Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolución

 • Data del document 30/07/2012

 • Número del document CLT/1678/2012

 • Número de control 12191010

 • Organisme emissor Instituto Catalán de las Empresas Culturales

  CVE CVE-DOGC-B-12191010-2012

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6205

 • Fecha 03/09/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 41561

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN CLT/1678/2012, de 30 de julio, por la que se da publicidad al Acuerdo de 7 de junio de 2012 del Consejo de Administración del Instituto Catalán de las Empresas Culturales, por el que se aprueban las bases que deben regir la concesión de subvenciones a empresas de producción independientes para la realización de largometrajes televisivos de ficción destinados a ser emitidos por televisión.


Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals adoptat en la sessió de 7 de juny de 2012, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a empreses de producció independents per a la realització de llargmetratges televisius de ficció destinats a ser emesos per televisió,

Resolc:

—1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de 7 de juny de 2012, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a empreses de producció independents per a la realització de llargmetratges televisius de ficció destinats a ser emesos per televisió.

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el/la conseller/a de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 30 de juliol de 2012

Xavier Solà i Cabanas

President del Consell d’Administració

ACORD

de 7 de juny de 2012, del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a empreses de producció independents per a la realització de llargmetratges televisius de ficció destinats a ser emesos per televisió.

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

D’acord amb l’article 7.2.i) dels Estatuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d’abril, el Consell d’Administració acorda:

Aprovar les bases que han de regir la concessió de subvencions a empreses de producció independents per a la realització de llargmetratges televisius de ficció destinats a ser emesos per televisió, que consten a l’annex d’aquest Acord.

Annex

Bases

—1 Objecte i incompatibilitats

1. L’objecte d’aquestes bases és subvencionar la producció de llargmetratges televisius de ficció per tal que es creïn productes d’alta qualitat destinats als mercats nacionals i internacionals.

Amb aquesta subvenció es vol impulsar la producció de llargmetratges televisius que canalitzin el talent creatiu, tècnic i artístic, així com consolidar el sector audiovisual mitjançant la participació de personal tècnic i empreses establertes a Catalunya.

Els llargmetratges televisius de ficció han d’haver iniciat el rodatge a partir de l’1 de gener de l’any anterior al de concessió de la subvenció, i haver-lo finalitzat abans de l’últim dia hàbil del mes d’octubre de l’any de concessió de la subvenció. Així mateix, l’obra ha d’estar finalitzada, com a màxim, l’últim dia hàbil del mes d’octubre de l’any posterior al de la concessió de la subvenció.

2. No són objecte d’aquestes bases els llargmetratges televisius d’animació, ni els projectes de naturalesa acadèmica produïts per empreses amb vinculació directa amb centres de formació en l’audiovisual que rebin qualsevol tipus d’ajut de l’Institut Català de les Empreses Culturals. Als efectes d’aquestes bases s’entén per vinculació directa el fet que l’empresa gestora del centre formatiu tingui una participació directa o indirecta en el capital social de l’empresa productora i que pugui designar més de la meitat dels membres dels seus òrgans d’administració o direcció.

3. Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases no són compatibles amb ajuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals destinats a produccions cinematogràfiques que s’explotin comercialment en sales d’exhibició, ni amb altres ajuts d’aquest institut atorgats per al mateix projecte en el marc d’aquesta mateixa línia, i sí que són compatibles amb altres ajuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i d’organismes dependents, així com d’altres entitats públiques o privades, i amb altres ingressos o recursos per a la mateixa finalitat.

—2 Destinataris/àries

1. Poden optar a les subvencions les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o domiciliades en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment permanent a Catalunya.

2. S’entén per empresa productora audiovisual independent la persona física o jurídica que compleix les condicions següents: té una personalitat jurídica diferent de la d’una empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual; no participa de manera directa o indirecta en més del 15% del capital social d’una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual; el seu capital social no és participat, directament o indirectament, en més d’un 15% per part d’una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual, i en els darrers tres exercicis fiscals no ha facturat més del 90% del seu volum de facturació a una mateixa empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual.

3. Als efectes d’aquestes bases s’entén per empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual la persona física o jurídica que assumeixi la responsabilitat editorial del servei de ràdio o de televisió, o dels continguts audiovisuals de què es tracti, i els transmet o els fa transmetre per un tercer.

—3 Requisits

Per poder optar a les subvencions s’han de complir els requisits següents:

a) Tenir garantit el finançament complet del projecte i acreditar-ho. Per tal d’acreditar el pla de finançament s’ha d’aportar còpia dels acords, cartes de compromís o contractes amb empreses de televisió públiques o privades i/o empreses distribuïdores d’altres finestres d’explotació, així com les resolucions de concessió de subvencions que cobreixin la participació de l’empresa o les empreses productores sol·licitants així com del seu o els seus coproductors, en el cas que n’hi hagi. No es considera garantit el pla de finançament si l’aportació que s’hi preveu provinent de recursos propis de l’empresa o les empreses productores del llargmetratge superen el 15% del cost pressupostat.

b) La persona sol·licitant ha d’haver signat almenys un contracte definitiu amb una empresa titular de l’explotació d’un canal de televisió d’àmplia difusió al territori de Catalunya.

c) El llargmetratge televisiu ha d’haver estat finançat en més d’un 50% per empreses amb domicili social a Catalunya o bé d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i establertes a Catalunya, o fet per societats participades en més d’un 50% per les empreses esmentades.

Queden exceptuats del compliment d’aquest requisit els llargmetratges televisius amb una projecció internacional acreditada o amb un interès artístic o cultural especial o amb un pressupost elevat. Correspon a la comissió que preveu la base 9.3 assessorar l’òrgan instructor en l’aplicació d’aquestes excepcions. No es pot entendre, en cap cas, que una producció té un pressupost elevat si és inferior a la mitjana resultant dels pressupostos de produccions subvencionades durant l’any anterior al de concessió de la subvenció.

d) Almenys el 75% del cost total de la producció ha de correspondre a treballs efectuats per persones físiques o jurídiques domiciliades o amb establiment permanent a Catalunya.

No obstant, en cas de coproduccions amb d’altres comunitats autònomes o de coproduccions internacionals, almenys el 75% de l’aportació pressupostària procedent de qualsevol ens de l’Administració catalana, ha de correspondre a treballs efectuats per persones físiques o jurídiques domiciliades o amb establiment permanent a Catalunya.

Així mateix, l’aportació de personal tècnic i artístic de cada empresa coproductora ha de ser equilibrada respecte al seu percentatge de participació pressupostària en la coproducció.

e) Només poden accedir a aquesta subvenció les coproduccions en les quals la participació pressupostària en la producció de l’empresa sol·licitant sigui almenys del 20% del pressupost total del llargmetratge.

f) No poden accedir a aquesta subvenció els llargmetratges de televisió que hagin estat finançats en una quantia igual o superior al 75% per una sola empresa titular de l’explotació d’un canal de televisió.

g) La persona sol·licitant s’ha d’encarregar de la producció executiva del projecte. L’empresa sol·licitant n’ha de ser la titular i hi ha d’anar dirigida la facturació de la totalitat de la seva part d’aportació al projecte. També és condició indispensable que el productor executiu sigui una persona que depengui contractualment de l’empresa sol·licitant.

—4 Despesa subvencionable

1. Es consideren despeses subvencionables les que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i siguin estrictament necessàries. En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat.

2. L’IVA es considera despesa subvencionable en la part que la persona beneficiària no pugui deduir-se.

3. Es poden imputar costos generals o indirectes a l’activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període en què efectivament es du a terme l’activitat. En el cas de costos generals o indirectes compartits amb altres activitats, només es consideren subvencionables fins a un 10% del cost total del projecte.

4. La despesa derivada de la contractació dels serveis d’auditoria per elaborar el compte justificatiu amb informe d’auditor que preveu la base 12.4.b) es considera despesa subvencionable fins a un màxim de 3.000,00 euros.

—5 Quantia

La quantia de la subvenció es determina d’acord amb els criteris següents:

a) Subvenció per a la producció de llargmetratges televisius en versió original catalana o occitana en la seva variant aranesa: aquesta subvenció és del 20% del cost total del projecte, amb un màxim de 120.000,00 euros. Dins del cost total del projecte no s’hi entén inclòs el benefici industrial de l’empresa o les empreses productores.

Als efectes d’aquestes bases, la versió original del llargmetratge és la que es determini d’acord amb la llengua majoritàriament emprada en la versió del rodatge, tenint en compte el conjunt de diàlegs i narracions de l’obra audiovisual.

b) Subvenció per a la producció de llargmetratges televisius en altres llengües: aquesta subvenció és del 14% del cost total del projecte, amb un màxim de 90.000,00 euros. Dins del cost total del projecte no s’hi entén inclòs el benefici industrial de l’empresa o les empreses productores.

Addicionalment a la subvenció per a la producció de llargmetratges televisius en altres llengües, s’atorguen les següents primes per a la projecció internacional i per al foment del talent tècnic i artístic:

b.1) Una subvenció de 10.000,00 euros, en cas que el llargmetratge televisiu sigui una coproducció internacional i hi participin una o més empreses titulars de l’explotació de canals de televisió d’altres països.

b.2) Una subvenció de 10.000,00 euros, en cas que almenys el 60% del capítol III del pressupost (equip tècnic), d’acord amb model facilitat per l’ICEC, correspongui a personal resident a Catalunya, sense tenir en compte el/la director/a i el/la guionista. Així mateix, almenys dos dels següents membres de l’equip han de ser residents a Catalunya: el/la director/a de fotografia, el/la director/a artístic/a, el/la cap de so en rodatge i el/la muntador/a en cap.

b.3) Una subvenció de 10.000,00 euros, en cas que el 60% del capítol II del pressupost (equip artístic), d’acord amb el model facilitat per l’ICEC, correspongui a actors/actrius residents a Catalunya. Així mateix, hi ha d’haver una participació majoritària d’actors/actrius residents a Catalunya en cadascun dels apartats corresponents a personatges protagonistes, principals i secundaris.

Per a llargmetratges realitzats en règim de coproducció, els ajuts es distribueixen entre les empreses coproductores que optin a subvenció, en funció del seu percentatge de participació pressupostària.

En cas que, atès el nombre de sol·licituds admeses i les disponibilitats pressupostàries, no sigui possible subvencionar les quanties esmentades, aquestes es redueixen proporcionalment segons l’ordre següent:

1r. Subvenció per a la producció de llargmetratges televisius en altres llengües.

2n. Primes al foment de la projecció internacional (apartat b.1).

3r. Primes al foment del talent tècnic i artístic (apartats b.2 i b.3).

4t. Subvenció per a la producció de llargmetratges televisius en versió original catalana o occitana en la seva variant aranesa.

—6 Documentació

S’ha de presentar una sol·licitud d’acord amb un formulari normalitzat, que ha d’adjuntar la documentació següent:

1. Documentació administrativa:

a) Còpia compulsada del document d’identitat personal, en el cas de persones físiques.

No cal aportar aquest document si s’autoritza l’òrgan gestor perquè consulti les dades corresponents. Aquesta autorització s’inclou en el formulari de sol·licitud normalitzat.

b) Quan s’actuï en nom d’altri:

b.1) Còpia compulsada del document d’identitat de la persona signant de la sol·licitud. No cal aportar aquest document si aquesta persona autoritza l’Institut Català de les Empreses Culturals perquè consulti les dades d’identitat. Aquesta autorització s’inclou en el formulari de sol·licitud normalitzat.

b.2) Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua, si no s’ha d’inscriure en un registre.

No cal aportar els documents indicats en les lletres a) i b) en cas que la persona sol·licitant ja els hagi presentat anteriorment a l’Administració de la Generalitat o a l’Institut Català de les Empreses Culturals, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l’òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l’Institut Català de les Empreses Culturals, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir la persona sol·licitant perquè els aporti en el termini de deu dies hàbils.

2. Documentació sobre el projecte:

a) Sinopsi argumental, exposada en un màxim d’un full.

b) Guió del llargmetratge proposat.

c) Acord o acords de coproducció i/o prevendes signats amb empreses titulars de l’explotació de canals de televisió i/o empreses distribuïdores d’altres finestres d’explotació, o, si no n’hi ha, cartes de compromís, que incloguin el percentatge i l’import de les respectives participacions pressupostàries.

d) Acords de coproducció amb altres empreses productores, si n’hi ha.

e) Historial de l’empresa productora.

f) Historial dels llargmetratges televisius realitzats.

g) Detall dels plans de producció futurs, amb un any de projecció.

h) En cas de coproduccions amb productores d’altres comunitats autònomes o productores internacionals, historial que reculli la trajectòria d’aquestes i còpia dels contractes de les empreses coproductores entre elles i amb empreses de televisió públiques o privades i/o empreses distribuïdores d’altres finestres d’explotació, o, si no n’hi ha, cartes de compromís, així com les resolucions de concessió de subvencions que cobreixin l’import de la seva participació en el projecte.

i) Contracte i historial del/de la guionista o guionistes. S’ha de presentar el contracte de cessió de drets originals de l’obra, si escau.

j) Historial del/de la director/a o directors/es del projecte, i còpia del/s contracte/s signats amb ells.

k) Còpia dels contractes amb actors/actrius protagonistes, principals i secundaris/es, amb el/la director/a de fotografia, el/la director/a artístic/a, el/la cap de so en rodatge i el/la muntador/a en cap, residents a Catalunya.

l) Proposta de fitxa artística i tècnica del projecte, segons el model de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

m) Pla de treball on s’especifiqui la data d’inici del rodatge i del final complet de la producció.

n) Cost del projecte i percentatge de participació de cada coproductor.

o) Pla de finançament.

p) Pressupost detallat per partides on s’especifiqui la inversió de recursos a Catalunya d’acord amb el que estableix la base 3.d).

q) Pla de vendes nacional i internacional.

r) En cas que es tingui intenció d’assistir a festivals de cinema i televisió, relació d’aquests.

s) Declaració d’inici de rodatge, si no s’ha comunicat anteriorment a l’ICEC o a l’òrgan competent del Ministeri de Cultura.

3. Al formulari de sol·licitud han de constar les declaracions i memòries següents:

a) Declaració responsable conforme que la persona sol·licitant no està sotmesa a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per al mateix projecte, amb la inclusió dels imports sol·licitats i concedits.

c) Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social. Si la persona sol·licitant no té la residència fiscal al territori estatal, cal declarar-ho expressament en el formulari de sol·licitud.

d) Declaració responsable conforme la persona sol·licitant compleix els requisits dels articles 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte als centres laborals i, en els empreses que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, complir els articles 32.1, 32.3 d’aquesta Llei.

e) En cas que es disposi d’una plantilla de 50 o més treballadors, declaració acreditativa del compliment de l’obligació que preveu l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de minusvàlids, o el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat, d’acord amb el que estableix l’article 92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

f) En cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, memòria, d’acord amb el model normalitzat, que indiqui els mitjans que utilitzen, amb l’acord dels agents socials, per a prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi en els centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

g) Quan s’utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d’autor, una declaració conforme es compleix el que disposa la normativa sobre propietat intel·lectual.

h) Declaració en què es compromet a incloure el logotip de l’Institut Català de les Empreses Culturals i l’expressió “Amb el suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals” en tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb l’activitat subvencionada.

i) Declaració que es compromet a complir les altres obligacions previstes en aquestes bases i a la normativa general de subvencions en cas de ser beneficiari de la subvenció.

j) Declaració acreditativa de la condició d’empresa de producció audiovisual independent, d’acord amb la definició establerta en aquestes bases.

k) Declaració responsable conforme l’empresa sol·licitant manté les condicions de treball pertinents del personal laboral, d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.

4. L’Institut Català de les Empreses Culturals ha de comprovar d’ofici les dades i el compliment dels requisits següents:

a) En el cas de persones jurídiques, el document d’identificació fiscal i les dades relatives a la personalitat jurídica i la capacitat d’obrar als registres corresponents.

b) Quan s’actuï en nom d’altri, les dades relatives a la representació, inscrites al registre públic corresponent.

c) En el cas de persona física empresària, les dades relatives a l’alta en l’impost sobre activitats econòmiques. La firma de la sol·licitud de subvenció implica l’autorització per fer-ne la comprovació.

d) En el cas que s’opti a les primes establertes als apartats b.2) i b.3) de la base 5, certificat d’empadronament del personal artístic i tècnic que preveuen aquests apartats.

e) Si s’ha iniciat el rodatge del llargmetratge televisiu.

5. L’Institut Català de les Empreses Culturals pot demanar als sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

6. La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu aquesta base, o la manca d’esmena d’aquests en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció de la notificació comporta el desistiment de la sol·licitud.

—7 Presentació de sol·licituds

1. Les sol·licituds es poden presentar, d’acord amb un formulari normalitzat, per mitjans telemàtics a la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura: http://www.gencat.cat/cultura/subvencionsicec o bé presencialment al Registre del Departament de Cultura (rambla de Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona), a qualsevol dels serveis territorials del Departament de Cultura, o bé a qualsevol dels registres i oficines que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Si la sol·licitud es presenta a les oficines de correus, s’ha de fer dins d’un sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal de correus de l’Estat espanyol abans de ser certificada, d’acord amb el Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre.

2. El formulari de sol·licitud normalitzat es pot obtenir a l’adreça d’Internet http://www.gencat./cultura/subvencionsicec i a la seu de l’Institut Català de les Empreses Culturals, rambla de Santa Mònica, 8, segona planta, 08002 Barcelona.

3. En cas de llargmetratges televisius realitzats en règim de coproducció, cada empresa coproductora que pugui optar a la subvenció ha de presentar un imprès de sol·licitud de subvenció. Cada sol·licitud només pot referir-se a un projecte. Els impresos de sol·licitud es poden presentar conjuntament, acompanyats d’un dossier que inclogui la documentació que se sol·licita en la base 6.

—8 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s’estableix a la convocatòria corresponent.

—9 Procediment de concessió

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva.

2. Correspon al director o directora de l’Àrea de l’Audiovisual instruir el procediment, a la persona titular de la direcció de l’Institut formular la proposta de resolució i l’elevar-la a la persona titular de la presidència del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

3. Una comissió ha d’assessorar l’òrgan instructor en l’aplicació de les excepcions que preveu la base 3.c), si s’escau. Aquesta comissió ha de ser nomenada per la persona titular de la direcció de l’Institut Català de les Empreses Culturals i integrada pel director o directora de l’Àrea de l’Audiovisual, que la presideix, una persona experta del sector audiovisual i una persona tècnica de l’Àrea l’Audiovisual.

En la composició de la comissió s’ha de tendir a la paritat de gènere.

4. L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud. La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 6 en el termini corresponent i amb el requeriment previ d’esmena comporta el desistiment de la sol·licitud. La persona titular de la presidència del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds prèviament a la concessió o denegació de les subvencions. Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la recepció de la notificació.

—10 Resolució i notificació

1. La concessió de les subvencions es fa mitjançant una resolució de la persona titular de la presidència del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals i es notifica a les persones interessades en el termini de cinc mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. En la notificació ha de constar que la resolució no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la recepció de la notificació.

2. Transcorregut el termini de cinc mesos sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

—11 Pagament

1. La subvenció es paga en dos abonaments:

a) El primer pagament, consistent en un 35% de l’import total de la subvenció, es tramita a partir de la concessió de la subvenció. Aquest pagament té la consideració de bestreta, i per al seu pagament no s’exigeix la prestació de garantia.

b) El segon pagament, consistent en un 65% de l’import total de la subvenció, es tramita a partir de l’entrada en vigor del pressupost de l’Institut Català de les Empreses Culturals corresponent a l’exercici posterior al de concessió de la subvenció. Per tramitar aquest pagament és necessari presentar la documentació que estableix la base 12.3, com a màxim el primer dia hàbil del mes de desembre de l’any posterior al de concessió de la subvenció.

2. Prèviament al pagament, l’Institut Català de les Empreses Culturals comprova d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per la persona beneficiària implica l’autorització per fer-ne la comprovació.

En el cas que la persona beneficiària no tingui la seva residència fiscal al territori espanyol, ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents al seu país de residència.

—12 Justificació

1. Les persones beneficiàries han de presentar la documentació justificativa davant l’Àrea de l’Audiovisual de l’ICEC en els terminis establerts en aquesta base. Si en els terminis previstos no es disposa de la documentació acreditativa del pagament, aquesta es pot presentar en el termini de tres mesos posteriors. En aquest cas, la persona beneficiària pot presentar un informe complementari d’auditor acreditatiu del pagament o bé els comprovants de pagament corresponents.

2. Les factures han de complir els requisits legals que estableix la normativa aplicable i s’han d’haver expedit dins del termini d’un mes des de la realització de l’activitat objecte de facturació.

3. Per tramitar el segon pagament d’acord amb el que estableix la base 11.b), les persones beneficiàries han de presentar la documentació següent, com a màxim el primer dia hàbil del mes de desembre de l’any posterior al de concessió de la subvenció:

a) Document acreditatiu d’haver lliurat a la Filmoteca de Catalunya material de preservació en el sistema, format i suport de més qualitat emprat en la producció (per a qualitats HD es lliurarà un HD SR o HD CAM; per a qualitats PAL s’ha de lliurar un Betacam digital), així com una còpia en DVD d’aquest juntament amb la documentació emprada per a la realització, promoció i difusió de l’obra audiovisual, com ara el guió, cartells, fotografies, músiques, caràtules o altres materials. En tots els casos, aquests materials han de correspondre a la versió íntegra, original i concebuda per a la seva emissió. Així mateix, s’ha de lliurar la informació tècnica de les qualitats, formats i suports emprats en el procés de rodatge, postproducció i emissió. No cal lliurar a la Filmoteca els materials indicats en cas que l’empresa sol·licitant ja els hagi presentat anteriorment a la Filmoteca de Catalunya i no hagin experimentat cap modificació. Aquests materials no seran en cap cas objecte d’ús comercial i serviran per contribuir a l’assoliment dels objectius de la Filmoteca de Catalunya de conservació i difusió del patrimoni fílmic i documental de Catalunya.

b) Compte justificatiu amb informe d’auditor, amb inclusió de la documentació següent:

b.1) Memòria d’actuació que justifiqui el compliment de les condicions exigides en aquestes bases reguladores, amb indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts.

b.2) Memòria econòmica abreujada amb el contingut següent: estat representatiu de les despeses en què s’ha incorregut en les activitats subvencionades, degudament agrupades i, si escau, les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions que s’hagin produït.

b.3) Informe d’auditor fet per auditors inscrits en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, que acrediti les despeses i el seu pagament o venciment, així com l’import i la procedència del finançament de l’activitat subvencionada, exclòs l’import de la subvenció de l’Institut Català de les Empreses Culturals (fons propis o altres subvencions o recursos).

Aquest informe d’auditor podrà fer-se mitjançant la revisió per mostreig, amb indicació del sistema de mostratge utilitzat, el nombre d’elements i l’import de la mostra analitzats respecte del total i percentatge de deficiències advertit respecte a la mostra analitzada (també en nombre d’elements i quantia de les despeses afectades).

L’auditor ha de ser el mateix que audita els comptes anuals de l’entitat, si hi està obligada; en cas contrari, l’entitat beneficiària de la subvenció pot designar l’auditor.

El compte justificatiu amb informe d’auditor s’ha d’elaborar amb subjecció al que disposa l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions, en l’àmbit del sector públic estatal.

b.4) Els tres pressupostos que la persona beneficiària ha hagut de demanar i, si escau, la memòria justificativa d’acord amb la base 14.a)

b.5) Documentació acreditativa de la utilització del logotip de l’Institut Català de les Empreses Culturals en els elements informatius i de difusió de l’activitat subvencionada, si escau.

—13 Publicitat

L’Institut Català de les Empreses Culturals dóna publicitat a les subvencions concedides mitjançant l’exposició d’una relació d’aquestes subvencions a l’adreça d’Internet del Departament de Cultura http://www.gencat.cat/cultura/icec i en el seu tauler d’anuncis situat a rambla de Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona i, en cas de subvencions d’un import igual o superior a 3.000,00 euros, mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—14 Altres obligacions de les empreses beneficiàries

Les persones beneficiàries de la subvenció han de complir les obligacions següents:

a) Quan l’import de la despesa subvencionable sigui igual o superior als 18.000,00 euros sense incloure l’IVA, en cas de subministrament o prestació de serveis, s’han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin o tret que la despesa s’hagi realitzat amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’ha d’aportar en la justificació, s’ha de fer d’acord amb els criteris d’eficiència i economia i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Si l’empresa o entitat beneficiària és pública, ha de dur a terme la contractació d’acord amb la legislació de contractes del sector públic.

b) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el programa presentat. Qualsevol canvi en el projecte o el calendari presentat s’ha de notificar per escrit a l’Institut Català de les Empreses Culturals, el qual valorarà la modificació i la pot acceptar si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions establerts en aquestes bases. La modificació es pot considerar acceptada si l’Institut Català de les Empreses Culturals no es manifesta en el sentit contrari en el termini de 15 dies hàbils a partir de la data de recepció de la notificació al Registre general del Departament de Cultura. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden fer que es consideri que la persona beneficiaria ha incomplert les condicions, la qual cosa pot donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

c) Participar com a productora del projecte, com a mínim, amb la subvenció rebuda. Els contractes establerts entre les empreses de televisió i/o empreses distribuïdores d’altres finestres d’explotació, i les empreses productores han de reflectir els acords concrets que formalitzin aquesta condició.

d) Notificar a l’Institut Català de les Empreses Culturals altres ajuts, ingressos o recursos que financin l’activitat subvencionada, obtinguts o demanats quant a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals rebudes després de la presentació de la sol·licitud a la convocatòria corresponent.

e) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació de l’Institut Català de les Empreses Culturals, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable.

f) Fer constar als títols de crèdit inicials dels llargmetratges i en el mateix cartró únic el logotip de l’Institut Català de les Empreses Culturals i l’expressió “Amb el suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals”, així com en tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb l’activitat subvencionada, llevat que l’activitat s’hagi realitzat amb anterioritat a la concessió de la subvenció

g) Autoritzar l’Institut Català de les Empreses Culturals perquè utilitzi el llargmetratge en les seves activitats de promoció.

h) No fer donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït en favor de partits polítics, fundacions o associacions que hi estiguin vinculades orgànicament, des de la presentació de la sol·licitud fins l’acabament de l’activitat subvencionada.

Tampoc poden portar a terme les activitats esmentades, en favor de qualsevol altres persones jurídiques, per un import superior a 3.000,00 euros, o inferior, quan acumuladament i respecte d’un mateix perceptor ultrapassin en l’exercici corrent aquesta quantia, llevat dels casos següents:

1) Si l’aportació a títol gratuït es fa a favor d’una administració pública, a les entitats sotmeses a tutela de la Generalitat perquè pertanyen a la seva administració corporativa o si les prestacions deriven del compliment d’una normativa sectorial.

2) Si es tracta d’entitats que, d’acord amb les seves normes fundacionals o estatutàries, tenen com a finalitat la col·laboració amb l’Administració o la prestació de serveis d’interès social, les quals requereixen, necessàriament, l’atorgament d’ajuts.

3) Si el beneficiari presenta la sol·licitud de la subvenció fent-hi constar, expressament, que els fons rebuts poden ser objecte d’actuacions a títol gratuït o finançar aportacions amb aquesta naturalesa a favor de tercers. En aquest cas s’entén concedida l’excepció quan, motivadament, es dicti la resolució de concessió.

i) Sotmetre obligatòriament als seus òrgans interns i independents de control, si s’escau, la comprovació de la destinació adequada de la subvenció, amb la inclusió de la referida als fons atribuïts a títol gratuït o en virtut de relacions financeres en favor de tercers. En aquest darrer cas, els tercers han de sotmetre igualment a els seus òrgans de control la comprovació de la destinació dels fons rebuts.

j) Garantir que llurs òrgans de govern coneixen, analitzen i debaten, de manera directa i independent dels responsables directes de la gestió, les auditories fetes sobre els comptes de la societat.

k) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions.

—15 Modificació de la resolució

1. L’Institut Català de les Empreses Culturals té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció.

2. En cas que en els justificants presentats s’acrediti un import inferior al pressupost inicial, s’ha de reajustar l’import de la subvenció concedida aplicant les regles previstes a la base 5.

—16 Reintegrament

L’Institut Català de les Empreses Culturals pot exigir el reintegrament total o parcial de les subvencions amb l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent, en els supòsits següents:

a) Incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.

b) Incompliment de l’obligació de justificació o de les restants obligacions que preveuen aquestes bases.

c) Incompliment dels requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

d) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o amagant les que ho haurien impedit.

e) Incompliment de les condicions de treball pertinents del personal laboral d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.

f) Altres supòsits previstos en la normativa reguladora de subvencions.

(12.191.010)

 

 

Amunt