Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Orden

 • Data del document 20/06/2012

 • Número del document PRE/0176/2012

 • Número de control 12170052

 • Organisme emissor Departamento de la Presidencia

  CVE CVE-DOGC-B-12170052-2012

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6158

 • Fecha 27/06/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 33480

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDEN PRE/176/2012, de 20 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones estructurales para la edición de publicaciones periódicas en soporte de papel en catalán o en aranés.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el

Catalunya té un sector privat de la comunicació en llengua catalana i occitana/aranesa, sòlid i emprenedor, que contribueix dia a dia a la construcció de l’espai català de comunicació. Aquest sector s’ha d’enfrontar, tanmateix, a una situació de desavantatge competitiu respecte a altres mitjans fets en altres idiomes amb moltes més expectatives de mercat. Per aquest motiu, és la tasca del Govern donar suport a les iniciatives d’aquest sector i protegir-les per tal de garantir que les forces del mercat no impedeixin el desenvolupament de projectes que contribueixen a garantir el dret a la informació de tots els ciutadans i la consolidació de la identitat nacional del país.

En conseqüència, la legislació en matèria de política lingüística preveu de forma expressa l’establiment de mesures de foment dels mitjans de comunicació escrits, d’acord amb els articles 7 i 27 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i l’article 20 de la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran. Des d’aquesta perspectiva, els ajuts als mitjans de comunicació en llengua catalana o occitana/aranesa contribueixen a la compleció d’espais temàtics, de públic i de territori en el sector i, en general, a la cohesió social i territorial.

Ara bé, aquests objectius són indissociables de la professionalització del sector dels mitjans de comunicació . Per tal de consolidar i ampliar els espais temàtics, de públic i de territori dels mitjans de comunicació en llengua catalana o aranesa, cal que aquests responguin a un alt estàndard de qualitat, la qual cosa es garanteix essencialment mitjançant la professionalització de les seves plantilles. Per aquest motiu , els ajuts als mitjans de comunicació han de tenir com a finalitat fonamental impulsar la creació de llocs de treball a les empreses del sector amb l’objectiu de millorar la qualitat de les publicacions, tenint en compte l’oferta existent a Catalunya de professionals dels diferents àmbits que hi estan vinculats .

D’acord amb les reflexions exposades, es considera oportú donar continuïtat a la línia d’ajuts estructurals iniciada en anys anteriors i destinada a les empreses periodístiques i les entitats sense ànim de lucre per a l’edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o aranès. Sense perjudici d’aquesta continuïtat essencial, s’han revisat els objectius d’aquesta línia, tenint en compte l’experiència assolida fins a l’actualitat i , de forma especial, la necessitat d’impulsar la professionalització de les plantilles dels mitjans de comunicació.

En conseqüència, atès el que estableixen els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Ordeno:

Article únic

S’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals per a l’edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès, les quals consten a l’annex d’aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Queda derogada l’Ordre CMC/276/2009, de 22 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport de paper en català o aranès, modificada per l’Ordre CMC/479/2009, de 2 de novembre, i per l’Ordre CMC/154/2010, de 3 de març.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el DOGC.

Barcelona, 20 de juny de 2012

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Annex

Bases generals

—1 Objecte

1.1 L’objecte és l’aprovació de les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a empreses periodístiques i entitats sense ànim de lucre per a l’edició de publicacions periòdiques amb contingut de redacció periodística en català o aranès i que es posen a disposició del públic en suport de paper i estan realitzades amb mitjans d’impremta, o bé per a l’edició en català o aranès de publicacions periòdiques en altres llengües.

1.2 No es consideren inclosos en les subvencions que són objecte d’aquestes bases els supòsits següents:

a) Les publicacions editades o coeditades per institucions públiques, per entitats privades amb participació majoritària d’institucions públiques en el seu finançament o govern o per entitats privades per encàrrec d’institucions públiques.

b) Els butlletins i les publicacions corporatives.

c) Els reclams publicitaris i les guies comercials.

d) Els suplements de publicacions.

e) Les publicacions que es comercialitzen de forma encartada o de manera condicionada a l’adquisició d’una altra.

—2 Persones destinatàries

2.1 Poden optar a aquestes subvencions les empreses periodístiques, d’acord amb la definició que preveu la base 4.1.a), i les entitats sense ànim de lucre que tenen com a activitat, única o entre d’altres, l’edició de publicacions periòdiques, que hagin editat, l’any anterior al de la convocatòria corresponent, una publicació periòdica que compleixi els requisits que estableixen aquestes bases i que continuïn aquesta edició en el moment de la resolució sobre la sol·licitud.

2.2 En el cas de persones jurídiques, la realització d’aquesta activitat ha de quedar acreditada en el seu objecte social, tant si es tracta d’empreses periodístiques com si són entitats sense ànim de lucre.

2.3 Les persones físiques han d’estar donades d’alta en l’epígraf de l’impost d’activitats econòmiques corresponent a l’edició de publicacions periòdiques i revistes.

2.4 Les persones destinatàries d’aquestes subvencions estan subjectes al compliment de les obligacions que estableix la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

—3 Incompatibilitats

3.1 Aquestes subvencions són incompatibles amb la percepció d’altres ajuts per al mateix objecte atorgats per qualsevol departament o organisme de la Generalitat de Catalunya.

3.2 Això no obstant, la percepció d’aquestes subvencions és compatible amb l’obtenció d’altres ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres administracions o ens públics o privats, sempre que l’import total no ultrapassi el cost de l’activitat subvencionada.

—4 Definicions

4.1 Als efectes de les subvencions que preveuen aquestes bases, s’estableixen les definicions següents:

a) Empresa periodística: societat mercantil o empresari/ària persona física que té com a activitat, única o entre d’altres, l’edició de publicacions periòdiques, segons es desprèn de l’objecte social, en el cas de les societats mercantils, o bé de l’alta en l’epígraf corresponent de l’impost d’activitats econòmiques, si es tracta d’empresaris/àries persones físiques.

b) Publicació periòdica: la que s’edita un mínim de dues vegades l’any en suport de paper i utilitzant mitjans d’impremta, sota un mateix títol i en sèrie contínua, amb numeració correlativa i data de publicació, que apareix amb propòsit de durada indefinida i inclou el peu d’impremta amb les dades que estableix la legislació vigent.

c) Publicació d’abast nacional: la que es difon com a mínim a tot el territori de Catalunya.

d) Publicació d’abast local: la que es difon a una part del territori de Catalunya.

e) Edició territorial: cadascuna de les publicacions que s’editen sota una mateixa capçalera i presenten variacions superiors al 25% del contingut de redacció.

f) Publicació corporativa: la que pel seu objectiu o contingut s’adreça principalment als membres d’una empresa, d’una entitat determinada, o d’un grup o federació d’entitats.

g) Butlletí: publicació que centra el seu contingut en la comunicació interna dels membres d’una entitat determinada.

h) Publicació de pagament: la que es posa a disposició del públic contra pagament específic per adquirir-la, per canals comercials de distribució (subscripció o punts de venda al públic).

i) Publicació gratuïta: la que es posa a disposició del públic sense cap cost per a la persona que és destinatària de la publicació.

j) Revista: publicació no diària de paper, format i característiques d’impressió diferents a les del diari, cosida i/o enquadernada, i amb coberta.

k) Suplement: la publicació que distribueix ordinàriament els exemplars de manera conjunta amb una altra, encara que tingui preu, numeració, data i capçalera pròpies.

l) Publicació especialitzada: publicació que centra els seus continguts principalment en una àrea temàtica determinada.

m) Contingut de redacció periodística: el contingut en què intervé la redacció i que respon a la responsabilitat i la direcció d’un periodista, és a dir, els gèneres informatius i interpretatius que realitzen els redactors o els col·laboradors del mitjà de comunicació seguint els criteris deontològics de la professió periodística. A aquests efectes no es consideren contingut de redacció periodística els treballs d’investigació o comunicació científica, ni els continguts de caràcter literari o artístic.

n) Contingut de redacció no periodística: tots els continguts d’una publicació que no tinguin caràcter de redacció periodística, com són la publicitat convencional, els publireportatges, les cartelleres de ràdio i televisió, les agendes o els avisos que són una simple transcripció de les dades ofertes per les fonts d’informació.

4.2 Als efectes d’aquesta Ordre i en relació amb la periodicitat, les publicacions es cataloguen de la manera següent: diàries, quan s’editen almenys quatre dies per setmana; setmanals, quan s’editen entre un i tres dies per setmana; quinzenals quan s’editen una vegada cada quinze dies i mensuals quan s’editen una vegada al mes.

—5 Requisits de les publicacions subvencionables

Per poder optar a la subvenció, la publicació per a la qual es sol·licita haurà de complir els requisits següents:

5.1 Les empreses periodístiques que optin a les subvencions regulades per aquesta Ordre hauran d’acreditar una plantilla de personal mínima de tres persones durant tot l’any anterior a la convocatòria, la qual cosa s’haurà demostrar de la forma que indica la base 11.2.h). A les entitats sense finalitat de lucre no se’ls aplicarà aquest requisit.

5.2 Requisits generals per a totes les publicacions:

a) Estar en actiu en el moment de la resolució sobre la sol·licitud.

b) Estar editada en un 100% en català o aranès, o tenir edicions en aquestes llengües, amb independència que puguin incloure la traducció a altres llengües.

c) Tenir un contingut de redacció periodística mínim del 40%. Per tal de determinar el contingut de redacció d’una publicació en concret, s’ha de fer la mitjana entre els números de la publicació que s’aportin amb l’expedient i que s’escullin per mostreig. En cas que hi hagi una divergència en els percentatges de contingut de redacció de cada número que impedeixi constatar de manera concloent el compliment d’aquest requisit, la Direcció General de Mitjans de Comunicació pot requerir la persona o entitat sol·licitant perquè aporti més números de la mateixa publicació.

d) Editar-se d’acord amb el Codi deontològic de la professió periodística de Catalunya i els criteris del Consell de la Informació de Catalunya.

e) Tenir un format mínim igual o superior a DIN A6.

5.3 Requisits específics per a publicacions setmanals, revistes i premsa gratuïta:

Les publicacions setmanals, les revistes i la premsa gratuïta han de complir, a més, els següents requisits específics :

a) Publicacions setmanals o amb periodicitat més espaiada en el temps de pagament d’abast nacional:

Han de tenir un contingut mínim de 20 pàgines de format DIN A3 o 28 de format DIN A4, o l’equivalent en altres formats, i el tiratge mínim següent:

a.1) Publicacions d’informació general: 2.500 exemplars.

a.2) Publicacions especialitzades: 1.500 exemplars.

b) Publicacions setmanals o amb periodicitat més espaiada en el temps de pagament d’abast local:

b.1) Quan són editades per empreses periodístiques:

El contingut mínim és de 16 pàgines de format DIN A3 o 20 de format DIN A4, o l’equivalent en altres formats, i el tiratge mínim, de 800 exemplars.

b.2) Quan són editades per entitats sense ànim de lucre:

El contingut mínim és de 8 pàgines de format DIN A3 o 12 de format DIN A 4, o l’equivalent en altres formats, i el tiratge mínim, de 300 exemplars.

c) Revistes de pagament d’abast nacional:

c.1) Quan són editades per empreses periodístiques: el contingut mínim és de 16 pàgines de format DIN A3 o 20 de format DIN A4, o l’equivalent en altres formats, i el tiratge mínim, de 800 exemplars.

c.2) Quan són editades per entitats sense ànim de lucre: el contingut mínim és de 8 pàgines de format DIN A3 o 12 de format DIN A 4, o l’equivalent en altres formats, i el tiratge mínim, de 300 exemplars.

d) Revistes de pagament d’abast local:

d.1) Tiratge mínim de 300 exemplars: aquest criteri no s’aplica a les revistes editades en municipis de menys de mil habitants, segons el darrer cens, ni a les revistes escrites en aranès.

d.2) 12 pàgines de format DIN A3 o 20 de format DIN A4, o l’equivalència en altres formats, tenint en compte les característiques de disseny i tipografia.

e) Premsa gratuïta:

e.1) Tiratge superior als 5.000 exemplars certificat per l'empresa auditora de les dades de justificació de la difusió que acrediti la difusió de publicacions gratuïtes d'exemplars distribuïbles o bé per mitjà de factures d’impressió.

Aquest criteri no s’aplica a les publicacions gratuïtes d’abast local editades en municipis de menys de 15.000 habitants, segons el darrer cens, ni a les escrites en aranès. En aquests dos casos, s’estableix el requisit de tiratge mínim de 1.000 exemplars certificat per l'empresa auditora de les dades de justificació de la difusió que acrediti la difusió de publicacions gratuïtes d'exemplars distribuïbles o bé per mitjà de factures d’impressió.

e.2) 16 pàgines com a mínim.

5.4 Per determinar el compliment dels requisits, es prenen com a referència les dades relatives a l’activitat corresponent a l’any anterior al de la convocatòria.

—6 Despeses subvencionables

6.1 Són despeses subvencionables, als efectes d’aquestes bases, les que s’inclouen en els conceptes descrits a l’apartat 6.2 i s’hagin efectuat durant l’any anterior al de la convocatòria

6.2. Els conceptes de despeses subvencionables són els següents:

a) A les publicacions d’abast nacional : despeses d’edició, impressió, comercialització, publicitat i promoció.

b) A les publicacions d’abast local : despeses d’edició, impressió i comercialització.

—7 Determinació de l’import de les subvencions per a publicacions diàries

7.1 Determinació de l’import de les subvencions per a publicacions diàries de pagament:

L’import de les subvencions per a publicacions diàries de pagament es determina d’acord amb els criteris següents, dins dels límits que fixa la base 9.

7. 1.1 Publicacions diàries de pagament d’abast nacional:

Aquest import es calcula a partir dels criteris següents, que s’apliquen acumulativament:

a) 300,00 euros per número.

b) 0,035 euros per exemplar difós segons certificació de l'empresa auditora de les dades de justificació de la difusió/difusió de pagament ordinari o 0,01 euros per exemplar de tiratge acreditat per mitjà de factures d’impressió.

c) En el cas de diaris amb edicions territorials, s’atorga una subvenció complementària de 100,00 euros per número per al conjunt de les edicions.

7.1.2 Publicacions diàries de pagament d’abast local:

Aquest import es calcula a partir dels criteris següents, que s’apliquen acumulativament:

a) 175,00 euros per número.

b) 0,035 euros per exemplar difós segons certificació de l'empresa auditora de les dades de justificació de la difusió/difusió de pagament ordinari o 0,01 euros per exemplar de tiratge acreditat per mitjà de factures d’impressió.

c) En el cas de diaris amb edicions territorials, una subvenció complementària de 50,00 euros per número per a cadascuna d’aquestes edicions a comptar des de la segona i fins a un màxim de tres.

d) En el cas de les publicacions editades per entitats sense ànim de lucre, no és aplicable el límit que estableix l’apartat 9.1.

7.2 Determinació de l’import de les subvencions per a publicacions diàries gratuïtes:

L’import de les subvencions per a publicacions diàries gratuïtes es determina d’acord amb els criteris següents, dins dels límits que fixa la base 9.

7.2.1 Publicacions diàries gratuïtes:

a) Amb certificació de l'empresa auditora de les dades de justificació de la difusió que acrediti la difusió de publicacions gratuïtes d'exemplars distribuïbles: 175,00 euros per número.

b) Sense certificació de l'empresa auditora de les dades de justificació de la difusió que acrediti la difusió de publicacions gratuïtes d'exemplars distribuïbles: 100,00 euros per número.

—8 Determinació de l’import de les subvencions per a publicacions no diàries

8.1 Determinació de l’import de les subvencions per a publicacions setmanals o amb periodicitat més espaiada en el temps, de pagament:

L’import de les subvencions per a publicacions setmanals de pagament es determina d’acord amb els següents criteris, dins dels límits que fixa la base 9.

8.1.1 Publicacions setmanals o amb periodicitat més espaiada en el temps de pagament d’abast nacional:

Aquest import es calcula a partir dels criteris següents, que s’apliquen acumulativament:

a) 260,00 euros per número.

b) 0,05 euros per exemplar difós segons certificació de l'empresa auditora de les dades de justificació de la difusió/difusió de pagament ordinari o 0,02 euros per exemplar de tiratge acreditat per mitjà de factures d’impressió.

c) Una subvenció addicional de 380,00 euros per número a les publicacions setmanals o amb periodicitat més espaiada en el temps que acreditin un d’aquests dos aspectes: la distribució en un mínim de 1.500 quioscos i altres punts de venda o bé un nivell de subscripció superior al 50% del tiratge acreditat.

8.1.2 Publicacions setmanals o amb periodicitat més espaiada en el temps de pagament d’abast local:

a) Publicacions setmanals o amb periodicitat més espaiada en el temps d’abast local editades per empreses periodístiques:

La subvenció es calcula d’acord amb els criteris següents, que s’apliquen acumulativament, dins dels límits que fixa la base 9:

100,00 euros per número.

0,04 euros per exemplar difós segons certificació de l'empresa auditora de les dades de justificació de la difusió/difusió de pagament ordinari o 0,01 euros per exemplar de tiratge acreditat per mitjà de factures d’impressió.

b) Publicacions setmanals o amb periodicitat més espaiada en el temps d’abast local editades per entitats sense ànim de lucre:

En aquest supòsit, la subvenció es calcula a raó d’un import net de 100,00 euros per número. No s’aplica el límit que estableix la base 9.1.

8.2 Determinació de l’import de les subvencions per a revistes de pagament:

L’import de les subvencions per a revistes de pagament es determina d’acord amb els criteris següents, dins dels límits que fixa la base 9:

8.2.1 Revistes de pagament d’abast nacional.

8.2.1.1 Editades per empreses periodístiques:

L’import de les subvencions es calcula d’acord amb els criteris següents, que s’apliquen acumulativament:

a) 1.020,00 euros per número editat.

b) 0,07 euros per exemplar difós segons certificació de l'empresa auditora de les dades de justificació de la difusió/difusió de pagament ordinari o 0,03 euros per exemplar de tiratge acreditat per mitjà de factures d’impressió.

c) Una única subvenció addicional de 510,00 euros per número a les revistes que acreditin un d’aquests dos aspectes: la distribució en un mínim de 250 quioscos i altres punts de venda o un nivell de subscripció superior al 50% del tiratge acreditat.

8.2.1.2 Editades per entitats sense ànim de lucre:

L’import de la subvenció es calcula a raó d’un import net de 730,00 euros per número editat.

8.2.2 Revistes de pagament d’abast local:

L’import de la subvenció es calcula a raó d’un import net de 315,00 euros per número editat.

8.3 Determinació de l’import de les subvencions per a publicacions no diàries gratuïtes:

L’import de les subvencions per a premsa gratuïta es determina d’acord amb els criteris següents, dins dels límits que fixa la base 9.

8.3.1 Publicacions setmanals gratuïtes:

a) Amb certificació de l'empresa auditora de les dades de justificació de la difusió que acrediti la difusió de publicacions gratuïtes d'exemplars distribuïbles: 225,00 euros per número.

b) Sense certificació de l'empresa auditora de les dades de justificació de la difusió que acrediti la difusió de publicacions gratuïtes d'exemplars distribuïbles: 150,00 euros per número.

8.3.2 Publicacions quinzenals gratuïtes:

a) Amb certificació de l'empresa auditora de les dades de justificació de la difusió que acrediti la difusió de publicacions gratuïtes d'exemplars distribuïbles: 300,00 euros per número.

b) Sense certificació de l'empresa auditora de les dades de justificació de la difusió que acrediti la difusió de publicacions gratuïtes d'exemplars distribuïbles: 175,00 euros per número.

8.3.3 Publicacions mensuals o amb periodicitat més espaiada en el temps (bimestral, trimestral, semestral o altres) gratuïtes:

a) Amb certificació de l'empresa auditora de les dades de justificació de la difusió que acrediti la difusió de publicacions gratuïtes d'exemplars distribuïbles: 420,00 euros per número.

b) Sense certificació de l'empresa auditora de les dades de justificació de la difusió que acrediti la difusió de publicacions gratuïtes d'exemplars distribuïbles: 225,00 euros per número.

—9 Quantia

9.1 Les subvencions consisteixen en una dotació econòmica, l’import de la qual no pot superar el 30% de les despeses imputables a la publicació objecte de l’ajut. S’exceptuen d’aquesta limitació les publicacions d’abast local editades per entitats sense ànim de lucre.

9.2 En la certificació de l'empresa auditora de les dades de justificació de la difusió es prendrà com a paràmetre la difusió de pagament ordinari (subscripcions individuals més venda al número) més 1.000 exemplars per número editat.

9.3 L’import de les subvencions es calcula d’acord amb els punts establerts en aquesta base, així com amb les bases 7 i 8, en funció de la tipologia de les publicacions.

9.4 En el cas que l’import total de les subvencions a concedir superi la dotació pressupostària disponible per a l’any de la convocatòria corresponent, aquestes s’han de reduir proporcionalment a l’excés sobre l’import màxim de la convocatòria.

—10 Sol·licituds

10.1 Les sol·licituds, que es presentaran en un model normalitzat, s’han d’adreçar a la Direcció General de Mitjans de Comunicació, i s’han de lliurar al Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona), o bé en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En cas que les persones sol·licitants optin per presentar la sol·licitud a les oficines de correus, ho hauran de fer dins d’un sobre obert per tal que la instància sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada. En cas que es presenti la sol·licitud a l’estranger, ho hauran de fer a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger, amb indicació clara com a destinatari de la Direcció general de Mitjans de Comunicació de la Secretaria de Comunicació del Departament de la Presidència.

10.2 El model de sol·licitud es pot obtenir a l’adreça d’Internet http://www.gencat.cat/mitjansdecomunicacio o bé a la seu de la Direcció General de Mitjans de Comunicació (Via Laietana, 14, 2a planta, 08003 Barcelona).

10.3 S’ha de presentar una sola sol·licitud de subvenció diferenciada per a cada publicació que opti a la subvenció.

—11 Documentació

Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació següent:

11.1 Documentació general:

a) Documentació acreditativa de la identitat de la persona sol·licitant i número d’identificació fiscal (original o fotocòpia compulsada). No cal aportar aquesta documentació si s’autoritza l’òrgan gestor per consultar les dades corresponents. Aquesta autorització ha de constar en el formulari normalitzat de sol·licitud.

b) En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica: una còpia compulsada de la documentació que acrediti la personalitat jurídica de l’entitat, inscrita al registre corresponent, si escau.

c) Quan s’actuï en nom d’altri:

c.1) Original i fotocòpia, o bé fotocòpia compulsada, del document d’identitat de la persona que signa la sol·licitud, llevat que s’autoritzi l’òrgan gestor per consultar les dades d’identitat. Aquesta autorització ha de constar en el formulari normalitzat de sol·licitud.

c.2) Còpia compulsada de la documentació que acrediti la representació amb què actua, degudament inscrita en el registre corresponent, si escau.

No cal aportar la documentació que preveuen els apartats a), b) i c) en el cas que la persona sol·licitant ja l’hagi presentat anteriorment a l’Administració de la Generalitat, sempre que aquesta documentació no hagi experimentat cap modificació i que els poders de representació es mantinguin vigents. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l’òrgan on van ser presentats i el procediment a que feien referència. Si l’òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir la persona sol·licitant perquè els aporti en el termini de 10 dies hàbils, amb l’advertiment que en cas de no fer-ho es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud.

d) En el cas de fundacions, l’òrgan instructor ha de comprovar d’ofici que hagin complert el deure de presentació dels comptes anuals davant el protectorat, ja que és un requisit per obtenir la subvenció d’acord amb l’article 336-3 del Codi civil de Catalunya.

e) Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració ha de constar en el formulari normalitzat de sol·licitud.

f) Declaració responsable sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per al mateix projecte, inclosos els imports sol·licitats i concedits. Aquesta informació declarativa ha de constar en el formulari normalitzat de sol·licitud.

g) Declaració responsable d’estar al corrent del compliment d’obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social, en els termes que preveu l’article 18 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. Aquesta declaració s’inclou en el formulari normalitzat de sol·licitud.

En el cas que el sol·licitant sigui una persona física, l’òrgan instructor comprovarà d’ofici que estigui donada d’alta en l’impost sobre activitats econòmiques.

La signatura de la sol·licitud de subvenció implica l’autorització perquè l’òrgan gestor pugui comprovar d’ofici en qualsevol moment la veracitat del compliment d’aquestes les obligacions.

h) Declaració responsable en què es compromet a fomentar els drets de les dones i evitar la discriminació de les dones, d’acord amb l’article 26 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

i) En cas que la persona sol·licitant no tingui la seva residència fiscal al territori espanyol, cal presentar una declaració responsable on ho faci constar. Aquesta declaració s’inclou en el formulari normalitzat de sol·licitud.

j) En cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, memòria que indiqui els mitjans que utilitzen, amb l’acord dels agents socials, per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

k) En el cas que tingui una plantilla igual o superior a 50 persones treballadores, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors o treballadores amb disminució sobre la plantilla total o bé tenir les mesures alternatives d’acord amb el què disposa l’article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de minusvàlids, el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 322/2011, de 19 d’abril, sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. Aquesta declaració s’inclou en el formulari normalitzat de sol·licitud.

La convocatòria de subvencions pot preveure que no calgui presentar determinats documents quan l’Administració de la Generalitat, d’acord amb els convenis interadministratius que es signin amb els organismes competents, tingui accés telemàtic a la informació corresponent i tingui l’autorització de la persona sol·licitant o qui la representi.

11.2 Documentació específica:

Un compte justificatiu signat pel representant legal de l’entitat, d’acord amb un model normalitzat, que contindrà la informació següent:

a) Certificació de la difusió de la publicació, emesa per l'empresa auditora de les dades de justificació de la difusió, que especifiqui la difusió de pagament ordinària, en el cas de publicacions de pagament, i la certificació de la difusió de publicacions gratuïtes d’exemplars distribuïbles, en el cas de les publicacions gratuïtes, o, si no, els originals dels justificants acreditatius de les despeses d’impressió (factures i rebuts de pagament).

b) Memòria econòmica que justifiqui la despesa de l’empresa o entitat editora de l’any anterior a la convocatòria amb:

b.1) Relació classificada de les despeses subvencionables, exclòs l’IVA, imputables a la publicació beneficiària, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i data de pagament.

En el cas de salaris, només es pot imputar l’import líquid de la nòmina (excloses les cotitzacions a la Seguretat Social i les retencions d’IRPF).

Si són costos generals i/o indirectes relacionats amb l’edició, impressió, comercialització, publicitat i promoció en el cas de les publicacions d’abast nacional i d’edició, impressió i comercialització per a les publicacions d’abast local, es poden imputar en un percentatge màxim del 10%.

b.2) Declaració responsable referent a les despeses i ingressos de les empreses periodístiques i entitats sense ànim de lucre en relació a l’activitat subvencionada corresponent a l’any anterior.

c) Per a les subvencions addicionals adreçades a les publicacions setmanals d’abast nacional i les revistes d’abast nacional editades per empreses, certificat del distribuïdor en el punt de venda o acreditació de les subscripcions, si s’escau.

d) Un exemplar del primer i de l’últim número de la publicació corresponents a l’any anterior a la convocatòria i, en el cas de les publicacions gratuïtes, un exemplar de cada mes de l’any anterior a la convocatòria.

e) Declaració responsable que acrediti el compliment de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que s’inclourà en el formulari normalitzat de sol·licitud.

f) Declaració responsable que acrediti l’edició de la publicació íntegrament en català o en aranès, que s’inclourà en el formulari normalitzat de sol·licitud.

g) Declaració responsable que acrediti el compliment del requisit 5.1, referent a la plantilla de personal de les empreses periodístiques sol·licitants, que s’inclourà en el formulari normalitzat de la sol·licitud.

h) Justificants acreditatius de les persones contractades per les empreses periodístiques:

Original o còpia compulsada del contracte laboral on ha de constar la categoria i la jornada laboral.

Originals o còpies compulsades de les nòmines salarials on ha de constar la categoria.

11.3 L’òrgan instructor pot demanar tota la informació complementària que consideri necessària per a l’avaluació de les sol·licituds.

11.4 En cas que una sol·licitud no adjunti tots o algun dels documents que indiquen en els apartats anteriors d’aquesta base, s’ha de requerir a la persona interessada perquè els aporti en el termini de deu dies hàbils.

11.5 Si la persona sol·licitant no aporta els documents que esmenta la base 11.4 en el termini indicat, es considerarà que desisteix de la sol·licitud i aquesta s’arxivarà amb la resolució prèvia a què es refereix l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

11.6 L’òrgan instructor podrà demanar a la persona sol·licitant la modificació o millora dels termes del document de sol·licitud presentat en model normalitzat, i se’n deixarà constància en la tramitació del procediment.

—12 Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds s’establirà a la convocatòria corresponent.

—13 Procediment de concessió

13.1 El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva.

13.2 L’òrgan instructor és la Secretaria de Comunicació i l’òrgan de tramitació de l’expedient és la Direcció General de Mitjans de Comunicació.

13.3 La proposta d’atorgament de les subvencions regulades per aquestes bases correspon a una comissió presidida per la persona titular de la Secretaria de Comunicació, i integrada per les persones titulars de la Direcció General de Mitjans de Comunicació i la Direcció General de Comunicació. Actua com a secretari/ària de la comissió, amb veu i sense vot, la persona titular del Servei d’Innovació i Cooperació de la Direcció General de Mitjans de Comunicació.

13.4 Amb caràcter previ a la proposta de la comissió esmentada a l’apartat anterior, l’òrgan instructor ha de verificar l’admissibilitat de les sol·licituds presentades, d’acord amb els criteris que estableixen aquestes bases. En tot cas, el secretari de Comunicació ha de declarar inadmissibles les sol·licituds que estiguin en un dels supòsits següents:

a) Sol·licituds presentades per persones físiques o jurídiques que no compleixen els requisits que estableix la base 2.

b) Sol·licituds que no s’ajusten al l’objecte que preveu la base 1.1 o bé quan el sol·licitant ha obtingut altres ajuts en el supòsit de la base 3.1

c) Sol·licituds presentades per a publicacions incloses en un dels supòsits de la base 1.2 o que no compleixen els requisits que estableix la base 5

d) Sol·licituds presentades fora de termini:

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de la Presidència en el termini d’un mes a comptar de la recepció de la notificació.

13.5 La Comissió ha de proposar l’atorgament de les subvencions que corresponen a cadascuna de les sol·licituds admeses en la convocatòria, a partir dels criteris que s’estableixen en el punt 7, 8 i 9 de les bases i en funció dels recursos disponibles. Aquesta proposta es farà constar en un acta, amb indicació dels resultats de les avaluacions efectuades i de l’import corresponent a cadascuna de les subvencions.

13.6 L’òrgan instructor ha de requerir als sol·licitants inclosos en la proposta de la Comissió perquè presentin en el termini de 10 dies hàbils des de la notificació del requeriment, la documentació següent:

a) Si la quantia de la subvenció proposada és d’un import igual i o superior a 60.000 euros: els originals dels justificants acreditatius de les despeses subvencionables (factures i rebuts de pagament) establertes en la relació que preveu la base 11.2.b).

b) Si la quantia de la subvenció proposada és inferior a 60.000 euros: es requerirà a cada sol·licitant els originals de determinats justificants de les despeses subvencionables (factures i rebuts de pagament) establertes en la relació que preveu la base 11.2.b), mitjançant la tècnica del mostreig combinat.

13.7 La no-presentació d’aquesta documentació en el termini indicat s’interpretarà com a pèrdua del dret a percebre la subvenció, que s’ha de declarar mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció General de Mitjans de Comunicació amb els efectes que preveu l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de la Presidència en el termini d’un mes a comptar de la recepció de la notificació.

13.8 Un cop revisada la documentació, la persona titular de la Secretaria de Comunicació elevarà la proposta de resolució a la persona titular del Departament de la Presidència perquè n’emeti resolució.

—14 Resolució i notificació

14.1 La persona titular del Departament de la Presidència emet resolució sobre la concessió de les subvencions sol·licitades, la qual es notifica a les persones interessades en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació en el DOGC de la convocatòria corresponent. En la notificació, hi ha de constar que la resolució exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la notificació i, potestativament, recurs de reposició davant la mateixa persona que l’ha dictada en el termini d’un mes.

14.2 Transcorregut el termini de sis mesos sense que s’hagi dictat i notificat aquesta resolució, les persones interessades podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

—15 Pagament

15.1 El pagament de la subvenció s’efectua a partir de la concessió de la subvenció.

15.2 Prèviament al pagament, l’Administració comprova d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per la persona beneficiària implica l’autorització per fer-ne la comprovació.

15.3 En el cas que la persona beneficiària no tingui la residència fiscal al territori espanyol, ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.

—16 Altres obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries de la subvenció han de complir les obligacions següents:

a) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de la Direcció General de Mitjans de Comunicació, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes, i d’altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable.

b) Fer constar la col·laboració del Departament de la Presidència en la difusió de l’edició del mitjà, durant un període mínim de 12 mesos a partir de la concessió de la subvenció, amb la inclusió del logotip del Departament, d’acord amb el programa d’identificació visual de la Generalitat de Catalunya, en la publicació subvencionada. Aquest programa es pot consultar a l’adreça d’Internet següent: http://www.gencat.cat/piv

c) Notificar a l’òrgan instructor els ajuts, ingressos o recursos que financin l’activitat subvencionada, obtinguts o demanats d’altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de la convocatòria corresponent.

d) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions.

—17 Publicitat

L’òrgan instructor donarà publicitat a les subvencions concedides mitjançant l’exposició d’una relació d’aquestes en el tauler d’anuncis de la Direcció General de Mitjans de Comunicació (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona) i, en el cas que siguin d’un import igual o superior a 3.000 euros, mitjançant la publicació en el DOGC.

—18 Modificació de la resolució

El Departament de la Presidència té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per la concessió de la subvenció.

—19 Revocació

Són causes de revocació de les subvencions que preveuen les bases reguladores aprovades per aquesta Ordre, les previstes en els articles 92 bis i 99 del Text refós de la Llei de finances públiques, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’incompliment dels requisits en matèria de política lingüística previstos en aquesta Ordre d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

(12.170.052)

 

 

Amunt