Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Orden

 • Data del document 22/06/2012

 • Número del document PRE/0186/2012

 • Número de control 12170096

 • Organisme emissor Departamento de la Presidencia

  CVE CVE-DOGC-B-12170096-2012

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6160

 • Fecha 29/06/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 33931

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDEN PRE/186/2012, de 22 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones estructurales a emisoras de televisión en catalán o en aranés de titularidad privada.


Catalunya compta amb un sector privat de la comunicació en llengua catalana i occitana/aranesa, sòlid i emprenedor, que contribueix dia a dia a la construcció de l’espai català de comunicació. Aquest sector s’ha d’enfrontar, tanmateix, a una situació de desavantatge competitiu respecte a d’altres mitjans fets en altres idiomes amb moltes més expectatives de mercat. Per aquest motiu, és la tasca del Govern donar suport i protegir les iniciatives d’aquest sector per tal de garantir que les forces del mercat no impedeixin el desenvolupament de projectes que contribueixen a garantir el dret a la informació de tots els ciutadans i la consolidació de la identitat nacional del país.

En aquest context, la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, atribueix al Govern de forma expressa, al seu article 111.2.g), la competència per a establir i aplicar mesures de foment, protecció i promoció del sector audiovisual de Catalunya. Des d’aquesta perspectiva, els ajuts als mitjans audiovisuals en llengua catalana o occitana/aranesa contribueixen a la compleció d’espais temàtics, de públic i de territori en el sector i, en general, a la cohesió social i territorial.

Ara bé, aquests objectius són indissociables de la professionalització del sector dels mitjans de comunicació. Per tal de consolidar i ampliar els espais temàtics, de públic i de territori dels mitjans de comunicació en llengua catalana o aranesa, cal que aquests responguin a un alt estàndard de qualitat, la qual cosa es garanteix essencialment mitjançant la professionalització de les seves plantilles. Per aquest motiu, els ajuts als mitjans de comunicació han de tenir com a finalitat fonamental impulsar la creació de llocs de treball, degudament qualificats, a les empreses del sector amb l’objectiu de millorar la qualitat de les publicacions, tenint en compte l’oferta existent a Catalunya de professionals dels diferents àmbits que hi estan vinculats.

D’acord amb les consideracions exposades, es considera oportú donar continuïtat a la línia d’ajuts estructurals iniciada en anys anteriors i destinada a les empreses emissores de televisió en català o aranès de titularitat privada. Sense perjudici d’aquesta continuïtat essencial, s’han revisat els objectius d’aquesta línia, tenint en compte l’experiència assolida fins a l’actualitat i, de forma especial, la necessitat d’impulsar la professionalització de les plantilles dels mitjans de comunicació.

En conseqüència, atès el que estableixen els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Ordeno:

Article únic

S’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de televisió en català o en aranès de titularitat privada.

Disposició derogatòria

Queda derogada l’Ordre CMC/166/2008, de 7 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de televisió en català o en aranès, de titularitat privada, modificada per l’Ordre CMC/479/2009, de 2 de novembre, i per l’Ordre CMC/154/2010, de 3 de març.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 22 de juny de 2012

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Annex

—1 Objecte

L’objecte d’aquestes bases és establir el procediment aplicable per a la concessió de subvencions estructurals a empreses privades i entitats sense ànim de lucre titulars o arrendatàries d’una llicència per a prestar serveis de televisió en llengua catalana o aranesa, amb l’objectiu de consolidar la programació televisiva en aquestes llengües i així contribuir a la vertebració d’un espai català de comunicació, a l’enriquiment del patrimoni cultural del país i a l’enfortiment de la cohesió social.

—2 Persones destinatàries

2.1 Poden sol·licitar aquesta subvenció les societats mercantils, les entitats sense afany de lucre i, en general, les persones físiques i jurídiques privades que tinguin com a activitat, única o entre d’altres, l’emissió de programes televisius, i siguin titulars d’una llicència per a la prestació de serveis de televisió digital terrestre o bé siguin arrendataris d’una llicència amb la corresponent autorització del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Les persones sol·licitants han d’haver emès en l’any anterior al de la convocatòria corresponent, d’acord amb els requisits establerts en aquestes bases, i continuar aquesta emissió en el moment de l’esmentada convocatòria.

2.2 En cap cas no poden optar a aquestes subvencions les institucions públiques, ni les entitats privades amb participació majoritària en el seu finançament d’institucions públiques, ni tampoc les entitats privades que gestionen emissores de televisió per encàrrec d’institucions públiques.

—3 Incompatibilitats

3.1 La percepció d’aquestes subvencions és incompatible amb la d’altres ajuts per al mateix objecte atorgats per qualsevol departament o organisme de la Generalitat de Catalunya.

3.2 Això no obstant, la percepció d’aquestes subvencions és compatible amb l’obtenció d’altres ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres administracions o ens públics o privats, sempre que l’import total no ultrapassi el cost de l’activitat subvencionada.

—4 Definicions

Als efectes de les subvencions que preveuen aquestes bases, s’estableixen les definicions següents:

a) Producció pròpia: S’entén per producció pròpia aquell contingut audiovisual en què la iniciativa, la coordinació i el risc econòmic són assumits pel prestador de serveis audiovisuals que el difon, tant si l’ha produït directament pels seus propis mitjans com si l’ha encarregat a un productor independent a canvi d’una contraprestació. No es consideren de producció pròpia els programes televisius d’emissió continuada de vídeos musicals, ni les falques d’autopromoció i els espais publicitaris, ni tampoc aquells que consisteixin en la mera reemissió de programes de televisió la difusió dels quals s’hagi realitzat o s’estigui realitzant per un altre mitjà.

b) Programa de televisió: S’entén per programa de televisió un conjunt d’imatges en moviment, amb so o sense, que constitueix un element unitari dins l’horari de programació d’un canal. En tot cas són programes de televisió: els llargmetratges, les manifestacions esportives, les sèries, els documentals, els programes infantils i les obres de teatre originals, així com les retransmissions en directe d’esdeveniments, culturals o de qualsevol altre tipus.

c) Televisió local o de proximitat: S’entén per televisió local o de proximitat aquell servei de televisió que es presta a l’empara d’una llicència per al servei de comunicació audiovisual local i es caracteritza per oferir una programació de proximitat, generalista o temàtica, dirigida a satisfer les necessitats d’informació, de comunicació i de participació social de les comunitats locals compreses en el seu àmbit de cobertura. A aquests efectes, s’entén per programació de proximitat aquella que dedica la major part del temps d’emissió a continguts relacionats amb el seu àmbit de cobertura, com són les manifestacions culturals, els esdeveniments esportius, l’activitat econòmica, les novetats tecnològiques, les expressions tradicionals, la identitat lingüística o històrica del seu entorn geogràfic i qualsevol altra que es refereixi als col·lectius humans que hi conviuen.

d) Televisió d’àmbit nacional: S’entén per televisió d’àmbit nacional aquella que presta el servei de televisió dins l’àmbit del conjunt del territori de Catalunya.

e) Obres europees: Es consideren obres europees les obres audiovisuals compreses en els supòsits del número 12 de l’article 2 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual.

f) Programació original: S’entén per programació original aquella que no consisteixi en la mera reemissió de programes televisius la difusió dels quals s’hagi realitzat o s’estigui realitzant per un altre mitjà.

g) Audiència potencial: Volum total de la població de la demarcació o demarcacions en què pot emetre una emissora d’acord amb la llicència amb la qual opera.

h) Programació sindicada de proximitat: S’entén per producció sindicada de proximitat la redifusió, en la programació d’un prestador de serveis de televisió de proximitat, de programes produïts o coproduïts per altres prestadors de serveis de televisió de proximitat que emetin en l’àmbit territorial de Catalunya. La programació del mateix prestador coproduïda amb tercers es computa com a producció original d’aquest.

—5 Requisits

5.1 Per poder optar a la subvenció, l’empresa sol·licitant haurà d’acreditar tenir una plantilla de personal mínima de 3 persones durant tot l’any anterior a la convocatòria, la qual cosa s’haurà de demostrar de la forma indicada a la base 8.2.d). A les entitats sense finalitat de lucre no se’ls aplicarà aquest requisit.

5.2 Requisits generals

Les emissores de televisió per a les quals se sol·liciti la subvenció hauran de complir, amb caràcter general, els requisits següents:

a) Mantenir les emissions en el moment de l’atorgament de la subvenció, atès que la finalitat de la subvenció és contribuir a la continuïtat d’aquestes.

b) Emetre el 100% de la seva programació en català o aranès. Als efectes d’aquestes bases, podran considerar-se exempts de l’obligació lingüística els programes que s’emeten en la seva llengua original per respecte a la integritat de la creació artística, entenent com a tals les obres de teatre, pel·lícules, la lectura d’obres literàries o bé la retransmissió d’obres musicals.

c) Emetre el 100% de la seva programació en obert.

d) Incloure en la programació de música cantada un 25%, com a mínim, de cançons interpretades en llengua catalana o aranesa, d’acord amb el que preveu l’article 26.5 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

e) Emetre tota la programació complint el Codi Deontològic de la Professió Periodística de Catalunya, d’acord amb els criteris del Consell de la Informació de Catalunya.

f) No emetre la mateixa programació que altres televisions durant més del 25% del temps total d’emissió setmanal, fins i tot si ho fan en horari diferent, excepte quan el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ho hagi autoritzat. En el cas de diferents emissores que pertanyin a una mateixa cadena, hauran d’emetre una programació diferenciada superior al 50%.

g) Reservar, com a mínim, el 51% del seu temps d’emissió anual a la difusió d’obres audiovisuals europees, dedicant més del 50% de l’esmentada reserva a l’emissió d’obres europees en expressió originària en una de les llengües oficials de Catalunya. S’ha de garantir que, com a mínim, el 50% d’aquestes obres sigui en llengua catalana.

h) Complir amb les normes que regulen els continguts de la programació i la publicitat vigents a Catalunya. D’una manera particular, no es subvencionarà la difusió de continguts pornogràfics o de violència gratuïta.

i) Complir les obligacions establertes per l’article 31 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

j) Emetre programació original per sobre del mínim de 4 hores diàries (compreses entre la 1 i les 4 de la tarda i les 8 i les 11 de la nit) i 32 setmanals. Per a aquest càlcul es computaran fins a un màxim d’un 25% d’hores de programació sindicada de proximitat.

5.3 Requisits específics

A més dels requisits generals, les emissores de televisió per a les quals se sol·licita la subvenció han de complir els següents requisits específics, en funció del seu àmbit de cobertura:

a) Emissores de televisió d’àmbit nacional

Han de disposar d’estudis de producció pròpia amb una estructura informativa estable d’àmbit català formada per professionals de la informació.

b) Emissores de televisió local o de proximitat

La programació ha de constar majoritàriament de continguts relacionats amb l’àmbit de cobertura, com ara les manifestacions culturals, els esdeveniments esportius, l’activitat econòmica, les novetats tecnològiques, les expressions tradicionals així com la identitat lingüística o històrica del seu entorn geogràfic o aquelles altres que es refereixin als col·lectius humans que hi conviuen.

—6 Quantia de la subvenció

6.1 Les subvencions consisteixen en una dotació econòmica no percentual. Per a la seva avaluació i càlcul es prenen com a referència les dades relatives a l’activitat corresponent a l’any anterior al de la convocatòria.

En el cas que l’import total de les subvencions a concedir superi la dotació pressupostària disponible per a l’any de la convocatòria corresponent, aquestes es podran reduir proporcionalment a l’excés sobre l’import màxim de la convocatòria.

6.2 El càlcul de l’import de les subvencions es basa en els criteris següents:

a) En concepte de suport bàsic:

Una quantia fixa per a cada emissora de televisió local o de proximitat que compleixi les bases. Aquesta quantitat s’establirà en funció de l’audiència potencial de l’emissora per a la qual se sol·licita la subvenció, d’acord amb els següents paràmetres:

A les emissores amb una audiència potencial inferior als 100.000 espectadors els correspondrà una quantitat de 7.000 euros.

A les emissores amb una audiència potencial entre 100.001 i 200.000 espectadors els correspondrà una quantitat de 5.000 euros.

A les emissores amb una audiència potencial entre 200.001 i 500.000 espectadors els correspondrà una quantitat de 3.000 euros.

A les emissores amb una audiència potencial superior als 500.000 espectadors els correspondrà una quantitat de 1.000 euros.

En el supòsit d’emissores de televisió d’àmbit nacional no s’estableix cap quantitat fixa.

b) En concepte de suport a la producció pròpia:

b.1) 24 euros per hora d’emissió de programes de producció pròpia, d’acord amb la definició de l’apartat 4.a).

b.2) 500 euros per treballador de les següents categories: redactor, realitzador, operador de càmera i agent comercial.

c) En concepte de suport a la difusió:

Per calcular l’import es tindrà en compte l’audiència acumulada diària de l’emissora sol·licitant segons les dades que estableixi el Baròmetre de la Comunicació i la Cultura en l’informe corresponent a la darrera onada publicada l’any anterior al de la convocatòria de la subvenció.

c.1) El nombre que estableix l’informe del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura es multiplicarà per un coeficient de 0,25 euros.

Als efectes d’aquesta Ordre, i pel que fa al càlcul de les subvencions a percebre, no es computaran com a producció pròpia la mera repetició o redifusió de continguts audiovisuals prèviament emesos.

Als efectes del còmput de la subvenció, es calcula un màxim de 5 treballadors per mitjà. Aquest càlcul s’entén per a jornades laborals anuals a temps complert. En el cas de treballadors a temps parcial i de treballadors que prestin els seus serveis en diversos mitjans de la mateixa persona sol·licitant, l’import d’aquests conceptes es calcularà proporcionalment.

L’import de la subvenció per suport a la producció pròpia i difusió no pot superar en cap cas el 30% de les despeses acreditades, imputables al mitjà objecte de l’ajut.

—7 Sol·licituds

7.1 Les sol·licituds, que es presentaran en un model normalitzat, s’han d’adreçar a la Direcció General de Mitjans de Comunicació i s’han de lliurar al Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona), o bé en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En cas que les persones sol·licitants optin per presentar la sol·licitud a les oficines de correus, ho hauran de fer dins d’un sobre obert per tal que la instància sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada. En cas que es presenti la sol·licitud a l’estranger, ho hauran de fer a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger, indicant clarament com a destinatària la Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Secretaria de Comunicació del Departament de la Presidència.

7.2 El model de sol·licitud es pot obtenir a l’adreça d’Internet http://www.gencat.cat/mitjansdecomunicacio o bé a la seu de la Direcció General de Mitjans de Comunicació (Via Laietana, 14, 2a planta, 08003 Barcelona).

7.3 Les persones sol·licitants hauran de presentar una sol·licitud de subvenció per a cada emissora de televisió en català o en aranès de les que siguin titulars.

—8 Documentació

Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació següent:

8.1 Documentació general:

a) Documentació acreditativa de la identitat de la persona sol·licitant i número d’identificació fiscal (original o fotocòpia compulsada). No cal aportar aquesta documentació si s’autoritza l’òrgan gestor per consultar les dades corresponents. Aquesta autorització ha de constar en el formulari normalitzat de sol·licitud.

b) En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, una còpia compulsada de la documentació que acrediti la personalitat jurídica de l’entitat, inscrita al registre corresponent, si escau.

c) Quan s’actuï en nom d’altri:

c.1) Original i fotocòpia, o bé fotocòpia compulsada, del document d’identitat de la persona que signa la sol·licitud, llevat que s’autoritzi l’òrgan gestor per consultar les dades d’identitat. Aquesta autorització ha de constar en el formulari normalitzat de sol·licitud.

c.2) Còpia compulsada de la documentació que acrediti la representació amb què actua, degudament inscrita en el registre corresponent, si escau.

No cal aportar la documentació que preveuen els apartats a), b) i c) en el cas que la persona sol·licitant ja l’hagi presentat anteriorment a l’Administració de la Generalitat, sempre que aquesta documentació no hagi experimentat cap modificació i que els poders de representació es mantinguin vigents. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l’òrgan on van ser presentats i el procediment a que feien referència. Si la Direcció General de Mitjans de Comunicació, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir la persona sol·licitant perquè els aporti en el termini de 10 dies hàbils, amb l’advertiment, que en cas de no fer-ho, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud.

d) En el cas de fundacions, l’òrgan instructor ha de comprovar d’ofici que hagin complert el deure de presentació dels comptes anuals davant el protectorat, ja que és un requisit per obtenir la subvenció d’acord amb l’article 336-3 del Codi civil de Catalunya.

e) Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració ha de constar en el formulari normalitzat de sol·licitud.

f) Declaració responsable sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per al mateix projecte, inclosos els imports sol·licitats i concedits. Aquesta informació declarativa ha de constar en el formulari normalitzat de sol·licitud.

g) Declaració responsable d’estar al corrent del compliment d’obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social, en els termes que preveu l’article 18 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. Aquesta declaració s’inclou en el formulari normalitzat de sol·licitud.

En el cas que el sol·licitant sigui una persona física, la Direcció General de Mitjans de Comunicació comprovarà d’ofici que estigui donada d’alta en l’impost sobre activitats econòmiques.

La signatura de la sol·licitud de subvenció implica l’autorització perquè l’òrgan gestor pugui comprovar d’ofici en qualsevol moment la veracitat del compliment d’aquestes obligacions.

h) Declaració responsable en què es compromet a fomentar els drets de les dones i evitar la discriminació de les dones, d’acord amb l’article 26 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

i) En cas que la persona sol·licitant no tingui la seva residència fiscal al territori espanyol, cal presentar una declaració responsable on ho faci constar. Aquesta declaració s’inclou en el formulari normalitzat de sol·licitud.

j) En cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, memòria que indiqui els mitjans que utilitzen, amb l’acord dels agents socials, per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

k) En el cas que disposi d’una plantilla igual o superior a 50 persones treballadores, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors o treballadores amb disminució sobre la plantilla total o bé disposar les mesures alternatives d’acord amb el que disposa l’article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de minusvàlids; el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 322/2011, de 19 d’abril, sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 persones treballadores o més i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. Aquesta declaració s’inclou en el formulari normalitzat de sol·licitud.

La convocatòria de subvencions pot preveure que no calgui presentar determinats documents quan l’Administració de la Generalitat, d’acord amb els convenis interadministratius que es signin amb els organismes competents, tingui accés telemàtic a la informació corresponent i tingui l’autorització de la persona sol·licitant o qui la representi.

8.2 Documentació específica:

Un compte justificatiu signat pel representant legal de l’entitat, d’acord amb un model normalitzat, que contindrà la informació següent:

a) Memòria econòmica justificativa de la despesa de l’emissora de l’any anterior a la convocatòria amb:

a.1) Relació classificada de despeses (IVA no inclòs) de producció, edició i emissió corresponents a l’any anterior de la convocatòria, amb identificació del creditor i del document, el seu import, la data d’emissió i la data de pagament. En el cas de salaris, només es pot imputar l’import líquid de la nòmina (excloent les cotitzacions a la Seguretat Social i les retencions d’IRPF). Si són costos generals i/o indirectes relacionats amb la producció, edició i emissió, es podran imputar en un percentatge màxim del 10%.

a.2) Declaració responsable referent a les despeses i ingressos de l’emissora de televisió en relació amb l’activitat subvencionada corresponent a l’any anterior.

b) Per a les emissores de televisió local o de proximitat, una relació descriptiva de la programació específicament adreçada a l’entorn local d’acord amb el model normalitzat.

c) Relació classificada del total de les persones contractades per l’emissora d’acord amb el model normalitzat.

d) Justificants acreditatius de les persones contractades per l’emissora relacionades a l’apartat c):

Original o còpia compulsada del contracte laboral on ha de constar la categoria i la jornada laboral.

Originals o còpies compulsades de les nòmines salarials on ha de constar la categoria.

e) Còpia de la declaració responsable relativa a la gestió de l’emissora de televisió lliurada al Consell de l’Audiovisual de Catalunya corresponent a l’any anterior al de la convocatòria.

f) Declaració responsable que acrediti les hores de producció pròpia de l’emissora, amb una graella de programació de temporada i d’estiu, diferenciant la pròpia de l’aliena, així com de la sindicació de continguts. Aquestes graelles s’inclouran en el formulari normalitzat de sol·licitud.

La Direcció General de Mitjans de Comunicació es reserva el dret de sol·licitar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya la programació d’una o més setmanes aleatòries de l’any anterior a la convocatòria.

g) Declaració responsable que acrediti l’ús de la llengua catalana o aranesa en la programació de l’emissora, que s’inclourà en el formulari normalitzat de sol·licitud.

h) Declaració responsable que acrediti com a mínim el 25% de música cantada en català i aranès, que s’inclourà en el formulari normalitzat de sol·licitud.

i) Declaració responsable que acrediti el compliment de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que s’inclourà en el formulari normalitzat de sol·licitud.

j) Declaració responsable que acrediti el compliment del requisit 5.1, referent a la plantilla de personal de la persona jurídica sol·licitant, que s’inclourà en el formulari normalitzat de la sol·licitud.

k) Declaració responsable que acrediti com a mínim el 50% de programació diferenciada en el cas d’emissores d’una mateixa cadena, d’acord amb la base 5.2.f), que s’inclourà en el formulari normalitzat de sol·licitud.

l) Declaració responsable que acrediti el mínim de 4 hores diàries i 32 setmanals de programació original de l’emissora, d’acord amb la base 5.2.j), que s’inclourà en el formulari normalitzat de sol·licitud.

8.3 L’òrgan instructor pot demanar tota la informació complementària que consideri necessària per a la valoració de les sol·licituds.

8.4 En cas que una sol·licitud no adjunti tots o algun dels documents que indiquen en els apartats anteriors d’aquesta base, s’ha de requerir la persona interessada perquè els aporti en el termini de deu dies hàbils.

8.5 Si la persona sol·licitant no aporta els documents que esmenta la base 8,4 en el termini indicat, es considerarà que desisteix de la sol·licitud i aquesta s’arxivarà amb la resolució prèvia a què es refereix l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

8.6 L’òrgan instructor podrà demanar a la persona sol·licitant la modificació o millora dels termes del document de sol·licitud presentat en model normalitzat, i se’n deixarà constància en la tramitació del procediment.

—9 Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds s’establirà a la convocatòria corresponent.

—10 Procediment de concessió

10.1 El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva.

10.2 L’òrgan instructor és la Secretaria de Comunicació i l’òrgan de tramitació de l’expedient és la Direcció General de Mitjans de Comunicació.

10.3 La proposta d’atorgament de les subvencions regulades per aquestes bases correspon a una comissió presidida per la persona titular de la Secretaria de Comunicació, i integrada per les persones titulars de la Direcció General de Mitjans de Comunicació i la Direcció General de Comunicació. Actua com a secretari/ària de la comissió, amb veu i sense vot, la persona titular del Servei d’Innovació i Cooperació de la Direcció General de Mitjans de Comunicació.

10.4 Amb caràcter previ a la proposta de la comissió esmentada a l’apartat anterior, l’òrgan instructor ha de verificar l’admissibilitat de les sol·licituds presentades, d’acord amb els criteris establerts en aquestes bases. En tot cas, el secretari de Comunicació ha de declarar inadmissibles aquelles sol·licituds que es trobin en un dels supòsits següents:

a) Sol·licituds presentades per persones físiques o jurídiques que no compleixen els requisits que estableix la base 2.

b) Sol·licituds que no s’ajusten a l’objecte que preveu la base 1 o bé quan el sol·licitant ha obtingut altres ajuts en el supòsit de la base 3.1

c) Sol·licituds presentades per a mitjans inclosos en un dels supòsits de la base 2.2 o que no compleixin els requisits que estableix la base 5.d) Sol·licituds presentades fora de termini.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de la Presidència en el termini d’un mes a comptar de la recepció de la notificació.

10.5 La Comissió ha de proposar l’atorgament de les subvencions que corresponen a cadascuna de les sol·licituds admeses en la convocatòria, a partir dels criteris que s’estableixen en el punt 6 de les bases i en funció dels recursos disponibles. Aquesta proposta es farà constar en una acta amb indicació dels resultats de les avaluacions efectuades i de l’import corresponent a cadascuna de les subvencions.

10.6 L’òrgan instructor ha de requerir els sol·licitants inclosos en la proposta de la Comissió perquè presentin en el termini de 10 dies hàbils des de la notificació del requeriment la documentació següent:

a) Si la quantia de la subvenció proposada és d’un import igual i/o superior a 60.000 euros: els originals dels justificants acreditatius de les despeses subvencionables (factures i rebuts de pagament) establertes en la relació que preveu l’apartat a) de la base 8.2.

b) Si la quantia de la subvenció proposada és inferior a 60.000 euros: els originals de determinats justificants de les despeses subvencionables (factures i rebuts de pagament) establerts en la relació que preveu l’apartat a) de la base 8.2, mitjançant la tècnica del mostreig combinat.

10.7 La no-presentació d’aquesta documentació en el termini indicat s’interpretarà com a pèrdua del dret a percebre la subvenció, que s’ha de declarar mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció General de Mitjans de Comunicació amb els efectes previstos per l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de la Presidència en el termini d’un mes a comptar de la recepció de la notificació.

10.8 Un cop revisada la documentació, la persona titular de la Secretaria de Comunicació elevarà la proposta de resolució a la persona titular del Departament de la Presidència per a la seva resolució.

—11 Resolució i notificació

11.1 La persona titular del Departament de la Presidència resol la concessió de les subvencions sol·licitades, la qual es notifica a les persones interessades en el termini màxim de sis mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació en el DOGC de la convocatòria corresponent. En la notificació, hi ha de constar que la resolució exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la notificació i, potestativament, recurs de reposició davant la persona titular del Departament de la Presidència en el termini d’un mes.

11.2 Transcorregut el termini de sis mesos sense que s’hagi dictat i notificat aquesta resolució, les persones interessades podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

—12 Pagament

12.1 El pagament de la subvenció s’efectua a partir de la concessió de la subvenció.

12.2 Prèviament al pagament, la Direcció General de Mitjans de Comunicació comprova d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per la persona beneficiària implica l’autorització per fer-ne la comprovació.

12.3 En el cas que la persona beneficiària no tingui la residència fiscal al territori espanyol, ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.

—13 Altres obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries de la subvenció han de complir les obligacions següents:

a) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de la Direcció General de Mitjans de Comunicació, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes, i d’altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable.

b) Fer constar, almenys un cop al dia, la col·laboració del Departament de la Presidència en la difusió de la programació de televisió subvencionada durant un període mínim de 12 mesos a partir de la concessió de la subvenció, d’acord amb el previst al Programa d’Identificació Visual en tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb el projecte relacionat. Aquest programa es pot consultar a l’adreça d’Internet següent: http://www.gencat.cat/piv.

c) Notificar a la Direcció General de Mitjans de Comunicació els ajuts, ingressos o recursos que financin l’activitat subvencionada, obtinguts o demanats d’altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de la convocatòria corresponent.

e) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions.

—14 Publicitat

La Direcció General de Mitjans de Comunicació donarà publicitat a les subvencions concedides mitjançant l’exposició d’una relació d’aquestes en el tauler d’anuncis de la Direcció General de Mitjans de Comunicació (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona) i, en el cas que siguin d’un import igual o superior a 3.000 euros, mitjançant la seva publicació al DOGC.

—15 Modificació de la resolució

El Departament de la Presidència té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció.

—16 Revocació

Són causes de revocació de les subvencions que preveuen les bases reguladores aprovades per aquesta Ordre, les previstes en els articles 92 bis i 99 del Text refós de la Llei de finances públiques, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’incompliment dels requisits en matèria de política lingüística previstos en aquesta Ordre d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

(12.170.096)

Amunt