Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolución

 • Data del document 22/03/2012

 • Número del document CLT/0617/2012

 • Número de control 12081098

 • Organisme emissor Instituto Catalán de las Empresas Culturales

  CVE CVE-DOGC-B-12081098-2012

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6105

 • Fecha 11/04/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 18646

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN CLT/617/2012, de 22 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Administración del Instituto Catalán de las Empresas Culturales por el que se aprueban las bases que deberán regir la concesión de subvenciones para la realización de consultorías para empresas o entidades culturales.


Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals adoptat en sessió de 29 de febrer de 2012, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals,

Resolc:

—1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de 29 de febrer de 2012, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals.

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el/la conseller/a de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 de març de 2012

Xavier Solà i Cabanas

President del Consell d’Administració

ACORD

de 29 de febrer de 2012, del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals.

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

D’acord amb l’article 7.2.i) dels Estatuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d’abril, el Consell d’Administració acorda:

1. Aprovar les bases que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals, que consten en l’annex d’aquest Acord.

2. Derogar les bases publicades mitjançant la Resolució CMC/746/2009, de 28 de gener, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Culturals de 28 de gener de 2009, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals.

Annex

Bases

—1 Objecte i incompatibilitats

1. L’objecte d’aquesta línia de subvencions, Programa Consultoria Cultura, és la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, del món editorial, del videojoc, del multimèdia, del discogràfic i musical, de l’audiovisual i d’altres àmbits de la vida cultural en les modalitats següents:

1.1 Consultoria cultura diagnosi. Es tracta d’una aproximació a la situació de les diferents àrees de gestió de l’empresa o entitat amb l’objectiu de detectar els factors estratègics clau per al seu desenvolupament i millora de competitivitat, i en base a això, establir les propostes de millora.

La consultoria cultura diagnosi, d’acord amb el model establert per l’Institut Català de les Empreses Culturals, s’ha de dur a terme mitjançant entrevistes personals individualitzades amb els quadres de comandament de l’empresa o entitat, seguint les fases següents:

a) Visites personalitzades a l’empresa o entitat per fer un procés de reflexió, per a detectar els factors estratègics clau (identificació de la situació i potencialitats estratègiques; identificació dels projectes/productes/mercats amb potencial competitiu; definició del potencial d’internacionalització i de comercialització digital; orientació a col·laboracions, aliances i/o socis inversors; identificació de la situació i millores clau en canvis i gestió pel creixement).

b) El/La consultor/a obté conclusions per a cadascú dels factors estratègics clau i aporta a l’empresa o entitat un document (diagnosi) que inclou una planificació d’accions estratègiques així com recomanacions i un pla d’actuacions prioritàries.

1.2 Consultoria cultura preferent. La consultoria cultura preferent té per objecte la internacionalització i la digitalització, tant de les estructures empresarials com dels productes o serveis que ofereixen. La consultoria cultura preferent s’ha de dur a terme realitzant les visites necessàries amb els quadres de comandament de l’empresa o entitat i, com a mínim, seguint les fases següents:

a) Visites personalitzades a l’empresa o entitat per establir els objectius a aconseguir per satisfer les necessitats de negoci (línia de consultoria preferent que es vulgui realitzar).

b) Determinació de l’estratègia i de les accions necessàries per a assolir els objectius establerts (metodologia d’elaboració de la consultoria).

c) I, si s’escau, en funció de la naturalesa de la consultoria sol·licitada, planificació de les accions en el temps i implementació.

1.3 Consultoria cultura específica. La consultoria cultura específica té per objecte entrar en detall en pautes d’actuació que contribueixin a millorar l’organització, la gestió, el desenvolupament, la innovació i la competitivitat de les empreses i entitats culturals. La consultoria cultura específica s’ha de dur a terme realitzant les visites necessàries amb els quadres de comandament de l’empresa o entitat i, com a mínim, seguint les fases següents:

a) Visites personalitzades a l’empresa o entitat per establir els objectius a aconseguir per satisfer les necessitats de negoci (línia de consultoria específica que es vulgui realitzar).

b) Determinació de l’estratègia i de les accions necessàries per a assolir els objectius establerts (metodologia d’elaboració de la consultoria).

c) I, si s’escau, en funció de la naturalesa de la consultoria sol·licitada, planificació de les accions en el temps i implementació.

2. Les subvencions tenen la consideració d’ajuts de minimis, regulats pel Reglament (CE) Núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE L379, de 28.12.2006).

3. Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases són compatibles amb qualsevol altra subvenció, de qualsevol administració pública, entitats o empreses privades.

—2 Destinataris/àries

1. Poden presentar sol·licituds les empreses, tant persones físiques o jurídiques, que:

a) Estiguin domiciliades a Catalunya o en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu amb establiment operatiu a Catalunya.

b) Siguin dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, del món editorial, del videojoc, del multimèdia, del discogràfic i musical, de l’audiovisual i d’altres àmbits de la vida cultural, i que compleixin els requisits que estableix la base 3.

2. Així mateix, poden presentar sol·licituds les entitats privades sense ànim de lucre i domiciliades a Catalunya l’activitat de les quals estigui relacionada amb les empreses culturals i tinguin com a objectiu la millora, defensa, potenciació, i la professionalització d’un sector cultural dels àmbits abans esmentats.

3. No poden optar-hi les entitats amb una participació orgànica majoritàriament pública.

—3 Requisits

1. Per a la consultoria cultura diagnosi:

a) Seguir el model establert per l’Institut Català de les Empreses Culturals, que està disponible al Servei de Desenvolupament Empresarial de l’Àrea de Desenvolupament Empresarial de l’Institut Català de les Empreses Culturals (Rambla Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona) i a l’adreça d’Internet http://www.gencat.cat/cultura/subvencionsicec.

b) Pel que fa a l’empresa consultora, tenir una solvència tècnica adequada, a valorar per la Comissió de valoració establerta a la base 10.4.

c) Dur-se a terme durant l’any de concessió de la subvenció i finalitzar-se com a màxim el 20 de desembre del mateix any.

d) Estar pressupostada o facturada per un import d’entre 1.000,00 i 1.500,00 euros, sense impostos.

2. Per a la consultoria cultura preferent:

a) Pel que fa a l’empresa consultora, tenir una solvència tècnica adequada, a valorar per la Comissió de valoració establerta a la base 10.4.

b) Dur-se a terme durant l’any de concessió de la subvenció i finalitzar-se com a màxim el 20 de desembre del mateix any.

c) Estar pressupostada o facturada per un import d’entre 2.500,00 i 3.500,00 euros, sense impostos

3. Per a la consultoria cultura específica:

a) Pel que fa a l’empresa consultora, tenir una solvència tècnica adequada, a valorar per la Comissió de valoració establerta a la base 10.4.

b) Dur-se a terme durant l’any de concessió de la subvenció i finalitzar-se com a màxim el 20 de desembre del mateix any.

c) Si l’import del contracte de consultoria és igual o superior als 18.000,00 euros sense incloure l’IVA, s’han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents empreses, amb caràcter previ a contreure el compromís corresponent, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no sigui possible, o que la despesa s’hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades s’ha de fer d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

—4 Despeses subvencionables

1. Només es consideren subvencionables les despeses de contractació del/de la consultor/a extern/a per a la realització de les consultories.

2. No es consideren despeses subvencionables aquelles que estiguin relacionades amb l’adquisició i el desenvolupament de softwares o aplicatius informàtics.

—5 Quantia de les subvencions

1. Per a la realització d’una consultoria cultura diagnosi, l’import de la subvenció és del 80% del pressupost de la consultoria, sempre i quan, acumulat amb d’altres ajuts de minimis de qualsevol Administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros. En cas que, atès el nombre de sol·licituds admeses i les disponibilitats pressupostàries, no sigui possible subvencionar la totalitat de les quanties esmentades, aquestes es redueixen proporcionalment.

2. Per a la realització d’una consultoria cultura preferent, l’import de la subvenció és del 70% del pressupost de la consultoria, sempre i quan, acumulat amb d’altres ajuts de minimis de qualsevol Administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros.

En cas que, atès el nombre de sol·licituds admeses i les disponibilitats pressupostàries, no sigui possible subvencionar la totalitat de les quanties esmentades, aquestes es redueixen proporcionalment.

3. Per a la realització de la consultoria cultura específica, la subvenció es concedeix tenint en consideració les disponibilitats pressupostàries i la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de valoració establerts a la base 9.

El percentatge màxim de l’import de subvenció atorgat en referència al cost total de la consultoria, ve determinat per la forquilla de puntuació següent:

1. De 81 punts a 100 punts: fins al 60% del pressupost total o factura de la consultoria.

2. De 61 punts a 80 punts: fins al 50% del pressupost total o factura de la consultoria.

3. De 41 punts a 60 punts: fins al 40% del pressupost total o factura de la consultoria.

4. De 31 punts a 40 punts: fins al 30% del pressupost total o factura de la consultoria

L’import de la subvenció té una quantia màxima de 3.500,00 euros, sempre i quan, acumulat amb d’altres ajuts de minimis de qualsevol Administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros.

4. Una mateixa empresa o entitat pot presentar, per a una mateixa convocatòria, una sol·licitud de consultoria cultura diagnosi, així com fins a un màxim de tres sol·licituds més, corresponents a qualsevol de les altres dues modalitats establertes a la base 1.

—6 Documentació

S’ha de presentar una sol·licitud d’acord amb un formulari normalitzat, que ha d’adjuntar la documentació següent:

1. Documentació administrativa:

a) Còpia compulsada del document d’identitat personal, en el cas de persones físiques.

No cal aportar aquest document si s’autoritza l’òrgan gestor per consultar les dades corresponents. Aquesta autorització s’inclou en el formulari de sol·licitud normalitzat.

b) Quan s’actuï en nom d’altri:

b.1) Còpia compulsada del document d’identitat de la persona signant de la sol·licitud. No cal aportar aquest document si aquesta persona autoritza l’Institut Català de les Empreses Culturals per consultar les dades d’identitat. Aquesta autorització s’inclou en el formulari de sol·licitud normalitzat.

b.2) Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua, si no s’ha d’inscriure en un registre.

c) En el cas que s’hagin rebut ajuts de minimis de qualsevol administració pública durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors, documentació acreditativa d’aquests ajuts amb indicació de l’import, ens atorgant i data d’atorgament; en cas contrari, declaració responsable del representant de l’empresa al respecte.

No cal aportar els documents indicats en les lletres a) i b) en cas que la persona sol·licitant ja els hagi presentat anteriorment a l’Administració de la Generalitat o a l’Institut Català de les Empreses Culturals, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit cal indicar clarament la data i l’òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l’Institut Català de les Empreses Culturals, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir la persona sol·licitant que els aporti en el termini de deu dies hàbils.

2. Documentació sobre el projecte:

2.1 Per a les consultories cultura preferents i específiques:

a) Memòria explicativa de l’empresa o entitat on es reflecteixin els motius pels quals es considera necessària la realització de la consultoria cultura preferent i/o específica encarregada o que es vulgui encarregar.

b) Memòria explicativa de l’empresa consultora escollida per l’empresa sol·licitant en què s’expliciti amb detall el pressupost o factura, el calendari de treball i les fases del projecte. En el cas de les consultories cultura específiques, si l’import del contracte de consultoria és igual o superior als 18.000,00 euros sense incloure l’IVA, s’han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents empreses, amb caràcter previ a contreure el compromís corresponent, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no sigui possible, o que la despesa s’hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades s’ha de fer d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

2.2 Per a totes les modalitats de consultoria cultura: La documentació acreditativa de la solvència tècnica requerida a la base 3.1.b), 3.2. a) i 3.3.a), si s’escau, consistent en:

Les titulacions acadèmiques i professionals dels empresaris i del personal de direcció de l’empresa/entitat i, en particular, del personal responsable de l’execució de la consultoria.

Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims dos anys que inclogui import, dates i beneficiaris públics o privats d’aquests.

Una descripció de l’equip tècnic i unitats tècniques participants en la consultoria, estiguin o no integrats directament en l’empresa/entitat, especialment del personal responsable de l’execució de la consultoria.

3. Al formulari de sol·licitud han de constar les declaracions i memòries següents:

a) Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per al mateix projecte, incloent-hi els imports sol·licitats i concedits.

c) Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social. Si la persona sol·licitant no té la residència fiscal en territori estatal, cal declarar-ho expressament en el formulari de sol·licitud.

d) Declaració responsable conforme compleix els requisits dels articles 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte als centres laborals i, en els empreses que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, complir els articles 32.1, 32.3 d’aquesta Llei.

e) En cas que disposi d’una plantilla de 50 o més treballadors, declaració acreditativa del compliment de l’obligació que preveu l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de minusvàlids, o el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat, d’acord amb el que estableix l’article 92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

f) En cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, memòria, d’acord amb el model normalitzat, que indiqui els mitjans que utilitzen, amb l’acord dels agents socials, per a prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

g) Declaració que es compromet a complir les altres obligacions previstes en aquestes bases i a la normativa general de subvencions en cas de ser beneficiari de subvenció.

h) Declaració responsable de l’import i la procedència del finançament de la consultoria, exclosa la subvenció de l’ICEC (fons propis o altres subvencions o recursos). Aquesta declaració ha de constar en el formulari de sol·licitud normalitzat.

4. L’Institut Català de les Empreses Culturals ha de comprovar d’ofici les dades i el compliment dels requisits següents

a) En el cas de persones jurídiques, el document d’identificació fiscal i les dades relatives a la personalitat jurídica i la capacitat d’obrar als registres corresponents.

b) Quan s’actuï en nom d’altri, les dades relatives a la representació inscrites al registre públic corresponent.

c) En el cas de persona física empresària, les dades relatives a l’alta en l’Impost sobre activitats econòmiques. La firma de la sol·licitud de subvenció implica l’autorització per fer-ne la comprovació.

d) En el cas de fundacions, que hagin complert el deure de presentació dels comptes anuals davant el Protectorat

5. L’Institut Català de les Empreses Culturals pot demanar als sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

6. La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu aquesta base, amb el requeriment previ d’esmena perquè els presenti en el termini de 10 dies hàbils, comporta el desistiment de la sol·licitud.

—7 Sol·licituds

1. Les sol·licituds, segons el formulari normalitzat facilitat per l’Institut Català de les Empreses Culturals, s’han de presentar al Registre del Departament de Cultura, rambla de Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona, als altres registres generals del Departament de Cultura, com ara els dels seus serveis territorials, o a qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Si la sol·licitud es presenta a les oficines de correus, s’ha de fer dins d’un sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal de correus de l’Estat espanyol abans de ser certificada, d’acord amb el Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre.

2. El formulari de sol·licitud normalitzat es pot obtenir a l’adreça d’Internet http://www.gencat.cat/cultura/subvencionsicec i a la seu de l’Institut Català de les Empreses Culturals, rambla de Santa Mònica, 8, segona planta, 08002 Barcelona.

3. La convocatòria de subvencions pot establir la possibilitat de presentació telemàtica de les subvencions i la realització d’altres tràmits del procediment per mitjans electrònics, d’acord amb la Resolució CMC/3694/2009, de 17 de desembre, sobre l’adaptació de les bases d’ajuts a la tramitació telemàtica (DOGC núm. 5537, de 31.12.2009).

—8 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s’estableix a la convocatòria corresponent.

—9 Criteris de valoració per a les consultories cultura específiques

1. Les sol·licituds són valorades d’acord amb els criteris següents i la puntuació corresponent:

a) Que la consultoria es refereixi als aspectes estratègics següents: pla de viabilitat, planificació estratègica, nous mercats, noves tecnologies, nous productes i gestió comercial, màrqueting i comunicació (màxim 40 punts)

b) Grau d’impacte i renovació dins l’àmbit d’actuació (màxim 30 punts)

c) Cost econòmic adequat a la magnitud del projecte (màxim 10 punts)

d) Coherència de la proposta de consultoria específica amb la memòria explicativa de l’empresa o entitat sol·licitant. (màxim 10 punts)

e) Adequació, per part de l’empresa consultora, de la proposta de treball al calendari, al pressupost i a les fases del projecte. (màxim 10 punts)

2. Les sol·licituds que obtinguin una puntuació inferior a 31 punts són desestimades.

—10 Procediment de concessió

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva pel que fa a les sol·licituds de consultoria cultura diagnosi i a les sol·licituds de consultoria cultura preferent, i en règim de concurrència competitiva pel que fa la consultoria cultura específica.

2. Correspon a la persona titular de la direcció de l’Àrea de Desenvolupament Empresarial instruir el procediment de les sol·licituds de subvenció.

3. Correspon a la persona titular de la direcció de l’Institut Català de les Empreses Culturals formular la proposta de resolució i elevar-la a la persona titular de la presidència del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

4. Les sol·licituds de subvenció de consultoria cultura específica són analitzades per una Comissió d’Avaluació. Aquesta Comissió d’Avaluació és presidida per la persona titular de la direcció de l’Institut Català de les Empreses Culturals, i està constituïda per:

a) La persona titular de la direcció de l’Àrea de Desenvolupament Empresarial.

b) El/la Cap de finançament de l’Àrea de Desenvolupament Empresarial.

c) Un/a tècnic/a del Servei de Desenvolupament Empresarial, nomenat pel/per la director/a de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

5. La valoració de les sol·licituds de subvenció de consultoria cultura específica s’efectua en aplicació dels criteris establerts a la base 9.

6. L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud. Abans de la concessió o denegació de subvencions, la persona titular de la presidència del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el/la conseller/a de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la recepció de la notificació. Pel que fa a les sol·licituds de consultoria cultura específica, l’Institut Català de les Empreses Culturals ha de comunicar la resolució d’inadmissió o desistiment a les persones interessades a través de la seva publicació al tauler d’anuncis electrònic del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/taulerelectronic) i als taulers d’anuncis físics de la seu del Departament de Cultura (rbl. Santa Mònica, núm. 8, 08002 Barcelona), i dels serveis territorials del Departament de Cultura (adreces a http://cultura.gencat.cat/serveisterritorials), sense perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. En la publicació de la resolució ha de constar que aquesta no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la publicació.

—11 Resolució i notificació o publicació

1. La concessió o denegació de les subvencions es fa per resolució, per a cadascuna de les modalitats previstes, de la persona titular de la presidència del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, i es comunica a les persones interessades en el termini de cinc mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

En el cas de les sol·licituds de consultoria cultura diagnosi i preferent, l’Institut Català de les Empreses Culturals ha de notificar la resolució individualment a les persones interessades. En la notificació ha de constar que la resolució no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la recepció de la notificació.

En el cas de les sol·licituds de consultoria cultura específica, l’Institut Català de les Empreses Culturals ha de comunicar la resolució a les persones interessades a través de la seva publicació al tauler d’anuncis electrònic del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/taulerelectronic) i als taulers d’anuncis físics de la seu del Departament de Cultura (rbl. Santa Mònica, núm. 8, 08002 Barcelona), i dels serveis territorials del Departament de Cultura (adreces a http://cultura.gencat.cat/serveisterritorials), sense perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes, d’acord amb l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 58.4.c) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. En la publicació de la resolució ha de constar que aquesta no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la publicació.

2. Transcorregut el termini de cinc mesos sense que s’hagi dictat ni notificat o publicat la resolució expressa, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

—12 Pagament

1. El pagament de la subvenció es tramita de la manera següent:

a) En el cas de consultoria cultura diagnosi, l’Institut Català de les Empreses Culturals tramita el pagament de la subvenció un cop presentats els justificants esmentats a la base 13.

b) En el cas de consultoria cultura preferent i específica:

b.1) La tramitació del pagament per import equivalent al 60% de la quantia de la subvenció s’inicia en el moment de la seva concessió. Per al pagament d’aquesta bestreta no s’exigeix la prestació de garantia.

b.2) La tramitació del pagament per import equivalent al 40% restant s’inicia amb la presentació dels justificants previstos a la base 13.

2. Prèviament als pagaments, l’Institut Català de les Empreses Culturals comprova d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per la persona beneficiària implica l’autorització per fer-ne la comprovació.

En el cas que la persona beneficiària no tingui la residència fiscal en territori espanyol, ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.

—13 Justificació

Les persones beneficiàries han de presentar al Servei de Desenvolupament Empresarial de l’Àrea de Desenvolupament Empresarial de l’Institut Català de les Empreses Culturals, com a màxim el 28 de desembre de l’any de concessió de la subvenció, sense que hi hagi possibilitat d’establir pròrrogues, la documentació següent:

a) Memòria completa de la consultoria realitzada en suport paper i digital.

b) Factura emesa per l’empresa consultora i el comprovant de pagament de la factura esmentada.

c) Documentació que acrediti l’import i la procedència del finançament de la consultoria, exclòs l’import de la subvenció de l’ICEC (fons propis o altres subvencions o recursos).

—14 Publicitat

L’Institut Català de les Empreses Culturals dóna publicitat a les subvencions concedides mitjançant l’exposició d’una relació d’aquestes subvencions a l’adreça d’Internet del Departament de Cultura: http://www.gencat.cat/cultura/subvencionsicec i en el seu tauler d’anuncis situat a rambla de Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona, i en cas de subvencions d’import igual o superior a 3.000,00 euros, mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—15 Altres obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries de la subvenció han de complir les obligacions següents:

a) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb les memòries presentades amb la sol·licitud que s’especifiquen a la base 6.2.a) i 6.2.b).

Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentat s’ha de notificar per escrit a l’Institut Català de les Empreses Culturals, el qual valora la modificació i la pot acceptar si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions establerts en aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden fer que es consideri que l’empresa o entitat beneficiària ha incomplert les condicions, la qual cosa pot donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

b) Comunicar a l’Institut Català de les Empreses Culturals l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos de les administracions o entitats públiques o privades que financin l’activitat subvencionada posteriorment a la presentació de la sol·licitud.

c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació de l’Institut Català de les Empreses Culturals, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable.

d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, amb la finalitat de garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control.

e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

f) Incloure el logotip de l’Institut Català de les Empreses Culturals i l’expressió "amb el suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals" en tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb l’activitat subvencionada.

—16 Modificació de la resolució

L’Institut Català de les Empreses Culturals té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció.

Per al cas de consultories cultura preferents i consultories cultura específiques, en cas que el cost total de l’activitat disminueixi en més d’un 10% del pressupost inicial, es minoraran els ajuts aplicant sobre la quantia subvencionada el mateix percentatge de desviació.

—17 Reintegrament

L’Institut Català de les Empreses Culturals pot exigir el reintegrament total o parcial de les subvencions amb l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent, en els supòsits següents:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o amagant les que ho haguessin impedit.

b) Incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.

c) Incompliment de l’obligació de justificació o de les restants obligacions que preveuen aquestes bases.

d) Incompliment dels requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

e) Altres supòsits previstos en la normativa reguladora de subvencions.

(12.081.098)

 

Amunt