Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolución

 • Data del document 28/06/2012

 • Número del document PRE/1303/2012

 • Número de control 12179004

 • Organisme emissor Departamento de la Presidencia

  CVE CVE-DOGC-B-12179004-2012

Dades del DOGC
 • Número 6164

 • Fecha 05/07/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 34721

Afectacions
Afectacions passives (1)
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN PRE/1303/2012, de 28 de junio, de convocatoria para la concesión de subvenciones a proyectos que fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación para empresas periodísticas privadas editoras de prensa en soporte de papel correspondiente al año 2012.


Vista l’Ordre CMC/197/2008, de 24 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per al concurs públic de concessió de subvencions a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa en suport paper, modificada per l’Ordre PRE/179/2012, de 25 de juny, per la qual es modifiquen les bases reguladores de les subvencions per a projectes en l’àmbit dels mitjans de comunicació;

Vistos el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que la desplega, així com la Llei 1/20112, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012;

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc:

—1 S’obre la convocatòria corresponent a l’any 2012 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa en suport de paper.

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases aprovades per l’Ordre CMC/197/2008, de 24 d’abril, modificada per l’Ordre PRE/179/2012, de 25 de juny, per la qual es modifiquen les bases reguladores de les subvencions per a projectes en l’àmbit dels mitjans de comunicació, i per la normativa vigent aplicable a l’activitat subvencional de l’Administració de la Generalitat.

—3 La dotació màxima corresponent a la tramitació d’aquesta convocatòria és de 1.270.979 euros, amb càrrec al pressupost de l’any 2012, dels quals 1.070.979 euros són finançats amb càrrec als crèdits de la posició pressupostària PR1201 D/470000100/5330/0000, i 200.000 euros, amb càrrec a la posició pressupostària PR1201 D/770000100/5330/0000.

La dotació màxima d’aquesta convocatòria podrà ser ampliada en 666.000 euros, finançats amb càrrec als crèdits de la posició pressupostària PR1201 D/470000100/5330/0000. L’efectivitat d’aquesta quantitat addicional resta condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció.

—4 El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—5 Les sol·licituds, que es presentaran en model normalitzat, s’han d’adreçar a la Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Secretaria de Comunicació del Departament de la Presidència, i s’han de lliurar al Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona), o bé en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El model de sol·licitud es pot obtenir a l’adreça d’internet www.gencat.cat/mitjansdecomunicacio o bé a la seu de la Direcció General de Mitjans de Comunicació (Via Laietana, 14, 2a planta, 08003 Barcelona).

—6 La persona titular del Departament de la Presidència resol sobre el procediment de concessió de les subvencions en el termini màxim de 6 mesos, a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria al DOGC. Instrueix la Secretaria de Comunicació i tramita la Direcció General de Mitjans de Comunicació, tenint en compte la valoració efectuada per una comissió avaluadora.

Transcorregut el termini màxim de resolució del procediment sense que s’hagi dictat i notificat la resolució esmentada, les persones sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Contra la resolució final del procediment, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la data de recepció de la notificació, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la data de notificació de la resolució esmentada.

—7 Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptat a partir de l’endemà de la data de publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 28 de juny de 2012

P. D. (Resolució PRE/2292/2011, DOGC de 6.10.2011)

Francesc Homs i Molist

Secretari general

(12.179.004)

 

Amunt