Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Orden

 • Data del document 20/06/2012

 • Número del document PRE/0177/2012

 • Número de control 12170108

 • Organisme emissor Departamento de la Presidencia

  CVE CVE-DOGC-B-12170108-2012

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6158

 • Fecha 27/06/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 33502

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDEN PRE/177/2012, de 20 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones estructurales a emisoras de radio de titularidad privada en catalán o en aranés .


Catalunya compta amb un sector privat de la comunicació en llengua catalana i occitana/aranesa, sòlid i emprenedor, que contribueix dia a dia a la construcció de l’espai català de comunicació. Aquest sector s’ha d’enfrontar, tanmateix, a una situació de desavantatge competitiu respecte a d’altres mitjans fets en altres idiomes amb moltes més expectatives de mercat. Per aquest motiu, és la tasca del Govern donar suport i protegir les iniciatives d’aquest sector per tal de garantir que les forces del mercat no impedeixin el desenvolupament de projectes que contribueixen a garantir el dret a la informació de tots els ciutadans i la consolidació de la identitat nacional del país.

En conseqüència, la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, atribueix al Govern de forma expressa, al seu article 111.2.g), la competència per establir i aplicar mesures de foment, protecció i promoció del sector audiovisual de Catalunya. Des d’aquesta perspectiva, els ajuts als mitjans audiovisuals en llengua catalana o occitana/aranesa contribueixen a la compleció d’espais temàtics, de públic i de territori en el sector i, en general, a la cohesió social i territorial.

Ara bé, aquests objectius són indissociables de la professionalització del sector dels mitjans de comunicació. Per tal de consolidar i ampliar els espais temàtics, de públic i de territori dels mitjans de comunicació en llengua catalana o aranesa, cal que aquests responguin a un alt estàndard de qualitat, la qual cosa es garanteix essencialment mitjançant la professionalització de les seves plantilles. Per aquest motiu, els ajuts als mitjans de comunicació han de tenir com a finalitat fonamental impulsar la creació de llocs de treball, degudament qualificats, a les empreses del sector amb l’objectiu de millorar la qualitat de les publicacions, tenint en compte l’oferta existent a Catalunya de professionals dels diferents àmbits que hi estan vinculats.

D’acord amb les consideracions exposades, es considera oportú donar continuïtat a la línia d’ajuts estructurals iniciada en anys anteriors i destinada a les empreses emissores de ràdio en català o aranès de titularitat privada. Sense perjudici d’aquesta continuïtat essencial, s’han revisat els objectius d’aquesta línia, tenint en compte l’experiència assolida fins a l’actualitat i, de forma especial, la necessitat d’impulsar la professionalització de les plantilles dels mitjans de comunicació.

En conseqüència, atès el que estableixen els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Ordeno:

Article únic

S’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de ràdio en català o en aranès, de titularitat privada.

Disposició derogatòria

Queda derogada l’Ordre CMC/158/2008, de 8 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de ràdio en català o en aranès, de titularitat privada, modificada per l’Ordre CMC/479/2009, de 2 de novembre, i per l’Ordre CMC/154/2010, de 3 de març.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 20 de juny de 2012

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Annex

—1 Objecte

L’objecte d’aquestes bases és establir el procediment aplicable per a la concessió de subvencions estructurals a empreses privades i entitats sense ànim de lucre titulars o arrendatàries d’una llicència per prestar serveis de ràdio en llengua catalana o aranesa, amb l’objectiu de consolidar la programació radiofònica en aquestes llengües i així contribuir a la vertebració d’un espai català de comunicació, a l’enriquiment del patrimoni cultural del país i a l’enfortiment de la cohesió social.

—2 Persones destinatàries

2.1 Poden sol·licitar aquesta subvenció les societats mercantils, les entitats sense afany de lucre i, en general, les persones físiques i jurídiques privades que tinguin com a activitat, única o entre d’altres, l’emissió de programes radiofònics, i siguin titulars d’una llicència per a la prestació de serveis de ràdio o bé siguin arrendataris d’una llicència amb la corresponent autorització del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Les persones sol·licitants han d’haver emès en l’any anterior al de la convocatòria corresponent, d’acord amb els requisits establerts en aquestes bases, i continuar aquesta emissió en el moment de l’esmentada convocatòria.

2.2 En cap cas no poden optar a aquestes subvencions les institucions públiques, ni les entitats privades amb participació majoritària en el seu finançament d’institucions públiques, ni tampoc les entitats privades que gestionen emissores de ràdio per encàrrec d’institucions públiques.

—3 Incompatibilitats

3.1 La percepció d’aquestes subvencions és incompatible amb la d’altres ajuts per al mateix objecte atorgats per qualsevol departament o organisme de la Generalitat de Catalunya.

3.2 Això no obstant, la percepció d’aquestes subvencions és compatible amb l’obtenció d’altres ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres administracions o ens públics o privats, sempre que l’import total no ultrapassi el cost de l’activitat subvencionada.

—4 Definicions

Als efectes de les subvencions que preveuen aquestes bases, s’estableixen les definicions següents:

a) Producció pròpia: S’entén per producció pròpia aquell contingut radiofònic en què la iniciativa, coordinació i risc econòmic són assumits pel prestador de serveis radiofònics que el difon, tant si l’ha produït directament pels seus propis mitjans com si l’ha encarregat a un productor independent a canvi d’una contraprestació. No es consideren de producció pròpia les radiofórmules musicals, ni les falques d’autopromoció ni els missatges publicitaris, ni tampoc aquells que consisteixin en la mera reemissió de programes la difusió dels quals s’hagi realitzat o s’estigui realitzant per un altre mitjà.

b) Missatge publicitari: Tota forma de missatge d’una empresa pública o privada o d’una persona física en relació amb la seva activitat comercial, industrial, artesanal o professional, amb objecte de promocionar el subministrament de béns o prestació de serveis, inclosos béns immobles, drets i obligacions.

c) Autopromoció: La comunicació audiovisual que informa sobre la programació del prestador del servei, sobre programes o paquets de programació determinats o sobre els productes accessoris que en deriven directament.

d) Oferta: Programació de ràdio que ofereix un prestador determinat i que es difon en aquella àrea en la qual són accessibles al públic els serveis d’una o més emissores de la seva titularitat.

e) Audiència potencial: Volum total de la població de la zona de servei en què pot emetre una emissora d’acord amb la llicència amb la qual opera.

—5 Requisits

5.1 Per poder optar a la subvenció, l’empresa sol·licitant haurà d’acreditar tenir una plantilla de personal mínima de 3 persones durant tot l’any anterior a la convocatòria, la qual cosa s’haurà de demostrar de la forma indicada a la base 8.2.c). A les entitats sense finalitat de lucre no se’ls aplicarà aquest requisit.

5.2 Les emissores de ràdio per a les quals se sol·liciti la subvenció hauran de complir, amb caràcter general, els requisits següents:

a) Mantenir les emissions en el moment de l’atorgament de la subvenció, atès que la finalitat de la subvenció és contribuir a la continuïtat d’aquestes.

b) Complir les normes vigents a Catalunya en matèria d’oferta, continguts i publicitat en la programació.

c) Emetre, a cadascuna de les emissores per les quals es demani subvenció, una programació que tingui una diferència superior al 75% respecte de la de qualsevol altra emissora, sigui o no del mateix titular.

d) Emetre tota la programació complint el Codi Deontològic de la Professió Periodística de Catalunya, d’acord amb els criteris del Consell de la Informació de Catalunya.

e) Emetre el 100% de la seva programació en català o aranès. Als efectes d’aquestes bases, podran considerar-se exempts de l’obligació lingüística els programes que s’emeten en la seva llengua original per respecte a la integritat de la creació artística, entenent com a tals les obres de teatre, la lectura d’obres literàries o bé la retransmissió d’obres musicals.

f) Incloure en la programació de música cantada un 25%, com a mínim, de cançons interpretades en llengua catalana o aranesa, d’acord amb el que preveu l’article 26.5 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

g) Complir les obligacions establertes per l’article 31 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

—6 Quantia de la subvenció

6.1 Les subvencions consisteixen en una dotació econòmica no percentual. Per a la seva avaluació i càlcul es prenen com a referència les dades relatives a l’activitat corresponent a l’any anterior al de la convocatòria.

En el cas que l’import total de les subvencions a concedir superi la dotació pressupostària disponible per a l’any de la convocatòria corresponent, aquestes es podran reduir proporcionalment a l’excés sobre l’import màxim de la convocatòria.

6.2 El càlcul de l’import de les subvencions es basa en els criteris següents:

a) En concepte de suport bàsic:

Una quantia fixa per a cada emissora de ràdio que compleixi les bases. Aquesta quantitat s’establirà en funció de l’audiència potencial de l’emissora per a la qual se sol·licita la subvenció, amb un límit màxim de 600.000 oients, d’acord amb els següents paràmetres:

A les emissores amb una audiència potencial fins a 100.000 oients els correspondrà una quantitat de 6.000 euros.

A les emissores amb una audiència potencial entre 100.001 i 200.000 oients els correspondrà una quantitat de 4.000 euros.

A les emissores amb una audiència potencial entre 200.001 i 600.000 oients els correspondrà una quantitat de 2.000 euros.

b) En concepte de suport a la producció pròpia:

b.1) 11 euros per hora d’emissió de programes de producció pròpia, d’acord amb la definició de la base 4.a.

b.2) segons la categoria professional dels treballadors.

b.2.1) En l’apartat d’elaboració de continguts i amb un límit de tres treballadors:

2.500 euros per redactor locutor.

1.500 euros per ajudant de redacció/locutor.

b.2.2) En l’àrea d’emissió i sistemes i amb un límit d’un treballador:

2.000 euros per tècnic d’emissions.

b.2.3) En l’àrea de gestió i comercial i amb un límit d’un treballador:

1.500 euros per agent comercial.

c) En concepte de suport a la difusió:

Per calcular l’import es tindrà en compte l’audiència acumulada dels últims 30 dies de l’emissora sol·licitant segons les dades que estableixi el Baròmetre de la Comunicació i la Cultura en l’informe corresponent a l’última onada de l’any anterior al de la convocatòria.

El nombre que estableix l’informe del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura es multiplicarà per un coeficient de 0,015 euros.

Als efectes del càlcul de les subvencions a percebre, no es computarà com a producció pròpia la mera repetició o redifusió de continguts radiofònics prèviament emesos.

Als efectes del còmput de la subvenció, es calcula un màxim de 5 treballadors per mitjà. Aquest càlcul s’entén per a jornades laborals anuals a temps complert. En el cas de treballadors a temps parcial i de treballadors que prestin els seus serveis en diversos mitjans de la mateixa persona sol·licitant, l’import d’aquests conceptes es calcularà proporcionalment.

En tot cas, la contractació d’aquest personal ha de complir els requisits mínims laborals establerts pel conveni professional corresponent.

L’import de la subvenció per suport a la producció pròpia i difusió no pot superar en cap cas el 30% de les despeses acreditades, imputables al mitjà objecte de l’ajut.

—7 Sol·licituds

7.1 Les sol·licituds es presentaran en un model normalitzat, s’han d’adreçar a la Direcció General de Mitjans de Comunicació i s’han de lliurar al Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona), o bé en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En cas que les persones sol·licitants optin per presentar la sol·licitud a les oficines de correus, ho hauran de fer dins d’un sobre obert per tal que la instància sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada. En cas que es presenti la sol·licitud a l’estranger, ho hauran de fer a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger, indicant clarament com a destinatari la Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Secretaria de Comunicació del Departament de la Presidència.

7.2 El model de sol·licitud es pot obtenir a l’adreça d’Internet http://www.gencat.cat/mitjansdecomunicacio o bé a la seu de la Direcció General de Mitjans de Comunicació (Via Laietana, 14, 2a planta, 08003 Barcelona).

7.3 Les persones sol·licitants hauran de presentar una sol·licitud de subvenció per a cada emissora de ràdio en català o en aranès de les que siguin titulars.

—8 Documentació

Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació següent:

8.1 Documentació general:

a) Documentació acreditativa de la identitat de la persona sol·licitant i número d’identificació fiscal (original o fotocòpia compulsada). No cal aportar aquesta documentació si s’autoritza l’òrgan gestor per consultar les dades corresponents. Aquesta autorització ha de constar en el formulari normalitzat de sol·licitud.

b) En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, una còpia compulsada de la documentació que acrediti la personalitat jurídica de l’entitat, inscrita al registre corresponent, si escau.

c) Quan s’actuï en nom d’altri:

c.1) Original i fotocòpia, o bé fotocòpia compulsada, del document d’identitat de la persona que signa la sol·licitud, llevat que s’autoritzi l’òrgan gestor per consultar les dades d’identitat. Aquesta autorització ha de constar en el formulari normalitzat de sol·licitud.

c.2.) Còpia compulsada de la documentació que acrediti la representació amb què actua, degudament inscrita en el registre corresponent, si escau.

No cal aportar la documentació que preveuen els apartats a), b) i c) en el cas que la persona sol·licitant ja l’hagi presentat anteriorment a l’Administració de la Generalitat, sempre que aquesta documentació no hagi experimentat cap modificació i que els poders de representació es mantinguin vigents. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l’òrgan on van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si la Direcció General de Mitjans de Comunicació, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir la persona sol·licitant perquè els aporti en el termini de 10 dies hàbils, amb l’advertiment que, en cas de no fer-ho, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud.

d) En el cas de fundacions, l’òrgan instructor ha de comprovar d’ofici que hagin complert el deure de presentació dels comptes anuals davant el protectorat, ja que és un requisit per obtenir la subvenció d’acord amb l’article 336-3 del Codi civil de Catalunya.

e) Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració ha de constar en el formulari normalitzat de sol·licitud.

f) Declaració responsable sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per al mateix projecte, incloent-hi els imports sol·licitats i concedits. Aquesta informació declarativa ha de constar en el formulari normalitzat de sol·licitud.

g) Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social, en els termes que preveu l’article 18 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. Aquesta declaració s’inclou en el formulari normalitzat de sol·licitud.

En el cas que el sol·licitant sigui una persona física, la Direcció General de Mitjans de Comunicació comprovarà d’ofici que estigui donada d’alta en l’impost sobre activitats econòmiques.

La signatura de la sol·licitud de subvenció implica l’autorització perquè l’òrgan gestor pugui comprovar d’ofici en qualsevol moment la veracitat del compliment d’aquestes obligacions.

h) Declaració responsable en què es compromet a fomentar els drets de les dones i evitar la discriminació de les dones, d’acord amb l’article 26 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

i) En cas que la persona sol·licitant no tingui la residència fiscal en territori espanyol, cal presentar una declaració responsable on ho faci constar. Aquesta declaració s’inclou en el formulari normalitzat de sol·licitud.

j) En cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, memòria que indiqui els mitjans que utilitzen, amb l’acord dels agents socials, per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

k) En el cas que disposi d’una plantilla igual o superior a 50 persones treballadores, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors o treballadores amb disminució sobre la plantilla total o bé disposar les mesures alternatives d’acord amb el que disposa l’article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de minusvàlids; el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 322/2011, de 19 d’abril, sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. Aquesta declaració s’inclou en el formulari normalitzat de sol·licitud.

La convocatòria de subvencions pot preveure que no calgui presentar determinats documents quan l’Administració de la Generalitat, d’acord amb els convenis interadministratius que se signin amb els organismes competents, tingui accés telemàtic a la informació corresponent i tingui l’autorització de la persona sol·licitant o qui la representi.

8.2 Documentació específica:

Un compte justificatiu signat pel representant legal de l’entitat, d’acord amb un model normalitzat, que contindrà la informació següent:

a) Memòria econòmica justificativa de la despesa de l’emissora de l’any anterior a la convocatòria amb:

a.1) Relació classificada de despeses (IVA no inclòs) de producció, edició i emissió corresponents a l’any anterior de la convocatòria, amb identificació del creditor i del document, el seu import, la data d’emissió i la data de pagament. En el cas de salaris, només es pot imputar l’import líquid de la nòmina (excloent-ne les cotitzacions a la Seguretat Social i les retencions d’IRPF). Si són costos generals i/o indirectes relacionats amb la producció, edició i emissió, es podran imputar en un percentatge màxim del 10%.

a.2) Declaració responsable referent a les despeses i ingressos de l’emissora de ràdio en relació amb l’activitat subvencionada corresponent a l’any anterior.

b) Relació classificada del total de les persones contractades per l’emissora d’acord amb el model normalitzat.

c) Justificants acreditatius de les persones contractades per l’emissora relacionades en l’apartat b):

Original o còpia compulsada del contracte laboral on ha de constar la categoria i la jornada laboral.

Originals o còpies compulsades de les nòmines salarials on ha de constar la categoria.

d) Còpia de la declaració responsable relativa a la gestió de l’emissora de ràdio lliurada al Consell de l’Audiovisual de Catalunya corresponent a l’any anterior a la convocatòria.

e) Declaració responsable que acrediti les hores de producció pròpia de l’emissora, amb una graella de programació de temporada i d’estiu, diferenciant la pròpia de l’aliena, que s’inclourà en el formulari normalitzat de sol·licitud.

La Direcció General de Mitjans de Comunicació es reserva el dret de sol·licitar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya la programació d’una o més setmanes aleatòries de l’any anterior a la convocatòria.

f) Declaració responsable que acrediti l’ús de la llengua catalana o aranesa en la programació de l’emissora, que s’inclourà en el formulari normalitzat de sol·licitud.

g) Declaració responsable que acrediti l’emissió, com a mínim, del 25% de música cantada en català i aranès, que s’inclourà en el formulari normalitzat de sol·licitud.

h) Declaració responsable que acrediti el compliment de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que s’inclourà en el formulari normalitzat de sol·licitud.

i) Declaració responsable que acrediti, com a mínim, el 75% de programació diferenciada, d’acord amb la base 5.2.c, que s’inclourà en el formulari normalitzat de sol·licitud.

j) Declaració responsable que acrediti el compliment del requisit 5.1, referent a la plantilla de personal de la persona jurídica sol·licitant, que s’inclourà en el formulari normalitzat de la sol·licitud.

8.3 L’òrgan instructor pot demanar tota la informació complementària que consideri necessària per a la valoració de les sol·licituds.

8.4 En cas que una sol·licitud no adjunti tots o algun dels documents que indiquen en els apartats anteriors d’aquesta base, s’ha de requerir a la persona interessada perquè els aporti en el termini de deu dies hàbils.

8.5 Si la persona sol·licitant no aporta els documents que esmenta la base 8.4 en el termini indicat, es considerarà que desisteix de la sol·licitud i aquesta s’arxivarà amb la resolució prèvia a què es refereix l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

8.6 L’òrgan instructor podrà demanar a la persona sol·licitant la modificació o millora dels termes del document de sol·licitud presentat en model normalitzat, i se’n deixarà constància en la tramitació del procediment.

—9 Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds s’establirà a la convocatòria corresponent.

—10 Procediment de concessió

10.1 El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva.

10.2 L’òrgan instructor és la Secretaria de Comunicació i l’òrgan de tramitació de l’expedient és la Direcció General de Mitjans de Comunicació.

10.3 La proposta d’atorgament de les subvencions regulades per aquestes bases correspon a una comissió presidida per la persona titular de la Secretaria de Comunicació, i integrada per les persones titulars de la Direcció General de Mitjans de Comunicació i la Direcció General de Comunicació. Actua com a secretari/ària de la comissió, amb veu i sense vot, la persona titular del Servei d’Innovació i Cooperació de la Direcció General de Mitjans de Comunicació.

10.4 Amb caràcter previ a la proposta de la comissió esmentada a l’apartat anterior, l’òrgan instructor ha de verificar l’admissibilitat de les sol·licituds presentades, d’acord amb els criteris establerts en aquestes bases. En tot cas, el secretari de Comunicació ha de declarar inadmissibles les sol·licituds que s’incloguin en un dels supòsits següents:

a) Sol·licituds presentades per persones físiques o jurídiques que no compleixen els requisits que estableix la base 2.

b) Sol·licituds que no s’ajusten a l’objecte que preveu la base 1 o bé quan el sol·licitant ha obtingut altres ajuts en el supòsit de la base 3.1.

c) Sol·licituds presentades per a mitjans inclosos en un dels supòsits de la base 2.2 o que no compleixin els requisits que estableix la base 5.

d) Sol·licituds presentades fora de termini.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de la Presidència en el termini d’un mes a comptar de la recepció de la notificació.

10.5 La Comissió ha de proposar l’atorgament de les subvencions que corresponen a cadascuna de les sol·licituds admeses en la convocatòria, a partir dels criteris que s’estableixen en el punt 6 de les bases i en funció dels recursos disponibles. Aquesta proposta es farà constar en una acta amb indicació dels resultats de les avaluacions efectuades i de l’import corresponent a cadascuna de les subvencions.

10.6 L’òrgan instructor ha de requerir als sol·licitants inclosos en la proposta de la Comissió perquè presentin en el termini de 10 dies hàbils des de la notificació del requeriment la documentació següent:

a) Si la quantia de la subvenció proposada és d’un import igual i o superior a 60.000 euros: els originals dels justificants acreditatius de les despeses subvencionables (factures i rebuts de pagament) establertes en la relació que preveu l’apartat a) de la base 8.2.

b) Si la quantia de la subvenció proposada és inferior a 60.000 euros: els originals de determinats justificants de les despeses subvencionables (factures i rebuts de pagament) establerts en la relació que preveu l’apartat a) de la base 8.2, mitjançant la tècnica del mostreig combinat.

10.7 La no-presentació d’aquesta documentació en el termini indicat s’interpretarà com a pèrdua del dret a percebre la subvenció, que s’ha de declarar mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció General de Mitjans de Comunicació amb els efectes previstos per l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de la Presidència en el termini d’un mes a comptar de la recepció de la notificació.

10.8 Un cop revisada la documentació, la persona titular de la Secretaria de Comunicació elevarà la proposta de resolució a la persona titular del Departament de la Presidència per a la seva resolució.

—11 Resolució i notificació

11.1 La persona titular del Departament de la Presidència resol la concessió de les subvencions sol·licitades, la qual es notifica a les persones interessades en el termini màxim de sis mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació en el DOGC de la convocatòria corresponent. En la notificació, hi ha de constar que la resolució exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la notificació i, potestativament, recurs de reposició davant la persona titular del Departament de la Presidència en el termini d’un mes.

11.2 Transcorregut el termini de sis mesos sense que s’hagi dictat i notificat aquesta resolució, les persones interessades podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

—12 Pagament

12.1 El pagament de la subvenció s’efectua a partir de la concessió de la subvenció.

12.2 Prèviament al pagament, la Direcció General de Mitjans de Comunicació comprova d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per la persona beneficiària implica l’autorització per fer-ne la comprovació.

12.3 En el cas que la persona beneficiària no tingui la residència fiscal al territori espanyol, ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.

—13 Altres obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries de la subvenció han de complir les obligacions següents:

a) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de la Direcció General de Mitjans de Comunicació, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes, i d’altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable.

b) Fer constar, almenys un cop al dia, la col·laboració del Departament de la Presidència en la difusió de la programació de ràdio subvencionada durant un període mínim de 12 mesos a partir de la concessió de la subvenció.

c) Notificar a la Direcció General de Mitjans de Comunicació els ajuts, ingressos o recursos que financin l’activitat subvencionada, obtinguts o demanats d’altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de la convocatòria corresponent.

d) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions.

—14 Publicitat

La Direcció General de Mitjans de Comunicació donarà publicitat a les subvencions concedides mitjançant l’exposició d’una relació d’aquestes en el tauler d’anuncis de la Direcció General de Mitjans de Comunicació (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona) i en el cas que siguin d’un import igual o superior a 3.000 euros, mitjançant la seva publicació al DOGC.

—15 Modificació de la resolució

El Departament de la Presidència té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció.

—16 Revocació

Són causes de revocació de les subvencions que preveuen les bases reguladores aprovades per aquesta Ordre les previstes en els articles 92 bis i 99 del Text refós de la Llei de finances públiques, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’incompliment dels requisits en matèria de política lingüística previstos en aquesta Ordre d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

(12.170.108)

 

Amunt