Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 31/05/2012

 • Número del document PRE/1014/2012

 • Número de control 12150088

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

  CVE CVE-DOGC-A-12150088-2012

Dades del DOGC
 • Número 6139

 • Data 31/05/2012

 • Secció CÀRRECS I PERSONAL

 • Pàgina 28213

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ PRE/1014/2012, de 31 de maig, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball adscrit al Departament de la Presidència.


Atesa la Resolució PRE/579/2012, de 26 de març, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball adscrit al Departament de la Presidència (convocatòria de provisió núm. PR 03/2012) (DOGC núm. 6100, de 2.4.2012);

Atès l’informe emès pel titular de l’òrgan directiu, d’acord amb el que estableix l’article 96 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que estableix l’article 97 del Decret 123/1997, de 13 de maig;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc:

Nomenar el senyor Juan Antonio Gallo Sallent director de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, amb unes retribucions corresponents a un nivell 30.2 de les retribucions establertes per als funcionaris de l’Administració de la Generalitat, i amb règim jurídic funcionarial especial, que dóna lloc a la declaració de la situació administrativa de serveis especials, així com a quedar subjecte al règim d’incompatibilitats que correspon als alts càrrecs de la Generalitat.

El director de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya ha d’exercir les seves funcions amb plena independència, sense integrar-se en l’estructura jeràrquica de l’Administració.

El director de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya es relaciona amb l’Administració a través de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública.

Aquest nomenament és per a un període de cinc anys, a comptar de la presa de possessió.

En cas de vacant, absència o malaltia del director o la directora, el titular o la titular del Departament de la Presidència designarà la persona que el substitueixi, en els termes de l’article 45 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

La persona que el substitueixi ha de reunir els mateixos requisits exigits per a la persona titular de l’Òrgan i ha d’exercir les seves funcions en les mateixes condicions.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el secretari general del Departament de la Presidència en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació o bé poden interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, o a elecció seva, el poden interposar davant el jutjat en la circumscripció del qual tinguin el domicili, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 31 de maig de 2012

P. D. (Resolució PRE/2292/2011, DOGC de 6.10.2011)

Francesc Homs i Molist

Secretari general

(12.150.088)

 

Amunt