Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolución

 • Data del document 29/08/2012

 • Número del document CLT/1792/2012

 • Número de control 12214024

 • Organisme emissor Instituto Catalán de las Empresas Culturales

  CVE CVE-DOGC-B-12214024-2012

Dades del DOGC
 • Número 6212

 • Fecha 13/09/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 43249

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN CLT/1792/2012, de 29 de agosto, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la organización de actividades de difusión y promoción del sector de la música de carácter profesional.


Vistos els articles 87 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la normativa bàsica de l’Estat en matèria de subvencions;

D’acord amb el que disposa l’article 6.3.a) de la Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals,

Resolc:

—1 Es convoca, en règim de concurrència competitiva, la concessió de subvencions per a l’organització d’activitats de difusió i promoció del sector de la música de caràcter professional.

—2 La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 178.000,00 euros, amb la distribució següent: 75.000,00 euros amb càrrec a la partida 470.0001, 51.000 euros amb càrrec a la partida 481.0001 i 52.000 euros amb càrrec a la partida 482.0001 del pressupost de l’Institut Català de les Empreses Culturals per a l’any 2012.

En el cas que es produeixin romanents en les dotacions d’alguna de les partides pressupostàries d’aquesta convocatòria, l’import corresponent es pot aplicar a la dotació de l’altra partida pressupostària en funció de les sol·licituds admeses.

—3 Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases que consten a l’annex d’aquesta Resolució, aprovades pel Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals en la reunió de 25 de juliol de 2012, i per la normativa general de subvencions.

—4 Es pot tramitar telemàticament la presentació de sol·licituds i aportació de documents i la notificació, d’acord amb el que preveuen els punts 1, 2, 3, 4, 5 i 7 de l’annex de la Resolució CMC/3694/2009, de 17 de desembre (DOGC núm. 5537, de 31.12.2009), modificat mitjançant la Resolució CLT/534/2012, de 15 de març (DOGC núm. 6097, de 28.3.2012) . La notificació electrònica es realitza a través del sistema corporatiu de notificació electrònica de la Generalitat (http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT).

—5 Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 d’agost de 2012

Xavier Solà i Cabanas

President del Consell d’Administració

Annex

Bases

—1 Objecte i incompatibilitats

1. L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a activitats de difusió i promoció del sector de la música professional.

2. Les activitats s’han de portar a terme en el termini comprès entre l’1 de desembre de 2011 i el 30 de novembre de 2012.

3. En queden exclosos els projectes d’organització i promoció de festivals i cicles de música, les programacions estables de música en viu i les activitats de les formacions musicals estables. També en queden exclosos els projectes d’empreses discogràfiques, que disposen d’una línia específica d’ajuts, així com l’edició i promoció de fonogrames i de videoclips.

4. Aquestes subvencions no són compatibles amb altres ajuts per al mateix projecte de l’Institut Català de les Empreses Culturals ni de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

5. Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajuts per al mateix projecte de la resta de la Generalitat de Catalunya i organismes dependents, així com d’altres administracions públiques i entitats públiques o privades, sense perjudici del que estableix la base 15, i amb altres ingressos o recursos per a la mateixa finalitat.

—2 Destinataris/àries

1. Poden optar a les subvencions les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, i les empreses que estiguin domiciliades a Catalunya o en un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu amb establiment operatiu a Catalunya que realitzin activitats d’acord amb el que estableix la base 1.

2. En el cas de persones físiques empresàries, aquestes han d’estar donades d’alta de l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques, durant el període en el qual es desenvolupi l’activitat, així com durant el període comprés entre la presentació de la sol·licitud i el 30 de desembre de 2012.

—3 Despeses subvencionables

1. Es consideren despeses subvencionables les que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i siguin estrictament necessàries. En cap cas el cost de realització de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat.

2. Es considera despesa subvencionable la que hagi estat efectivament meritada anteriorment a l’acabament del període que estableix la base 1.2.

3. L’IVA es considera despesa subvencionable en la part que la persona beneficiària no es pugui deduir.

4. Es poden imputar costos generals o indirectes a l’activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admesos i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període en què efectivament es du a terme l’activitat.

5. La despesa derivada de la contractació dels serveis d’auditoria per elaborar el compte justificatiu amb informe d’auditor que preveu la base 12 es considera despesa subvencionable fins a un màxim de 3.000,00 euros.

—4 Quantia

Les subvencions són concedides en funció de les disponibilitats pressupostàries i de la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de valoració que estableix la base 8, així com altres ajuts rebuts per al mateix projecte, si és el cas.

—5 Documentació

S’ha de presentar una sol·licitud d’acord amb un formulari normalitzat, que ha d’adjuntar la documentació següent:

1. Documentació administrativa:

a) Còpia compulsada del document d’identitat personal, en el cas de persones físiques. No cal aportar aquest document si s’autoritza l’òrgan gestor per consultar les dades corresponents. Aquesta autorització s’inclou en el formulari de sol·licitud normalitzat.

b) Quan s’actuï en nom d’altri:

b.1) Còpia compulsada del document d’identitat de la persona signant de la sol·licitud. No cal aportar aquest document si aquesta persona autoritza l’Institut Català de les Empreses Culturals per consultar les dades d’identitat. Aquesta autorització s’inclou en el formulari de sol·licitud normalitzat.

b.2) Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua, si no s’ha d’inscriure en un registre.

c) En el cas d’entitats privades sense ànim de lucre que estiguin exemptes de repercutir IVA en la prestació de serveis culturals, certificat de l’Agencia Tributària que acrediti aquesta situació.

No cal aportar els documents indicats en les lletres a) i b) en cas que la persona sol·licitant ja els hagi presentat anteriorment a l’Administració de la Generalitat o a l’Institut Català de les Empreses Culturals, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit cal indicar clarament la data i l’òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l’Institut Català de les Empreses Culturals, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir la persona sol·licitant que els aporti en el termini de deu dies hàbils.

2. Documentació sobre el projecte:

a) Memòria completa i detallada de l’activitat de què es tracti, que ha d’incloure una descripció acurada del projecte i dels seus objectius generals, un programa i un calendari complet de l’activitat proposada, una valoració de l’interès i de l’oportunitat del projecte, una descripció del pla de comunicació previst i qualsevol altra informació que es consideri important per a la seva valoració. Si s’escau, cal incloure una descripció de la trajectòria de les altres persones, entitats, col·lectius o empreses implicats en el projecte.

b) Trajectòria de l’entitat o empresa sol·licitant.

c) Fitxa economicofinancera que inclogui el pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses i la previsió d’ingressos, amb indicació de la subvenció sol·licitada (segons model que facilitarà amb la sol·licitud l’Institut Català de les Empreses Culturals).

d) En el cas que la despesa s’hagi realitzat amb anterioritat a la sol·licitud, es podrà presentar, a més de l’anterior, la documentació justificativa prevista a la base 12.

3. Al formulari de sol·licitud han de constar les declaracions següents:

a) Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per al mateix projecte, incloent-hi els imports sol·licitats i concedits.

c) Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social. Si la persona sol·licitant no té la residència fiscal en territori estatal, cal declarar-ho expressament en el formulari de sol·licitud.

d) Declaració responsable conforme compleix els requisits dels articles 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte als centres laborals i, en els empreses que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, complir els articles 32.1, 32.3 d’aquesta Llei.

e) En cas que disposi d’una plantilla de 50 o més treballadors, declaració acreditativa del compliment de l’obligació que preveu l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de minusvàlids, o el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat, d’acord amb el que estableix l’article 92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

f) En cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, memòria, d’acord amb el model normalitzat, que indiqui els mitjans que utilitzen, amb l’acord dels agents socials, per a prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

g) Quan s’utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d’autor, una declaració conforme es compleix amb el que disposa la normativa sobre propietat intel·lectual.

h) En els casos en què no s’hagi realitzat l’activitat, declaració en què es compromet a incloure el logotip de l’Institut Català de les Empreses Culturals l’expressió "amb el suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals" en l’edició i en tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb l’activitat subvencionada.

i) Declaració que es compromet a complir les altres obligacions previstes en aquestes bases i a la normativa general de subvencions en cas de ser beneficiari de subvenció.

4. L’Institut Català de les Empreses Culturals ha de comprovar d’ofici les dades i el compliment dels requisits següents:

a) En el cas de persones jurídiques, el document d’identificació fiscal i les dades relatives a la personalitat jurídica i la capacitat d’obrar als registres corresponents.

b) Quan s’actuï en nom d’altri, les dades relatives a la representació inscrites al registre públic corresponent.

c) En el cas de persona física empresària, les dades relatives a l’alta en l’Impost sobre activitats econòmiques. La firma de la sol·licitud de subvenció implica l’autorització per fer-ne la comprovació.

d) En el cas de fundacions, que hagin complert el deure de presentació dels comptes anuals davant el Protectorat.

5. L’Institut Català de les Empreses Culturals pot demanar als sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

6. La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu aquesta base amb el requeriment previ d’esmena perquè els presenti en el termini de 10 dies hàbils, comporta el desistiment de la sol·licitud.

—6 Sol·licituds

1. Les sol·licituds es poden presentar, d’acord amb un formulari normalitzat, per mitjans telemàtics a la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura: http://www.gencat.cat/cultura/subvencionsicec o bé presencialment al Registre del Departament de Cultura (rambla de Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona), a qualsevol dels serveis territorials del Departament de Cultura, o bé a qualsevol dels registres i oficines que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Si la sol·licitud es presenta a les oficines de correus, s’ha de fer dins d’un sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal de correus de l’Estat espanyol abans de ser certificada, d’acord amb el Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre.

2. El formulari de sol·licitud normalitzat es pot obtenir a l’adreça d’Internet http://www.gencat./cultura/subvencionsicec i a la seu de l’Institut Català de les Empreses Culturals, rambla de Santa Mònica, 8, segona planta, 08002 Barcelona.

—7 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i acaba el 5 d’octubre de 2012.

—8 Criteris de valoració

Les sol·licituds es valoren d’acord amb els criteris següents:

a) Interès cultural del projecte i/o innovació de la proposta (fins a 3 punts).

b) Impacte del projecte i ressò en el sector musical (fins a 3 punts).

c) Viabilitat econòmica del projecte presentat i grau de finançament previst i aconseguit al marge dels ajuts de la Generalitat (fins a 2 punts).

d) Trajectòria de l’entitat o empresa (fins a 2 punt).

Per poder optar a les subvencions les sol·licituds han d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

—9 Procediment de concessió

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

2. Les sol·licituds són analitzades per una Comissió d’Avaluació. Aquesta Comissió d’Avaluació és presidida per la persona titular de la direcció de l’Institut Català de les Empreses Culturals que nomena els seus membres i que està i constituïda per:

El/La director/a de l’Àrea de Música de l’Institut Català de les Empreses Culturals

Un mínim de dues persones tècniques de l’Àrea de Música de l’Institut, una de les quals farà les funcions de secretària.

En cas que ho consideri oportú, la comissió pot rebre l’assessorament tècnic d’experts.

3. La valoració de les sol·licituds s’efectua en aplicació dels criteris que estableix la base 8.

Correspon a la persona titular de la direcció de l’Àrea de Música de l’Institut Català de les Empreses Culturals instruir el procediment, i a la persona titular de la direcció de l’Institut, elaborar la proposta de resolució, a la vista de l’informe formulat per la Comissió d’Avaluació, i elevar-la a la persona titular de la presidència del Consell d’Administració de l’Institut.

4. L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud. Abans de la valoració de les sol·licituds, la persona titular de la presidència del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals ha de resoldre sobre la inadmissió o desistiment de les sol·licituds. L’Institut Català de les Empreses Culturals ha de comunicar la resolució d’inadmissió o desistiment a les persones interessades a través de la seva publicació al tauler d’anuncis electrònic del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/taulerelectronic) i als taulers d’anuncis físics de la seu del Departament de Cultura (rbla. Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona) i dels serveis territorials del Departament de Cultura (adreces a http://cultura.gencat.cat/serveisterritorials), sense perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. En la publicació de la resolució ha de constar que aquesta no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la publicació.

—10 Resolució i publicació

1. La concessió o denegació de les subvencions es fa per resolució de la persona titular de la presidència del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals. L’Institut Català de les Empreses Culturals ha de comunicar la resolució a les persones interessades a través de la seva publicació al tauler d’anuncis electrònic del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/taulerelectronic) i als taulers d’anuncis físics de la seu del Departament de Cultura (rbl. Santa Mònica, núm. 8, 08002 Barcelona), i dels serveis territorials del Departament de Cultura (adreces a http://cultura.gencat.cat/serveisterritorials), sense perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes, d’acord amb l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 58.4.c) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. En la publicació de la resolució ha de constar que aquesta no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la publicació.

2. Transcorregut el termini de cinc mesos sense que s’hagi dictat i publicat la resolució expressa, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

—11 Pagament

1. El pagament de la subvenció es tramita de la manera següent:

a) El 80% de l’import de la subvenció s’abona en el moment de la seva concessió. Per al pagament d’aquesta bestreta no s’exigeix la prestació de garantia.

b) El 20% restant s’abona un cop presentats els justificants de despesa previstos a la base 12, sens perjudici que posteriorment es presenti la documentació acreditativa del pagament de la despesa, d’acord amb l’establert a la base 12.1.

2. En el cas que s’hagi presentat la documentació justificativa d’acord amb el que estableix la base 5.2.d), es pot tramitar el pagament del 100% de la subvenció en el moment de la seva concessió.

3. Abans dels pagaments, l’Institut Català de les Empreses Culturals comprova d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per la persona beneficiària implica l’autorització a l’Institut per fer-ne la comprovació.

En el cas que la persona beneficiària no tingui la seva residència fiscal en territori espanyol, ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.

—12 Justificació

1. Les persones beneficiàries han de presentar a l’Àrea de Música de l’Institut Català de les Empreses Culturals la documentació justificativa corresponent abans del 30 de desembre de 2012. Si en el termini previst no es disposa de la documentació acreditativa del pagament, aquesta es pot presentar en el termini de tres mesos posteriors. En el cas del compte justificatiu amb informe d’auditor, la persona beneficiària pot presentar un informe complementari d’auditor acreditatiu del pagament o bé els comprovants de pagament corresponents.

2. Les factures han de complir els requisits legals que estableix la normativa vigent aplicable i s’han d’haver expedit dins el termini d’un mes des de la realització de l’activitat objecte de la facturació.

3. S’estableixen les modalitats de justificació següents:

3.1 En el cas de subvencions atorgades per un import inferior a 60.000 euros els/les beneficiaris/àries podran optar entre les modalitats de justificació següents:

3.1.1 Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa que ha d’incloure la documentació següent:

a) Memòria d’actuació que justifiqui el compliment de les condicions que exigeixen aquestes bases reguladores, amb indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts.

b) Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats fetes amb:

b.1) Relació classificada de les despeses de l’activitat (identificació del creditor i del document, import, data d’emissió i data de pagament o venciment).

b.2) Factures o altres documents de valor probatori equivalent i si escau documentació acreditativa del pagament.

b.3) Fitxa economicofinancera que prevegi el cost real de l’activitat i la possible desviació respecte al pressupost inicialment presentat, així com la relació detallada d’altres ingressos o ajuts que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la seva procedència.

b.4) Els tres pressupostos que la persona beneficiària ha hagut de demanar i, si escau, la memòria justificativa d’acord amb la base 14.a).

3.1.2 Compte justificatiu simplificat: cal aportar la documentació que exigeix l’apartat anterior, excepte les factures i els comprovants de pagament a què fa referència l’apartat b.2), que únicament s’hauran d’aportar per import equivalent a l’ajut concedit. A més, l’òrgan concedent pot comprovar l’aplicació correcta de la subvenció sol·licitant determinats justificants mitjançant la tècnica del mostreig combinat. Es pot exigir la totalitat dels justificants de despesa si es plantegen dubtes sobre el cost del projecte.

3.2 En el cas de subvencions atorgades per un import igual o superior a 60.000 euros, els/les beneficiaris/àries hauran d’acreditar el cost del pagament de l’activitat mitjançant un compte justificatiu amb informe d’auditor. El compte justificatiu ha d’incloure la documentació següent:

a) Memòria d’actuació que justifiqui el compliment de les condicions que exigeixen aquestes bases reguladores, amb indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts.

b) Memòria econòmica abreujada amb el contingut següent: estat representatiu de les despeses incorregudes en les activitats subvencionades, degudament agrupades i, si escau, les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions que s’hagin produït.

c) Informe d’auditor fet per auditors inscrits en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes que acrediti les despeses i el seu pagament, així com l’import i la procedència del finançament de l’activitat subvencionada, exclòs l’import de la subvenció de l’Institut Català de les Empreses Culturals (fons propis o altres subvencions o recursos).

L’auditor ha de ser el mateix que audita els comptes anuals de l’entitat, si hi està obligat; en cas contrari, l’entitat beneficiària de la subvenció pot designar l’auditor.

L’informe s’ha d’elaborar d’acord amb el que disposa l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, que aprova la norma d’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal.

d) Documentació justificativa d’haver sol·licitat com a mínim tres ofertes i la memòria justificativa, si escau, d’acord amb el que estableix la base 14.a).

—13 Publicitat

L’Institut Català de les Empreses Culturals dóna publicitat a les subvencions concedides mitjançant l’exposició d’una relació d’aquestes subvencions a l’adreça d’Internet del Departament de Cultura (www.gencat.cat/cultura/subvencionsicec) i en el seu tauler d’anuncis situat a rambla de Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona i, en cas de subvencions d’import igual o superior a 3.000,00 euros, mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—14 Altres obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries de la subvenció han de complir les obligacions següents:

a) Quan l’import de la despesa subvencionable sigui igual o superior als 18.000,00 euros sense incloure l’IVA, en cas de subministrament o prestació de serveis, s’ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no existeixi en el mercat suficient nombre d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin o tret que la despesa s’hagués realitzat amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació, s’ha de realitzar d’acord amb els criteris d’eficiència i economia i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

b) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el programa presentat. Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentat s’ha de notificar per escrit a l’Institut Català de les Empreses Culturals, el qual valora la modificació i la pot acceptar si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions establerts en aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden fer que es consideri que l’empresa beneficiària ha incomplert les condicions, la qual cosa pot donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

c) Comunicar a l’Institut Català de les Empreses Culturals l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos de les administracions o entitats públiques o privades que financin l’activitat subvencionada posteriorment a la presentació de la sol·licitud.

d) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació de l’Institut Català de les Empreses Culturals, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable.

e) Incloure el logotip de l’Institut Català de les Empreses Culturals i l’expressió "amb el suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals" en l’edició i en tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb l’activitat subvencionada, en els casos en què no s’hagi realitzat l’activitat.

f) Complir les obligacions que regulen els articles 90.bis i 92.bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, addicionats pels articles 35 i 37 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions.

—15 Modificació de la resolució

1. L’Institut Català de les Empreses Culturals té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció.

2. En cas que el cost final de l’activitat disminueixi en més d’un 10% del pressupost inicial, d’acord amb la documentació justificativa presentada els ajuts es minoraran aplicant sobre la quantia subvencionada el mateix percentatge de desviació.

—16 Reintegrament

L’Institut Català de les Empreses Culturals pot exigir el reintegrament total o parcial de les subvencions amb l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent en els supòsits següents:

a) Incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.

b) Incompliment de l’obligació de justificació o de les restants obligacions que preveuen aquestes bases

c) Incompliment dels requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

d) Incompliment de la prohibició relativa a fer donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït prevista en la base 14.f).

e) Altres supòsits previstos a la normativa reguladora de subvencions.

(12.214.024)

 

Amunt