Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 29/06/2012

 • Número del document AAM/0206/2012

 • Número de control 12178065

 • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  CVE CVE-DOGC-A-12178065-2012

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6167

 • Data 10/07/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 35540

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE AAM/206/2012, de 29 de juny, per la qual s'aproven els preus públics per a la prestació de serveis en els espais naturals de protecció especial.


L’article 1.3-2 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, estableix que la creació, la modificació i la derogació dels preus públics, llevat dels referits a l’ensenyament universitari, que s’ha de fer per decret, s’han d’efectuar mitjançant una ordre del conseller o consellera competent per raó de la matèria.

Valorada la necessitat de crear els preus públics per a la prestació de serveis i la realització d’activitats en els espais naturals de protecció especial gestionats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Creació

Aprovar els preus públics per a la prestació de serveis i la realització d’activitats en els espais naturals de protecció especial gestionats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, que figuren a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 2

Subjectes obligats al pagament

Són subjectes obligats al pagament dels preus establerts en l’annex d’aquesta Ordre les persones físiques o jurídiques que són beneficiades personalment o en els seus béns pel servei prestat o activitat realitzada.

Article 3

Exigibilitat

Els preus públics creats per aquesta Ordre són exigibles en el moment de la prestació del servei o la realització de l’activitat.

Disposició final

Aquests preus entren en vigor l’endemà de la publicació al DOGC.

Barcelona, 29 de juny de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Rural

Annex

1. Preus públics dels espais naturals de protecció especial

—1 Preu públic del servei de visites guiades (IVA inclòs)

1.1 Grups inferiors o iguals a 20 persones (mínim 5 persones):

a) Menors de 12 anys i jubilats: 9,00 euros per persona i dia i 5,00 euros per persona i mig dia.

b) Adults: 13,00 euros per persona i dia i 6,00 euros per persona i mig dia.

1.2 Grups superiors a 20 persones:

a) Menors de 12 anys i jubilats: 5,00 euros per persona i dia i 3,00 euros per persona i mig dia.

b) Adults: 8,00 euros per persona i dia i 4,00 euros per persona i mig dia.

En el cas d’itineraris amb neu aquests preus s’incrementen en un 20%.

—2 Preu públic del servei de realització de tallers i xerrades (IVA inclòs)

2.1 Tallers o xerrades d’una hora de duració: 46,00 euros per grup.

2.2 Tallers o xerrades de durada superior a una hora: primera hora 46,00 euros per grup, i a partir de la segona hora: 34,00 euros per hora i per grup.

—3 Preu públic de l’allotjament en equipaments habilitats (IVA inclòs)

Preu pel servei d’allotjament de voluntaris, estudiants, científics i col·laboradors de l’espai autoritzats: 10,00 euros per persona autoritzada i nit.

—4 Preu públic per a l’entrada a museus i equipaments destinats a la difusió dels valors de l’espai (exempt d’IVA)

Preu d’entrada a museus, ecomuseus, centres d’interpretació i altres equipaments: 2,00 euros per persona i 1,60 euros per persona en cas de grups superiors a 20 persones.

—5 Preu públic del lloguer de sales (IVA inclòs)

5.1 Sala amb capacitat màxima inferior o igual a 75 persones:

a) Mitja jornada (matí o tarda): 233,00 euros/sala el primer dia i 140,00 euros/sala per dia a partir del segon dia.

b) Jornada sencera: 277,00 euros/sala el primer dia i 184,00 euros/sala per dia a partir del segon dia.

5.2 Sala amb capacitat màxima superior a 75 persones:

a) Mitja jornada (matí o tarda): 242,00 euros/sala el primer dia i 148,00 euros/sala per dia a partir del segon dia.

b) Jornada sencera: 296,00 euros/sala el primer dia i 202,00 euros/sala per dia a partir del segon dia.

En cas de superar la franja horària d’obertura del centre caldrà afegir un cost suplementari de 24,60 euros/hora per pagar les despeses de vigilància i, en el cas que se sol·liciti un canó de projecció, el preu d’aquest serà de 20,00 euros per dia.

—6 Preu públic del lloguer de material (IVA inclòs)

a) Prismàtics: 2,50 euros/dia.

b) Raquetes i pals: 9,00 euros/dia.

c) Pals: 2,50 euros/dia.

d) Eines apicultura: 5,00 euros/dia.

—7 Preu públic de venda d’arbres, llavors i tubercles (IVA inclòs)

7.1 Preu de venda d’arbres autòctons cultivats per l’espai natural destinats a la seva repoblació: 1,10 euros per unitat.

7.2 Preu de venda de llavors de varietats tradicionals i autòctones per al seu cultiu: 1,10 euros per cada 100 grams.

7.3 Preu de venda de tubercles i bulbs: 1,10 euros per cada 1.000 grams.

—8 Preu públic per la cessió d’imatges d’arxiu, vídeos o material divulgatiu de l’espai (IVA inclòs)

8.1 Cessió d’imatges d’arxiu

a) D’1 a 10 imatges: 25,00 euros per unitat.

b) D’11 a 20 imatges: 20,00 euros per unitat.

c) 21 imatges o més: 15,00 euros per unitat.

8.2 Cessió de vídeos d’arxiu

a) Vídeos amb una durada inferior o igual a 10 min: 30,00 euros per minut.

b) Vídeos amb una durada entre 10 i 20 min: 25,00 euros per minut.

c) Vídeos amb una durada superior als 20 min: 20,00 euros per minut.

—9 Preu públic per a la realització de fotocòpies, escaneigs o gravació de documentació (IVA inclòs)

9.1 El preu de les fotocòpies en full DIN A4 és de 0,05 euros per full i en DIN A3 és de 0,10 euros per full.

9.2 Escaneig de documentació i gravació d’aquesta en suport informàtic: 1,20 euros. Per cada interval de 10 pàgines s’afegiran 0,20 euros més i en el cas que l’espai hagi de facilitar un CD o DVD s’afegiran 0,25 euros més.

9.3 Gravació de documentació digital en CD o DVD o còpia d’aquests: 1,00 euro per unitat i en el cas que l’espai hagi de facilitar un CD o DVD s’afegiran 0,25 euros més.

—10 Preu públic per a la realització de sessions fotogràfiques i filmacions amb caràcter comercial (IVA inclòs)

10.1 Preu per a la realització de filmacions amb finalitat comercial:

a) Dia: 1.753,00 euros.

b) Mig dia: 876,00 euros.

10.2 Preu per a la realització de sessions fotogràfiques amb finalitat comercial:

a) Dia: 526,00 euros.

b) Mig dia: 263,00 euros.

Quan per a la realització de les sessions fotogràfiques i/o filmacions se sol·liciti o sigui necessari l’acompanyament d’un guia, caldrà pagar-ne el cost d’acord amb el següent:

Dia: 197,00 euros.

Mig dia: 98,00 euros.

Si la sessió o filmació s’allargués més del temps contractat, s’haurà de facturar el cost d’aquestes hores extres a raó de 24,60 euros per hora.

—11 Preu públic d’acampada (IVA inclòs)

Preu per l’acampada en terrenys propietat de la Generalitat habilitats a l’efecte:

a) Amb serveis i dret a cuina: 5,00 euros per persona i nit.

b) Amb serveis i sense dret a cuina: 3,50 euros per persona i nit.

c) Sense serveis: 1,75 euros per persona i nit.

—12 Preu públic per l’aparcament (IVA inclòs)

Preu pel servei d’estacionament de vehicles en aparcaments gestionats per l’espai natural protegit: 4,50 euros per vehicle i dia.

En el cas del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa el preu serà de 2,00 euros per vehicle les primeres 4 hores i, a partir de la 4a hora, 1,00 euro per vehicle i hora.

2. Relació dels espais naturals de protecció especial als quals és aplicable aquesta Ordre:

Parc Natural de Cap de Creus

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

Parc Natural del Montgrí, les IIles Medes i el Baix Ter

Parc Natural dels Ports

Parc Natural del Delta de l’Ebre

Parc Natural de la Serra de Montsant

Parc Natural del Cadí-Moixeró

Parc Natural de l’Alt Pirineu

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera

Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet

Paratge Natural d’Interès Nacional del Massís del Pedraforca

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

(12.178.065)

 

Amunt