Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

RESOLUCIÓN CLT/1103/2012, de 14 de febrero, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Administración del Instituto Catalán de las Empresas Culturales por el que se aprueban las bases que deben regir la concesión de subvenciones a empresas de producción independientes para la realización de documentales destinados a ser emitidos por televisión.


Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, adoptat en sessió de 22 de desembre de 2011, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a empreses de producció independents per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió,

Resolc:

—1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de 22 de desembre de 2011, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a empreses de producció independents per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió.

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el/la conseller/a de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 14 de febrer de 2012

Xavier Solà i Cabanas

President del Consell d’Administració

Acord

de 22 de desembre de 2011, del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a empreses de producció independents per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió.

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

D’acord amb l’article 7.2.i) dels Estatuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d’abril, el Consell d’Administració acorda:

Aprovar les bases que han de regir la concessió de subvencions a empreses de producció independents per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió, que consten a l’annex d’aquest Acord.

Annex

Bases

—1 Objecte i incompatibilitats

1.1 L’objecte d’aquestes bases és subvencionar la realització de documentals televisius, per tal que es creïn productes d’alta qualitat destinats als mercats nacionals i internacionals.

Els documentals televisius s’han d’acabar entre l’1 de gener de l’any anterior al de concessió de la subvenció i el 15 de desembre de l’any posterior al de concessió de la subvenció.

1.2 No són subvencionables les sèries documentals, ni com a conjunt ni cadascun dels seus capítols per separat.

1.3 Les subvencions que es concedeixin d’acord amb aquestes bases no són compatibles amb altres ajuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals per al mateix projecte destinats a produccions cinematogràfiques que s’explotin comercialment en sales d’exhibició.

1.4 Les subvencions que es concedeixin d’acord amb aquestes bases són compatibles amb altres ajuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de qualsevol departament de l’Administració de la Generalitat o entitat vinculada, així com d’altres entitats públiques o privades, i amb altres ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, amb l’excepció prevista al punt 3.

—2 Destinataris/àries

2.1 Poden accedir a aquestes subvencions les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o domiciliades en un Estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, i amb establiment permanent a Catalunya.

2.2 S’entén per empresa productora audiovisual independent la persona física o jurídica que compleixi les condicions següents: té una personalitat jurídica diferent de la d’una empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual; no participa de manera directa o indirecta en més del 15% del capital social d’una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual; el seu capital social no té una participació directa o indirecta en més d’un 15%, per part d’una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual, i en els darrers tres exercicis fiscals no ha facturat més del 90% del seu volum de facturació a una mateixa empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual.

2.3 Als efectes d’aquestes bases, s’entén per empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual la persona física o jurídica que assumeixi la responsabilitat editorial del servei de ràdio o de televisió, o dels continguts audiovisuals de què es tracti, i els transmeti o els faci transmetre per un tercer.

2.4 No poden ser destinatàries de les subvencions previstes en aquestes bases les empreses productores audiovisuals la participació de les quals en el documental sigui financera.

—3 Requisits

Per poder optar a les subvencions s’han de complir els requisits següents:

a) La durada dels documentals ha de ser de més de 45 minuts.

b) Tenir garantit el finançament complet del projecte i acreditar-ho. Almenys el 65% del cost del documental ha d’estar garantit mitjançant contractes o acords amb empreses de televisió públiques o privades, altres finestres d’explotació, i/o resolucions de concessió de subvencions provinents d’administracions públiques. En tots els casos, els contractes o acords presentats han d’indicar clarament l’import de les respectives aportacions. L’aportació de recursos propis que es faci al projecte ha d’estar acreditada mitjançant saldo mitjà dels 12 mesos previs a la presentació de la sol·licitud de subvenció, de qualsevol compte corrent o dipòsit a termini de l’empresa productora.

c) La persona sol·licitant ha d’haver signat almenys un contracte definitiu amb una empresa titular de l’explotació d’un canal de televisió d’àmplia difusió al territori de Catalunya.

En cas de documentals televisius amb un pressupost igual o inferior a 150.000,00 euros, l’aportació econòmica global provinent d’empreses titulars de l’explotació d’un canal de televisió ha de ser, com a mínim, del 25% del pressupost total del projecte. Per a documentals televisius amb un pressupost superior a 150.000,00 euros, aquesta aportació ha de ser, almenys, de 40.000,00 euros. Queden exceptuats del compliment d’aquest requisit els documentals televisius que iniciïn el rodatge amb anterioritat al 30 de març de 2012.

d) El documental ha d’haver estat finançat en més d’un 50% per empreses amb domicili social a Catalunya o bé d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i establertes a Catalunya, o fet per societats participades en més d’un 50% per les empreses esmentades.

Queden exceptuades del compliment d’aquest requisit les produccions amb una projecció internacional acreditada o amb un interès artístic o cultural especial, o amb un pressupost elevat. Correspon a la comissió prevista a la base 9.3 assessorar l’òrgan instructor en l’aplicació d’aquestes excepcions. No es pot entendre, en cap cas, que una producció té un pressupost elevat si és inferior a la mitjana resultant dels pressupostos de produccions subvencionades durant l’any anterior al de concessió de la subvenció.

e) Almenys el 50% del cost total de la producció ha de correspondre a treballs efectuats per persones físiques o jurídiques domiciliades o amb establiment permanent a Catalunya.

No obstant això, en cas de coproduccions amb d’altres comunitats autònomes o de coproduccions internacionals, almenys el 50% de la inversió realitzada per l’empresa o empreses domiciliades a Catalunya o domiciliades en un Estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu amb establiment permanent a Catalunya, ha de correspondre a treballs efectuats per persones físiques o jurídiques domiciliades o amb establiment permanent a Catalunya. Així mateix, l’aportació de personal tècnic i artístic de cada empresa coproductora ha de ser equilibrada respecte al seu percentatge de participació pressupostària en la coproducció.

f) L’empresa sol·licitant s’ha d’encarregar de la producció executiva del projecte, de manera que la persona física encarregada de la producció executiva n’ha de dependre contractualment.

Així mateix, la despesa corresponent a l’aportació de l’empresa sol·licitant al conjunt del projecte s’ha de facturar a nom de l’empresa sol·licitant.

—4 Despesa subvencionable

4.1 Es consideren despeses subvencionables les que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i resultin estrictament necessàries. En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat.

4.2 L’IVA es considera despesa subvencionable en la part que la persona beneficiària no es pugui deduir.

4.3 Es poden imputar costos generals o indirectes a l’activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període en què efectivament es du a terme l’activitat. En el cas de costos generals o indirectes compartits amb altres activitats, només es consideren subvencionables fins a un 10% del cost total del projecte.

4.4 La despesa derivada de la contractació dels serveis d’auditoria per elaborar el compte justificatiu amb informe d’auditor que preveu la base 12.3 es considera despesa subvencionable fins a un màxim de 3.000,00 euros.

—5 Quantia

5.1 La quantia de la subvenció es determina d’acord amb els criteris següents:

a) Subvenció per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió en versió original catalana o occitana en la seva variant aranesa. Aquesta subvenció és del 17% del cost total del projecte, amb un màxim de 24.000,00 euros. Dins del cost total del projecte no s’hi entén inclòs el benefici industrial de l’/les empresa/es productora/es.

b) Subvenció per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió en altres llengües. Aquesta subvenció és del 14% del cost total del projecte, amb un màxim de 24.000,00 euros. Dins del cost total del projecte no s’hi entén inclòs el benefici industrial de l’/les empresa/es productora/es.

5.2 En cas de documentals que es realitzin en règim de coproducció amb d’altres empreses de producció independents, es distribuirà l’import de l’ajut entre les empreses coproductores que optin a subvenció en funció del seu percentatge de participació pressupostària.

5.3 En cas que, atès el nombre de sol·licituds admeses i les disponibilitats pressupostàries, no sigui possible subvencionar el percentatge esmentat, aquest es redueix proporcionalment.

—6 Documentació

S’ha de presentar una sol·licitud d’acord amb un formulari normalitzat, que ha d’adjuntar la documentació següent:

6.1 Documentació administrativa:

a) Còpia compulsada del document d’identitat personal, en el cas de persones físiques.

No cal aportar aquest document si s’autoritza l’òrgan gestor per consultar les dades corresponents. Aquesta autorització s’inclou en el formulari de sol·licitud normalitzat.

b) Quan s’actuï en nom d’altri:

b.1) Còpia compulsada del document d’identitat de la persona signant de la sol·licitud. No cal aportar aquest document si aquesta persona autoritza l’Institut Català de les Empreses Culturals per consultar les dades d’identitat. Aquesta autorització s’inclou en el formulari de sol·licitud normalitzat.

b.2) Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua, si no s’ha d’inscriure en un registre.

No cal aportar els documents indicats en les lletres a) i b) en cas que la persona sol·licitant ja els hagi presentat anteriorment a l’Administració de la Generalitat o a l’Institut Català de les Empreses Culturals, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit cal indicar clarament la data i l’òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l’Institut Català de les Empreses Culturals, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir la persona sol·licitant que els aporti en el termini de deu dies hàbils.

6.2 Documentació sobre el projecte:

a) Tractament i sinopsi del documental proposat.

b) Contractes o acords de coproducció i/o prevendes signats amb empreses titulars de l’explotació de canals de televisió i/o empreses distribuïdores d’altres finestres d’explotació, que incloguin l’import de les respectives participacions.

c) Resolucions de subvencions provinents d’altres administracions públiques destinades a la producció de l’obra, si n’hi ha.

d) Acords de coproducció amb altres empreses productores, si n’hi ha.

e) Memòria, que ha d’incloure:

1. Informació de l’empresa productora que sol·licita la subvenció:

a) Historial de l’empresa productora.

b) Historial dels documentals televisius realitzats: cost final, vendes nacionals i internacionals aconseguides, quota de pantalla (en el cas que s’hagi exhibit) i festivals en els quals hagin estat seleccionats.

c) Detall dels plans de producció futurs, amb un any de projecció.

d) Previsió de comptes anuals corresponents a l’exercici anterior al de concessió de la subvenció si encara no s’han presentat al Registre Mercantil. L’Institut Català de les Empreses Culturals consulta d’ofici els comptes anuals i la memòria de gestió de l’empresa productora sol·licitant corresponents als exercicis tercer, segon i, si s’escau, previ al de concessió de la subvenció.

2. En cas de coproduccions amb productores d’altres comunitats autònomes o productores internacionals, adjuntar un historial que reculli la seva trajectòria.

3. Historial del/de la guionista o guionistes i del/de la director/a o directors/ores previstos per al projecte.

4. Proposta de la fitxa artística i tècnica del projecte, segons el model de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

5. Pla de treball on s’especifiqui la data d’inici del rodatge i del final complet de la producció.

6. Cost del projecte i percentatge de participació de cada coproductor.

7. Pla de finançament.

8. Pressupost detallat per partides on s’especifiqui la inversió de recursos a Catalunya d’acord amb el que estableix la base 3.e). Aquest pressupost ha de coincidir amb el pressupost pactat en els contractes o acords de coproducció que el sol·licitant hagi signat amb altres empreses de producció audiovisual o canals de televisió.

9. Pla de vendes nacional i internacional.

10. En cas que es tingui intenció de presentar el documental a festivals de cinema i televisió, la relació d’aquests.

6.3 Al formulari de sol·licitud han de constar les declaracions i memòries següents:

a) Declaració responsable segons la qual la persona sol·licitant no està sotmesa a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per al mateix projecte, incloent-hi els imports sol·licitats i concedits.

c) Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social. Si la persona sol·licitant no té la residència fiscal en territori estatal, cal declarar-ho expressament en el formulari de sol·licitud.

d) Declaració responsable conforme compleix els requisits dels articles 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte als centres laborals i, en els empreses que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, complir els articles 32.1 i 32.3 d’aquesta Llei.

e) En cas que disposi d’una plantilla de 50 treballadors o més, declaració acreditativa del compliment de l’obligació que preveu l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de minusvàlids, o el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat, d’acord amb el que estableix l’article 92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

f) En cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, memòria, d’acord amb el model normalitzat, que indiqui els mitjans que utilitzen, amb l’acord dels agents socials, per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

g) Quan s’utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d’autor, una declaració segons la qual es compleix amb el que disposa la normativa sobre propietat intel·lectual.

h) Declaració en què es compromet a incloure el logotip de l’Institut Català de les Empreses Culturals i l’expressió "amb el suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals" en tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb l’activitat subvencionada.

i) Declaració en què es compromet a complir les altres obligacions previstes en aquestes bases i a la normativa general de subvencions en cas de ser beneficiari de subvenció.

j) Declaració acreditativa de la condició d’empresa de producció independent, d’acord amb la definició establerta en aquestes bases.

k) En cas de tenir personal laboral al seu càrrec, declaració responsable de mantenir les condicions de treball pertinents del personal laboral, d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.

6.4 L’Institut Català de les Empreses Culturals ha de comprovar d’ofici les dades i el compliment dels requisits següents:

a) En el cas de persones jurídiques, el document d’identificació fiscal i les dades relatives a la personalitat jurídica i la capacitat d’obrar als registres corresponents.

b) Quan s’actuï en nom d’altri, les dades relatives a la representació inscrites al registre públic corresponent.

c) En el cas de persona física empresària, les dades relatives a l’alta en l’impost sobre activitats econòmiques. La firma de la sol·licitud de subvenció implica l’autorització per fer-ne la comprovació.

d) Si s’ha iniciat el rodatge del documental televisiu.

6.5 L’Institut Català de les Empreses Culturals pot demanar als sol·licitants que aportin la documentació complementària que considerin necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

6.6 La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu aquesta base, amb el requeriment previ d’esmena perquè els presenti en el termini de 10 dies hàbils, comporta el desistiment de la sol·licitud.

—7 Presentació de sol·licituds

7.1 Les sol·licituds, segons el formulari normalitzat facilitat per l’Institut Català de les Empreses Culturals, s’han de presentar al Registre del Departament de Cultura, rambla de Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona, als altres registres generals del Departament de Cultura, com ara els dels seus serveis territorials, o a qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Si la sol·licitud es presenta a les oficines de correus, s’ha de fer dins d’un sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal de correus de l’Estat espanyol abans de ser certificada, d’acord amb el Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre.

7.2 El formulari de sol·licitud normalitzat es pot obtenir a l’adreça d’Internet http://www.gencat./cultura/subvencionsicec i a la seu de l’Institut Català de les Empreses Culturals, rambla de Santa Mònica, 8, segona planta, 08002 Barcelona.

7.3 La convocatòria de subvencions pot establir la possibilitat de presentació telemàtica de les subvencions i la realització d’altres tràmits del procediment per mitjans electrònics, d’acord amb la Resolució CMC/3694/2009, de 17 de desembre, sobre l’adaptació de les bases d’ajuts a la tramitació telemàtica (DOGC núm. 5537, de 31.12.2009).

7.4 En cas de documentals televisius realitzats en règim de coproducció, cada empresa coproductora que pugui optar a la subvenció ha de presentar un imprès de sol·licitud de subvenció. Cada sol·licitud només pot referir-se a un projecte. Els impresos de sol·licitud es poden presentar conjuntament, acompanyats d’un dossier que inclogui la documentació que se sol·licita en la base 6.

—8 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s’estableix a la convocatòria corresponent.

—9 Procediment de concessió

9.1 El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva.

9.2 Correspon al director o directora de l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals instruir el procediment i al director o directora de l’Institut Català de les Empreses Culturals formular la proposta de resolució i elevar-la a la persona titular de la presidència del Consell d’Administració de l’Institut, que és competent per emetre resolució.

9.3 Una comissió ha d’assessorar l’òrgan instructor en l’aplicació de les excepcions que preveu la base 3.d, si s’escau. Aquesta comissió ha de ser nomenada per la persona titular de la Direcció de l’Institut Català de les Empreses Culturals i integrada pel director o directora de l’Àrea de l’Audiovisual, que la presideix, una persona experta del sector audiovisual i una persona tècnica de l’Àrea l’Audiovisual.

En la composició de la comissió s’ha de tendir a la paritat de gènere.

9.4 L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud. La presidència del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds prèviament a la concessió o denegació de la subvenció. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la recepció de la notificació.

—10 Resolució i notificació

10.1 La concessió de les subvencions es fa per resolució de la presidència del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, i es notifica a les persones interessades en el termini de cinc mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. En la notificació ha de constar que la resolució no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la recepció de la notificació.

10.2 Transcorregut el termini de cinc mesos sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

—11 Forma de pagament

11.1 Les subvencions es paguen en dos abonaments:

a) El primer pagament, consistent en un 50% de l’import total de la subvenció, es tramita a partir de la seva concessió. Aquest pagament té la consideració de bestreta, i per al seu abonament no s’exigeix la prestació de garantia.

b) El segon pagament, consistent en un 50% de l’import total de la subvenció, es tramita a partir de l’entrada en vigor del pressupost de l’Institut Català de les Empreses Culturals corresponent a l’exercici posterior al de l’any de concessió de la subvenció. Per tramitar aquest pagament, és necessari presentar la documentació establerta a la base 12.3, com a màxim el 17 de desembre de l’any posterior al de concessió de la subvenció.

11.2 Prèviament als pagaments, l’Institut Català de les Empreses Culturals comprova d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per la persona beneficiària implica l’autorització per fer-ne la comprovació.

En el cas que la persona beneficiària no tingui la seva residència fiscal en territori espanyol, ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.

—12 Justificació

12.1 Les persones beneficiàries han de presentar la documentació justificativa a l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals en els terminis esmentats en aquesta base. Pel que fa als justificants de pagament, la data màxima és de tres mesos després de la fixada per a la justificació.

12.2 Es consideren justificants de despesa les factures i/o comprovants de despesa emesos fins a la data de justificació.

Les factures han de complir els requisits legals que estableix la normativa vigent aplicable i s’han d’haver expedit dins el termini d’un mes de la realització de l’activitat objecte de la facturació.

12.3 Per tramitar el segon pagament d’acord amb el que estableix la base 11.1.b, les persones beneficiàries han de presentar la documentació següent, com a màxim el 17 de desembre de l’any posterior al de concessió de la subvenció:

a) Altres contractes o acords de coproducció i/o prevendes signats (en el cas que no s’hagin presentat amb la sol·licitud de la subvenció).

b) Contractes signats amb el/la director/a, el/la guionista, els/les actors/actrius protagonistes, si n’hi ha. S’ha de presentar el contracte de cessió de drets originals de l’obra, si escau.

c) Document acreditatiu d’haver lliurat a la Filmoteca de Catalunya material de preservació en el sistema, format i suport de més qualitat emprat en la producció (per a qualitats HD es lliurarà un HD SR o HD CAM; per a qualitats PAL s’ha de lliurar un Betacam digital), així com una còpia en DVD d’aquest juntament amb la documentació emprada per a la realització, promoció i difusió de l’obra audiovisual, com ara el guió, cartells, fotografies, músiques, caràtules o altres materials. En tots els casos, aquests materials han de correspondre a la versió íntegra, original i concebuda per a la seva emissió. Així mateix s’ha de lliurar la informació tècnica de les qualitats, formats i suports emprats en el procés de rodatge, postproducció i emissió. No cal lliurar a la Filmoteca els materials indicats en cas que l’empresa sol·licitant ja els hagi presentat anteriorment a la Filmoteca de Catalunya i no hagin experimentat cap modificació. Aquests materials no seran en cap cas objecte d’ús comercial i serviran per contribuir a l’assoliment dels objectius de la Filmoteca de Catalunya de conservació i difusió del patrimoni fílmic i documental de Catalunya.

d) Compte justificatiu amb informe d’auditor, amb inclusió de la documentació següent:

d.1) Memòria d’actuació que justifiqui el compliment de les condicions exigides en aquestes bases reguladores, amb indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts.

d.2) Memòria econòmica abreujada amb el contingut següent: estat representatiu de les despeses incorregudes en les activitats subvencionades, degudament agrupades i, si escau, les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions que s’hagin produït.

d.3) Informe d’auditor fet per auditors inscrits en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, que acrediti les despeses i el seu pagament o venciment, així com l’import i la procedència del finançament de l’activitat subvencionada, exclòs l’import de la subvenció de l’Institut Català de les Empreses Culturals (fons propis o altres subvencions o recursos).

Aquest informe d’auditor pot fer-se mitjançant la revisió per mostreig, indicant el sistema de mostreig utilitzat, el nombre d’elements i l’import de la mostra analitzats respecte del total i percentatge de deficiències advertit respecte a la mostra analitzada (també en nombre d’elements i quantia de les despeses afectades).

L’auditor ha de ser el mateix que audita els comptes anuals de l’entitat, si hi està obligada; en cas contrari, l’entitat beneficiària de la subvenció pot designar l’auditor.

El compte justificatiu amb informe d’auditor s’ha d’elaborar amb subjecció al que disposa l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, que aprova la norma d’actuació dels auditors de comptes en la realització de treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions, en l’àmbit del sector públic estatal.

d.4) Els tres pressupostos que la persona beneficiària ha hagut de demanar i, si escau, la memòria justificativa d’acord amb la base 14.a).

d.5) Documentació acreditativa de la utilització del logotip de l’Institut Català de les Empreses Culturals en els elements informatius i de difusió de l’activitat subvencionada, si escau.

—13 Publicitat

L’Institut Català de les Empreses Culturals dóna publicitat a les subvencions concedides en el termini d’un mes des de la data de la resolució que posa fi al procediment mitjançant l’exposició d’una relació d’aquestes subvencions a l’adreça d’Internet del Departament de Cultura: http://www.gencat./cultura/subvencionsicec i en el seu tauler d’anuncis situat a rambla de Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona, i en cas de subvencions d’un import igual o superior a 3.000,00 euros, mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—14 Altres obligacions de les empreses beneficiàries

Les persones beneficiàries de la subvenció han de complir les obligacions següents:

a) Quan l’ import de la despesa subvencionable superi els 50.000,00 euros sense incloure l’IVA, en cas d’obres, o 18.000,00 euros sense incloure l’IVA, en cas de subministrament o prestació de serveis, s’ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no existeixi en el mercat suficient nombre d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin o tret que la despesa s’hagués realitzat amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació, s’ha de realitzar d’acord amb els criteris d’eficiència i economia i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

b) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el programa presentat. Qualsevol canvi en el projecte o el calendari presentat s’ha de notificar per escrit a l’Institut Català de les Empreses Culturals, el qual valorarà la modificació i la pot acceptar si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions establerts en aquestes bases. La modificació es pot considerar acceptada si l’Institut Català de les Empreses Culturals no es manifesta en el sentit contrari en el termini de 15 dies hàbils a partir de la data de recepció de la notificació al Registre general del Departament de Cultura. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden fer que es consideri que la persona beneficiària ha incomplert les condicions, la qual cosa pot donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

c) Participar com a productora del projecte, com a mínim, amb la subvenció rebuda. Els contractes establerts entre les empreses de televisió i les empreses productores han de reflectir els acords concrets que formalitzin aquesta condició.

d) Comunicar a l’Institut Català de les Empreses Culturals l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos de les administracions o entitats públiques o privades que financin l’activitat subvencionada posteriorment a la presentació de la sol·licitud.

e) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació de l’Institut Català de les Empreses Culturals, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable.

f) Fer constar, als títols de crèdit inicials dels documentals i en el mateix cartró únic, el logotip de l’Institut Català de les Empreses Culturals i l’expressió "amb el suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals", així com en tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb l’activitat subvencionada, llevat que l’activitat s’hagi realitzat amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

g) Autoritzar l’Institut Català de les Empreses Culturals perquè utilitzi el documental en les seves activitats de promoció de la cinematografia catalana.

h) No fer donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït en favor de partits polítics, fundacions o associacions que hi estiguin vinculades orgànicament, des de la presentació de la sol·licitud fins a l’acabament de l’activitat subvencionada. Tampoc poden portar a terme les activitats esmentades, en favor de qualsevol altres persones jurídiques, per un import superior a 3.000,00 euros, o inferior, quan acumuladament i respecte d’un mateix perceptor ultrapassin en l’exercici corrent aquesta quantia, llevat dels casos següents:

1. Si l’aportació a títol gratuït es fa a favor d’una administració pública, a les entitats sotmeses a tutela de la Generalitat perquè pertanyen a la seva administració corporativa o si les prestacions deriven del compliment d’una normativa sectorial.

2. Si es tracta d’entitats que, d’acord amb les seves normes fundacionals o estatutàries, tenen com a finalitat la col·laboració amb l’Administració o la prestació de serveis d’interès social, les quals requereixen, necessàriament, l’atorgament d’ajuts.

3. Si el beneficiari presenta la sol·licitud de la subvenció fent-hi constar, expressament, que els fons rebuts poden ser objecte d’actuacions a títol gratuït o finançar aportacions amb aquesta naturalesa a favor de tercers. En aquest cas s’entén concedida l’excepció quan, motivadament, es dicti la resolució de concessió.

i) Sotmetre obligatòriament als seus òrgans interns i independents de control, si s’escau, la comprovació de la destinació adequada de la subvenció, incloent-hi la referida als fons atribuïts a títol gratuït o en virtut de relacions financeres en favor de tercers. En aquest darrer cas, els tercers han de sotmetre igualment als seus òrgans de control la comprovació de la destinació dels fons rebuts.

j) Garantir que els seus òrgans de govern coneixen, analitzen i debaten, de manera directa i independent dels responsables directes de la gestió, les auditories fetes sobre els comptes de la societat.

k) Emprar la versió original del documental quan participi en festivals, premis i mostres audiovisuals. La versió original del documental ha de coincidir amb la que s’ha declarat a la memòria annexa a la sol·licitud de la subvenció.

l) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions.

—15 Modificació de la resolució

15.1 L’Institut Català de les Empreses Culturals té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció.

15.2 En cas que en els justificants presentats s’acrediti un import inferior al pressupost inicial, s’ha de reajustar l’import de la subvenció concedida aplicant les regles previstes a la base 5.

—16 Reintegrament

L’Institut Català de les Empreses Culturals pot exigir el reintegrament total o parcial de les subvencions, amb l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent, en els supòsits següents:

a) Incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.

b) Incompliment de l’obligació de justificació o de les restants obligacions que preveuen aquestes bases.

c) Incompliment dels requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

d) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per aconseguir-la o amagant les que ho hagin impedit.

e) Incompliment de les condicions de treball pertinents del personal laboral d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.

f) Altres supòsits previstos en la normativa reguladora de subvencions.

(12.044.090)

 

Amunt