Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

ORDEN PRE/175/2012, de 19 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones estructurales a medios informativos digitales de titularidad privada en catalán o en aranés.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el

Catalunya compta amb un sector privat de la comunicació en llengua catalana i occitana/aranesa, sòlid i emprenedor, que contribueix dia a dia a la construcció de l’espai català de comunicació. Aquest sector s’ha d’enfrontar, tanmateix, a una situació de desavantatge competitiu respecte a d’altres mitjans fets en altres idiomes amb moltes més expectatives de mercat. Per aquest motiu, és la tasca del Govern recolzar i protegir les iniciatives d’aquest sector per tal de garantir que les forces del mercat no impedeixin el desenvolupament de projectes que contribueixen a garantir el dret a la informació de tots els ciutadans i la consolidació de la identitat nacional del país.

En conseqüència, la legislació en matèria de política lingüística preveu de manera expressa l’establiment de mesures de foment dels mitjans de comunicació escrits, d’acord amb els articles 7 i 27 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i l’article 20 de la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran. Des d’aquesta perspectiva, els ajuts als mitjans de comunicació en llengua catalana o occitana/aranesa contribueixen a la compleció d’espais temàtics, de públic i de territori en el sector i, en general, a la cohesió social i territorial.

Ara bé, aquests objectius són indissociables de la professionalització del sector dels mitjans de comunicació. Per tal de consolidar i ampliar els espais temàtics, de públic i de territori dels mitjans de comunicació en llengua catalana o aranesa, cal que aquests responguin a un alt estàndard de qualitat, la qual cosa es garanteix essencialment mitjançant la professionalització de les seves plantilles. Per aquest motiu , els ajuts als mitjans de comunicació han de tenir com a finalitat fonamental impulsar la creació de llocs de treball, degudament qualificats, a les empreses del sector amb l’objectiu de millorar la qualitat de les publicacions, tenint en compte l’oferta existent a Catalunya de professionals dels diferents àmbits que hi estan vinculats.

D’acord amb les consideracions exposades, es considera oportú donar continuïtat a la línia d’ajuts estructurals iniciada en anys anteriors i destinada a persones físiques i jurídiques per a l’edició de publicacions informatives en suport digital en català o aranès, així com estendre-la a altres mitjans informatius audiovisuals que es difonen per mitjà d’Internet. Sens perjudici d’aquesta continuïtat essencial, s’han revisat els objectius d’aquesta línia, tenint en compte l’experiència assolida fins a l’actualitat i, de manera especial, la necessitat d’impulsar la professionalització de les plantilles dels mitjans de comunicació.

En conseqüència, atès el que estableixen els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Ordeno:

Article únic

S’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a mitjans informatius digitals en català o en aranès, que consten a l’annex d’aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Queda derogada l’Ordre CMC/195/2008, de 23 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions estructurals a publicacions informatives digitals en català o en aranès, modificada per l’Ordre CMC/479/2009, de 2 de novembre, i per l’Ordre CMC/154/2010, de 3 de març.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 19 de juny de 2012

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Annex

Bases

—1 Objecte

1.1 L’objecte és l’aprovació de les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a mitjans informatius digitals en català o en aranès de titularitat privada, d’acord amb la definició establerta en la base 4.a, per contribuir a la vertebració de l’espai català de comunicació.

1.2 En cap cas no poden optar a aquestes subvencions:

a) Els mitjans digitals editats o coeditats per institucions públiques, per entitats privades amb participació majoritària d’institucions públiques en el seu finançament o govern, o per entitats privades per encàrrec d’institucions públiques.

b) Els mitjans digitals corporatius, els butlletins digitals i, en general, totes les que pel seu objectiu o contingut s’adrecen principalment als socis o membres d’un col·lectiu a través d’Internet, i les que són d’accés majoritàriament restringit pel seu caràcter corporatiu o d’empresa.

c) Els mitjans digitals editats per les empreses o entitats que tenen com a activitat principal els serveis d’Internet a tercers (connectivitat, allotjament, disseny de webs i d’aplicacions, etc.), conegudes generalment com a ISP (Internet Service Provider), en el desenvolupament d’aquesta activitat.

d) Els portals i les publicacions digitals de caràcter publicitari, les guies comercials en línia i, en general, totes les publicacions digitals amb finalitat o contingut principalment publicitari.

e) Els suplements de publicacions digitals i les publicacions que es difonguin de manera condicionada a una altra publicació digital així com qualsevol lloc web que depengui d’un altre mitjà digital encara que disposi de capçalera pròpia.

f) Els mitjans digitals editats per persones físiques sota la forma de diaris personals electrònics, també coneguts com a blogs digitals (blog, openblog, audioblog i altres).

g) Els mitjans digitals que reprodueixen, principalment, continguts prèviament publicats en suport paper, o difosos per ràdio o televisió.

—2 Persones destinatàries

2.1 Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques i jurídiques, que tenen com a activitat, única o entre altres, l’edició de mitjans informatius digitals.

2.2 En el cas de persones jurídiques, la realització d’aquesta activitat ha de quedar acreditada en el seu objecte social, tant si es tracta d’empreses periodístiques com si són entitats sense ànim de lucre.

2.3 Les persones físiques han d’estar donades d’alta en l’epígraf de l’impost d’activitats econòmiques corresponent a l’edició de publicacions periòdiques i revistes, serveis de televisió o serveis de radiodifusió, segons el mitjà objecte de la sol·licitud.

—3 Incompatibilitats

3.1 Aquestes subvencions són incompatibles amb la percepció d’altres ajuts per al mateix objecte atorgats per qualsevol departament o organisme de la Generalitat de Catalunya.

3.2 Això no obstant, la percepció d’aquestes subvencions és compatible amb l’obtenció d’altres ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres administracions o ens públics o privats, sempre que l’import total no ultrapassi el cost de l’activitat subvencionada.

—4 Definicions

Als efectes de les subvencions que preveuen aquestes bases, s’estableixen les definicions següents:

a) Mitjà informatiu digital: s’entén per mitjà informatiu digital el que s’adreça al públic en línia, editat a títol professional per una persona física o jurídica que exerceix el control editorial del seu contingut amb la intenció de produir i posar a l’abast del públic a través d’Internet un contingut original, d’interès general, diàriament actualitzat, composat d’informacions essencialment escrites i/o audiovisuals relacionades amb l’actualitat que s’han tractat periodísticament, i que no constitueix una eina de promoció ni se’n deriva una activitat comercial.

b) Contingut de redacció periodística: el contingut en què intervé la redacció i que respon a la responsabilitat i la direcció d’un periodista, és a dir, els gèneres informatius i interpretatius que realitzen els redactors o els col·laboradors del mitjà de comunicació seguint els criteris deontològics de la professió periodística. A aquests efectes, no es consideren com a contingut de redacció periodística els treballs d’investigació o comunicació científica, ni els continguts de caràcter literari o artístic.

c) Contingut de redacció no periodística: tots els continguts d’un mitjà de comunicació que no tinguin caràcter de redacció periodística, com són la publicitat convencional, els publireportatges, els enllaços a altres llocs web, les cartelleres de ràdio i televisió, les agendes o els avisos que són una simple transcripció de les dades ofertes per les fonts d’informació.

d) Contingut de producció pròpia: contingut elaborat directament per l’equip de redacció de la persona o empresa sol·licitant degudament signat.

e) Difusió/audiència d’un mitjà digital: xifra total de pàgines, visites i usuaris únics que registra un mitjà electrònic de comunicació per a un període determinat

f) Usuaris únics: nombre de persones reals i diferents que accedeixen a un mitjà digital en un període concret de temps (normalment el període es defineix mensualment).

—5 Requisits

5.1 Requisits de les empreses o entitats sol·licitants.

Les empreses periodístiques que optin a les subvencions regulades per aquesta Ordre hauran d’acreditar una plantilla de personal mínima de 3 persones durant tot l’any anterior a la convocatòria, la qual cosa s’haurà de demostrar de la manera indicada a la base 8.2.c). A les entitats sense finalitat de lucre no se’ls hi aplicarà aquest requisit.

5.2 Requisits del mitjà informatiu.

Per poder optar a la subvenció, el mitjà informatiu digital per al qual es sol·licita haurà de complir els requisits següents:

a) Estar en actiu i mantenir-se actualitzat en el moment de la convocatòria i de la resolució sobre la sol·licitud, atès que la finalitat de la subvenció és contribuir a la continuïtat de la seva edició. L’actualització ha de ser diària, amb continguts informatius de redacció periodística relacionats amb l’actualitat, i s’ha de reflectir a la seva pàgina principal i a les seves seccions.

b) Estar editat en un 100% en català o aranès, amb independència que pugui incloure la traducció a altres llengües.

c) Els continguts hauran de ser essencialment escrits i/o audiovisuals i de producció pròpia.

d) Tenir, tant la pàgina principal com el conjunt del mitjà digital, un contingut majoritari de redacció periodística.

e) Complir el Codi deontològic de la professió periodística de Catalunya i els criteris del Consell de la Informació de Catalunya.

f) Complir totes les obligacions exigibles contingudes a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

—6 Quantia de la subvenció

6.1 Les subvencions consisteixen en una dotació econòmica no percentual. Per a la determinació i càlcul del seu import, es prenen com a referència les dades relatives a l’activitat corresponent a l’any anterior al de la convocatòria.

En el cas que l’import total de les subvencions a concedir superi la dotació pressupostària disponible per a l’any de la convocatòria corresponent, aquestes es podran reduir proporcionalment a l’excés sobre l’import màxim de la convocatòria.

6.2 El càlcul de l’import de les subvencions es basa en els criteris següents:

a) En concepte de suport bàsic:

Una quantia fixa de 1.500 euros per cada mitjà informatiu digital que compleixi tots els requisits.

b) En concepte de suport a la difusió/audiència:

Per calcular l’import es tindrà en compte la mitjana mensual d’usuaris únics que es multiplicarà per un coeficient variable d’acord amb la font de les estadístiques.

L’import serà el resultat de:

0,15 euros multiplicats pel nombre mitjà mensual d’usuaris únics certificats per entitats certificadores externes amb dades públiques i auditades.

0,075 euros multiplicats pel nombre mitjà mensual d’usuaris únics acreditats per altres mesuradors externs.

No es comptabilitzaran, en cap cas, justificacions de difusió pròpies o internes del sol·licitant, registrades en el propi servidor del lloc web.

Els mitjans digitals que tinguin edicions en més d’una llengua, hauran de presentar una certificació d’audiència clarament diferenciada. Únicament es tindrà en compte, als efectes del càlcul de l’import, les dades referent a l’edició en llengua catalana.

c) En concepte de suport a la producció pròpia:

c.1) En l’apartat d’elaboració de continguts, i amb un límit de 7 treballadors:

2.500 euros per redactor/locutor i ENG.

1.500 euros per ajudant i/ o auxiliar de redacció.

2.000 euros per altres (corrector, lingüista, documentalista i/o dissenyador gràfic).

c.2) En l’àrea tècnica i de producció, i amb un límit de 2 treballadors:

2.000 euros per cap de sistemes, realitzador, productor, guionista.

1.500 tècnic informàtic, tècnic de so, tècnic d’emissions, ajudant de producció, ajudant de realitzador i muntador.

c.3) En l’àrea de gestió i comercial:

1.500 euros per agent comercial i/o promotor.

Només s’acceptarà una persona per aquesta àrea.

Als efectes del còmput de la subvenció, es calcula un màxim de 10 treballadors per mitjà informatiu digital. Aquest càlcul s’entén per a jornades laborals anuals a temps complert. En el cas de treballadors a temps parcial i de treballadors que prestin els seus serveis en diversos mitjans digitals de la mateixa persona sol·licitant, l’import d’aquests conceptes es calcularà proporcionalment.

En tot cas, la contractació d’aquest personal ha de complir els requisits mínims laborals establerts pel conveni professional corresponent.

La subvenció a la difusió i el suport a la producció pròpia no pot superar en cap cas el 75% de les despeses acreditades, imputables al mitjà objecte de l’ajut.

—7 Sol·licituds

7.1 Les sol·licituds, que es presentaran en model normalitzat, s’han d’adreçar a la Direcció General de Mitjans de Comunicació, i s’han de lliurar al Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona), o bé en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En cas que les persones sol·licitants optin per presentar la sol·licitud a les oficines de correus, ho hauran de fer dins d’un sobre obert per tal que la instància sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada. En cas que es presenti la sol·licitud a l’estranger, ho hauran de fer a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger, indicant clarament com a destinatari la Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Secretaria de Comunicació del Departament de la Presidència.

7.2 El model de sol·licitud es pot obtenir a l’adreça d’Internet http://www.gencat.cat/mitjansdecomunicacio o bé a la seu de la Direcció General de Mitjans de Comunicació (Via Laietana, 14, 2a planta, 08003 Barcelona).

7.3 Les persones sol·licitants hauran de presentar una sol·licitud de subvenció per a cada mitjà digital en català o aranès de les quals siguin titulars.

—8 Documentació

Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació següent:

8.1 Documentació general:

a) Documentació acreditativa de la identitat de la persona sol·licitant i número d’identificació fiscal (original o fotocòpia compulsada). No cal aportar aquesta documentació si s’autoritza l’òrgan gestor per consultar les dades corresponents. Aquesta autorització ha de constar en el formulari normalitzat de sol·licitud.

b) En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, una còpia compulsada de la documentació que acrediti la personalitat jurídica de l’entitat, inscrita al registre corresponent, si escau.

c) Quan s’actuï en nom d’altri:

c.1) Original i fotocòpia, o bé fotocòpia compulsada, del document d’identitat de la persona que signa la sol·licitud, llevat que s’autoritzi l’òrgan gestor per consultar les dades d’identitat. Aquesta autorització ha de constar en el formulari normalitzat de sol·licitud.

c.2) Còpia compulsada de la documentació que acrediti la representació amb què actua, degudament inscrita en el registre corresponent, si escau.

No cal aportar la documentació que preveuen els apartats a), b) i c) en el cas que la persona sol·licitant ja l’hagi presentat anteriorment a l’Administració de la Generalitat, sempre que aquesta documentació no hagi experimentat cap modificació i que els poders de representació es mantinguin vigents. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l’òrgan on van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l’òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir la persona sol·licitant perquè els aporti en el termini de 10 dies hàbils, amb l’advertiment, que en cas de no fer-ho, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud.

d) En el cas de fundacions, l’òrgan instructor ha de comprovar d’ofici que hagin complert el deure de presentació dels comptes anuals davant el protectorat, ja que és un requisit per obtenir la subvenció d’acord amb l’article 336-3 del Codi civil de Catalunya.

e) Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració ha de constar en el formulari normalitzat de sol·licitud.

f) Declaració responsable sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per al mateix projecte, inclosos els imports sol·licitats i concedits. Aquesta informació declarativa ha de constar en el formulari normalitzat de sol·licitud.

g) Declaració responsable d’estar al corrent del compliment d’obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social, en els termes que preveu l’article 18 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. Aquesta declaració s’inclou en el formulari normalitzat de sol·licitud.

En el cas que el sol·licitant sigui una persona física, l’òrgan instructor comprovarà d’ofici que estigui donada d’alta en l’impost sobre activitats econòmiques.

La signatura de la sol·licitud de subvenció implica l’autorització perquè l’òrgan gestor pugui comprovar d’ofici en qualsevol moment la veracitat del compliment d’aquestes les obligacions.

h) En cas que la persona sol·licitant no tingui la seva residència fiscal al territori espanyol, cal presentar una declaració responsable on ho faci constar. Aquesta declaració s’inclou en el formulari normalitzat de sol·licitud.

i) Declaració responsable en què es compromet a fomentar els drets de les dones i evitar la discriminació de les dones, d’acord amb l’article 26 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

j) En cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, memòria que indiqui els mitjans que utilitzen, amb l’acord dels agents socials, per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

k) En el cas que disposi d’una plantilla igual o superior a 50 persones treballadores, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors o treballadores amb disminució sobre la plantilla total o bé disposar les mesures alternatives d’acord amb el què disposa l’article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de minusvàlids, el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 322/2011, de 19 d’abril, sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. Aquesta declaració s’inclou en el formulari normalitzat de sol·licitud.

La convocatòria de subvencions pot preveure que no calgui presentar determinats documents quan l’Administració de la Generalitat, d’acord amb els convenis interadministratius que es signin amb els organismes competents, tingui accés telemàtic a la informació corresponent i tingui l’autorització de la persona sol·licitant o qui la representi.

8.2 Documentació específica:

Un compte justificatiu signat pel representant legal de l’entitat, d’acord amb un model normalitzat, que contindrà la informació següent:

a) Memòria econòmica justificativa de la despesa de l’empresa editora de l’any anterior a la convocatòria amb:

a.1) Relació classificada de despeses (IVA no inclòs) de producció, edició, allotjament i difusió corresponents a l’any anterior de la convocatòria, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i data de pagament. En el cas de salaris, només es pot imputar l’import líquid de la nòmina (excloent les cotitzacions a la Seguretat Social i les retencions d’IRPF). Si són costos generals i/o indirectes relacionats amb la producció, edició, allotjament i difusió, es podran imputar en un percentatge màxim del 10%.

a.2) Declaració responsable referent a les despeses i ingressos de l’empresa o entitat en relació a l’activitat subvencionada corresponent a l’any anterior.

b) Relació classificada del total de les persones dedicades a la producció del mitjà, d’acord amb el model normalitzat.

c) Justificants acreditatius de les persones dedicades a la producció pròpia relacionades en l’apartat b).

Original o còpia compulsada del contracte laboral on ha de constar la categoria i la jornada laboral.

Originals o còpies compulsades de les nòmines salarials on ha de constar la categoria.

d) Justificant del registre de domini per part de l’empresa editora del mitjà digital.

e) Informe extern que acrediti la difusió/audiència del mitjà informatiu digital durant l’any anterior a la convocatòria, d’acord amb la definició establerta al punt 4.e).

f) Declaració responsable que acrediti el compliment del requisit 5.1, referent a la plantilla de personal de la persona jurídica sol·licitant, que s’inclourà en el formulari normalitzat de la sol·licitud.

g) Declaració responsable que acrediti el compliment de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que s’inclourà en el formulari normalitzat de sol·licitud.

8.3 L’òrgan instructor pot demanar tota la informació complementària que consideri necessària per a la valoració de les sol·licituds.

8.4 En cas que una sol·licitud no adjunti tots o algun dels documents que indiquen en els apartats anteriors d’aquesta base, s’ha de requerir a la persona interessada perquè els aporti en el termini de deu dies hàbils.

8.5 Si la persona sol·licitant no aporta els documents que esmenta la base 8.4 en el termini indicat, es considerarà que desisteix de la sol·licitud i aquesta s’arxivarà amb la resolució prèvia a què es refereix l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

8.6 L’òrgan instructor podrà demanar a la persona sol·licitant la modificació o millora dels termes del document de sol·licitud presentat en model normalitzat, i se’n deixarà constància en la tramitació del procediment.

—9 Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds s’establirà a la convocatòria corresponent.

—10 Procediment de concessió

10.1 El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva.

10.2 L’òrgan instructor és la Secretaria de Comunicació del Departament de la Presidència i l’òrgan de tramitació de l’expedient és la Direcció General de Mitjans de Comunicació.

10.3 La proposta d’atorgament de les subvencions regulades per aquestes bases correspon a una comissió presidida per la persona titular de la Secretaria de Comunicació, i integrada per les persones titulars de la Direcció General de Mitjans de Comunicació i, la Direcció General de Comunicació. Actua com a secretari/ària de la comissió, amb veu però sense vot, la persona titular del Servei d’Innovació i Cooperació de la Direcció General de Mitjans de Comunicació.

10.4 Amb caràcter previ a la proposta de la comissió esmentada a l’apartat anterior, l’òrgan instructor ha de verificar l’admissibilitat de les sol·licituds presentades, d’acord amb els criteris establerts en aquestes bases. En tot cas, el secretari de Comunicació ha de declarar inadmissibles aquelles sol·licituds que es trobin en un dels supòsits següents:

a) Sol·licituds presentades per persones físiques o jurídiques que no compleixen els requisits que estableix la base 2.

b) Sol·licituds que no s’ajusten a l’objecte que preveu la base 1.1 o bé quan el sol·licitant ha obtingut altres ajuts en el supòsit de la base 3.1

c) Sol·licituds presentades per a mitjans inclosos en un dels supòsits de la base 1.2 o que no compleixin els requisits que estableix la base 5.

d) Sol·licituds presentades fora de termini.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de la Presidència en el termini d’un mes a comptar de la recepció de la notificació.

10.5 La Comissió ha de proposar l’atorgament de les subvencions que corresponen a cadascuna de les sol·licituds admeses en la convocatòria, a partir dels criteris que s’estableixen en el punt 6 de les bases i d’acord amb els recursos disponibles. Aquesta proposta es farà constar en un acta amb indicació dels resultats de les avaluacions efectuades i de l’import corresponent a cadascuna de les subvencions.

10.6 L’òrgan instructor ha de requerir als sol·licitants inclosos en la proposta de la Comissió perquè presentin en el termini de 10 dies hàbils des de la notificació del requeriment, la documentació següent:

a) Si la quantia de la subvenció proposada és d’un import igual i o superior a 60.000 euros: els originals dels justificants acreditatius de les despeses subvencionables (factures i rebuts de pagament) establertes en la relació que preveu l’apartat a) de la base 8.2.

b) Si la quantia de la subvenció proposada és inferior a 60.000 euros: els originals de determinats justificants de les despeses subvencionables (factures i rebuts de pagament) establerts en la relació que preveu l’apartat a) de la base 8.2, mitjançant la tècnica del mostreig combinat.

10.7 La no-presentació d’aquesta documentació en el termini indicat s’interpretarà com a la pèrdua del dret a percebre la subvenció, que s’ha de declarar mitjançant resolució de la persona titular de la Secretaria de Comunicació, amb els efectes previstos per l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de la Presidència en el termini d’un mes a comptar de la recepció de la notificació.

10.8 Un cop revisada la documentació, la persona titular de la Secretaria de Comunicació elevarà la proposta de resolució a la persona titular del Departament de la Presidència per a la seva resolució.

—11 Resolució i notificació

11.1 La persona titular del Departament de la Presidència resol la concessió de les subvencions sol·licitades, la qual es notifica a les persones interessades en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació en el DOGC de la convocatòria corresponent. En la notificació, hi ha de constar que la resolució exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la notificació i, potestativament, recurs de reposició davant la mateixa persona que l’ha dictada en el termini d’un mes.

11.2 Transcorregut el termini de sis mesos sense que s’hagi dictat i notificat aquesta resolució, les persones interessades podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

—12 Pagament

12.1 El pagament de la subvenció s’efectua a partir de la concessió de la subvenció.

12.2 Prèviament al pagament, l’Administració, comprova d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per la persona beneficiària implica l’autorització per fer-ne la comprovació.

12.3 En el cas que la persona beneficiària no tingui la residència fiscal al territori espanyol, ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.

—13 Altres obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries de la subvenció han de complir les obligacions següents:

a) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de la Direcció General de Mitjans de Comunicació, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes, i d’altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable.

b) Fer constar la col·laboració del Departament de la Presidència en la difusió de l’edició del mitjà, durant un període mínim de 12 mesos a partir de la concessió de la subvenció, amb la inclusió del logotip del Departament, d’acord amb el programa d’identificació visual de la Generalitat de Catalunya, en el mitjà digital subvencionat. Aquest programa es pot consultar a l’adreça d’Internet següent: http://www.gencat.cat/piv.

c) Notificar a l’òrgan instructor els ajuts, ingressos o recursos que financin l’activitat subvencionada, obtinguts o demanats d’altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de la convocatòria corresponent.

d) Indicar amb claredat les dades de l’empresa o entitat editora del mitjà digital, segons el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

e) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions.

—14 Publicitat

L’òrgan instructor donarà publicitat a les subvencions concedides mitjançant l’exposició d’una relació d’aquestes en el tauler d’anuncis de la Direcció General de Mitjans de Comunicació (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona) i en el cas que siguin d’un import igual o superior a 3.000 euros, mitjançant la seva publicació al DOGC.

—15 Modificació de la resolució

El Departament de la Presidència té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció.

—16 Revocació

Són causes de revocació de les subvencions que preveuen les bases reguladores aprovades per aquesta Ordre, les previstes en els articles 92 bis i 99 del Text refós de la Llei de finances públiques, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’incompliment dels requisits en matèria de política lingüística previstos en aquesta Ordre d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

(12.170.067)

 

 

Amunt