Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Orden

 • Data del document 03/08/2012

 • Número del document INT/0242/2012

 • Número de control 12215100

 • Organisme emissor Departamento de Interior

  CVE CVE-DOGC-B-12215100-2012

Dades del DOGC
 • Número 6190

 • Fecha 10/08/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 40152

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDEN INT/242/2012, de 3 de agosto, por la que se establece el procedimiento de autorización de los acuerdos de colaboración entre municipios para la prestación de los servicios de policía local.


L’article 160 de l’Estatut d’Autonomia estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local, respectant el principi d’autonomia local, que inclou, entre d’altres, les relacions entre les institucions de la Generalitat i els ens locals i també les tècniques d’organització i de relació per a la cooperació i la col·laboració entre els ens locals i entre aquests i l’Administració de la Generalitat, incloent-hi les diverses formes associatives, mancomunades, convencionals i consorcials.

L’article 164 de l’Estatut d’Autonomia estableix que correspon a la Generalitat de Catalunya, en matèria de seguretat pública, d’acord amb el que disposa la legislació estatal, la planificació i la regulació del sistema de seguretat pública de Catalunya, l’ordenació de les policies locals i la coordinació de l’actuació de les policies locals. Respecte d’això, cal tenir en compte que l’any 2003, el Parlament va aprovar la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

La Llei orgànica 16/2007, de 13 de desembre, complementària de la Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural, de modificació de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, ha possibilitat que els municipis que no disposin de recursos suficients per a la prestació dels serveis de policia local puguin associar-se per a l’execució de les funcions assignades a aquestes policies per la Llei orgànica 2/1986.

Així, la disposició addicional cinquena de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat preveu que dos o més municipis limítrofs i pertanyents a una mateixa comunitat autònoma, en el supòsit indicat, hagin de subscriure un acord de col·laboració per a la prestació de serveis pels cossos de policia local dependents dels respectius municipis, el qual ha de respectar les condicions que es determinin pel Ministeri de l’Interior (que ha dictat l’Ordre INT/2944/2010, de 10 de novembre) i ha de comptar amb l’autorització del Ministeri o, si escau, de la Comunitat autònoma corresponent d’acord amb el que disposi l’Estatut d’Autonomia que, en el cas de la Generalitat de Catalunya, inclou les prescripcions abans indicades en matèria de seguretat i policia. Així mateix, la disposició final primera de l’esmentada Ordre ministerial atribueix l’autorització de l’acord de col·laboració, d’acord amb la citada Llei orgànica, a les comunitats autònomes que hagin assumit en els seus estatuts d’autonomia competències per a la protecció de persones i béns i per al manteniment de l’ordre públic.

Cal tenir en compte que aquesta Ordre estatal, a més de reiterar la citada disposició addicional cinquena de la Llei orgànica 2/1986, únicament ha concretat, quant als requisits, la necessitat que els municipis limítrofs que s’associen pertanyin a una mateixa comunitat autònoma i que les poblacions de llurs municipis no superin la xifra dels 40.000 habitants, especificant que s’han de justificar les causes, que s’ha de determinar un òrgan encarregat de coordinar el funcionament dels serveis i, si escau, la composició i funcions de la Comissió mixta de seguiment de l’Acord, així com el principi d’exclusivitat que impedeix a un municipi subscriure més d’un acord de col·laboració i també la seva vigència (indefinida, temporal o estacional).

La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, aprovada pel Parlament de Catalunya, en el títol 2 sobre coordinació i col·laboració entre les policies locals, va preveure les funcions de coordinació i el seu abast, la Comissió de Coordinació de les Policies Locals (actualment Comissió de Policia de Catalunya d’acord amb la Llei 4/2003), la col·laboració i cooperació entre les policies locals referides a la creació de serveis comuns d’utilització supramunicipal (article 21), l’assessorament als municipis (article 22), els convenis de cooperació dels municipis que no disposen de policia local amb el Departament d’Interior (abans Governació) perquè la policia autonòmica exerceixi actuacions concretes i de cooperació corresponents a les policies locals (article 23.1), el suport de la policia autonòmica als municipis que disposen de policia local (article 23.2) i, en el cas de municipis limítrofs en casos de necessitat, amb l’autorització prèvia del conseller d’Interior, l’establiment d’acords de cooperació entre llurs policies (article 23.3). Lògicament, a la data d’aprovació d’aquesta Llei, i molt abans del reconeixement de la competència autonòmica sobre ordenació de les policies locals, no es preveia la col·laboració entre municipis per prestar els serveis de policia local tenint en compte a més la jurisprudència constitucional que havia establert taxativament que la Llei orgànica 2/1986 havia exclòs tant la possibilitat de creació de cossos de policia local supramunicipals com la creació de cossos de policia local per altres ens locals que no fossin els municipis.

Per tant, la coordinació i la col·laboració policials en l’àmbit local continuen regulades amb caràcter general en la Llei 16/1991, de forma tal que la nova fórmula dels acords o convenis de col·laboració que preveu la legislació orgànica estatal ha de quedar circumscrita als supòsits específics que aquesta estableix i, així mateix, a diferència possiblement d’altres àmbits territorials de l’Estat, s’ha d’entendre i emmarcar en el territori de Catalunya on s’ha produït i completat el desplegament de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra per tal de cobrir, entre d’altres necessitats, les referents als serveis que puguin requerir els petits municipis en matèria de seguretat.

Per tant, es considera necessari determinar el procediment per a l’autorització per part de la Generalitat de Catalunya dels acords de col·laboració entre els municipis que estan inclosos en les situacions esmentades, per a la prestació dels serveis de policia local, autorització que ha de correspondre al Departament d’Interior de conformitat amb el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competències dels diferents departaments.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que estableix la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, en virtut de les competències que pertoquen a la Generalitat sobre la planificació i la regulació del sistema de seguretat pública de Catalunya, ordenació de les policies locals i coordinació de l’actuació de les policies locals i d’acord amb la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, i la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals;

Aquesta Ordre ha estat vista per la Comissió de Policia de Catalunya i informada per la Comissió de Govern Local en data 23 de juliol de 2012.

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte determinar el procediment d’autorització dels acords de col·laboració entre municipis limítrofes dins l’àmbit territorial de Catalunya, que no disposin separadament de recursos suficients per a la prestació del servei de policia local, per a l’execució de les funcions assignades a les policies locals.

Article 2

Requisits per a l’autorització de l’acord de col·laboració

Perquè els municipis als quals els és aplicable aquesta Ordre puguin subscriure un acord de col·laboració per prestar els serveis de policia local de conformitat amb el que preveu la disposició addicional cinquena de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, s’han de complir els requisits següents:

a) Ser municipis limítrofs. A aquests efectes s’entén per limítrofs el conjunt de municipis en què es pugui transitar d’un a un altre, garantint la continuïtat territorial.

b) No disposar separadament de recursos suficients per a la prestació dels serveis de policia local.

c) No superar en conjunt els 40.000 habitants.

d) Formar part de la mateixa comarca. Excepcionalment, es podrà sol·licitar la subscripció d’un acord entre municipis de dues comarques.

e) Amb caràcter general, tots els municipis signants de l’acord de col·laboració han de comptar prèviament amb cos de policia local propi. Excepcionalment i justificadament en poden formar part municipis que no disposin de cos policial local propi; en aquest cas, l’acord de col·laboració haurà de concretar necessàriament la forma i el mecanisme de prestació dels serveis policials a favor d’aquests municipis i la seva aportació a l’associació, així com la justificació i concreció, si s’escau, de la incorporació de nous efectius.

Article 3

Contingut de l’acord de col·laboració

3.1 Per a la prestació conjunta dels serveis de policia local, els municipis interessats han de subscriure un acord de col·laboració, sotmès a l’autorització prevista a l’article 4, en el qual ha de constar, com a mínim, el contingut següent:

a) Identificació dels municipis que subscriuen l’Acord.

b) Determinació de l’autoritat policial que exercirà com a responsable del funcionament dels serveis de policia local. Així mateix haurà d’especificar el procediment per a la designació del responsable dels serveis policials associats, les seves funcions i el règim de funcionament.

c) Composició i funcions de la Comissió Directiva, integrada com a mínim per una persona de cada municipi participant, a la qual correspon vetllar pel seguiment de l’acord i impartir les instruccions superiors, sens perjudici de les competències atribuïdes als alcaldes d’acord amb la legislació vigent i, en especial, d’acord amb l’article 4.2 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals. D’acord amb aquest darrer precepte s’establiran les atribucions que, si escau, es deleguen a la Comissió Directiva.

d) Establiment d’un òrgan de coordinació policial del qual formin part, a més dels caps de les policies locals, el cap o els caps de les àrees bàsiques policials del cos de mossos d’esquadra afectades pels territoris que comprèn l’Acord de col·laboració o per les persones que aquests designin. Correspon a aquest òrgan assegurar l’intercanvi d’informació i la coordinació operativa entre els cossos policials i serveis de seguretat que actuen en els municipis afectats per mitjà dels instruments i els procediments establerts per la normativa vigent i l’Acord de col·laboració, així com executar, si escau, els acords de les juntes locals de seguretat i proposar plans de seguretat.

e) Determinació dels mitjans materials, humans i tecnològics, així com les possibles transferències econòmiques entre els membres si així s’acorda. La modificació d’aquestes previsions no es considera substancial i pot acordar-se en el si de la Comissió Directiva.

f) Vigència de l’acord, indefinida o temporal, i el seu caràcter ordinari o estacional, d’acord amb el que preveu l’article 7.

g) Regles generals de funcionament i planificació dels serveis quant a l’actuació en els termes municipals dels ajuntaments signants i, si escau, criteris generals de coordinació.

3.2 En el cas que com a conseqüència de la subscripció de l’acord de col·laboració s’incrementi el nombre d’efectius policials existents en els municipis signants, s’ha de concretar aquest increment i s’han de determinar les previsions generals referents al procés de selecció, així com la distribució quant a la seva adscripció orgànica d’acord amb el que disposa l’article 5.2.

En tot cas, l’increment o la disminució de la plantilla d’efectius policials, una vegada subscrit l’acord, requerirà que la majoria dels municipis signants manifestin la seva conformitat en el si de la Comissió Directiva, així com la comunicació al departament de la Generalitat competent en matèria d’ordenació i coordinació de les policies locals.

Article 4

Autorització prèvia de l’acord de col·laboració

4.1 Amb caràcter previ a la subscripció de l’acord de col·laboració s’ha d’obtenir l’autorització del departament competent en matèria d’ordenació i coordinació de les policies locals, l’atorgament de la qual correspon al conseller o consellera d’aquest en el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud per part de tots els municipis. Aquesta resolució d’autorització, en cas de ser estimatòria, s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya als efectes de publicitat i general coneixement.

4.2 Amb la sol·licitud d’autorització s’ha d’aportar, a més de la proposta d’acord de col·laboració i l’acreditació dels requisits determinats a l’article 2, una memòria explicativa en què constin necessàriament:

a) Les causes que motiven la subscripció de l’acord i, en especial, la justificació de la insuficiència de recursos de cada municipi per prestar el servei de policia local aïlladament o les dificultats per atendre la prestació del servei amb els efectius de què disposen.

b) El nombre previst de persones funcionàries que integraran els serveis de policia local, amb concreció dels integrants dels cossos de policia existents, tots els quals s’entén que passen a dependre funcionalment de l’autoritat policial a què fa referència l’article 3.1.b) per als serveis de policia previstos en l’acord.

c) La proposta de reestructuració o adaptació a l’associació proposada de la graella de funcions de la policia local i de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra en l’àmbit dels municipis signants, sens perjudici que com a conseqüència s’hagin de modificar o, si escau, subscriure els corresponents convenis.

d) Haver subscrit o haver adquirit expressament el compromís de subscriure, per acord del Ple o Junta de Govern Local, amb el departament competent en matèria de seguretat pública els corresponents convenis de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat pública i policia i de connexió als sistemes d’informació policial i, si escau, per a la cessió d’ús del programari de gestió i suport als processos de les policies locals denominat SIPCAT.

4.3 Així mateix, a la sol·licitud s’han d’adjuntar:

a) Els certificats corresponents al nombre d’habitants de cada municipi.

b) Els certificats dels plens dels respectius ajuntaments en què s’aprovi la subscripció del futur acord de col·laboració.

4.4 Amb caràcter previ a la resolució d’autorització s’han d’obtenir els informes preceptius de la Comissió de Policia de Catalunya i de la Direcció General de la Policia.

4.5 Correspon a la direcció general amb competències en matèria de policies locals elevar la corresponent proposta de resolució a la persona titular del departament. No obstant això, amb caràcter previ a la dita proposta es podran instar, si escau, esmenes, aclariments o documentació complementària adient per completar o justificar l’expedient, d’acord amb la normativa vigent en matèria de procediment administratiu.

Quan la resolució d’autorització estableixi modificacions en l’acord de col·laboració presentat, quedarà condicionada a la seva acceptació per part dels plens dels respectius ajuntaments.

Article 5

Règim estatutari, competències i dependència dels policies locals dels municipis signants de l’acord de col·laboració

5.1 Els components que integrin els serveis de policia local en virtut de l’acord de col·laboració previst en aquesta Ordre, se sotmeten als mateixos principis bàsics d’actuació, tenen el mateix règim estatutari i assumeixen les mateixes funcions que les assignades per l’ordenament jurídic vigent a les policies locals de Catalunya.

5.2 La subscripció de l’acord de col·laboració previst en aquesta Ordre no implica la constitució d’un cos de policia local supramunicipal i els diferents efectius policials resten adscrits orgànicament als corresponents municipis integrants, sens perjudici de la dependència funcional respecte de l’autoritat policial responsable del funcionament i coordinació dels serveis previst a l’article 3.1.b).

5.3 Sens perjudici del que preveu l’apartat anterior, en els termes que estableixi si escau l’acord de col·laboració, es podran realitzar actuacions policials en l’àmbit del municipi d’adscripció orgànica sota el comandament del cap de policia local i alcalde respectius i sense desvirtuar la finalitat de l’acord de col·laboració subscrit.

Article 6

Principi d’exclusivitat

Cap municipi no pot subscriure mes d’un acord de col·laboració per a la prestació dels serveis de policia local.

Article 7

Vigència de l’acord de col·laboració

7.1 L’acord de col·laboració regulat en aquesta Ordre ha d’establir la seva vigència, indefinida o temporal. També s’hi pot preveure, excepcionalment i independentment de la durada de la seva vigència, el caràcter estacional pel que fa a la prestació dels serveis.

7.2 En tot cas, es pot procedir a la separació de qualsevol municipi prèvia denúncia amb una antelació mínima de sis mesos, cas en el qual s’ha de verificar la viabilitat del manteniment de la vigència de l’acord amb el procediment d’autorització previst en aquesta Ordre.

Article 8

Modificació o rescissió de l’acord de col·laboració

8.1 Les modificacions que es pretenguin efectuar a l’acord de col·laboració s’han de sotmetre al procediment establert en aquesta Ordre per a la seva autorització.

8.2 Els municipis signants de l’acord de col·laboració han de comunicar al departament competent en matèria d’ordenació i coordinació de les policies locals la rescissió de l’acord, ja sigui per voluntat de les parts o per la finalització de la vigència temporal prevista inicialment.

8.3 En el cas d’incorporació d’un nou cos de policia local, o bé excepcionalment d’un municipi sense efectius de policia local, a més dels tràmits previstos en aquesta Ordre que s’han de seguir per a l’adhesió d’un nou membre, s’ha de presentar un informe aprovat per la Comissió Directiva sobre la incidència que tindrà aquesta incorporació en la distribució de tasques per a la prestació dels serveis.

En tot cas, la incorporació de nous membres requereix l’acord de tots els membres signants de l’acord de col·laboració i l’autorització prèvia del departament competent en matèria d’ordenació i coordinació de les policies locals.

8.4 En cas de rescissió de l’acord o separació d’un municipi caldrà atenir-se a l’adscripció orgànica dels respectius efectius policials, sens perjudici de les previsions que hagi establert l’acord de col·laboració i les possibles contraprestacions materials i econòmiques entre municipis que es pactin.

Article 9

Pla de treball i activitats

Als efectes d’una adequada coordinació, anualment l’autoritat policial responsable del funcionament i coordinació dels serveis policials associats, de conformitat amb l’òrgan de coordinació previst a l’article 3.1.d), ha de presentar al departament competent en matèria d’ordenació i coordinació de les policies locals un pla de treball i activitats en relació amb els diferents nuclis de població existents, tenint en compte, entre d’altres criteris, el nombre d’habitants, les infraestructures de les policies locals, les vies de comunicació existents i la situació de les dependències del cos de mossos d’esquadra en l’àmbit territorial dels municipis signants de l’acord de col·laboració.

Disposicions addicionals

Primera

El que disposa aquesta Ordre no implicarà cap cost a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i els respectius municipis participants en l’acord de col·laboració assumiran els eventuals costos que en derivin.

Segona

El que estableix aquesta Ordre no altera ni modifica les funcions que pertoquen a l’Administració de la Generalitat de Catalunya per mitjà de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

Tercera

Els acords adoptats per les juntes locals de seguretat dels municipis signants de l’acord de col·laboració policial que preveu aquesta Ordre, en la mesura que afectin als serveis policials continguts en l’acord de col·laboració, s’han de comunicar a la resta de municipis associats.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 3 d’agost de 2012

Felip Puig i Godes

Conseller d’Interior

(12.215.100)

 

Amunt