Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Acord del govern

 • Data del document 10/04/2012

 • Número del document GOV/0026/2012

 • Número de control 12081022

 • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  CVE CVE-DOGC-A-12081022-2012

Dades del DOGC
 • Número 6107

 • Data 13/04/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 19029

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/26/2012, de 10 d'abril, d'aplicació de mesures excepcionals que afecten el personal del sector educatiu privat concertat que percep les seves retribucions a través del pagament delegat.


La Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, conté normes en matèria de funció pública que responen a la necessitat de les administracions de continuar posant en pràctica processos de generació d’estalvi pressupostari per tal d’acomplir els principis i objectius d’estabilitat pressupostària i disciplina fiscal davant la situació econòmica actual. En aquest escenari caracteritzat per la intensitat de la crisi econòmica amb origen en la crisi financera internacional i amb efectes sobre el creixement i l’ocupació, és urgent adoptar mesures de contenció en les despeses de personal de l’Administració pública.

El context actual obliga a fer un esforç important de contenció del dèficit i d’ajustament de la despesa pública. En el marc de les polítiques de contenció de les despeses de personal, entre altres mesures d’austeritat, s’ha procedit a un reajustament extraordinari de les millores socials pactades per als empleats públics, a suspendre o modificar, d’acord amb l’article 38.10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, els pactes, acords i convenis sindicals subscrits, i a suspendre indefinidament el sistema de premis vinculat als anys de serveis prestats consistents en el gaudiment de dies addicionals de vacances. Pels mateixos motius, en el cas del personal laboral al servei de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, la suspensió s’estén a les clàusules dels convenis col·lectius que puguin incloure sistemes de premis per vinculació o antiguitat consistents en la percepció de quantitats en metàl·lic.

La disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, del 20 de març, deixa en suspens els acords i pactes sindicals relatius al reconeixement de millores econòmiques directes destinades a completar la prestació per incapacitat temporal per contingències comunes del règim de previsió social aplicable i determina la no-aplicació, amb els mateixos efectes, de les condicions regulades pels convenis col·lectius en relació amb la millora directa de les prestacions esmentades, tot reconeixent que els òrgans de negociació de l’àmbit respectiu poden acordar, com a màxim i en concepte de millora directa, la percepció de la totalitat de retribucions durant els tres primers mesos en què el treballador romangui en situació d’incapacitat temporal.

La mateixa disposició addicional sisena, a l’apartat dos, disposa la no-aplicació de les condicions regulades pels convenis col·lectius que estableixen sistemes de premis vinculats als anys de serveis prestats consistents en la percepció de quantitats en metàl·lic.

La disposició addicional setena determina la suspensió parcial de pactes i acords sindicals i la no-aplicació de les clàusules dels convenis col·lectius en allò que fa referència als alliberaments institucionals i dispenses a temps total d’assistència al treball en favor de les organitzacions sindicals i al nombre d’hores de crèdit horari sindical dels delegats sindicals i representants del personal funcionari, estatutari i laboral de l’àmbit d’actuació de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat; del personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya, i del personal de les entitats que pertanyen al sector públic de la Generalitat.

La disposició transitòria setena, a l’apartat 3, disposa que el Govern ha d’adequar les condicions i els criteris exigibles per al reconeixement d’estadis de promoció al personal docent no universitari. Concretament, ha de revisar els períodes mínims de permanència als efectes de la promoció i els mecanismes i efectes corresponents amb la finalitat de garantir una major progressivitat i compatibilitat amb la carrera professional docent.

El professorat que imparteix ensenyaments en règim de concert educatiu percep llurs retribucions a càrrec del pagament delegat. D’acord amb l’article 23.2 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, les retribucions d’aquest personal es fixen anualment d’acord amb el principi d’analogia retributiva del professorat que imparteix ensenyaments concertats amb el personal funcionari docent no universitari en situació equivalent, recollit als acords signats el 4 de maig i el 9 de juliol de 2001 amb les organitzacions patronals i sindicals representatives del sector.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en l’article 117 especifica els conceptes que ha d’incloure el mòdul del concert educatiu tot especificant, en el cas del professorat, els components que tenen naturalesa salarial i determina l’obligació de l’Administració d’abonar al professorat el salari com a pagament delegat en nom de l’entitat titular del centre, però eximeix l’Administració de l’obligació d’assumir alteracions en les despeses de personal i costos laborals del professorat derivats de convenis col·lectius.

El Conveni col·lectiu per al sector de l’ensenyament privat estableix en l’article 41 que els treballadors en situació d’incapacitat temporal, durant els 3 primers mesos, rebran el complement necessari fins a completar el 100% de les seves retribucions salarials totals, inclosos els increments salarials produïts en el període de baixa. En cas de continuar la incapacitat, s’abonarà fins al 100% un mes més per cada trienni d’antiguitat. En els nivells concertats, percebran el cent per cent de la seva retribució durant un mínim de set mesos. D’altra banda, l’article 79 estableix que els treballadors tenen dret a un premi de fidelitat o permanència a partir del moment en què tinguin un mínim de 15 anys de servei a l’empresa i hagin complert un mínim de 55 anys d’edat. L’import del premi és de tres mensualitats extraordinàries pels primers 15 anys de serveis i una mensualitat més, d’igual import, per cada 5 anys vençuts que excedeixin dels 15 primers en el moment de fer la petició de cobrament.

El Conveni col·lectiu del sector d’escoles d’educació especial de Catalunya en l’article 14 estableix que en els casos d’incapacitat temporal, durant els 6 primers mesos, el treballador/a rebrà el complement necessari fins arribar al 100% de la seva retribució salarial total. En cas de continuar la incapacitat, aquesta situació es perllongarà un mes més per cada trienni d’antiguitat. En els nivells concertats, percebrà el cent per cent de la seva retribució durant un mínim de set mesos i es perllongarà un mes més per cada trienni d’antiguitat. D’altra banda, l’article 41 bis estableix un premi de fidelitat o permanència per a tots aquells treballadors que extingeixin llur contracte amb l’empresa de manera voluntària o per mandat convencional sempre que tinguin un mínim de 15 anys de servei a l’empresa i hagin fet com a mínim 60 anys.

El 28 de desembre de 1996 el Departament d’Ensenyament va subscriure un acord amb les organitzacions sindicals representatives del sector educatiu privat concertat sobre el nombre màxim de permanents sindicals les retribucions dels quals i dels seus substituts van a càrrec del pagament delegat.

El 20 d’abril de 2006, el Departament d’Ensenyament va subscriure sengles acords amb les organitzacions patronals i sindicals dels sectors de l’ensenyament privat concertat general i d’educació especial, respectivament, per a l’aplicació als professors dels centres concertats dels estadis de promoció docent amb criteris anàlegs als funcionaris docents del sector públic.

El fet que els centres privats concertats s’integrin en el servei d’educació de Catalunya i que es financin amb fons públics justifica l’aplicació al seu personal docent de les mateixes mesures de contenció de les despeses que s’apliquen al personal de l’Administració pública que presta el mateix servei, una vegada informats els representants de les entitats patronals i sindicals de l’ensenyament privat concertat.

Per tot això, a proposta de la consellera d’Ensenyament, el Govern

Acorda:

—1 Suspendre l’aplicació de les obligacions que se’n deriven per a l’Administració, de les clàusules dels convenis col·lectius que afecten el personal de l’ensenyament privat concertat, relatives al reconeixement de millores econòmiques directes de la prestació d’incapacitat temporal. El Departament d’Ensenyament, a través del pagament delegat, només es farà càrrec de les millores econòmiques directes, destinades a completar la prestació per incapacitat temporal per contingències comunes, del règim de previsió social que correspongui, durant els tres primers mesos en què el treballador romangui en situació d’incapacitat temporal.

—2 Suspendre l’aplicació de les obligacions que se’n deriven per a l’Administració, de les clàusules dels convenis col·lectius que afecten el personal de l’ensenyament privat concertat, que estableixin sistemes de premis vinculats als anys de serveis prestats consistents en la percepció de quantitats en metàl·lic. El Departament d’Ensenyament deixa de fer-se càrrec del pagament del premi de fidelitat i del premi de fidelitat o permanència establert als convenis col·lectius de l’ensenyament privat, atesa la naturalesa no salarial d’aquests premis.

—3 Declarar inaplicable l’acord sobre permanents sindicals signat el 28 de desembre de 1996 entre el Departament d’Ensenyament i les organitzacions sindicals representatives del sector de l’ensenyament privat. En conseqüència, cal tenir per denunciat l’acord esmentat, amb efectes del 31 d’agost de 2012.

—4 Autoritzar el Departament d’Ensenyament a modificar els acords de 20 d’abril de 2006, relatius al reconeixement d’estadis de promoció docent al professorat dels centres privats concertats, d’acord amb les condicions i criteris exigibles al personal docent no universitari del sector públic que el Govern estableixi en aplicació de la disposició transitòria setena, apartat 3, de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i adminsitratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

—5 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 10 d’abril de 2012

Germà Gordó i Aubarell

Secretari del Govern

(12.081.022)

 

Amunt