Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 19/06/2012

 • Número del document AAM/1284/2012

 • Número de control 12171079

 • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  CVE CVE-DOGC-A-12171079-2012

Dades del DOGC
 • Número 6162

 • Data 03/07/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 34281

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ AAM/1284/2012, de 19 de juny, per la qual es declaren sotmesos al règim cinegètic de caça controlada els terrenys de la badia del Fangar, el Garxal i les platges de l'Illa de Buda, als termes municipals de Deltebre i Sant Jaume d'Enveja.


Fets

Mitjançant Resolució MAH/587/2006, de 10 de febrer, la Direcció General del Medi Natural va declarar terrenys sotmesos al règim cinegètic de caça controlada els terrenys de la badia del Fangar, el Garxal i les platges de l’Illa de Buda, als termes municipals de Deltebre i Sant Jaume d’Enveja (Baix Ebre i Montsià).

Finalitzat el termini de declaració de règim cinegètic de caça controlada establert en l’esmentada Resolució, es considera convenient prorrogar aquest règim cinegètic.

Fonaments del dret

Primer. La Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; el Decret 200/2010, de 17 de desembre, de creació, de denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 48/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; i el Decret 336/2011, de 10 de maig, de reestructuració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, estableixen l’òrgan competent per dictar aquesta Resolució.

Segon. Article 14 de la Llei de caça de 4 d’abril de 1970, i article 16.2 del Reglament de 25 de maig de 1971, que estableixen les condicions, la regulació, els requisits i la tramitació dels terrenys sotmesos a règim de caça controlada.

Tercer. L’expedient s’ha tramitat en temps i forma, seguint els procediments previstos.

Els Serveis Territorials del DAAM a les Terres de l’Ebre i el Consell Territorial de Caça de les Terres de l’Ebre han informat favorablement la proposta de declaració. El Parc Natural del Delta de l’Ebre no ha presentat al·legacions a la proposta de declaració.

Quart. En el tràmit d’informació pública al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6088, de 15.3.2012) no s’han presentat al·legacions. En el tràmit d’informació pública als ajuntaments de Deltebre i de Sant Jaume d’Enveja no s’han produït al·legacions.

Per tot això, a proposta de l’Àrea d’Activitats Cinegètiques i d’acord amb allò que estableix l’article 14 de la Llei de caça de 4 d’abril de 1970,

Resolc:

—1 Declarar sotmesos a règim cinegètic de caça controlada, dins els límits que s’especifiquen als annexos d’aquesta Resolució, els terrenys cinegètics d’aprofitament comú de les àrees següents:

La badia del Fangar, amb una superfície de 332 hectàrees.

El Garxal, amb una superfície de 105 hectàrees, al terme municipal del Deltebre.

Les platges de l’Illa de Buda, amb una superfície de 176 hectàrees, al terme municipal de Sant Jaume d’Enveja.

—2 La durada de tots tres règims cinegètics de caça controlada serà de sis anys, comptats a partir de la data de publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Finalitzat aquest període, la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat podrà fixar una pròrroga.

—3 La gestió administrativa i tècnica d’aquests terrenys correspon a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, que elaborarà anualment el pla tècnic de gestió cinegètica per a aquests terrenys i vetllarà per al seu compliment.

—4 La incorporació o l’exclusió de terrenys a la zona de caça controlada es podrà fer sempre que es tramitin seguint el pertinent procediment administratiu i d’acord amb la normativa vigent que és aplicable.

La Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, una vegada finalitzats els pertinents expedients, si s’escau, i mitjançant resolució, publicarà l’aprovació d’incorporació o d’exclusió dels terrenys afectats, la superfície d’aquests terrenys i els nous límits.

—5 Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 19 de juny de 2012

Josep Escorihuela Mestre

Director general del Medi Natural i Biodiversitat

Annex 1

Delimitació de la zona de caça controlada de la badia del Fangar

Límits: la zona de caça controlada de la badia del Fangar comprèn el polígon que, parteix del punt de zona maritimoterrestre (ZMT) 84 (desguàs del Rompent) en direcció N, durant 1.750 metres, fins al límit de la reserva natural de fauna salvatge de la punta del Fangar, segueix en direcció E paral·lelament a la línia de costa de la península esmentada, i de la reserva natural de fauna salvatge, fins a l’Illa de Mar, continuant fins al punt ZMT 109, i d’aquí en direcció SO seguint la línia de domini públic maritimoterrestre fins al punt inicial (ZMT 84).

Terme municipal: Deltebre.

Superfície: 332 hectàrees.

Annex 2

Delimitació de la zona de caça controlada del Garxal

Límits: la zona de caça controlada del Garxal serà de forma rectangular i tindrà unes dimensions de 1.500 m per 700 m. Els costats més grans del rectangle seran sensiblement paral·lels a la platja del Garxal, situats a una distància mitjana aproximada d’uns 130 m i uns 830 m, respectivament, i les coordenades UTM seran les següents:

Punt més proper al far del Garxal: 319595, 4510280.

Partint del punt anterior en direcció NO es troba el segon punt, les coordenades del qual són 318279, 4511000. Partint d’aquest darrer punt en direcció NE se situa el tercer vèrtex, les coordenades del qual són 3183615, 4511614. Se segueix en direcció SE fins al quart vèrtex del rectangle, que té per coordenades 319931, 4510893, i unint aquest punt amb l’inicial es tanca el rectangle que constitueix la zona de caça controlada que ens ocupa.

Terme municipal: Deltebre.

Superfície: 105 hectàrees.

Annex 3

Delimitació de la zona de caça controlada de les platges de l’Illa de Buda

Límits: partint del punt de coordenades UTM 318601, 4506792, al camí del mirador al sud de l’Illa, se segueix en direcció NE fins al punt 319778, 4508148, al límit de la zona maritimoterrestre (ZMT); se segueix la ZMT, primer direcció E fins al punt 320145.6, 4508072.2 (fita PT-3 de la ZMT), d’aquí en direcció NE fins al punt 320290.7, 4508250.4 (fita PT-2 de la ZMT); des d’aquest punt en direcció N fins a les coordenades 320749.9, 4509554.0 (fita PT-1 de la ZMT); des d’aquest en direcció O fins a la fita M-68 de la ZMT, amb coordenades 320167.5, 4509575.0; a partir d’aquí gira en direcció N fins al Camí de Buda al mar, punt amb coordenades 320198, 4509833, i segueix per aquest en direcció E fins arribar al mar, continuant per la platja en direcció SO fins arribar al punt 319583, 4506761, on gira en direcció O fins al punt inicial.

Terme municipal: Sant Jaume d’Enveja.

Superfície: 176 hectàrees.

(12.171.079)

 

Amunt