Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolución

 • Data del document 07/06/2012

 • Número del document SLT/1110/2012

 • Número de control 12159032

 • Organisme emissor Departamento de Salud

  CVE CVE-DOGC-B-12159032-2012

Dades del DOGC
 • Número 6147

 • Fecha 12/06/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 29992

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN SLT/1110/2012, de 7 de junio, por la que se convoca concurso público para la concesión de subvenciones a entidades de carácter no lucrativo para la financiación de actividades de prevención de la infección por el VIH/sida correspondientes al año 2012.


El Departament de Salut, mitjançant la concessió de subvencions i d’ajuts, vol fer partícips en el foment de la salut, com a agents externs però amb objectius comuns a l’Administració, entitats públiques i privades que realitzin activitats coincidents amb les línies de subvencions marcades i, en tot cas, no substitutives de prestacions assistencials.

Un dels principis fonamentals de l’estratègia mundial de la lluita contra la sida és mobilitzar i unificar els esforços contra aquesta epidèmia mitjançant una resposta multisectorial dels diferents agents socials. És per això que el Departament de Salut té la necessitat d’establir actuacions de foment en relació amb aquesta matèria.

La col·laboració i la coordinació entre el Programa per a la prevenció i l’assistència de la sida i les entitats públiques o privades sense afany de lucre, que actuen en l’àmbit de la lluita contra la sida, constitueixen un element primordial per desenvolupar activitats complementàries a les realitzades en l’àmbit institucional i que són imprescindibles per al control d’aquesta epidèmia a Catalunya.

Cal fomentar, doncs, des del Departament de Salut i en el marc de les disponibilitats pressupostàries existents, les actuacions d’aquestes entitats que coadjuven en el control de la infecció per VIH i la malaltia.

D’acord amb l’exposat, i atès el que disposen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament (BOE núm. 176, de 25.7.2006), el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791, de 31.12.2002), l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989), la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (DOGC núm. 6035, de 30.12.2011), la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997), la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 (DOGC núm. 6075, de 27.2.2012), la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics (DOGC núm. 6094, de 23.3.2012), la Llei 11/2007, del 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (BOE núm. 150, de 23.6.2007), i el Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat (DOGC núm. 5360, de 16.4.2009),

Resolc:

—1 Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats de caràcter no lucratiu per al finançament d’activitats de prevenció de la infecció pel VIH/sida corresponents a l’any 2012 d’acord amb les bases reguladores aprovades per l’Ordre SLT/250/2010, de 16 d’abril, per la qual s’aproven les bases per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats de caràcter no lucratiu que realitzin activitats adreçades al foment i al suport de la salut (DOGC núm. 5617, de 28.4.2010), les quals especifiquen les línies objecte de la subvenció.

Els projectes objecte de la subvenció, així com les despeses generades, s’han de dur a terme durant l’any 2012.

L’import total de les subvencions atorgades no pot excedir d’1.047.247,84 euros i s’ha d’imputar a la partida SA0140D/482000100/4190 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012, aprovat per la Llei 1/2012, de 22 de febrer.

La dotació màxima pot ser ampliada en funció de les sol·licituds rebudes i de les disponibilitats pressupostàries.

—2 L’objecte de les subvencions, les condicions per atorgar-les, els requisits per sol·licitar-les, els criteris de valoració de les peticions, els documents i la informació que s’han d’adjuntar a la sol·licitud i el termini de presentació els estableix l’Ordre SLT/250/2010, de 16 d’abril.

No obstant això, s’ha d’entendre no aplicable la base 3.3.11 d’aquesta Ordre, pel que afecta a la lletra e) de l’article 90 bis i a l’apartat 9 de l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com les bases 6.2 h), i) i j) i la 12.3 de la mateixa Ordre, atès que totes elles han estat deixades sense contingut per la Llei 5/2012, del 20 de març, ja esmentada.

—3 El termini per a la presentació de sol·licituds és d’un mes, comptat des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les sol·licituds, juntament amb els annexos corresponents, es poden obtenir i presentar per mitjans telemàtics mitjançant la pàgina web de l’Oficina Virtual de Tràmits (http://www.gencat.cat/ovt.) o presencialment en qualssevol de les adreces especificades a la base 5 de l’Ordre SLT/250/2010.

—4 Les sol·licituds realitzades per mitjans telemàtics es consideren presentades davant l’administració quan s’enregistrin en el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (s@rcat) i quedi constància a l’assentament d’entrada de les dades següents: número de registre d’entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació de l’entitat sol·licitant i identificació de l’òrgan al qual s’adreça la sol·licitud.

—5 La signatura dels annexos de la sol·licitud s’ha de fer mitjançant la utilització de qualssevol dels certificats reconeguts i admesos per l’Agència Catalana de Certificació, d’acord amb els requisits que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica (BOE núm. 304, de 20.12.2003).

—6 La presentació de sol·licituds per mitjans telemàtics que estableix l’apartat 4 d’aquesta convocatòria es pot fer durant les 24 hores del dia, en els termes i terminis d’aquesta convocatòria.

A efectes de còmput de terminis, la recepció pel Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya en un dia inhàbil s’entén efectuada en el primer dia hàbil següent.

—7 Correspon al conseller de Salut la concessió o denegació de les subvencions, mitjançant una resolució motivada

El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions de concessió o denegació és de sis mesos, comptats des de la finalització del període de presentació de sol·licituds, i es farà per escrit amb una tramesa per correu certificat.

—8 Les resolucions de concessió o denegació de les subvencions s’han de notificar a les entitats beneficiàries d’acord amb el que disposa l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les subvencions d’import superior a 3.000,00 euros s’han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La resolució de concessió o denegació de la subvenció exhaureix la via administrativa. Contra aquesta resolució es pot interposar recurs de reposició potestatiu davant el conseller de Salut o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

—9 Les entitats beneficiàries han de presentar la documentació justificativa especificada a la base 11 de l’Ordre SLT/250/2010.

—10 D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

Barcelona, 7 de juny de 2012

Boi Ruiz i García

Conseller de Salut

(12.159.032)

 

Amunt