osona

INAD

Aliments diversos

15

Barcelona

Osona

INAE

Lactis

25

Barcelona

Osona

INAF

Fleca pastisseria, confiteria i molineria

15

Barcelona

Osona

INAI

Càrnies

25

Barcelona

Osona

SANC

Cures auxiliars

15

Barcelona

Osona

SAND

Dietètica

15

Barcelona

Osona

SSCG

Atenció social

25

Barcelona

Osona

SSCI

Serveis al consumidor

25

Barcelona

Osona

SSCS

Assistència social

25

Barcelona

Osona

TMVC

Transport per carretera

15

Barcelona

Vallès Occidental

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Barcelona

Vallès Occidental

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Barcelona

Vallès Occidental

AGAO

Ornamentals i jardineria

15

Barcelona

Vallès Occidental

AGAU

Agricultura

25

Barcelona

Vallès Occidental

COMD

Direcció / Gestió

15

Barcelona

Vallès Occidental

COML

Logística

25

Barcelona

Vallès Occidental

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Barcelona

Vallès Occidental

COMP

Publicitat / Imatge

15

Barcelona

Vallès Occidental

COMT

Compravenda

25

Barcelona

Vallès Occidental

COMV

Venda

25

Barcelona

Vallès Occidental

ELEE

Instal·lacions elèctriques

25

Barcelona

Vallès Occidental

ELEQ

Equips electrònics

15

Barcelona

Vallès Occidental

ELER

Electricitat (manteniment)

15

Barcelona

Vallès Occidental

ELES

Instal·lacions de telecomunicació

15

Barcelona

Vallès Occidental

ELET

Electrònica (manteniment)

15

Barcelona

Vallès Occidental

ENAA

Aigua

15

Barcelona

Vallès Occidental

ENAC

Eficiència energètica

25

Barcelona

Vallès Occidental

ENAE

Energia renovable

25

Barcelona

Vallès Occidental

ENAT

Captació, tractament i distribució d’aigua

25

Barcelona

Vallès Occidental

FMEC

Construccions metàl·liques (fabricació d’equips)

15

Barcelona

Vallès Occidental

FMEE

Fabricació electromecànica

25

Barcelona

Vallès Occidental

FMEH

Operacions mecàniques

15

Barcelona

Vallès Occidental

FMEL

Construccions metàl·liques (indústria pesant)

25

Barcelona

Vallès Occidental

FMEM

Mecànica

25

Barcelona

Vallès Occidental

HOTF

Fires i congressos

25

Barcelona

Vallès Occidental

HOTG

Agències de viatge

25

Barcelona

Vallès Occidental

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Barcelona

Vallès Occidental

HOTN

Animació

25

Barcelona

Vallès Occidental

HOTR

Restauració

25

Barcelona

Vallès Occidental

HOTU

Agroturisme

25

Barcelona

Vallès Occidental

IMAM

Mecànica (instal·lació)

15

Barcelona

Vallès Occidental

IMAN

Mecànica (manteniment)

15

Barcelona

Vallès Occidental

IMAQ

Maquinària i equip industrial

25

Barcelona

Vallès Occidental

IMSV

Producció audiovisual

25

Barcelona

Vallès Occidental

INAD

Aliments diversos

15

Barcelona

Vallès Occidental

INAI

Càrnies

25

Barcelona

Vallès Occidental

INAJ

Productes de la pesca

15

Barcelona

Vallès Occidental

INAN

Ocupacions comuns a totes les àrees d’indústries alimentàries

25

Barcelona

Vallès Occidental

INAQ

Activitats auxiliars en la indústria alimentària

25

Barcelona

Vallès Occidental

QUIE

Procés químic

25

Barcelona

Vallès Occidental

QUIM

Farmaquímica

25

Barcelona

Vallès Occidental

QUIT

Transformació de polímers

25

Barcelona

Vallès Occidental

SEAG

Gestió ambiental

25

Barcelona

Vallès Occidental

SEAS

Control i seguretat

15

Barcelona

Vallès Occidental

SSCG

Atenció social

25

Barcelona

Vallès Occidental

SSCI

Serveis al consumidor

25

Barcelona

Vallès Occidental

SSCS

Assistència social

25

Barcelona

Vallès Occidental

TCPF

Confecció

25

Barcelona

Vallès Occidental

TMVC

Transport per carretera

15

Barcelona

Vallès Occidental

TMVE

Reparació de sistemes electromecànics de vehicles

15

Barcelona

Vallès Occidental

TMVG

Electromecànica de vehicles

15

Barcelona

Vallès Occidental

TMVL

Carrosseria de vehicles

15

Barcelona

Vallès Oriental

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Barcelona

Vallès Oriental

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Barcelona

Vallès Oriental

AGAR

Forestal

25

Barcelona

Vallès Oriental

AGAU

Agricultura

25

Barcelona

Vallès Oriental

COML

Logística

25

Barcelona

Vallès Oriental

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Barcelona

Vallès Oriental

COMT

Compravenda

25

Barcelona

Vallès Oriental

COMV

Venda

25

Barcelona

Vallès Oriental

ELEQ

Equips electrònics

15

Barcelona

Vallès Oriental

ELER

Electricitat (manteniment)

15

Barcelona

Vallès Oriental

ELES

Instal·lacions de telecomunicació

15

Barcelona

Vallès Oriental

ELET

Electrònica (manteniment)

15

Barcelona

Vallès Oriental

ENAC

Eficiència energètica

25

Barcelona

Vallès Oriental

ENAE

Energia renovable

25

Barcelona

Vallès Oriental

ENAT

Captació, tractament i distribució d’aigua

25

Barcelona

Vallès Oriental

FMEC

Construccions metàl·liques (fabricació d’equips)

15

Barcelona

Vallès Oriental

FMEE

Fabricació electromecànica

25

Barcelona

Vallès Oriental

FMEH

Operacions mecàniques

15

Barcelona

Vallès Oriental

FMEM

Mecànica

25

Barcelona

Vallès Oriental

HOTF

Fires i congressos

25

Barcelona

Vallès Oriental

HOTG

Agències de viatge

25

Barcelona

Vallès Oriental

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Barcelona

Vallès Oriental

HOTN

Animació

25

Barcelona

Vallès Oriental

HOTR

Restauració

25

Barcelona

Vallès Oriental

HOTU

Agroturisme

25

Barcelona

Vallès Oriental

IMPP

Perruqueria i tractaments de pell i bellesa

15

Barcelona

Vallès Oriental

IMPQ

Perruqueria

15

Barcelona

Vallès Oriental

INAD

Aliments diversos

15

Barcelona

Vallès Oriental

INAE

Lactis

25

Barcelona

Vallès Oriental

INAJ

Productes de la pesca

15

Barcelona

Vallès Oriental

INAQ

Activitats auxiliars en la indústria alimentària

25

Barcelona

Vallès Oriental

MAMD

Producció en fusteria i moble

25

Barcelona

Vallès Oriental

MAMR

Fusteria i moble

25

Barcelona

Vallès Oriental

QUIA

Anàlisi i control

15

Barcelona

Vallès Oriental

QUIE

Procés químic

25

Barcelona

Vallès Oriental

QUIL

Laboratori químic

15

Barcelona

Vallès Oriental

QUIM

Farmaquímica

25

Barcelona

Vallès Oriental

QUIO

Pasta, paper i cartró

15

Barcelona

Vallès Oriental

QUIT

Transformació de polímers

25

Barcelona

Vallès Oriental

SSCG

Atenció social

25

Barcelona

Vallès Oriental

SSCI

Serveis al consumidor

25

Barcelona

Vallès Oriental

SSCS

Assistència social

25

Barcelona

Vallès Oriental

TMVC

Transport per carretera

15

Barcelona

Vallès Oriental

TMVE

Reparació de sistemes electromecànics de vehicles

15

Girona

Alt Empordà

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Girona

Alt Empordà

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Girona

Alt Empordà

AGAP

Explotació de bestiar porcí

25

Girona

Alt Empordà

AGAU

Agricultura

25

Girona

Alt Empordà

AGAX

Especialitats sense àrea definida (agrària)

15

Girona

Alt Empordà

ARGI

Impressió

25

Girona

Alt Empordà

ARGP

Preimpressió

25

Girona

Alt Empordà

COML

Logística

25

Girona

Alt Empordà

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Girona

Alt Empordà

COMT

Compravenda

25

Girona

Alt Empordà

COMV

Venda

25

Girona

Alt Empordà

ENAC

Eficiència energètica

25

Girona

Alt Empordà

ENAE

Energia renovable

25

Girona

Alt Empordà

FMEC

Construccions metàl·liques (fabricació d’equips)

25

Girona

Alt Empordà

HOTA

Allotjament

25

Girona

Alt Empordà

HOTF

Fires i congressos

25

Girona

Alt Empordà

HOTG

Agències de viatge

25

Girona

Alt Empordà

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Girona

Alt Empordà

HOTJ

Jocs d’atzar

25

Girona

Alt Empordà

HOTN

Animació

25

Girona

Alt Empordà

HOTR

Restauració

25

Girona

Alt Empordà

HOTU

Agroturisme

25

Girona

Alt Empordà

IMPE

Estètica

15

Girona

Alt Empordà

IMPP

Perruqueria i tractaments de pell i bellesa

15

Girona

Alt Empordà

INAE

Lactis

25

Girona

Alt Empordà

INAF

Fleca pastisseria, confiteria i molineria

15

Girona

Alt Empordà

INAH

Begudes

25

Girona

Alt Empordà

INAI

Càrnies

25

Girona

Alt Empordà

INAJ

Productes de la pesca

15

Girona

Alt Empordà

INAV

Conserves

15

Girona

Alt Empordà

MAMA

Transformació de fusta i suro

15

Girona

Alt Empordà

MAPN

Pesca i navegació

25

Girona

Alt Empordà

MAPU

Aqüicultura

15

Girona

Alt Empordà

SSCB

Activitats culturals i recreatives

25

Girona

Alt Empordà

SSCG

Atenció social

25

Girona

Alt Empordà

SSCI

Serveis al consumidor

25

Girona

Alt Empordà

SSCS

Assistència social

25

Girona

Alt Empordà

TMVE

Reparació de sistemes electromecànics de vehicles

15

Girona

Alt Empordà

TMVG

Electromecànica de vehicles

15

Girona

Alt Empordà

TMVU

Nàutica

25

Girona

Baix Empordà

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Girona

Baix Empordà

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Girona

Baix Empordà

AGAP

Explotació de bestiar porcí

25

Girona

Baix Empordà

AGAR

Forestal

15

Girona

Baix Empordà

AGAU

Agricultura

25

Girona

Baix Empordà

ARTM

Fusta

15

Girona

Baix Empordà

ARTN

Vidre i ceràmica artesanal

15

Girona

Baix Empordà

COML

Logística

25

Girona

Baix Empordà

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Girona

Baix Empordà

COMT

Compravenda

25

Girona

Baix Empordà

COMV

Venda

25

Girona

Baix Empordà

ENAC

Eficiència energètica

25

Girona

Baix Empordà

ENAE

Energia renovable

25

Girona

Baix Empordà

HOTA

Allotjament

25

Girona

Baix Empordà

HOTF

Fires i congressos

25

Girona

Baix Empordà

HOTG

Agències de viatge

25

Girona

Baix Empordà

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Girona

Baix Empordà

HOTN

Animació

25

Girona

Baix Empordà

HOTR

Restauració

25

Girona

Baix Empordà

HOTU

Agroturisme

25

Girona

Baix Empordà

INAH

Begudes

25

Girona

Baix Empordà

INAI

Càrnies

25

Girona

Baix Empordà

MAMA

Transformació de fusta i suro

15

Girona

Baix Empordà

MAPM

Conreu de mol·luscs

25

Girona

Baix Empordà

SEAG

Gestió ambiental

15

Girona

Baix Empordà

SSCG

Atenció social

25

Girona

Baix Empordà

SSCI

Serveis al consumidor

25

Girona

Baix Empordà

SSCS

Assistència social

25

Girona

Baix Empordà

TMVU

Nàutica

25

Girona

Cerdanya

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Girona

Cerdanya

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Girona

Cerdanya

AGAN

Ramaderia

25

Girona

Cerdanya

AGAP

Explotació de bestiar porcí

25

Girona

Cerdanya

AGAU

Agricultura

25

Girona

Cerdanya

COML

Logística

25

Girona

Cerdanya

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Girona

Cerdanya

COMT

Compravenda

25

Girona

Cerdanya

COMV

Venda

25

Girona

Cerdanya

ENAC

Eficiència energètica

25

Girona

Cerdanya

ENAE

Energia renovable

25

Girona

Cerdanya

HOTA

Allotjament

25

Girona

Cerdanya

HOTF

Fires i congressos

25

Girona

Cerdanya

HOTG

Agències de viatge

25

Girona

Cerdanya

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Girona

Cerdanya

HOTR

Restauració

25

Girona

Cerdanya

HOTU

Agroturisme

25

Girona

Cerdanya

INAE

Lactis

15

Girona

Cerdanya

INAI

Càrnies

25

Girona

Cerdanya

SSCG

Atenció social

25

Girona

Cerdanya

SSCI

Serveis al consumidor

25

Girona

Cerdanya

SSCS

Assistència social

25

Girona

Garrotxa

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Girona

Garrotxa

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Girona

Garrotxa

AGAP

Explotació de bestiar porcí

25

Girona

Garrotxa

AGAU

Agricultura

25

Girona

Garrotxa

COML

Logística

25

Girona

Garrotxa

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Girona

Garrotxa

COMT

Compravenda

25

Girona

Garrotxa

COMV

Venda

25

Girona

Garrotxa

ENAC

Eficiència energètica

25

Girona

Garrotxa

ENAE

Energia renovable

25

Girona

Garrotxa

HOTF

Fires i congressos

25

Girona

Garrotxa

HOTG

Agències de viatge

25

Girona

Garrotxa

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Girona

Garrotxa

HOTR

Restauració

25

Girona

Garrotxa

HOTU

Agroturisme

25

Girona

Garrotxa

INAI

Càrnies

25

Girona

Garrotxa

MAMR

Fusteria i moble

20

Girona

Garrotxa

SEAG

Gestió ambiental

15

Girona

Garrotxa

SSCG

Atenció social

25

Girona

Garrotxa

SSCI

Serveis al consumidor

25

Girona

Garrotxa

SSCS

Assistència social

25

Girona

Garrotxa

TMVE

Reparació de sistemes electromecànics de vehicles

15

Girona

Gironès

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Girona

Gironès

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Girona

Gironès

AGAF

Fructicultura

15

Girona

Gironès

AGAO

Ornamentals i jardineria

20

Girona

Gironès

AGAP

Explotació de bestiar porcí

25

Girona

Gironès

AGAU

Agricultura

25

Girona

Gironès

COMD

Direcció/Gestió

15

Girona

Gironès

COML

Logística

25

Girona

Gironès

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Girona

Gironès

COMT

Compravenda

25

Girona

Gironès

COMV

Venda

25

Girona

Gironès

ELER

Electricitat (manteniment)

15

Girona

Gironès

ELET

Electrònica (manteniment)

15

Girona

Gironès

ENAA

Aigua

25

Girona

Gironès

ENAC

Eficiència energètica

25

Girona

Gironès

ENAE

Energia renovable

25

Girona

Gironès

ENAT

Captació, tractament i distribució d’aigua

25

Girona

Gironès

EOCI

Instal·lacions i aïllaments

15

Girona

Gironès

HOTF

Fires i congressos

25

Girona

Gironès

HOTG

Agències de viatge

25

Girona

Gironès

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Girona

Gironès

HOTR

Restauració

25

Girona

Gironès

HOTU

Agroturisme

25

Girona

Gironès

INAD

Aliments diversos

15

Girona

Gironès

INAE

Lactis

15

Girona

Gironès

INAI

Càrnies

25

Girona

Gironès

MAMA

Transformació de fusta i suro

15

Girona

Gironès

MAMR

Fusteria i moble

15

Girona

Gironès

QUIM

Farmaquímica

25

Girona

Gironès

SSCB

Activitats culturals i recreatives

25

Girona

Gironès

SSCG

Atenció social

25

Girona

Gironès

SSCI

Serveis al consumidor

25

Girona

Gironès

SSCS

Assistència social

25

Girona

Gironès

TMVC

Transport per carretera

15

Girona

Gironès

TMVE

Reparació de sistemes electromecànics de vehicles

15

Girona

Pla de l’Estany

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Girona

Pla de l’Estany

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Girona

Pla de l’Estany

AGAP

Explotació de bestiar porcí

25

Girona

Pla de l’Estany

AGAU

Agricultura

25

Girona

Pla de l’Estany

COML

Logística

25

Girona

Pla de l’Estany

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Girona

Pla de l’Estany

COMT

Compravenda

25

Girona

Pla de l’Estany

COMV

Venda

25

Girona

Pla de l’Estany

ENAC

Eficiència energètica

25

Girona

Pla de l’Estany

ENAE

Energia renovable

25

Girona

Pla de l’Estany

HOTF

Fires i congressos

25

Girona

Pla de l’Estany

HOTG

Agències de viatge

25

Girona

Pla de l’Estany

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Girona

Pla de l’Estany

HOTR

Restauració

25

Girona

Pla de l’Estany

HOTU

Agroturisme

25

Girona

Pla de l’Estany

INAI

Càrnies

25

Girona

Pla de l’Estany

SSCG

Atenció social

25

Girona

Pla de l’Estany

SSCI

Serveis al consumidor

25

Girona

Pla de l’Estany

SSCS

Assistència social

25

Girona

Ripollès

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Girona

Ripollès

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Girona

Ripollès

AGAN

Ramaderia

25

Girona

Ripollès

AGAP

Explotació de bestiar porcí

25

Girona

Ripollès

AGAR

Forestal

25

Girona

Ripollès

AGAU

Agricultura

25

Girona

Ripollès

COML

Logística

25

Girona

Ripollès

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Girona

Ripollès

COMT

Compravenda

25

Girona

Ripollès

COMV

Venda

25

Girona

Ripollès

ENAC

Eficiència energètica

25

Girona

Ripollès

ENAE

Energia renovable

25

Girona

Ripollès

FMEC

Construccions metàl·liques (fabricació d’equips)

25

Girona

Ripollès

FMEE

Fabricació electromecànica

25

Girona

Ripollès

FMEH

Operacions mecàniques

25

Girona

Ripollès

FMEM

Mecànica

25

Girona

Ripollès

HOTF

Fires i congressos

25

Girona

Ripollès

HOTG

Agències de viatge

25

Girona

Ripollès

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Girona

Ripollès

HOTR

Restauració

25

Girona

Ripollès

HOTU

Agroturisme

25

Girona

Ripollès

INAI

Càrnies

25

Girona

Ripollès

QUIO

Pasta, paper i cartró

15

Girona

Ripollès

SSCG

Atenció social

25

Girona

Ripollès

SSCI

Serveis al consumidor

25

Girona

Ripollès

SSCS

Assistència social

25

Girona

Selva

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Girona

Selva

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Girona

Selva

AGAJ

Jardineria

25

Girona

Selva

AGAN

Ramaderia

25

Girona

Selva

AGAP

Explotació de bestiar porcí

25

Girona

Selva

AGAR

Forestal

25

Girona

Selva

AGAU

Agricultura

25

Girona

Selva

COML

Logística

25

Girona

Selva

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Girona

Selva

COMT

Compravenda

25

Girona

Selva

COMV

Venda

25

Girona

Selva

ENAA

Aigua

25

Girona

Selva

ENAC

Eficiència energètica

25

Girona

Selva

ENAE

Energia renovable

25

Girona

Selva

ENAT

Captació, tractament i distribució d’aigua

25

Girona

Selva

HOTA

Allotjament

25

Girona

Selva

HOTF

Fires i congressos

25

Girona

Selva

HOTG

Agències de viatge

25

Girona

Selva

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Girona

Selva

HOTJ

Jocs d’atzar

25

Girona

Selva

HOTN

Animació

25

Girona

Selva

HOTR

Restauració

25

Girona

Selva

HOTU

Agroturisme

25

Girona

Selva

INAI

Càrnies

25

Girona

Selva

MAMA

Transformació de fusta i suro

15

Girona

Selva

SSCB

Activitats culturals i recreatives

25

Girona

Selva

SSCG

Atenció social

25

Girona

Selva

SSCI

Serveis al consumidor

25

Girona

Selva

SSCS

Assistència social

25

Girona

Selva

TMVE

Reparació de sistemes electromecànics de vehicles

15

Girona

Selva

TMVL

Carrosseria de vehicles

15

Lleida

Alt Urgell

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Lleida

Alt Urgell

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Lleida

Alt Urgell

AGAN

Ramaderia

25

Lleida

Alt Urgell

AGAR

Forestal

15

Lleida

Alt Urgell

AGAU

Agricultura

25

Lleida

Alt Urgell

AGAX

Especialitats sense àrea definida (agrària)

25

Lleida

Alt Urgell

COML

Logística

25

Lleida

Alt Urgell

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Lleida

Alt Urgell

COMT

Compravenda

25

Lleida

Alt Urgell

COMV

Venda

25

Lleida

Alt Urgell

ENAC

Eficiència energètica

25

Lleida

Alt Urgell

ENAE

Energia renovable

25

Lleida

Alt Urgell

HOTF

Fires i congressos

25

Lleida

Alt Urgell

HOTG

Agències de viatge

25

Lleida

Alt Urgell

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Lleida

Alt Urgell

HOTR

Restauració

25

Lleida

Alt Urgell

HOTU

Agroturisme

25

Lleida

Alt Urgell

INAE

Lactis

25

Lleida

Alt Urgell

SSCB

Activitats culturals i recreatives

25

Lleida

Alt Urgell

SSCG

Atenció social

25

Lleida

Alt Urgell

SSCI

Serveis al consumidor

25

Lleida

Alt Urgell

SSCS

Assistència social

25

Lleida

Alta Ribagorça

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Lleida

Alta Ribagorça

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Lleida

Alta Ribagorça

AGAN

Ramaderia

25

Lleida

Alta Ribagorça

AGAR

Forestal

25

Lleida

Alta Ribagorça

AGAU

Agricultura

25

Lleida

Alta Ribagorça

AGAX

Especialitats sense àrea definida (agrària)

25

Lleida

Alta Ribagorça

COML

Logística

25

Lleida

Alta Ribagorça

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Lleida

Alta Ribagorça

COMT

Compravenda

25

Lleida

Alta Ribagorça

COMV

Venda

25

Lleida

Alta Ribagorça

ENAC

Eficiència energètica

25

Lleida

Alta Ribagorça

ENAE

Energia renovable

25

Lleida

Alta Ribagorça

HOTF

Fires i congressos

25

Lleida

Alta Ribagorça

HOTG

Agències de viatge

25

Lleida

Alta Ribagorça

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Lleida

Alta Ribagorça

HOTR

Restauració

25

Lleida

Alta Ribagorça

HOTU

Agroturisme

25

Lleida

Alta Ribagorça

INAE

Lactis

25

Lleida

Alta Ribagorça

MAMA

Transformació de fusta i suro

25

Lleida

Alta Ribagorça

SSCB

Activitats culturals i recreatives

25

Lleida

Alta Ribagorça

SSCG

Atenció social

25

Lleida

Alta Ribagorça

SSCI

Serveis al consumidor

25

Lleida

Alta Ribagorça

SSCS

Assistència social

25

Lleida

Garrigues

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Lleida

Garrigues

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Lleida

Garrigues

AGAF

Fructicultura

15

Lleida

Garrigues

AGAG

Ramaderia menor

25

Lleida

Garrigues

AGAN

Ramaderia

25

Lleida

Garrigues

AGAU

Agricultura

25

Lleida

Garrigues

AGAX

Especialitats sense àrea definida (agrària)

25

Lleida

Garrigues

COML

Logística

25

Lleida

Garrigues

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Lleida

Garrigues

COMT

Compravenda

25

Lleida

Garrigues

COMV

Venda

25

Lleida

Garrigues

ENAC

Eficiència energètica

25

Lleida

Garrigues

ENAE

Energia renovable

25

Lleida

Garrigues

ENAL

Energia elèctrica

15

Lleida

Garrigues

FMEE

Fabricació electromecànica

15

Lleida

Garrigues

HOTF

Fires i congressos

25

Lleida

Garrigues

HOTG

Agències de viatge

25

Lleida

Garrigues

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Lleida

Garrigues

HOTR

Restauració

25

Lleida

Garrigues

HOTU

Agroturisme

25

Lleida

Garrigues

INAD

Aliments diversos

25

Lleida

Garrigues

INAH

Begudes

15

Lleida

Garrigues

INAK

Olis i greixos

15

Lleida

Garrigues

SSCG

Atenció social

25

Lleida

Garrigues

SSCI

Serveis al consumidor

25

Lleida

Garrigues

SSCS

Assistència social

25

Lleida

Noguera

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Lleida

Noguera

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Lleida

Noguera

AGAF

Fructicultura

15

Lleida

Noguera

AGAN

Ramaderia

25

Lleida

Noguera

AGAU

Agricultura

25

Lleida

Noguera

AGAX

Especialitats sense àrea definida (agrària)

25

Lleida

Noguera

COML

Logística

25

Lleida

Noguera

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Lleida

Noguera

COMT

Compravenda

25

Lleida

Noguera

COMV

Venda

25

Lleida

Noguera

ENAC

Eficiència energètica

25

Lleida

Noguera

ENAE

Energia renovable

25

Lleida

Noguera

HOTF

Fires i congressos

25

Lleida

Noguera

HOTG

Agències de viatge

25

Lleida

Noguera

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Lleida

Noguera

HOTR

Restauració

25

Lleida

Noguera

HOTU

Agroturisme

25

Lleida

Noguera

INAE

Lactis

25

Lleida

Noguera

INAH

Begudes

15

Lleida

Noguera

SSCG

Atenció social

25

Lleida

Noguera

SSCI

Serveis al consumidor

25

Lleida

Noguera

SSCS

Assistència social

25

Lleida

Pallars Jussà

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Lleida

Pallars Jussà

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Lleida

Pallars Jussà

AGAN

Ramaderia

25

Lleida

Pallars Jussà

AGAR

Forestal

25

Lleida

Pallars Jussà

AGAU

Agricultura

25

Lleida

Pallars Jussà

AGAX

Especialitats sense àrea definida (agrària)

25

Lleida

Pallars Jussà

COML

Logística

25

Lleida

Pallars Jussà

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Lleida

Pallars Jussà

COMT

Compravenda

25

Lleida

Pallars Jussà

COMV

Venda

25

Lleida

Pallars Jussà

ELEE

Instal·lacions elèctriques

15

Lleida

Pallars Jussà

ENAC

Eficiència energètica

25

Lleida

Pallars Jussà

ENAE

Energia renovable

25

Lleida

Pallars Jussà

ENAL

Energia elèctrica

15

Lleida

Pallars Jussà

HOTF

Fires i congressos

25

Lleida

Pallars Jussà

HOTG

Agències de viatge

25

Lleida

Pallars Jussà

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Lleida

Pallars Jussà

HOTR

Restauració

25

Lleida

Pallars Jussà

HOTU

Agroturisme

25

Lleida

Pallars Jussà

INAE

Lactis

25

Lleida

Pallars Jussà

INAH

Begudes

15

Lleida

Pallars Jussà

MAMA

Transformació de fusta i suro

25

Lleida

Pallars Jussà

SSCB

Activitats culturals i recreatives

25

Lleida

Pallars Jussà

SSCG

Atenció social

25

Lleida

Pallars Jussà

SSCI

Serveis al consumidor

25

Lleida

Pallars Jussà

SSCS

Assistència social

25

Lleida

Pallars Sobirà

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Lleida

Pallars Sobirà

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Lleida

Pallars Sobirà

AGAN

Ramaderia

25

Lleida

Pallars Sobirà

AGAR

Forestal

25

Lleida

Pallars Sobirà

AGAU

Agricultura

25

Lleida

Pallars Sobirà

AGAX

Especialitats sense àrea definida (agrària)

25

Lleida

Pallars Sobirà

COML

Logística

25

Lleida

Pallars Sobirà

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Lleida

Pallars Sobirà

COMT

Compravenda

25

Lleida

Pallars Sobirà

COMV

Venda

25

Lleida

Pallars Sobirà

ENAC

Eficiència energètica

25

Lleida

Pallars Sobirà

ENAE

Energia renovable

25

Lleida

Pallars Sobirà

HOTA

Allotjament

25

Lleida

Pallars Sobirà

HOTF

Fires i congressos

25

Lleida

Pallars Sobirà

HOTG

Agències de viatge

25

Lleida

Pallars Sobirà

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Lleida

Pallars Sobirà

HOTR

Restauració

25

Lleida

Pallars Sobirà

HOTU

Agroturisme

25

Lleida

Pallars Sobirà

INAE

Lactis

25

Lleida

Pallars Sobirà

SSCB

Activitats culturals i recreatives

25

Lleida

Pallars Sobirà

SSCG

Atenció social

25

Lleida

Pallars Sobirà

SSCI

Serveis al consumidor

25

Lleida

Pallars Sobirà

SSCS

Assistència social

25

Lleida

Pla d’Urgell

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Lleida

Pla d’Urgell

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Lleida

Pla d’Urgell

AGAF

Fructicultura

15

Lleida

Pla d’Urgell

AGAN

Ramaderia

25

Lleida

Pla d’Urgell

AGAP

Explotació de bestiar porcí

25

Lleida

Pla d’Urgell

AGAU

Agricultura

25

Lleida

Pla d’Urgell

AGAX

Especialitats sense àrea definida (agrària)

25

Lleida

Pla d’Urgell

COML

Logística

25

Lleida

Pla d’Urgell

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Lleida

Pla d’Urgell

COMT

Compravenda

25

Lleida

Pla d’Urgell

COMV

Venda

25

Lleida

Pla d’Urgell

ENAC

Eficiència energètica

25

Lleida

Pla d’Urgell

ENAE

Energia renovable

25

Lleida

Pla d’Urgell

HOTF

Fires i congressos

25

Lleida

Pla d’Urgell

HOTG

Agències de viatge

25

Lleida

Pla d’Urgell

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Lleida

Pla d’Urgell

HOTR

Restauració

25

Lleida

Pla d’Urgell

HOTU

Agroturisme

25

Lleida

Pla d’Urgell

IMAQ

Maquinària i equip industrial

25

Lleida

Pla d’Urgell

INAD

Aliments diversos

15

Lleida

Pla d’Urgell

INAI

Càrnies

25

Lleida

Pla d’Urgell

INAV

Conserves

25

Lleida

Pla d’Urgell

SSCG

Atenció social

25

Lleida

Pla d’Urgell

SSCI

Serveis al consumidor

25

Lleida

Pla d’Urgell

SSCS

Assistència social

25

Lleida

Segarra

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Lleida

Segarra

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Lleida

Segarra

AGAN

Ramaderia

25

Lleida

Segarra

AGAU

Agricultura

25

Lleida

Segarra

AGAX

Especialitats sense àrea definida (agrària)

25

Lleida

Segarra

COML

Logística

25

Lleida

Segarra

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Lleida

Segarra

COMT

Compravenda

25

Lleida

Segarra

COMV

Venda

25

Lleida

Segarra

ELEE

Instal·lacions elèctriques

15

Lleida

Segarra

ENAC

Eficiència energètica

25

Lleida

Segarra

ENAE

Energia renovable

25

Lleida

Segarra

FMEC

Construccions metàl·liques (fabricació d’equips)

15

Lleida

Segarra

FMEE

Fabricació electromecànica

15

Lleida

Segarra

FMEH

Operacions mecàniques

15

Lleida

Segarra

HOTF

Fires i congressos

25

Lleida

Segarra

HOTG

Agències de viatge

25

Lleida

Segarra

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Lleida

Segarra

HOTR

Restauració

25

Lleida

Segarra

HOTU

Agroturisme

25

Lleida

Segarra

INAH

Begudes

15

Lleida

Segarra

INAI

Càrnies

25

Lleida

Segarra

SSCG

Atenció social

25

Lleida

Segarra

SSCI

Serveis al consumidor

25

Lleida

Segarra

SSCS

Assistència social

25

Lleida

Segarra

TMVC

Transport per carretera

15

Lleida

Segrià

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Lleida

Segrià

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Lleida

Segrià

AGAF

Fructicultura

15

Lleida

Segrià

AGAN

Ramaderia

25

Lleida

Segrià

AGAU

Agricultura

25

Lleida

Segrià

AGAX

Especialitats sense àrea definida (agrària)

25

Lleida

Segrià

ARGI

Impressió

15

Lleida

Segrià

COML

Logística

25

Lleida

Segrià

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Lleida

Segrià

COMT

Compravenda

25

Lleida

Segrià

COMV

Venda

25

Lleida

Segrià

ELEE

Instal·lacions elèctriques

15

Lleida

Segrià

ELET

Electrònica (manteniment)

20

Lleida

Segrià

ENAC

Eficiència energètica

25

Lleida

Segrià

ENAE

Energia renovable

25

Lleida

Segrià

EOCI

Instal·lacions i aïllaments

15

Lleida

Segrià

FMEE

Fabricació electromecànica

15

Lleida

Segrià

HOTF

Fires i congressos

25

Lleida

Segrià

HOTG

Agències de viatge

25

Lleida

Segrià

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Lleida

Segrià

HOTR

Restauració

25

Lleida

Segrià

HOTU

Agroturisme

25

Lleida

Segrià

IMPP

Perruqueria i tractaments de pell i bellesa

15

Lleida

Segrià

INAH

Begudes

15

Lleida

Segrià

INAV

Conserves

15

Lleida

Segrià

SSCG

Atenció social

25

Lleida

Segrià

SSCI

Serveis al consumidor

25

Lleida

Segrià

SSCS

Assistència social

25

Lleida

Segrià

TMVC

Transport per carretera

15

Lleida

Segrià

TMVE

Reparació de sistemes electromecànics de vehicles

15

Lleida

Solsonès

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Lleida

Solsonès

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Lleida

Solsonès

AGAN

Ramaderia

25

Lleida

Solsonès

AGAR

Forestal

15

Lleida

Solsonès

AGAU

Agricultura

25

Lleida

Solsonès

AGAX

Especialitats sense àrea definida (agrària)

25

Lleida

Solsonès

COML

Logística

25

Lleida

Solsonès

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Lleida

Solsonès

COMT

Compravenda

25

Lleida

Solsonès

COMV

Venda

25

Lleida

Solsonès

ENAC

Eficiència energètica

25

Lleida

Solsonès

ENAE

Energia renovable

25

Lleida

Solsonès

FMEC

Construccions metàl·liques (fabricació d’equips)

25

Lleida

Solsonès

FMEE

Fabricació electromecànica

25

Lleida

Solsonès

FMEH

Operacions mecàniques

25

Lleida

Solsonès

HOTA

Allotjament

25

Lleida

Solsonès

HOTF

Fires i congressos

25

Lleida

Solsonès

HOTG

Agències de viatge

25

Lleida

Solsonès

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Lleida

Solsonès

HOTR

Restauració

25

Lleida

Solsonès

HOTU

Agroturisme

25

Lleida

Solsonès

SSCG

Atenció social

25

Lleida

Solsonès

SSCI

Serveis al consumidor

25

Lleida

Solsonès

SSCS

Assistència social

25

Lleida

Urgell

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Lleida

Urgell

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Lleida

Urgell

AGAF

Fructicultura

25

Lleida

Urgell

AGAN

Ramaderia

25

Lleida

Urgell

AGAU

Agricultura

25

Lleida

Urgell

AGAX

Especialitats sense àrea definida (agrària)

25

Lleida

Urgell

COML

Logística

25

Lleida

Urgell

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Lleida

Urgell

COMT

Compravenda

25

Lleida

Urgell

COMV

Venda

25

Lleida

Urgell

ENAC

Eficiència energètica

25

Lleida

Urgell

ENAE

Energia renovable

25

Lleida

Urgell

FMEC

Construccions metàl·liques (fabricació d’equips)

25

Lleida

Urgell

FMEL

Construccions metàl·liques (indústria pesant)

15

Lleida

Urgell

HOTF

Fires i congressos

25

Lleida

Urgell

HOTG

Agències de viatge

25

Lleida

Urgell

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Lleida

Urgell

HOTR

Restauració

25

Lleida

Urgell

HOTU

Agroturisme

25

Lleida

Urgell

INAI

Càrnies

25

Lleida

Urgell

INAK

Olis i greixos

15

Lleida

Urgell

SSCG

Atenció social

25

Lleida

Urgell

SSCI

Serveis al consumidor

25

Lleida

Urgell

SSCS

Assistència social

25

Lleida

Val d’Aran

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Lleida

Val d’Aran

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Lleida

Val d’Aran

AGAN

Ramaderia

25

Lleida

Val d’Aran

AGAU

Agricultura

25

Lleida

Val d’Aran

AGAX

Especialitats sense àrea definida (agrària)

25

Lleida

Val d’Aran

COML

Logística

25

Lleida

Val d’Aran

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Lleida

Val d’Aran

COMT

Compravenda

25

Lleida

Val d’Aran

COMV

Venda

25

Lleida

Val d’Aran

ENAC

Eficiència energètica

25

Lleida

Val d’Aran

ENAE

Energia renovable

25

Lleida

Val d’Aran

HOTA

Allotjament

25

Lleida

Val d’Aran

HOTF

Fires i congressos

25

Lleida

Val d’Aran

HOTG

Agències de viatge

25

Lleida

Val d’Aran

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Lleida

Val d’Aran

HOTR

Restauració

25

Lleida

Val d’Aran

HOTU

Agroturisme

25

Lleida

Val d’Aran

SSCB

Activitats culturals i recreatives

25

Lleida

Val d’Aran

SSCG

Atenció social

25

Lleida

Val d’Aran

SSCI

Serveis al consumidor

25

Lleida

Val d’Aran

SSCS

Assistència social

25

Tarragona

Alt Camp

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Tarragona

Alt Camp

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Tarragona

Alt Camp

AGAH

Horticultura

15

Tarragona

Alt Camp

AGAU

Agricultura

25

Tarragona

Alt Camp

COML

Logística

25

Tarragona

Alt Camp

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Tarragona

Alt Camp

COMT

Compravenda

25

Tarragona

Alt Camp

COMV

Venda

25

Tarragona

Alt Camp

ENAC

Eficiència energètica

25

Tarragona

Alt Camp

ENAE

Energia renovable

25

Tarragona

Alt Camp

HOTF

Fires i congressos

25

Tarragona

Alt Camp

HOTG

Agències de viatge

25

Tarragona

Alt Camp

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Tarragona

Alt Camp

HOTR

Restauració

25

Tarragona

Alt Camp

HOTU

Agroturisme

25

Tarragona

Alt Camp

QUIO

Pasta, paper i cartró

15

Tarragona

Alt Camp

SSCG

Atenció social

25

Tarragona

Alt Camp

SSCI

Serveis al consumidor

25

Tarragona

Alt Camp

SSCS

Assistència social

25

Tarragona

Baix Camp

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Tarragona

Baix Camp

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Tarragona

Baix Camp

AGAU

Agricultura

25

Tarragona

Baix Camp

COML

Logística

25

Tarragona

Baix Camp

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Tarragona

Baix Camp

COMT

Compravenda

25

Tarragona

Baix Camp

COMV

Venda

25

Tarragona

Baix Camp

ENAC

Eficiència energètica

25

Tarragona

Baix Camp

ENAE

Energia renovable

25

Tarragona

Baix Camp

HOTA

Allotjament

25

Tarragona

Baix Camp

HOTF

Fires i congressos

25

Tarragona

Baix Camp

HOTG

Agències de viatge

25

Tarragona

Baix Camp

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Tarragona

Baix Camp

HOTR

Restauració

25

Tarragona

Baix Camp

HOTU

Agroturisme

25

Tarragona

Baix Camp

IMAI

Muntatge i manteniment d’instal·lacions

15

Tarragona

Baix Camp

INAD

Aliments diversos

25

Tarragona

Baix Camp

INAH

Begudes

25

Tarragona

Baix Camp

SEAS

Control i seguretat

15

Tarragona

Baix Camp

SSCB

Activitats culturals i recreatives

25

Tarragona

Baix Camp

SSCG

Atenció social

25

Tarragona

Baix Camp

SSCI

Serveis al consumidor

25

Tarragona

Baix Camp

SSCS

Assistència social

25

Tarragona

Baix Camp

TMVC

Transport per carretera

15

Tarragona

Baix Penedès

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Tarragona

Baix Penedès

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Tarragona

Baix Penedès

AGAU

Agricultura

25

Tarragona

Baix Penedès

COML

Logística

25

Tarragona

Baix Penedès

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Tarragona

Baix Penedès

COMT

Compravenda

25

Tarragona

Baix Penedès

COMV

Venda

25

Tarragona

Baix Penedès

ENAC

Eficiència energètica

25

Tarragona

Baix Penedès

ENAE

Energia renovable

25

Tarragona

Baix Penedès

HOTF

Fires i congressos

25

Tarragona

Baix Penedès

HOTG

Agències de viatge

25

Tarragona

Baix Penedès

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Tarragona

Baix Penedès

HOTR

Restauració

25

Tarragona

Baix Penedès

HOTU

Agroturisme

25

Tarragona

Baix Penedès

INAH

Begudes

25

Tarragona

Baix Penedès

QUIM

Farmaquímica

25

Tarragona

Baix Penedès

SSCG

Atenció social

25

Tarragona

Baix Penedès

SSCI

Serveis al consumidor

25

Tarragona

Baix Penedès

SSCS

Assistència social

25

Tarragona

Conca de Barberà

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Tarragona

Conca de Barberà

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Tarragona

Conca de Barberà

AGAU

Agricultura

25

Tarragona

Conca de Barberà

COML

Logística

25

Tarragona

Conca de Barberà

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Tarragona

Conca de Barberà

COMT

Compravenda

25

Tarragona

Conca de Barberà

COMV

Venda

25

Tarragona

Conca de Barberà

ENAC

Eficiència energètica

25

Tarragona

Conca de Barberà

ENAE

Energia renovable

25

Tarragona

Conca de Barberà

HOTF

Fires i congressos

25

Tarragona

Conca de Barberà

HOTG

Agències de viatge

25

Tarragona

Conca de Barberà

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Tarragona

Conca de Barberà

HOTR

Restauració

25

Tarragona

Conca de Barberà

HOTU

Agroturisme

25

Tarragona

Conca de Barberà

INAH

Begudes

25

Tarragona

Conca de Barberà

SSCG

Atenció social

25

Tarragona

Conca de Barberà

SSCI

Serveis al consumidor

25

Tarragona

Conca de Barberà

SSCS

Assistència social

25

Tarragona

Priorat

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Tarragona

Priorat

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Tarragona

Priorat

AGAU

Agricultura

25

Tarragona

Priorat

COML

Logística

25

Tarragona

Priorat

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Tarragona

Priorat

COMT

Compravenda

25

Tarragona

Priorat

COMV

Venda

25

Tarragona

Priorat

ENAC

Eficiència energètica

25

Tarragona

Priorat

ENAE

Energia renovable

25

Tarragona

Priorat

HOTF

Fires i congressos

25

Tarragona

Priorat

HOTG

Agències de viatge

25

Tarragona

Priorat

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Tarragona

Priorat

HOTR

Restauració

25

Tarragona

Priorat

HOTU

Agroturisme

25

Tarragona

Priorat

INAH

Begudes

25

Tarragona

Priorat

SSCG

Atenció social

25

Tarragona

Priorat

SSCI

Serveis al consumidor

25

Tarragona

Priorat

SSCS

Assistència social

25

Tarragona

Tarragonès

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Tarragona

Tarragonès

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Tarragona

Tarragonès

AGAU

Agricultura

25

Tarragona

Tarragonès

COML

Logística

25

Tarragona

Tarragonès

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Tarragona

Tarragonès

COMP

Publicitat/Imatge

15

Tarragona

Tarragonès

COMT

Compravenda

25

Tarragona

Tarragonès

COMV

Venda

25

Tarragona

Tarragonès

ELER

Electricitat (manteniment)

15

Tarragona

Tarragonès

ENAC

Eficiència energètica

25

Tarragona

Tarragonès

ENAE

Energia renovable

25

Tarragona

Tarragonès

ENAT

Captació, tractament i distribució d’aigua

20

Tarragona

Tarragonès

EOCI

Instal·lacions i aïllaments

15

Tarragona

Tarragonès

FMEC

Construccions metàl·liques (fabricació d’equips)

25

Tarragona

Tarragonès

FMEL

Construccions metàl·liques (indústria pesant)

20

Tarragona

Tarragonès

HOTA

Allotjament

25

Tarragona

Tarragonès

HOTF

Fires i congressos

25

Tarragona

Tarragonès

HOTG

Agències de viatge

25

Tarragona

Tarragonès

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Tarragona

Tarragonès

HOTJ

Jocs d’atzar

25

Tarragona

Tarragonès

HOTR

Restauració

25

Tarragona

Tarragonès

HOTU

Agroturisme

25

Tarragona

Tarragonès

IMAC

Fred i climatització (manteniment)

15

Tarragona

Tarragonès

IMAF

Fred i climatització (instal·lació)

15

Tarragona

Tarragonès

IMAM

Mecànica (instal·lació)

15

Tarragona

Tarragonès

IMSI

Imatge i so

15

Tarragona

Tarragonès

INAH

Begudes

25

Tarragona

Tarragonès

MAPN

Pesca i navegació

25

Tarragona

Tarragonès

QUIA

Anàlisi i control

25

Tarragona

Tarragonès

QUIB

Química bàsica

25

Tarragona

Tarragonès

QUIE

Procés químic

25

Tarragona

Tarragonès

SEAG

Gestió ambiental

25

Tarragona

Tarragonès

SSCG

Atenció social

25

Tarragona

Tarragonès

SSCI

Serveis al consumidor

25

Tarragona

Tarragonès

SSCS

Assistència social

25

Tarragona

Tarragonès

TMVC

Transport per carretera

15

Tarragona

Tarragonès

TMVE

Reparació de sistemes electromecànics de vehicles

15

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

AGAF

Fructicultura

25

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

AGAN

Ramaderia

25

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

AGAU

Agricultura

25

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

COML

Logística

25

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

COMT

Compravenda

25

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

COMV

Venda

25

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

ENAC

Eficiència energètica

25

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

ENAE

Energia renovable

25

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

ENAS

Gas

15

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

EOCI

Instal·lacions i aïllaments

15

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

FMEC

Construccions metàl·liques (fabricació d’equips)

25

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

FMEL

Construccions metàl·liques (indústria pesant)

25

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

HOTF

Fires i congressos

25

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

HOTG

Agències de viatge

25

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

HOTR

Restauració

25

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

HOTU

Agroturisme

25

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

INAV

Conserves

15

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

MAPU

Aqüicultura

15

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

QUIE

Procés químic

15

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

SEAL

Protecció civil

15

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

SSCG

Atenció social

25

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

SSCI

Serveis al consumidor

25

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

SSCS

Assistència social

25

Terres de l’Ebre

Montsià

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Terres de l’Ebre

Montsià

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Terres de l’Ebre

Montsià

AGAU

Agricultura

25

Terres de l’Ebre

Montsià

COML

Logística

25

Terres de l’Ebre

Montsià

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Terres de l’Ebre

Montsià

COMT

Compravenda

25

Terres de l’Ebre

Montsià

COMV

Venda

25

Terres de l’Ebre

Montsià

ENAC

Eficiència energètica

25

Terres de l’Ebre

Montsià

ENAE

Energia renovable

25

Terres de l’Ebre

Montsià

HOTF

Fires i congressos

25

Terres de l’Ebre

Montsià

HOTG

Agències de viatge

25

Terres de l’Ebre

Montsià

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Terres de l’Ebre

Montsià

HOTR

Restauració

25

Terres de l’Ebre

Montsià

HOTU

Agroturisme

25

Terres de l’Ebre

Montsià

MAMD

Producció en fusteria i moble

25

Terres de l’Ebre

Montsià

MAMR

Fusteria i moble

25

Terres de l’Ebre

Montsià

MAPN

Pesca i navegació

25

Terres de l’Ebre

Montsià

MAPU

Aqüicultura

25

Terres de l’Ebre

Montsià

SSCG

Atenció social

25

Terres de l’Ebre

Montsià

SSCI

Serveis al consumidor

25

Terres de l’Ebre

Montsià

SSCS

Assistència social

25

Terres de l’Ebre

Ribera d’Ebre

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Terres de l’Ebre

Ribera d’Ebre

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Terres de l’Ebre

Ribera d’Ebre

AGAR

Forestal

15

Terres de l’Ebre

Ribera d’Ebre

AGAU

Agricultura

25

Terres de l’Ebre

Ribera d’Ebre

COML

Logística

25

Terres de l’Ebre

Ribera d’Ebre

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Terres de l’Ebre

Ribera d’Ebre

COMT

Compravenda

25

Terres de l’Ebre

Ribera d’Ebre

COMV

Venda

25

Terres de l’Ebre

Ribera d’Ebre

ENAC

Eficiència energètica

25

Terres de l’Ebre

Ribera d’Ebre

ENAE

Energia renovable

25

Terres de l’Ebre

Ribera d’Ebre

HOTF

Fires i congressos

25

Terres de l’Ebre

Ribera d’Ebre

HOTG

Agències de viatge

25

Terres de l’Ebre

Ribera d’Ebre

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Terres de l’Ebre

Ribera d’Ebre

HOTR

Restauració

25

Terres de l’Ebre

Ribera d’Ebre

HOTU

Agroturisme

25

Terres de l’Ebre

Ribera d’Ebre

INAE

Lactis

25

Terres de l’Ebre

Ribera d’Ebre

INAH

Begudes

25

Terres de l’Ebre

Ribera d’Ebre

INAK

Olis i greixos

25

Terres de l’Ebre

Ribera d’Ebre

SSCG

Atenció social

25

Terres de l’Ebre

Ribera d’Ebre

SSCI

Serveis al consumidor

25

Terres de l’Ebre

Ribera d’Ebre

SSCS

Assistència social

25

Terres de l’Ebre

Terra Alta

AFDA

Activitats físiques esportives recreatives

25

Terres de l’Ebre

Terra Alta

AFDP

Prevenció i recuperació

25

Terres de l’Ebre

Terra Alta

AGAU

Agricultura

25

Terres de l’Ebre

Terra Alta

COML

Logística

25

Terres de l’Ebre

Terra Alta

COMM

Màrqueting i Relacions públiques

25

Terres de l’Ebre

Terra Alta

COMT

Compravenda

25

Terres de l’Ebre

Terra Alta

COMV

Venda

25

Terres de l’Ebre

Terra Alta

ENAC

Eficiència energètica

25

Terres de l’Ebre

Terra Alta

ENAE

Energia renovable

25

Terres de l’Ebre

Terra Alta

HOTF

Fires i congressos

25

Terres de l’Ebre

Terra Alta

HOTG

Agències de viatge

25

Terres de l’Ebre

Terra Alta

HOTI

Informació, promoció i desenvolupament turístic

25

Terres de l’Ebre

Terra Alta

HOTR

Restauració

25

Terres de l’Ebre

Terra Alta

HOTU

Agroturisme

25

Terres de l’Ebre

Terra Alta

INAD

Aliments diversos

25

Terres de l’Ebre

Terra Alta

INAH

Begudes

25

Terres de l’Ebre

Terra Alta

QUIO

Pasta, paper i cartró

25

Terres de l’Ebre

Terra Alta

SSCG

Atenció social

25

Terres de l’Ebre

Terra Alta

SSCI

Serveis al consumidor

25

Terres de l’Ebre

Terra Alta

SSCS

Assistència social

25

Annex 8

Taula d’especialitats prioritàries de les famílies ADG/IFC

Especialitats d’ADG i IFC prioritzades per a tota Catalunya

Codi

Nom especialitat

Punts

ADGD0108

Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria

25

ADGD0110

Assistència en la gestió dels procediments tributaris

25

ADGD0208

Gestió integrada de recursos humans

25

ADGD0210

Creació i gestió de microempreses

25

ADGD0308

Activitats de gestió administrativa

25

ADGG0408

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

25

ADGG0508

Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents

25

ADGG0208

Activitats administratives en la relació amb el client

25

ADGG0108

Assistència a la direcció

25

ADGG0308

Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines

25

ADGI01

Anglès: atenció al públic

25

ADGI02

Francès: atenció al públic

25

ADGI03

Alemany: atenció al públic

25

ADGI04

Portuguès: atenció al públic

25

IFCD0110

Confecció i publicació de pàgines web

25

IFCD0210

Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web

25

IFCT0108

Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics

25

IFCT0110

Operació de xarxes departamentals

25

IFCT0309

Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics

25

IFCT0210

Operació de sistemes informàtics

25

IFCT0209

Sistemes microinformàtics

25

IFCT0310

Administració de bases de dades

25

IFCT0109

Seguretat dels sistemes d’informació

25

IFCT0509

Administració de serveis d’internet

25

IFCT0510

Gestió de sistemes informàtics

25

IFCT0610

Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients

25

IFCT0410

Administració i disseny de xarxes departamentals

25

IFCT0609

Programació de sistemes informàtics

25

IFCT0409

Implantació i gestió d’elements informàtics en sistemes domòtics/immòtics, de control d’accessos i presència, i de videovigilància

25

IFCX02

Iniciació a Internet

25

IFCM0210

Manteniment de primer nivell en sistemes de radiocomunicacions

25

IFCM0110

Operació en sistemes de comunicacions de veu i dades

25

IFCM0310

Gestió de xarxes de veu i dades

25

IFCM0410

Gestió i supervisió d’alarmes en xarxes de comunicacions

25

Comarques de nivell 3

Alt Penedès

Baix Empordà

Anoia

Garrotxa

Bages

Gironès

Baix Llobregat

Selva

Barcelonès

Segrià

Berguedà

Alt Camp

Garraf

Baix Camp

Maresme

Baix Penedès

Osona

Tarragonès

Vallès Occidental

Baix Ebre

Vallès Oriental

Montsià

Alt Empordà

 

Especialitats d’ADG i IFC prioritzades per a comarques de nivell 3

Codi

Nom especialitat

Punts

ADGF01

Anglès financer

25

ADGX01

Anglès: gestió comercial

25

ADGX02

Francès: gestió comercial

25

ADGX03

Alemany: gestió comercial

25

ADGZ81

Bàsic de societats laborals

25

ADGZ82

Gestió bàsica de societats laborals

25

ADGZ86

Tècnic/a en control de qualitat (normes ISO)

25

IFCI14

Analista programador

25

IFCI15

Analista funcional

25

IFCI3004

Programador/a d’aplicacions orientades a objectes

25

IFCI4004

Programador/a de base de dades relacionables

25

Annex 9

Relació de reials decrets que deroguen certificats de professionalitat

CP derogat

Nom CP derogat

CP derogador

Nom CP derogador

RD derogador

ARTC10

Terrissaire

ARTN0209

Terrisseria artesanal

RD 1521/2011

ARTV30

Decorador/a d’objectes de vidre

ARTN0210

Decoració artesanal de vidre mitjançant les aplicacions de color

RD 1521/2011

ENAD10

Operari/ària de xarxes i centres de distribució d’energia elèctrica

ENAL0210

Gestió del muntatge i manteniment de substacions elèctriques

RD 1524/2011

ENAT20

Operari/ària de planta de tractament d’aigua

SEAG0210

Operació d’estacions de tractament d’aigües

RD 1536/2011

FMEL50

Soldador/a d’estructures metàl·liques lleugeres

FMEC0210

Soldadura oxigàs i soldadura MIG/MAG

RD 1525/2011

FMEL60

Soldador/a d’estructures metàl·liques pesants

FMEC0110

Soldadura amb elèctrodes i revestit i TIG

RD 1525/2011

FMEL70

Soldador/a de canonades i recipients d’alta pressió

FMEC0110

Soldadura amb elèctrodes i revestit i TIG

RD 1525/2011

IEXE20

Miner/a de preparació i conservació de galeries

IEXM0210

Excavació subterrània mecanitzada dirigida de petita secció

RD 1530/2011

SEAT10

Operador/a d’estacions depuradores d’aigües residuals

SEAG0210

Operació d’estacions de tractament d’aigües

RD 1536/2011

TMVC30

Conductor/a de camió pesant

TMVI0208

Conducció de vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera

RD 1539/2011

TMVC40

Conductor/a d’autobusos

TMVI0108

Conducció d’autobusos

RD 1539/2011

TMVE50

Tècnic/a en diagnosi de vehicles

TMVG0110

Planificació i control de l’àrea d’electromecànica

RD 1539/2011

SSCF10

Formador/a ocupacional

SSCE0110

Docència de la formació professional per a l’ocupació

RD 1697/2011

COMV20

Agent comercial

COMT0411

Gestió comercial de vendes

RD 1694/2011

COMV30

Venedor/a tècnic/a

COMT0411

Gestió comercial de vendes

RD 1694/2011

AGAM10

Tractorista

AGAU0111

Maneig i manteniment de maquinària agrària

RD 1784/2011

Annex 10

Informe valoratiu de la qualitat del centre (IV)

Model 1 IV

(Vegeu annex al document PDF)

Model 2 IV

(Vegeu annex al document PDF)

Annex 11

Indicadors de realització i de resultat

Aquests indicadors el Servei d’Ocupació de Catalunya els extrau dels aplicatius informàtics GIA, SICAS i CONTRACTA però l’entitat té l’obligació de facilitar les dades al Servei d’Ocupació de Catalunya si aquest ho requereix.

Indicadors de realització

A) Nombre de persones participants, classificades per:

1. Edat (homes, dones, total):

<25 anys

Entre 25-54 anys

>54 anys

2. Nivell d’estudis (homes, dones, total):

Educació primària o secundària inferior (ISCED 1 i 2)

Educació secundària superior (ISCED 3)

Educació post secundària no superior (ISCED 4)

Educació superior (ISCED 5 i 6)

3. Situació laboral:

3.a) Persones ocupades (homes, dones, total):

3.a) 1 Ocupades per compte propi.

3.a) 2 Ocupades amb contracte fix.

3.a) 3 Ocupades amb contracte temporal.

3.a) 4 Amb règim de funcionariat.

3.b) Persones desocupades (homes, dones, total):

3.b) 1 Persones desocupades de llarga durada.

B) Nombre de persones participants incloses dins d’alguns d’aquests grups vulnerables (homes, dones, total):

Immigrants.

Persones amb discapacitat.

Amb persones en situació de dependència.

Altres persones desfavorides.

C) Nombre total de persones que segueixen un mòdul mediambiental.

D) Nombre d’empreses beneficiàries (PIME, microempreses i total)

Indicadors de resultats (als sis mesos o any de finalització de l’acció formativa).

Nombre de persones en situació d’atur que han estat beneficiàries de mesures actives d’inserció laboral i que van accedir a un contracte de treball (homes, dones, total).

(12.269.094)

 

Amunt