Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Llei

 • Data del document 25/06/2012

 • Número del document 008/2012

 • Número de control 12172032

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

  CVE CVE-DOGC-A-12172032-2012

Dades del DOGC
 • Número 6159

 • Data 28/06/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 33721

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

LLEI 8/2012, del 25 de juny, de modificació dels límits i la denominació de la Reserva Nacional de Caça de l'Alt Pallars - Aran.


El president

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Aquest llei és fruit de la iniciativa legislativa exercida pel Consell General d’Aran i recull la voluntat manifesta del municipi de Naut Aran que s’exclogui el seu terme municipal de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars - Aran.

Així doncs, l’objecte d’aquesta llei és, d’una banda, l’exclusió del terme municipal de Naut Aran de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars - Aran, mantenint dins la Reserva el territori de la Vall de Boí corresponent a l’ampliació que en fa l’Ordre del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del 22 de juliol de 1996, i, d’altra banda, el consegüent canvi de la denominació de la Reserva.

La Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars - Aran fou creada per l’Estat espanyol el 1966, per mitjà de l’article 1 de la Llei 37/1966, del 31 de maig, sobre creació de reserves nacionals de caça, i ampliada per mitjà de la dita Ordre. La finalitat de la reserva era ordenar l’aprofitament cinegètic de la zona i preservar determinades espècies animals d’alt valor ecològic i cinegètic.

Tanmateix, d’aleshores ençà s’ha produït un canvi en la titularitat de les competències sobre aquesta matèria que habilita la Generalitat per a aprovar aquesta llei. En efecte, l’article 119.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de caça i pesca fluvial, i concreta que aquesta competència inclou, en tot cas, la planificació i la regulació del règim d’intervenció administrativa de la caça i de la pesca, de la vigilància i dels aprofitaments cinegètics i piscícoles. Cal recordar que l’assumpció de competències exclusives en matèria de caça per part de la Generalitat va ésser establerta per l’article 9.17 de l’Estatut d’autonomia del 1979.

D’altra banda, l’actual legislació de protecció mediambiental estableix un ampli catàleg de mesures per a garantir la viabilitat de la conservació de les espècies protegides, i també mecanismes per a regular-ne l’aprofitament cinegètic, que depassen amb escreix, en eficàcia i eficiència, la declaració de la zona com a reserva nacional de caça. Per tant, la modificació dels límits de la Reserva que estableix aquesta llei no només entra en l’àmbit de les competències pròpies de la Generalitat, sinó que, a més, no menyscaba la finalitat perseguida amb la declaració de la reserva nacional de caça.

Article 1

Modificació dels límits de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars - Aran

Es modifiquen parcialment els límits nord, sud i oest de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars - Aran, de conformitat amb l’annex.

Article 2

Modificació de la denominació de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars - Aran

Es modifica la denominació de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars - Aran, establerta per l’article 1 de la Llei 37/1966, del 31 de maig, sobre creació de reserves nacionals de caça, que passa a ésser Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 25 de juny de 2012

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Annex

Els límits de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars - Aran, abans de l’exclusió del terme municipal de Naut Aran, són els que fixen l’annex de la Llei 37/1966, del 31 de maig, sobre creació de reserves naturals de caça, i l’Ordre del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del 22 de juliol de 1996 per la qual s’amplia la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars - Aran.

Els límits del territori que s’exclou de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars - Aran són els corresponents als límits administratius del terme municipal de Naut Aran, que té una superfície de 25.286,86 hectàrees.

Els límits descrits tenen un perímetre de 97.815 metres, que, amb relació a la delimitació de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars - Aran –deixant inalterada la delimitació amb la part de la comarca de l’Alta Ribagorça inclosa en la Reserva, en els termes que fixa la dita Ordre del 22 de juliol de 1996–, es detalla tot seguit.

Afectacions de l’exclusió del terme de Naut Aran sobre els límits de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars - Aran

a) Afectacions en el límit nord de la Reserva

El límit nord de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars - Aran que descriu l’annex de la Llei 37/1966 es veu afectat per l’exclusió del terme municipal de Naut Aran. El límit del terme exclòs té la descripció següent:

Delimitat per la frontera franco-espanyola, des del portilló d’Albi, al límit entre els termes municipals de Canejan i Bagergue (terme municipal de Naut Aran), fins al coll situat entre el Tuc dera Gireta i el tuc Blanc, que conforma el límit de les comarques del Pallars Sobirà i la Val d’Aran.

b) Afectacions en el límit est de la Reserva

El límit est de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars - Aran que descriu l’annex de la Llei 37/1966 no es veu afectat per l’exclusió del terme municipal de Naut Aran.

c) Afectacions en el límit sud de la Reserva

El límit sud de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars - Aran que descriu l’annex de la Llei 37/1966 es veu afectat per l’exclusió del terme municipal de Naut Aran. El límit del terme exclòs té la descripció següent:

Delimitat pel límit administratiu entre les comarques de l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran, des del Tuc des Estanhets fins al Gran Tuc de Colomers; i també pel límit administratiu entre les comarques del Pallars Sobirà i la Val d’Aran, des del Gran Tuc de Colomers fins al port de Ratera.

d) Afectacions en el límit oest de la Reserva

El límit oest de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars - Aran que descriu l’annex de la Llei 37/1966 es veu afectat per l’exclusió del terme municipal de Naut Aran, que conforma el límit est de la part exclosa, i es descriu de conformitat amb la Resolució GAP/865/2010, del 15 de març, relativa a la delimitació entre els municipis d’Alt Àneu i de Naut Aran, publicada en el DOGC núm. 5598, del 30 de març de 2010.

Límit est de la part exclosa

El límit est de la part exclosa és delimitat pel límit administratiu entre les comarques del Pallars Sobirà i la Val d’Aran, des del coll situat entre el Tuc dera Gireta i el tuc Blanc fins al port de Ratera.

Límit oest de la part exclosa

El límit oest de la part exclosa conforma el límit oest de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars - Aran que descriu la Llei 37/1966, que queda delimitat pel límit administratiu entre el terme municipal de Canejan i el de Naut Aran, des del portilló d’Albi fins a l’estany Long de Liat; i també pel límit administratiu entre el terme municipal de Vielha e Mijaran i el de Naut Aran, des de l’estany Long de Liat fins al Tuc des Estanhets.

(12.172.032)

 

Amunt