Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Acord del govern

 • Data del document 19/06/2012

 • Número del document GOV/059/2012

 • Número de control 12165057

 • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  CVE CVE-DOGC-A-12165057-2012

Dades del DOGC
 • Número 6154

 • Data 21/06/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 32064

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/59/2012, de 19 de juny, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l'exercici pressupostari de 2012 d'aplicació al personal del sector educatiu privat concertat que percep les seves retribucions a través del pagament delegat i s'adequa l'Acord de Govern de 27 de març de 2012.


La persistència de la crisi financera iniciada l’any 2008 i el seu impacte sobre les finances públiques ha fet necessària l’adopció de mesures extraordinàries de reducció de la despesa en totes les administracions públiques. Les primeres mesures acordades per l’Estat el mes de maig de l’any 2010 van representar l’inici d’una forta contenció de la despesa pública que, de llavors ençà, també s’ha incorporat als pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Els pressupostos per a l’any 2012 de la Generalitat de Catalunya, elaborats amb una gran incertesa sobre la situació econòmica, també van incloure mesures excepcionals orientades a ajustar les despeses a la previsió d’ingressos per tal d’assolir el compliment de l’objectiu de dèficit pressupostari que no posés en risc la credibilitat i sostenibilitat a mitjà termini de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya.

En l’àmbit de les despeses de personal, la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, a l’article 34, va autoritzar el Govern a l’adopció de mesures excepcionals de reducció de la despesa de personal prevista per a l’any 2012 que poden afectar, preferentment, i amb caràcter proporcional sobre el total de les retribucions anuals, les pagues addicionals dels conceptes que tinguin consideració de complement específic o equivalent. El mateix article estableix que la part corresponent a les retribucions del personal que presta serveis en els ensenyaments objecte de concert dels centres concertats i percebudes pel sistema de pagament delegat, experimentarà, en el marc dels acords d’analogia retributiva i a partir del gener de 2012, una reducció anàloga a tots els efectes per al funcionari docent no universitari, sense que l’import resultant sigui en còmput anual inferior al corresponent al personal públic amb condicions equivalents.

Amb aquesta finalitat, tot just després de l’aprovació de la Llei de pressupostos per a 2012, l’Acord de Govern de 28 de febrer de 2012 determinava l’aplicació de la mesura establerta en la Llei de pressupostos per a l’any 2012 mitjançant la reducció de les retribucions del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic en un import equivalent al 6% del total de les retribucions íntegres percebudes durant el primer semestre de 2012, import que es correspondria amb un 3% de les retribucions íntegres anuals, i disposava els criteris per a l’aplicació d’aquesta reducció.

Atès que la Llei de pressupostos estableix, en el marc dels acords d’analogia retributiva, que les retribucions del personal que presta serveis en els ensenyaments objecte de concert han d’experimentar una reducció anàloga a tots els efectes a la dels professors del sector públic, l’Acord de Govern de 27 de març disposava l’adopció de mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari de 2012, d’aplicació al personal del sector educatiu privat concertat que percep les seves retribucions a través del pagament delegat.

En els acords de Govern de 28 de febrer i de 27 de març, abans esmentats, es preveia que les seves mesures es podrien adequar en funció dels desequilibris pressupostaris.

En aquests darrers mesos s’han accentuat els desequilibris pressupostaris derivats de la davallada constant dels ingressos i la insuficient reducció de despeses. A més, el projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2012 comporta una reducció dels ingressos previstos en el pressupost per a 2012 de la Generalitat de Catalunya. Atesa la necessitat inajornable de portar a terme un nou ajust de la despesa de personal, mantenint-ne el caràcter excepcional i temporal, el Govern ha adoptat un nou Acord de data 29 de maig de 2012 pel qual es disposa l’aplicació d’una reducció equivalent al 5% de les retribucions percebudes l’any 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya que substitueix la reducció establerta a l’Acord de Govern de 28 de febrer de 2012. Aquesta reducció es preveu que sigui aplicada a les nòmines dels mesos de juny i desembre de 2012, d’acord amb les retribucions percebudes en el primer i segon semestre, sense perjudici de la possibilitat que en l’àmbit del personal laboral es pugui acordar una altra distribució mitjançant la negociació col·lectiva. Per al personal que per les circumstàncies del seu règim retributiu no hagi tingut una deducció equivalent al 5% de les retribucions íntegres anuals, el Govern proposarà l’adopció de mesures necessàries per assolir aquesta deducció en l’exercici 2013.

Atès que la Llei de pressupostos estableix, en el marc dels acords d’analogia retributiva, que les retribucions del personal que presta serveis en els ensenyaments objecte de concert han d’experimentar una reducció anàloga a tots els efectes a la dels professors del sector públic, en aquest Acord es concreten les mesures que s’aplicaran al personal del sector educatiu privat concertat que percep les retribucions a través del pagament delegat.

D’acord amb l’article 34 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012, una vegada informats els representants de les entitats patronals i sindicals de l’ensenyament privat concertat;

Per tot això, a proposta de la consellera d’Ensenyament, el Govern

Acorda:

—1 Reducció de retribucions

Es redueixen en un import equivalent al 5% de les retribucions íntegres percebudes durant tot l’exercici 2012 les retribucions del personal del sector educatiu privat concertat que percep les seves retribucions a través del pagament delegat. A aquests efectes es consideren retribucions íntegres les percebudes amb caràcter fix i periòdic corresponents a l’exercici 2012.

—2 Criteris d’aplicació

La reducció de la quantia equivalent al 5% de les retribucions íntegres percebudes en el primer semestre de 2012 s’aplicarà de la forma que determina el punt 2 de l’Acord de Govern de 27 de març.

La reducció de la quantia equivalent al 5% de les retribucions íntegres percebudes en el segon semestre de 2012 s’aplicarà als complements addicionals de plus d’analogia, estadis i càrrecs directius o de coordinació del mes de desembre. Es respectaran els períodes meritats a la data d’entrada en vigor de l’Acord de Govern de 27 de març de 2012. En el cas que la deducció aplicada a la paga addicional del mes de desembre sigui insuficient per completar la reducció retributiva, la part restant es deduirà d’aquests mateixos complements del mes de desembre de 2012.

—3 Regularització de deduccions

3.1 La deducció corresponent al mes de desembre de 2012 s’incrementarà o es reduirà en el seu cas, per tal d’assegurar l’aplicació d’una reducció del 5% de les retribucions totals l’any 2012.

3.2 Al personal que sigui baixa en el sistema de pagament delegat abans del mes de desembre de 2012 se li regularitzaran les deduccions derivades d’aquest Acord en la darrera nòmina que hagi de percebre, de manera que quedin ajustades a una reducció del 5% de les retribucions totals percebudes l’any 2012.

—4 Caràcter, desplegament i vigència de les mesures

4.1 Les mesures previstes en aquest Acord són d’aplicació a l’exercici pressupostari 2012, i poden ser objecte d’adequació en el cas que ho requereixin els desequilibris pressupostaris que es puguin produir com a conseqüència de la situació econòmica actual o bé en el cas que s’aprovi amb caràcter bàsic per a totes les administracions públiques una reducció de les retribucions del personal al servei del sector públic.

4.2 El punt 1 de l’Acord de Govern de 27 de març de 2012 queda modificat en els termes previstos en el present Acord.

4.3 S’autoritza el Departament d’Ensenyament perquè emeti les instruccions necessàries per a l’efectivitat i control d’aquest Acord.

—5 Publicació

Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 de juny de 2012

Germà Gordó i Aubarell

Secretari del Govern

(12.165.057)

 

Amunt