Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 12/06/2012

 • Número del document ENS/1208/2012

 • Número de control 12164012

 • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  CVE CVE-DOGC-A-12164012-2012

Dades del DOGC
 • Número 6155

 • Data 22/06/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 32290

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1208/2012, de 12 de juny, per la qual s'autoritzen determinats centres educatius per impartir el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat.


La Resolució EDU/3741/2010, d’11 de novembre, va aprovar les instruccions que estableixen el procediment i els requisits per impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i baccalauréat.

L’apartat 7 de l’annex de l’esmentada Resolució va determinar el procediment i el termini de presentació de les sol·licituds que han de seguir els centres que vulguin impartir el currículum mixt.

Finalitzat el termini i vistos els informes corresponents,

Resolc:

Autoritzar els centres educatius relacionats a l’annex per impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i baccalauréat a partir del curs 2012-2013.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant la directora general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 12 de juny de 2012

M. Teresa Pijoan i Balcells

Directora general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

Annex

Comarca: Alt Penedès.

Municipi: Vilafranca del Penedès.

Denominació: Institut Eugeni d’Ors.

Codi: 08031459.

Comarca: Garraf.

Municipi: Vilanova i la Geltrú.

Denominació: Institut Manuel de Cabanyes.

Codi: 08031711.

Comarca: Baix Empordà.

Municipi: Castell-Platja d’Aro.

Denominació: Ridaura.

Codi: 17006691.

Comarca: Barcelonès.

Municipi: Barcelona.

Denominació: Institut Jaume Balmes.

Codi: 08013111.

(12.164.012)

 

Amunt