Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolución

 • Data del document 30/08/2012

 • Número del document CLT/1800/2012

 • Número de control 12209018

 • Organisme emissor Instituto Catalán de las Empresas Culturales

  CVE CVE-DOGC-B-12209018-2012

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6213

 • Fecha 14/09/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 43402

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN CLT/1800/2012, de 30 de agosto, por la que se da publicidad al Acuerdo por el que se aprueban las bases que deben regir la concesión de subvenciones para proyectos de formación e investigación de contenidos audiovisuales.


Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals adoptat en sessió de 29 de febrer de 2012, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a projectes de formació i recerca de continguts audiovisuals,

Resolc:

—1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de 29 de febrer de 2012, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a projectes de formació i recerca de continguts audiovisuals.

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el/la conseller/a de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 30 d’agost de 2012

Xavier Solà i Cabanas

President del Consell d’Administració

Acord

de 29 de febrer de 2012, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a projectes de formació i recerca de continguts audiovisuals.

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

D’acord amb l’article 7.2.i) dels Estatuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d’abril, el Consell d’Administració acorda:

Aprovar les bases que han de regir la concessió de subvencions per a projectes de formació i recerca de continguts audiovisuals, que consten en l’annex d’aquest Acord.

Annex

Bases

—1 Objecte i incompatibilitats

1. Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions per fomentar a Catalunya projectes de formació, de recerca, anàlisi i documentació del sector audiovisual. Per assolir aquest objecte s’estableixen les modalitats d’activitat següents:

a) Organització de projectes de formació no reglada en l’àmbit audiovisual, com per exemple congressos, seminaris, trobades, tallers, cursos o esdeveniments de caràcter puntual, que contribueixin a un millor coneixement del panorama audiovisual des d’una perspectiva cultural i/o professional.

b) Organització de projectes de formació postuniversitària en l’àmbit audiovisual de caràcter professional.

c) Realització de projectes de recerca i estudi que ofereixin eines de coneixement i desenvolupament de la indústria audiovisual catalana.

2. L’activitat objecte de subvenció ha d’haver-se iniciat i finalitzat entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any de la concessió de la subvenció. Per a aquelles activitats de durada superior, només s’imputa, a efectes de subvenció, la part de l’activitat realitzada dins d’aquest període.

3. No són objecte de les subvencions previstes en aquestes bases l’organització d’activitats de formació amb un pressupost igual o superior a 1.500.000,00 euros.

4. Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases no són compatibles amb altres ajuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals, ni de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, per a la mateixa finalitat.

5. Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases són compatibles amb altres ajuts de qualsevol departament de la Generalitat i organismes dependents, així com d’altres entitats públiques o privades i amb altres ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, sens perjudici de l’establert a la base 17.3.

6. La quantia de la subvenció que es concedeixi d’acord amb aquestes bases, no pot ser superior, aïlladament o en concurrència amb altres ajuts i subvencions públiques o privades, nacionals o internacionals, al cost de celebració del projecte per al qual se sol·licita la subvenció.

—2 Destinataris

Poden optar a les subvencions les empreses domiciliades a Catalunya o en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu amb establiment permanent a Catalunya, així com les entitats públiques i/o privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, que duguin a terme les activitats establertes a la base 1 i compleixin els requisits que s’estableixen a la base 3.

—3 Requisits i condicions

1. Les sol·licituds de subvenció han de complir els requisits següents:

a) L’activitat objecte de subvenció ha de tenir lloc al territori de Catalunya.

b) Acreditar experiència d’almenys dos anys per part de l’empresa o entitat sol·licitant en l’àmbit de la formació o recerca en l’ambit audiovisual o, en el seu defecte, dels responsables que organitzen l’activitat objecte de la sol·licitud.

2. L’execució de l’activitat pot ser subcontractada amb un límit del 50%, en els termes establerts en l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en l’article 68 del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. En qualsevol cas, les contractistes han de tenir una solvència, experiència i capacitat tècnica similar o superior a la de l’entitat beneficiària de la subvenció.

—4 Despesa subvencionable

1. Es consideren despeses subvencionables les següents, realitzades en el termini establert a la base 1.6:

a) El 50% de les despeses de desplaçament i dietes del personal de l’empresa i/o entitat sol·licitant, i dels ponents i formadors, que participin directament en el projecte proposat. Els imports declarats han de correspondre a activitats específiques i clarament identificables.

b) Lloguer de sales de conferències: les despeses corresponents a sales de conferències situades en el propi local de l’empresa i/o entitat sol·licitant no són despeses subvencionables.

c) Lloguer i/o amortització d’equipament. Només es té en compte la porció de l’amortització d’equipament corresponent a la durada de l’activitat o activitats i el nivell d’ús real per a la finalitat d’aquesta activitat o activitats. Es considera cost subvencionable el cost del lloguer o arrendament d’equipament durant el període en què es duen a terme les activitats de formació. Les despeses d’equipament cobertes per contribucions en espècies (recursos propis del sol·licitant o dels seus associats) no són despeses subvencionables.

d) Honoraris dels formadors, ponents i responsables directes de la recerca de continguts audiovisuals. Aquestes despeses es refereixen als honoraris que es paguen als formadors/tutors per preparar l’activitat de formació i la implementació de l’activitat de formació.

e) Material didàctic. Comprenen les despeses de preparació del material didàctic i tenen a veure amb la reproducció de formes impreses i/o electròniques de material educatiu.

f) Eines d’aprenentatge a distància directament relaciones amb l’execució del projecte. Aquestes despeses cobreixen el temps de connexió, la consulta d’enllaços a base de dades i la compra de programari. Es poden admetre despeses de maquinari, sempre que es refereixin al lloguer, arrendament i l’amortització d’equipament.

g) Despeses de promoció i publicitat.

h) El 50% de les despeses de subcontractació. Es consideren despeses de subcontractació les quantitats pagades a tercers que duen a terme una tasca específica i única relacionada amb el projecte proposat (com per exemple: traducció, interpretació, impressió, etc.).

i) Despeses indirectes elegibles (despeses generals) Es poden imputar costos generals o indirectes a l’activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període en què efectivament es du a terme l’activitat. En el cas de costos generals o indirectes compartits amb altres activitats, només es consideren subvencionables fins a un 10% del cost total del projecte.

2. L’IVA es considera despesa subvencionable en la part que la persona beneficiària no pugui deduir-se.

—5 Quantia

Les subvencions consisteixen en una dotació econòmica no percentual, en funció de la puntuació obtinguda, d’acord amb els criteris de valoració establerts a la base 9 i de les disponibilitats pressupostàries.

La quantia màxima de la subvenció no pot superar el 50% del total del pressupost de l’activitat i no pot ser superior a 30.000,00 euros.

—6 Documentació

S’ha de presentar una sol·licitud d’acord amb un formulari normalitzat, que ha d’adjuntar la documentació següent:

1. Documentació administrativa.

a) Còpia compulsada del document d’identitat personal, en el cas de persones físiques.

No cal aportar aquests documents si s’autoritza l’òrgan gestor per consultar les dades corresponents. Aquesta autorització consta en el formulari de sol·licitud normalitzat.

b) Quan s’actuï en nom d’altri:

b.1) Còpia compulsada del document d’identitat de la persona signant de la sol·licitud. No cal aportar aquesta documentació si aquesta persona autoritza l’Institut Català de les Empreses Culturals per consultar les dades d’identitat. Aquesta autorització s’inclou en el formulari de sol·licitud normalitzat.

b.2) Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua, si no s’ha d’inscriure en un registre.

No cal aportar els documents indicats en les lletres a) i b) en cas que la persona sol·licitant ja els hagi presentat anteriorment a l’Administració de la Generalitat o a l’Institut Català de les Empreses Culturals, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit cal indicar clarament la data i l’òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l’Institut Català de les Empreses Culturals, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir la persona sol·licitant que els aporti en el termini de deu dies hàbils.

2. Documentació sobre el projecte:

a) Memòria relativa a la trajectòria de l’activitat, nombre d’edicions, programació i índex d’assistència. En el cas d’empreses i entitats privades sense ànim de lucre, historial de l’empresa i/o entitat, si s’escau.

b) Presentació detallada del projecte.

c) Fitxa de l’activitat segons el model “Fitxa de l’activitat (I. Resum)” facilitat per l’Institut Català de les Empreses Culturals.

d) Pressupost detallat d’ingressos i despeses segons el model “Fitxa economicofinancera” facilitat per l’Institut Català de les Empreses Culturals. Els imports es posen sense IVA, excepte en el cas d’entitat que n’estiguin exemptes i que, per tant, no es poden deduir l’IVA suportat en la compra de béns o serveis.

e) Carta o cartes de compromís de col·laboradors i/o patrocinadors i la seva valoració econòmica, si n’hi ha.

f) En el cas que l’activitat ja s’hagi finalitzat i liquidat en el moment de presentació de la sol·licitud de subvenció, documentació justificativa acreditativa del cost i pagament de l’activitat subvencionada, d’acord amb el que estableix la base 13.3.

3. Al formulari de sol·licitud han de constar les declaracions i memòria següents:

a) Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

b) Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per al mateix projecte, incloent-hi els imports sol·licitats i concedits.

c) Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social. Si la persona sol·licitant no té la residència fiscal en territori estatal, cal declarar-ho expressament en el formulari de sol·licitud.

d) Declaració responsable sobre el compliment dels requisits dels articles 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte als centres laborals i, en els empreses que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, complir els articles 32.1, 32.3 d’aquesta Llei.

e) En cas que disposi d’una plantilla de 50 o més treballadors, declaració acreditativa del compliment de l’obligació que preveu l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de minusvàlids, o el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat, d’acord amb el que estableix l’article 92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

f) En cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, memòria, d’acord amb el model normalitzat, que indiqui els mitjans que utilitzen, amb l’acord dels agents socials, per a prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

g) Declaració que es compromet a complir les altres obligacions previstes en aquestes bases i a la normativa general de subvencions en cas de ser beneficiari de subvenció

h) En cas d’administracions públiques i ens públics que en depenen, declaració responsable conforme s’ha emès certificat de la Intervenció en què consta que existeix crèdit adequat i suficient per fer front al projecte.

4. L’Institut Català de les Empreses Culturals ha de comprovar d’ofici les dades i el compliment dels requisits següents:

a) En el cas de persones jurídiques, el document d’identificació fiscal i les dades relatives a la personalitat jurídica i la capacitat d’obrar als registres corresponents.

b) Quan s’actuï en nom d’ altri, les dades relatives a la representació inscrites al registre públic corresponent.

c) En el cas de persona física empresària, les dades relatives a l’alta en l’Impost sobre activitats econòmiques. La firma de la sol·licitud de subvenció implica l’autorització per fer-ne la comprovació.

d) En el cas de fundacions, que hagin complert el deure de presentació dels comptes anuals davant el Protectorat.

5. L’Institut Català de les Empreses Culturals pot demanar als sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

6. La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu aquesta base amb el requeriment previ d’esmena perquè els presenti en el termini de 10 dies hàbils, comporta el desistiment de la sol·licitud.

—7 Presentació de sol·licituds

1. Les sol·licituds es poden presentar, d’acord amb un formulari normalitzat, per mitjans telemàtics a la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura: http://www.gencat.cat/cultura/subvencionsicec o bé presencialment al Registre del Departament de Cultura (rambla de Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona), a qualsevol dels serveis territorials del Departament de Cultura, o bé a qualsevol dels registres i oficines que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Si la sol·licitud es presenta a les oficines de correus, s’ha de fer dins d’un sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal de correus de l’Estat espanyol abans de ser certificada, d’acord amb el Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre.

2. El formulari de sol·licitud normalitzat es pot obtenir a l’adreça d’Internet http://www.gencat./cultura/subvencionsicec i a la seu de l’Institut Català de les Empreses Culturals, rambla de Santa Mònica, 8, segona planta, 08002 Barcelona.

3. En cas que una empresa i/o entitat organitzi més d’una activitat de les descrites com a objecte de subvenció a la base 1.1, s’ha de presentar una sol·licitud individualitzada per a cadascun.

—8 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s’estableix a la convocatòria corresponent.

—9 Criteris de valoració

Les sol·licituds són valorades segons els criteris següents:

a) Qualitat i rigor del programa de l’activitat. Fins a un màxim de 20 punts. Es té en compte:

a.1) Qualitat i estructura de l’activitat.

a.2) Originalitat i caràcter innovador.

a.3) Objectius de l’acció de formació/recerca.

a.4) Temes i habilitats ensenyats i la lògica darrera d’aquest plantejament.

a.5) Experiència i tipus de participants, i el nivell educatiu per als quals s’han dissenyat les activitats de formació.

a.6) Beneficis professionals que obtindran, en la seva futura pràctica professional, els potencials participants en l’acció de formació/recerca proposada.

b) Pressupost i gestió del projecte. Fins a un màxim de 20 punts. Es valora l’estratègia a aplicar per assolir els objectius de formació/recerca. Es tenen en compte:

b.1) Experiència dels formadors, ponents i responsables directes de la recerca de continguts audiovisuals implicats en l’acció proposada.

b.2) Metodologia. Es valora el format i la metodologia prevista per impartir la formació proposada (tallers, sessions de consulta i/o pràctiques, estudi de casos, projeccions, sessions de grup, dimensions del grup participant, el paper dels educadors/professors, etc.)

b.3) Viabilitat econòmica del projecte considerant el seu equilibri pressupostari i pla de finançament.

b.4) Optimització de recursos.

b.5) Participació de professionals de la indústria audiovisual en la impartició de la formació o en la realització de la recerca.

b.6) Accions de promoció i comunicació de l’activitat. Es valora la previsió de difusió plantejada en el projecte de formació o de recerca i estudi.

c) Impacte en relació amb les audiències i creació de nous públics. Fins a un màxim de 20 punts. Es tenen en compte la qualitat i l’adequació de la formació a les necessitats del sector audiovisual, així com les activitats de formació/recerca dirigides a públics determinats, en especial al públic jove, així com les iniciatives encaminades a fomentar i promoure l’educació en l’àmbit audiovisual.

d) Impacte industrial de l’activitat. Fins a un màxim de 20 punts. Es té en compte la generació de llocs de treball com a mitjà de canalització del talent fruit de la formació obtinguda mitjançant l’activitat objecte de formació.

e) Trajectòria de l’activitat i creixement en els darrers tres anys. Fins a un màxim de 15 punts. S’avalua l’històric de l’activitat, el nombre de participants i els resultats obtinguts.

f) La capacitat d’atracció del talent europeu i internacional. Fins a un màxim de 10 punts.

—10 Procediment de concessió

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

2. Les sol·licituds admeses a tràmit són analitzades per una comissió d’avaluació per a l’estudi i avaluació de les sol·licituds presentades. Aquesta comissió d’avaluació és nomenada i presidida per la persona titular de la direcció de l’Institut Català de les Empreses Culturals, que pot delegar la presidència en la persona titular de la gerència de l’Institut, i està integrada pel/per la director/a de l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals, el cap de Foment de l’Àrea de l’Audiovisual de l’ICEC, dos experts provinents del sector audiovisual i cinematogràfic, i un tècnic/a de l’Àrea de l’Audiovisual de l’ICEC. En la composició d’aquesta comissió s’ha de tendir a la paritat de gènere.

La valoració de les sol·licituds s’efectua en aplicació dels criteris establerts a la base 9.

3. Correspon a la persona titular de la direcció de l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals instruir el procediment; i a la persona titular de la direcció de l’Institut formular la proposta de resolució i l’elevar-la a la persona titular de la presidència del Consell d’Administració de l’Institut.

4. L’ incompliment dels requisits i del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud. Abans de la valoració de les sol·licituds, el/la president/a del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds. L’Institut Català de les Empreses Culturals ha de comunicar la resolució d’inadmissió o desistiment a les persones interessades a través de la seva publicació al tauler d’anuncis electrònic del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/taulerelectronic) i als taulers d’anuncis físics de la seu del Departament de Cultura (rbl. Santa Mònica, núm. 8, 08002 Barcelona), i dels serveis territorials del Departament de Cultura (adreces a http://cultura.gencat.cat/serveisterritorials), sense perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. En la publicació de la resolució ha de constar que aquesta no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la publicació.

—11 Resolució i publicació

La concessió o denegació de les subvencions es fa per resolució de la persona titular de la presidència del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals en el termini màxim de cinc mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. L’Institut Català de les Empreses Culturals ha de comunicar la resolució a les persones interessades a través de la seva publicació al tauler d’anuncis electrònic del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/taulerelectronic) i als taulers d’anuncis físics de la seu del Departament de Cultura (rbl. Santa Mònica, núm. 8, 08002 Barcelona), i dels serveis territorials del Departament de Cultura (adreces a http://cultura.gencat.cat/serveisterritorials), sense perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes, d’acord amb l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 58.4.c) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. En la publicació de la resolució ha de constar que aquesta no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la publicació.

2. Transcorregut el termini màxim de cinc mesos sense que s’hagi dictat i publicat la resolució expressa, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

—12 Pagament

1. El pagament de la subvenció es tramita de la manera següent:

1.1 En el cas que l’activitat es finalitzi amb anterioritat al 30 de setembre de l’any de concessió de la subvenció, el 80% de l’import de la subvenció s’abona a partir de la seva concessió. Per al pagament d’aquesta bestreta no s’exigeix la prestació de garantia.

El 20% restant s’abona un cop presentats els justificants de despesa previstos a la base 13.

1.2 En el cas que l’activitat es dugui a terme durant el darrer trimestre de l’any de concessió de la subvenció, s’abona el 100% de l’import de la subvenció en concepte de bestreta a partir de la concessió. Per al pagament d’aquesta bestreta no s’exigeix la prestació de garantia.

1.3 En el cas que l’activitat s’hagi justificat amb la presentació de la sol·licitud, s’abona el 100% de l’import de la subvenció a partir de la seva concessió.

2. Prèviament als pagaments, l’Institut Català de les Empreses Culturals comprova d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per la persona beneficiària implica l’autorització per fer-ne la comprovació.

En el cas que la persona beneficiària no tingui la residència fiscal en territori espanyol, ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.

—13 Justificació

1. Els terminis de justificació de la subvenció són els següents.

1.1 En el cas que l’activitat es finalitzi amb anterioritat al 30 de setembre de l’any de concessió de la subvenció, la documentació justificativa s’ha de presentar a l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals com a màxim el 30 de desembre de l’any de concessió de la subvenció.

1.2 En el cas que l’activitat es dugui a terme durant el darrer trimestre de l’any de concessió de la subvenció, la documentació justificativa s’ha de presentar a l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals com a màxim el 31 de març de l’any posterior al de concessió de la subvenció.

2. Les factures han de complir els requisits legals que estableix la normativa vigent aplicable i s’han d’haver expedit dins el termini d’un mes de la realització de l’activitat objecte de la facturació. L’esmentada activitat ha de ser realitzada dins del període establert en la base 1.2.

3. S’estableixen les següents modalitats de justificació:

3.1 Compte justificatiu simplificat. Aquest compte justificatiu ha d’incloure la documentació següent:

a) Memòria d’actuació que justifiqui el compliment de les condicions exigides en aquestes bases reguladores, amb indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts.

b) Memòria econòmica justificativa de les activitats fetes amb:

b.1) ”Fitxa economicofinancera” facilitada per l’Institut Català de les Empreses Culturals d’ingressos i despeses. Cal fer-hi constar, pel que fa als ingressos, tant els previstos inicialment com aquells no inclosos en el pressupost inicial, amb indicació de l’import i la seva procedència. Els imports es posen sempre sense IVA, excepte per aquelles entitats que n’estiguin exemptes i que per tant no es poden deduir l’IVA suportat en la compra de béns o serveis. Així mateix, cal fer-hi constar la possible desviació respecte al cost pressupostat.

b.2) Relació classificada i detallada de les despeses de l’activitat, segons el model facilitat per l’Institut Català de les Empreses Culturals. Cal fer-hi constar la identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i la data de pagament.

b.3) Indicació, si escau, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats en la relació prevista a l’apartat b.2).

b.4) Documentació justificativa d’haver sol·licitat com a mínim tres ofertes i la memòria

justificativa, si escau, d’acord amb el que estableix la base 15.a).

c) Fitxa de l’activitat segons el model “Fitxa de l’activitat (II. Detall)” facilitat per l’Institut Català de les Empreses Culturals.

d) Recull de premsa de l’activitat.

L’òrgan concedent comprova l’aplicació correcta de la subvenció sol·licitant determinats justificants mitjançant la tècnica del mostreig combinat.

3.2 En el cas d’entitats públiques que disposin d’intervenció les persones beneficiàries han d’acreditar el cost total de l’activitat mitjançant un compte justificatiu que ha d’incloure la documentació següent:

a) Memòria d’actuació que justifiqui el compliment de les condicions exigides en aquestes bases reguladores, amb indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts.

b) Memòria econòmica abreujada amb el contingut següent: estat representatiu de les despeses incorregudes en les activitats subvencionades, degudament agrupades i, si escau, les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions que s’hagin produït.

c) Certificat de l’interventor municipal on constin totes les despeses, amb l’acreditació de pagament, i els ajuts rebuts, públics i privats, degudament detallat.

d) Si s’inclouen costos generals o indirectes imputables al projecte subvencionat, informe en què s’indiquin els criteris de repartiment d’aquests costos.

e) Declaració responsable en què es constati que s’ha contractat d’acord amb la legislació de contractes del sector públic.

f) Fitxa de l’activitat segons el model “Fitxa de l’activitat (II. Detall)” facilitat per l’Institut

Català de les Empreses Culturals.

g) Recull de premsa de l’activitat.

—14 Publicitat

L’Institut Català de les Empreses Culturals dóna publicitat a les subvencions concedides mitjançant l’exposició d’una relació d’aquestes subvencions a l’adreça d’Internet del Departament de Cultura http://www.gencat.cat/cultura/subvencionsicec i en el seu tauler d’anuncis situat a rambla de Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona i, en cas de subvencions d’un import igual o superior a 3.000,00 euros, mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—15 Altres obligacions dels/de les beneficiaris/àries

Les persones beneficiàries de la subvenció han de complir les obligacions següents:

a) Quan l’import de la despesa subvencionable sigui igual o superior als 18.000,00 euros sense incloure l’IVA, en cas de subministrament o prestació de serveis, s’ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no existeixi en el mercat suficient nombre d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin o tret que la despesa s’hagués realitzat amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació, s’ha de realitzar d’acord amb els criteris d’eficiència i economia i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Si l’empresa o entitat beneficiària és pública, ha de realitzar la contractació d’acord amb la legislació de contractes del sector públic.

b) Proporcionar en tot moment la informació que li sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació de l’Institut Català de les Empreses Culturals, la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents.

c) Incloure el logotip de l’Institut Català de les Empreses Culturals i l’expressió “amb el suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals” en tots els elements informatius i publicitaris de l’obra.

d) Comunicar a l’Institut Català de les Empreses Culturals l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos de les administracions o entitats públiques o privades que financin l’activitat subvencionada posteriorment a la presentació de la sol·licitud.

e) No fer donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït en favor de partits polítics, fundacions o associacions que hi estiguin vinculades orgànicament, des de la presentació de la sol·licitud fins l’acabament de l’activitat subvencionada. Tampoc poden portar a terme les activitats esmentades, en favor de qualsevol altra persona jurídica, per un import superior a 3.000,00 euros, o inferior, quan acumuladament i respecte d’un mateix perceptor ultrapassin en l’exercici corrent aquesta quantia, llevat dels casos següents:

1. Si l’aportació a títol gratuït es fa a favor d’una administració pública, a les entitats sotmeses a tutela de la Generalitat perquè pertanyen a la seva administració corporativa o si les prestacions es deriven del compliment d’una normativa sectorial.

2. Si es tracta d’entitats que, d’acord amb llurs normes fundacionals o estatutàries, tenen com a finalitat la col·laboració amb l’Administració o la prestació de serveis d’interès social, les quals requereixen, necessàriament, l’atorgament d’ajuts.

3. Si el beneficiari presenta la sol·licitud de la subvenció fent-hi constar, expressament, que els fons rebuts poden ésser objecte d’actuacions a títol gratuït o finançar aportacions amb aquesta naturalesa a favor de tercers. En aquest cas s’entén concedida l’excepció quan, motivadament, es dicti la resolució de concessió.

f) Si s’escau, informar a l’Institut Català de les Empreses Culturals amb una setmana d’antelació de les rodes de premsa i dels actes promocionals relacionats amb l’activitat subvencionada, així com dels actes d’inauguració i clausura.

g) Sotmetre obligatòriament als seus òrgans interns i independents de control, si s’escau, la comprovació de la destinació adequada de la subvenció, incloent-hi la referida als fons atribuïts a títol gratuït o en virtut de relacions financeres en favor de tercers. En aquest darrer cas, els tercers han de sotmetre igualment a llurs òrgans de control la comprovació de la destinació dels fons rebuts.

h) Lliurar a l’Institut Català de les Empreses Culturals abans de la inauguració de l’activitat tot aquell material de promoció que tingui relació amb aquesta, així com amb el programa de difusió (catàlegs, programes de mà, flyers, espot promocional, etc.), llevat que l’activitat s’hagi realitzat amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

i) Garantir que llurs òrgans de govern coneixen, analitzen i debaten, de manera directa i independent dels responsables directes de la gestió, les auditories fetes sobre els comptes de la societat.

j) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions.

—16 Modificació dels projectes subvencionats

Els/Les beneficiaris/àries de les subvencions han de notificar per escrit a l’Institut Català de les Empreses Culturals qualsevol canvi en el projecte o calendari presentats. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats es poden considerar un incompliment per part de l’empresa beneficiària, la qual cosa pot donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

—17 Modificació de la resolució

1. L’Institut Català de les Empreses Culturals té la facultat de revisar els imports concedits i modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’hagin tingut en compte per a la concessió de la subvenció.

2. En cas que en els justificants presentats s’acrediti un import inferior al pressupost inicial, s’ha de reajustar l’import de la subvenció concedida si se superen les limitacions previstes a les bases 4.1.a) i 5.

3. També han de minorar els ajust en cas d’obtenció concurrent per part del beneficiari d’altres aportacions no previstes al seu pressupost inicial. En càlcul de la reducció de la subvenció es fa descomptant del cost total de l’activitat l’import dels altres ajuts rebuts i aplicant sobre la quantia resultant el mateix percentatge que constituïa la subvenció sobre el cost total inicial.

—18 Reintegrament

L’Institut Català de les Empreses Culturals pot exigir el reintegrament total o parcial de les subvencions amb l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent, en els supòsits següents:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o amagant les que ho haguessin impedit.

b) Incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.

c) Incompliment per l’empresa beneficiària de l’obligació de justificació o de les restants obligacions que preveuen aquestes bases.

d) Incompliment dels requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística

e) Incompliment de les condicions de treball pertinents del personal laboral d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.

f) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

(12.209.018)

 

Amunt