Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Instrucción

 • Data del document 26/04/2012

 • Número del document 065/2012

 • Número de control 12131031

 • Organisme emissor Consejo del Audiovisual de Cataluña

  CVE CVE-DOGC-B-12131031-2012

Dades del DOGC
 • Número 6128

 • Fecha 15/05/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 25125

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ACUERDO 65/2012, de 26 de abril, del Pleno del Consejo del Audiovisual de Cataluña, por el que se aprueba la Instrucción general del Consejo del Audiovisual de Cataluña.


Instrucció general sobre les condicions i el procediment de la comunicació prèvia per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric (expedient Instr. general-1/2009).

—1 El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en la sessió de 17 de novembre de 2010, va adoptar, entre d’altres, l’Acord 248/2010. En la part dispositiva d’aquest Acord, es va aprovar el Projecte d’instrucció general sobre les condicions i el procediment de la comunicació prèvia per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric, el qual s’incorporava com a annex i part integrant de l’Acord esmentat.

Així mateix, se sotmetia a informació pública el Projecte d’instrucció general esmentat pel termini de vint dies, mitjançant un edicte publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5765, de 29 de novembre de 2010), a l’efecte que es poguessin formular les al·legacions i els suggeriments que es consideressin oportuns.

Finalitzat el període d’informació pública, no s’han presentat al·legacions o suggeriments respecte del Projecte d’instrucció.

—2 Posteriorment, la proposta de disposició general es va trametre a l’Institut Català de les Dones perquè aquest organisme n’emetés un informe preceptiu sobre l’impacte de gènere. Un cop emès aquest informe i incorporat a l’expedient, es va trametre, degudament diligenciat, a la Comissió Jurídica Assessora, perquè d’acord amb la lletra b de l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, n’emetés el dictamen preceptiu.

—3 La Comissió Jurídica Assessora va trametre al Consell el Dictamen núm. 59/12, de 15 de març, relatiu al Projecte d’instrucció general sobre les condicions i el procediment de la comunicació prèvia per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric. En virtut d’aquest dictamen i de la valoració efectuada pel Consell, s’ha acordat modificar-ne l’exposició de motius, la lletra b de l’apartat 1 de l’article 5, els apartats 1 i 2 de l’article 6, l’apartat 2 de l’article 7, les lletres b i c de l’apartat 1 de l’article 8, i l’article 9, així com afegir-hi un nou apartat 2 a l’article 8, suprimir-ne l’apartat 5 de l’article 6 i modificar-ne la disposició transitòria.

Per tot el que s’ha exposat, i d’acord amb l’article 117 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha adoptat els següents

Acords:

—1 Aprovar la Instrucció general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre les condicions i el procediment de la comunicació prèvia per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric, la qual s’incorpora com a annex i part integrant d’aquest acord.

—2 Publicar aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com el text íntegre de la Instrucció general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre les condicions i el procediment de la comunicació prèvia per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric.

Barcelona, 26 d’abril de 2012

Ramon Font Bové

President

Elisenda Malaret i Garcia

Consellera secretària

 

Instrucció general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre les condicions i el procediment de la comunicació prèvia per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric

Exposició de motius

L’article 82 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya reconeix el Consell de l’Audiovisual de Catalunya com l’autoritat reguladora independent en l’àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada amb plena independència del Govern de la Generalitat en l’exercici de les seves funcions.

La Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (LCA) és la norma bàsica i de referència del sistema audiovisual català, la qual, entre altres previsions, estableix a l’apartat 2 de l’article 37, els règims jurídics, en funció de la utilització de l’espectre radioelèctric, per als prestadors de serveis de comunicació audiovisual que vulguin prestar aquesta activitat a Catalunya; d’una banda, un règim de llicències, en cas que les tecnologies de transmissió utilitzin l’espectre radioelèctric i, de l’altra, un règim de comunicació prèvia, si el servei de comunicació audiovisual es fa mitjançant altres tecnologies que no utilitzin l’espectre radioelèctric. Malgrat que s’ha seguit la terminologia emprada per la LCA, cal advertir sobre la possibilitat que aquestes tecnologies alternatives de transmissió de continguts puguin vehicular-se mitjançant l’espectre radioelèctric.

Pel que fa a la prestació de serveis de comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric, els articles 60 a 64 estableixen els requisits per prestar aquest tipus de serveis de comunicació audiovisual. En concret, l’article 60 de la LCA preveu que la prestació dels serveis de comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric se sotmeti a un règim de comunicació prèvia al Consell de l’Audiovisual de Catalunya. La finalitat d’aquesta comunicació prèvia –article 62 de la LCA– és posar en coneixement del Consell de l’Audiovisual de Catalunya l’existència i les característiques del servei de comunicació audiovisual i la seva modalitat de difusió, per tal de garantir el compliment de la normativa en matèria de continguts establerta per la LCA. Així, els articles 61 i 64 de la LCA estableixen les característiques principals que han de complir els prestadors de serveis de comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric. Concretament, els articles 61 i 64 de la LCA estableixen els requisits i el contingut d’aquesta declaració, d’acord amb els quals la comunicació prèvia a la prestació de serveis de comunicació audiovisual es fa mitjançant una declaració formal que ha de contenir les dades relacionades amb el desenvolupament de la prestació del servei establertes per l’article 64 –identificació del prestador del servei, descripció de l’activitat i dels continguts difosos–, que s’han d’acreditar degudament.

El règim jurídic de la LCA ha quedat reforçat per la Llei de l’Estat 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual (LGCA), la qual regula la comunicació audiovisual de cobertura estatal i estableix les normes bàsiques en matèria audiovisual sense perjudici de les competències reservades a les comunitats autònomes i als ens locals en els seus àmbits respectius.

Entre altres previsions, la LGCA estableix, com la LCA, un règim jurídic de prestació dels serveis de comunicació audiovisual diferent, en funció de si el prestador de serveis utilitza o no ones hertzianes terrestres per difondre els seus continguts. Així, l’article 22 de la LGCA disposa un règim de llicència per a aquells serveis de comunicació audiovisual que utilitzin ones hertzianes terrestres, i un altre, de comunicació prèvia, si els prestadors difonen els seus continguts mitjançant altres tecnologies de transmissió de continguts. En aquest sentit, l’article 23 de la LGCA desenvolupa aquesta previsió, i atribueix al Govern i a les comunitats autònomes, en el marc del seu àmbit competencial respectiu, la competència per dur a terme el procediment regulador de la comunicació prèvia esmentada. A més, cal tenir en compte que la disposició transitòria segona de la LGCA extingeix, des que va entrar en vigor, les autoritzacions per a la prestació del servei de comunicació audiovisual televisiva per satèl·lit i les autoritzacions per a la prestació del servei de comunicació audiovisual per cable.

D’acord amb tot el que s’ha exposat anteriorment, la Instrucció general consta de dos títols, en què s’estableixen, respectivament, les disposicions de caràcter general i el règim per prestar els serveis de comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric, així com quatre disposicions addicionals, una disposició transitòria i una disposició final en què se’n determina l’entrada en vigor.

En concret, el títol primer estableix unes disposicions de tipus general que n’expliciten l’objecte i l’àmbit d’aplicació subjectiu, així com les definicions operatives a l’efecte de les previsions que conté l’articulat de la Instrucció general. El títol segon estableix el règim jurídic de la comunicació prèvia. Cal assenyalar en aquest punt que, d’acord amb les previsions que inclou la LCA, la Instrucció general recull i desenvolupa la subjecció i la finalitat de la comunicació prèvia, els requisits que ha de contenir la comunicació esmentada, el procediment de declaració de la comunicació, l’acreditació del dret a prestar els serveis de comunicació prèvia i, en darrer lloc, la disconformitat amb la comunicació esmentada, així com la inscripció dels canvis substancials als serveis comunicats, la confidencialitat de les dades i el règim sancionador en el cas d’incompliment de les obligacions que estableix la Instrucció general esmentada.

La prestació del servei de comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric es pot iniciar en el termini d’un mes, a comptar des que es presenti la declaració de comunicació prèvia, si el Consell de l’Audiovisual de Catalunya no en manifesta de manera motivada la disconformitat. En aquest supòsit, el Consell procedirà d’ofici a inscriure la declaració de la comunicació al Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya. El dret a prestar els serveis de comunicació audiovisual sotmesos a comunicació prèvia l’acredita la persona titular mitjançant la declaració d’inscripció al Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya, en què han de constar les dades registrades, que li ha de notificar el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, un cop s’hagi efectuat la inscripció de l’alta esmentada.

En virtut de tot això, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, després d’escoltar els sectors afectats, sotmetre a informació pública el projecte i veure l’informe de l’Institut Català de les Dones i el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, adopta la Instrucció general següent:

 

Títol I.. Disposicions de caràcter general

Article 1. Objecte

És objecte de la Instrucció general desenvolupar la regulació de les condicions i del procediment de la comunicació prèvia que els prestadors de serveis de comunicació audiovisual, mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric, han de realitzar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb caràcter previ a l’inici de les seves activitats, per tal de garantir el compliment de la normativa en matèria de continguts audiovisuals.

Article 2. Àmbit d’aplicació

Resten subjectes al que estableix aquesta Instrucció general els prestadors de serveis de comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric als quals fa referència l’article 2 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.

Article 3. Definicions

A l’efecte del que disposa aquesta Instrucció general, s’entén per:

A) Serveis de comunicació audiovisual: els serveis la responsabilitat editorial dels quals correspon a un prestador del servei i la principal finalitat dels quals és proporcionar, a través de xarxes de comunicacions electròniques, programes i continguts amb l’objecte d’informar, d’entretenir o d’educar el públic en general, així com emetre comunicacions comercials.

Són modalitats del servei de comunicació audiovisual:

a) El servei de comunicació audiovisual televisiva, que es presta per al visionament simultani de programes sobre la base d’un horari de programació.

b) El servei de comunicació audiovisual televisiva a petició, que es presta per al visionament de programes i continguts en el moment elegit per la persona espectadora i a petició pròpia sobre la base d’un catàleg de programes seleccionat pel prestador del servei de comunicació.

c) El servei de comunicació audiovisual televisiva en mobilitat o "televisió en mobilitat", que es presta per al visionament de programes i continguts en un dispositiu mòbil.

d) El servei de comunicació audiovisual radiofònica, que es presta per a l’audició simultània de programes i continguts sobre la base d’un horari de programació.

e) Els serveis de comunicació audiovisual radiofònica a petició, que es presten per a l’audició de programes i de continguts en el moment elegit per l’oient i a petició pròpia, sobre la base d’un catàleg de programes seleccionat pel prestador del servei de comunicació.

f) El servei de comunicació audiovisual radiofònica en mobilitat o "ràdio en mobilitat", que es presta per a l’audició de programes i continguts en un dispositiu mòbil.

B) Prestador del servei de comunicació audiovisual: la persona física o jurídica que té el control efectiu, això és, la direcció editorial, sobre la selecció dels programes i continguts i la seva organització en un canal o en un catàleg de programes. L’arrendatari d’una llicència de comunicació audiovisual té la consideració de prestador de servei.

C) Programa de televisió: el conjunt d’imatges en moviment, amb so o sense, que constitueix un element unitari dins de l’horari de programació d’un canal o d’un catàleg de programes. En qualsevol cas, són programes de televisió: els llargmetratges, les manifestacions esportives, les sèries, els documentals, els programes infantils i les obres de teatre originals, així com les retransmissions en directe d’esdeveniments, culturals o de qualsevol altre tipus.

D) Programa de ràdio: el conjunt de continguts sonors que forma un element unitari dins de l’horari de programació d’un canal o un catàleg de programes.

E) Catàleg de programes: el conjunt de programes posats a disposició del públic, el qual elegeix el programa i el moment de veure’l o d’escoltar-lo.

F) Distribuïdor de serveis de comunicació audiovisual: la persona física o jurídica que contracta amb els prestadors de serveis de comunicació audiovisual la distribució dels continguts, o actua per ella mateixa com a prestadora de serveis de comunicació audiovisual, amb la finalitat de comercialitzar una determinada oferta de serveis.

G) Prestador d’un servei de catàleg de programes: la persona física o jurídica reconeguda com a prestador de servei de comunicació audiovisual en la modalitat de "comunicació audiovisual a petició" que, directament o indirectament, ofereix sota demanda de clients detallistes el visionament de pel·lícules cinematogràfiques, pel·lícules per a televisió, sèries per a televisió, documentals, programes com els de contingut cultural, els d’actualitat, els informatius, els infantils, les retransmissions d’esdeveniments, i qualsevol altre similar, en un reproductor fix, portàtil o mòbil amb accés a xarxes d’IP.

 

Títol II. Règim per prestar els serveis de comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric

Article 4. Subjecció i finalitat de la comunicació prèvia

—1 La prestació de serveis de comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric se sotmet a un règim de comunicació prèvia al Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

—2 La finalitat de la comunicació prèvia és posar en coneixement del Consell de l’Audiovisual de Catalunya l’existència i les característiques dels serveis de comunicació audiovisual i la seva modalitat de difusió, per tal de garantir el compliment de la normativa en matèria de continguts audiovisuals que estableix la Llei de l’Estat 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, i la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya i la seva normativa de desenvolupament.

Article 5. Requisits de la comunicació prèvia

—1 La comunicació prèvia a la prestació de serveis de comunicació audiovisual per garantir el compliment de la normativa en matèria de continguts audiovisuals s’ha de fer mitjançant una declaració formal, d’acord amb el formulari aprovat pel Ple i disponible al web del Consell, que ha de contenir les dades següents, relacionades amb el desenvolupament de la prestació del servei:

a) La personalitat física o jurídica de la persona que realitza la comunicació prèvia.

b) El nom i la resta de dades identificatives de la persona física o jurídica i de la persona que n’ostenta la representació, si escau.

c) El domicili, a l’efecte de notificacions.

d) En el cas que el prestador del servei adopti la forma d’una societat, el seu capital social i la identitat d’aquelles persones que tinguin una participació en el capital social o en els drets de vot superior al 5%, identificant-ne el percentatge de capital.

e) Les persones que composin els òrgans de direcció i d’administració de la societat mercantil, si aquesta és la forma jurídica del prestador, i el director o directora del mitjà o servei audiovisual de què es tracti.

f) La tecnologia emprada per a la difusió, així com les característiques tècniques.

g) La identificació de l’operador de comunicacions electròniques que difongui els continguts esmentats, en el cas que sigui una persona diferent del prestador del servei que realitza la comunicació prèvia.

h) El nom comercial del servei i la descripció del servei de comunicació audiovisual que es comunica.

i) La descripció detallada dels continguts que s’emetran i, si escau, els serveis que s’oferiran.

j) El percentatge de subtitulació de la programació i les hores setmanals de continguts audiodescrits i amb llengua de signes que s’emetran.

k) Declaració responsable de no incórrer en cap de les limitacions que, per raons d’ordre públic audiovisual, estableix la legislació aplicable.

l) Altres dades que els prestadors de serveis considerin rellevants.

—2 Quan el servei audiovisual prestat sigui de pagament, el sistema de codificació ha d’estar homologat per l’autoritat audiovisual.

—3 Les dades relacionades amb la prestació del servei que estableix l’apartat anterior s’han d’acreditar documentalment, preferiblement via telemàtica, en el moment de presentar la comunicació prèvia.

—4 D’acord amb la informació que inclou el formulari de declaració de comunicació prèvia a què fa referència l’apartat 1, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya pot requerir als prestadors de serveis de comunicació audiovisual subjectes a l’àmbit d’aplicació de la Instrucció general que facilitin dades addicionals, amb el detall que sigui necessari, que permetin conèixer les dades relacionades amb el desenvolupament de la prestació del servei.

Article 6. Declaració formal de comunicació prèvia

—1 La prestació del servei es pot iniciar en el termini d’un mes, a comptar des que es presenti la declaració de comunicació prèvia, si el Consell de l’Audiovisual de Catalunya no en manifesta de manera motivada la disconformitat. El Consell procedirà d’ofici a inscriure la declaració de la comunicació al Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya.

—2 Les dades que es consignin en la declaració formal a què fa referència l’apartat 1 de l’article 5 de la Instrucció general s’han d’inscriure d’ofici, si escau, al Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya, i estan subjectes al que disposa l’article 8 de la Instrucció general, per la qual es crea i es regula el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya.

—3 Si, dins del termini establert en l’apartat anterior, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya observés defectes, insuficiències o omissions en la declaració formal o en la documentació que s’hi adjunta, requerirà el prestador de serveis de ràdio o televisió que hagi realitzat la comunicació prèvia que, en el termini de deu dies, esmeni les deficiències observades, amb indicació que si no ho fa es considera que desisteix de comunicar-les.

—4 La notificació del requeriment referit en l’apartat anterior suspèn el còmput del termini d’un mes assenyalat en l’apartat 1.

Article 7. Acreditació del dret a prestar els serveis de comunicació audiovisual sotmesos a comunicació prèvia

—1 El dret a prestar els serveis de comunicació audiovisual sotmesos a comunicació prèvia l’acredita la persona titular mitjançant la declaració d’inscripció al Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya, en què han de constar les dades registrades, que li ha de notificar el Consell de l’Audiovisual de Catalunya una vegada s’hagi efectuat la inscripció de l’alta esmentada.

—2 Sens perjudici del que estableix l’apartat anterior, amb posterioritat a la inscripció referida, el prestador del servei de comunicació audiovisual pot sol·licitar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya que emeti una certificació que en confirmi la inscripció al Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya.

Article 8. Disconformitat amb la comunicació prèvia

—1 D’acord amb el que disposa l’apartat 1 de l’article 6 de la Instrucció general, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de manifestar de forma motivada la seva disconformitat amb la comunicació prèvia en els supòsits següents:

a) Quan, malgrat el requeriment assenyalat per l’apartat 3 de l’article 6 de la Instrucció general, el prestador que hagi realitzat la comunicació prèvia no aporti totes les dades i els documents que han de fonamentar la declaració prèvia per poder ser inscrita al Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya.

b) Quan la descripció de l’activitat que proposa endegar el prestador que ha realitzat la comunicació, o bé la descripció dels continguts que es pretenen difondre, siguin contraris a la normativa substantiva aplicable si s’escau.

c) La resta de supòsits que preveu la legislació vigent.

—2 La comunicació prèvia no produeix cap efecte en els casos següents:

a) Quan la comunicació prèvia sigui realitzada per qui, després d’haver efectuat ja una comunicació prèvia o d’haver obtingut una llicència prèvia per a qualsevol àmbit de cobertura, hagi estat sancionat amb la privació dels seus efectes o amb la seva revocació en els dos anys anteriors mitjançant una resolució administrativa ferma.

B) Quan la comunicació prèvia sigui efectuada per aquelles persones que hagin prestat serveis audiovisuals en un altre Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu i hagin vist prohibides les seves activitats durant els dos últims anys per atemptar contra els principis i els valors del Conveni europeu de drets humans o el que disposa la normativa europea en matèria de protecció de menors.

Article 9. Canvis substancials en la prestació dels serveis comunicats

Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric han de comunicar qualsevol canvi substancial que pretenguin introduir en la prestació dels serveis a l’efecte d’inscriure’ls al Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya.

Article 10. Confidencialitat de les dades

Sens perjudici de la garantia del principi de transparència en la comunicació audiovisual que estableix l’apartat 1 de l’article 6 de la Llei de l’Estat 7/2010, de 31 de març, i a l’efecte de donar compliment al principi de confidencialitat de les dades, el contingut del formulari tramès al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, al qual fa referència l’apartat 1 de l’article 5 de la Instrucció general, i les informacions addicionals que requereix l’apartat 3 de l’article 5, resten subjectes al que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament.

Article 11. Potestat sancionadora

Correspon al Consell de l’Audiovisual de Catalunya l’exercici de la potestat sancionadora, d’acord amb el règim d’infraccions i sancions que estableix la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.

Article 12. Infraccions i sancions

Les infraccions i les sancions aplicables als prestadors de serveis de comunicació audiovisual subjectes a l’àmbit d’aplicació de la Instrucció general són les que estableixen, respectivament, el capítol I del títol IX de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya i, si escau, al títol VI de la Llei de l’Estat 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual.

Disposició addicional primera. Prestadors del servei públic de ràdio i televisió

—1 Els prestadors del servei públic de ràdio i televisió d’àmbit nacional i local que emetin els seus continguts mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric han d’indicar en els contractes programa respectius la informació que inclouen les lletres e a k de l’apartat 1 de l’article 5 de la Instrucció.

—2 Correspon al Consell de l’Audiovisual de Catalunya vetllar pel compliment de les missions de servei públic, especialment de les que estableix el contracte programa, i informar-ne el Parlament.

Disposició addicional segona. Establiment de mecanismes de cooperació i col·laboració

Atès l’objecte de la Instrucció general, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya establirà mecanismes de cooperació i de col·laboració amb les autoritats reguladores estatals i autonòmiques competents.

Disposició addicional tercera. Accessibilitat a les xarxes de comunicacions electròniques

Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual subjectes a l’àmbit d’aplicació de la Instrucció general han de procurar l’accés més complet als continguts que difonen a les persones amb discapacitat. En aquest sentit, en la mesura que sigui possible, han de vetllar perquè les xarxes de comunicacions electròniques que utilitzin com a servei de suport del servei de difusió disposin dels recursos tècnics necessaris per permetre la transmissió dels serveis de subtitulació, audiodescripció i interpretació en llengua de signes, de suport per a l’accés de persones amb discapacitat o amb necessitats especials, quan estiguin inclosos en els serveis difosos.

Disposició addicional quarta. Sol·licituds de formalització d’inscripcions

La sol·licitud per formalitzar inscripcions, comunicar modificacions de dades i la resta de comunicacions que preveu aquesta Instrucció general s’ha de realitzar d’acord amb els formularis normalitzats aprovats pel Ple i disponibles al web del Consell, i s’han d’acompanyar amb els documents acreditatius que corresponguin d’acord amb el que preveu aquesta Instrucció general.

Disposició transitòria. Inscripció al Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya dels prestadors ja existents subjectes a la comunicació prèvia

Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual subjectes a l’àmbit d’aplicació de la Instrucció general que, amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Instrucció general, prestin serveis de ràdio i televisió mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric, disposen d’un termini de tres mesos des de l’entrada en vigor de la Instrucció general per formalitzar, davant del Consell, la comunicació prèvia en els termes previstos per l’article 5 de la Instrucció general.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta Instrucció general entra en vigor en el termini d’un mes després d’haver estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

PG-313119 (12.131.031)

 

Amunt