Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Acord del govern

 • Data del document 24/07/2012

 • Número del document GOV/0078/2012

 • Número de control 12205089

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

  CVE CVE-DOGC-A-12205089-2012

Dades del DOGC
 • Número 6179

 • Data 26/07/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 37955

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/78/2012, de 24 de juliol, d'adequació de les mesures de reducció retributives dels acords del Govern de 28 de febrer de 2012 i de 29 de maig de 2012.


L’article 34.1 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, autoritza el Govern a adoptar mesures excepcionals de reducció de la despesa de personal per al 2012, mesures que es van concretar en els acords del Govern de 28 de febrer i de 29 de maig de 2012, les quals operaven una reducció retributiva, aplicable a determinats conceptes de les retribucions del mes de juny i desembre, d’un import equivalent a un 5% a les retribucions íntegres percebudes durant l’any 2012.

Així mateix, l’article 34.4 preveu que les mesures que el Govern de la Generalitat de Catalunya acordi en aplicació de l’apartat 1 de l’article 34 poden ser objecte d’adequació en el cas que s’aprovi, amb caràcter bàsic per a totes les administracions públiques, una reducció de les retribucions del personal al servei del sector públic.

L’article 2 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, estableix, amb caràcter bàsic per a totes les administracions públiques, la reducció de les retribucions del personal funcionari i laboral de tot el sector públic en les quanties que correspongui percebre en el mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional del complement específic o equivalents del mes esmentat.

D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment i a la llum de la normativa esmentada, és voluntat del Govern adequar la reducció retributiva aplicada al personal del sector públic de la Generalitat al mes de juny de 2012 als efectes que no en resultin afectades acumulativament les seves retribucions.

Per tot això, a proposta dels consellers de Governació i Relacions Institucionals i d’Economia i Coneixement, el Govern

Acorda:

—1 Objecte

Aquest Acord té per objecte adequar, a l’empara de l’article 34 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, les reduccions retributives establertes als acords del Govern de 28 de febrer de 2012 i de 29 de maig de 2012.

—2 Criteris d’adequació retributiva

2.1 L’adequació retributiva s’aplicarà mitjançant l’abonament, en la nòmina corresponent al mes de desembre, d’una quantia per import equivalent a la deduïda dels havers corresponents al mes de juny en aplicació dels acords esmentats al punt anterior.

2.2 Així mateix, no s’aplicaran les deduccions mensuals previstes per als mesos de juliol a desembre de 2012 per al personal inclòs en l’àmbit d’aplicació dels acords esmentats.

2.3 En qualsevol cas, les reduccions retributives aplicades durant l’any 2012 correspondran, com a mínim, a un import equivalent a un 5% en els termes previstos en els acords del Govern esmentats al punt anterior. La regularització de les deduccions s’aplicarà al mes de desembre de 2012.

—3 Desplegament i vigència

3.1 Les mesures previstes en aquest Acord poden ser objecte d’adequació en el cas que ho requereixin els desequilibris pressupostaris que es puguin produir com a conseqüència de la situació econòmica actual.

3.2 S’autoritza els departaments de Governació i Relacions Institucionals i d’Economia i Coneixement perquè, mitjançant la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal del Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració, emetin les instruccions necessàries per a l’efectivitat i control d’aquest Acord.

3.3 Aquest Acord produeix efectes l’endemà que s’hagi publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—4 Publicar aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 24 de juliol de 2012

Germà Gordó i Aubarell

Secretari del Govern

(12.205.089)

 

Amunt