Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 19/07/2012

 • Número del document PRE/1608/2012

 • Número de control 12219018

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

  CVE CVE-DOGC-A-12219018-2012

Dades del DOGC
 • Número 6189

 • Data 09/08/2012

 • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 • Pàgina 40017

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ PRE/1608/2012, de 19 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la formalització de pròrrogues, modificacions i contractes del Departament de la Presidència.


D’acord amb el que determina l’article 154.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es fan públiques les formalitzacions de pròrrogues, modificacions i contractes del Departament de la Presidència corresponents al primer semestre de l’any 2012.

Sistema de licitació: procediment obert.

Expedient: 2009025/04.

Objecte: pròrroga del servei d’atenció ciutadana 012.

Empresa adjudicatària: Atento Teleservicios, SAU.

Import del contracte prorrogat: 6.404.544,06 euros, IVA inclòs.

Expedient: 2009043/02.

Objecte: pròrroga del servei d’impressió del material que demani el Gabinet de Relacions Externes i Protocol del Departament de la Presidència.

Empresa adjudicatària: Arts Gràfiques Grinver, SA.

Import del contracte prorrogat: 151.693,88 euros, IVA inclòs.

Expedient: 2010056/01.

Objecte: pròrroga dels serveis de neteja de diverses dependències i unitats administratives adscrites al Departament de la Presidència, dividit en dos lots.

Empreses adjudicatàries:

Lots 1 i 2: Proyectos Integrales de Limpieza, SA.

Imports dels contractes prorrogats:

Lot 1: 916.114,75 euros, IVA inclòs.

Lot 2: 54.182,25 euros, IVA inclòs.

Expedient: 2011054/02.

Objecte: modificació amb minoració de l’última anualitat del contracte per al servei de l’oficina de gestió de projectes TIC.

Empresa adjudicatària: NECDOS, SL (abans: Formació i Sistemes Informàtics, SL).

Import de la minoració: 286.586,23 euros, IVA inclòs.

Import final del contracte per a l’any 2012, restada la minoració: 220.043,45 euros, IVA inclòs.

Expedient: 2012011.

Objecte: servei de manteniment integral de diverses dependències i edificis adscrits al Departament de la Presidència. Plurianual 2012-2013.

Empresa adjudicatària: Agefred Servicio, SA.

Import del contracte:

Any 2012: 951.969,01 euros, IVA inclòs.

Any 2013: 951.969,01 euros, IVA inclòs.

Expedient: 2012022.

Objecte: servei de producció i realització d’actes institucionals per al Gabinet de Relacions Externes i Protocol del Departament de la Presidència.

Empresa adjudicatària: Serveis de l’Espectacle Focus, SA.

Import del contracte: 500.320 euros, IVA inclòs.

Expedient: 2012029.

Objecte: servei de producció, muntatge, desmuntatge, transport i manteniment de les exposicions que organitzi la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de la Presidència.

Empresa adjudicatària: Grop, Exposicions i Museografia, SL.

Import del contracte: 350.000 euros, IVA inclòs.

Expedient: 2012032.

Objecte: serveis d’arts gràfiques per al Gabinet de Relacions Externes i Protocol del Departament de la Presidència.

Empresa adjudicatària: XB Céltica Papel, SL.

Import del contracte: 130.000 euros, IVA inclòs.

Sistema de licitació: procediment negociat, sense publicitat i per motius d’exclusivitat.

Expedient: 2012034.

Objecte: insercions de publireportatges al diari El Periódico de Catalunya.

Empresa adjudicatària: Zeta Gestión de Medios, SA.

Import del contracte: 1.000.000 euros, IVA inclòs.

Sistema de licitació: procediment de consulta, derivat d’acord marc.

Expedient: 2010103/02.

Objecte: pròrroga i modificació del servei de vigilància de diverses dependències del Departament de la Presidència.

Empresa adjudicatària: Metrópolis Seguridad y Protección, SL.

Import de la modificació: 41.475,53 euros, IVA inclòs.

Import final del contracte prorrogat, inclosa la modificació: 671.979,37 euros.

Expedients: 2011038/04, 2011038/05 i 2011038/06.

Objecte: pròrroga dels serveis de vigilància i seguretat sense arma en edificis i dependències administratives adscrits al Departament de la Presidència, dividit en tres lots.

Empreses adjudicatàries:

Lot 1: Imán Seguridad, SA.

Lot 2: CIS, Compañia Integral de Seguridad, SA.

Lot 3: Seguridad Profesional Mediterranea, SA.

Imports dels contractes prorrogats:

Lot 1: 25.934,11 euros, IVA inclòs.

Lot 2: 40.715,25 euros, IVA inclòs.

Lot 3: 85.260,90 euros, IVA inclòs.

Expedients: 2011040/02 i 2011040/03.

Objecte: pròrroga de dos lots del contracte dels serveis de neteja de diversos edificis i dependències administratives adscrits al Departament de la Presidència.

Empreses adjudicatàries:

Lot 2: EULEN, SA.

Lot 3: EUBOLAR, SA.

Imports dels contractes prorrogats:

Lot 2: 48.432,37 euros, IVA inclòs.

Lot 3: 94.135,44 euros, IVA inclòs.

Expedient: 2011047/02.

Objecte: pròrroga i modificació amb minoració del servei de neteja de diversos edificis i dependències administratives adscrits al Departament de la Presidència ubicats a Girona.

Empresa adjudicatària: Clece, SA.

Import de la modificació: 46.667,34 euros, IVA inclòs.

Import final del contracte prorrogat, restada la minoració: 448.006,54 euros, IVA inclòs.

Expedient: 2012005.

Objecte: servei de manteniment evolutiu de l’aplicació Sistema d’Informació, Gestió i Tramitació dels documents del Govern (SIGOV) per a l’any 2012.

Empresa adjudicatària: Altran Portugal, SA.

Import del contracte: 226.442 euros, IVA inclòs.

Expedient: 2012007.

Objecte: servei de manteniment correctiu/evolutiu relacionat amb els sistemes d’informació de la Direcció General de Comunicació i la Direcció de Serveis per a l’any 2012.

Empresa adjudicatària: Oesia Networks, SL.

Import del contracte: 265.854 euros, IVA inclòs.

Expedient: 2012024.

Objecte: serveis de neteja de diverses dependències i unitats administratives adscrites al Departament de la Presidència ubicades a Barcelona.

Empresa adjudicatària: Metrópolis Neteges, SL.

Import del contracte: 151.788,21 euros, IVA inclòs.

Expedient: 2012025.

Objecte: servei de vigilància i seguretat per l’edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona.

Empresa adjudicatària: Prosegur Compañia de Seguridad, SA.

Import del contracte: 429.250,20 euros, IVA inclòs.

Barcelona, 19 de juliol de 2012

P. D. (Resolució PRE/2292/2011, DOGC de 6.10.2011)

Francesc Homs i Molist

Secretari general

PG-318358 (12.219.018)

 

Amunt