Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolución

  • Data del document 25/07/2012

  • Número de control 12219023

  • Organisme emissor Anuncios varios

    CVE CVE-DOGC-B-12219023-2012

Dades del DOGC
  • Número 6190

  • Fecha 10/08/2012

  • Sección ANUNCIOS VARIOS

  • Página 40247

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN del Instituto Ramon Llull, por la que se otorgan ayudas a universidades de fuera del dominio lingüístico de la lengua catalana para contribuir al mantenimiento de la docencia de estudios catalanes durante el curso 2012-2013.


L’Institut Ramon Llull d’acord amb el que disposa l’article 4.2 a) dels Estatuts té com a finalitat promoure l’ensenyament del català i de la cultura que s’hi expressa a les universitats i altres centres d’estudis superiors, així com afavorir-ne els estudis i la investigació.

D’acord amb l’article 4.3 i) dels Estatuts, per a la realització de les seves activitats, l’Institut Ramon Llull, per iniciativa pròpia o en col·laboració amb tercers, pot impulsar la creació de places docents de llengua catalana i de la cultura que s’hi expressa, així com de càtedres i de centres d’estudi i investigació universitaris i contribuir al seu sosteniment mitjançant l’atorgament d’ajuts.

El director de l’Àrea de Llengua i Universitats en data 24 de juliol de 2012 proposa l’atorgament d’ajuts a universitats de fora del domini lingüístic per contribuir al finançament de la docència d’estudis catalans per al curs acadèmic 2012-2013 i acredita la impossibilitat de promoure concurrència.

D’acord amb les propostes formalitzades per les universitats que es detallen a l’annex de la present resolució i amb la proposta del director de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull, de data 24 de juliol de 2012, fent ús de les facultats que em són concedides per l’article 13.2 f) dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull,

RESOLC:

1. Atorgar a les universitats de fora del domini lingüístic que es relacionen a l’annex d’aquesta resolució, per l’import que s’hi fa constar, els ajuts que s’hi especifiquen amb la finalitat de contribuir al finançament de la docència d’estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic per al curs acadèmic 2012-2013.

2. Destinar un import global de 1.496.486 euros, en concepte d’ajuts a les universitats, el qual anirà a càrrec del pressupost de l’Institut Ramon Llull per a l’any 2012. La divisa patró en totes les transaccions serà l’euro.

3. Les universitats que resultin beneficiàries de la dotació econòmica especificada a l’annex d’aquesta resolució hauran de destinar l’ajut atorgat al compliment de la finalitat per a la qual es concedeix. Així doncs, hauran de justificar de manera fefaent a l’Institut Ramon Llull que s’ha dut a terme la incorporació del professor d’estudis catalans durant el curs acadèmic previst, facilitant el document que vincula el professor amb la universitat abans del 31 de desembre de 2012. Així mateix hauran de facilitar a l’Institut Ramon Llull, per mitjà del professorat que assumeixi la docència d’estudis catalans, una memòria anual d’activitats docents duta a terme durant el període acadèmic de referència, d’acord amb el model facilitat per l’Institut, amb una valoració del responsable acadèmic de la docència d’estudis catalans.

L’incompliment d’aquestes condicions per part de la universitat beneficiària corresponent, sense causa degudament justificada, podrà comportar la no renovació dels acords subscrits o que es puguin subscriure entre l’Institut Ramon Llull i la Universitat.

4. Les universitats beneficiàries d’aquests ajuts estan obligades a facilitar tota la informació que requereixin els òrgans de control de l’Institut Ramon Llull. Igualment queden obligades a fer constar en qualsevol material imprès en relació amb la docència d’estudis catalans la col·laboració i el suport de l’Institut Ramon Llull.

Recursos procedents

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, d’acord amb el que preveuen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es pot interposar, recurs d’alçada davant el president del Consell de Direcció de l’Institut Ramon Llull, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la recepció de la notificació.

Barcelona, 25 de juliol de 2012

Vicenç Villatoro i Lamolla

Director

Annex 1

L0110 U10 N-127/12 HUMBOLDT UNIVERSITÄT ZU BERLIN 30.950 €
L0110 U10 N-129/12 RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM 27.720 €
L0110 U10 N-140/12 ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG 27.500 €
L0110 U10 N-141/12 UNIVERSITÄT HAMBURG 29.419 €
L0110 U10 N-142/12 UNIVERSITÄT HEIDELBERG 17.653 €
L0110 U10 N-143/12 CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT 16.801 €
L0110 U10 N-144/12 UNIVERSITÄT ZU KÖLN 17.000 €
L0110 U10 N-146/12 UNIVERSITÄT LEIPZIG 33.366 €
L0110 U10 N-147/12 JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ 5.141 €
L0110 U10 N-149/12 PHILIPPS - UNIVERSITÄT MARBURG 8.755 €
L0110 U10 N-150/12 UNIVERSITÄT MÜNSTER 13.500 €
L0110 U10 N-151/12 UNIVERSITÄT DES SAARLANDES 23.385 €
L0110 U10 N-152/12 UNIVERSITÄT SIEGEN 6.088 €
L0110 U10 N-154/12 UNIVERSITÄT SALZBURG 2.520 €
L0110 U10 N-155/12 UNIVERSITÄT WIEN 6.887 €
L0110 U10 N-156/12 VRIJE UNIVERSITEIT van BRUSSEL 5.571 €
L0110 U10 N-158/12 GLENDON COLLEGE, YORK UNIVERSITY 11.937 €
L0110 U10 N-159/12 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES 16.099 €
L0110 U10 N-162/12 UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 23.358 €
L0110 U10 N-164/12 UNIVERSITY OF COLORADO AT BOULDER 22.400 €
L0110 U10 N-167/12 UNIVERSITY OF FLORIDA 20.502 €
L0110 U10 N-169/12 UNIVERSITY OF COLUMBIA 42.000 €
L0110 U10 N-172/12 GEORGETOWN UNIVERSITY 19.000 €
L0110 U10 N-175/12 UNIVERSITÉ DE PROVENCE AIX-MARSEILLE I 26.267 €
L0110 U10 N-177/12 UNIVERSITÉ DE BRETAGNE-SUD 3.500 €
L0110 U10 N-182/12 UNIVERSITÉ PARIS 8 (VINCENNES-SAINT DENIS) 27.455 €
L0110 U10 N-188/12 THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM 13.711 €
L0110 U10 N-190/12 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 5.890 €
L0110 U10 N-191/12 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE” 11.765 €
L0110 U10 N-192/12 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA 6.190 €
L0110 U10 N-193/12 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - FEDERICO II 10.675 €
L0110 U10 N-194/12 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 11.182 €
L0110 U10 N-195/12 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 2.750 €
L0110 U10 N-196/12 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO 8.000 €
L0110 U10 N-198/12 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA 10.500 €
L0110 U10 N-199/12 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) 11.789 €
L0110 U10 N-202/12 UNIVERSITY OF BIRMINGHAM 58.496 €
L0110 U10 N-203/12 UNIVERSITY OF BRISTOL 27.455 €
L0110 U10 N-205/12 UNIVERSITY OF DURHAM 19.394 €
L0110 U10 N-206/12 UNIVERSITY OF EDINBURGH 6.950 €
L0110 U10 N-207/12 UNIVERSITY OF EXETER 14.500 €
L0110 U10 N-211/12 UNIVERSITY OF LEICESTER 13.251 €
L0110 U10 N-212/12 UNIVERSITY OF LIVERPOOL 25.000 €
L0110 U10 N-213/12 KING’S COLLEGE UNIVERSITY OF LONDON 19.478 €
L0110 U10 N-215/12 UNIVERSITY OF MANCHESTER 23.000 €
L0110 U10 N-216/12 UNIVERSITY OF NEWCASTLE 4.264 €
L0110 U10 N-218/12 THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD 18.908 €
L0110 U10 N-219/12 MASARYKOVA UNIVERZITA 10.963 €
L0110 U10 N-220/12 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 8.023 €
L0110 U10 N-221/12 UNIVERSITÉ DE FRIBOURG SUISSE 13.800 €
L0110 U10 N-222/12 UNIVERSITÄT ZÜRICH 8.058 €
L0110 U10 N-145/12 UNIVERSITÄT KONSTANZ 28.750 €
L0110 U10 N-184/12 UNIVERSITÉ DE TOULOUSE II-LE MIRAIL 26.115 €
L0110 U10 N-128/12 FREIE UNIVERSITÄT BERLIN 26.622 €
L0110 U10 N-165/12 HARVARD UNIVERSITY 25.600 €
L0110 U10 N-161/12 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 10.200 €
L0110 U10 N-178/12 ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON 22.100 €
L0110 U10 N-187/12 NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND-MAYNOOTH 10.016 €
L0110 U10 N-168/12 UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES (UCLA) 10.372 €
L0110 U10 N-189/12 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 16.333 €
L0110 U10 N-217/12 UNIVERSITY OF OXFORD 14.925 €
L0110 U10 N-201/12 UNIVERSIDADE DE LISBOA 15.477 €
L0110 U10 N-166/12 UNIVERSITY OF CHICAGO 25.507 €
L0110 U10 N-174/12 HELSINGIN YLIOPISTO 4.775 €
L0110 U10 N-210/12 UNIVERSITY OF LEEDS 18.396 €
L0110 U10 N-139/12 JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITÄT 15.900 €
L0110 U10 N-181/12 UNIVERSITÉ RENNES 2 HAUTE BRETAGNE 7.600 €
L0110 U10 N-130/12 UNIVERSITÄT BREMEN 11.451 €
L0110 U10 N-157/12 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 32.810 €
L0110 U10 N-160/12 UNIVERSIDAD DE GRANADA 13.729 €
L0110 U10 N-173/12 BROWN UNIVERSITY 19.500 €
L0110 U10 N-186/12 UNIVERSITY COLLEGE CORK 16.000 €
L0110 U10 N-185/12 UNIVERSITÉ CHARLES DE GAULLE LILLE 3 27.053 €
L0110 U10 N-209/12 UNIVERSITY OF LANCASTER 20.000 €
L0110 U10 N-180/12 UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE 12.683 €
L0110 U10 N-163/12 UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS 24.000 €
L0110 U10 N-148/12 UNIVERSITÄT MANNHEIM 8.583 €
L0110 U10 N-200/12 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 25.000 €
L0110 U10 N-153/12 EBERHARD-KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN 29.000 €
L0110 U10 N-179/12 UNIVERSITÉ PARIS III - SORBONNE NOUVELLE 29.694 €
L0110 U10 N-176/12 UNIVERSITÉ STENDHAL-GRENOBLE III 23.868 €
L0110 U10 N-183/12 UNIVERSITÉ JEAN MONNET-SAINT ETIENNE 6.008 €
L0110 U10 N-171/12 UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN 8.207 €
L0110 U10 N-214/12 QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON 27.979 €
L0110 U10 N-197/12 UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA 8.384 €
L0110 U10 N-170/12 STANFORD UNIVERSITY 10.101 €
L0110 U10 N-208/12 UNIVERSITY OF GLASGOW 14.982 €

PG-318134 (12.219.023)

 

Amunt