Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Acord del govern

 • Data del document 29/05/2012

 • Número del document GOV/044/2012

 • Número de control 12146108

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

  CVE CVE-DOGC-A-12146108-2012

Dades del DOGC
 • Número 6139

 • Data 31/05/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 28124

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/44/2012, de 29 de maig, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l'exercici 2012 i s'adequa l'Acord de Govern de 28 de febrer de 2012.


La persistència de la crisi financera iniciada l’any 2008 i el seu impacte sobre les finances públiques ha fet necessària l’adopció de mesures extraordinàries de reducció de la despesa en totes les administracions públiques. Les primeres mesures acordades per l’Estat en el mes de maig de l’any 2010 van representar l’inici d’una forta contenció de la despesa pública que, de llavors ençà, també s’ha incorporat als pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Els pressupostos per a l’any 2012 de la Generalitat de Catalunya, elaborats amb una gran incertesa sobre la situació econòmica, també van incloure mesures excepcionals orientades a ajustar les despeses a la previsió d’ingressos per tal d’assolir el compliment de l’objectiu de dèficit pressupostari que no posés en risc la credibilitat i sostenibilitat a mitjà termini de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya.

En l’àmbit de les despeses de personal, la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, va preveure respecte de les retribucions dels alts càrrecs del Govern i altre personal directiu assimilat la reducció de l’import equivalent a una paga extraordinària, sens perjudici que el Govern pogués habilitar mesures correctores. A més, en previsió que l’evolució de la situació econòmica que es va considerar en l’escenari pressupostari no fos prou favorable, l’article 34 de la Llei de pressupostos per al 2012 va autoritzar el Govern a adoptar mesures excepcionals de reducció de la despesa de personal prevista per al 2012. Efectivament, la reducció de la previsió de creixement econòmic, el retard i els canvis introduïts en l’aprovació parlamentària de la Llei de pressupostos per al 2012 i la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i les dificultats per a la realització de la venda d’actius immobiliaris van comportar un replantejament dels ingressos que requeria la seva compensació en l’estat de despeses. Amb aquesta finalitat, tot just després de l’aprovació de la Llei de pressupostos per al 2012, mitjançant l’Acord de Govern de 28 de febrer de 2012, es va acordar una reducció excepcional i de caràcter temporal de les retribucions del personal al servei del sector públic i, concretant la previsió de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, la supressió del 50% de cadascuna de les pagues extraordinàries dels òrgans superiors, alts càrrecs i altre personal directiu.

En aquell mateix Acord també es preveia que les seves mesures es podrien adequar en funció dels desequilibris pressupostaris. Tanmateix, en aquests darrers mesos es continuen accentuant els desequilibris pressupostaris derivats de la davallada constant dels ingressos i la reducció insuficient de despeses. A més, el Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2012 comporta una reducció dels ingressos previstos en el pressupost per al 2012 de la Generalitat de Catalunya. Per això, resulta necessari i inajornable acordar un nou ajustament de la despesa de personal, mantenint el seu caràcter excepcional i temporal, incidint en els conceptes salarials sobre els quals la Generalitat de Catalunya té la plena competència i respectant els conceptes que vénen determinats per la normativa bàsica estatal.

D’acord amb el que preveu la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, s’acorda aplicar una reducció equivalent al 5% de les retribucions percebudes l’any 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, que substitueix la reducció establerta en l’Acord de Govern de 28 de febrer de 2012. Aquesta reducció es preveu que s’apliqui en les nòmines dels mesos de juny i desembre de 2012, d’acord amb les retribucions percebudes en el primer i segon semestre, sens perjudici de la possibilitat que en l’àmbit del personal laboral es pugui acordar una altra distribució mitjançant la negociació col·lectiva. El Govern proposarà mesures perquè el personal que no hagi tingut la deducció equivalent al 5% de les retribucions íntegres anuals, a causa de les característiques del seu règim retributiu, l’arribi a assolir durant l’exercici 2013.

Aquest Acord també estableix normes perquè s’apliqui, de manera que se’n pugui garantir l’aplicació completa i proporcional a tot el personal del sector públic, sens perjudici de les excepcions previstes a la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2012 i del respecte a les retribucions vinculades a la normativa estatal.

Vist l’article 34 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, i un cop acomplert el tràmit de negociació sindical;

Per tot això, a proposta de les persones titulars dels departaments de Governació i Relacions Institucionals i d’Economia i Coneixement, el Govern

Acorda:

—1 Reducció retributiva del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Es redueixen en un import equivalent al 5% de les retribucions íntegres percebudes durant tot l’exercici 2012 les retribucions del personal funcionari, estatutari, eventual i laboral inclòs en l’àmbit d’aplicació del títol III de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012. A aquest efecte, es consideren retribucions íntegres les retribucions percebudes amb caràcter fix i periòdic, corresponents a l’exercici 2012.

—2 Criteris d’aplicació

2.1 Pel que fa al personal funcionari, estatutari i eventual, aquesta reducció s’aplicarà mitjançant la deducció del complement específic addicional dels havers corresponents als mesos de juny i desembre de 2012 en una quantia equivalent al 5% de les retribucions íntegres percebudes en el primer i segon semestre, respectivament. Es respectaran els períodes meritats a la data d’entrada en vigor de l’Acord de Govern de 28 de febrer de 2012.

En el cas que la deducció aplicada al complement específic addicional sigui insuficient per completar la reducció retributiva, la part restant es deduirà del complement específic o equivalent del mateix mes.

Respecte de la deducció retributiva del mes de juny i en els casos en què sigui necessari, la deducció restant s’aplicarà al complement específic o equivalent del mesos immediatament posteriors.

Tenen la consideració de complement específic o equivalent els conceptes retributius previstos a l’annex de l’Acord de Govern de 28 de febrer de 2012.

2.2 Pel que fa al personal laboral i, en el cas que no hi hagi acord en la negociació col·lectiva sobre la distribució i aplicació de la reducció prevista en el punt 1 d’aquest Acord, la reducció s’aplicarà mitjançant la deducció de l’import corresponent en les retribucions dels mesos de juny i desembre de 2012, en una quantia equivalent al 5% de les retribucions íntegres percebudes en el primer i segon semestre, respectivament. En el cas que ja s’hagi pactat una aplicació i distribució de la reducció salarial establerta a l’Acord de Govern de 28 de febrer de 2012, aquell pacte s’haurà d’ajustar a la reducció salarial prevista en aquest Acord.

—3 Regularització de deduccions

3.1 La deducció corresponent al mes de desembre de 2012 s’incrementarà o es reduirà, segons calgui, per tal d’assegurar l’aplicació d’una reducció del 5% de les retribucions totals l’any 2012.

3.2 Al personal que finalitzi la seva relació de servei abans del mes de desembre de 2012 se li regularitzaran les deduccions derivades d’aquest Acord en la darrera nòmina que hagi de percebre, de manera que quedin ajustades a una reducció del 5% de les retribucions totals percebudes l’any 2012.

—4 Caràcter, desplegament i vigència de les mesures

4.1 Les mesures previstes en aquest Acord són d’aplicació a l’exercici pressupostari 2012, i poden ser objecte d’adequació en el cas que ho requereixin els desequilibris pressupostaris que es puguin produir com a conseqüència de la situació econòmica actual o bé en el cas que s’aprovi amb caràcter bàsic per a totes les administracions públiques una reducció de les retribucions del personal al servei del sector públic.

4.2 S’autoritza els departaments de Governació i Relacions Institucionals i d’Economia i Coneixement perquè, mitjançant la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal del Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració, s’emetin les instruccions necessàries per a l’efectivitat i control d’aquest Acord.

4.3 Els punts 1 i 2 de l’Acord de Govern de 28 de febrer de 2012 queden modificats en els termes previstos en aquest Acord.

4.4 Aquest Acord produeix efectes l’endemà que s’hagi publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—5 Publicar aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 de maig de 2012

Germà Gordó i Aubarell

Secretari del Govern

(12.146.108)

 

Amunt