Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolución

 • Data del document 17/04/2012

 • Número del document TES/1091/2012

 • Número de control 12115106

 • Organisme emissor Agencia de la Vivienda de Cataluña

  CVE CVE-DOGC-B-12115106-2012

Dades del DOGC
 • Número 6146

 • Fecha 11/06/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 29840

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN TES/1091/2012, de 17 de abril, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones para el año 2012, destinada a las entidades vecinales y cívicas de los barrios de viviendas públicos, gestionados o tutelados por la Agencia de la Vivienda de Cataluña, y se aprueban las bases reguladoras.


El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, i en concret l’article 1.2.j, disposa que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es relaciona amb la Generalitat de Catalunya mitjançant la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat.

L’article 90 del capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, sotmet la concessió de subvencions als principis de publicitat, concurrència i objectivitat.

La Llei 13/2009, de 27 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i el Decret 157/2010, de 2 de novembre, mitjançant el qual s’aproven els Estatuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, regulen els òrgans rectors de l’entitat i les facultats del president de la mateixa.

La Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics ha modificat l’article 3.1.a de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons el qual l’Agència de l’Habitatge de Catalunya té, entre d’altres, la funció de “gestionar, executar, coordinar i difondre els ajuts destinats a la promoció, el foment i la compra d’habitatges amb protecció oficial, al lloguer i a la rehabilitació d’habitatges i edificis d’habitatges i a la mediació social en l’àmbit del lloguer privat, com també gestionar i executar programes socials relacionats amb l’habitatge públic per al finançament de projectes i actuacions de les entitats i associacions dels barris administrats o gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya”.

L’article 5.2 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, modificat per la Llei 5/2012, de 20 de març, estableix que correspon al president o presidenta de l’Agència: “h) Aprovar les bases reguladores, les convocatòries i la concessió de subvencions o prestacions previstes en els plans per al dret a l’habitatge i també les que tenen per finalitat el finançament de projectes i actuacions en barris d’habitatges públics que administra o gestiona l’Agència, sens perjudici que es pugui delegar la funció de concedir les subvencions o prestacions en altres òrgans de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya”.

En el marc de les seves competències, i amb la finalitat de continuar fomentant els projectes socials als barris d’habitatges, i recolzant el teixit associatiu als barris administrats o gestionats per l’Agència, es considera necessari aprovar, per a l’any 2012, una convocatòria de subvencions destinada a les entitats veïnals i cíviques dels barris d’habitatges públics, gestionats o tutelats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

A fi d’assolir una major eficàcia i eficiència en la tramitació del procediment d’aquestes subvencions, i amb la voluntat de garantir la continuïtat de les actuacions de les entitats veïnals en els barris d’habitatges públics, s’ha considerat oportú aprovar aquestes bases reguladores que regiran el procediment d’atorgament de les subvencions destinades al finançament de projectes socials i activitats cíviques que promouen les entitats veïnals per a fomentar la cohesió social, el civisme i la participació ciutadana al parc d’habitatges de promoció pública transferit i gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i per a l’adequació de les dependències d’aquestes entitats,

Per tot això, a proposta del director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,

Resolc:

—1 Fer pública la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçada a les entitats veïnals i cíviques que desenvolupen activitats al parc d’habitatges de promoció pública, gestionats o tutelats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per dur a terme projectes socials i activitats cíviques, que tinguin per finalitat fomentar la cohesió social, el teixit associatiu i el civisme, i l’adequació de les dependències d’aquestes entitats, per a l’any 2012.

—2 Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria, les quals consten a l’annex d’aquesta Resolució.

—3 L’import màxim inicial d’aquestes subvencions és de 394.000 euros, amb càrrec a la partida D/480000100/431 del pressupost 2012. El crèdit inicial disponible, es podrà modificar d’acord amb la normativa vigent.

—4 El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació necessària serà d’un mes des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes, d’acord amb l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o recurs contenciós administratiu davant l’òrgan judicial que sigui competent segons els criteris de distribució competencial previstos a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la seva notificació.

Barcelona, 17 d’abril de 2012

Carles Sala i Roca

President

Annex

Bases

—1 Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions a entitats veïnals i cíviques dels barris d’habitatges públics gestionats o tutelats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb la finalitat de fomentar projectes i activitats per a la cohesió social, el teixit associatiu i el civisme; i l’adequació i el manteniment de les dependències d’aquestes entitats, per a l’any 2012.

—2 Despeses subvencionables

2.1 Són subvencionables les següents despeses realitzades durant l’any 2012:

Les activitats que promouen les entitats veïnals i cíviques, d’acord amb els projectes socials i les actuacions cíviques en barris d’habitatges públics.

Les despeses d’adequació, equipament, millora i manteniment de les dependències que tenen les entitats per a realitzar les seves activitats.

El subministrament d’aigua i electricitat d’aquestes dependències. S’exclouen per tant, les despeses relatives a altres serveis i subministraments i les despeses de queviures.

—3 Entitats beneficiàries

Les subvencions es destinen a les entitats veïnals i cíviques, l’àmbit d’actuació de les quals és el parc d’habitatges de promoció pública gestionats o tutelats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

—4 Requisits

Les entitats han de complir els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites al registre corresponent.

b) Dur a terme actuacions que siguin subvencionables en el marc d’aquesta convocatòria.

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i l’Administració General de l’Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

e) Aportar les declaracions responsables i complir amb els requisits establerts en l’imprès de sol·licitud de subvenció i que es consignen més endavant.

—5 Quantia màxima de la subvenció i distribució de la dotació

5.1 La dotació pressupostària d’aquesta convocatòria es distribueix, per a cada línia de subvenció, d’acord amb el següent:

a) Per a projectes socials, un 50%.

b) Per a l’adequació i manteniment de dependències, un 30%.

c) Per a activitats cíviques, un 20%.

d) Per al subministrament d’aigua i electricitat de les dependències d’aquestes entitats, un import de fins a 120 € anuals per a cadascun d’ells.

La Direcció de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot modificar els percentatges dels apartats a, b i c, en funció del nombre de sol·licituds que siguin efectivament presentades per a cadascuna de les línies subvencionables.

5.1 L’import de la subvenció es determina per a cada sol·licitud, amb la dotació disponible destinada a les línies de subvenció que s’indiquen a l’apartat anterior, i s’atorga en la quantia que resulti d’aplicar al pressupost protegible, els percentatges dels punts obtinguts en aplicació dels criteris de valoració.

5.2 Per al cas que la dotació pressupostària sigui insuficient per atendre la totalitat de les sol·licituds favorables d’una mateixa línia de subvencions, es reduirà l’import calculat inicialment d’acord amb l’apartat anterior, en un percentatge igual per a cada sol·licitud, que permeti ajustar a la dotació disponible l’import de la subvenció que finalment s’atorgarà.

5.3 La quantia màxima de la subvenció per a cada entitat sol·licitant és de 15.000 € per a totes les despeses subvencionables descrites en la base 2.

5.4 L’atorgament de les subvencions resta subjecte a limitació pressupostària i no genera dret de continuïtat en l’assignació de finançament als destinataris.

5.5 Per determinar la quantitat a concedir, també es tindran en compte altres subvencions o ajuts que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, pugui tenir l’entitat per a la mateixa activitat o projecte, de manera que en cap dels casos la quantitat a atorgar superi el cent per cent del cost.

—6 Sol·licituds i documentació

6.1 Les sol·licituds per concórrer a aquesta convocatòria s’han de formular en els impresos normalitzats que es poden trobar al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: www.agenciahabitatge.cat.

Aquests impresos també es faciliten a les dependències de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que s’indiquen a continuació:

Barcelona: c. de la Diputació, 92, 08015 Barcelona.

Tarragona: avinguda de Ramón y Cajal, 59, baixos, 43005 Tarragona.

Girona: plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.

Lleida: c. del Clot de les Monges, 6-8, 25007 Lleida.

6.2 Les sol·licituds s’han de formalitzar degudament i s’han de presentar juntament amb el següent:

a) Documentació acreditativa de la personalitat jurídica de l’entitat sol·licitant.

No és necessària l’aportació de la documentació que acrediti la personalitat jurídica, en el cas que l’entitat sol·licitant l’hagi presentat amb anterioritat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i no hagi experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament en el model normalitzat de sol·licitud la data en què va ser presentada i el procediment a què feia referència.

Si l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir l’entitat sol·licitant perquè els aporti en el termini de 10 dies. En el cas que no s’aporti la documentació requerida, es considerarà que desisteix de la petició i s’arxivarà la sol·licitud.

b) Documentació específica relacionada amb l’objecte de la subvenció:

Memòria explicativa del projecte o del programa de les activitats subvencionables.

Acord de l’òrgan de govern de l’entitat, d’aprovació del projecte o programa i dels costos pels quals se sol·licita la subvenció.

Pressupost complet i detallat, desglossat per conceptes, amb la finalitat de determinar el pressupost protegible o subvencionable.

6.1 A més de la documentació anterior, l’imprès de sol·licitud s’ha d’acompanyar amb les declaracions responsables i autoritzacions següents:

a) Declaració responsable de l’existència d’altres subvencions, ajuts públics o privats per a la mateixa finalitat, amb indicació de la quantitat sol·licitada, el percentatge que suposa del cost total del projecte, si es troba en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s’ha sol·licitat. En cas de no haver sol·licitat altres ajuts o subvencions caldrà declarar aquest fet.

b) Declaració responsable de no trobar-se en cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de la subvenció, d’acord amb els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Si l’entitat té 50 o més treballadors o treballadores: declaració acreditativa d’haver complert l’obligació que preveu l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de minusvàlids, o el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat.

d) En el cas d’entitats amb una plantilla igual o superior a 25 persones: declaració responsable dels mitjans que utilitza, per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i per raó de sexe, i intervenir-hi, en els centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

e) Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de l’Estat i de la Generalitat, així com d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de la subvenció per part de l’entitat beneficiària implica l’autorització a l’Administració de la Generalitat per a la comprovació de les dades corresponents.

f) Declaració responsable de complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

6.1 Les dades personals facilitades per les entitats sol·licitants seran tractades per l’Agència amb els requeriments de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, amb l’exclusiva finalitat de la gestió de les subvencions que convoca l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

—7 Comissió d’avaluació

Les sol·licituds es valoren per una Comissió d’Avaluació, de la qual formen part:

a) El director de Programes socials d’Habitatge, que exerceix la presidència.

b) Una persona en representació de la Direcció Financera.

c) Una persona en representació dels Serveis Jurídics.

d) La persona tècnica responsable de la gestió d’aquesta línia de subvencions, que fa les funcions de secretària de la Comissió.

Aquesta Comissió es regeix pel règim jurídic dels òrgans col·legiats establert per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La Comissió d’Avaluació ha de valorar les sol·licituds de subvenció amb la documentació que determina la base 6, d’acord amb els criteris de valoració i priorització descrits a la base 8, i elevarà la proposta de resolució de concessió al director de l’Agència d’Habitatge de Catalunya.

—8 Criteris de valoració i priorització

8.1 A efectes de valoració, s’aplica la puntuació següent:

8.1.1 Els projectes socials, fins a un màxim de 100 punts, d’acord amb el següent barem i criteris de valoració:

a) Qualitat del programa o projecte d’actuació:

Projectes i activitats destinades a fomentar la cohesió social.

Projectes i activitats destinades a col·lectius específics: gent gran, joves, promoció de la dona, infants.

Fins a un màxim de 60 punts.

b) Implantació social de l’entitat.

Nombre d’associats en relació amb la població del barri.

Trajectòria continuada de promoció d’actuacions.

Fins a un màxim de 10 punts.

c) Promoció de l’associacionisme, la participació ciutadana i la defensa dels interessos veïnals, i relació amb el caràcter públic de les activitats.

Nombre de destinataris del projecte o activitat.

Nombre de voluntaris.

Nombre d’activitats programades.

Grau de participació real dels veïns al projecte/activitat.

Fins a un màxim de 30 punts.

8.1.1 Els projectes relatius als equipaments i al manteniment de les dependències de les entitats sol·licitants es valoren en funció de l’obtenció i l’adequació d’un local nou per desenvolupar activitats en benefici del barri, de la necessitat de l’adequació o de l’ampliació de dependències en funcionament i de la necessitat de dotació d’equips, amb una puntuació entre 0 i 100 punts.

8.1.2 Les activitats cíviques és valoren fins a un màxim de 100 punts, en funció dels criteris següents:

Activitats adreçades a millorar la integració i la convivència al barri mitjançant la promoció d’activitats esportives.

Activitats adreçades a millorar la formació, mitjançant l’impuls de tallers formatius sobre oficis o habilitats. Es valorarà la participació veïnal en la transmissió de coneixements entre els propis veïns.

Activitats cíviques organitzades i impulsades per afavorir la cohesió social i la participació intergeneracional amb motiu de les festes majors i tradicionals del municipi o del propi barri.

8.2 És requisit necessari per poder atorgar la subvenció, l’obtenció d’un mínim de 35 punts. L’obtenció d’una puntuació total inferior, implica la denegació de la sol·licitud.

8.3 En el cas que en un mateix barri concorri més d’una entitat sol·licitant de subvenció, tindrà prioritat la sol·licitud presentada per l’associació de veïns del barri, sempre que aquesta associació estigui participada majoritàriament per persones titulars dels habitatges gestionats o tutelats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el projecte obtingui la puntuació mínima necessària per atorgar la subvenció.

8.4 En el cas de sol·licituds que tinguin la mateixa valoració en l’aplicació dels criteris de valoració que es determinen en els apartats anteriors, s’establirà la prioritat per l’ordre d’entrada de la sol·licitud presentada dins del termini fixat a la convocatòria, amb la documentació completa.

—9 Resolució

9.1 Es delega la concessió o denegació d’aquestes subvencions en el Director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

9.2 El termini màxim per emetre i notificar la resolució és de tres mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

9.3 Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior, sense que s’hagi notificat una resolució expressa, les sol·licituds s’entenen desestimades per silenci negatiu, d’acord amb el que disposa l’article 54.2.e de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

9.4 En cas que la sol·licitud no s’adeqüi a aquestes bases, serà motiu de denegació de la subvenció.

9.5 La resolució d’atorgament de la subvenció ha d’indicar l’import que es concedeix i el concepte subvencionat.

9.6 S’entén acceptada la concessió de subvenció per part de l’entitat beneficiària, si en el termini de deu dies, comptats a partir de la data de la notificació, no ha manifestat expressament la seva renúncia.

9.7 La resolució es notifica de forma individualitzada a les entitats sol·licitants, d’acord amb el que estableix l’article 56 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

9.8 En la notificació de la resolució s’hi ha de fer constar que aquesta exhaureix la via administrativa, i que es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà de la notificació, d’acord amb l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o recurs contenciós administratiu, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà de la notificació.

—10 Pagament de la subvenció

El pagament de la subvenció s’efectuarà en dues fases:

10.1 Un pagament inicial, a petició expressa de l’entitat, per un import equivalent al 50% de la subvenció, un cop s’hagi emès i notificat la resolució d’atorgament, i amb la presentació de la justificació que es preveu a la base 11.1.

Aquest pagament té el caràcter de bestreta, d’acord amb l’article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, amb la finalitat de possibilitar el finançament que permeti endegar l’activitat de l’entitat beneficiària.

10.2 Un segon pagament, per un import equivalent al 50% restant de la subvenció, amb la justificació del cost de l’activitat subvencionada que, com a mínim, s’haurà d’acreditar per a la totalitat de l’import atorgat, d’acord amb les previsions de la base 11.2.

—11 Justificació

11.1 Per al pagament de l’import inicial, que determina la base 10.1, l’entitat beneficiària ha de justificar prèviament l’import equivalent, mitjançant una declaració de les activitats a què es destina la bestreta, amb el cost individualitzat de cada activitat.

Un cop presentada aquesta justificació, es tramitarà el pagament de la bestreta.

11.2 Per al segon pagament que preveu la base 10.2, les entitats beneficiàries han de justificar la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, amb la presentació de la següent documentació:

Una memòria final signada pel gerent o president de l’entitat, justificativa dels projectes socials i les actuacions cíviques en barris d’habitatges públics, de les despeses d’adequació, equipament, millora i manteniment de les dependències i de les despeses del subministrament d’aigua i electricitat d’aquestes dependències, que inclogui la declaració de les activitats realitzades finançades amb la subvenció i el seu cost, amb el desglossament de cadascuna de les despeses.

Els originals de les factures o els documents justificatius dels pagaments corresponents.

Un certificat conforme l’import que es justifica s’ha destinat íntegrament a finançar l’actuació per la qual s’ha concedit la subvenció.

En el cas de les subvencions atorgades per a l’adequació i manteniment de les dependències de les entitats veïnals i cíviques s’han de presentar certificacions valorades i signades pel tècnic o professional responsable de l’adequació. Quan les certificacions comprenguin parts d’obra, es poden presentar periòdicament fins a cobrir el total de la subvenció i, en aquests casos, el pagament es farà de manera proporcional al percentatge que representi l’import de la subvenció respecte del cost total de la construcció. En qualsevol cas, s’ha d’acreditar prèviament que s’ha obtingut la llicència municipal d’obres.

11.3 La documentació esmentada a la base 10.2, que ha de justificar el cent per cent de la subvenció atorgada, s’ha de presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en el termini màxim de 15 dies després de la finalització dels projectes i activitats i, en qualsevol cas, abans del 30 de novembre de 2012

—12 Obligacions de les entitats beneficiàries

12.1 Les entitats beneficiàries han de sotmetre obligatòriament als seus òrgans interns i independents de control, la comprovació de la destinació adequada dels fons que rebin en concepte de subvencions o transferències, incloent-hi la referida als fons atribuïts a títol gratuït o en virtut de relacions financeres en favor de tercers. En aquest darrer cas, els tercers han de sotmetre igualment als seus òrgans de control la comprovació de la destinació dels fons rebuts.

12.2 Les entitats beneficiàries han de garantir que els seus òrgans de govern coneixen, analitzen i debaten, de manera directa i independent dels responsables directes de gestió, les auditories fetes sobre els comptes de l’entitat.

—13 Supervisió i control

13.1 L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot comprovar el desenvolupament de les actuacions de les entitats beneficiàries per a constatar el compliment de l’objecte de la subvenció.

13.2 Les entitats beneficiàries resten sotmeses a les actuacions de control que detalla l’article 97 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i a les altres actuacions de control que estableix l’esmentat Decret legislatiu per a les subvencions. La notificació de l’inici de les actuacions de control implica la interrupció de la prescripció del dret de revocar les subvencions atorgades i a rescabalar-se, si escau, de les quantitats percebudes indegudament pel beneficiari, en els termes que s’assenyalen a l’article 97 del Text refós esmentat.

13.3 L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot revisar les subvencions concedides i modificar-ne la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts, sens perjudici de les actuacions de control que es recullen en aquesta base i al Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

13.4 Les entitats beneficiàries han de complir totes les obligacions establertes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

13.5 Les entitats beneficiàries han de comunicar a l’Agència de l’Habitatge, si s’escau, l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat que procedeixin de qualsevol de les administracions, entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, i el percentatge subvencionat.

—14 Publicitat

14.1 L’Agència de l’Habitatge de Catalunya publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les subvencions atorgades per un import igual o superior als 3.000,00 euros, d’acord amb el que estableix l’article 18.3.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

14.2 L’entitat beneficiària ha de fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat relacionats amb l’actuació subvencionada, l’expressió “Amb el suport de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya”. També, inclourà el logotip respectiu d’acord amb les característiques i el disseny que es facilitarà a les entitats beneficiàries de la subvenció. Així mateix, l’entitat ha de remetre una còpia a l’Agència de l’Habitatge que acrediti el compliment d’aquesta condició.

—15 Revocació i règim sancionador

15.1 Són causes de revocació de la subvenció l’incompliment de les obligacions descrites a la base 12, a més de les que s’estableixen en l’article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i als preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables a què fa referència la base 6.3, a més de ser causa d’exclusió de la convocatòria, és també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer l’entitat sol·licitant com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració.

15.2 El règim sancionador és el que preveu l’article 100 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

—16 Normativa d’aplicació

En tot el que no s’ha previst expressament en aquestes bases, són d’aplicació els preceptes continguts al capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques a Catalunya.

(12.115.106)

 

Amunt