Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Orden

 • Data del document 12/04/2012

 • Número del document GRI/0099/2012

 • Número de control 12096101

 • Organisme emissor Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales

  CVE CVE-DOGC-B-12096101-2012

Dades del DOGC
 • Número 6112

 • Fecha 20/04/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 20482

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDEN GRI/99/2012, de 12 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a las casas regionales y otras entidades regionales sin ánimo de lucro, y se abre la convocatoria para el año 2012.


El Decret 326/2011, de 26 d’abril, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, en la disposició addicional setena estableix que el Departament assumeix la interlocució amb les cases regionals en l’àmbit de les competències que té assignades la Generalitat de Catalunya.

Atesa la necessitat de dur a terme aquest objectiu i donar suport a les cases, centres i altres entitats regionals, s’obre aquesta nova convocatòria de subvencions.

Vista la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 (DOGC núm. 6075, de 27.2.2012);

Vist el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Per això, a proposta de la directora de Serveis del Departament de Governació i Relacions Institucionals i en ús de les facultats que em confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores de les subvencions per a la realització d’activitats de les cases regionals i altres entitats regionals sense ànim de lucre, que consten en l’annex d’aquesta Ordre.

Article 2

Obrir la convocatòria per a l’atorgament de subvencions a cases regionals i altres entitats regionals sense ànim de lucre per a l’any 2012.

Article 3

La quantia màxima destinada a l’atorgament d’aquestes subvencions és de 75.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària GO01D/482000100 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012.

Article 4

4.1 El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre en el DOGC.

4.2 L’àmbit temporal d’execució de les activitats objecte d’aquesta convocatòria és de l’1 de gener de 2011 fins al 15 de novembre de 2012.

4.3 Les sol·licituds de les subvencions es poden presentar davant de qualsevol dels registres o de les oficines i entitats ressenyades a l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i s’han d’adreçar al Departament de Governació i Relacions Institucionals (Via Laietana 26, 08003 Barcelona).

4.4 Les entitats sol·licitants han de presentar la sol·licitud mitjançant el model normalitzat que es pot obtenir a les dependències del Departament de Governació i Relacions Institucionals (Via Laietana 26, 08003 Barcelona), a la pàgina web del Departament de Governació i Relacions Institucionals http://www.gencat.cat/governacio i en la pàgina web de l’Oficina Virtual de Tràmits (http://www.gencat.cat/ovt).

A les sol·licituds de model normalitzat, s’hi ha d’adjuntar la documentació que preveu la base 5.

Article 5

5.1 La persona titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals és l’òrgan competent per resoldre aquesta convocatòria. El termini per resoldre la sol·licitud de subvenció serà de sis mesos a comptar de l’endemà de la finalització del període de presentació de sol·licituds. Si transcorregut aquest termini no s’ha dictat i notificat resolució expressa, les sol·licituds s’han d’entendre desestimades, d’acord amb el que preveu l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

5.2 El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva.

5.3 El règim de recursos contra la resolució de concessió de la subvenció es el que preveu la base 8.4.

Article 6

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el DOGC.

Disposició final

Contra l’acte de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, i les bases reguladores, les entitats poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació en el DOGC.

Amb caràcter previ, contra l’acte de convocatòria, les entitats poden interposar recurs de reposició davant la consellera de Governació i Relacions Institucionals, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació en el DOGC.

Barcelona, 12 d’abril de 2012

Joana Ortega i Alemany

Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

Bases reguladores que regeixen les subvencions adreçades a cases regionals i altres entitats regionals sense ànim de lucre

—1 Objecte

Les subvencions tenen com a objecte el desenvolupament d’activitats dutes a terme per les cases i altres entitats regionals sense ànim de lucre representatives d’altres comunitats autònomes amb seu social a Catalunya, destinades a la integració sociocultural dels seus membres en la societat catalana, i totes les activitats de foment, promoció i difusió de la llengua i cultura catalanes.

—2 Entitats regionals destinatàries

Poden ser destinatàries de les subvencions que regulen aquestes bases les cases regionals i entitats regionals sense ànim de lucre que representin una comunitat autònoma diferent de la catalana, tinguin la seu social a Catalunya i entre les seves finalitats consti el desenvolupament d’alguna de les activitats definides a l’objecte de la subvenció.

—3 Activitats i conceptes subvencionables

3.1 Es consideren activitats subvencionables les exposicions, les conferències, els seminaris, els actes d’intercanvi de cultures regionals, les mostres de productes típics, els tallers d’artesania, les activitats culturals, turístiques, artístiques i, en general, totes les que desenvolupin l’objecte que estableix la base 1.

3.2 Són despeses subvencionables les que responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es facin en l’àmbit temporal d’execució que preveu la convocatòria.

Les despeses de salaris de les persones subjectes a una relació laboral amb l’entitat beneficiària i les despeses corrents de funcionament de les entitats estan subvencionades quan tinguin una relació directa amb les activitats subvencionables.

No són subvencionables les despeses de manutenció ni els viatges individuals dels membres de l’entitat, i tampoc les atencions protocol·làries.

En cap cas no es consideren despesa subvencionable l’IRPF ni els impostos indirectes, com l’IVA, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, llevat que l’entitat beneficiària de la subvenció tingui la condició de consumidora final de l’IVA.

De la mateixa manera, s’exclouen de la subvenció les despeses derivades de la construcció i l’adquisició de béns immobles o les obres de conservació o millora que se’n facin, l’adquisició de maquinària, utillatge, mobiliari i equipaments nous, inclosos els equips informàtics, així com els treballs d’instal·lació i muntatge d’aquests equips.

3.3 L’entitat beneficiària de la subvenció pot subcontractar tercers fins a un percentatge que no excedeixi el 100% de l’import de les activitats subvencionades.

—4 Quantia de les subvencions

4.1 La dotació màxima de la convocatòria és la que estableix l’article 3 de la convocatòria.

4.2 L’import de les subvencions no pot ser en cap cas d’una quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el 100% del cost de l’activitat subvencionada.

4.3 Les subvencions consisteixen en una dotació econòmica no percentual i es concedeixen tenint en compte els criteris de valoració que fixa la base 7.

4.4 Només serà objecte de subvenció un projecte per sol·licitant i per programació anual.

—5 Sol·licituds i documentació

5.1 Les sol·licituds han de ser aprovades i formalitzades per l’òrgan competent segons les respectives normes de funcionament intern de les entitats sol·licitants.

5.2 Les sol·licituds de les subvencions es poden presentar davant de qualsevol dels registres o de les oficines i entitats que figuren a l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i s’ha adreçar al Departament de Governació i Relacions Institucionals (Via Laietana 26, 08003 Barcelona).

5.3 Les entitats sol·licitants han de presentar la sol·licitud mitjançant el model normalitzat que es pot obtenir a les dependències del Departament de Governació i Relacions Institucionals (Via Laietana 26, 08003 Barcelona), a la pàgina web del Departament de Governació i Relacions Institucionals http://www.gencat.cat/governacio i a la pàgina web de l’Oficina Virtual de Tràmits (http://www.gencat.cat/ovt).

5.4 Juntament amb la sol·licitud s’ha de trametre la documentació que es detalla a continuació:

a) Memòria explicativa i detallada de l’activitat a realitzar, signada per la persona representant de l’entitat, amb el calendari d’execució de l’activitat proposada. Se’n pot obtenir el model a les dependències del Departament de Governació i Relacions Institucionals (Via Laietana 26, 08003 Barcelona), a la pàgina web del Departament de Governació i Relacions Institucionals http://www.gencat.cat/governacio i a la pàgina web de l’Oficina Virtual de Tràmits (http://www.gencat.cat/ovt).

b) Pressupost detallat dels ingressos i les despeses de les activitats subvencionables, signat i segellat per la persona representant de l’entitat, amb indicació de la quantia global necessària, la quantia de la subvenció que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament previstes. Se’n pot obtenir el model a les dependències del Departament de Governació i Relacions Institucionals (Via Laietana 26, 08003 Barcelona), a la pàgina web del Departament de Governació i Relacions Institucionals http://www.gencat.cat/governacio i a la pàgina web de l’Oficina Virtual de Tràmits (http://www.gencat.cat/ovt).

c) Documentació que acrediti que és la persona representant legal de l’entitat sol·licitant.

d) Imprès de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya original, degudament emplenat, amb la signatura i el segell de l’entitat bancària i de la persona representant de l’entitat sol·licitant.

e) Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal Tributària i amb l’Agència Tributària de Catalunya, així com de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (s’incorpora en el formulari de sol·licitud).

f) Declaració responsable de no tenir cap deute contret amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats autònomes (s’incorpora en el formulari de sol·licitud).

g) En el cas que s’hagi obtingut un altre ajut o subvenció per a la mateixa finalitat d’altres administracions públiques o entitats privades, cal presentar declaració responsable en què s’especifiqui la quantitat concedida i l’organisme atorgant (s’incorpora en el formulari de sol·licitud).

h) Declaració responsable sobre el compliment de les mesures d’integració social de persones discapacitades, d’acord amb la normativa vigent (s’incorpora en el formulari de sol·licitud).

i) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa en matèria de política lingüística (s’incorpora en el formulari de sol·licitud).

j) Declaració responsable d’eradicació de la violència masclista, d’acord amb la normativa vigent (s’incorpora en formulari de sol·licitud).

k) Declaració expressa responsable conforme que no s’incorre en cap dels supòsits que preveu l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (s’incorpora en el formulari de sol·licitud).

l) Declaració responsable en què consti si l’entitat sol·licitant és o no consumidora final a efectes de l’impost de l’IVA. Aquesta declaració és necessària per complir el que disposa l’article 17 de l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions (s’incorpora en formulari de sol·licitud).

Tota la documentació presentada ha de ser original o còpia compulsada. Per obtenir una còpia compulsada, cal aportar l’original i còpia de la documentació. El registre en què es presenti la sol·licitud comprovarà la identitat de la còpia amb l’original, compulsarà la còpia i retornarà l’original a la persona sol·licitant.

5.5 No cal presentar la documentació dels punts 5.4.c) i 5.4.d) quan ja s’hagi presentat amb anterioritat en el Departament de Governació i Relacions Institucionals, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i que no hagi sofert cap modificació. En aquest cas, caldrà indicar la data i l’òrgan de presentació dels documents i el procediment a què feien referència.

5.6 El formulari de sol·licitud incorpora una autorització al Departament de Governació i Relacions Institucionals per fer les consultes necessàries per tal de verificar les dades d’identitat de la persona representant i les dades d’identificació fiscal de l’entitat sol·licitant, així com acreditar que l’entitat sol·licitant està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

En cas que no es vulgui donar l’autorització, cal adjuntar una fotocòpia compulsada del document d’identitat de la persona representant i del document d’identificació fiscal de l’entitat sol·licitant, així com dels certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

5.7 Per a la tramitació i la gestió de les sol·licituds, l’òrgan competent pot demanar tota la informació complementària que consideri necessària per avaluar les sol·licituds.

5.8 La presentació de les sol·licituds comporta l’acceptació plena per part de les entitats sol·licitants de les bases de la convocatòria.

—6 Tramitació

6.1 L’òrgan competent per a l’ordenació i la instrucció del procediment de concessió de les subvencions a què es refereixen aquestes bases és la directora de Serveis del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

6.2 Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableixen aquestes bases, es requerirà la persona sol·licitant perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—7 Avaluació de les sol·licituds

7.1 La selecció de les sol·licituds presentades la durà a terme la Comissió Tècnica d’Avaluació que tindrà la composició següent:

a) Presidència: director/a de Serveis.

b) Secretaria: subdirector/a de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni.

c) Vocalia: cap de l’Assessoria Jurídica.

d) Vocalia: responsable de l’Àrea d’Organització i Administració Electrònica.

7.2 La Comissió seleccionarà les sol·licituds presentades d’acord amb els criteris de valoració que estableix la base 7.3 i elaborarà la proposta de resolució.

7.3 Els criteris de valoració de les sol·licituds presentades seran els següents, amb una valoració màxima de 100 punts:

a) Foment de la integració sociocultural dels seus membres en la societat catalana (40 punts).

b) Foment, promoció i difusió de la llengua i cultura catalanes (30 punts).

c) Incidència o capacitat de difusió de l’activitat (20 punts).

d) Propostes innovadores en l’àmbit de la integració sociocultural dels seus membres en la societat catalana que projectin una evolució sostenible (10 punts).

7.4 No seran objecte de valoració per a la concessió de la subvenció les sol·licituds que no arribin a 50 punts. En el cas que les sol·licituds presentades no arribin a la puntuació mínima assenyalada, no seran objecte d’atorgament.

7.5 La Comissió Tècnica d’Avaluació, tenint en compte els criteris de valoració i la seva ponderació, elaborarà un informe en el qual concretarà el resultat de l’avaluació duta a terme.

Vist aquest informe, l’òrgan instructor formularà la proposta de resolució, degudament motivada i ajustada a la disponibilitat pressupostària i als criteris esmentats en aquestes bases.

—8 Resolució

8.1 La resolució de concessió o denegació correspon a la consellera de Governació i Relacions Institucionals, a proposta de l’òrgan instructor, d’acord amb l’acta de la Comissió Tècnica d’Avaluació.

8.2 La resolució de concessió ha d’especificar la quantitat atorgada, segons els criteris de valoració que estableixen aquestes bases i tenint en compte el límit pressupostari establert en la convocatòria.

8.3 La notificació de la resolució es farà de manera individualitzada.

8.4 D’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, es donarà publicitat de les subvencions atorgades mitjançant la pàgina web del Departament de Governació i Relacions Institucionals http://www.gencat.cat/governacio i, en el supòsit de beques d’un import igual o superior a 3.000 euros, es publicaran en el DOGC, amb indicació de la convocatòria, el crèdit pressupostari al qual s’han d’imputar, les persones beneficiàries, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de les subvencions.

8.5 Contra la resolució, que exhaureix la via administrativa, les entitats poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos des de la notificació, en els termes de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i, potestativament, recurs de reposició davant la consellera de Governació i Relacions Institucionals, en el termini d’un mes des de la notificació, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

8.6 La subvenció s’entendrà acceptada si l’entitat beneficiària no manifesta la seva renúncia d’una manera expressa en el termini de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de rebre la notificació de la concessió.

—9 Pagament

9.1 El pagament de la subvenció s’ha de fer mitjançant transferència bancària al compte corrent indicat amb aquesta finalitat per l’entitat beneficiària.

9.2 El pagament de la subvenció s’ordena de la manera següent:

a) El 80% de l’import de la subvenció atorgada, en concepte de bestreta, a l’acceptació de la subvenció o el transcurs del termini que preveu la base 8.5. Per al pagament d’aquesta bestreta no s’exigeix la prestació de garantia.

b) El 20% restant, un cop l’entitat beneficiària hagi presentant la justificació de la totalitat de les despeses de l’actuació subvencionada en la forma que preveu la base 10.

—10 Termini i forma de justificació

10.1 Les entitats beneficiàries hauran de justificar, davant la directora de Serveis del Departament de Governació i Relacions Institucionals, la realització efectiva de l’activitat subvencionada i l’import total del projecte en la data que estableixi la resolució de concessió, o en qualsevol cas abans del 15 de novembre de 2012.

10.2 La tramesa de la documentació justificativa, que a continuació es detalla, s’ha de fer per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú:

a) Un informe o memòria explicatius del compliment de la finalitat de l’acció, l’activitat o el projecte subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, segellats per l’entitat i signats per la persona representant legal, que permeti relacionar l’activitat amb els justificants econòmics.

b) Una relació numerada de factures de la despesa feta i les factures originals per l’import pressupostat, i els comprovants de pagament corresponents, així com altres documents de valor probatori equivalents amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o eficàcia administrativa, que demostrin la realització de la despesa per la qual se sol·licita la subvenció. Les factures hauran de respondre al període de realització de l’activitat i hauran de ser lliurades a càrrec de l’entitat beneficiària.

c) Una relació de la totalitat de despeses i d’ingressos de l’activitat subvencionada, d’acord amb el pressupost inicial presentat, en què consti l’aportació del Departament de Governació i Relacions Institucionals, així com una relació de tots els ingressos o les subvencions que financen l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import, la seva procedència i l’estat d’efectivitat.

d) D’acord amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el cas de despeses de subministraments, serveis, consultories i assistències tècniques, quan aquestes siguin superiors a 18.000 euros, exclòs l’IVA, l’entitat beneficiària ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi produït abans de la sol·licitud de la subvenció.

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació o, si escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer d’acord amb els principis d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament l’elecció en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

e) Una mostra dels elements informatius, divulgadors i publicitaris relacionats amb l’activitat subvencionada, si l’entitat en disposa; i, en el cas de les publicacions, dos exemplars de l’obra publicada.

La subvenció es reduirà en funció del grau d’incompliment, quan l’entitat no acrediti degudament haver arribat, amb els originals dels justificants presentats, al total del pressupost pels conceptes subvencionats, sempre que s’hagi complert la finalitat per a la qual es va atorgar la subvenció.

En cas que la relació de despeses del cost real del projecte sigui inferior, fins a un 10% respecte al pressupost inicial, s’acceptarà aquesta desviació mitjançant un certificat de la directora de Serveis del Departament de Governació i Relacions Institucionals que contingui un pronunciament exprés sobre l’assoliment dels objectius i de les finalitats de la subvenció.

En cas que la desviació del pressupost sigui superior al 10%, s’iniciarà el procediment de revocació parcial corresponent, sempre que no es consideri que l’incompliment és significatiu o impliqui una desviació substancial respecte del compliment total de l’acció, l’activitat o del projecte.

10.3 Transcorregut el termini establert de justificació sense que s’hagi presentat davant l’òrgan administratiu competent, es requerirà el beneficiari perquè, en el termini improrrogable de quinze dies, es presenti. La falta de presentació de la justificació en el termini establert en aquesta base comporta l’exigència del reintegrament i d’altres responsabilitats establertes a la Llei general de subvencions. La presentació de la justificació en el termini addicional que estableix aquest apartat no eximeix el beneficiari de les sancions que corresponguin d’acord amb la Llei general de subvencions.

10.4 Els models de justificació i les instruccions per emplenar-los estan a disposició dels beneficiaris en la pàgina web del Departament de Governació i Relacions Institucionals http://www.gencat.cat/governacio i en la pàgina web de l’Oficina Virtual de Tràmits (http://www.gencat.cat/ovt).

—11 Canvis i incidències

Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin i estiguin degudament motivades, la directora de Serveis del Departament de Governació i Relacions Institucionals pot autoritzar, a petició de l’entitat beneficiària, i abans de la realització d’aquesta despesa, alguna variació en el projecte subvencionat, sempre que aquesta no impliqui canvi del seu objecte ni variació substancial dels termes de la convocatòria i de l’acció, activitat o projecte subvencionat, així com resoldre qualsevol incidència que es pugui produir.

La notificació es farà d’acord amb el que estableix la base 8.

—12 Altres obligacions de les entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries han de complir les obligacions que estableix la legislació vigent en matèria de subvencions i en concret:

a) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el projecte presentat.

b) Comunicar a la directora de Serveis del Departament de Governació i Relacions Institucionals les subvencions demanades o obtingudes, a més de les ja consignades a la sol·licitud, d’altres administracions públiques i entitats i empreses privades, al marge de les contractacions publicitàries, tan aviat com en tingui coneixement, i en tot cas amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

c) Fer constar en qualsevol publicitat referida a l’activitat subvencionada o en els materials que s’elaborin els logotips del Departament de Governació i Relacions Institucionals i l’expressió “Amb el suport del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i el logotip de la Generalitat de Catalunya”.

d) Les entitats beneficiàries estan obligades a proporcionar tota la informació requerida respecte de la subvenció concedida i a sotmetre’s a les actuacions de comprovació, així com també a aportar tota la informació que li sigui requerida per part del Departament de Governació i Relacions Institucionals, la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb l’article 92.h) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i altres normes aplicables. Per aquest motiu, les entitats beneficiàries hauran de conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control, en els termes que preveu la normativa vigent.

e) Les entitats beneficiàries no poden fer donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït a favor de partits polítics, fundacions o associacions que hi estiguin vinculades orgànicament, des de la presentació de la sol·licitud fins a l’acabament de l’activitat subvencionada. Aquesta prohibició també s’aplica a les transferències, d’acord amb l’article 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

—13 Causes de revocació i procediment

13.1 Són causes de revocació de les subvencions que preveuen les bases reguladores aprovades per aquesta Ordre les que preveuen els articles 99 i 100 del Text refós de la Llei de finances públiques, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’incompliment dels requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

13.2 En aquest sentit, s’iniciarà un procediment de revocació de la subvenció, que pot donar lloc al reintegrament de les quantitats percebudes, així com l’exigència dels interessos legals des de la data de pagament de la subvenció o la bestreta fins a la data en què se n’acordi la revocació, d’acord amb les previsions de l’article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i l’article 37.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

L’import a reintegrar es considera ingrés de dret públic, per la qual cosa comportarà l’exigència dels interessos de demora que preveu la Llei de finances públiques de Catalunya, des del moment en què es fan efectius la subvenció, les bestretes o els pagaments a compte o anticipats. En cas que es justifiqui la finalitat de la subvenció, i la bestreta, el pagament a compte o anticipat percebut representi un excés de l’import total de la subvenció, es reintegrarà per l’excés i els interessos de demora s’exigiran des del moment en què s’havia d’haver justificat el compliment de la finalitat de la subvenció.

13.3 A aquestes subvencions se’ls aplica el règim d’infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

—14 Tractament de dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal dels sol·licitants es tractaran amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.

—15 Normativa aplicable

En tot el que no prevegin aquestes bases, les entitats beneficiàries de les subvencions queden subjectes a les disposicions sobre subvencions del capítol IX, articles 87 i següents, del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com a la normativa bàsica en matèria de subvencions i a la resta de normativa aplicable.

(12.096.101)

 

Amunt