Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Orden

 • Data del document 04/04/2012

 • Número del document PRE/0082/2012

 • Número de control 12093099

 • Organisme emissor Departamento de la Presidencia

  CVE CVE-DOGC-B-12093099-2012

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6106

 • Fecha 12/04/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 18855

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDEN PRE/82/2012, de 4 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de los distintos programas de becas ofrecidas en el ámbito de la acción exterior del Departamento de la Presidencia dirigidos a titulados universitarios.


El Departament de la Presidència, mitjançant la Secretaria d’Afers Exteriors, pretén promoure les pràctiques professionals en entorns internacionals per fomentar un millor coneixement pràctic sobre les polítiques i activitats en el marc de les relacions exteriors, amb un èmfasi especial en aquells temes que afecten més directament Catalunya.

Per tal de fomentar aquesta experiència, la Secretaria d’Afers Exteriors ofereix diversos programes de beques que s’adrecen a titulats universitaris, amb la finalitat que posteriorment puguin aplicar aquesta experiència en el desenvolupament de la seva carrera professional.

Aquesta Ordre pretén unificar en una sola norma les bases reguladores dels diferents programes de beques en l’àmbit de les funcions que el Decret 325/2011, de 26 d’abril, de reestructuració del Departament de la Presidència atribueix a la Secretaria d’Afers Exteriors.

Així mateix, el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya del Departament d’Economia i Coneixement, col·labora en el seguiment de les persones becades en el marc del programa de beques per a estades a les Comunitats Catalanes de l’Exterior.

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) va ser creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig, amb l’objectiu d’executar els programes de beques, de préstecs, de subvencions i d’altres activitats de foment a l’estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya. L’article 6.5 dels Estatuts de l’Agència preveu la possibilitat de gestionar convocatòries de beques d’altres departaments de la Generalitat. En virtut d’aquesta normativa, l’AGAUR actuarà com a entitat col·laboradora en la tramitació i pagament de les beques dels diferents programes compresos en aquesta Ordre.

És d’aplicació el que disposa el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre;

En ús de les atribucions que em són conferides per la legislació vigent, en especial, d’acord amb el previst per l’article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores dels procediments per a la concessió dels diferents programes de beques ofertes en l’àmbit de l’acció exterior del Departament de la Presidència, que consten, respectivament, en els annexos 1, 2, 3 i 4 d’aquesta Ordre, i que són els següents:

a) Beques per a estades a les delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya dependents de la Secretaria d’Afers Exteriors (annex 1).

b) Beques per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals, anomenades “Beques Canigó” (annex 2).

c) Beques per a membres de comunitats catalanes a l’exterior (annex 3).

d) Beques per a estades a comunitats catalanes de l’exterior (annex 4).

Disposició derogatòria

Es deroguen les disposicions següents:

Ordre PRE/292/2008, de 10 de juny, per la qual s’aproven les bases per a la concessió de beques per a estades a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea a Brussel·les.

Ordre VCP/466/2010, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de les beques per a estades a comunitats catalanes de l’exterior, i es convoquen les corresponents al 2010.

Ordre PRE/151/2011, de 8 de juliol, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió de les Beques Canigó per incentivar la realització de pràctiques en organitzacions internacionals.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 4 d’abril de 2012

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Annex 1

Bases reguladores del procediment per a la concessió de les beques per a estades a les delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya dependents de la Secretaria d’Afers Exteriors

—1 Objecte de les beques

1.1 Les beques de formació regulades per aquest annex consisteixen en estades de deu mesos a les delegacions de la Generalitat de Catalunya dependents de la Secretaria d’Afers Exteriors, per fomentar la professionalització i la inserció laboral en l’àmbit de les relacions internacionals i de la Unió Europea, com també per promoure el coneixement sobre la realitat política, econòmica, social i cultural dels països on el Govern de la Generalitat té establertes delegacions d’acord amb les funcions atribuïdes a la Secretaria d’Afers Exteriors pel Decret 325/2011, de 26 d’abril, de reestructuració del Departament de la Presidència.

1.2 Les estades subvencionades desenvolupen un programa de treball orientat a conèixer la definició de la política exterior de la Generalitat de Catalunya i el seu funcionament pràctic, participant en l’activitat habitual de la Delegació de la Generalitat de Catalunya dependent de la Secretaria d’Afers Exteriors corresponent i col·laborant en les tasques de l’equip tècnic, que inclouen:

a) Col·laborar en el desenvolupament dels projectes de la Delegació de la Generalitat de Catalunya a l’exterior.

b) Col·laborar en la preparació de visites de representants de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit geogràfic i d’interès de cada Delegació de la Generalitat de Catalunya dependent de la Secretaria d’Afers Exteriors.

c) Recerca d’informació i preparació de material i documentació.

d) Seguiment de les polítiques i accions de les autoritats estatals i regionals de l’àmbit geogràfic de cada Delegació de la Generalitat de Catalunya dependent de la Secretaria d’Afers Exteriors.

e) Participació en l’activitat habitual i col·laboració en les tasques de l’equip tècnic de la corresponent Delegació de la Generalitat de Catalunya dependent de la Secretaria d’Afers Exteriors.

f) Elaboració de notes, informes o articles sobre l’actualitat política, social, cultural i econòmica del país.

g) Identificació d’actors i interlocutors i alimentació de bases de dades de contactes.

h) Participació en el disseny i/o l’organització de jornades tècniques o actes públics.

1.3 Els i les becaris i becàries seran coordinats per les persones responsables del programa a les delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya dependents de la Secretaria d’Afers Exteriors, les quals realitzaran el seguiment de l’estada.

—2 Persones beneficiàries

Podran beneficiar-se d’aquestes beques les persones físiques que compleixin els requisits següents:

a) Ser major d’edat i no superar l’edat màxima que determini la convocatòria corresponent.

b) Ser llicenciat/ada de segon cicle.

c) Tenir un postgrau universitari en relacions internacionals o integració europea, (relacions internacionals, dret comunitari, integració econòmica europea, o altres relacionats). També es consideraran les sol·licituds lliurades per candidats/es que hagin de presentar la memòria final del postgrau durant el darrer trimestre de l’any de la convocatòria corresponent.

d) Acreditar el nivell C de català o equivalent.

e) Tenir un bon coneixement oral i escrit del castellà i la llengua del país on es realitza l’estada. En el cas de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea, es demana un nivell alt, oral i escrit, de l’anglès i el francès.

f) Tenir la nacionalitat d’un dels estats membres de la UE, de l’Espai Econòmic Europeu o dels països candidats a l’adhesió.

g) No haver estat beneficiari amb anterioritat d’una beca per a estades a les Delegacions de la Generalitat de Catalunya a l’exterior.

La percepció d’aquestes beques és incompatible amb la percepció de qualsevol altre ajut que tingui per objecte la mateixa finalitat i també amb la percepció de qualsevol remuneració derivada d’una relació contractual laboral.

—3 Període d’execució de les activitats becades

El període en què s’han d’executar les activitats objecte de la beca serà de 10 mesos, a realitzar a partir de la publicació de la resolució final del procediment de concessió de les beques i fins el 31 de desembre de l’any posterior a la mateixa convocatòria.

—4 Convocatòria

Per resolució de la persona titular del Departament de la Presidència, es publicarà al DOGC la corresponent convocatòria, la qual determinarà, en tot cas, la dotació econòmica màxima destinada a finançar les beques com també l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar aquesta.

—5 Sol·licituds

5.1 La sol·licitud, d’acord amb el model normalitzat, l’ha de formalitzar la persona sol·licitant seguint les instruccions que s’hi detallen.

5.2 Les sol·licituds s’han de presentar en suport electrònic i en format paper (només el formulari general amb les signatures corresponents) al registre de l’AGAUR o d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

L’imprès normalitzat de sol·licitud i les bases es poden obtenir a les dependències de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Passeig Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona, a la pàgina web de l’AGAUR, http://www.gencat.cat/agaur. En cas de qualsevol incidència o diferència entre els impresos presentats en format paper i els presentats en suport electrònic, sempre preval la sol·licitud presentada al registre de l’AGAUR en format paper.

5.3 A l’imprès de sol·licitud normalitzat, les persones sol·licitants hauran de fer constar el lloc on desitja efectuar l’estada i l’ordre de preferència. Cada aspirant es pot presentar a més d’una plaça.

—6 Documentació

6.1 La sol·licitud ha d’incloure els documents següents:

a) Fotocòpia compulsada del DNI, el NIE o el passaport de la persona sol·licitant.

b) Fotocòpia compulsada de la titulació i del certificat acadèmic personal dels estudis universitaris que donin accés a la beca, en el qual ha de constar la nota mitjana.

c) Als efectes de l’exempció de la prova de coneixements de llengua catalana, les persones aspirants han de presentar, dins el termini de presentació de sol·licituds, una fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d’estar en possessió del nivell de suficiència de català (certificat C) o superior de la Junta Permanent del Català o equivalent.

d) Fotocòpia compulsada dels certificats que acreditin disposar de les titulacions universitàries requerides en la base 2 així com els certificats que acreditin els mèrits que es valoraran d’acord amb el que consta a la base 7.1 per l’aspirant (idiomes, beques, altres cursos, premis, publicacions, etc.).

e) Memòria de 300 paraules com a màxim, on s’indiquin els motius pels quals l’aspirant sol·licita l’estada, com també els motius pels quals es presenta a la/les delegació/ns escollida/es.

f) Declaració responsable de no estar sotmès/a a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració estarà inclosa en el formulari de sol·licitud normalitzat.

g) Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per al mateix projecte, incloent-hi els imports sol·licitats i concedits. Aquesta informació declarativa estarà inclosa en el formulari de sol·licitud normalitzat.

h) Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Estat com també de les obligacions amb la Seguretat Social, inclosa en el formulari de sol·licitud normalitzat, en el moment de la sol·licitud de la beca.

i) Declaració responsable de no estar separat/ada del servei de qualsevol de les administracions públiques. Aquesta declaració estarà inclosa en el formulari de sol·licitud normalitzat.

Si escau, qualsevol necessitat d’esmena de la sol·licitud es notificarà a l’/la interessat/ada mitjançant publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR d’un requeriment del/de la director/a executiu/iva amb la relació de la documentació que cal esmenar.

La diligència n’indicarà els motius i hi constarà el fet que, en cas que no esmeni la sol·licitud, en el termini de deu dies a comptar des de l’endemà de la publicació de la diligència corresponent al tauler d’anuncis de l’AGAUR, s’entendrà que la persona interessada desisteix de la seva sol·licitud, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Per tal de fer-ne una difusió més àmplia, i a efectes informatius, es podrà consultar el contingut d’aquesta diligència a la pàgina web de l’AGAUR.

—7 Avaluació i selecció de les sol·licituds

7.1. L’avaluació de les sol·licituds correspon a l’AGAUR, que pot ser assistida per òrgans externs i experts de la comunitat científica, i s’hi tenen en compte els criteris objectius i barems següents (sobre una puntuació de 100 punts):

a) Es valoraran de manera preferent les llicenciatures de segon cicle següents: dret, economia, administració i direcció d’empreses, ciències polítiques, sociologia, ciències de la informació o història. (20/100)

b) Historial acadèmic de la persona sol·licitant (expedient acadèmic, postgraus, cursos en relacions internacionals, en integració europea, etc.). (40/100)

c) Coneixement d’idiomes d’altres països membres de la UE diferents als requerits en la base 2. (10/100)

d) Capacitat de síntesi o redacció. (30/100)

Es podrà convocar, si s’escau, les persones sol·licitants per fer una entrevista i/o una prova escrita, per tal d’acreditar o valorar amb més exactitud els diferents criteris de valoració.

7.2. La proposta de concessió inicial de les persones seleccionades, a la vista de l’avaluació de l’AGAUR, la realitzarà una comissió de selecció formada per un/una president/a, que serà la persona titular de la Secretaria d’Afers Exteriors o la persona en qui delegui, un màxim de quatre vocals d’aquesta Secretaria i/o de les Delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya dependents de la Secretaria d’Afers Exteriors i un/a secretari/ària, que serà el/la director/a executiu/iva de l’AGAUR o la persona en qui delegui, amb veu però sense vot. En el nomenament de les persones membres, que correspon a la persona titular de la Secretaria d’Afers Exteriors, es procurarà atendre al principi de la presència equilibrada de dones i homes.

7.3 La comissió de selecció proposarà també una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada pels candidats no seleccionats.

—8 Unitat competent per a la gestió

8.1 L’AGAUR instruirà i tramitarà els procediments per a la concessió d’aquestes beques. Concretament, serà l’òrgan encarregat de la recepció de les sol·licituds, de la tramesa i recepció del document d’acceptació i de qualsevol altra documentació complementària que presentin les persones sol·licitants i les persones beneficiàries de les beques, així com de notificar la resolució de concessió o denegació de les beques als interessats i de tots aquells actes administratius relacionats amb les beques objecte d’aquestes bases. Els termes d’aquesta col·laboració s’establiran mitjançant conveni entre el Departament de la Presidència i l’AGAUR.

8.2 El lliurament de les beques correspon també a l’AGAUR, que té les funcions d’entitat col·laboradora, d’acord amb el que disposa l’article 91.c) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

—9 Òrgan competent per a la resolució

L’AGAUR, a la vista de la proposta de selecció efectuada per la Comissió de selecció, elevarà proposta de resolució formal a l’òrgan competent per resoldre. L’òrgan competent per a la resolució dels procediments de concessió de les beques és la persona titular del Departament de la Presidència.

—10 Procediment de concessió

La concessió de les beques es tramitarà en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració previstos a la base 7 d’aquest annex 1.

—11 Notificació de la resolució

La resolució final, degudament motivada d’acord amb els criteris de valoració de la base 7.1, es publicarà al tauler d’anuncis de l’AGAUR (Pg. Lluis Companys 23, 08010 Barcelona), en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la corresponent convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi publicat la resolució del procediment, les persones interessades podran entendre desestimades les beques sol·licitades. Aquesta publicació substituirà la notificació de l’article 59.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, tal com preveu l’article 59.6.b) de la mateixa Llei. Per tal de fer-ne una difusió més gran, i a efectes informatius, es pot consultar el resultat de la resolució a les pàgines web respectives de l’AGAUR i de la Secretaria d’Afers Exteriors.

—12 Acceptació de la beca

12.1 No obstant allò previst en la base 11, la condició efectiva de persona beneficiària s’obté amb l’acceptació de la beca. L’acceptació s’ha de formalitzar mitjançant un document normalitzat signat per la persona sol·licitant, el qual s’ha de comprometre a complir totes les condicions fixades en aquestes bases reguladores i en la corresponent convocatòria, i s’haurà de presentar al registre de l’AGAUR, o d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, en un termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la resolució d’atorgament de la beca en el tauler d’anuncis de l’AGAUR. El document normalitzat d’acceptació de la beca es pot obtenir a les dependències de l’AGAUR (Pg. Lluis Companys 23, 08010 Barcelona) i en la seva pàgina web http://www.gencat.cat/agaur.

12.2 S’entendrà que renuncien tàcitament a la beca les persones que no hagin presentat el document d’acceptació en les condicions i dins el termini previstos en aquesta base.

—13 Obligacions

13.1 Les persones beneficiàries de les beques han de complir les obligacions següents:

a) Complir els requisits administratius d’estada al país de destinació. A aquest efecte la Secretaria d’Afers Exteriors expedeix un certificat en català i en la llengua del país de destinació on s’acrediti la condició de persona beneficiària d’aquesta beca, a afectes de l’obtenció del visat corresponent.

b) Seguir les directrius de la Secretaria d’Afers Exteriors i acceptar les seves normes i instruccions.

c) Trametre semestralment al/la seu/va tutor/a un informe de les tasques que realitza a la delegació de destinació. Al seu torn, el/la tutor/a el tramet a la Secretaria d’Afers Exteriors, juntament amb una valoració dels seus progressos i assoliments sobre els objectius de l’estada.

d) Elaborar una memòria final sobre les tasques dutes a terme i els objectius assolits durant el període de la beca.

e) Les persones beneficiàries de les beques tenen l’obligació de facilitar tota la informació que li sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents.

f) Complir amb les obligacions previstes a l’article 14 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

—14 Drets de les persones beneficiàries

Les dones beneficiàries de les beques tenen el dret a absentar-se per motius de maternitat sense que això suposi la pèrdua de la condició de persona beneficiària.

—15 Formació prèvia obligatòria

Abans d’iniciar les estades, les persones beneficiàries hauran de dur a terme un període de formació d’assistència obligatòria a la Secretaria d’Afers Exteriors. La durada d’aquesta formació és d’una setmana. La no-realització d’aquesta formació de manera injustificada comportarà la renúncia tàcita de la beca concedida.

—16 Seguiment

Els/les titulars de cada Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya dependent de la Secretaria d’Afers Exteriors, o les persones en qui deleguin, són els/les tutors/es de cada persona beneficiària, i s’encarreguen de definir un programa de treball, com també de facilitar l’assoliment dels objectius de l’estada.

—17 Renúncies i substitucions

En cas que es produeixi alguna renúncia o no es lliuri el document d’acceptació i la resta de documentació en les condicions i el termini previstos en aquesta convocatòria, l’òrgan de resolució de la convocatòria pot adjudicar la beca a la candidatura immediatament posterior de la llista de reserva degudament prioritzada. Les renúncies i substitucions es notificaran individualment a la persona interessada, d’acord amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, i es publicaran, amb efectes informatius, a les respectives pàgines web de l’AGAUR i de la Secretaria d’Afers Exteriors.

—18 Canvis i incidències

Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin i estiguin degudament motivades, l’òrgan concedent de la beca podrà autoritzar, a petició de la persona beneficiària, alguna variació en el període de gaudi de la beca, i també resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial en les condicions i finalitat de la beca.

—19 Pagament

El nombre de les beques a concedir i la dotació econòmica de les beques a concedir es determinarà en la corresponent convocatòria.

L’AGAUR farà el lliurament de la beca de manera fraccionada mitjançant una transferència bancària mensual al compte corrent indicat per la persona beneficiària al document d’acceptació un cop resolta la convocatòria i acceptada la beca. No obstant, un cop acomplert degudament el tràmit d’acceptació de la beca, es pagarà a la persona beneficiària l’import íntegre d’aquella part de la beca que fixi la convocatòria corresponent per a despeses de desplaçament. A més a més, les persones beneficiàries tindran l’obligació de disposar d’una pòlissa d’assegurança de malaltia i accidents d’abast internacional durant el període de la beca, a càrrec de la dotació total de la convocatòria corresponent. La gestió i tramitació de l’assegurança la faran les persones beneficiàries.

—20 Termini i forma de justificació

Les persones beneficiàries de la beca hauran de justificar la realització efectiva de l’activitat en el termini d’un mes després de la finalització de l’estada mitjançant la presentació al registre de l’AGAUR o d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, una memòria normalitzada justificativa de l’estada, en la qual s’expliquin detalladament les activitats desenvolupades i se’n faci una valoració general. Aquesta memòria haurà d’incloure un informe favorable del tutor que ha fet el seguiment de l’estada. El document normalitzat de la memòria es pot obtenir a la pàgina web de l’AGAUR http://www.gencat.cat/agaur.

—21 Revocació de la beca

L’incompliment per les persones beneficiàries de qualsevol de les obligacions que estableixen les bases reguladores aprovades mitjançant aquesta Ordre, o la concurrència de qualsevol de les causes previstes a l’article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, com també de les previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, podrà comportar la revocació parcial o total de la beca concedida.

—22 Normativa aplicable

En tot allò no previst de manera expressa en aquestes bases, seran d’aplicació els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que la desplega; el capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot allò que no s’oposi o contradigui la normativa bàsica estatal esmentada, i la resta de normativa administrativa vigent que sigui aplicable.

Annex 2

Bases reguladores del procediment per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals, anomenades “Beques Canigó”

—1 Objecte de les beques

Les beques tenen per objecte el foment de la realització de pràctiques d’estudi o treball a través d’un ajut econòmic, en organitzacions internacionals públiques de caràcter intergovernamental i multilaterals i a les institucions de la Unió Europea, amb una estructura orgànica permanent i independent. Queden excloses les organitzacions no governamentals.

—2 Persones destinatàries

Poden sol·licitar aquestes beques les persones llicenciades, arquitectes, enginyers/enginyeres superiors o equivalents i les persones diplomades, arquitectes tècnics, enginyers/enginyeres tècnics/tècniques o les persones que hagin cursat 240 ECTS. o equivalents i les persones estudiants que tinguin aprovades totes les assignatures corresponents al primer cicle d’una llicenciatura que compleixin els següents requisits en el moment de la publicació de la convocatòria corresponent de les beques Canigó:

a) Acreditar el nivell C de català o equivalent.

b) Tenir residència habitual a Catalunya, acreditada amb l’empadronament que ha de ser, com a mínim, de dos anys anteriors a la data de publicació de la convocatòria corresponent.

c) Que l’inici previst de l’estada en pràctiques sigui dins el període corresponent a l’any natural de la convocatòria o dins del primer trimestre de l’any següent.

d) No haver gaudit en convocatòries anteriors d’una beca Canigó.

e) Estar tramitant o tenir l’acceptació per a realitzar l’estada en pràctiques en una institució multilateral o organització internacional, en el moment de presentar la sol·licitud de beca. En qualsevol cas la persona sol·licitant haurà d’acreditar l’acceptació esmentada amb anterioritat a la resolució de concessió de les beques.

—3 Durada i període d’execució de les activitats becades

La durada de la beca serà la de l’estada en l’organització internacional, amb un límit mínim de tres mesos i un límit màxim de nou mesos. El període en què s’han d’executar les activitats objecte de la beca s’ha d’iniciar a partir de l’1 de gener de l’any de la convocatòria de les beques Canigó i ha de finalitzar abans del 31 de desembre de l’any posterior.

—4 Presentació de les sol·licituds

4.1 Les sol·licituds es presentaran dins el termini establert a la convocatòria corresponent, d’acord amb el model normalitzat, hauran de ser formalitzades per la persona sol·licitant i no podran superar el nombre de fulls que s’estableixin en aquest model normalitzat.

4.2 Les sol·licituds es presentaran en format paper, i s’han d’adjuntar també en un arxiu electrònic, al registre de l’AGAUR o d’acord amb el que disposa l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic d’administracions públiques i de procediment administratiu comú.

En cas que les persones sol·licitants optin per presentar la sol·licitud a les oficines de correus, ho hauran de fer dins d’un sobre obert per tal que la instància sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada. En cas que es presenti la sol·licitud a l’estranger, ho hauran de fer a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger, indicant clarament l’AGAUR com a destinatari de la sol·licitud.

L’imprès normalitzat de sol·licitud i les bases es poden obtenir a les dependències de l’AGAUR (Pg. Lluis Companys 23, 08010 Barcelona) i també a la seva pàgina web (http://www.gencat.cat/agaur) i a la de la Secretaria d’Afers Exteriors (http://www.gencat.cat/afersexteriors).

Davant de qualsevol incidència o diferència entre els impresos presentats en format paper i els presentats en suport electrònic, sempre preval la sol·licitud presentada en format paper. És obligatori presentar els impresos en paper dins el termini màxim establert a la convocatòria per a la presentació de les sol·licituds.

4.3 Si escau, qualsevol necessitat d’esmena de la sol·licitud es notificarà a l’/la interessat/ada mitjançant publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR d’un requeriment del/de la director/a executiu/iva amb la relació de la documentació que cal esmenar.

La diligència n’indicarà els motius i hi constarà el fet que, en cas que no esmeni la sol·licitud, en el termini de deu dies a comptar des de l’endemà de la publicació de la diligència corresponent al tauler d’anuncis de l’AGAUR, s’entendrà que la persona interessada desisteix de la seva sol·licitud, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Per tal de fer-ne una difusió més àmplia, i a efectes informatius, es podrà consultar el contingut d’aquesta diligència a la pàgina web de l’AGAUR.

—5 Documentació

En el moment de la presentació de la sol·licitud no caldrà aportar més documentació que els impresos/formulari de sol·licitud normalitzats sens perjudici de la presentació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits i dels mèrits exposats per la part sol·licitant en el moment d’acceptació de la beca concedida tal com preveu la base 10. Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte les dades que les persones sol·licitants facin constar a la sol·licitud, i serà responsabilitat seva la veracitat d’aquestes dades.

—6 Criteris i procediment d’avaluació

6.1 L’AGAUR, amb l’assessorament, si escau, de la Secretaria d’Afers Exteriors, valorarà les sol·licituds presentades d’acord amb els criteris de valoració que es detallen a continuació a fi de determinar l’ordre de prelació de les sol·licituds, en base a una puntuació sobre 100 punts:

a) El currículum i expedient acadèmic del sol·licitant d’acord amb l’imprès normalitzat de sol·licitud. Es valoraran especialment la formació a nivell internacional, les estades a l’estranger i el coneixement d’idiomes (30/100)

b) Projecte a realitzar a l’organisme internacional, d’acord amb l’imprès normalitzat de sol·licitud (40/100)

c) L’organització internacional on es realitzaran les pràctiques (30/100).

La Secretaria d’Afers Exteriors podrà convocar, si escau, les persones sol·licitants per a fer una entrevista i/o prova escrita, per tal d’acreditar o valorar amb més exactitud els diferents aspectes d’aquesta convocatòria. L’entrevista podrà aportar una puntuació addicional a la sol·licitud de fins a 30 punts.

6.2 La proposta inicial de les persones seleccionades la realitzarà una comissió de selecció, a la vista de les avaluacions fetes per l’AGAUR d’acord amb la base 6.1 i les disponibilitats pressupostàries.

Per ordre de prelació, s’establirà l’import de la beca d’acord amb la destinació i la durada de les pràctiques, fins a l’esgotament de la previsió fixada en la convocatòria corresponent. La corresponent convocatòria establirà l’import màxim mensual de les beques.

6.3 La comissió de selecció està formada per un/una president/a, que serà la persona titular de la Secretaria d’Afers Exteriors o la persona en qui delegui, un màxim de quatre vocals d’aquesta Secretaria i un/a secretari/ària, que serà el/la director/a executiu/iva de l’AGAUR o la persona en qui delegui, amb veu però sense vot. En el nomenament de les seves persones membres, que correspon a la persona titular de la Secretaria d’Afers Exteriors, es procurarà atendre al principi de presència equilibrada de dones i homes.

6.4 La comissió de selecció proposarà una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada pels candidats no seleccionats.

—7 Unitat competent per a la gestió

7.1 L’AGAUR instruirà i tramitarà els procediments per a la concessió d’aquestes beques. Concretament, serà l’òrgan encarregat de la recepció de les sol·licituds, de la tramesa i recepció del document d’acceptació i de qualsevol altra documentació complementària que presentin les persones sol·licitants i les persones beneficiàries de les beques, així com de notificar la resolució final del procediment als interessats i de tots aquells actes administratius relacionats amb les beques objecte d’aquestes bases. Els termes d’aquesta col·laboració s’establiran mitjançant conveni entre el Departament de la Presidència i l’AGAUR.

7.2 El pagament de les beques correspon també a l’AGAUR, que té les funcions d’entitat col·laboradora, d’acord amb el que disposa l’article 91.c) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

—8 Òrgan competent per a la resolució

L’AGAUR, a la vista de la proposta de selecció efectuada per la comissió de selecció, elevarà proposta de resolució del procediment a l’òrgan competent per resoldre.

L’òrgan competent per a la resolució dels procediments de concessió d’aquestes beques és la persona titular del Departament de la Presidència.

—9 Resolució i notificació

La resolució final, degudament motivada d’acord amb els criteris de valoració establerts, es publicarà al tauler d’anuncis de l’AGAUR, en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la corresponent convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi publicat la resolució del procediment, les persones interessades podran entendre desestimades les beques sol·licitades.

Aquesta publicació substituirà la notificació de l’article 59.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, tal com preveu l’article 59.6.b) de la mateixa Llei.

Per tal de fer-ne una difusió més gran, i a efectes informatius, es pot consultar el resultat de la resolució a les pàgines web respectives de l’AGAUR i de la Secretaria d’Afers Exteriors.

Les beques d’import superior a 3.000€ també es publicaran al DOGC.

—10 Acceptació de la beca

10.1 Sens perjudici d’allò previst en la base 9, la condició efectiva de persona beneficiària s’obté amb l’acceptació de la beca. L’acceptació s’ha de formalitzar mitjançant un document normalitzat signat per la persona sol·licitant, el qual s’ha de comprometre a complir totes les condicions fixades en aquestes bases reguladores i en la corresponent convocatòria, i s’haurà de presentar al registre de l’AGAUR, o d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, en un termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la resolució d’atorgament de la beca en el tauler d’anuncis de l’AGAUR.

El document normalitzat d’acceptació de la beca es pot obtenir a les dependències de l’AGAUR (Passeig Lluís Companys 23, 08010 Barcelona) i en la seva pàgina web http://www.gencat.cat/agaur.

10.2 Juntament amb el document d’acceptació de la beca s’haurà de presentar la documentació següent:

a) Document d’acceptació de les pràctiques a l’organisme internacional, on hi ha de constar el període de realització de l’estada.

b) Una fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència, amb les dades actualitzades.

c) Certificat d’empadronament d’acord amb la base 2 d’aquest annex.

d) Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic personal d’acord amb la base 2 d’aquest annex.

e) Còpia dels certificats que acreditin cadascun dels requisits i/o mèrits exposats pel candidat (idiomes, beques, premis, publicacions, etc.).

f) Full de domiciliació bancària normalitzat degudament diligenciat.

g) Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries en el supòsit que la persona sol·licitant s’hagi oposat en la mateixa sol·licitud a la possibilitat que l’AGAUR pugui d’ofici comprovar aquestes dades tributàries.

h) Certificat d’estar en possessió dels coneixements corresponents al nivell C de català o equivalent, d’acord amb la base 2 d’aquest annex.

En la convocatòria es podrà fixar l’obligació de presentar documentació complementària.

10.3 S’entendrà que renuncien tàcitament a la beca les persones que no hagin presentat el document d’acceptació i la documentació requerida en les condicions i dins el termini previstos en aquesta base.

—11 Obligacions de les persones beneficiàries

a) Incorporar-se a l’organisme internacional en el període previst i dur a terme les activitats descrites en el seu pla de treball.

b) Respectar les condicions de treball en pràctiques de la institució o organització internacional.

c) Atendre les indicacions de la Secretaria d’Afers Exteriors i de l’AGAUR i facilitar tota la informació que li sigui requerida en relació amb l’activitat prestada i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que estableix l’article 97 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

d) Informar a l’AGAUR sobre les renuncies, interrupcions i altres incidències de les pràctiques objecte de finançament amb aquest fons en el termini de deu dies naturals a partir de l’endemà que s’hagi fet efectiva la incidència.

e) Les persones beneficiàries de la beca hauran de justificar la realització efectiva de l’activitat en el termini d’un mes després de la finalització de l’estada mitjançant la presentació al registre de l’AGAUR o d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, una memòria normalitzada justificativa de l’estada, en la qual s’expliquin breument les activitats desenvolupades i se’n faci una valoració general. Aquesta memòria haurà d’incloure un certificat original lliurat per l’organització en què s’hagi realitzat l’estada que acrediti el període d’estada i aprofitament de la beca.

El document normalitzat de la memòria es pot obtenir a la pàgina web de l’AGAUR http://www.gencat.cat/agaur.

f) En les publicacions i altres resultats que es puguin produir gràcies a aquest ajut, cal incloure l’expressió “Amb el suport de la Secretària d’Afers Exteriors del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya”.

—12 Forma de pagament

El lliurament de l’import de les beques anirà a càrrec de L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. El pagament de la beca es farà mitjançant una transferència bancària al compte corrent indicat per la persona beneficiària al document d’acceptació un cop resolta la convocatòria i acceptada la beca, de la manera següent: el 80% de l’import de la beca s’abonarà amb caràcter de bestreta a partir del moment en que s’hagi produït l’acceptació per part de la persona beneficiària. El 20% restant es farà efectiu amb la presentació de la documentació de justificació final i un cop s’hagin complert les obligacions a què fa referència la base 11 d’aquest annex.

—13 Renúncies i substitucions

En cas que es produeixi alguna renúncia o no es lliuri el document d’acceptació i la resta de documentació en les condicions i el termini previstos en aquesta convocatòria, l’òrgan de resolució de la convocatòria pot adjudicar la beca a la candidatura immediatament posterior de la llista de reserva degudament prioritzada. Les renúncies i substitucions es notificaran individualment a la persona interessada, d’acord amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, i es publicaran amb efectes informatius a les respectives pàgines web de l’AGAUR i de la Secretaria d’Afers Exteriors.

—14 Canvis i incidències

Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin i estiguin degudament motivades, l’òrgan concedent de la beca podrà autoritzar, a petició de la persona beneficiària, alguna variació en el període de gaudiment de la beca, i també resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial en les condicions i finalitat de la beca.

—15 Interrupció dels ajuts

Les dones beneficiàries de les beques tenen el dret a absentar-se per motius de maternitat sense que això suposi la pèrdua de la condició de persona beneficiària.

—16 Revocació de la beca

L’incompliment per les persones beneficiàries de qualsevol de les obligacions que estableixen les bases reguladores aprovades mitjançant aquesta Ordre, o la concurrència de qualsevol de les causes previstes a l’article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, com també de les previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, podrà comportar la revocació parcial o total de la beca concedida.

—17 Normativa aplicable

En tot allò no previst de manera expressa en aquestes bases, seran d’aplicació els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que la desplega; el capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot allò que no s’oposi o contradigui la normativa bàsica estatal esmentada, i la resta de normativa administrativa vigent que sigui aplicable.

Annex 3

Bases reguladores del procediment per a la concessió de beques per a membres de les Comunitats Catalanes de l’Exterior

—1 Objecte

Atorgar beques destinades a membres de les comunitats catalanes d’arreu del món per cursar màsters universitaris en universitats públiques de Catalunya (noves concessions o renovacions) o per fer estades de recerca (predoctorals o postdoctorals) en universitats i centres de recerca de Catalunya.

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden beneficiar-se’n els membres de qualsevol comunitat catalana a l’exterior legalment reconeguda d’acord amb el que preveu la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes a l’exterior, que reuneixin les condicions següents:

2.1.1 Noves sol·licituds.

a) Acreditar ser membre d’una Comunitat catalana a l’exterior i haver-ho estat com a mínim durant els darrers tres anys immediatament anteriors a l’any de publicació de la corresponent convocatòria de les beques, d’acord amb el què estableix, respecte la condició de membre, l’article 4 de la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior.

b) Per a les beques per cursar un màster universitari i/o estades predoctorals de recerca: Estar en possessió d’una diplomatura, llicenciatura universitària o equivalents, que hagin obtingut aquesta titulació fora de Catalunya i que l’hagin obtingut dins dels cinc anys immediatament anteriors a la convocatòria corresponent de les beques.

c) Per a les beques destinades a estades postdoctorals: ser investigadors/ores o professorat universitari, adscrits a una universitat o centre equivalent en els seus respectius països d’origen, que hagin obtingut el doctorat dins els cinc anys immediatament anteriors a la convocatòria corresponent de les beques.

d) Tenir coneixements de català equivalents al Nivell B o equivalent.

2.1.2 Renovacions.

a) Haver obtingut la condició de beneficiaris/àries d’una beca per a cursar un màster universitari en la convocatòria corresponent a l’any anterior a la convocatòria a l’empara de la qual sol·liciten la renovació de la beca.

b) Haver superat satisfactòriament el primer curs i acreditar la continuació dels mateixos estudis becats en la convocatòria anterior.

2.2 Sens perjudici d’allò previst en la base 2.1.2 per a les sol·licituds de renovació de beques per a cursar màsters universitaris, les persones que ja hagin concorregut i obtingut una beca per a membres de les comunitats catalanes de l’exterior en convocatòries anteriors, no poden tornar a sol·licitar una nova beca.

—3 Període d’execució

Les beques tenen una durada de 4 a 12 mesos. L’inici de les estades a Catalunya s’han de produir entre l’1 de setembre de l’any de la convocatòria i el 30 de juny de l’any següent i han de finalitzar abans del 31 de desembre de l’any següent a la convocatòria.

—4 Quantia

4.1 Beques per realitzar un màster universitari o per fer estades predoctorals:

a) 1.000,00 euros bruts al mes.

4.2 Beques per a estades postdoctorals:

a) 1.800,00 euros bruts al mes.

4.3 Per a les persones beneficiàries matriculades en un màster universitari, se subvencionen addicionalment i com a màxim 60 ECTS de la matrícula del màster d’acord amb els corresponents preus públics. No se subvencionen els increments sobre els preus públics dels crèdits ni els preus per gestió d’expedient acadèmic.

4.4 Per a beques de nova concessió, les persones beneficiàries compten amb un ajut complementari per a desplaçament en funció del país d’origen, pels imports màxims que figuren a la Resolució IUE/3637/2007, de 27 de novembre (DOGC núm. 5024, de 7.12.2007), per la qual es publiquen i actualitzen els imports de la taula de borses de viatge i ajuts estada en el marc de les convocatòries que gestiona l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca per a l’any 2007 modificada per la Resolució IUE/68/2007, de 18 de desembre.

4.5 L’AGAUR vetllarà perquè totes les persones beneficiàries que no tinguin la ciutadania europea accedeixin a serveis sanitaris i facilita la tramitació de la targeta sanitària del Servei Català de la Salut quan les persones beneficiàries no gaudeixin de la cobertura pertinent i ho sol·licitin a l’AGAUR.

—5 Sol·licituds

5.1 La sol·licitud, d’acord amb el model normalitzat, l’ha de formalitzar la persona sol·licitant seguint les instruccions que s’hi detallen.

5.2 Les sol·licituds s’han de presentar en suport electrònic i en format paper (només el formulari general amb les signatures corresponents) al registre de l’AGAUR o d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

L’imprès normalitzat de sol·licitud i les bases es poden obtenir a les dependències de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Pg. Lluís Companys, 23, 08010, Barcelona, a la pàgina web de l’AGAUR, http://www.gencat.cat/agaur. En cas de qualsevol incidència o diferència entre els impresos presentats en format paper i els presentats en suport electrònic, sempre preval la sol·licitud presentada al registre de l’AGAUR en format paper. És obligatori presentar els impresos signats en paper dins del termini per optar a la convocatòria.

5.3 L’imprès de sol·licitud normalitzat consta d’un formulari general i una documentació annexa, que s’ha d’adjuntar al formulari. És imprescindible presentar el formulari amb l’annex per poder passar a la fase d’avaluació.

—6 Documentació

6.1 Per a les beques de nova concessió a l’imprès de sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent:

a) Fotocòpia del passaport, DNI o document d’identificació vàlid en el país d’origen.

b) Títol de doctor, per als sol·licitants d’una estada postdoctoral, o títol universitari o equivalent i certificació acadèmica de les notes obtingudes, per a la resta de sol·licitants. Tots els documents han d’estar degudament compulsats.

c) En el cas de beques per realitzar un màster universitari: document acreditatiu de l’admissió formal del centre receptor a Catalunya o acreditació d’inici dels tràmits per a la formalització de l’admissió. Aquest document ha d’indicar la durada del màster, l’inici i el final dels cursos i la quantia de la matrícula per anualitats.

d) En el cas de beques per a estades predoctorals i postdoctorals: un o dos avals acadèmics confidencials respecte a la persona sol·licitant de la beca d’algun professor o professora de la universitat d’origen dins d’un sobre tancat i signat.

e) En el cas de beques per a estades postdoctorals i predoctorals, la invitació o l’escrit d’acceptació signats per la persona responsable de l’estada proposada de la universitat o centre de destí.

f) Certificat signat pel/la secretari/a de la Comunitat Catalana de l’Exterior que acrediti el compliment del requisit previst en la base 2.1.1 a).

g) Declaració responsable de la persona sol·licitant de residència oficial, habitual i continuada al seu país d’origen com a mínim durant els 12 mesos immediatament anteriors a la data de publicació de la corresponent convocatòria de les beques.

h) Declaració responsable de la persona sol·licitant de tenir coneixements de català del nivell B o equivalent.

6.2 Per a les beques de renovació de màster universitari a l’imprès de sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent:

a) Documentació acreditativa de l’admissió de la universitat a Catalunya on la persona sol·licitant es proposa continuar els estudis, que acrediti que ha superat el primer curs i que pot cursar el segon.

b) Informe confidencial del director o la directora o bé la persona responsable del màster, dins d’un sobre tancat i signat, sobre l’aprofitament acadèmic de la persona sol·licitant, on es valori la conveniència de continuar l’estada.

6.3 En el cas de noves sol·licituds de beques, les persones sol·licitants han de lliurar una còpia del formulari general de l’imprès de la sol·licitud presentada, degudament complimentat, a la comunitat catalana de l’exterior corresponent dins del termini establert per la corresponent convocatòria de les beques.

Les comunitats catalanes d’origen de les persones sol·licitants tenen 15 dies hàbils a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de beques previst en la corresponent convocatòria, per fer arribar a l’AGAUR un informe en què indiquin la vinculació de les candidatures a la comunitat i les tasques o activitats que han organitzat o dut a terme en els darrers tres anys, i han de prioritzar les candidatures tenint en compte el grau de participació.

Aquest informe s’ha de fer en el model normalitzat disponible a la pàgina web de l’AGAUR i a més d’enviar-se en paper, s’ha d’enviar per correu electrònic a l’adreça bcc@agaur.gencat.cat.

6.4 Si escau, qualsevol necessitat d’esmena de la sol·licitud s’ha de notificar a la persona interessada mitjançant la publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR d’una diligència de la Direcció Executiva de l’AGAUR amb la relació de documentació que cal esmenar, on se n’indiquin els motius i on consti que, en el cas de no esmenar la sol·licitud en el termini de deu dies a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la diligència corresponent al tauler d’anuncis de l’AGAUR, s’entén que les persones sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic d’administracions públiques i de procediment administratiu comú. Per fer-ne una difusió més gran, i a efectes informatius, es pot consultar el contingut d’aquesta diligència a la pàgina web de l’AGAUR.

—7 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s’establirà a la convocatòria de la concessió de beques.

—8 Avaluació i selecció

8.1 D’acord amb l’establert en el marc del Pla de Recerca i Innovació (PRI) de Catalunya vigent, les sol·licituds són avaluades per l’AGAUR, amb el suport, si s’escau, d’òrgans externs o d’ experts de la comunitat científica, i es té en compte, amb una puntuació màxima de 100 punts, l’interès i la coherència del perfil acadèmic de les diferents candidatures, d’acord amb els criteris específics següents:

8.1.1 Per a les beques de noves sol·licituds:

a) Currículum del candidat o la candidata, la seva capacitat, els coneixements de la persona sol·licitant per a l’aprofitament de l’estada i el seu expedient acadèmic (40/100).

b) Tipus d’estudi o pla de treball que es vol dur a terme (15/100).

c) L’interès i la motivació de la persona sol·licitant en relació amb l’estada a Catalunya (15/100).

d) Les repercussions i l’impacte dels resultats que s’obtinguin de la seva estada en els camps cultural, econòmic i social, tant a Catalunya com al país d’origen (15/100).

e) Contingut del programa formatiu o programa de recerca presentat (15/100).

8.1.2 Per a les beques de renovació:

a) Aprofitament del curs de màster realitzat i memòria global del treball realitzat durant el període de gaudi de la beca anterior (35/100).

b) Valoració de l’interès per continuar l’estada a Catalunya en funció de la seva situació acadèmica o laboral i els seus plans en retornar al país d’origen (15/100).

c) Pla de treball detallat per al període per al qual se sol·licita la renovació de la beca (25/100).

d) Valoració de l’informe confidencial del director, la directora o la persona responsable de la universitat o centre d’acollida (25/100).

8.2 Per a l’equiparació i valoració dels expedients es té en compte l’annex 4 de la Resolució IUE/155/2009, de 2 de gener, que preveu el càlcul i la taula d’equivalències que cal utilitzar per a l’equiparació dels expedients de notes d’estudiants que han cursat una llicenciatura en centres de fora del sistema universitari de l’Estat espanyol.

8.3 La proposta de selecció de les candidatures la realitza una comissió de selecció formada per un/una president/a, que serà la persona titular de la Secretaria d’Afers Exteriors o la persona en qui delegui, un màxim de quatre vocals d’aquesta Secretaria i un/a secretari/ària, que serà el/la director/a executiu/iva de l’AGAUR o la persona en qui delegui, amb veu però sense vot, a la vista de l’avaluació. En el nomenament de les seves persones membres, que correspon a la persona titular de la Secretaria d’Afers Exteriors, es procurarà atendre al principi de presència equilibrada de dones i homes. Aquesta comissió efectuarà la seva proposta de selecció, a la vista de l’avaluació feta per l’AGAUR en els termes previstos en els apartats anteriors d’aquesta base 8, i de la valoració que farà dels informes i les prioritzacions lliurades per les respectives comunitats catalanes de l’exterior d’acord amb allò establert en la base 6.3, amb una puntuació màxima de 20 punts addicionals a la puntuació màxima obtinguda en la fase d’avaluació.

8.4 La comissió de selecció proposarà també una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada pels candidats no seleccionats.

—9 Unitat competent per a la gestió

9.1 L’AGAUR instruirà i tramitarà els procediments per a la concessió d’aquestes beques. Concretament serà l’òrgan encarregat de la recepció de les sol·licituds, de la tramesa i recepció del document d’acceptació i de qualsevol altra documentació complementària que presentin les persones sol·licitants i les persones beneficiàries de les beques, així com de notificar la resolució final del procediment als interessats i de tots aquells actes administratius relacionats amb les beques objecte d’aquestes bases. Els termes d’aquesta col·laboració s’establiran mitjançant conveni entre el Departament de la Presidència i l’AGAUR.

9.2 El pagament de les beques correspon també a l’AGAUR, que té les funcions d’entitat col·laboradora, d’acord amb el que disposa l’article 91.c) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

—10 Òrgan competent per a la resolució

L’AGAUR, un cop efectuada la proposta de selecció de les candidatures per la comissió de selecció, elevarà la proposta formal de resolució del procediment a l’òrgan competent per a resoldre. L’òrgan competent per a la resolució dels procediments de concessió de les beques és la persona titular del Departament de la Presidència.

11 Procediment de concessió

La concessió dels ajuts es tramita en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració que determina la base 8 d’aquest annex.

—12 Resolució i notificació

12.1 La resolució final, degudament motivada d’acord amb els criteris de valoració als que fa referència la base 8, es publicarà al tauler d’anuncis de l’AGAUR, en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la corresponent convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi publicat la resolució del procediment, les persones interessades podran entendre desestimades les beques sol·licitades.

Aquesta publicació substituirà la notificació de l’article 59.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, tal com preveu l’article 59.5.b) de la mateixa Llei.

Per tal de fer-ne una difusió més gran, i a efectes informatius, es pot consultar el resultat de la resolució a la pàgina web de l’AGAUR.

Les beques d’import superior a 3.000€ també es publicaran al DOGC.

—13 Acceptació

13.1 Sens perjudici d’allò previst en la base 12, la condició efectiva de persona beneficiària s’obté amb l’acceptació de la beca. L’acceptació s’ha de formalitzar mitjançant un document normalitzat signat per la persona sol·licitant, el qual s’ha de comprometre a complir totes les condicions fixades en aquestes bases reguladores i en la corresponent convocatòria, i s’haurà de presentar, amb la documentació addicional requerida en aquesta base, al registre de l’AGAUR, o d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, en un termini de 30 dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la resolució d’atorgament de la beca en el tauler d’anuncis de l’AGAUR.

El document normalitzat d’acceptació de la beca es pot obtenir a les dependències de l’AGAUR (Passeig Lluís Companys 23, 08010 Barcelona) i en la seva pàgina web http://www.gencat.cat/agaur.

13.2 Juntament amb el document d’acceptació, en el cas de beques per a estades postdoctorals, cal aportar també certificat del centre al qual està adscrit la persona beneficiària que acrediti el tipus de vinculació.

13.4 S’entendrà que renuncien tàcitament a la beca les persones que no hagin presentat el document d’acceptació i la documentació addicional requerida en les condicions i dins el termini previstos en aquesta base.

—14 Renúncies i substitucions

En cas que es produeixi alguna renúncia o no es lliuri el document d’acceptació en les condicions i el termini previstos en aquestes bases, o bé es comprovi que les dades declarades per la persona sol·licitant no són certes, l’òrgan de resolució de la convocatòria pot adjudicar l’ajut a candidatures de la llista de reserva. Les renúncies i substitucions es notifiquen individualment a la persona interessada, d’acord amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic d’administracions públiques i de procediment administratiu comú.

—15 Canvis i incidències

Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin i estiguin degudament motivades, l’òrgan concedent de la beca podrà autoritzar, a petició de la persona beneficiària, alguna variació en el període de gaudiment de la beca, i també resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial en les condicions i finalitat de la beca.

—16 Drets de les persones beneficiàries

Les dones beneficiàries de les beques tenen el dret a absentar-se per motius de maternitat sense que això suposi la pèrdua de la condició de persona beneficiària.

—17 Pagament

17.1 Previ al pagament de la beca, la persona beneficiària ha de presentar la documentació següent:

a) Noves sol·licituds

Matrícula, carta d’admissió o escrit d’incorporació de la universitat o centre català on es realitzi el curs o l’estada de recerca. El document ha de portar les dates d’inici i final del curs o de l’estada.

DNI o autorització legal corresponent que permeti a l’interessat la seva estada i/o residència a Catalunya.

Dades bancàries d’un compte d’una entitat amb sucursal a Catalunya

b) Renovacions

Certificació acadèmica original conforme s’ha superat el primer curs.

Matrícula del màster universitari de segon curs. El document ha de portar les dates d’inici i final del curs o l’estada així com la quantia a liquidar anual.

DNI o autorització legal corresponent que permeti a l’interessat la seva estada i/o residència a Catalunya.

17.2 En el cas de beques per a estades predoctorals i postdoctorals, i una vegada lliurada la documentació esmentada, s’abonarà la primera mensualitat de la beca i l’ajut complementari per a desplaçament. La resta de la beca es pagarà mensualment.

17.3 En el cas de beques per a la realització de màsters, i una vegada lliurada la documentació esmentada, s’abonarà l’import de l’ajut de matrícula i la persona beneficiària disposarà d’un màxim de 30 dies per a justificar-ne el pagament. Un cop acreditat el pagament de la matrícula, s’abonarà la primera mensualitat de la beca i, si s’escau l’ajut complementari per al desplaçament. La resta de la beca es pagarà mensualment.

—18 Incompatibilitats

Durant el període de vigència de la beca, no es pot realitzar cap feina remunerada a temps complet.

—19 Obligacions de la persona becada

a) Respectar la legislació vigent a l’Estat espanyol en matèria de visats, autorització d’estades per a estudiants i fiscalitat. Per a més informació, es pot consultar la pàgina web del Ministeri de l’Interior de l’Estat espanyol, http://www.mir.es.

b) Citar la seva condició de becari o becària d’una beca de l’Administració de la Generalitat, per a membre de les Comunitats catalanes de l’exterior, en les possibles publicacions que dugui a terme per raó de la seva estada a Catalunya.

—20 Termini i forma de justificació

20.1 La persona beneficiària ha de justificar el compliment de la finalitat de la beca concedida dins el mes següent a l’acabament del seu període de duració amb la presentació al registre de l’AGAUR o per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic d’administracions públiques i de procediment administratiu comú, de la documentació següent:

a) Si la beca s’ha concedit per fer un màster universitari, cal adjuntar una certificació de les notes obtingudes.

b) Si la beca s’ha concedit per a estades de recerca predoctorals o postdoctorals, cal adjuntar un informe confidencial breu per part del professor o la professora responsable de l’estada sobre els resultats assolits.

c) En tots els supòsits, cal adjuntar una memòria detallada de l’assoliment dels objectius proposats en la sol·licitud, la qual s’ha d’enviar també per correu electrònic a l’AGAUR.

20.2 El model de memòria i la resta de documents normalitzats es poden obtenir a la pàgina web de l’AGAUR (http://www.gencat.cat/agaur).

—21 Revocació de la beca

L’incompliment per les persones becades de qualsevol de les obligacions que estableixen les bases reguladores aprovades mitjançant aquesta Ordre, o la concurrència de qualsevol de les causes previstes a l’article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, com també de les previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, podrà comportar la revocació parcial o total de la beca concedida.

—22 Normativa aplicable

En tot allò no previst de manera expressa en aquestes bases, seran d’aplicació els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que la desplega; el capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot allò que no s’oposi o contradigui la normativa bàsica estatal esmentada, i la resta de normativa administrativa vigent que sigui aplicable.

Annex 4

Bases reguladores de les beques per a estades a comunitats catalanes de l’exterior

—1 Objecte

L’objecte d’aquestes bases és la concessió de beques per a estades a les comunitats catalanes a l’exterior que s’especifiquin a la convocatòria corresponent, per tal d’impulsar, implementar i fer el seguiment d’activitats culturals, participatives, associatives i de lleure, col·laborar en la seva dinamització i la de les xarxes de comunitats catalanes, promoure l’ensenyament de la llengua catalana i difondre el sistema universitari català entre les persones que resideixen a l’estranger.

—2 Persones beneficiàries

Poden sol·licitar aquestes beques les persones amb titulació universitària de grau, de llicenciatura, d’arquitectura, d’enginyeria superior o equivalent; les persones diplomades, arquitectes tècniques, enginyeres tècniques o equivalents o les persones estudiants que tinguin aprovades totes les assignatures corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, que compleixin la resta de requisits previstos en aquestes bases, en la data de publicació de la convocatòria corresponent.

—3 Requisits de les persones beneficiàries

3.1 Per poder optar a la convocatòria d’estades a comunitats catalanes de l’exterior les persones beneficiàries establertes a la base 2 hauran de complir els requisits següents:

a) Acreditar el nivell C de català.

b) Tenir coneixement de la llengua o d’alguna de les llengües oficials del país de destinació on es trobi establerta la comunitat catalana.

c) Acreditar residència efectiva a Catalunya d’un any d’antiguitat ininterromput i immediatament anterior al moment de publicació de la convocatòria corresponent, llevat dels casos que la persona sol·licitant hagués gaudit d’una beca per fer estada fora de Catalunya per motiu d’estudis o d’una beca per a estades a comunitats catalanes de l’exterior amb anterioritat a la publicació de la convocatòria corresponent.

3.2 La percepció d’aquestes beques és incompatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, públic o privat, que tingui la mateixa finalitat, i també amb qualsevol remuneració derivada d’una relació contractual laboral.

—4 Destinació, durada, quantia i objecte i requisits específics

4.1 La destinació, la durada, els objectius específics i els requisits específics de cada una de les estades es determinarà a la convocatòria corresponent. En qualsevol cas, el període màxim d’execució de les activitats becades s’iniciarà el dia de l’arribada a la destinació i no podrà excedir el 31 de desembre de l’any següent a la convocatòria corresponent.

4.2 La dotació econòmica màxima destinada a aquestes beques es determinarà en la convocatòria pública corresponent. L’import de les beques concedides es pagarà tindran una dotació econòmica mensual fixada a la convocatòria corresponent, atenent el país de destinació. Així mateix, les convocatòries poden fixar una dotació única per a les despeses d’allotjament i per a les despeses de viatge.

4.3 Les beques es concedeixen tenint en consideració les disponibilitats pressupostàries i la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de valoració establerts a la base 8.

—5 Presentació de sol·licituds

5.1 Les persones interessades han d’emplenar la sol·licitud de participació en la convocatòria mitjançant el formulari corresponent que poden trobar en la pàgina web de l’AGAUR: http://www.gencat.cat/agaur.

5.2 El termini de presentació de les sol·licituds serà el que determini la corresponent convocatòria.

5.3 Les sol·licituds hauran de ser presentades en format electrònic i posteriorment en format paper, al registre de l’AGAUR a l’adreça que es determini a la convocatòria corresponent, o mitjançant qualsevol de les formes que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini establert a la convocatòria corresponent.

En cas de qualsevol incidència o diferència entre els impresos presentats en format paper i els presentats en suport electrònic, sempre preval la sol·licitud presentada en format paper.

—6 Documentació

6.1 Les persones sol·licitants únicament podran presentar sol·licitud per a l’estada a una de les comunitats catalanes de l’exterior que constin a la convocatòria.

En cas que es presenti més d’una sol·licitud o per a més d’una comunitat catalana s’entendrà que la persona sol·licitant opta per la darrera sol·licitud que tingui entrada al registre.

6.2 A la sol·licitud cal que consti específicament el següent:

a) Una presentació de la persona sol·licitant en la qual s’especifiquin les raons que la motiven a sol·licitar la beca, l’interès per fer una estada fora de Catalunya i un breu pla de treball o projecte de les tasques que preveu desenvolupar a la comunitat catalana a l’exterior.

b) Dades personals, acadèmiques i una descripció dels coneixements tècnics, administratius, informàtics i idiomàtics que puguin ser d’utilitat per obtenir un bon aprofitament de l’estada, així com l’experiència dins el món associatiu i/o estades fora de l’Estat espanyol.

6.3 Si escau, qualsevol necessitat d’esmena de la sol·licitud es notificarà a l’/la interessat/ada mitjançant publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR d’un requeriment del/de la director/a executiu/iva amb la relació de la documentació que cal esmenar.

La diligència n’indicarà els motius i hi constarà el fet que, en cas que no esmeni la sol·licitud, en el termini de deu dies a comptar des de l’endemà de la publicació de la diligència corresponent al tauler d’anuncis de l’AGAUR, s’entendrà que la persona interessada desisteix de la seva sol·licitud, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Per tal de fer-ne una difusió més àmplia, i a efectes informatius, es podrà consultar el contingut d’aquesta diligència a la pàgina web de l’AGAUR.

—7 Avaluació i selecció

7.1 El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva. L’òrgan instructor del procediment és l’AGAUR.

7.2 El procediment de selecció es farà en dues fases, d’acord amb els criteris de valoració que s’estableixen a l’apartat 8 d’aquestes bases. A la segona fase hi accediran els tres candidats o candidates que hagin obtingut millor puntuació en la primera fase, per a cadascuna de les estades en les respectives Comunitats catalanes de l’exterior.

7.3 La valoració de les sol·licituds presentades la durà a terme una comissió de selecció presidida per la persona titular de la Secretaria d’Afers Exteriors del Departament de la Presidència, o la persona en qui delegui.

Actuaran com a vocals:

a) Dos/dues tècnics/ques de la Secretaria d’Afers Exteriors.

b) Dos/dues tècnics/ques de la Secretaria d’Universitats i Recerca.

c) El director executiu de l’AGAUR, que actuarà com a secretari, amb veu però sense vot.

La comissió de selecció pot ser assistida per dues persones externes, expertes de la comunitat científica, amb veu però sense vot.

El nomenament dels membres de la Comissió correspon a la persona titular de la Secretaria d’Afers Exteriors.

7.4 Amb l’objectiu d’assolir la paritat de gènere, la comissió de selecció tendirà, en la mesura del possible, a assolir la participació equilibrada entre dones i homes.

7.5 Únicament en el supòsit d’empat tècnic obtingut en la puntuació, ja sigui de la primera fase o de la segona, o d’ambdues, en aplicar els barems de puntuació de la base 8, es concedirà preferència en la selecció a les candidates femenines per tal d’evitar o compensar desavantatges en llurs carreres professionals.

7.6 La comissió de selecció podrà proposar una llista de reserva integrada per sol·licituds de beques que no hagin estat atorgades, destinada a cobrir, per ordre de millor valoració i destinació, les renúncies de les beques atorgades.

—8 Criteris de valoració

8.1 Les sol·licituds seran avaluades d’acord amb els criteris i puntuacions que s’esmenten a continuació per a cada fase:

Primera fase (sobre 80):

a) Les competències curriculars de la persona sol·licitant (15/80).

b) La proposta de pla d’activitats a implementar a la comunitat catalana de destinació (25/80).

c) La proposta de pla de treball en l’àmbit de la difusió del sistema universitari català (25/80).

d) L’experiència dins del món associatiu a Catalunya, i/o haver realitzat estades internacionals en programes Erasmus o accions de mobilitat similars (5/80).

e) L’experiència en entitats, associacions o institucions a l’exterior (10/80).

Segona fase (sobre 20):

a) El seu interès i motivació en relació amb la seva estada a la comunitat catalana de l’exterior (20/20). Aquesta fase es farà a través d’una entrevista.

—9 Unitat competent per a la gestió

9.1 L’AGAUR instruirà i tramitarà els procediments per a la concessió d’aquestes beques. Concretament, serà l’òrgan encarregat de la recepció de les sol·licituds, de la tramesa i recepció del document d’acceptació i de qualsevol altra documentació complementària que presentin les persones sol·licitants i de la notificació de la resolució final del procediment als interessats i de tots aquells actes administratius relacionats amb les beques objecte d’aquestes bases. Els termes d’aquesta col·laboració s’establiran mitjançant conveni entre el Departament de la Presidència i l’AGAUR.

9.2 El lliurament de les beques, en la quantia i els termes que s’estableixin a la convocatòria corresponent, correspon també a l’AGAUR, que té les funcions d’entitat col·laboradora, d’acord amb el que disposa l’article 91.c) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

—10 Resolució i notificació

10.1 L’AGAUR, prèvia proposta de selecció de les persones becades, elevarà la proposta de resolució formal del procediment a l’òrgan competent per a la seva resolució. La persona titular del Departament de la Presidència és l’òrgan competent per a resoldre aquests procediments.

10.2 La resolució final, degudament motivada d’acord amb els criteris de valoració de la base 8, es publicarà, mitjançant la seva exposició pública, al tauler d’anuncis de l’AGAUR, a la Via Laietana, 28, 08003 de Barcelona, en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la corresponent convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi publicat la resolució del procediment, les persones interessades podran entendre desestimades les beques sol·licitades. Aquesta publicació substituirà la notificació de l’article 59.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, tal com preveu l’article 59.5.b) de la mateixa Llei.

Per tal de fer-ne una major difusió, i a efectes informatius, es podrà consultar el resultat de la resolució a la pàgina web de l’AGAUR (http://www.gencat.cat/agaur).

Les beques d’import superior a 3.000 euros també es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—11 Acceptació

11.1 Sens perjudici d’allò previst en la base 10, la condició efectiva de persona beneficiària s’obté amb l’acceptació de la beca. L’acceptació s’ha de formalitzar mitjançant un document normalitzat signat per la persona sol·licitant, el qual s’ha de comprometre a complir totes les condicions fixades en aquestes bases reguladores i en la corresponent convocatòria, i s’haurà de presentar, amb la documentació addicional requerida en aquesta base, al registre de l’AGAUR, o d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, en el termini d’un mes comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la resolució d’atorgament de la beca en el tauler d’anuncis de l’AGAUR.

El document normalitzat d’acceptació de la beca es pot obtenir a les dependències de l’AGAUR (Passeig Lluís Companys 23, 08010 Barcelona) i en la seva pàgina web http://www.gencat.cat/agaur.

11.2 Juntament amb aquest document d’acceptació caldrà aportar:

a) Fotocopia compulsada del passaport o DNI.

b) Original o fotocòpia compulsada del títol acadèmic corresponent i del títol o títols de coneixement d’idiomes requerits.

c) Certificat d’estar en possessió dels coneixements corresponents al nivell C de català o equivalent.

d) Declaració personal responsable de què es coneix la llengua del país de destinació de manera suficient per al desenvolupament adequat de la beca.

e) Certificat històric d’empadronament vigent.

f) Full de domiciliació bancària normalitzat degudament diligenciat.

g) Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, en cas que s’hagi oposat de manera expressa en el model de sol·licitud, a que l’AGAUR comprovi d’ofici la veracitat d’aquest compliment.

11.3 S’entén que renuncien tàcitament a la beca les persones beneficiàries que no presentin el document d’acceptació i la resta de documentació requerida en el termini i les condicions que s’estableixen en aquestes bases.

11.4 El document d’acceptació normalitzat es pot obtenir a les dependències de l’AGAUR i a la seva pàgina web.

—12 Pagament

L’AGAUR lliurarà l’import de les beques directament a les persones beneficiàries mitjançant transferència bancària, en la quantia que correspongui d’acord i amb la periodicitat següent: Un primer pagament, un cop signat el document d’acceptació, corresponent a la dotació de viatge, dues mensualitats de la dotació d’allotjament i dues mensualitats de la dotació de la beca. Els ajuts estaran sotmesos a les retencions fiscals (IRPF) corresponents.

La resta de mensualitats corresponents a la dotació de la beca i la dotació d’allotjament es lliuraran a les persones beneficiàries a mes vençut a partir del segon mes d’arribada del beneficiari a la comunitat catalana de destinació.

—13 Drets i obligacions de la persona beneficiària

13.1 La persona beneficiària de la beca haurà de complir les obligacions següents:

a) Complir els requisits administratius d’estada al país de destinació.

b) Trametre a la Secretaria d’Afers Exteriors, mensualment, un informe de les tasques que realitza a la comunitat catalana de destinació.

c) Citar la seva condició de persona becada per la Secretaria d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya en qualsevol format de difusió de les tasques desenvolupades.

d) Desenvolupar, complementàriament a les activitats de la comunitat catalana de destinació, activitats de promoció del sistema universitari de Catalunya. La formació i continguts necessaris per dur a terme aquesta acció seran adquirits prèviament a Catalunya en unes sessions formatives de dos dies, organitzades pel Departament d’Economia i Coneixement a les quals haurà d’assistir obligatòriament. La no-assistència a les sessions formatives, sense causa justificada, suposarà la renúncia tàcita a la beca.

e) Participar en el conjunt de les activitats que realitzi la comunitat catalana d’acord amb la seva normativa interna.

f) Atendre el règim intern de la comunitat catalana on porti a terme l’activitat objecte de la beca.

g) Implementar el pla de treball presentat, d’acord amb les necessitats de la comunitat catalana.

h) Facilitar tota la informació que li sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 92. de la Llei de finances públiques de Catalunya, i altres normes aplicables, i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i a les de control que els òrgans competents de l’Administració considerin oportunes, d’acord amb la legislació vigent.

13.2 La comunitat catalana de destinació donarà al beneficiari el suport necessari per al desenvolupament normal del seu pla de treball, tant material com de serveis, i designarà un tutor o tutora, que s’encarregarà de col·laborar amb la persona beneficiària i fer el seguiment de les tasques a realitzar.

13.3 Les persones beneficiàries tindran dret, a més, a una pòlissa d’assegurança d’assistència en viatge al llarg de la seva estada, que contractarà l’AGAUR, sempre que així ho sol·licitin i no s’hagi subscrit entre l’Estat espanyol i el país de destinació un conveni en matèria de Seguretat Social.

13.4 Les dones beneficiàries de les beques tenen el dret a absentar-se per motius de maternitat sense que això suposi la pèrdua de la condició de persona beneficiària.

—14 Seguiment i canvis

14.1 El seguiment de les estades de les persones becades correspon a la Secretaria d’Afers Exteriors i al Consell Interuniversitari de Catalunya mitjançant el/s tutor/s o tutora/es de cada una de les comunitats catalanes.

14.2 Les modificacions en el pla de treball, durada de l’estada o la comunitat catalana de destinació hauran de ser autoritzades per la persona titular de la Secretaria d’Afers Exteriors del Departament de la Presidència.

—15 Renúncies i substitucions

En cas que es produeixi alguna renúncia o no es lliuri el document d’acceptació i la resta de documentació en les condicions i el termini previstos en aquesta convocatòria, l’òrgan de resolució de la convocatòria pot adjudicar la beca a la candidatura immediatament posterior de la llista de reserva degudament prioritzada. Les renúncies i substitucions es notificaran individualment a la persona interessada, d’acord amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, i es publicaran amb efectes informatius a les respectives pàgines web de l’AGAUR i de la Secretaria d’Afers Exteriors.

—16 Justificació

Les persones beneficiàries hauran de justificar el compliment dels objectius de la beca, mitjançant la presentació a la Secretaria d’Afers Exteriors del Departament de la Presidència, en el mes següent en què es finalitzi l’estada, d’un informe detallat en el qual s’especifiquin les activitats realitzades i els objectius assolits, juntament amb un certificat acreditatiu del/de la tutor/a de la comunitat catalana de destinació. La manca de presentació de la justificació en el termini establert comporta la revocació de la beca.

—17 Revocació de la beca

L’incompliment per les persones beneficiàries de qualsevol de les obligacions que estableixen les bases reguladores aprovades mitjançant aquesta Ordre, o la concurrència de qualsevol de les causes previstes a l’article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, com també de les previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, podrà comportar la revocació parcial o total de la beca concedida.

—18 Normativa aplicable

En tot allò no previst de manera expressa en aquestes bases, seran d’aplicació els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que la desplega; el capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot allò que no s’oposi o contradigui la normativa bàsica estatal esmentada, i la resta de normativa administrativa vigent que sigui aplicable.

(12.093.099)

 

Amunt