Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 31/08/2012

 • Número del document ENS/0270/2012

 • Número de control 12216008

 • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  CVE CVE-DOGC-A-12216008-2012

Dades del DOGC
 • Número 6221

 • Data 27/09/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 44957

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/270/2012, de 31 d'agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.


L’article 8.2 del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial, preveu, entre d’altres continguts, els serveis d’assessorament que permeten identificar i seguir l’itinerari formatiu adient a cada persona.

D’altra banda, l’article 36 de la mateixa norma, preveu el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits per les persones adultes en activitats d’ensenyament no reglat, en l’experiència laboral, o en activitats socials, en relació amb els cicles formatius de grau mitjà o superior, i els seus efectes.

Per últim, el Reglament (CE) núm. 2042/2003 de la Comissió, Part 66, de 20 de novembre, sobre el manteniment de l’aeronavegabilitat de las aeronaus i productes aeronàutics, components i equipaments i sobre l’aprovació de les organitzacions i personal que participa en les esmentades tasques, exigeix per a l’exercici professional del manteniment d’avions de turbina, l’obtenció prèvia de la llicència de manteniment d’aeronaus, mitjançant la realització de les proves corresponents en els centres de formació reconeguts.

Analitzats els costos d’aquests serveis per a l’Administració, es considera convenient establir una aportació econòmica a càrrec de les persones que els utilitzen.

Per això, d’acord amb el que estableix el capítol III del títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny; a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, i d’acord amb els informes favorables de la Intervenció Delegada i de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Coneixement,

Ordeno:

Article 1

Creació

1.1 Es crea el preu públic pel servei d’assessorament en la formació professional inicial, dut a terme en els centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.

1.2 Es crea el preu públic per la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits en activitats d’ensenyament no reglat, en l’experiència laboral, o en activitats socials, en relació amb els cicles formatius de grau mitjà o superior, impartits en els centres dependents del Departament d’Ensenyament, derivats de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), o bé de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE).

1.3 Es crea el preu públic per la inscripció a les proves teòriques d’exàmens bàsics per a la llicència de manteniment d’aeronaus segons el Reglament (CE) núm. 2042/2003, Part 66.

1.4 Es crea el preu públic per l’expedició del certificat de reconeixement dels mòduls aprovats a les proves teòriques d’exàmens bàsics per a la llicència de manteniment d’aeronaus segons el Reglament (CE) núm. 2042/2003, Part 66.

Article 2

Import

2.1 L’import del preu públic pel servei d’assessorament en la formació professional inicial dut a terme en els centres dependents del Departament d’Ensenyament, és a partir del curs acadèmic 2012-2013, de 60,00 euros.

2.2 L’import del preu públic per la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits en activitats d’ensenyament no reglat, en l’experiència laboral, o en activitats socials, en relació amb els cicles formatius de grau mitjà o superior, impartits en els centres dependents del Departament d’Ensenyament, és a partir del curs acadèmic 2012-2013 el següent:

Per crèdit dels títols LOGSE: 40,00 euros

Per unitat formativa dels títols LOE: 18,00 euros

2.3 L’import del preu públic per la inscripció a les proves teòriques d’exàmens bàsics per a la llicència de manteniment d’aeronaus, és a partir del curs acadèmic 2012-2013 el següent, en funció del mòdul escollit:

a) Mòdul 1. Matemàtiques: 30,00 euros:

b) Mòdul 2. Física: 50,00 euros.

c) Mòdul 3. Fonaments d’Electricitat: 50,00 euros.

d) Mòdul 4. Fonaments d’Electrònica: 20,00 euros.

e) Mòdul 5. Tècniques digitals/sistemes d’instruments electrònics: 40,00 euros.

f) Mòdul 6. Materials, equips i eines: 70,00 euros.

g.1) Mòdul 7. Pràctiques de manteniment. Preguntes test: 80,00 euros.

g.2) Mòdul 7. Pràctiques de manteniment. Preguntes extenses: 16,00 euros.

h) Mòdul 8. Aerodinàmica bàsica: 20,00 euros.

i.1) Mòdul 9. Factors humans, preguntes test: 20,00 euros.

i.2) Mòdul 9. Factors humans, preguntes extenses: 8,00 euros.

j.1) Mòdul 10. Legislació aeronàutica, preguntes test: 40,00 euros.

j.2) Mòdul 10. Legislació aeronàutica, preguntes extenses: 8,00 euros.

k) Mòdul 11.A. Aerodinàmica, estructures i sistemes d’avions de turbina: 130,00 euros.

l) Mòdul 15. Motors de turbina de gas: 90,00 euros.

m) Mòdul 17. Hèlices: 30,00 euros.

2.4 El preu públic per l’expedició del certificat de reconeixement dels mòduls aprovats a les proves teòriques d’exàmens bàsics per a la llicència de manteniment d’aeronaus, és a partir del curs acadèmic 2012-2013, de 15,00 euros per convocatòria.

Article 3

Exigibilitat

Els preus públics creats per aquesta Ordre són exigibles abans d’iniciar-se la prestació del servei.

Article 4

Exempcions i bonificacions

4.1 Als preus públics creats als apartats 1 i 2 de l’article 1 se’ls apliquen les exempcions i bonificacions que estableix aquest article.

4.2 Bonificacions

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

4.3 Exempcions

Estan exemptes dels preus públics:

a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.

4.4 Els centres apliquen les bonificacions i exempcions previstes en aquest article prèvia justificació documental.

Disposició addicional

Les quantitats obtingudes en el marc d’aquesta Ordre s’han d’ingressar al compte corrent del centre i han de ser gestionades pel centre en el marc del que preveuen els capítols II i III del títol VII de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació al DOGC.

Barcelona, 31 d’agost de 2012

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

(12.216.008)

 

Amunt