Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolución

  • Data del document 30/03/2012

  • Número de control 12107097

  • Organisme emissor Anuncios varios

    CVE CVE-DOGC-B-12107097-2012

Dades del DOGC
  • Número 6114

  • Fecha 24/04/2012

  • Sección ANUNCIOS VARIOS

  • Página 21155

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña, por la que se da publicidad a las bases reguladoras para la concesión de incentivos en el ámbito del comercio, de los servicios, la artesanía y la moda para el año 2012, y se abre la convocatoria correspondiente.


El Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya estableix com un dels objectius prioritaris la consolidació i potenciació d’un model de comerç, basat en una cooperació entre el teixit comercial català, per a garantir una oferta variada, singular, innovadora i competitiva, tant de l’activitat comercial com complementària de productes i serveis.

Amb aquests incentius el Govern, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda, pretén fer de revulsiu dinamitzador per a tot el sector del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda, tant en la vessant col·lectiva d’enfortiment de les grans patronals i gremis, com pel que fa a la consolidació de l’associacionisme. Igualment, aquests ajuts tenen com a objecte el suport a les empreses catalanes per al seu creixement i fortalesa enfront un mercat cada vegada més professionalitzat i competitiu.

Per una banda, moltes de les actuacions han d’anar encaminades a la consolidació del comerç de proximitat, concentrat dintre del perímetre urbà, procurant mancomunar la gestió i la promoció, donant suport i orientació tècnica a les empreses catalanes, per tal de garantir la comercialització dels seus productes i serveis.

Per altra banda, es vol potenciar les actuacions de caire col·lectiu per afavorir l’agrupament associatiu del comerç català, a poder ser amb caràcter supramunicipal per a la gestió conjunta i mancomunada, així com modernitzar i professionalitzar l’estructura i la gestió interna de les associacions amb l’objectiu d’impulsar la promoció i comunicació de la seva oferta comercial, que comportarà una millora dels serveis prestats al consumidor final.

Per a desenvolupar aquests objectius el Govern de la Generalitat, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, com a ens competent en matèria de promoció del comerç, els serveis, l’artesania i la moda catalana, posa a la seva disposició les línies d’ajuts per a donar suport a aquests sectors que han contribuït històricament al desenvolupament econòmic i professional de Catalunya.

En aquest sentit i amb l’objectiu de fomentar el comerç català, el Consell General del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, reunit en data 7 de març de 2012, va aprovar els programes per a la concessió d’incentius en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda catalana, i amb l’informe favorable de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Empresa i Ocupació.

Per tant, i per garantir que els incentius es concedeixen amb criteris de publicitat i de lliure concurrència i d’acord amb el que estableixen els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que la desplega, el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya i vista la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012,

Resolc:

Article 1

Bases reguladores

Donar publicitat a les bases que han de regir la concessió d’incentius en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya per a l’any 2012, les quals figuren en l’annex d’aquesta Resolució.

Article 2

Convocatòria

Obrir la convocatòria per a l’any 2012 corresponent a la concessió d’incentius en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

Article 3

Règim jurídic

A aquestes bases els són aplicables el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de normativa aplicable.

Article 4

Aplicació pressupostària

4.1 La quantitat màxima destinada a aquests incentius és de 12.000.000,00 d’euros, distribuïts de la forma següent: 9.400.000,00 aplicats al capítol 4 transferències d’explotació (D/470.0001/641 i D/482.0001/641) i 2.600.000,00 aplicats al capítol 7 transferències de capital (D/770.0001/641 i D/782.0001/641) del pressupost que el Consorci de Comerç, Artesania i Moda destina a l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda per a l’any 2012.

4.2 Aquesta dotació pot ser incrementada amb les quantitats que resultin de la liquidació dels programes executats en exercicis anteriors pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, i de les que siguin transferides a la Generalitat de Catalunya pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, en aplicació dels criteris de cofinançament del Pla de Millora de la Productivitat i Competitivitat del Comerç que s’estableixen en el corresponent conveni.

Article 5

Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

5.1 El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de maig de 2012.

5.2 Les sol·licituds, acompanyades de la documentació que preveu el punt tres de les bases reguladores i la documentació complementària establerta a cada programa, es poden presentar per mitjans telemàtics a la seu corporativa de l’Oficina Virtual de Tràmits, adreça http://www.gencat.cat/ovt.

5.2.a) Les sol·licituds realitzades per mitjans telemàtics es consideren presentades davant l’administració quan s’enregistrin en el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (s@rcat), i quedi constància a l’assentament d’entrada de les dades següents: número de registre d’entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació del sol·licitant i identificació de l’òrgan al qual s’adreça la sol·licitud.

El Registre electrònic corporatiu de la Generalitat (s@rcat) emet de manera automàtica el corresponent rebut de presentació, consistent en un còpia autenticada de la sol·licitud, incloent-hi la data i hora de presentació i el número de registre d’entrada.

L’únic registre telemàtic habilitat per a la recepció de les sol·licituds presentades per mitjans telemàtics és el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya.

5.2. b) La identificació de la persona sol·licitant es farà mitjançant la utilització del DNI electrònic o qualsevol dels certificats reconeguts i admesos per l’Agència Catalana de Certificació, d’acord amb els requisits establerts a la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, per realitzar la sol·licitud serà necessari el certificat digital de la persona jurídica o el certificat digital de la persona representant de l’empresa.

En el cas que la persona sol·licitant pertanyi a un col·lectiu professional i/o empresarial, pot utilitzar els certificats digitals inclosos en la categoria corresponent a aquests àmbits, i el permeti actuar en nom del col·lectiu/empresa o simplement l’identifica com el propi col·lectiu/empresa.

5.2.c) La presentació de sol·licituds a través dels mitjans telemàtics es pot fer tots els dies de l’any durant les vint-i-quatre hores del dia, en els termes d’aquesta convocatòria. I als efectes de còmput de terminis, la recepció pel Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (s@rcat) en un dia inhàbil s’entén efectuada en el primer dia hàbil següent.

5.2.d) D’acord amb el que estableix l’article 39 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya reconeix la validesa i l’eficàcia de les sol·licituds presentades telemàticament sempre que es compleixi el mecanisme d’identificació esmentat en aquest article. I el sol·licitant pot acreditar la presentació de la sol·licitud aportant el rebut emès pel Registre, que ha d’incorporar, en tot cas, el número de registre d’entrada, i la data i l’hora de presentació al Registre corporatiu de la Generalitat de Catalunya (s@rcat).

La persona interessada dóna el seu consentiment al tractament de les seves dades de caràcter personal que siguin necessàries per a la tramitació de la seva sol·licitud, i reconeix la validesa i l’eficàcia de les sol·licituds que siguin autenticades mitjançant el sistema establert en aquest apartat.

5.3 En el cas que la persona sol·licitant no disposi d’identitat digital, un cop emplenada i enviada la sol·licitud per mitjans telemàtics, a través de la seu corporativa de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya ubicada en el portal http//www.gencat.cat/ovt, disposa de 10 dies per fer arribar la sol·licitud degudament signada a la xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial (OGE), que es pot consultar a la pàgina web http://www.gencat.cat/oge/oficina/xarxa/index.html, o a la seu del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (c/Provença, 339, 08037 Barcelona), o per qualsevol dels procediments previstos a l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Sense aquesta tramesa la sol·licitud no tindrà cap efecte, ni es continua la seva tramitació.

5.4 La signatura de la sol·licitud implica l’autorització a l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la funció de comprovació d’ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat Social per part del sol·licitant.

Article 6

Òrgan resolutori

La Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, d’acord amb l’article 17.2 dels Estatus del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, és l’òrgan competent per emetre resolució sobre les sol·licituds d’atorgament d’incentius que s’hagin presentat, amb els límits fixats pel Consell General en la sessió de data 11 de maig de 2011, en la qual, també es van fixar els límits per autoritzar la signatura al titular de la Gerència Tècnica d’aquest Consorci. I d’acord amb l’article 14.1 dels Estatuts del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, el Comitè Executiu pot atorgar incentius amb els límits fixats pel Consell General d’aquest Consorci.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 30 de març de 2012

Josep Maria Recasens

Director

Annex

Bases dels programes per a la concessió d’incentius en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda

Disposicions generals

—1 Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament dels incentius en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis, l’artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com serveis a la persona aquelles activitats empresarials que es relacionen a continuació:

Serveis de reparacions.

Agències de viatges detallistes.

Tintoreria i bugaderies.

Perruqueria i estètica.

Bars i restaurants.

—2 Persones beneficiàries i requisits

2.1 Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts:

a) Les persones físiques o jurídiques, les empreses o agrupacions d’empreses.

b) Entitats representatives de col·lectius d’empreses d’un mateix sector o d’un territori (associacions sectorials i/o territorials, centrals de compres, gremis i federacions de comerciants).

Els/les beneficiaris/àries dels apartats a) i b) que sol·licitin l’incentiu en el marc dels programes que es detallen a continuació han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu a Catalunya.

Als efectes d’aquests incentius, s’especifica la categoria de pime (petites i mitjanes empreses), segons la Recomanació de la Comissió Europea de 6 de maig, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses (DOUE de 20 de maig de 2003):

Mitjana empresa: ocupa menys de 250 persones i té un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions d’euros i un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d’euros.

Petita empresa: ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.

Microempresa: ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d’euros.

Les actuacions per a les quals se sol·liciti l’incentiu s’han d’iniciar de manera efectiva durant l’any 2012.

2.2 Amb caràcter general, independentment del programa d’incentius de què es tracti, les persones beneficiàries han de complir els requisits següents:

a) En el cas d’empreses amb 50 o més treballadors, complir amb l’obligació que estableix l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, i la disposició transitòria del Decret 238/1987, de 20 de juliol, de donar ocupació almenys a un 2% de treballadors amb disminució sobre el nombre total de treballadors de l’entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d’acord amb el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril; el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals, i el Decret 246/2000, de 24 de juliol.

b) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya, així com les obligacions davant la Seguretat Social, i no tenir deutes amb el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

c) Complir amb la normativa europea dels ajuts de minimis.

d) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

e) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

f) Complir amb l’obligació de comunicar l’obtenció de subvencions i/o incentius per a la mateixa finalitat.

g) No haver estat sancionades durant l’any anterior a la publicació d’aquesta convocatòria, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

h) No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.

i) No tenir la consideració d’empreses en crisis; a aquests efectes, s’entendrà que una pime està en crisi si compleix els paràmetres definits a l’article 1, apartat 7, del Reglament (CE) núm. 800/2008, de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d’exempció per categories) (DOUE L 214, de 9.8.2008).

j) Les empreses amb una plantilla igual o superior a 25 treballadors tenen l’obligació, d’acord amb els agents socials, d’haver adoptat les mesures per prevenir i detectar casos d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball, d’acord amb la modificació del Text refós de la Llei de finances públiques, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, efectuada per la Llei 5/2008, de 24 d’abril, de dret de les dones a eradicar la violència masclista.

k) En cap cas serà subvencionable l’impost sobre el valor afegit (IVA).

l) Declarar expressament per part de la persona sol·licitant conforme l’escriptura de constitució de la societat o adaptació dels seus estatuts i, si escau, que els poders del representant legal estan degudament inscrits en el Registre mercantil i/o en el registre corresponent si es tracta d’una entitat o associació.

m) Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

n) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del Decret Legislatiu 3/2002.

2.3 El compliment d’aquests requisits s’ha d’acreditar mitjançant la signatura de les declaracions que inclou l’imprès de la sol·licitud de l’ajut. El fet de presentar aquestes declaracions responsables faculta l’òrgan competent de l’Administració per fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per verificar la conformitat de les dades d’aquestes declaracions.

2.4 El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya posa a l’abast dels beneficiaris d’aquesta convocatòria d’ajuts l’adreça de correu electrònic ccam@gencat.cat per tal de difondre les seves activitats de comunicació i promoció a través de la Unitat de Comunicació del CCAM.

—3 Sol·licituds i documentació

3.1 Les sol·licituds s’han de formalitzar en l’imprès normalitzat que es pot obtenir a la seu corporativa ubicada en el portal http://www.gencat.cat/ovt, http://www20.gencat.cat/portal/site/oge/ o www.ccam.cat.

3.2 Amb caràcter general, a la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent, sens perjudici de la documentació complementària que s’estableixi a cadascun dels programes:

a) Fitxa tècnica del projecte o actuació i la documentació complementària que, si s’escau, s’especifiqui a cada programa

b) Si existeixen, detall dels altres ajuts rebuts i/o sol·licitats per les mateixes despeses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, especificant-ne la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant, d’acord amb el model de declaració.

c) Si existeixen, detall dels ajuts de minimis rebuts en els dos exercicis fiscals anteriors i en l’exercici fiscal en curs, especificant-ne la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant, d’acord amb el model de declaració.

3.3 D’acord amb l’article 24.4 de la Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, la signatura de la sol·licitud implica l’autorització a l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la funció de comprovació d’ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya, les obligacions amb la Seguretat Social i, si s’escau, l’obtenció del certificat del Registre d’Activitats Econòmiques, per part del sol·licitant a través de certificats telemàtics.

—4 Esmenes i millora de les sol·licituds

Un cop examinades la sol·licitud i la documentació presentada, si no compleixen els requisits establerts en aquestes bases, s’ha de requerir a l’entitat sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—5 Procediment de concessió

El procediment de concessió dels incentius regulats en aquestes bases es tramita en règim de concurrència competitiva, d’acord amb els principis establerts a l’article 8 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i d’acord amb el que preveuen les bases següents.

—6 Òrgans d’avaluació i valoració de les sol·licituds

L’estudi i l’avaluació de les sol·licituds correspon a la respectiva unitat tècnica competent del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

Els criteris d’atorgament i valoració de les propostes presentades s’estableixen a cada programa.

—7 Resolució dels ajuts

7.1 La proposta de concessió ha de ser formulada per un òrgan col·legiat constituït a tal efecte, integrat per el/la cap de l’Àrea de Comerç, el/la cap de l’Àrea de Serveis Compartits, el/la cap de Projectes col·lectius i el/la cap de Projectes individuals.

Aquest òrgan col·legiat avalua conjuntament totes les peticions presentades en termes de concurrència, i n’ha de fer una assignació de l’incentiu, d’acord amb els criteris d’atorgament que s’especifiquen en cadascun dels programes, i ha d’informar-les i proposar-ne la seva resolució a l’òrgan competent, en la mesura en què estiguin completes en tots els seus requisits. Les quantitats assignades que no es puguin resoldre materialment per incompliment del beneficiari es tornen a assignar als beneficiaris que hagin acreditat el compliment de cadascuna de les bases, mitjançant el sistema de prorrateig, sense superar en cap cas els límits màxims dels incentius establerts en cadascun dels programes.

7.2 Les resolucions sobre les sol·licituds presentades, d’acord amb l’article 17.2.d) dels Estatuts del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, les dicta el/la director/a del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, amb els límits fixats pel Consell General del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, i pot autoritzar la seva signatura al titular de la Gerència Tècnica d’aquest Consorci. Contra aquestes resolucions, que no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el/la conseller/a del Departament d’Empresa i Ocupació en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació. D’acord amb l’article 14.1.k) dels Estatuts del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, el Comitè Executiu pot atorgar incentius amb els límits fixats pel Consell General d’aquest Consorci.

7.3 Les resolucions s’han de notificar individualment a les persones sol·licitants dins el termini de sis mesos, a comptar des de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds que es prevegi a la resolució de convocatòria, tot indicant la quantia de l’incentiu atorgat, l’import total de l’activitat incentivada, les condicions tècniques o econòmiques, i el termini de justificació de la inversió que no podrà superar en cap cas els tres mesos a partir de la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i notificat la resolució o, si s’escau, formalitzat el conveni, s’entendrà desestimada la sol·licitud d’incentiu, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

7.4 Atorgament mitjançant conveni.

a) Quan la naturalesa de l’incentiu i les circumstàncies que concorrin en els beneficiaris ho aconsellin, el procediment de concessió de l’incentiu pot ser resolt mitjançant un conveni entre l’ens concedent i els interessats.

b) El conveni ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de l’incentiu, així com els criteris de valoració que estableixen les bases reguladores del programa de què es tracti.

c) Un cop formalitzat, el conveni produeix efectes de resolució del procediment.

—8 Revisió i modificació

Es poden revisar els incentius ja concedits i, en especial, existeix la possibilitat de modificació de la resolució de la concessió en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres incentius o ajuts.

Per causes degudament justificades i amb la sol·licitud prèvia de l’interessat, existeix la possibilitat de modificació de la resolució de concessió, sempre que no resti afectada la seva essència, en el cas d’alteració de les condicions que sobrevinguin al projecte subvencionat i que siguin justificades a bastament pels interessats abans del termini d’execució del projecte. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament parcial o total de la subvenció.

—9 Obligacions dels beneficiaris

a) Les persones beneficiàries de l’incentiu han de complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya en la forma i termini que s’estableixi en la Resolució d’atorgament.

b) Les persones beneficiàries de l’incentiu atorgat estan obligades a justificar l’import total de l’actuació per a la qual s’ha sol·licitat l’incentiu, dins el termini previst en aquestes bases en funció del programa de què es tracti, mitjançant, si escau, el lliurament de la documentació original i còpia o fotocòpia compulsada o duplicat de les factures i dels documents justificatius del pagament, tot això en els termes que estableix la base 10, i també a facilitar qualsevol informació que els sigui demanada per l’Administració en relació amb l’expedient.

La justificació de la inversió s’ha de realitzar íntegrament mitjançant factures emeses durant l’any 2012.

La manca de justificació de la inversió dins els terminis establerts i/o l’incompliment de les condicions fixades a la resolució o conveni, per causes directament imputables a la persona beneficiària, comporta la reducció proporcional de l’incentiu i, fins i tot, pot comportar la revocació de l’acord de concessió, amb els tràmits previs corresponents.

c) S’ha d’acceptar les inversions finançades totalment o parcialment mitjançant la tipologia de contractes d’arrendament financer –lísing– sempre que la persona beneficiària dipositi davant la Caixa General de Dipòsits un aval per un import igual a l’incentiu, garantia que ha de ser proporcional a la inversió parcialment o totalment finançada amb lísing. El model d’aval està a disposició dels interessats a la seu corporativa ubicada en http://www.gencat.cat o a la pàgina web http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/.

d) Les persones o entitats beneficiàries han de presentar tota la documentació que addicionalment pugui ser requerida per resoldre la sol·licitud i facilitar les corresponents actuacions de comprovació i inspecció.

e) Les persones o entitats beneficiàries han de facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents en matèria de fiscalització.

f) Les persones beneficiàries de l’incentiu estan obligades a fer constar en les actuacions que s’escaigui el patrocini i logotip del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. A la pàgina web http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/ o www.ccam.cat es poden consultar tots els supòsits que requereixen fer constar el patrocini o logotip de la Generalitat de Catalunya. Tota actuació que faci referència a despesa corrent i que hagi d’incorporar l’esmentat patrocini o logotip, ha de complir els requisits d’imatge que estipuli l’àrea de comunicació del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per tant, les propostes dels materials s’han d’enviar a l’adreça electrònica www.ccam@gencat.cat, per tal de poder obtenir-ne el vistiplau previ. En el cas de despeses d’inversions, s’han d’acollir al model establert en la pàgina web i no cal el vistiplau previ.

g) Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantitat de 50.000 euros en el supòsit de cost per execució d’obra, o de 18.000 euros en el supòsit de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, la persona beneficiària ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les característiques especials de les despeses subvencionables no existeixi al mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o prestin, o tret que la despesa s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de l’incentiu.

La persona beneficiària ha de destinar els béns a la finalitat concreta per a la qual es va concedir l’incentiu, que no pot ser inferior a cinc anys en el cas de béns que es puguin inscriure en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns.

h) La persona beneficiària no pot subrogar la gestió de qualsevol aspecte de l’activitat subvencionada.

—10 Justificació

10.1 La persona beneficiària de l’incentiu ha de justificar l’aplicació dels fons davant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya d’acord amb el que estableixen els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i d’acord amb el que estableix el Títol II del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

10.2 La persona beneficiària de l’incentiu està obligada a realitzar la justificació de la totalitat de la inversió presentada i la despesa incentivada, en els termes i condicions que s’estableixi en cadascun dels programes d’aquestes bases.

Les actuacions per a les quals se sol·liciti l’incentiu s’han d’iniciar de manera efectiva durant l’any 2012. De manera excepcional, es poden admetre projectes elaborats durant l’últim trimestre de l’exercici de l’any anterior sempre que la seva realització finalitzi durant el 2012, i la justificació econòmica de l’actuació (factures i justificants de pagament) sigui de l’any 2012. La data de pagament pot ser, com a màxim, tres mesos posterior a la data màxima establerta pels documents justificatius.

El/La beneficiari/ària ha de consignar en el seu poder les factures originals i qualsevol altre justificant o documentació, en format original o electrònic, relacionada amb la subvenció durant un període de 10 anys. Aquestes factures, així com qualsevol altra documentació pot ser reclamada en qualsevol moment pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

La persona beneficiària és responsable de la veracitat de la documentació justificativa aportada i està subjecta al règim sancionador corresponent en cas d’incompliment, sens perjudici de les responsabilitats en què pogués incórrer la persona que actua en nom i representació de la persona beneficiària en el cas que la documentació justificativa no sigui veraç i que la persona beneficiària pot exigir davant la instància administrativa o judicial competent.

10.3 La justificació del projecte consisteix en l’aportació de la documentació següent:

10.3.1 En funció de la despesa, s’han d’aportar factures i comprovants de pagament o altres documents de valor probatori equivalents en el tràfic jurídic mercantil, i/o els documents que es demanin en la resolució amb relació als costos de personal.

10.3.2 En el cas de subvencions d’un import inferior a 60.000 euros, s’estarà al que disposa l’article 75 del Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions.

a) Una fitxa tècnica de l’actuació que justifiqui el compliment de les condicions imposades en l’atorgament de l’incentiu, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts, segons el model que es troba disponible a la seu corporativa.

b) Una relació classificada de les despeses i inversions realitzades de l’activitat, amb indicació del creditor i del document, el seu import, la data d’emissió i, si s’escau, la data de pagament, segons el model que es troba disponible a la seu corporativa ubicada en el portal http//www.gencat.cat/ovt, amb indicació, si s’escau, de les desviacions esdevingudes en relació al pressupost previst.

c) Una relació detallada d’altres subvencions que s’hagin obtingut per al mateix projecte, especificant-ne la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant, així com els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que se’n pugui avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts . En el cas que no s’hagin produït variacions de la informació aportada en el moment de la sol·licitud de l’ajut és suficient aportar una declaració de l’empresa en la qual s’indiqui aquest fet.

d) El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya estableix un procediment de no menys del 10% de mostreig per comprovar els justificants que consideri oportuns i que li permetin tenir evidència raonable sobre l’adequada aplicació de l’incentiu, per la qual cosa pot requerir al beneficiari la remissió dels justificants de despesa subvencionats. La selecció de la mostra es fa pel procediment de mostreig aleatori simple, mitjançant un programa informàtic específic (full de càlcul).

10.3.3 En el cas de subvencions d’un import igual o superior a 60.000 euros s’atendrà al que disposa l’article 72 del Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions.

10.3.4 Igualment, la persona beneficiària ha de facilitar qualsevol informació o comprovació relativa a l’objecte de l’incentiu que li pugui requerir el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

10.4 Quan el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya apreciï mancances o defectes esmenables en la justificació presentada per la persona beneficiària li ha de comunicar i requerir la documentació sol·licitada en un termini de deu dies per a la seva correcció.

—11 Pagament

El pagament del 100% de l’incentiu que es regula per aquestes bases ha de ser tramitat un cop s’hagi comprovat la justificació de la realització del projecte subvencionat per part del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

—12 Seguiment i control

12.1 El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya pot realitzar les actuacions de seguiment i de control necessàries per garantir que les persones beneficiàries donin una destinació correcta als incentius i per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l’atorgament, així com de les obligacions establertes. Les persones beneficiàries dels incentius resten obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.

12.2 Les persones beneficiàries estan sotmeses als controls financers que corresponguin, d’acord amb el que estableixen els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions, sobre tramitació, justificació i control de subvencions.

—13 Causes de revocació i procediment

13.1 Són causes de revocació i es procedirà a la revocació total o parcial de la subvenció i, si s’escau, al reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, amb l’interès de demora que correspongui, des del moment del pagament de la subvenció i fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament, les següents:

a) Les previstes als articles 92.9, 92 bis, i 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

b) Les causes de reintegrament establertes a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 34 del Reglament general de subvencions.

c) L’incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no-adopció del comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. En el cas que la subvenció estigui relacionada amb una inversió per a l’adquisició d’actius, s’entén que no s’ha complert la finalitat de la subvenció si en el termini de tres anys, comptats des de la data d’autorització del pagament, la persona beneficiària cessa voluntàriament, totalment o parcialment, en l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció sigui per trasllat, per tancament, per modificació de la naturalesa de l’activitat o per qualsevol altra causa. En el cas que la subvenció sigui per a la creació neta d’ocupació, s’entén que no s’ha complert la finalitat de la subvenció si en el termini de tres anys la persona beneficiària incompleix la condició de manteniment dels llocs de treball nets creats.

d) L’incompliment de les obligacions que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

e) En la resta de casos previstos per la normativa aplicable.

13.2 Si, com a conseqüència de qualsevol de les actuacions de comprovació i de control, es constata que s’ha produït alguna de les causes de revocació esmentades anteriorment, s’ha d’iniciar la tramitació del procediment de revocació corresponent, d’acord amb el que estableix l’article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, el qual ha de concloure en el termini de sis mesos comptats des de la data en què s’hagi notificat la resolució d’inici de l’expedient.

La resolució esmentada s’ha de notificar a l’interessat per tal que formuli les al·legacions que consideri necessàries per a la seva defensa, així com perquè pugui presentar mitjans de prova.

Vistes les actuacions realitzades, i amb l’audiència prèvia a les persones interessades, el/la Cap de l’Àrea de Comerç ha d’emetre una proposta de resolució que ha d’elevar, juntament amb la resta de l’expedient, al/la director/a del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, que és l’òrgan competent per dictar la resolució corresponent, o en el seu cas, autoritzar la seva signatura a la Gerència Tècnica del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, que es notificarà a l’entitat interessada.

La resolució dictada pot revocar totalment o parcialment la subvenció atorgada i, si escau, preveure el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes indegudament, amb l’interès legal que correspongui, i la resta de circumstàncies previstes a l’article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

13.3 D’acord amb l’article 104 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la resolució del/de la director/a del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya exhaureix la via administrativa i es pot impugnar davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la seva notificació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució.

—14 Publicitat de les subvencions

14.1 D’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, quan les subvencions concedides, individualment considerades, siguin d’un import igual o superior a 3.000,00 euros, s’ha de donar publicitat dels atorgaments d’aquestes subvencions mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, a més, podran ser consultats a les llistes que es posaran a disposició dels interessats a la seu del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i a les seves delegacions, tot indicant la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s’ha imputat, el beneficiari, la quantitat concedida i la/les finalitat/s de l’incentiu.

14.2 En el supòsit que la quantia de les subvencions concedides sigui inferior a 3.000,00 euros, la publicitat s’articularà mitjançant l’accés a les llistes que es posaran a disposició dels interessats als llocs indicats en l’apartat anterior.

14.3 Sens perjudici del que han establert els apartats anteriors, s’ha de donar publicitat dels atorgaments dels incentius mitjançant la seva exposició en la pàgina web http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/.

—15 Comunicació dels incentius a la Comissió Europea

L’atorgament dels incentius es regeix per les condicions que estableix el Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE L379/5, de 28.12.2006).

—16 Concurrència

Els incentius que es concedeixin a l’empara d’aquestes bases són ajuts de minimis de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis (DOUE L 379, de 28.12.2006). Segons l’esmentat Reglament, les subvencions atorgades poden tenir la consideració d’ajuts de minimis si en sumar-los no se sobrepassa, en cap cas, el llindar dels 200.000 euros per empresa beneficiària, tenint en compte les quanties d’ajut de minimis percebudes durant l’exercici fiscal en curs i els dos darrers exercicis fiscals anteriors (per a les empreses que operen en el sector de transport de carretera, el llindar s’estableix en 100.000 euros per empresa beneficiària durant 3 exercicis fiscals). Els ajuts de minimis no es poden acumular amb altre ajut estatal per les mateixes despeses subvencionables si aquesta acumulació dóna lloc a una intensitat d’ajut superior a les establertes al Reglament General d’Exempció per Categories o en una decisió adoptada per la Comissió.

—17 Invalidesa de la concessió

Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les que estableix l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i és en el cas que concorri qualsevol d’aquelles s’ha de procedir d’acord amb el que estableix aquest article.

—18 Infraccions i sancions

A aquestes subvencions els és aplicable el règim d’infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s’hi oposi.

—19 Programes

Programa 1.1: Reformes de locals comercials, de serveis, d’artesania i moda.

Programa 1.2: Per a atenuar l’impacte de les obres civils de llarga durada.

Programa 1.3: Per a la compra, lloguer o concessió de locals buits a peu de carrer.

Programa 1.4: Per a la millora dels equipaments de marxants.

Programa 2.1: Acompanyament empresarial.

Programa 2.2: Centrals de compra.

Programa 3.1: Participació en fires d’àmbit professional, multisectorial o monogràfica.

Programa 4.1: Foment del comerç de proximitat associat.

Programa 5.1: Dinamització d’una zona d’alta concentració comercial.

Programa 5.2: Per actuacions innovadores liderades pel comerç associat.

Programa 6.1: Foment sectorial.

—20.1 Programa 1.1 Reformes de locals comercials, de serveis, d’artesania i moda.

20.1.1 Objecte

Impulsar la reforma i l’ampliació d’establiments comercials, de serveis, d’artesania i moda, en municipis de menys de 3.500 habitants o en municipis que siguin objecte d’algun Pla d’acció especial que pugui promoure el Consorci de Comerç, Artesania i Moda, per tal de garantir un servei de qualitat, proximitat i proveïment en el conjunt del territori de Catalunya (en base al padró continu d’IDESCAT).

20.1.2 Beneficiaris/àries

Micro, petites i mitjanes empreses en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda, amb establiments a peu de carrer que acreditin com a mínim un any d’antiguitat de l’IAE a partir de la data de la publicació d’aquesta convocatòria en el DOGC.

20.1.3 Requisits

Els beneficiaris han de complir els requisits següents:

Han de tenir un any d’antiguitat de l’IAE a partir de la data de la publicació d’aquesta convocatòria en el DOGC.

L’establiment ha d’estar en municipis de menys de 3.500 habitants o en municipis que siguin objecte d’algun Pla d’acció especial que pugui promoure el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

20.1.4 Documentació complementària a la sol·licitud

A l’imprès normalitzat de sol·licitud cal acompanyar la fitxa tècnica d’acord amb el model que es posarà a disposició dels sol·licitants.

20.1.5 Limitació màxima del programa

Un ajut per establiment.

20.1.6 Conceptes incentivables

a) Projectes tècnics d’interiorisme, enginyeria, decoració o arquitectura (mobiliari, il·luminació (no reducció de consum energètic), TIC’s del punt de venda, etc).

b) Obres i instal·lacions que en conjunt conformin una reforma o ampliació per al condicionament de l’espai respecte l’estat anterior de l’establiment.

20.1.7 Quantia de l’ incentiu

Fins al 50 % de la inversió, amb un import màxim de 3.000,00 euros.

20.1.8 Criteris d’atorgament

Es valoraran els següents criteris:

Adequació de la proposta al model comercial existent.

Impacte de la reforma proposada respecte la totalitat de la superfície de venda.

Orientació de la reforma o ampliació per maximitzar l’atenció al client i per la millora del sector al que pertany.

Resolució de deficiències o mancances detectades amb anterioritat a la reforma.

La incorporació del taller i obrador a la sala de vendes per a la millor visualització del valor afegit de l’establiment.

Incorporació d’elements innovadors i eines TIC.

Eliminació de barreres arquitectòniques.

20.1.9 Documentació específica per a la justificació

Els beneficiaris dels ajuts han de presentar la documentació següent:

Relació classificada de les despeses i inversions realitzades de l’activitat.

Memòria que inclogui fotografia de l’establiment després de la reforma (excepte en reformes de TIC’s), indicant clarament la zona o àmbit objecte de la reforma i descrivint les millores realitzades en base als objectius inicialment plantejats.

—21.1 Programa 1.2: Per atenuar l’impacte de les obres civils de llarga durada.

21.1.1 Objecte

Reduir l’impacte negatiu que produeixen les obres civils de llarga durada als establiments comercials, de serveis, d’artesania i moda en el conjunt del territori de Catalunya.

Es considera obra civil aquella obra que és el resultat de la iniciativa pública en el territori, de tal forma que dita actuació, ha d’estar vinculada al desenvolupament d’infraestructures per la població i redundi en benefici de la societat.

21.1.2 Beneficiaris/àries

Micro, petites i mitjanes empreses en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda, que acreditin com a mínim un any d’antiguitat de l’IAE a partir de la data de la publicació d’aquesta convocatòria en el DOGC, i que la ubicació dels establiments a peu de carrer estiguin a un radi màxim de 75 metres de les obres civils.

21.1.3 Requisits

Els beneficiaris han de complir els requisits següents:

Han de tenir un any d’antiguitat de l’IAE a partir de la data de la publicació d’aquesta convocatòria en el DOGC.

Estar afectat per una obra civil de llarga durada, es considera obra de llarga durada aquella d’una duració mínima d’un any.

Haver patit una disminució d’un mínim d’un 20 % del volum de vendes respecte el període anterior.

No haver estat atorgat cap ajut pel mateix concepte l’any anterior, excepte en aquells casos en què s’hagi prolongat el termini previst per la finalització de l’obra.

21.1.4 Documentació complementària a la sol·licitud

A l’imprès normalitzat de sol·licitud cal acompanyar la fitxa tècnica d’acord amb el model que es posarà a disposició dels sol·licitants.

Declaració responsable conforme l’establiment objecte de l’incentiu es troba dins d’un radi màxim de 75 metres de l’obra civil i que, com a conseqüència, l’establiment ha sofert una disminució del volum de vendes respecte el període anterior.

21.1.5 Limitació màxima del programa

Un ajut per establiment afectat.

21.1.6 Conceptes incentivables

Manteniment de l’establiment objecte de l’incentiu a la zona afectada per l’obra civil.

21.1.7 Quantia de l’incentiu

Un import màxim de 1.500,00 euros per establiment.

21.1.8 Criteris d’atorgament

Es valoraran els següents criteris:

Duració de l’obra civil.

Grau d’afectació de les obres.

21.1.9 Documentació específica per a la justificació

Els beneficiaris dels ajuts han de presentar la documentació següent:

Memòria explicativa de la disminució de les vendes amb la corresponent comparativa vers el període anterior d’abans de l’inici de les obres o qualsevol altre documentació que acrediti aquesta disminució.

—22.1 Programa 1.3: Per a la compra, lloguer o concessió de locals buits a peu de carrer.

22.1.1 Objecte

La compra, arrendament, dret d’ús o concessió administrativa de locals buits a peu de carrer en zones de concentració comercial, amb l’objectiu de la seva explotació i implementació com a establiment comercial o de serveis, per incrementar l’atractiu de la zona de referència i incentivar l’ocupació de locals buits a peu de carrer que trenquen la continuïtat comercial de la zona de concentració comercial.

Excepcionalment, es pot incloure el traspàs d’un establiment per continuar amb l’explotació de l’activitat comercial o de serveis, sempre que el beneficiari sigui un emprenedor adscrit a programes d’emprenedoria promoguts o amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

22.1.2 Beneficiaris/àries

Micro, petites i mitjanes empreses en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda que acreditin estar donades d’alta de l’IAE.

22.1.3 Requisits

Els beneficiaris han de complir els següents requisits:

a) En cas de compra, ser el propietari del local comercial.

b) En cas de lloguer, o autorització d’ús, ser el titular del contracte d’arrendament del local comercial o de la utilització de l’ús.

c) En cas de concessió administrativa, ser el titular de la concessió administrativa del local comercial.

d) Únicament poden ser objecte d’aquest programa d’ajuts aquells establiments que en el moment de la seva compra, lloguer, dret d’ús o atorgament de la concessió administrativa estiguin desocupats o en procés de liquidació.

e) Aquests establiments s’han de destinar a l’explotació d’alguna activitat comercial o de serveis.

f) L’establiment objecte de la compra, lloguer, dret d’ús o concessió administrativa s’ha de trobar dins del territori de Catalunya.

g) En cas del traspàs d’un establiment el beneficiari ha d’estar adscrit a programes d’emprenedoria promoguts o amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

22.1.4 Documentació complementària a la sol·licitud

A l’imprès normalitzat de sol·licitud cal acompanyar la fitxa tècnica d’acord amb el model que es posarà a disposició dels sol·licitants.

22.1.5 Limitació màxima del programa

Un ajut per establiment.

22.1.6 Conceptes incentivables

a) Les despeses generades per la compra, lloguer, dret d’ús o tràmits de la concessió administrativa.

b) Despeses derivades de l’obertura de l’establiment i posada en marxa de la seva explotació (obres, projectes d’interiorisme, instal·lacions, mobiliari, etc).

c) Les despeses generades pel traspàs de l’establiment.

22.1.7 Quantia de l’ incentiu

a) Fins al 50 % de la inversió, amb un import màxim de 1.500,00 euros

b) En el cas d’un emprenedor adscrit a programes d’emprenedoria promoguts o amb el suport de la Generalitat de Catalunya o en municipis que siguin objecte d’un Pla d’Acció Especial que pugui ser promogut pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda: fins al 50 % de la inversió, amb un import màxim de 3.000,00 euros.

22.1.8 Criteris d’atorgament

Es valoraran els següents criteris:

L’ampliació de locals existents.

La necessitat de donar continuïtat a la combinació comercial existent.

L’ampliació de la varietat de l’oferta comercial.

Grau de la zona de concentració comercial.

22.1.9 Documentació específica per a la justificació

Els beneficiaris dels ajuts han de presentar la documentació següent:

a) Relació classificada de les despeses i inversions realitzades de l’activitat

b) Memòria explicativa que inclogui la documentació gràfica acreditativa de l’objecte d’aquest programa.

c) Documentació acreditativa de la compra (document de compra o darrer rebut de pagament de l’Impost sobre béns immobles (IBI), dret d’ús o lloguer (contracte) o resolució positiva de la concessió administrativa del local comercial.

d) Si escau, documentació acreditativa d’estar adscrit a programes d’emprenedoria promoguts o amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

—23 Programa 1.4: Per a la millora dels equipaments dels marxants.

23.1.1 Objecte

Impulsar la transformació física dels equipaments del comerç de venda no sedentària (marxants), i l’adequació al seu públic objectiu.

23.1.2 Beneficiaris/àries

Micro, petites i mitjanes empreses de vendes no sedentàries (marxants) en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda, no sedentàries, que acreditin com a mínim un any d’antiguitat de l’IAE a partir de la data de la publicació d’aquesta convocatòria en el DOGC.

23.1.3 Requisits

Els beneficiaris han de complir els següents requisits:

Que disposin de la corresponent autorització municipal per a l’exercici de la venda ambulant.

Que participin en un mínim de tres mercats de marxants de municipis diferents.

23.1.4 Documentació complementària a la sol·licitud

A l’imprès normalitzat de sol·licitud cal acompanyar la fitxa tècnica – descripció del projecte i pressupost (indicant els mercats on s’estableix) d’acord amb el model que es posarà a disposició dels sol·licitants.

23.1.5 Limitació màxima del programa

Un ajut per beneficiari/ària.

23.1.6 Conceptes incentivables

Adquisició d’elements i equipament que s’ha de destinar exclusivament per a la venda ambulant:

a) Per a la instal·lació de parades desmuntables: estructures rígides, tendals i mostradors, persianes enrotllables.

b) Tant per a paredes desmuntables com per a remolcs (tenda i camions–botiga): balances electròniques, caixes registradores, talladores, envasadores al buit, cost de les bateries d’emmagatzematge d’energia i generadors elèctrics.

En tot cas, els béns adquirits han de ser utilitzats per a l’exercici del comerç no sedentari.

23.1.7 Quantia de l’ incentiu

Fins al 50 % de la inversió, amb un import màxim de 1.500,00 €.

23.1.8 Criteris d’atorgament

Es valoraran els següents criteris:

Orientació de la reforma o ampliació per maximitzar l’atenció al client.

Adequació de l’oferta a les necessitats dels mercats on s’estableix.

Innovació i millora de l’equipament de marxants.

Utilització d’eines TIC.

23.1.9 Documentació específica per a la justificació

Els beneficiaris dels ajuts han de presentar la documentació següent:

Relació classificada de les despeses i inversions realitzades de l’activitat.

Memòria explicativa de les actuacions realitzades i que incloguin les corresponents autoritzacions municipals.

—24.1 Programa 2.1: Acompanyament empresarial.

24.1.1 Objecte

La millora i l’optimització de les àrees funcionals de les empreses o entitats beneficiàries mitjançant l’assessorament i l’acompanyament extern.

24.1.2 Beneficiaris/àries

a) Micro, petites i mitjanes empreses en l’àmbit del comerç, dels serveis, de l’artesania i la moda que acreditin com a mínim un any d’antiguitat de l’IAE a partir de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el DOGC.

b) Centrals de compra.

24.1.3 Requisits

Els beneficiaris han de complir els següents requisits:

a) Realització d’una inversió mínima de 2.000 euros.

b) Aquest acompanyament empresarial s’haurà de portar a terme, preferentment, per una de les patronals del sector de l’àmbit de tot Catalunya que tinguin consideració d’entitats més representatives del territori, o per les cambres de Comerç de Catalunya amb el personal propi dels seus equips tècnics o per una empresa consultora amb una experiència mínima de 5 anys com a expert en estratègia empresarial.

c) L’assessorament ha de ser d’un mínim de 10 hores presencials.

d) Les millores projectades seran supervisades per la unitat tècnica competent del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya juntament amb l’empresa consultora i el sol·licitant.

24.1.4 Documentació complementària a la sol·licitud

A l’imprès normalitzat de sol·licitud cal acompanyar la fitxa tècnica d’acord amb el model que es posarà a disposició dels sol·licitants.

24.1.5 Limitació màxima del programa

Un ajut per beneficiari/ària.

24.1.6 Conceptes incentivables

Seran subvencionables aquells assessoraments externs que responguin a una necessitat real de l’empresa, o associació, que ha de quedar reflectida prèviament a la fitxa tècnica, per tal de dissenyar, implementar i millorar alguna de les àrees funcionals de l’empresa, organització i recursos humans, màrqueting i vendes, finances i control de gestió, operacions.

No es consideren subvencionables dins d’aquesta línea d’ajut les despeses de gestoria o de tramitació i funcionament habitual de l’empresa.

24.1.7 Quantia de l’ incentiu

Fins al 50% de les despeses realitzades, amb un import màxim de 1.000 euros.

24.1.8 Criteris d’atorgament

Es valoraran els criteris següents:

Identificació i definició de les millores operatives i dels objectius a assolir.

Justificació de la necessitat d’aquest assessorament i grau de compromís de la implantació de les millores proposades per l’empresa consultora.

Es prioritzaran les sol·licituds presentades per empreses que no hagin rebut, en un termini de dos anys, un incentiu del CCAM per a la mateixa tipologia de projecte per la qual es demana ajut en aquesta convocatòria.

24.1.9 Documentació específica per a la justificació

Els beneficiaris dels ajuts han de presentar la documentació següent:

Relació de despeses de les actuacions.

Memòria explicativa de les actuacions realitzades.

—25.1 Programa 2.2: Centrals de compra.

25.1.1 Objecte

Fomentar l’associacionisme i la cooperació empresarial per reforçar el teixit associatiu i desenvolupar estratègies de millora de l’eficiència de les empreses, amb l’objectiu de millorar la rendibilitat col·lectiva i incrementar la dimensió de les empreses associades a una central de compra.

25.1.2 Beneficiaris/àries

Centrals de compres i serveis.

25.1.3 Requisits

Que el sol·licitant aconsegueixi amb les quotes fixes dels associats un import igual o superior a un terç de l’incentiu sol·licitat o que disposi dels recursos econòmics suficients per fer front a la inversió objecte de l’incentiu.

25.1.4 Documentació complementària a la sol·licitud

A l’imprès normalitzat de sol·licitud cal acompanyar la fitxa tècnica d’acord amb el model que es posarà a disposició dels sol·licitants

Declaració responsable on es faci constar que per quotes fixes s’aconsegueix un terç de l’incentiu sol·licitat o que disposa dels recursos econòmics suficients per fer front a la inversió objecte de l’incentiu.

25.1.5 Limitació màxima del programa

Un ajut per beneficiari/ària.

25.1.6 Conceptes incentivables

Despeses generades per l’adquisició d’eines o equipaments informàtiques (maquinari, programari), TICs, per impulsar la innovació en els seus processos de negoci.

Despeses dels serveis contractats per desenvolupar accions de promoció i dinamització comercial.

Despeses de comunicació, promoció i animació comercial dins dels horaris comercials.

D’altres despeses necessàries per aconseguir la notorietat del sector (jornades, congressos...).

En cap cas les despeses de gestió pròpia presentades com a justificació podrà sobrepassar el 50 % de l’incentiu atorgat.

25.1.7 Quantia de l’incentiu

Fins al 50% de la inversió amb un import màxim de 8.000,00 €.

25.1.8 Criteris d’atorgament

Es valoraran els criteris següents:

a) Grau de compliment dels projectes implementats als anys anteriors.

b) Grau de millora qualitativa i quantitativa del negoci a nivell col·lectiu i l’impacte de l’actuació per a la notorietat del sector.

25.1.9 Documentació específica per a la justificació

Els beneficiaris dels ajuts han de presentar la documentació següent:

Relació de despeses de les actuacions.

Memòria explicativa de les actuacions realitzades.

—26.1 Programa 3.1: Participació en fires d’àmbit professional, multisectorial o monogràfica.

26.1.1 Objecte

Promoure la participació en fires de caràcter monogràfic i multisectorial a Catalunya i fora del territori de Catalunya.

26.1.2 Beneficiaris/àries

a) Micro, petites i mitjanes empreses en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda.

b) Micro, petites i mitjanes empreses amb carnet d’artesà professional vigent o en tràmit.

c) Associacions territorials i sectorials de comerciants, de serveis, d’artesans i de moda.

d) Centrals de compres en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda.

e) Gremis en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda.

26.1.3 Requisits

Els beneficiaris han de complir els requisits següents:

a) Per a tots els beneficiaris, que la persona sol·licitant no pot ser en cap cas l’organitzador de la fira per la qual es demana l’incentiu.

b) Per als beneficiaris inclosos en els apartats a), c), d) i e) de la base anterior:

Quan es tracti d’una fira a Catalunya, la inversió mínima ha de ser de 900,00 euros;

Quan es tracti d’una fira fora del territori de Catalunya, la inversió mínima ha de ser de 2.000,00 euros.

c) Per als beneficiaris inclosos en l’apartat b) de la base anterior:

Quan es tracti d’una fira a Catalunya, la inversió mínima ha de ser de 650,00 euros.

Quan es tracti d’una fira fora del territori de Catalunya, la inversió mínima ha de ser de 1.000,00 euros.

26.1.4 Documentació complementària a la sol·licitud:

A l’imprès normalitzat de sol·licitud cal acompanyar la fitxa tècnica d’acord amb el model que es posarà a disposició dels sol·licitants.

26.1.5 Limitació màxima del programa:

El beneficiari ha de presentar una sol·licitud per a cada actuació.

Un mateix beneficiari només podrà sol·licitar un màxim de 6 fires, independentment si són realitzades al territori de Catalunya, a la resta del territori de l’Estat espanyol o a l’estranger.

26.1.6 Conceptes incentivables:

Despeses de contractació de l’espai i de l’estand.

Assegurances del material a exposar.

Lloguer de mobiliari.

Elements de difusió, promoció i publicitat, sempre que no s’hagin demanat per d’altres programes de la mateixa convocatòria.

Despeses derivades del muntatge i desmuntatge de l’estand.

Despeses de personal contractat extern (hostesses, seguretat, etc.).

Despeses de desplaçament i allotjament.

En cap cas són subvencionables les despeses internes de personal, càterings, alimentació, dietes de manutenció.

26.1.7 Quantia de l’incentiu

Fins al 50% de la inversió amb un import màxim de 450,00 euros per cada participació en fires celebrades a Catalunya.

Fins al 50% de la inversió amb un import màxim de 1.000,00 euros per cada participació en fires celebrades fora de Catalunya però en el territori espanyol.

Fins al 50% de la inversió amb un import màxim de 2.000,00 euros per cada participació en fires celebrades a l’estranger.

26.1.8 Criteris d’atorgament

Es valoraran els següents criteris:

a) Que la fira sigui d’un mateix sector d’activitat.

b) La idoneïtat de l’actuació en funció de l’objectiu que es pretén assolir.

c) La projecció que representa per als beneficiaris.

d) Les capacitats estructurals per obtenir-ne el màxim rendiment.

e) La incorporació d’elements innovadors i eines TIC.

26.1.9 Documentació específica per a la justificació

Els beneficiaris dels ajuts han de presentar la documentació següent:

Relació classificada de les despeses i inversions realitzades de l’activitat.

Memòria explicativa que inclogui la documentació gràfica acreditativa de la realització de l’actuació.

—27.1 Programa 4.1: Foment del comerç de proximitat associat.

27.1.1 Objecte

Desenvolupar projectes de dinamització comercial a les zones urbanes amb una concentració comercial mitjana, per tal de consolidar el comerç de proximitat.

27.1.2 Beneficiaris

Associacions i Federacions de comerciants, de serveis, d’artesans i de moda, territorials i agrupacions d’associacions territorials supramunicipals. En el cas d’actuacions de caràcter supramunicipal s’exclouen les associacions, agrupacions i federacions de mercats municipals.

Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat, haurà de fer-se constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com l’import de subvenció a aplicar per cadascun d’ells, que tindran igualment la consideració de beneficiaris/àries.

En qualsevol cas, haurà de nomenar-se un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació.

27.1.3 Requisits

Que el sol·licitant aconsegueixi amb les quotes fixes dels associats un import igual o superior a un terç de l’incentiu sol·licitat o que disposi dels recursos econòmics suficients per fer front a la inversió objecte de l’incentiu.

En el cas d’una actuació supramunicipal, la gestió s’ha de portar a terme de forma conjunta entre tots els beneficiaris.

27.1.4 Documentació complementària a la sol·licitud

A l’imprès normalitzat de sol·licitud cal acompanyar la fitxa tècnica d’acord amb el model que es posarà a disposició dels sol·licitants.

Declaració responsable on es faci constar que per quotes fixes s’aconsegueix un terç de l’incentiu sol·licitat o que disposin dels recursos econòmics suficients per a fer front a la inversió.

27.1.5 Limitació màxima del programa

La persona beneficiària ha de presentar una sol·licitud per cada tipologia de concepte incentivable.

La sol·licitud d’aquest programa és incompatible amb el programa 5.1 (Dinamització d’una zona d’alta concentració comercial), el programa 5.2. (Per actuacions innovadores liderades pel comerç associat) i el programa 6.1 (Foment sectorial).

En el cas d’actuacions d’agrupacions territorials supramunicipals l’import màxim que es pot atorgar per despeses d’estructura no pot ser superior a 3.000,00 euros.

27.1.6 Conceptes incentivables

a) Despeses generades per l’adquisició d’eines o equipaments informàtiques (maquinari, programari), TICs.

b) Despeses del personal contractat per desenvolupar accions de promoció i dinamització comercial.

c) Despeses de comunicació, promoció i animació comercial dins dels horaris comercials. Despeses per a la contractació d’una empresa externa per a la millora o implementació dels canals de comunicació.

27.1.7 Quantia de l’incentiu

Per als conceptes incentivables inclosos a l’apartat a) de la base anterior, fins al 50 % de la inversió amb un import màxim de 750,00 euros, en el cas d’actuacions d’agrupacions territorial supramunicipals l’import atorgat es multiplicarà pel número de municipis participants i s’incrementarà en un 25% sobre aquest import.

Per als conceptes incentivables inclosos a l’apartat b) de la base anterior, fins al 50 % de la inversió amb un import màxim de 1.000,00 euros, en el cas d’actuacions d’agrupacions territorial supramunicipals l’import atorgat es multiplicarà pel número de municipis participants i s’incrementarà en un 25% sobre aquest import.

Per als conceptes incentivables inclosos a l’apartat c) de la base anterior, fins al 50 % de la inversió amb un import màxim de 4.250,00 euros, en el cas d’actuacions d’agrupacions territorial supramunicipals l’import atorgat es multiplicarà pel número de municipis participants i s’incrementarà en un 25% sobre aquest import.

27.1.8 Criteris d’atorgament

Es valoraran els criteris següents:

a) Grau de millora dels canals de comunicació, modernització de la gestió interna i d’innovació tecnològica.

b) Grau de compromís del manteniment de l’estructura de gestió tècnica i/o administrativa.

c) Grau de compliment de projectes implementats en anys anteriors.

27.1.9 Documentació específica per a la justificació

Els beneficiaris dels ajuts han de presentar la documentació següent:

Relació de despeses de les actuacions.

Memòria explicativa de les actuacions realitzades.

—28.1 Programa 5.1: Dinamització d’una zona d’alta concentració comercial.

28.1.1 Objecte

Desenvolupament de projectes de dinamització comercial en zones urbanes amb una alta concentració comercial, per tal de consolidar el comerç d’atracció potenciant el servei per a residents i visitants, de les següents característiques:

a) Dinamització d’una zona d’alta concentració comercial, on s’inclogui un motor comercial potent.

b) Dinamització d’una zona d’alta concentració comercial, on s’inclogui un motor comercial potent com un mercat municipal, addicionant una única gestió i/o que impliqui un pla d’actuació turística.

c) Dinamització de zones d’alta concentració comercial als municipis que siguin capital de comarca o municipis de més de 50.000 habitants.

28.1.2 Beneficiaris:

Federacions i associacions territorials de comerciants, de serveis, d’artesania i moda i agrupacions d’associacions territorials supramunicipals, excloent les associacions, agrupacions i federacions de mercats.

Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat, haurà de fer-se constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com l’import de subvenció a aplicar per cadascun d’ells, que tindran igualment la consideració de beneficiaris/àries.

En qualsevol cas, haurà de nomenar-se un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació.

28.1.3 Requisits

Estar inclòs en una zona d’alta concentració comercial.

Que el sol·licitant aconsegueixi amb les quotes fixes dels associats un import igual o superior a un terç de l’incentiu sol·licitat o que disposi dels recursos econòmics suficients per fer front a la inversió objecte de l’incentiu.

28.1.4 Documentació complementària a la sol·licitud

A l’imprès normalitzat de sol·licitud cal acompanyar la fitxa tècnica d’acord amb el model que es posarà a disposició dels sol·licitants.

Declaració responsable on es faci constar que per quotes fixes s’aconsegueix un terç de l’incentiu sol·licitat o que disposin dels recursos econòmics suficients per a fer front a la inversió.

Si s’escau, declaració responsable de l’existència d’una gestió unificada assenyalant el nombre de municipis participants.

Si s’escau, declaració conforme implica un pla d’actuació turística.

28.1.5 Limitació màxima del programa:

No es podrà presentar més d’una sol·licitud per beneficiari.

La sol·licitud d’aquest programa és incompatible amb el programa 4.1. (Foment del comerç de proximitat associat) i amb el programa 6.1 (Foment sectorial).

En cap cas, la despesa per la gestió i estructura podrà sobrepassar el 12 % de la quantitat atorgada per aquest programa.

28.1.6 Conceptes incentivables

Despeses de gestió i estructura.

Despeses de comunicació de l’oferta comercial

Serveis als consumidors.

Incorporació d’elements innovadors i eines TIC.

Animació comercial de la zona dins dels horaris comercials.

28.1.7 Quantia de l’incentiu per tipus de beneficiaris:

Per a les actuacions incloses dins de la lletra a) de la base 28.1.1, fins al 50% de les despeses i amb un import màxim de 15.000,00 euros, en el cas d’actuacions d’agrupacions territorials supramunicipals l’import atorgat es multiplicarà pel número de municipis participants i s’incrementarà fins a un màxim del 25% sobre aquest import.

Per a les actuacions incloses dins de la lletra b) de la base 28.1.1, fins al 50% de les despeses i amb un import màxim de 18.000,00 euros, en el cas d’actuacions d’agrupacions territorial supramunicipals l’import atorgat es multiplicarà pel número de municipis participants i s’incrementarà fins a un màxim del 25% sobre aquest import.

Per a les actuacions incloses dins de la lletra c) de la base 28.1.1, fins al 50% de les despeses i amb un import màxim de 25.000,00 euros, en el cas d’actuacions d’agrupacions territorial supramunicipals l’import atorgat es multiplicarà pel número de municipis participants i s’incrementarà fins a un màxim del 25% sobre aquest import.

28.1.8 Criteris d’atorgament

Es valoraran els següents criteris:

a) Existència d’una gestió professionalitzada.

b) Grau d’atracció de la demanda.

c) Grau de compliment dels projectes implementats en anys anteriors.

d) Proposta del pla d’actuació turística, si s’escau.

e) Grau de compromís de les parts per portar a terme una gestió unificada.

f) Grau de compromís de realitzar una actuació conjunta de caràcter supramunicipal.

g) Grau de concentració comercial.

28.1.9 Documentació específica per a la justificació

Els beneficiaris dels ajuts han de presentar la documentació següent:

Relació de despeses de les actuacions.

Memòria explicativa de les actuacions realitzades.

—29.1 Programa 5.2: Per actuacions innovadores o d’especial notorietat liderades pel comerç associat.

29.1.1 Objecte

Desenvolupament d’actuacions innovadores i específiques en una zona d’alta concentració comercial, que donin especial notorietat al sector i a l’àrea comercial, que millorin l’experiència de compra dels consumidors i/o que comportin l’assumpció de noves àrees de gestió per part del beneficiari de l’incentiu.

29.1.2 Beneficiaris

Associacions territorials i federacions de comerciants, de serveis, d’artesania i moda.

29.1.3 Requisits

Estar inclòs en una zona d’alta concentració comercial i que les propostes comportin una especial notorietat al sector mitjançant la realització d’actuacions innovadores.

Que l’actuació tingui una permanència i un impacte quantificable a llarg termini.

29.1.4 Documentació complementària a la sol·licitud

A l’imprès normalitzat de sol·licitud cal acompanyar la fitxa tècnica d’acord amb el model que es posarà a disposició dels sol·licitants, on quedi clarament definit els objectius, el calendari, el pressupost de l’actuació, sistemes de valoració de l’impacte de l’actuació, les línies d’actuació i el finançament.

29.1.5 Limitació màxima del programa:

Un ajut per tota una zona i sol·licitant.

Aquest programa únicament és compatible amb el programa 5.1. (Dinamització d’una zona d’alta concentració comercial).

29.1.6 Conceptes incentivables

Actuacions que fomentin les economies d’escala.

Actuacions que fomentin sinèrgies entre diferents àmbits, turisme, cultura, etc.

Actuacions que impliquin una millora de l’experiència de compra i serveis per als consumidors.

Actuacions que impliquin l’assumpció de noves responsabilitats per part del beneficiari.

S’exclou de forma expressa els estudis.

29.1.7 Quantia de l’incentiu

Fins al 50% de les despeses i amb un import màxim de 10.000,00 euros.

29.1.8 Criteris d’atorgament

Es valoraran els criteris següents:

Grau de millora de l’experiència de compra dels consumidors.

Grau d’innovació.

Grau de permanència de l’actuació.

Pressupost de l’actuació.

Grau de vinculació previst entre l’actuació i la ciutadania.

Establiment d’un sistema de valoració de l’impacte de l’actuació en l’entorn físic, com a referent, pol d’atracció, lloc d’encontre, etc.

29.1.9 Documentació específica per a la justificació

Els beneficiaris dels ajuts han de presentar la documentació següent:

Relació de despeses de les actuacions.

Memòria explicativa de les actuacions realitzades.

—30.1 Programa 6.1: Foment sectorial.

30.1.1 Objecte

Fomentar la competitivitat de la integració sectorial per reforçar el teixit associatiu i definir estratègies de millora de l’eficiència i la rendibilitat de les empreses associades a un grup sectorial.

30.1.2 Beneficiaris/àries

Sectors agrupats, gremis de comerciants, de serveis, d’artesans i de moda.

S’exceptuen les grans associacions representatives del sector i les associacions, agrupacions i federacions de mercats municipals.

30.1.3 Requisits

Que el sol·licitant aconsegueixi amb les quotes fixes dels associats un import igual o superior a un terç de l’incentiu sol·licitat o que disposi dels recursos econòmics suficients per fer front a la inversió objecte de l’incentiu.

30.1.4 Documentació complementària a la sol·licitud

A l’imprès normalitzat de sol·licitud cal acompanyar la fitxa tècnica d’acord amb el model que es posarà a disposició dels sol·licitants.

Declaració responsable on es faci constar que per quotes fixes s’aconsegueix un terç de l’incentiu sol·licitat o que disposa dels recursos econòmics suficients per a fer front a la inversió objecte de l’incentiu.

En el cas de les despeses incloses a l’apartat d) de la base 30.1.6 , la fitxa tècnica del projecte ha d’incloure les dades següents: els objectius, el calendari, el pressupost de l’actuació, sistemes de valoració de l’impacte de l’actuació, les línies d’actuació i el finançament.

30.1.5 Limitació màxima del programa

La persona beneficiària ha de presentar una sol·licitud per cada tipologia de concepte incentivable.

La sol·licitud d’aquest programa és incompatible amb el programa 4.1 (Foment del comerç associat de proximitat), 5.1 (Dinamització d’una zona d’alta concentració comercial) i 5.2 (Per actuacions innovadores liderades pel comerç associat).

30.1.6 Conceptes incentivables

a) Despeses generades per l’adquisició d’eines o equipaments informàtiques (maquinari, programari), TICs.

b) Despeses del personal contractat per a desenvolupar accions de promoció i dinamització comercial.

c) Despeses de comunicació, promoció i animació comercial dins dels horaris comercials. Despeses per a la contractació d’una empresa externa per a la millora o implementació dels canals de comunicació.

d) D’altres despeses necessàries per aconseguir la notorietat del sector (jornades, congressos, ...).

30.1.7 Quantia de l’incentiu

Per als conceptes incentivables inclosos a l’apartat a) de la base anterior, fins al 50 % de la inversió amb un import màxim de 1.500,00 euros.

Per als conceptes incentivables inclosos a l’apartat b) de la base anterior, fins al 50 % de la inversió amb un import màxim de 3.000,00 euros.

Per als conceptes incentivables inclosos a l’apartat c) de la base anterior, fins al 50 % de la inversió amb un import màxim de 5.500,00 euros.

Per als conceptes incentivables inclosos a l’apartat d) de la base anterior, fins al 50 % de la inversió amb un import màxim de 15.000,00 euros.

30.1.8 Criteris d’atorgament

Es valoraran els següents criteris:

a) Existència d’una gestió professionalitzada.

b) Grau de compliment dels projectes implementats als anys anteriors.

c) Grau de l’impacte de l’actuació per la notorietat del sector.

30.1.9 Documentació específica per a la justificació

Els beneficiaris dels ajuts han de presentar la documentació següent:

Relació de despeses de les actuacions.

Memòria explicativa de les actuacions realitzades.

PG-311643 (12.107.097)

 

Amunt