Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 13/06/2012

  • Número de control 12167006

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

    CVE CVE-DOGC-A-12167006-2012

Dades del DOGC
  • Número 6152

  • Data 19/06/2012

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

  • Pàgina 31738

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 13 de juny de 2012, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d'ordre per la qual es regula la captura en viu, la cria en captivitat, la possessió i l'exhibició pública d'ocells fringíl·lids per a activitats tradicionals relacionades amb el cant.


D’acord amb el que preveu l’article 68 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es regula la captura en viu, la cria en captivitat, la possessió i l’exhibició pública d’ocells fringíl·lids per a activitats tradicionals relacionades amb el cant, durant un termini de quinze dies hàbils comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les persones que tinguin interès a examinar-lo ho podran fer a les oficines del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a Lleida i a Barcelona (c. Camp de Mart, 35, 25004 Lleida; Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona); als serveis territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Barcelona (av. Meridiana, 38, 08018 Barcelona); Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona); Lleida (c. Camp de Mart, 35, 25004 Lleida); Tarragona (av. Catalunya, 50, 43002 Tarragona); les Terres de l’Ebre (pl. Alfons XII, 7, 43500 Tortosa) i la Catalunya Central (c. de l’Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, Edifici El Sucre, 08500 Vic ), o bé es pot consultar a la pàgina web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, http://www.gencat.cat/agricultura/normativa, durant el període esmentat, en el qual els interessats podran formular-hi, així mateix, les al·legacions que creguin convenients.

L’expedient del Projecte inclou els documents següents:

Text del Projecte d’ordre.

Memòria general del Projecte que consta de: justificació de la necessitat de la disposició i adequació d’aquesta als fins que es persegueixen; marc normatiu; relació de disposicions afectades pel projecte de disposició i taula de vigència i derogacions resultants; competència de la Generalitat sobre la matèria; relació motivada de les persones i les entitats a les quals s’ha d’atorgar tràmit d’audiència; procedència, si escau, de sotmetre l’expedient a informació pública.

Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades que consta de: informe d’impacte pressupostari; informe d’impacte econòmic i social; informe d’impacte normatiu.

Informe sobre simplificació i perspectiva d’igualtat de gènere.

Informe sobre l’existència de crèdit.

Informe jurídic preliminar de l’Assessoria Jurídica.

Sol·licitud d’Informe a l’Institut Català de les Dones.

Sol·licitud d’Informe al Departament d’Economia i Coneixement.

Sol·licitud d’Informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Escrit de tramesa a l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Barcelona, 13 de juny de 2012

M. Teresa Martí Castro

Secretària general

PG-315368 (12.167.006)

 

Amunt