Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolución

 • Data del document 30/03/2012

 • Número del document PRE/0637/2012

 • Número de control 12088089

 • Organisme emissor Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo

  CVE CVE-DOGC-B-12088089-2012

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6106

 • Fecha 12/04/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 18878

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN PRE/637/2012, de 30 de marzo, por la que se abre convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a apoyar proyectos en el ámbito de la cooperación al desarrollo para el ejercicio 2012.


Atès el que disposa la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de creació de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD d’ara en endavant), que estableix que aquesta Agència té per objecte executar i gestionar la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat seguint les directrius establertes per l’òrgan competent en matèria de relacions exteriors de l’Administració de la Generalitat (DOGC núm. 3791, de 31.12.2002).

Atès que el Consell d’Administració de l’ACCD, en la seva reunió de 12 de desembre de 2011, va aprovar les línies mestres de les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a projectes en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i va autoritzar la convocatòria corresponent a l’any 2012.

Atès el que estableix la Resolució PRE/542/2012, de 21 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a projectes en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (DOGC núm. 6097, de 28.3.2012).

D’acord amb el que disposen els articles 92.4 i 93.a) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

Atès el que disposa l’article 3.2.a) del Decret 236/2003, de 8 d’octubre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’ACCD, i en virtut de la delegació del Consell d’Administració de l’ACCD de data 16 de març de 2007 en la persona titular de la direcció de l’Agència de la facultat d’aprovar les convocatòries de subvencions de l’ACCD.

Resolc:

—1 S’obren les convocatòries públiques per la concessió de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament a realitzar en determinats països socis del Sud i per a la concessió de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament a realitzar a Catalunya, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2012, amb subjecció a les bases reguladores aprovades per la Resolució PRE/542/2012, de 21 de març (DOGC núm. 6097 de 28.3.2012).

—2 La dotació màxima d’aquesta convocatòria és de 2.000.000 d’euros, amb càrrec a les partides pressupostàries D/4820001/2320, Transferències corrents a altres institucions sense finalitat de lucre i a altres ens corporatius, per un import d’1.200.000 euros i D/7820001/2320, Transferències de capital a altres institucions sense finalitat de lucre i a altres ens corporatius, per un import de 800.000 euros, del pressupost de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament per a l’any 2012.

Aquesta dotació màxima podrà ser modificada, amb subjecció a la normativa vigent.

—3 L’import màxim a atorgar per a la línia de subvenció a projectes de cooperació al desenvolupament a realitzar a determinats països socis del Sud és d’1.500.000 euros, dels quals es destinaran 500.000 euros per a cadascuna de les àrees geogràfiques d’Àfrica Subsahariana; Mediterrània, Europa Oriental i Àsia; Amèrica Central, el Carib i Amèrica del Sud.

L’import màxim a atorgar per a la línia de subvenció a projectes de cooperació al desenvolupament a realitzar a Catalunya és de 500.000 euros.

L’import que no s’apliqui a una de les dues línies de subvencions podrà incrementar la dotació econòmica de l’altra línia, sempre i quan no se superin les limitacions pressupostàries establertes a l’apartat 2 d’aquesta Resolució, d’acord amb la naturalesa de la despesa.

—4 El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

—5 El període d’execució de les activitats subvencionades per l’ACCD serà com a màxim d’un any i l’execució s’iniciarà a partir de l’1 de gener de 2012 o, com a màxim, dins el termini d’un mes a comptar des de la data de la transferència del pagament de la subvenció per part de l’ACCD.

—6 Les sol·licituds s’han de presentar en suport paper i en format de disc compacte o USB al registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona) mitjançant el model normalitzat que es pot obtenir al web de l’ACCD (http://www.cooperaciocatalana.cat). Les sol·licituds també es podran presentar en qualsevol registre dels que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Si la sol·licitud es presenta a les oficines de correus, s’haurà de fer dins d’un sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal funcionari de correus abans de ser certificada.

—7 La tramitació de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria correspon a l’ACCD. L’Adjunt/a al director/a de l’ACCD, a la vista de l’informe proposat per la junta de valoració, elevarà una proposta de resolució a la persona titular de la direcció de l’ACCD que serà qui resolgui el procediment.

La resolució de concessió o denegació de les subvencions sol·licitades es notifica a les persones interessades per correu certificat en el termini de sis mesos comptats a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria al DOGC. A la notificació ha de constar que la resolució posa fi a la via administrativa i que les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, d’acord amb l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de recepció de la seva notificació, o bé directament es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, de conformitat amb el que estableix l’article 8.3 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de recepció de la notificació.

—8 Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en un termini no superior a un mes, comptat des de l’endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

—9 Aquesta Resolució tindrà efectes a partir de l’endemà de la data de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 30 de març de 2012

P. S. (Resolució PRE/571/2011, d’11 de març, DOGC de 2.3.2011)

Carles Llorens i Vila

Director general de Cooperació al Desenvolupament

(12.088.089)

 

Amunt