Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

RESOLUCIÓN CLT/1098/2012, de 22 de febrero, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Administración del Instituto Catalán de las Empresas Culturales, por el que se aprueban las bases que deberán regir la concesión de subvenciones para la producción de series y largometrajes de animación destinados a ser emitidos por televisión.


Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals adoptat en sessió de 25 de gener de 2012, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a la producció de sèries i llargmetratges d’animació destinats a ser emesos per televisió,

Resolc:

—1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de 25 de gener de 2012, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a la producció de sèries i llargmetratges d’animació destinats a ser emesos per televisió.

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el/la conseller/a de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 de febrer de 2012

Xavier Solà i Cabanas

President del Consell d’Administració

Acord

de 25 de gener de 2012, del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a la producció de sèries i llargmetratges d’animació destinats a ser emesos per televisió.

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

D’acord amb l’article 7.2.i) dels Estatuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d’abril, el Consell d’Administració acorda:

Aprovar les bases que han de regir la concessió de subvencions per a la producció de sèries i llargmetratges d’animació destinats a ser emesos per televisió, que consten en l’annex d’aquest Acord.

Annex

Bases

—1 Objecte i incompatibilitats

1. L’objecte d’aquestes bases és subvencionar la producció de sèries i llargmetratges d’animació destinats a ser emesos per televisió, amb una clara voluntat innovadora, tant des de la perspectiva formal com tècnica, i que estiguin dirigits preferentment a un públic objectiu jove. Aquesta subvenció vol fomentar l’aplicació de les noves tecnologies en la producció d’animació i la recerca de nous canals d’explotació, així com la creació de productes d’alta qualitat dirigits als mercats nacionals i internacionals.

El projecte audiovisual ha d’estar finalitzat com a màxim l’últim dia hàbil del mes de desembre del tercer any posterior al de la concessió de la subvenció.

2. Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases a la producció de sèries d’animació destinats a ser emeses per televisió no són compatibles amb altres ajuts per a la mateixa finalitat de l’Institut Català de les Empreses Culturals ni de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ni d’organismes dependents.

3. Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases són compatibles amb els ajuts d’altres entitats públiques o privades i amb altres ingressos o recursos per a la mateixa finalitat.

—2 Destinataris

1. Poden optar a les subvencions les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o domiciliades en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment permanent a Catalunya.

2. S’entén per empresa de producció audiovisual independent aquella persona física o jurídica que compleix les condicions següents: tenir una personalitat jurídica diferent de la d’una empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual; no participar de manera directa o indirecta en més del 15% del capital social d’una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual; el seu capital social no té una participació directa o indirecta superior al 15% per part d’una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual; i, en els darrers tres exercicis fiscals, no ha facturat més del 90% del seu volum de facturació a una mateixa empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual.

3. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual la persona física o jurídica que assumeixi la responsabilitat editorial del servei de ràdio o de televisió, o dels continguts audiovisuals de què es tracti, i els transmet o els fa transmetre per un tercer.

—3 Requisits

Per poder optar la subvenció s’han de complir els requisits següents:

a) El llargmetratge d’animació ha de tenir una durada mínima de 55 minuts.

b) Les sèries d’animació han de tenir una durada global mínima de 150 minuts.

c) E/’La destinatari/ària de la subvenció ha d’encarregar-se de la producció executiva del projecte.

d) Incorporar a la producció, en règim de pràctiques per alguna de les especialitat de guió, producció, disseny de personatges i fons, animació o direcció, alumnes o graduats/ades de centres d’estudis audiovisuals reglats o universitaris d’ensenyament audiovisual o artístic de Catalunya

e) El contingut del projecte no pot derivar de cap sèrie de televisió ja desenvolupada.

f) La despesa en la producció i postproducció de la participació catalana en el projecte ha de correspondre, en un 75% com a mínim, a treballs efectuats per persones físiques o jurídiques domiciliades o amb establiment permanent a Catalunya. Als efectes d’aquestes bases s’entén per participació catalana la inversió econòmica realitzada per empreses productores domiciliades a Catalunya o en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment permanent a Catalunya.

g) El llargmetratge o la sèrie d’animació ha d’haver estat finançada en més d’un 50% per empreses amb domicili social a Catalunya o bé d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i establertes a Catalunya, o fet per societats participades en més d’un 50% per les empreses esmentades.

Queden exceptuats del compliment d’aquest requisit les produccions amb una projecció internacional acreditada o amb un interès artístic o cultural especial o amb un pressupost elevat. Correspon a la comissió prevista a la base 10.3 assessorar l’òrgan instructor en l’aplicació d’aquestes excepcions. No es pot entendre, en cap cas, que una producció té un pressupost elevat si és inferior a la mitjana resultant dels pressupostos de produccions subvencionades durant l’any anterior al de concessió de la subvenció.

h) Disposar d’una carta de compromís en la que s’especifiqui la quantia de la participació, amb una empresa titular de l’explotació d’un canal de televisió que garanteixi una àmplia difusió en obert al territori de Catalunya, on s’especifiqui l’import de la seva respectiva aportació.

—4 Despesa subvencionable

1. Es consideren despeses subvencionables les que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i resultin estrictament necessàries. En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat.

2. L’IVA es considera despesa subvencionable en la part que la persona beneficiària no pugui deduir-se.

3. Es poden i mputar costos generals o indirectes a l’activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període en què efectivament es du a terme l’activitat. En el cas de costos generals o indirectes compartits amb altres activitats, només es consideren subvencionables fins a un 10% del cost total del projecte.

4. La despesa derivada de la contractació dels serveis d’auditoria per elaborar el compte justificatiu amb informe d’auditor que preveu la base 13.5 es considera despesa subvencionable fins a un màxim de 3.000,00 euros.

—5 Quantia

L’import màxim de les subvencions és de:

a) Per als llargmetratges televisius d’animació, les subvencions consisteixen en una quantitat global de fins a 140.000,00 euros per projecte.

b) Per a sèries d’animació les subvencions consisteixen en una quantitat global de fins a 240.000,00 euros per projecte.

En tot els casos, l’import atorgable por projecte no pot ser superior al 40% del cost de producció i resta subjecte a les disponibilitats pressupostàries de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

En cas d’obres audiovisuals que es realitzin en règim de coproducció, l’import de l’ajut es distribueix entre les empreses coproductores que optin a subvenció, en funció del seu percentatge de participació pressupostària.

—6 Documentació

S’ha de presentar una sol·licitud d’acord amb un formulari normalitzat, que ha d’adjuntar la documentació següent:

1. Documentació administrativa.

a) Còpia compulsada del document d’identitat personal, en el cas de persones físiques. No cal aportar aquests documents si s’autoritza l’òrgan gestor per consultar les dades corresponents. Aquesta autorització consta en el formulari de sol·licitud normalitzat.

b) Quan s’actuï en nom d’altri:

b.1) Còpia compulsada del document d’identitat de la persona signant de la sol·licitud. No cal aportar aquesta documentació si aquesta persona autoritza l’Institut Català de les Empreses Culturals per consultar les dades d’identitat. Aquesta autorització s’inclou en el formulari de sol·licitud normalitzat.

b.2) Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua, si no s’ha d’inscriure en un registre.

No cal aportar els documents indicats en les lletres a) i b) en cas que la persona sol·licitant ja els hagi presentat anteriorment a l’Administració de la Generalitat o a l’Institut Català de les Empreses Culturals, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit cal indicar clarament la data i l’òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l’Institut Català de les Empreses Culturals, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir la persona sol·licitant que els aporti en el termini de deu dies hàbils.

2. Documentació sobre el projecte:

2.1 Memòria tecnicoartística del projecte, que ha de d’incloure:

a) Sinopsi argumental del projecte, així com el seu guió

b) Bíblia gràfica del projecte que contingui el disseny de personatges principals, els fons i altres elements visuals rellevants per a l’animació.

c) Memòria explicativa signada pels responsables del projecte que especifiqui la tecnologia emprada en la producció, així com el seu impacte en la concepció artística del projecte.

d) En cas que existeixi, mostra significativa de l’animació en la seva fase de desenvolupament en format DVD.

e) Historial del/de la guionista i del/de la director/a o directors/es previstos/es per al projecte, així com els contracte signats, o en el seu defecte, cartes de compromís.

f) Acreditació de tenir els drets o, com a mínim, una opció sobre els drets del guió i, si escau, sobre l’obra literària original o sobre qualsevol altra font original que generi drets. En cas de presentar només una opció, aquesta ha de reflectir les condicions del futur contracte.

g) Pla de treball.

h) Fitxa tècnica i artística de l’obra audiovisual, segons el model facilitat per l’Institut Català de les Empreses Culturals, amb el detall dels elements següents:

1) Relació nominal i domicili dels/de les actors/actrius previstos per interpretar les veus dels personatges principals i secundaris.

2) Relació nominal i domicili dels professionals següents: guionista i, si escau, autor/a de l’obra original preexistent en què es basi el guió; director/a; productor/a executiu/va; director/a d’animació; dissenyador/a de caràcters; director/a de producció; compositor/a de la banda sonora, i tècnic/a de so.

3) Relació de les empreses auxiliars amb domicili social o establiment permanent a Catalunya i detall de les funcions que han d’exercir.

2.2 Memòria economicofinancera del projecte, que ha d’incloure:

a) Historial de l’empresa productora sol·licitant i del/de la productor/a executiu/va, amb especial atenció a l’experiència de la companyia en la producció d’animació per a cinema, televisió o de continguts destinats a nous mitjans audiovisuals. En aquesta categoria s’inclou la telefonia mòbil, Internet i la producció de videojocs.

b) Previsió de comptes anuals corresponents a l’exercici anterior al de concessió de la subvenció si encara no s’han presentat al Registre Mercantil, i els comptes anuals i la memòria de gestió de l’empresa productora sol·licitant corresponent als dos exercicis anteriors al de l’any de concessió de la subvenció, i si s’escau, el de l’any anterior al de concessió de la subvenció.

c) Pla de finançament, que acrediti els recursos obtinguts. Caldrà especificar els recursos obtinguts mitjançant la presentació de la següent documentació, o qualsevol altra que l’empresa productora consideri adequada als efectes:

1) Contractes de coproducció i/o prevendes signats si n’hi ha, o en el seu defecte, cartes de compromís de les empreses de televisió amb el percentatge i l’import de les respectives participacions.

2) Altres acords o cartes d’interès de televisions, distribuïdores de vídeo/DVD, així com d’altres distribuïdores de continguts, com ara operadors de telefonia mòbil o portals d’Internet, en el projecte audiovisual per al qual se sol·licita la subvenció, si n’hi ha.

3) Acreditació dels recursos propis de la productora, en el cas que s’usin per al finançament de l’obra audiovisual.

4) Pressupost segons model de l’ICEC, desglossat per partides, on s’especifiquin els treballs efectuats per persones físiques o jurídiques domiciliades o amb establiment permanent a Catalunya.

3. Al formulari de sol·licitud han de constar les declaracions següents:

a) Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per al mateix projecte, incloent-hi els imports sol·licitats i concedits.

c) Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social. Si la persona sol·licitant no té la residència fiscal en territori estatal, cal declarar-ho expressament en el formulari de sol·licitud.

d) Declaració responsable conforme compleix els requisits dels articles 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte als centres laborals i, en els empreses que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, complir els articles 32.1, 32.3 d’aquesta Llei.

e) En cas que disposi d’una plantilla de 50 o més treballadors, declaració acreditativa del compliment de l’obligació que preveu l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de minusvàlids, o el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat, d’acord amb el que estableix l’article 92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

f) En cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, memòria, d’acord amb el model normalitzat, que indiqui els mitjans que utilitzen, amb l’acord dels agents socials, per a prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

g) Quan s’utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d’autor, una declaració conforme es compleix amb el que disposa la normativa sobre propietat intel·lectual.

h) Declaració que es compromet a complir les altres obligacions previstes en aquestes bases i a la normativa general de subvencions en cas de ser beneficiari de subvenció

i) Declaració acreditativa de la condició d’empresa de producció audiovisual independent, d’acord amb la definició establerta en les bases reguladores d’aquestes subvencions.

j) Declaració responsable conforme l’empresa sol·licitant manté les condicions de treball pertinents del personal laboral, d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.

4. L’Institut Català de les Empreses Culturals ha de comprovar d’ofici les dades i el compliment dels requisits següents:

a) En el cas de persones jurídiques, el document d’identificació fiscal i les dades relatives a la personalitat jurídica i la capacitat d’obrar als registres corresponents.

b) Quan s’actuï en nom d’altri, les dades relatives a la representació inscrites al registre públic corresponent.

c) En el cas de persona física empresària, les dades relatives a l’alta en l’Impost sobre activitats econòmiques. La firma de la sol·licitud de subvenció implica l’autorització per fer-ne la comprovació

5. L’Institut Català de les Empreses Culturals pot demanar als sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

6. La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu aquesta base amb el requeriment previ d’esmena perquè els presenti en el termini de 10 dies hàbils, comporta el desistiment de la sol·licitud.

—7 Presentació de sol·licituds

1. Les sol·licituds, segons el formulari normalitzat facilitat per l’Institut Català de les Empreses Culturals, s’han de presentar al Registre del Departament de Cultura, rambla de Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona, als altres registres generals del Departament de Cultura, com ara els dels seus serveis territorials, o a qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Si la sol·licitud es presenta a les oficines de correus, s’ha de fer dins d’un sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada per personal de correus de l’Estat espanyol abans de ser certificada, d’acord amb el Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre.

2. El formulari de sol·licitud normalitzat es pot obtenir a l’adreça d’Internet http://www.gencat./cultura/subvencionsicec i a la seu de l’Institut Català de les Empreses Culturals, rambla de Santa Mònica, 8, segona planta, 08002 Barcelona.

La convocatòria de subvencions pot establir la possibilitat de presentació telemàtica de les subvencions i la realització d’altres tràmits del procediment per mitjans electrònics, d’acord amb la Resolució CMC/3694/2009, de 17 de desembre, sobre l’adaptació de les bases d’ajuts a la tramitació telemàtica (DOGC núm. 5537, de 31.12.2009).

3. En cas de llargmetratges i/o sèries d’animació realitzat en règim de coproducció, cada empresa coproductora que pugui optar a la subvenció ha de presentar un imprès de sol·licitud de subvenció. Cada sol·licitud només pot referir-se a un projecte. Els impresos de sol·licitud han d’anar acompanyades del dossier de documentació prevista a la base 6.

—8 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s’estableix a la convocatòria corresponent.

—9 Criteris de valoració

Les sol·licituds són valorades d’acord amb els criteris següents:

a) Criteris qualitatius del projecte, que suposen el 50% de la puntuació total assolible:

1) Historial de l’equip creatiu del projecte.

2) Disseny dels personatges, fons i elements visuals rellevants.

3) Aplicació de les noves tecnologies a la proposta visual del projecte.

4) Originalitat en el plantejament formal i tècnic del projecte.

5) Interès del guió i qualitats dels diàlegs i de la narració.

6) Identificació del projecte amb un públic objectiu jove.

Tots aquests criteris poden assolir la mateixa puntuació d’un punt.

b) Criteris industrials del projecte, que suposen el 50% de la puntuació total assolible:

1) Experiència de la productora sol·licitant en la producció d’animació per a cinema, televisió o de continguts destinats a nous mitjans audiovisuals, incloent en aquesta categoria la telefonia mòbil, Internet i la producció de videojocs. No obstant això, en cas d’empreses de recent creació, es valora en el seu lloc l’experiència del productora executiu. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per empresa de recent creació aquella que hagi estat constituïda en els darrers dos anys, inclòs l’any de concessió de la subvenció.

2) Finançament obtingut, respecte a la participació de cadenes de televisió, dels compromisos de distribució, així com dels recursos propis suficientment acreditats.

3) Anàlisi i previsió dels ingressos en les vendes nacionals i internacionals a televisions i a empreses de distribució de vídeo/DVD, així com a empreses de noves tecnologies.

4) Adequació i coherència del pressupost al projecte presentat, així com a les capacitats financeres de la productora per tal de dur-lo a terme

Tots aquests criteris poden assolir la mateixa puntuació d’un punt.

—10 Procediment de concessió

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

2. Correspon al director o directora de l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals instruir el procediment.

3. Una comissió ha d’assessorar l’òrgan instructor en l’aplicació de les excepcions que preveu la base 3.g), si s’escau. Aquesta comissió ha de ser nomenada per la persona titular de la direcció de l’Institut Català de les Empreses Culturals i integrada pel director o directora de l’Àrea de l’Audiovisual, que la presideix, una persona experta del sector audiovisual i una persona tècnica de l’Àrea de l’Audiovisual.

4. Les sol·licituds admeses a tràmit són analitzades per una comissió assessora per a l’estudi i l’avaluació de les sol·licituds presentades. Aquesta comissió assessora és nomenada i presidida per la persona titular de la direcció de l’Institut Català de les Empreses Culturals, que pot delegar la presidència en la persona titular de la gerència de l’Institut, i estarà integrada per experts i professionals del sector de l’animació audiovisual, en algun dels àmbits de la producció, la distribució, la recerca i el desenvolupament. La valoració de les sol·licituds s’efectua en aplicació dels criteris establerts a la base 9. Correspon al/a la director/a de l’Institut Català de les Empreses Culturals formular la proposta de resolució i elevar-la al/la president/a del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

5. En la composició de les comissions previstes als dos apartats anteriors s’ha de tendir a la paritat de gènere.

6. L’incompliment dels requisits i del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud. Prèviament a la valoració de les sol·licituds, el/la president/a del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la recepció de la notificació.

—11 Resolució i notificació

1. La concessió de les subvencions es fa per resolució del/de la president/a del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, i es notifica a les persones interessades en el termini de cinc mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. En la notificació ha de constar que la resolució no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la recepció de la notificació.

2. Transcorregut el termini de cinc mesos sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les persones sol·licitants poden considerar desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

—12 Pagament

1. El pagament de la subvenció es tramita de la manera següent:

1.1 Un primer pagament del 50% de la subvenció es tramita en el moment de la concessió. Per al pagament d’aquesta bestreta no s’exigeix la prestació d’una garantia.

1.2 Un segon pagament del 30%, es tramita a partir de l’entrada en vigor del pressupost de l’Institut Català de les Empreses Culturals corresponent a l’exercici posterior al de l’any de concessió de la subvenció. Per tramitar aquest pagament, és necessari complir les obligacions establertes en la base 13.3.

1.3 Un tercer pagament del 20% es tramita a partir de l’entrada en vigor del pressupost de l’Institut Català de les Empreses Culturals corresponent al segon exercici posterior al de l’any de concessió de la subvenció. Per tramitar aquest pagament, és necessari complir les obligacions establertes en la base 13.4.

2. Prèviament als pagaments, l’Institut Català de les Indústries Culturals comprova d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per la persona beneficiària implica l’autorització per fer-ne la comprovació.

En el cas que la persona beneficiària no tingui la residència fiscal en territori espanyol, ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.

—13 Justificació

1. Les persones beneficiàries han de presentar la documentació justificativa a l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Indústries Culturals en els terminis esmentats a la present base.

2. Les factures han de complir els requisits legals que estableix la normativa vigent aplicable i s’han d’haver expedit dins el termini d’un mes de la realització de l’activitat objecte de la facturació. L’esmentada activitat ha de ser realitzada dins del període establert en la base 1.1.

3. Per tramitar el segon pagament d’acord amb l’establert a la base 12.1.2, les persones beneficiàries han de presentar el contracte definitiu signat amb el/la director/a del projecte, si no s’ha aportat juntament amb la sol·licitud, abans de l’1 de desembre de l’any posterior al de concessió de la subvenció.

4. Per tramitar el tercer pagament d’acord amb l’establert a la base 12.1.3, les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents, abans de l’1 de desembre del segon any posterior al de concessió de la subvenció:

a) Presentar els convenis i/o contractes de pràctiques. S’han d’especificar el centre de procedència dels/de les alumnes i les tasques a realitzar durant la producció del projecte

b) Presentar una memòria de l’evolució dels treballs realitzats en els processos de finançament, disseny, desenvolupament i realització del projecte, així com una mostra de l’animació efectuada fins a la data.

c) Presentar un contracte definitiu amb una empresa titular de l’explotació d’un canal de televisió per la seva difusió en obert a tot el territori de Catalunya, si no s’ha aportat juntament amb la sol·licitud.

5. Les persones beneficiàries han de presentar com a màxim l’últim dia hàbil del mes de desembre del tercer any posterior al de la concessió de la subvenció un compte justificatiu amb informe d’auditor, que ha d’incloure la documentació següent:

a.1) Memòria d’actuació que justifiqui el compliment de les condicions exigides en aquestes bases reguladores, amb indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts.

a.2) Memòria econòmica abreujada amb el contingut següent: estat representatiu de les despeses incorregudes en les activitats subvencionades, degudament agrupades i, si escau, les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions que s’hagin produït.

a.3) Informe d’auditor fet per auditors inscrits en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, que acrediti les despeses i el seu pagament o venciment, així com l’import i la procedència del finançament de l’activitat subvencionada, exclòs l’import de la subvenció de l’Institut Català de les Empreses Culturals (fons propis o altres subvencions o recursos).

Aquest informe d’auditor pot fer-se mitjançant la revisió per mostreig, indicant el sistema de mostreig utilitzat, el nombre d’elements i l’import de la mostra analitzats respecte del total i percentatge de deficiències advertit respecte a la mostra analitzada (també en nombre d’elements i quantia de les despeses afectades).

L’auditor ha de ser el mateix que audita els comptes anuals de l’entitat, si hi està obligada; en cas contrari, l’entitat beneficiària de la subvenció pot designar l’auditor.

El compte justificatiu amb informe d’auditor s’ha d’elaborar amb subjecció al que disposa l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, que aprova les normes d’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal.

b) Els tres pressupostos que la persona beneficiària ha hagut de demanar i, si escau, la memòria justificativa d’acord amb la base 15.a)

c) Documentació acreditativa de la utilització del logotip de l’Institut Català de les Empreses Culturals en els elements informatius i de difusió de l’activitat subvencionada, si escau.

d) Les empreses de producció beneficiàries han de lliurar a la Filmoteca de Catalunya, independentment que es parteixi d’un negatiu original de càmera o d’un negatiu digital, material de preservació (interpositiu o internegatiu d’imatge) en suport de 35 mm polièster i el negatiu de so sincronitzat de la versió íntegra, original i estrenada del llargmetratge, així com una còpia seva en DVD.

Si la producció ha estat totalment digital, es lliura material de preservació en el sistema, format i suport de més qualitat emprat en la producció. Per a qualitats de 2 K o més, es lliura un disc dur amb els arxius d’imatge i so sense compressió (DPX o TIFF per a les imatges i WAV o AIFF per al so); per a qualitats HD, es lliura un HD SR o HD CAM; i per a qualitats PAL, es lliura un Betacam digital. Aquests materials han de correspondre a la versió íntegra, original i estrenada del llargmetratge. Així mateix, s’ha de lliurar una còpia en DVD d’aquests materials,

En tots els casos, s’ha d’adjuntar la documentació emprada per a la realització, promoció i difusió de l’obra cinematogràfica, com ara el guió, els cartells, les fotografies, les músiques, les caràtules o altres materials. Així mateix, es lliura informació tècnica de les qualitats, formats i suports emprats en el procés de rodatge, postproducció i exhibició del llargmetratge. Aquests materials no són en cap cas objecte d’ús comercial i han de servir per contribuir a l’assoliment dels objectius de la Filmoteca de Catalunya de conservació i difusió del patrimoni fílmic i documental de Catalunya. No cal aportar els materials indicats a l’apartat d) en cas que l’empresa sol·licitant ja els hagi presentat anteriorment a la Filmoteca de Catalunya i no hagin experimentat cap modificació.

L’Institut Català de les Indústries Culturals pot acordar d’ofici o a instància dels/de les beneficiaris/àries l’ampliació d’aquest termini de justificació Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l’ampliació s’haurà de produir, en tot cas, abans de la finalització del termini màxim de justificació.

—14 Publicitat

L’Institut Català de les Empreses Culturals dóna publicitat a les subvencions concedides mitjançant l’exposició d’una relació d’aquestes subvencions a l’adreça d’Internet del Departament de Cultura: http://www.gencat./cultura/subvencionsicec i en el seu tauler d’anuncis situat a rambla de Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona i, en cas de subvencions d’un import igual o superior a 3.000,00 euros, mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—15 Altres obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries de la subvenció han de complir les obligacions següents:

a) Quan l’import de la despesa subvencionable superi els 18.000,00 euros sense incloure l’IVA, en cas de subministrament o prestació de serveis, s’ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei, tret que per les seves característiques especials no existeixi en el mercat suficient nombre d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin o tret que la despesa s’hagués realitzat amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació, s’ha de realitzar d’acord amb els criteris d’eficiència i economia i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

b) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el programa presentat. Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentat s’ha de notificar per escrit a l’Institut Català de les Empreses Culturals, el qual valora la modificació i la pot acceptar si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions establerts en aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden fer que es consideri que l’empresa beneficiària ha incomplert les condicions, la qual cosa pot donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

c) Comunicar a l’Institut Català de les Empreses Culturals l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos de les administracions o entitats públiques o privades que financin l’activitat subvencionada posteriorment a la presentació de la sol·licitud.

d) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació de l’Institut Català de les Empreses Culturals, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable.

e) Incloure el logotip de l’Institut Català de les Empreses Culturals i l’expressió “amb el suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals” en els crèdits inicials de la producció i en tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb l’activitat subvencionada.

f) No poden fer donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït en favor de partits polítics, fundacions o associacions que hi estiguin vinculades orgànicament, des de la presentació de la sol·licitud fins l’acabament de l’activitat subvencionada. Tampoc poden portar a terme les activitats esmentades, en favor de qualssevol altres persones jurídiques, per un import superior a 3.000,00 euros, o inferior, quan acumuladament i respecte d’un mateix perceptor ultrapassin en l’exercici corrent aquesta quantia, llevat dels casos següents:

1. Si l’aportació a títol gratuït es fa a favor d’una administració pública, a les entitats sotmeses a tutela de la Generalitat perquè pertanyen a la seva administració corporativa o si les prestacions es deriven del compliment d’una normativa sectorial.

2. Si es tracta d’entitats que, d’acord amb llurs normes fundacionals o estatutàries, tenen com a finalitat la col·laboració amb l’Administració o la prestació de serveis d’interès social, les quals requereixen, necessàriament, l’atorgament d’ajuts.

3. Si el beneficiari presenta la sol·licitud de la subvenció fent-hi constar, expressament, que els fons rebuts poden ser objecte d’actuacions a títol gratuït o finançar aportacions amb aquesta naturalesa a favor de tercers. En aquest cas s’entén concedida l’excepció quan, motivadament, es dicti la resolució de concessió.

g) Els beneficiaris han de sotmetre obligatòriament als seus òrgans interns i independents de control, si s’escau, a la comprovació de la destinació adequada de la subvenció, incloent-hi la referida als fons atribuïts a títol gratuït o en virtut de relacions financeres en favor de tercers. En aquest darrer cas, els tercers han de sotmetre igualment a llurs òrgans de control la comprovació de la destinació dels fons rebuts.

h) Els beneficiaris de subvencions han de garantir que llurs òrgans de govern coneixen, analitzen i debaten, de manera directa i independent dels responsables directes de la gestió, les auditories fetes sobre els comptes de l’entitat.

—16 Modificació de la resolució

1. L’Institut Català de les Empreses Culturals té la facultat de revisar les els imports concedits i modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’hagin tingut en compte per a la concessió de la subvenció.

2. En cas que s’acrediti un cost inferior al pressupostat, s’ha de reajustar l’import de la subvenció aplicant els mateixos criteris que estableix la base 5.

—17 Reintegrament

L’Institut Català de les Empreses Culturals pot exigir el reintegrament total o parcial de les subvencions amb l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent, en els supòsits següents:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o amagant les que ho haguessin impedit.

b) Incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.

c) Incompliment per l’empresa beneficiària de l’obligació de justificació o de les restants obligacions que preveuen aquestes bases.

d) Incompliment dels requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

e) Incompliment de les condicions de treball pertinents del personal laboral d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.

f) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

(12.052.075)

 

Amunt